Рішення Колегії N 96 від 09.10.2001 р.

Рішення Колегії N 96 від 09.10.2001 р. Про проект Галузевої програми енергозбереження у будівельному комплексі та житлово-комунальному господарстві на 2001-2005 роки та на перспективу

Рішення колегії від 9 жовтня 2001 р. № 96 Про проект Галузевої програми енергозбереження у будівельному комплексі та житлово-комунальному господарстві на 2001-2005 роки та на перспективу Рішення колегії від 9 жовтня 2001 р. № 96 Проект Галузевої програми енергозбереження у будівельному комплексі та житлово-комунальному господарстві на 2001-2005 роки та на перспективу далі Програма розроблено відповідно до пріоритетних завдань Уряду та Комплексної державної програми енергозбереження України і спрямовано на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в галузі зниження енергоємності виробництва та собівартості продукції робіт і послуг. На кінець 2005 року за рахунок реалізації заходів Програми передбачається зекономити понад 13 2 млн.т у.п. та знизити енергоємність виробництва майже на 18 відсотків. З метою реалізації завдань Комплексної державної програми енергозбереження та координації заходів з економії енергоресурсів у галузі колегія вирішила: 1. Схвалити проект Галузевої програми енергозбереження у будівельному комплексі та житлово-комунальному господарстві на 2001-2005 роки та на перспективу. 2. Начальникам управлінь та відділів Комітету Л.Муляр Л.Кравченко М.Каплун С.Кремена О.Мільнер Є.Голубятніков М.Тарапата координаторам від Держбуду за виконання заходів Програми: узяти завдання Програми до виконання і враховувати їх під час підготовки щорічних організаційно-технічних заходів держбуду планів фінансування науково-дослідних і конструкторських розробок цільових і науково-технічних програм робіт із стандартизації та розроблення проектних рішень масового застосування; забезпечити постійний моніторинг реалізації заходів Програми та періодичний розгляд їх результатів на засіданнях секцій НТР та нарадах за участю керівників підприємств і організацій – виконавців першочергових заходів Програми. 3. Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко разом з управліннями та відділами Комітету щорічно під час розроблення показників до проекту Державного бюджету України передбачати включення до них заходів спрямованих на проведення науково-технічних та нормативних розробок і розв’язання інших проблем енергозбереження в галузі. 4. Рекомендувати будівельним корпораціям Республіканському комітетові по житлово-комунальному господарстві АР Крим облжитлокомунуправлінням: узяти завдання Програми за основу під час розроблення та реалізації відповідних галузевих і обласних програм енергозбереження передбачивши вжиття додаткових заходів для масового впровадження енергозберігаючих технологій та рішень; створити робочі групи і постійно на їх засіданнях розглядати стан реалізації заходів з енергозбереження та щорічно до 1 лютого інформувати Держбуд про ефективність проведеної роботи з енергозбереження. 5. Загальну координацію заходів передбачених Програмою покласти на Координаційну раду Держбуду з енергоефективних технологій та реновації будинків. 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників голови Комітету Г.Семчука і В.Присяжнюка. Голова колегії В.Череп Довідка За обсягами споживання паливно-енергетичних ресурсів будівництво та житлово-комунальна сфера посідають третє місце серед інших галузей народного господарства країни. При цьому із загального обсягу споживання 75 млн.т у.п. наявний житловий фонд споживає енергоресурсів 85% промисловість будівельних матеріалів – 11 4% будівництво – 3 6%. Тільки підприємства житлово-комунального господарства на вироблення продукції та послуг споживають щорічно в середньому понад 10 млрд.кВт.год. електроенергії та 8 5 млрд.куб.м природного газу. Разом з тим питомі витрати палива значно перевищують зарубіжні показники в окремих підгалузях у 1 5-2 рази . Через надмірну централізацію теплопостачання експлуатацію малоефективного та зношеного обладнання низьку теплозахисну спроможність огороджуючих конструкцій житлових будинків втрачається 30-40% виробленої теплової енергії. До непродуктивних втрат теплової енергії та води призводить незадовільний технічний стан інженерних мереж. Понад 13 9% теплових та 25% водопровідних мереж перебувають у ветхому та аварійному стані. У житловому фонді через низький рівень оснащення приладами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії ці ресурси використовуються населенням нераціонально. Світовий досвід підтверджує можливість скорочення їх споживання в умовах обліку на 20-30%. Необхідно також врахувати що складова частина витрат енергоносіїв у собівартості послуг з водо- теплопостачання у різних регіонах складає від 35 до 65% що при постійному зростанні вартості енергоресурсів зумовлює збільшення тарифів на ці послуги. Висока енергоємність також у промисловості будівельних матеріалів через застаріле технологічне обладнання низькі темпи оновлення основних фондів неритмічність та тимчасові зупинки виробництва. Це впливає на конкурентоспроможність вітчизняних будівельних матеріалів як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Наведені дані свідчать про важливість вирішення проблеми енергозбереження в галузі. Сьогодні є окремі програми енергозбереження які застаріли і вимагають суттєвих коригувань. Окрім цього останнім часом прийнято ряд державних цільових програм які необхідно врахувати у практичній роботі. Тому на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2000 № 1040 та з метою координації заходів енергозбереження на всіх рівнях будівельного комплексу та житлово-комунальної сфери за дорученням Комітету Науково-дослідний інститут будівельного виробництва розробив проект Галузевої програми енергозбереження на 2001-2005 роки та на перспективу. Проект Програми розроблено на підставі пропозицій отриманих від структурних підрозділів Комітету науково-дослідних та проектних організацій будівельних корпорацій Укрбуд Украгропромбуд Укрмонтажспецбуд Укрцемент Укртрансбуд Укрбудматеріали ХК “Київміськбуд” обласних управлінь житлово-комунального господарства. Документ містить загальний аналіз та характеристику сучасного стану енергоспоживання в галузі основні причини та напрями розв’язання проблеми енергозбереження перелік нових науково-технічних і нормативних розробок які передбачаються до виконання перелік та економічні показники першочергових заходів з економії ПЕР по регіонах та корпораціях механізм реалізації та контролю за виконанням завдань Програми. До Програми включено першочергові заходи які відповідають вимогам маловитратності та перспективності. Основна мета Програми – зменшення енергоспоживання у будівельному комплексі та житлово-комунальній сфері досягнення щорічної економії в середньому 3 3-3 5% зниження енергоємності виробництва на кінець 2005 року на 18%. Загальні витрати на реалізацію першочергових заходів Програми складають понад 2 88 млрд.грн. економія становить 13 5 млн.т у.п. або 620 млн.грн. . На проведення наукових та нормативно-технічних розробок передбачається спрямувати 15 6 млн.грн. за рахунок державного бюджету та залучення пайових коштів підприємств . Програмні заходи мають стати основою формування та реалізації галузевих програм будівельних корпорацій обласних регіональних програм та програм енергозбереження конкретних підприємств. При цьому для досягнення щорічної економії в межах 3 5–4% до цих програм мають бути включені також інші додаткові заходи. Програмні заходи повинні щорічно доповнюватися та уточнюватися виходячи з конкретних умов їх реалізації.