ДСТУ Б А.1.1-69-99

ДСТУ Б А.1.1-69-99 ССНБ. Заповнювачі пористі. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-69-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в будівництві Заповнювачі пористі Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве Заполнители пористые Термины и определений Standardization and normalization systems in construction Fillers porous Terms and definitions Чинний від 1999-09-01 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Українським науково-дослідним та проектноконструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНИЙ Відділом стандартизації і сертифікації Держбуду України 3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ Наказом Держбуду України від 11 травня 1999 р. № 117 3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ Зміст 1 Галузь використання 2 Нормативні посилання 3 Основні положення 4 Загальні поняття 4.1 Технологічні загальні поняття 4.2 Номенклатура заповнювачів 4.3 Технологія Абетковий покажчик українських термінів Абетковий покажчик німецьких термінів Абетковий покажчик англійських термінів Абетковий покажчик французьких термінів Абетковий покажчик російських термінів . 1 Галузь використання 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі нау- кових розробок та виробництва пористих заповнювачів на етапах виготовлен- ня продукції в приймально-здавальних випробуваннях а також упродовж усього терміну зберігання та експлуатації. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для викорис- тання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально- методичній літературі що належить до галузі будівельних матеріалів а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт вклю- чаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств уста- нов організацій що діють на території України технічних комітетів із стан- дартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств. 2 Нормативні посилання У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти: ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні положення ДСТУ 1.2-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови викладу оформлення та змісту стандартів ДСТУ Б A.1.1-19-94 Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення КНД 50-011-93 Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни та визначення 3 Основні положення 3.1 Стандарт відповідає вимогам ДСТУ 1.0; ДСТУ 1.2; ДСТУ 1.5; КНД 50-011. 3.2 Для кожного поняття встановлений один стандартизований термін. 3.3 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом вве- дення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що викорис- товуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять визначе- них у стандарті. 3.4 У стандарті як довідкові подані німецькі de англійські en фран- цузькі fr та російські ru відповідники стандартизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.5 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мо- вою абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих тер- мінів кожною мовою окремо. 4 Загальні поняття 4.1 Технологічні загальні поняття 4.1.1 гідравлічна активність пористого піску de en fr ru hydraulische Aktivit?t des Porensandes hydraulic activity of porous sand activit? hydraulique du sable poreux гидравлическая активность пористого песка Здатність піску проявляти в'яжучі властивості при замішуванні водою Способность песка проявлять вяжущие свойства при затворении водой 4.1.2 водопотреба пористого піску de en fr ru Wasserbedarf des Porensandes water requirements for a porous sand quantit? d'eau n?cessaire pour un sable poreux водопотребность пористого песка Відносна кількість вологи що утримується піском після його водонасичення Относительное количество влаги которое удерживается песком после его водонасыщения 4.1.3 гідрофобізатор de en fr ru Hydrophobisator water repellent ?l?ment hydrophobe гидрофобизатор Речовина модифікаційна домішка введення яких надає водовідштовхуючі властивості пористому заповнювачу Вещество модифицирующая добавка ввод которых придает водоотталкивающие свойства пористому заполнителю 4.1.4 гранула de en fr ru Granulum granule granule гранула Сукупність різноманітних зерен і частинок зв'язаних зцементованих поміж собою в єдине фізичне тіло округлої або циліндричної форми розміром 2 5-40 мм за допомогою спеціальних технологічних засобів Совокупность различных зерен и частиц связанных сцементированных между собой в единое физическое тело округлой или цилиндрической формы размером 2 5-40 мм с помощью специальных технологических приемов 4.1.5 коефіцієнт форми de en fr ru Formfaktor form factor facteur de forme коэффициент формы Підношення максимллміого лінійного розміру гранули до її мінімального лінійного розміру Отношение максимального линейного размера гранулы к ее минимальному линейному размеру 4.1.6 однорідність пористих заповнювачів de en fr ru Gleichartigkeit por?ser Zuschlagstoffe homogeneity of porous aggregats homog?n?it? des agr?gats poreux однородность пористых заполнителей Характеристика матеріалу що вказує на відхилення за об'ємом заповнювача від середніх значень показників міцності та насипної густини регламентованих стандартом Характеристика материала указывающая на отклонения по объему заполнителя от средних значений показателей прочности и насыпной плотности регламентированных стандартом 4.1.7 партія пористих щебеню гравію або піску de en fr ru Los des Porenschotters Kieses und Sandes lot of porous cruched rock gravel or sand lot de pierres cass?es de gravier ou de sable poreux партия пористых щебня гравия или песка Кількість щебеню гравію або піску однієї фракції та однієї марки за насипною густиною та міцністю що одночасно відвантажується одному споживачеві одним залізничним соста- вом або водним транспортом однією баржею або атотранспортом протягом однієї доби але не більше 300 м3 Количество щебня гравия или песка одной фракции и одной марки по насыпной плотности и прочности одновременно отгружаемое одному потребителю одним железнодорожным составом или водным транспортом одной баржей или автотранспортом в течение суток но не более 300м3 4.1.8 міжпорова перегородка de en fr ru Zwischenporentrennwand interpore barrier barri?re d'interpore межпоровая перегородка Структурний елемент що розділяє пори Структурный элемент разделяющий поры 4.1.9 об'єднана проба de en fr ru vereinigte Probe united sample ?chantillon uni объединенная проба Проба отримана та усереднена внаслідок відбору декількох точкових проб Проба полученная и усредненная в результате отбора нескольких точечных проб 4.1.10 номінальні розміри зерен пористого заповнювача de en fr ru Nennausmasse der Zuschl?gstoffk?rner nominal grain size of porous aggregates dimension nominale des grains d'agr?gats номинальные размеры зерен пористого заполнителя Верхній і нижній розміри зерен заповнювача які відповідають розмірам отворів найближчих контрольних сит стандартного набору в межах яких знаходиться основна частина зерен з установленою допустимою кількістю продукту що залишається на верхньому ситі і проходить через нижнє Верхний и нижний размеры зерен заполнителя соответствующие размерам отверстий ближайших контрольных сит стандартного набора в пределах которых находится основная часть зерен с уста- новленным допустимым количеством продукта остающегося на верхнем сите и проходящего через нижнее 4.1.11 залізистий розпад de en fr ru Eisenzerfall ferrie d?sint?gration d?sint?gration ferrugineuse железистый распад Здатність деяких пористих заповнювачів до саморозсипання внаслідок переходу сульфіду заліза у водний оксид заліза зі збільшенням об'єму Способность некоторых пористых заполнителей к саморассыпанию вследствие перехода сульфида железа в водный оксид железа с увеличением объема 4.1.12 силікатний розпад de en fr ru Silikatzerfall silicate d?sint?gration d?sint?gration de silicate силикатный распад Здатність деяких пористих заповнювачів до саморозсипання внаслідок модифікацій ного перетворення двокальцієвого силікату яке відбувається зі збільшенням об'єму Способность некоторых пористых заполнителей к саморассыпанию вследствие модификационного превращения двухкальциевого силиката происходящего с увеличением объема 4.1.13 склувата фаза de en fr ru glassige Phase glass woll phase phase de laine de verre стекловатая фаза Твердий неорганічний швидко охолоджений продукт розплаву ізотропний схильний до кристалізації при нагріванні Твердый неорганический быстро охлажденный продукт расплава изотропный склонный к кристаллизации при нагревании 4.1.14 структура пористих заповнювачів de en fr ru Struktur der por?sen Zuschlagstoffe porous aggregates structure structure des agr?gats poreux структура пористых заполнителей Взаємне розташування в заповнювачі кристалічної склуватої та газової фаз Взаимное расположение в заполнителе кристаллической стекловатой и газовой фаз 4.1.15 фракція заповнювачів de en fr ru Zuschlagstoffraktion aggregate fraction fraction d'un agr?gat фракция заполнителей Суміш гранул зерен що характеризується найбільшим і найменшим розмірами вста- новленими стандартом Смесь гранул зерен характеризующаяся наибольшим и наименьшим размерами установленными стандартом 4.1.16 циліндр для випробування пористих заповнювачів на міцність de en fr ru Festigkeitspr?fungszylinder f?r por?se Zuschlagstoffe cylinder for porous aggregates test cylindre pour essai do r?sistance des agr?gats poreux цилиндр для испытания пористых заполнителей на прочность Порожнисте кругле тіло обмежене замкнутою циліндричнои поверхнею і двома січними паралельними площинами - основами перпендикулярними твірній. Розміри регламентуються стандартом Полое круглое тело ограниченное замкнутой цилиндрической поверхностью и двумя секущими параллельными плоскостями - основаниями перпендикулярными образующей. Размеры регламентируются стандартом 4.2 Номенклатура заповнювачів 4.2.1 аглоперлітовий щебінь de en fr ru aggloporliter Schotter aggloperlite breakstone pierres cass?es d'aggloperlite аглоперлитовый щебень Пористий матеріал що отримується спученням при випалюванні за агломераційним способом спеціально підготовленої суміші гранул зерен із перліту та обсидіану з подальшим подрібненням спеченої маси і розподілом на фракції які регламентуються стандартом Пористый материал получаемый вспучиванием при обжиге агломерационным способом специально подготовленной смеси гранул зерен из перлита и обсидиана с последующим дроблением спека и разделением на фракции регламентируемые стандартом 4.2.2 аглопоритовий гравій de en fr ru Aggloporitkies aggloporyte gravel gravier d'aggloporite аглопоритовый гравий Пористі матеріали що отримуються при випалюванні за агломераційним способом спеціально підготовлених гранул із силікатної сировини природного і техногенного походження без утворення спеченої маси але з подальшим розподілом на фракції які регламентуються стандартом Пористые материалы получаемые при обжиге агломерационным способом специально подготовленных гранул из силикатного сырья природного и техногенного происхождения без образования спека но с последующим разделением на фракции регламентируемые стандартом 4.2.3 аглопоритовий щебінь de en fr ru aggloporyter Schotter aggloporyte crushed aggregate pierres concass?es d'aggloporyte аглопоритовый щебень Пористий матеріал що отримується спіканням при випалюванні за агломераційним способом спеціально підготовлених гранул зерен із силікатної сировини природного і техноген- ного походження з подальшим подрібненням спеченої маси та розподілом на фракції які рег- ламентуються стандартом Пористый материал получаемый спеканием при обжиге агломерационным способом специально подготовленных гранул зерен из силикатного сырья природного и техногенного происхождения с последующим дроблением спека и разделением на фракции регламентируемые стандартом 4.2.4 азеритовий гравій de en fr ru Azeritkies azerite gravel gravier d'az?rite азеритовый гравий Пористий матеріал що отримується спученням при випалюванні спеціально підготовлених гранул із жорстких сумішей основною сировиною для яких є швидко охолоджені розплави силікатної сировини природного і техногенного походження з використанням різних домішок на переділах отримання розпла- ву і підготовки гранул Пористый материал получаемый вспучиванием при обжиге специально подготовленных гранул из жестких смесей основным сырьем для которых служат быст- ро охлажденные расплавы силикатного сырья природного и техногенного происхождения с применением различных добавок на переделах получения расплава и подготовки гранул 4.2.5 Глнольний керамзитовий гравій de en fr ru Blimtonzuscnlagertonashcnnalligkics ash-expanded clay gravel gravier d'argile expans?e ? cendres глинозольный керамзитовый гравий Пористий матеріал що отримується спученням при випалюванні спеціально підготовлених гранул із суміші легкоплавких глин і золи теплоелектростанцій пластичним способом Пористый материал получаемый вспучиванием при обжиге специально подготовленных гранул из смеси легкоплавких глин и золы теплоэлектростанций пластическим способом 4.2.6 пористі гранульовані гравій і пісок de en fr ru porige granulierte Kies und Sande porous granulated gravel and sand gravier et sable poreux granul?s пористые гранулированные гравий и песок Пористі матеріали що отримуються спученням при випалюванні спеціально підготовлених гранул із жорстких сировинних композицій на основі силікатної сировини природною і тех- ногенного походження Пористые материалы получаемые вспучиванием при обжиге специально подготовленных гранул из жестких сырьевых композиций на основе силикатных сырьевых материалов природного и техногенного происхождения 4.2.7 гранульований пористий шлак de en fr ru granulierte porigere Schlacke granulated porous slag scorie granul?e poreuse гранулированный пористый шлак Пористий матеріал що отримується поризуванням шлакових розплавів з одночасним швидким охолодженням Пористый материал получаемый поризацией шлаковых расплавов с одновременным быстрым охлаждением 4.2.8 пористий грубий заповнювач de en fr ru grobporiger Zuschlagstoff coarse porous aggregate agr?gat gros poreux пористый крупный заполнитель Матеріал пористий природного або штучного походження у вигляді кусків зерен або гранул з розмірами від 5 до 40 мм Материал пористый природного или искусственного происхождения в виде кусков зерен или гранул с размерами от 5 до 40 мм 4.2.9 пористії природний заповнювач de en fr ru Naturporenzuschlagstoff natural porous aggregate agr?gat poreux naturel пористый природный заполнитель Неорганічний зернистий матеріал що отримується подрібненням пористих гірських порід з розподілом на фракції які регламентовані стандартом без зміни хімічного і фазового складу Неорганический зернистый материал получаемый дроблением пористых горных пород с разделением на фракции регла- ментированные стандартом без изменения химического и фазового состава 4.2.10 штучний пористий заповнювач de en fr ru por?ser Kunstzuschlagstoff porous artificial aggregate agr?gat artificile poreux искусственный пористый заполнитель Неорганічний зернистий сипкий матеріал пористої структури що виготовляється за спеціальними технологіями із сировини природного або техногенного походження Неорганический зернистый сыпучий материал пористой структуры получаемый по специальным технологиям из сырья природного или техногенного происхождения 4.2.11 зольний гравій de en fr ru Aschenkies high-ash gravel gravier ? haut taux de cendre зольный гравий Матеріал що отримується спученням спеціально підготовлених гранул із жорстких сумішей на основі золи з домішками Материал получаемый вспучиванием специально подготовленных гранул из жестких смесей на основе золы с добавками 4.2.12 керамзитовий гравій de en fr ru Keramsitkies claydite gravel gravier de k?ramzite керамзитовый гравий Пористий матеріал що отримується спученням при випалюванні спеціально підготовлених гранул із легкоплавких глинистих порід з різними домішками Пористый материал получаемый вспучиванием при обжиге специально подготовленных гранул из легкоплавких глинистых пород с различными добавками 4.2.13 мікросфсря de en fr ru Mikrosph?re microsphere microcphcre микросфера Неорганічний сипкий матеріал що складається з порожнистих зерен сферичної форми розміром менше 0 5 мм отримується вилученням із золи ТЕС Неорганический сыпучий материал состоящий из полых зерен сферической формы размером менее 0 5 мм получаемый извлечением из зол ТЭС 4.2.14 пемза de en fr ru Bims pumise ponce пемза Гірська губчасто-ніздрювата вулканічна порода яка являє собою спінене скло кислих та середніх магм Горная губчато-ноздреватая вулканическая порода представляющая собой вспенившееся стекло кислых и средних магм 4.2.15 випалений пісок de en fr ru gebrannter Sand fired sand sable cuit обожженный песок Пісок що отримується відсівом фракцій 0 1-5 мм із суміші спучених при випалюванні гранул зерен необ'язково пористий Песок получаемый отсевом фракций 0 1-5 мм из смеси вспученных при обжиге гранул зерен необязательно пористый 4.2.16 пористий пісок de en fr ru Porensand porous sand sable poreux пористый песок Неорганічний сипкий матеріал пористої структури з розміром зерен до 5 мм довільної форми який отримується подрібненням пористих порід штучних пористих мас і грубих пористих заповнювачів відсівом при виробництві заповнювачів або за спеціальними технологіями Неорганический сыпучий материал пористой структуры с размером зерен до 5 мм разной формы получаемый дроблением пористых пород искусственных пористых масс и крупных пористых заполнителей отсевом при производстве заполнителей или по специальным технологиям 4.2.17 пористий грубий пісок de en fr ru grober Poresand coarse porous sand sable poreux gros пористый крупный песок Пісок що складається із зерен розміром 1 25-5 мм Песок состоящий из зерен разме- ром 1 25-5 мм 4.2.18 пористий дрібний пісок de en fr ru feiner Porensand fine porous sand sable poreux fin пористый мелкий песок Пісок що складається із зерен менше 1 25 мм Песок состоящий из зерен менее 1 25 мм 4.2.19 пористий збагачений пісок de en fr ru Anreicherungsstand enriched sand sable enrichi пористый обогащенный песок Пісок із заданим зерновим складом що отримується із застосуванням спеціального обладнання і який постачається без поділу на фракції Песок с заданным зерновым составом получаемый с применением специального оборудования и поставляемый без разделения на фракции 4.2.20 пористий зпичпйішй пісок de en fr ru einfacher Porensand pit-run porous sand sable poreux tout venant пористый рядовой песок Пісок що складається із суміші зерен розміром менше 5 мм Песок состоящий из смеси зерен размером менее 5 мм 4.2.21 пористий округлений пісок de en fr ru por?ser Rundsand rounded porous sand sable arrondi poreux пористый окатанный песок Пісок що отримується за допомогою спеціальних технологічних засобів і складається із гранул зерен округлої форми з розмірами до 5 мм Песок получаемый с помощью специальных технологических приемов и состоящий из гранул зерен округлой формы размером до 5 мм 4.2.22 подрібнений пісок de en fr ru sehrkleinerter Sand crushed sand sable concass? дробленный песок Продукт подрібнення спучених гравію і щебеню або поризованих суцільних мас що характе- ризується гострокутовою формою зерен розміром до 5 мм Продукт дробления вспученных гравия и щебня или поризованных сплошных масс который характеризуется остроугольной формой зерен размером до 5 мм 4.2.23 пористий фракціонований пісок de en fr ru por?ser fraktionierter Sand fractionned porous sand sable fractionn? poreux пористый фракционированный песок Пісок розділений з застосуванням спеціального обладнання на дві або більше фракції що поставляються роздільно в установлених співвідношеннях Песок разделенный с применением специального оборудования на две или более фракции поставляемые раздельно в установленных соотношениях 4.2.24 склопоритовий гравій de en fr ru Glasporitkies glassporite gravel gravier d'verroporite стеклопоритовый гравий Пористий матеріал що отримується спученням при випалюванні спеціально підготовлених гранул із жорстких сумішей на основі скляного бою з різними домішками Пористый материал получаемый вспучиванием при обжиге специально подготовленных гранул из жестких смесей на основе стеклобоя с различными добавками 4.2.25 сланцепоритовий щебінь de en fr ru Schieferporitkies shaleporous crushed aggregate pierres cass?es schistoporytiques сланцепоритовый щебень Пористий матеріал що отримується спученням при випалюванні подрібнених аргилітів кристалічних і глинистих сланців осадового походження з подальшим розподілом на фракції Пористый материал получаемый вспучиванием при обжиге дробленных аргиллитов кристаллических и глинистых сланцев осадочного происхождения с последующим разделением на фракции 4.2.26 спученин вермикуліт de en fr ru Bl?lwermiculit expanded vermiculite vermiculite expans?e вспученный вермикулит Пористий матеріал що отримується спученням при випалюванні зерен подрібнених водовмістких слюд Пористый материал получаемый вспучиванием при обжиге зерен дробленных водосодержащих слюд 4.2.27 спучений перліт de en fr ru Bl?hperlit expanded perlite perlite expans?e вспученный перлит Спучений перлітовий пісок і щебінь що одержують в результаті термічної обробки перлітової сировини ДСТУБА.1.1-19 Вспученный перлитовый песок и щебень получаемые в результате термической обработки перлитового сырья 4.2.28 спучений перлітовий щебінь de en fr ru Bl?henperlitschotter expanded perlite crushed aggregate pierres cass?es de perlite expans?e вспученный перлитовый щебень Пористий матеріал що отримується спученням при випалюванні щебеню з подрібненої перлітової породи Пористый материал получаемый вспучиванием при обжиге щебня из дробленной перлитовой пороы 4.2.29 термоліт de en fr ru Thermolit thermolite thermolite термолит Гравій і щебінь що отримуються поризуванням при випалюванні підготовлених гранул зерен кремнистих порід осадового походження Гравий и щебень получаемые поризацией при обжиге подготовленных гранул зерен кремнистых пород осадочного происхождения 4.2.30 вапняний туф de en fr ru Kalkstuff limestone tuff tuf calcaire известковый туф Гірська пориста порода що створилася внаслідок осаджування карбонату кальцію із гідротермальних розчинів збагачених вуглекислотою Горная пористая порода образовавшаяся в результате осаждения карбоната кальция из гидротермальных растворов обогащенных углекислотой 4.2.31 шлаковий гравій de en fr ru Schlackenkies slag gravel gravier de laitier шлаковый гравий Пористий матеріал що отримується спученням при випалюванні гранул на основі сухих тонкомелених порошків шлаків теплоелектростанцій з домішками Пористый материал получаемый вспучиванием при обжиге гранул на основе сухих тонкомолотых порошков шлаков теплоэлектростанций с добавками 4.2.32 шлакопемзовий щебінь de en fr ru schlackenbimstein Schotter slag pumice crushed aggregate pierres cass?es de laitier-ponce шлакопемзовый щебень Пористий матеріал що отримується поризуванням розплавленого шлаку металургійного та хімічного виробництва з по- дальшим подрібненням охолоджених мас і розділенням иа фракції які регламентовані стандартом Пористый материал получаемый поризацией шлаковых расплавов металлургического и химического производства с последующим добавлением охлажденных масс и разделением на фракции регламентированные стандартом 4.2.33 вулканічний шлак de en fr ru vulkanische Schlacke voleanic slag laitier volcanique вулканический шлак Гірська грубопориста порода що утворилась з рідких магм при бурхливому газовиділенні Горная крупнопористая порода образовавшаяся из жидких магм при бурном газовыделении 4.2.34 ІІІлакоглинозолмшіі гравій de en fr ru schlackentonausheuhaltiger Kies slag clay-ash gravel gravier de laitier ? cendres argileux шлакоглинозольный гравий Пористий матеріал що отримується спученням при випалюванні спеціально підготовлених гранул із суміші легкоплавких глин меленого шлаку та золи теплоелектростанцій Пористый материал получаемый вспучиванием при обжиге специально подготовленных гранул из смеси легкоплавких глин молотого шлака и золы теплоэлектростанций 4.2.35 шунгізнтовий гравій de en fr ru Schungisitkies sclumgizite gravel gravier de schungizite шунгизитовый гравий Пористий матеріал що отримується спученням при випалюванні гранул зерен із шунгізитовмістких порід Пористый материал получаемый вспучиванием при обжиге гранул зерен из шунгизитосодержащих пород 4.2.36 пористий щебінь de en fr ru por?ser Schotter crushed porous stones pierres concass?es poreuses пористый щебень Неорганічний сипкий неправильної кутастої форми з шорсткою поверхнею матеріал пористої структури що отримується подрібненням пористих порід або штучних матеріалів на фракції регламентовані стандартом Неорганический сыпучий неправильной угловатой формы с шероховатой поверхностью материал пористой структуры получаемый дроблением пористых пород или искусственных материалов на фракции регламентируемые стандартом 4.3 Технологія 4.3.1 випал de en fr ru Brennen firing cuisson обжиг Термічна обробка що полягає в нагріванні матеріалів витримуванні їх при максимальній температурі та охолодженні до температури зовнішнього серептіигтія Термическая обработка заключающаяся в нагреве материалов выдержке их при максимальной температуре и охлаждении до температуры внешней среды 4.3.2 гранулювання de en fr ru Granulieren granulation granulation гранулирование Технологічний захід отримання сирцевих гранул Технологический прием получения сырцовых гранул 4.3.3 сирцева гранула de en fr ru Rohkorn raw granule granule cru сырцовая гранула Гранула різних розмірів форми та вологості що отримується подрібненням гірських порід або із спеціально підготовлених сировинних сумішей за допомогою технологічних засобів для подальшого термічного оброблення Гранула разных размеров формы и влажности получаемая дроблением горных пород или из специально подготовленных сырьевых смесей с помощью технологических приемов для дальнейшей термической обработки 4.3.4 домішка de en fr ru Zusatzstoff addition addition добавка Речовина яка вводиться в сировинну суміш для регулювання структурно-механічних властивостей та керування фізико-хімічними процесами створення матеріалу Вещество вводимое в сырьевую смесь для регулирования структурно-механических свойств и управления физико-химическими процессами образования материала 4.3.5 зв'язуюча домішка de en fr ru Bindezuschlagstoff fix addition addition de liaison связующая добавка Речовина що забезпечує гранулювання жорстких сировинних сумішей і має зв'язуючі властивості Вещество обеспечивающее гранулируемость жестких сырьевых смесей и обладающее связующими свойствами 4.3.6 обпудрююча домішка de en fr ru Puderzusatzstoff pouwdering addition addition de poudrage опудривающая добавка Неорганічний порошкоподібний природний або штучний матеріал з високою температурою плавлення що запобігає обплавленню сирцевих гранул при їх випалюванні Неорганический порошкообразный природный или искусственный материал с высокой температурой плавления предотвращающий оплавление сырцовых гранул при их обжиге 4.3.7 пластифікуюча домішка de en fr ru plastif?zierte Zusatzstoff plasticiring addition addition plastifiante пластифицирующая добавка Речовина що підвищує пластичність та поліпшує формувальну здатність сировинних матеріалів та сумішей Вещество повышающее пластичность и улучшающее формуемость сырьевых материалов и смесей 4.3.8 вигоряюча домішка de en fr ru Abbrandzusatzstoff combustible burning addition organomineral organique addition addition combustible addition organominerale organique выгорающая добавка Речовина що сприяє зниженню насипної густини та теплопровідності пористих заповнювачів Вещество способствующее снижению насыпной плотности и теплопроводности пористых заполнителей 4.3.9 нороутворювач de en fr ru Porenbildner pores forming element ?l?ment formant les pores норообразователь Речовина яка вводиться в сировинну суміш і використовується для забезпечення процесу пороутворення за рахунок виділення газової фази при необхідній температурі випалювання Вещество вводимое в сырьевую смесь и используемое для обеспечения процесса порообразования за счет выделения газовой фазы при необходимой температуре обжига 4.3.10 слабовипалена частинка в пористому піску de en fr ru Schwachbrandteilchen des Porensandes under-fired particle in porous sand particule l?g?rement calcin?e dans le sable poreux слабообожженная частица в пористом песке Частинка породи або техногенних продуктів випалювання якої проведено при температурі нижче встановленої для конкретного виду заповнювача Частица породы или техногенных продуктов обжиг которой проведен при температуре ниже установленной для конкретного вида заполнителя 4.3.11 спученість de en fr ru Bl?h verm?gen bloating aptitude ? l'expansion вспучиваемость Здатність мінералів або гірських порід збільшуватися в об'ємі при швидкому нагріванні або за рахунок хімічних реакцій Способность минералов или горных пород увеличиваться в объеме при быстром нагреве или за счет химических реакций 4.3.12 жорстка сировинна суміш de en fr ru steife Rohstoffmischung raw solid mixture melange cru ferme жесткая сырьевая смесь Суміш яка практично не має пластичних властивостей Смесь практически не обладающая пластическими свойствами Абетковий покажчик українських термінів активність пористого піску гідравлічна вермикуліт спучений випал водопотреба пористого піску гідрофобізатор гравій аглопоритовий гравій азеритовий гравій зольний гравій і пісок пористі гранульовані гравій керамзитовий гравій керамзитовий глинозольний гравій склопоритовий гравій шлаковий гравій шлакоглинозольний гравій шунгізитовий гранула гранула сирцева гранулювання домішка домішка вигоряюча домішка зв'язуюча доміюка обпудрююча домішка пластифікуюча заповнювач пористий грубий заповнювач пористий природний заповнювач пористий штучний коефіцієнт форми мікросфера однорідність пористих заповнювачів партія пористих щебеню гравію або піску перегородка міжпорова перліт спучений пемза пісок випалений пісок подрібнений пісок пористий пісок пористий І рубин пісок пористий дрібний пісок пористий збагачений пісок пористий звичайний пісок пористий округлений пісок пористий фракціонований пороутворювач проба об'єднана розміри зерен пористого заповнювача номінальні розпад залізистий розпад силікатний спученість структура пористих заповнювачів суміш сировинна жорстка термоліт туф вапняний фаза склувата фракція заповнювачів циліндр для випробування пористих заповнювачів на міцність частинка в пористому піску слабовипалена шлак вулканічний шлак пористий гранульований щебінь аглоперлітовий щебінь аглопоритовий щебінь перлітовий спучений щебінь пористий щебінь сланцепоритовий щебінь шлакопемзовий 4.1.1 4.2.26 4.3.1 4.1.2 413 4.2.2 4.2.4 4.2.11 4.2.6 4.2.12 4.2.5 4.2.24 4.2.31 4.2.34 4.2.35 4.1.4 4.3.3 4.3.2 4.3.4 4.3.8 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.1.5 4.2.13 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.2.27 4.2.14 4.2.15 4.2.22 4.2 16 4.2.17 4.2 18 4.2.19 4.2.20 4.2.21 4.2.23 4.3.9 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.3.11 4.1.14 4.3.12 4.2.29 4.2.30 4.1.13 4.1 15 4.1.16 4.3.10 4.2.33 4.2.7 4.2.1 4.2.3 4.2.28 4.2.36 4.2.25 4.2.32 Абетковий покажчик німецьких термінів Abbrandzusatzstoff aggloporliter Schotter Agglopoiitkies aggloporyter Schotter Anreicherungsstand Aschenkies Azeritkies Bims Bindezuschlagstoff Bl?henperlitschotter Bl?hperlit Blahtonzuschlagertonashenhaltigkies Bl?hvermiculit Bl?hverm?gen Brennen einfacher Porensand Eisenzerfall feiner Porensand Festigkeitspr?fungszylinder f?r por?se Zuschlagstoffe Formfaktor gebrannter Sand Glasporitkies glassige Phase Gleichartigkeit por?ser Zuschlagstoffe Granulieren granulierte porigere Schlacke Granulum grober Poresand grobporiger Zuschlagstoff Hydrophobisator hydraulische Aktivit?t des Porensandes Kalkstuff Keramsitkies Los des Porenschotters Kieses und Sandes Mikrosph?re Naturporeimischlagstoff Neu na usinasse der Zuschl?gstoffk?rner plastifizierte Zusatzstoff Porenbildner Porensand porige granulierte Kies und Sande por?ser fraktionierter Sand por?ser Kunstzuschlagstoff por?ser Rundsand por?ser Schotter Puderzusatzstoff Rohkorn Schieferporitkies schlackenbimstein Schotter Schlackenkies schlackentonausheuhaltiger Kies Schungisitkies Schwachbrandteilchen des Porensandes Silikatzerfall steife Rohstoffmischung Struktur der por?sen Zuschlagstoffe Thermolit vereinigte Probe vulkanische Schlacke Wasserbedarf des Porensandes sehrkleinerter Sand Zusatzstoff Zuschlagstoffraktion Zwischenporentrennwand 4.38 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.19 4.2.11 4.2.4 4.2.14 4.3.5 4.2.28 4.2.27 4.2.5 4.2.26 4.3.11 4.3.1 4.2.20 4.1.11 4.2.18 4.1.16 4.1.5 4.2.15 4.2.24 4.1.13 4.1.6 4.3.2 4.2.7 4.1 4 4.2 .17 4.2.8 4.1.3 4.1.1 4.2.30 4.2.12 4.1.7 4.2.13 42.9 4.1.10 4.3.7 4.3.9 4.2.16 4.2.6 4.2.23 4.2.10 4.2.21 4.2.36 4.3.6 4.3.3 4.2.25 4.2.32 4.2.31 4.2.34 4.2.35 4.3.10 4.1.12 4.3.12 4.1.14 4.2.29 4.1.9 4.2.33 4.1.2 4.2.22 4.3.4 4.1.15 4.1.8 Абетковий покажчик англійських термінів addition aggloperlite breakstone agglopoiytc crushed aggiegale aggloporyte gravel aggregate fraction ash-expanded clay gravel azerite gravel bloating claydite gravel coarse porous aggregate coarse porous sand combustible burning addition organomineral organique addition crushed porous stones crushed sand cylinder for porous aggregates test enriched sand expanded perlite expanded perlite crushed aggregate expanded vetmiculile ferric d?sint?gration fine porous sand fired sand firing fix addition form factor fractionned porous sand glassporite gravel glass woll phase granulated porous slag granulation granule high-ash gravel homogeneity of porous aggregats hydraulic activity of porous sand interpore barrier limestone tuff lot of porous cruched rock gravel or sand microsphere natural porous aggregate nominal grain size of porous aggregates pit-run porous sand plasticiring addition pores forming element porous aggregates structure porous artificial aggregate porous granulated gravel and sand porous sand pouwdering addition pumise raw granule raw solid mixture rounded porous sand schungizite gravel shaleporous crushed aggregate silicate d?sint?gration slag clay-ash gravel slag gravel slag pumice crushed aggregate thermolite under-fired particle in porous sand united sample voleanic slag water repellent water requirements for a porous sand 4.3.4 4.2.1 4.2.3 4.2.2 4.1.15 4.2.5 4.2.4 4.3.11 4.2.12 4.2.8 4.2.17 4.3.8 4.2.36 4.2.22 4.1.16 4.2.19 4.2.27 4.2.28 4.2.26 4.1.11 4.2.18 4.2 15 4.3.1 4.3.5 4.1.5 4.2.23 4.2.24 4.1.13 4.2.7 4.3.2 4.1.4 4.2.11 4 .1.6 4.1.1 4.1.8 4.2.30 4.1.7 4.2.13 4.2.9 4.1.10 4.2.20 4.3.7 4.3.9 4.1.14 4.2.10 4.2.6 4.2.16 4.3.6 4.2.14 4.3.3 4.3.12 4.2.21 4.2.35 4.2.25 4.1.12 4.2.34 4.2.31 4.2.32 4.2.29 4.3.10 4.1.9 4.2.33 4.1 3 4.1.2 Абетковий покажчик французьських термінів activit? hydraulique du sable poreux addition addition combustible addition organominerale organique addition de liaison addition de poudrage addition plastifiante agr?gat artificile poreux agr?gat gros poreux agr?gat poreux naturel aptitude ? l'expansion barri?re d'interpore cuisson cylindre pour essai do r?sistance des agr?gats poreux d?sint?gration de silicate d?sint?gration ferrugineuse dimension nominale des grains d'agr?gats ?chantillon uni ?l?ment formant les pores cl?ment hydrophobe facteur de forme fraction d'un agr?gat granulation granule granule cru gravier ? haut taux de cendre gravier d'aggloporite gravier d'argile expans?e ? cendres gravier d'az?rite gravier de k?ramzite gravier de laitier gravier de laitier ? cendres argileux gravier de schungizite gravier d'verroporite gravier et sable poreux granul?s homog?n?it? des agr?gats poreux laitier volcanique lot de pierres cass?es de gravier ou de sable poreux m?lange cru Terme microcph?re particule l?g?rement calcin?e dans le sable poreux perlite expans?e phase de laine de verre pierres cass?es d'aggloperlite pierres cass?es de laitier -ponce pierres cass?es de perlite expans?e pierres cass?es schistoporytiques pierres concass?es d'aggloporyte pierres concass?es poreuses ponce quantit? d'eau n?cessaire pour un sable poreux sable arrondi poreux sable concass? sable cuit sable enrichi sable poreux fin sable fractionn? poreux sable poreux sable poreux gros sable poreux tout venant scorie granul?e poreuse structure des agr?gats poreux thermolite tuf calcaire vermiculite expans?e 4.1.1 4.3.4 4.3.8 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.2.10 4.2.8 4.2.9 4.3.11 4.1.8 4.3.1 4.1.16 4.1.12 4.1.11 4.1.10 4.1.9 4.3.9 4.1.3 4.1.5 4.1.15 4.3.2 4.1.4 4.3.3 4.2.11 4.2.2 4.2.5 4.2.4 4.2.12 4.2.31 4.2.34 4.2.35 4.2.24 4.2.6 4.1.6 4.2.33 4.1.7 4.3.12 4.2.13 4.3.10 4.2.27 4.1.13 4.2.1 4.2.32 4.2.28 4.2.25 4.2.3 4.2.36 4.2.14 4.1.2 4.2.21 4.2.22 4.2.15 4.2.19 4.2.18 4.2.23 4.2.16 4.2.17 4.2.20 4.2.7 4.1.14 4.2.29 4.2.30 4.2.26 Абетковий покажчик російських термінів активность пористого песка гидравлическая вермикулит вспученный водопотребность пористого песка вспучиваемость гидрофобизатор гравий аглопоритовый гравий азеритовый гравий глинозольный керамзитовый гравий зольный гравий и песок пористые гранулированные гравий керамзитовый гравий стеклопоритовый гравий шлаковй гравий шлакоглинозольный гравий шунгизитовый гранула гранула сырцовая гранулирование добавка добавка выгорающая добавка опудривающая добавка пластифицирующая добавка связующая заполнитель пористый искусственный заполнитель пористый крупный заполнитель пористый природный коэффициент формы микросфера обжиг однородность пористых заполнителей партия пористых щебня гравия или песка пемза перегородка межпоровая перлит вспученный песок дробленный песок обожженный песок пористый песок пористый крупный песок пористый мелкий песок пористый обогащенный песок пористый окатанный песок пористый рядовой песок пористый фракционированный порообразователь проба объединенная размеры зерен пористого заполнителя номинальные распад железистый распад силикатный смесь сырьевая жесткая структура пористых заполнителей термолит туф известковый фаза стекловатая фракция заполнителей цилиндр для испытания пористых заполнителей на прочность частица в пористом песке слабообожженная шлак вулканический шлак пористый гранулированный щебень аглоперлитовый щебень аглопоритовый щебень перлитовый вспученный Щебень пористый Щебень сланцепоритовый щебень шлакопемзовый 4.1.1 4.2.26 4.1.2 4.3.11 4.1.3 4.2.2 4.2.4 4.2.5 4.2.11 4.2.6 4.2.12 4.2.24 4.2.31 4.2.34 4.2.35 4.1.4 4.3.3 4.3.2 4.3.4 4.3.8 4.3.6 4.3.7 4.3.5 4.2.10 4.2.8 4.2.9 4.1.5 4.2.13 4.3.1 4.1.6 4.1.7 4.2.14 4.1.8 4.2.27 4.2.22 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.2.19 4.2.21 4.2.20 4.2.23 4.3.9 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.3.12 4.1.14 4.2.29 4.2.30 4.1.13 4.1.15 4.1.16 4.3.10 4.2.33 4.2.7 4.2.1 4.2.3 4.2.28 4.2.36 4.2.25 4.2.32 Ключові слова: випал вулканічний шлак гранулювання домішка зольний гравій пемза пористий пісок пористий щебінь пористий штучний запошиопач пороутворговач спученість шлаковий гравій