ДСТУ Б А.1.1-71-2000

ДСТУ Б А.1.1-71-2000 ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-71-2000 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в будівництві Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів Терміни та визначення Держбуд України Київ 2001 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держбуду України Полонська С.О. к.т.н; Завойський А.К. к.т.н; Писаревич Н.В. Клименко В.Г. Цесіс Р.А. Київським національним університетом будівництва і архітектури Антоненко Г.Я. к.т.н.; Волянський О.А. к.т.н.; Русанова Н.Г. к.т.н.; Сівко В.Й. д.т.н.; Стройков В.В. інж.; Назаренко В.М. д.т.н. 2 ВНЕСЕНИЙ Відділом інноваційної політики нормування та стандартизації Держбуду України 3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 14.12.2000 р. № 280 4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ ДСТУ Б А.1.1-71-2000 Зміст С. 1 Галузь використання 1 2 Нормативні посилання 2 3 Основні положення 2 4 Загальні поняття 3 5 Обладнання для складування зберігання і транспортування матеріалів 3 5.1 Обладнання для цементу і золи-виносу 3 5.2 Обладнання для заповнювачів бетону 7 6 Обладнання для приготування і транспортування бетонної суміші 8 7 Обладнання для виготовлення арматурних виробів і закладних елементів 11 7.1 Обладнання для заготовлення арматури 11 7.2 Обладнання для зварювання арматурних виробів і закладних елементів 13 8 Обладнання для формування теплової обробки і доводки бетонних і залізобетонних виробів 15 8.1 Обладнання для підготовлення форм і натягування напружуваної арматури 15 8.2 Формувальне обладнання 17 8.3 Обладнання для теплової обробки виробів 25 8.4 Обладнання для доводки виробів 27 9 Технічна експлуатація та ремонт обладнання 28 Абетковий покажчик українських термінів 32 Абетковий покажчик російських термінів 38 Додаток А Визначення українських термінів із складним змістом 44 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в будівництві Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Оборудование для производства бетонных и железобетонных изделий Термины и определения Standardization and normalization systems in construction Common concrete and reinforeced concrete products technique Terms and definitions Чинний від 2001-07-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт встановлює науково-технічні терміни та визначення основних понять стосовно обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі що належить до галузі будівельних матеріалів а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів із стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств . ДСТУ Б А. 1.1-71-2000 c.2 1.4 Даний стандарт повинен використовуватися разом з ГОСТ 18322 ГОСТ 20911 та ГОСТ 27.002. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ Б А.1.1-57-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Складування зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-60-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Арматурні вироби та закладні елементи. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-61-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Формування виробів. Терміни та визначення ДСТУ Б А. 1.1-62-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-63-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Розпалублення доводка складування та зберігання виробів. Терміни та визначення ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.2 Подані визначення можна за необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять визначених у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані російські ru відповідники стандартизованих термінів та їх визначення російською мовою. Терміни німецькою англійською та французькою мовами не наводяться у зв'язку з відсутністю відповідників стандартизованим термінам на цих мовах. 3.4 У стандарті наведені абетковий покажчик термінів українською мовою та абетковий покажчик відповідників стандартизованих термінів російською мовою. 3.5 У додатку А наведені визначення термінів із складним змістом. ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.3 4.1 4.1.1 4.1.2 4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ обладнання ru Сукупність технологічних і транспортних машин установок механізмів пристроїв і приладів що необхідна для виконання заданих технологічних операцій процесу виробництва бетонних і залізобетонних виробів технологічне обладнання ru Сукупність машин установок механізмів пристроїв і приладів яка призначена для зміни форми розміру властивості стану і положення матеріалу напівфабрикату та виробу що обробляється в процесі виробництва виробів транспортне обладнання ru Сукупність машин установок механізмів і пристроїв яка призначена тільки для зміни розташування матеріалу напівфабрикату та виробу що обробляється в процесі виробництва виробів оборудование Совокупность технологических и транспортных машин установок механизмов устройств и приборов необходимая для выполнения заданных технологических операций процесса производства бетонных и железобетонных изделий технологическое оборудование Совокупность машин установок механизмов устройств и приборов предназначенная для изменения формы размера свойства состояния и положения обрабатываемого материала полуфабриката и изделия в процессе производства изделий транспортное оборудование Совокупность машин установок механизмов и устройств предназначенная только для изменения положения обрабатываемого материала полуфабриката и изделия в процессе производства изделий 5 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СКЛАДУВАННЯ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 Обладнання для цементу і золи-виносу автоцементовоз ru ДСТУ Б A.1.1-57 вагон-цементовоз ru ДСТУ Б A.1.1-57 хопер ru ДСТУ Б А. 1.1-57 автоцементовоз ДСТУ Б А.1.1-57 вагон-цементовоз ДСТУ Б А.1.1-57 хоппер ДСТУ Б А.1.1-57 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.4 5.1.4 5.1.5 5.1.5.1 5.1.5.2 5.1.5.3 5.1.6 5.1.6.1 цистерна-цементовоз ru ДСТУ Б А.1.1-57 пневматичний транспорт ru ДСТУ Б А.1.1-57 всмоктувальний пневмотранспорт ru ДСТУ Б А.1.1-57 нагнітальний пневмотранспорт ru ДСТУ Б А.1.1-57 всмоктувально-нагнітальний ru пневмотранспорт Переміщення сипкого матеріалу транспортним трубопроводом на окремих частинах його з допомогою розрідженого і стисненого повітря пневморозвантажувач ru Установка всмоктувальної або всмоктувально-нагнітальної дії для вивантаження сипких матеріалів з критих залізничних вагонів що складається із забірного пристрою гнучкого продуктопроводу осаджу-вальної камери вакуум-насоса або компресора забірний пристрій ru Самохідний пристрій всмоктувальної або нагнітальної дії який призначається для забору всмоктувальним соплом або пневмошнеком сипкого матеріалу під час його вивантаження з критого залізничного вагону цистерна-цементовоз ДСТУ Б А.1.1-57 пневматический транспорт ДСТУ Б А1.1-57 всасывающий пневмотранспорт ДСТУ Б А.1.1-57 нагнетательный пневмотранспорт ДСТУ Б А.1.1-57 всасывающе-нагнетательный пневмотранспорт Перемещение сыпучего материала транспортным трубопроводом на отдельных участках его с помощью разреженного и сжатого воздуха пневморазгрузчик Установка всасывающего или вса-сывающе-нагнетательного действия для выгрузки сыпучих материалов из крытых железнодорожных вагонов состоящая из заборного устройства гибкого продуктопровода осадительной камеры вакуум-насоса или компрессора заборное устройство Самоходное устройство всасывающего или нагнетательного действия которое предназначается для забора всасывающим соплом или пневмошнеком сыпучего материала при его выгрузке из крытого железнодорожного вагона ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.5 5.1.6.2 5.1.6.3 5.1.6.4 5.1.6.5 5.1.6.6 5.1.7 5.1.8 осаджувальна камера ru Ємкість-бункер що оснащена рукавними фільтрами і шнеком де засмоктаний вакуум-насосом сипкий матеріал осідає внаслідок втрати швидкості його транспортування досягнутій у продуктопроводі рукавний фільтр ru ДСТУ Б А.1.1-57 шнек ru ДСТУ Б А.1.1-57 Цементопровід ru ДСТУ Б А.1.1-57 вакуум-насос ru ДСТУ Б А.1.1-57 гвинтовий пневмопідіймач ru Установка безперервної дії для подавання стисненим повітрям сипкого матеріалу на відстань до 15 м та на висоту до 35 м в силоси складу і у витратні бункери бетонозмішувального цеху БЗЦ ; складається з приймальної та змішувальної камер консольного пневмошнека та продук-топроводу пневматичний насос ru Установка для безперервного подавання стисненим повітрям на відстань понад 15 м та на висоту до 30 м сипкого матеріалу в силоси складу та у витратні бункери БЗЦ осадительная камера Емкость-бункер оснащенная рукавными фильтрами и шнеком где засосанный вакуум-насосом сыпучий материал осаждается вследствие потери скорости его транспортирования достигнутой в продук-топроводе рукавный фильтр ДСТУ Б А.1.1-57 шнек ДСТУ Б А.1.1-57 цементопровод ДСТУ Б А.1.1-57 вакуум-насос ДСТУ Б А.1.1-57 винтовой пневмоподъемник Установка непрерывного действия для подачи сжатым воздухом сыпучего материала на расстояние до 15 м и на высоту до 35 м в силосы склада и в расходные бункеры бето-носмесительного цеха БСЦ ; состоит из приемной и смесительной камер консольного пневмошнека и продуктопровода пневматический насос Установка для непрерывной подачи сжатым воздухом на расстояние более 15 м и на высоту до 30 м сыпучего материала в силосы склада и в расходные бункеры БСЦ ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.6 5.1.8.1 5.1.8.2 5.1.8.3 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 камерний насос ru Складається з одного або декількох резервуарів які оснащені форсунками для подавання стисненого повітря під впливом якого аеропульпа транспор-тується продукто-проводом струминний насос ru Складається з камер інтенсифікації та змішування сопла з регулятором подавання стисненого повітря під впливом якого аеропульпа транспор-тується продуктопроводом гвинтовий насос ru ДСТУ Б А.1.1-57 Аерожолоб ru ДСТУ Б А.1.1-57 силосна башта ru ДСТУ Б А.1.1-57 cклепінньообвалювальний ru пристрій Аераційний або механічний пристрій у силосній башті для обвалювання склепінь зі зле-жаного сипкого матеріалу магнітний сепаратор ru Апарат для вилучення з сипкого матеріалу металевих предметів та шкідливих магнітних домішок з допомогою електромагніту камерный насос Состоит из одного или нескольких резервуаров которые оснащены форсунками для подачи сжатого воздуха под воздействием которого аэропульпа транспортируется продуктопроводом струйный насос Состоит из камер интенсификации и смешивания сопла с регулятором подачи сжатого воздуха под воздействием которого аэропульпа транспортируется продуктопроводом винтовой насос ДСТУ Б А.1.1-57 аэрожелоб ДСТУ Б А.1.1-57 силосная башня ДСТУ Б А.1.1-57 сводообрушающее устройство Аэрационное или механическое устройство в силосной башне для об-рушивания сводов из слежавшегося сыпучего материала магнитный сепаратор Аппарат для удаления из сыпучего материала металлических предметов и вредных магнитных примесей с помощью электромагнита ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.7 5.1.13 5.1.14 5.1.15 5.1.16 повітряний сепаратор ru Прохідний або циркуляційний апарат у якому частинки сипкого матеріалу розділяються за густиною чи розмірами під впливом відцентрових сил сил ваги та сили тиску повітряного потоку циклон ru ДСТУ Б А.1.1-57 електрофільтр ru Апарат для очищення повітря від завислих у ньому твердих частинок під впливом іонізації повітряного потоку в електричному полі високої напруги ступінь очищення повітря ru Відношення кількості уловлених частинок пилу до загальної її кількості яка міститься в повітрі що очищається воздушный сепаратор Проходной или циркуляционный аппарат в котором частицы сыпучего материала разделяются по плотности или размерам под действием центробежных сил сил тяжести и силы давления воздушного потока циклон ДСТУ Б А.1.1-57 электрофильтр Аппарат для очистки воздуха от взвешенных в нем твердых частиц под действием ионизации воздушного потока в электрическом поле высокого напряжения степень очистки воздуха Отношение количества уловленных частиц пыли к общему ее количеству содержащемуся в очищаемом воздухе 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 Обладнання для заповнювачів бетону автосамоскид ru ДСТУ Б А.1.1-57 вагон-платформа ru ДСТУ Б А.1.1-57 думпкар ru ДСТУ Б А.1.1-57 напіввагон ru ДСТУ Б А.1.1-57 розвантажувальна машина ru ДСТУ Б А.1.1-57 автосамосвал ДСТУ Б А.1.1-57 вагон-платформа ДСТУ Б А.1.1-57 думпкар ДСТУ Б А.1.1-57 полувагон ДСТУ Б А.1.1-57 разгрузочная машина ДСТУ Б А.1.1-57 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.8 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 розпушувальна машина ru Установка з бурофрезерним або вібраційним механізмом для відновлення сипкості заповнювачів що змерзлися стрічковий конвеєр ru ДСТУ Б А.1.1-57 багатоковшовий елеватор ru ДСТУ Б А.1.1-57 живильник ru ДСТУ Б А.1.1-57 рыхлительная машина Установка с бурофрезерным или вибрационным механизмом для восстановления сыпучести смерзшихся заполнителей ленточный конвейер ДСТУ Б А.1.1-57 многоковшовый элеватор ДСТУ Б А.1.1-57 питатель ДСТУ Б А.1.1-57 6 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ 6.1 6.2 6.3 поворотна воронка ru Приводний пристрій у над-бункерному відділенні БЗЦ який призначається для розподілення певних заповнювачів що подаються зі складу у відповідні відсіки витратних бункерів бункер ru ДСТУ Б.А. 1.1-57 витратна ємкість ru Бункер бак резервуар призначений для проміжного накопичення і короткочасного зберігання компонентів бетонної суміші або готової бетонної суміші завдяки чому забезпечується безперервність технологічного процесу поворотная воронка Приводное устройство в надбун-керном отделении БСЦ которое предназначается для распределения определенных заполнителей подаваемых со склада по соответствующим отсекам расходных бункеров бункер ДСТУ Б.А. 1.1-57 расходная емкость Бункер бак резервуар предназначенный для промежуточного накопления и кратковременного хранения компонентов бетонной смеси или готовой бетонной смеси благодаря чему обеспечивается непрерывность технологического процесса ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.9 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.5 6.6 6.7 дозатор ru Апарат циклічної або безперервної дії з автоматичним або ручним керуванням для відмірювання заданої кількості компонентів бетонної суміші чи готової бетонної суміші ваговий дозатор ru Апарат яким здійснюється дозування матеріалу за масою об'ємний дозатор ru Апарат яким здійснюється дозування матеріалу за об'ємом об'ємно-ваговий дозатор ru Апарат яким здійснюється комбіноване дозування матеріалу за об'ємом і масою збірна воронка ru дворукавна протічка ru Пристрій на складі заповнювачів у надбункерному та змішувальному відділеннях БЗЦ який призначається для розподілення сипких компонентів бетонної суміші між ємкостями складу секціями БЗЦ та змішувачами Змішувач ru Машина періодичної або безперервної дії для приготування бетонної чи розчинної суміші шляхом перемішування її компонентів протягом певного часу дозатор Аппарат цикличного или непрерывного действия с автоматическим или ручным управлением для отмеривания заданного количества компонентов бетонной смеси или готовой бетонной смеси весовой дозатор Аппарат которым осуществляется дозирование материала по массе объемный дозатор Аппарат которым осуществляется дозирование материала по объему объемно-весовой дозатор Аппарат которым осуществляется комбинированное дозирование материала по объему и массе сборная воронка двухрукавная течка Устройство на складе заполнителей в надбункерном и смесительном отделениях БСЦ которое предназначается для распределения сыпучих компонентов бетонной смеси между емкостями склада секциями БСЦ и смесителями смеситель Машина периодического или непрерывного действия для приготовления бетонной или растворной смеси путем перемешивания ее компонентов в течение определенного времени ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.10 6.7.1 6.7.2 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 гравітаційний змішувач ru Машина в якій компоненти бетонної суміші перемішуються під час вільного падіння в обертовому барабані всередині якого закріплені лопаті змішувач з примусовим ru перемішуванням Машина у якій компоненти бетонної чи розчинної суміші перемішуються під час безпосередньої дії на них робочих органів у вигляді лопатей або лопаток що обертаються бетоновозний візок ru Наземний або підвісний самохідний бункер для транспортування бетонної суміші від БЗЦ до постів формування виробів баддя ru ДСТУ Б А.1.1-57 автобетоновоз ru ДСТУ Б А.1.1-57 автобетонозмішувач ru ДСТУ Б А.1.1-57 бетононасос ru ДСТУ Б А.1.1-57 бетоновід ru ДСТУ Б А.1.1-57 гравитационный смеситель Машина в которой компоненты бетонной смеси перемешиваются при свободном падении во вращающемся барабане внутри которого укреплены лопасти смеситель с принудительным перемешиванием Машина в которой компоненты бетонной или растворной смеси перемешиваются при непосредственном воздействии на них рабочих органов в виде вращающихся лопастей или лопаток бетоновозная тележка Напольный или подвесной самоходный бункер для транспортирования бетонной смеси от БСЦ к постам формования изделий бадья ДСТУ Б А.1.1-57 автобетоновоз ДСТУ Б А.1.1-57 автобетоносмеситель ДСТУ Б А.1.1-57 бетононасос ДСТУ Б А.1.1-57 бетоновод ДСТУ Б А.1.1-57 ДСТУ Б А. 1.1-71-2000 с.11 7 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ АРМАТУРНИХ ВИРОБІВ І ЗАКЛАДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 Обладнання для заготовлення правильний верстат ru Багатороликовий верстат для випрямлення і чищення пруткового арматурного прокату діаметром понад 10 мм верстат для різання ru Ножиці з механічним пневматичним або гідравлічним приводом для мірного різання пруткового арматурного прокату діаметром від 6 до 80 мм правильно-відрізний верстат ru Автоматичний верстат для розмотування випрямлення чищення і мірного різання з безперервним подаванням з бухти арматурного прокату діаметром від 3 до 16 мм бухтотримач ru ДСТУ Б А. 1.1-60 лінія безвідхідного ru заготовлення стержнів Комплекс верстатів і пристроїв які розміщуються у технологічній послідовності та призначаються для стикування арматурних стержнів контактним зварю-ванням або обпресуванням з'єднувальних втулок та мірного різання їх для обрубування і зачищення "грата" прав?льный станок Многороликовый станок для правки и чистки пруткового арматурного проката диаметром свыше 10 мм станок для резки Ножницы с механическим пневматическим или гидравлическим приводом для мерной резки пруткового арматурного проката диаметром от 6 до 80 мм прав?льно-отрезной станок Автоматический станок для разматывания правки чистки и мерной резки с непрерывной подачей с бухты арматурного проката диаметром от 3 до 16 мм бухтодержатель ДСТУ Б А. 1.1-60 линия безотходной заготовки стержней Комплекс станков и приспособлений которые располагаются в технологической последовательности и предназначаются для стыковки арматурных стержней контактной сваркой или опрессовкой соединительных втулок и мерной резки их для обрубки и зачистки "грата" ДСТУ Б А. 1.1-71-2000 с.12 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.1.9 7.1.10 стикозварювальна машина ru Установка з ручним гідравлічним або пневматичним приводом для стикового контактного зварювання арматурних стержнів діаметром від 10 до 40 мм обтискувальна установка ru Машина чи прес з механічним пневматичним або гідравлічним приводом для обтискування обпресування з'єднувальних втулок на арматурі що стикується або тимчасових анкерів у вигляді шайб і спіралей на кінцях напружуваної арматури верстат для заготовлення ru спіральних анкерів Установка з механічним приводом для безперервного подавання арматурного прокату з бухти і заготовлення кінцевих анкерів напружуваної арматури у вигляді спіралей машина для висаджування ru анкерних головок Установка з пневматичним або механічним приводом для гарячого або холодного висаджування анкерних головок на арматурних стержнях або дроті установка для зміцнення ru стержнів витягуванням Механізована чи напівавтоматична установка з гідравлічним або пневматичним приводом для механічного зміцнення арматурного прокату діаметром до 40 мм в процесі витягування його до заданої величини подовшання стыкосварочная машина Установка с ручным гидравлическим или пневматическим приводом для стыковой контактной сварки арматурных стержней диаметром от 10 до 40 мм обжимная установка Машина или пресс с механическим пневматическим или гидравлическим приводом для обжатия опрес-сования соединительных втулок на стыкуемой арматуре или временных анкеров в виде шайб и спиралей на концах напрягаемой арматуры станок для заготовки спиральных анкеров Установка с механическим приводом для беспрерывной подачи арматурного проката с бухты и заготовки концевых анкеров напрягаемой арматуры в виде спиралей машина для высадки анкерных головок Установка с пневматическим или механическим приводом для горячей или холодной высадки анкерных головок на арматурных стержнях или проволоке установка для упрочнения стержней вытяжкой Механизированная или полуавтоматическая установка с гидравлическим или пневматическим приводом для механического упрочнения арматурного проката диаметром до 40 мм в процессе вытягивания его до заданной величины ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.13 7.1.11 7.1.12 верстат для згинання ru арматури Універсальна або спеціалізована механізована або автоматизована установка для відгинання арматурних стержнів на різні кути в холодному стані а також для виготовлення однотипних зігнутих арматурних виробів наприклад стропувальних петель комбіновані прес-ножиці ru Машина з механічним або пневматичним приводом для різання сталі сортового фасонного та листового прокату а також для пробивання отворів у плоских деталях-заготовках закладних елементів станок для изгибания арматуры Универсальная или специализированная механизированная или автоматическая установка для отги-бания арматурных стержней на различные углы в холодном состоянии а также для изготовления однотипных изогнутых арматурных изделий например строповочных петель комбинированные пресс-ножницы Машина с механическим или пневматическим приводом для резки стали сортового фасонного и листового проката а также для пробивки отверстий в плоских деталях-заготовках закладных элементов 7.2 Обладнання для зварювання арматурних виробів і закладних елементів 7.2.1 7.2.2 точкова зварювальна машина ru Автоматизована чи механізована стаціонарна або підвісна одно- дво- або багатоелектродна установка з пневматичним приводом для контактного точкового зварювання плоских хрестоподібних з'єднань арматурних виробів лінія виготовлення сіток ru і каркасів Комплекс машин верстатів і пристроїв які розміщуються у технологічній послідовності та призначаються для автоматичного зварювання різання згинання і пакетування арматурних сіток і каркасів точечная сварочная машина Автоматизированная или механизированная стационарная или подвесная одно- двух- или многоэлектродная установка с пневматическим приводом для контактной точечной сварки плоских крестообразных соединений арматурных изделий линия изготовления сеток и каркасов линия изготовления сеток и каркасов Комплекс машин станков и устройств которые располагаются в технологической последовательности и предназначаются для автоматической сварки резки изгибания и пакетирования арматурных сеток и каркасов ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.14 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 багатоелектродна ru зварювальна машина Автоматизована установка з пневматичним приводом для багатоелектродного контактного точкового зварювання сіток при безперервному подаванні поздовжньої арматури з бухт а поперечної арматури - з бухти або бункера ножиці для різання сіток ru Автоматичний механізм з пнев-моприводом для поперечного чи поздовжнього різання арматурних сіток у процесі їх виготовлення верстат для згинання сіток ru і каркасів установка для зварювання ru закладних елементів Механізована установка яка складається з джерела живлення зварювального апарата або машини для зварювання деталей закладних елементів. Додаток А струминно-абразивна ru установка Пневматична установка для оброблення у струмені абразивного матеріалу поверхонь закладних елементів перед нанесенням на них захисного антикорозійного покриття апарат для нанесення ru газотермічного покриття Механізована установка для напилювання струменем стисненого повітря антикорозійного покриття з розплавленого цинку або алюмінію на поверхні арматурного виробу або закладного елемента многоэлектродная сварочная машина Автоматизированная установка с пневматическим приводом для многоэлектродной контактной точечной сварки сеток при непрерывной подаче продольной арматуры с бухт а поперечной арматуры - с бухты или бункера ножницы для резки сеток Автоматический механизм с пнев-моприводом для поперечной или продольной резки арматурных сеток в процессе их изготовления станок для изгибания сеток и каркасов установка для сварки закладных элементов Механизированная установка состоящая из источника питания сварочного аппарата или машины для сварки деталей закладных элементов. Приложение А струйно-абразивная установка Пневматическая установка для обработки в струе абразивного материала поверхностей закладных элементов перед нанесением на них защитного антикоррозионного покрытия аппарат для нанесения газотермического покрытия Механизированная установка для напыления струёй сжатого воздуха антикоррозионного покрытия из расплавленного цинка или алюминия на поверхности арматурного изделия или закладного элемента ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.15 7.2.9 7.2.10 7.2.11 7.2.12 установка для виготовлення ru просторових каркасів Механізована горизонтальна або вертикальна установка для виготовлення просторових каркасів з плоских каркасів сіток і окремих стержнів шляхом з'єднання їх в'язальним дротом або контактним точковим зварюванням з допомогою підвісної одноелектродної машини складальний кондуктор ru ДСТУ Б А.1.1-60 намотувально-зварювальна ru машина Механізована або автоматизована установка для безперервного намотування з бухти і контактного точкового зварювання хрестоподібних з'єднань спіральних об'ємних арматурних каркасів циліндричної або призматичної форми підвісний конвеєр ru ДСТУ Б А.1.1-57 установка для изготовления пространственных каркасов Механизированная горизонтальная или вертикальная установка для сборки пространственных каркасов из плоских каркасов сеток и отдельных стержней путем соединения их вязальной проволокой или контактной точечной сваркой при помощи подвесной одноэлектродной машины сборочный кондуктор ДСТУ Б А.1.1-60 навивно-сварочная машина Механизированная или автоматизированная установка для беспрерывной навивки с бухты и контактной точечной сварки крестообразных соединений спиральных объемных арматурных каркасов цилиндрической или призматической формы подвесной конвейер ДСТУ Б А.1.1-57 8 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ І ДОВОДКИ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 8.1 Обладнання для підготовлення форм і натягування напружуваної арматури 8.1.1 8.1.2 розпалублювальна машина ru Механізована установка з гідравлічним приводом для розпалублювання та складання касет або форм пристрій для відкривання ru закривання бортів форми распалубочная машина Механизированная установка с гидравлическим приводом для распалубки и сборки кассет или форм устройство для открывания закрывания бортов формы ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.16 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 кантувач ru ДСТУ Б А.1.1-63 установка для приготування ru мастила Механізована установка для централізованого приготування в змішувачах з нагрівниками емульсійного мастила і подавання його на формувальні лінії установка для змащування ru форм розпилювач мастила ru Пневматичний пристрій у вигляді "вудочки" або "пістолета" для нанесення мастила на формувальні поверхні касет і форм натягувальна установка ru Стаціонарний або пересувний гідравлічний або механічний домкрат тягова лебідка або вантажні пристрої що призначаються для механічного натягування на упори форми стенда або на бетон виробу напружуваної арматури установка для електро- ru нагрівання арматури Автоматизована установка для видовження напружуваної арматури методом нагрівання в електроконтактах кантователь ДСТУ Б А.1.1-63 установка для приготовления смазки Механизированная установка для централизованного приготовления в смесителях с нагревателями эмульсионной смазки и подачи ее на формовочные линии установка для смазки форм распылитель смазки Пневматическое приспособление в виде "удочки" или "пистолета" для нанесения смазки на формовочные поверхности кассет и форм натяжная установка Стационарный или передвижной гидравлический или механический домкрат тяговая лебедка или грузовые устройства которые предназначаются для механического натяжения на упоры формы стенда или на бетон изделия напрягаемой арматуры установка для электронагрева арматуры Автоматизированная установка для удлинения напрягаемой арматуры методом нагрева в электроконтактах ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.17 8.1.9 8.1.10 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 установка для заготовлення ru і натягування арматури Автоматизована установка на якій виконуються такі операції: вимірювання відстані між упорами піддона визначення довжини заготовки напружуваних стержнів мірне різання стержнів утворення анкерних головок на їхніх кінцях видовження напружуваних стержнів електро-нагріванням та укладання їх в упори піддона установка для електротермо- ru механічного натягування арматури Машина для безперервного армування намотуванням на упори форми або на бетон виробу що затвердів арматурного дроту або каната які піддаються механічному натягуванню і нагріванню в електро-контактах Формувальне обладнання бетонороздавач ru ДСТУ Б А.1.1-61 Бетоноукладач ru ДСТУ Б А.1.1-61 розподільний пристрій ru Робочий орган бетоноукладача що являє собою механізм для рівномірного розподілення і розрівнювання у формі укладеної бетонної суміші а у деяких випадках призначений і для її ущільнення установка для заготовки и натяжения арматуры Автоматизированная установка на которой выполняются следующие операции: измерение расстояния между упорами поддона определение длины заготовки напрягаемых стержней мерная резка стержней образование анкерных головок на их концах удлинение напрягаемых стержней электронагревом и укладка их в упоры поддона установка для электротермо-механического натяжения арматуры Машина для непрерывного армирования навивкой на упоры формы либо на затвердевший бетон изделия арматурной проволоки или каната которые подвергаются механическому натяжению и нагреванию в электроконтактах бетонораздатчик ДСТУ Б А.1.1-61 бетоноукладчик ДСТУ Б А.1.1-61 распределительное устройство Рабочий орган бетоноукладчика представляющий собой механизм для равномерного распределения и разравнивания в форме уложенной бетонной смеси а в некоторых случаях предназдаченный и для ее уплотнения ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.18 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.3.3 8.2.3.4 8.2.4 8.2.5 вібронасадка ru ДСТУ Б А. 1.1-61 лопатевий розподільник ru Пристрій який являє собою вал з лопатями по гвинтовій лінії для забезпечення пересування суміші поперек форми плужковий розподільник ru Пристрій у вигляді плужка який розподіляє бетонну суміш від середини форми до її країв шнековий розподільник ru Пристрій що являє собою горизонтальний шнековий вал який розподіляє бетонну суміш від середини форми до її країв Віброплощадка ru Вібромашина для об'ємного ущільнення бетонної суміші робочим органом якої є опорна рама або окремі вібробло-ки що передають формі з сумішшю механічні гармонійні кругові вертикально спрямовані або багатокомпонентні коливання від віброзбуджувача ударна площадка ru Машина для об'ємного ущільнення бетонної суміші ударними імпульсами що утворюються внаслідок періодичного підіймання столу з формою вгору і падіння вниз під дією сили ваги вибронасадка ДСТУ Б A.1.1-61 лопастный распределитель Устройство которое представляет собой вал с лопастями по винтовой линии для обеспечения перемещения смеси поперек формы плужковый распределитель Устройство в виде плужка распределяющее бетонную смесь от середины формы к ее краям шнековый распределитель Устройство представляющее собой горизонтальный шнековый вал распределяющий бетонную смесь от середины формы к ее краям виброплощадка Вибромашина для объемного уплотнения бетонной смеси рабочим органом которой является опорная рама или отдельные виброблоки передающие форме со смесью механические гармонические круговые вертикально направленные или многокомпонентные колебания от вибровозбудителя ударная площадка Машина для объемного уплотнения бетонной смеси ударными импульсами которые создаются в результате периодического поднятия стола с формой вверх и падения вниз под действием силы тяжести ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.19 8.2.6 8.2.7 8.2.8 ударно-вібраційна площадка ru Вібромашина з двомасовою коливальною системою резонансного або блокового типу робочим органом якої є опорна рама що спирається через пружні елементи на врівнова-жувальну раму на амортизаторах або окремі віброблоки розміщені на пружних опорах з гумовими прокладками-ударниками що передають механічні негармонійні вертикально спрямовані коливання та ударні імпульси від віброзбуджувача всьому об'єму ущільнюваної в формі бетонної суміші Віброустановка ru Вібромашина для об'ємного віброущільнення бетонної суміші поздовжньо-горизонтальними ко-ливаннями яка складається з резонансної плити віброзбуджу-вача та корпусної частини з клиновим замком для закріплення форми з бетонною сумішшю Віброблок ru Уніфікована складова частина віброплощадки блокового типу яка складається з дво-вального віброзбуджувача електромагніту та комплекту нижніх і верхніх пружин ударно-вибрационная площадка Вибромашина с двухмассовой колебательной системой резонансного или блочного типа рабочим органом которой является опорная рама опирающаяся через упругие элементы на уравновешивающую раму на амортизаторах или отдельные виброблоки расположенные на упругих опорах с резиновыми прокладками-ударниками которые передают механические негармонические вертикально направленные колебания и ударные импульсы от вибровозбудителя всему объему уплотняемой в форме бетонной смеси виброустановка Вибромашина для объемного виброуплотнения бетонной смеси продольно-горизонтальными колебаниями которая состоит из резонансной плиты вибровозбудителя и корпусной части с клиновым замком для закрепления формы с бетонной смесью виброблок Унифицированная составная часть виброплощадки блочного типа состоящая из двухвального вибровозбудителя электромагнита и комплекта ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.20 8.2.9 8.2.10 8.2.11 8.2.12 8.2.13 8.2.14 віброзбуджувач ru Пристрій з електричним або пневматичним приводом який призначається для утворення механічних кругових або спрямованих коливань робочого органу вібромашини поверхнева вібромашина ru Вібромашина для поверхневого ущільнення бетонної суміші робочим органом якої є плита плоскої або спеціальної конфігурації яка передає коливання віброзбуджувача з поверхні у товщу бетонної суміші Віброрейка ru ДСТУ Б А.1.1-61 Віброосердя ru ДСТУ Б А.1.1-61 вібропротягувальний пристрій ru Пересувна віброформувальна установка для механізованого укладання і поверхневого ущільнення бетонної суміші в горизонтальному вертикальному або похилому положенні яка складається з бункера віброформувальної поверхні та стабілізуючої формоос-настки Вібропрес ru Комбінований формувальний механізм що поєднує поверхневе ущільнення бетонної суміші віброзбуджувачем та утворення статичним навантаженням конфігурації поверхні виробу вибровозбудитель Устройство с электрическим или пневматическим приводом которое предназначается для образования механических круговых или направленных колебаний рабочего органа вибромашины поверхностная вибромашина Вибромашина для поверхностного уплотнения бетонной смеси рабочим органом которой является плита плоской или специальной конфигурации передающая колебания вибровозбудителя с поверхности в толщу бетонной смеси Виброрейка ДСТУ Б А.1.1-61 Вибросердечник ДСТУ Б А.1.1-61 вибропротяжное устройство Передвижная виброформовочная установка для механизированной укладки и поверхностного уплотнения бетонной смеси в горизонтальном вертикальном или наклонном положении состоящая из бункера виброформующей поверхности и стабилизирующей формооснастки вибропресс Комбинированный формующий механизм объединяющий поверхностное уплотнение бетонной смеси вибровозбудителем и образование статической нагрузкой конфигурации поверхности изделия ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.21 8.2.15 8.2.16 8.2.16.1 8.2.16.2 8.1.16.3 8.2.17 віброштамп ru ДСТУ Б А.1.1-61 Привантажувач ru Стаціонарний пересувний або переносний пристрій у вигляді щита що призначений для поверхневого привантаження - пресування бетонної суміші в процесі ущільнення її на віброплощадці Вібропривантажувач ru Стаціонарний або пересувний пристрій у вигляді щита з автономним віброзбуджувачем; призначений для поверхневого вібрування та приван-таження бетонної суміші в процесі ущільнення її на віброплощадці або вібропуансонами інерційний привантажувач ru Пристрій що створює тиснення на ущільнювану бетонну суміш за рахунок тільки власної маси яка бере участь у коливаннях системи Безінерційний привантажувач ru Пристрій що створює тиск на ущільнювану бетонну суміш за рахунок як власної так і додаткової маси яка не бере участі у коливаннях системи глибинний вібратор ru Ручний або підвісний віброорган для внутрішнього ущільнення бетонної суміші в процесі занурювання його в масив суміші виброштамп ДСТУ Б А.1.1-61 пригруз Стационарное передвижное или переносное устройство в виде щита предназначенное для поверхностной пригрузки - прессования бетонной смеси в процессе уплотнения ее на виброплощадке вибропригруз Стационарное или передвижное устройство в виде щита с автономным вибровозбудителем; предназначенное для поверхностного вибрирования и пригрузки бетонной смеси в процессе уплотнения ее на виброплощадке или вибропуансонами инерционный пригруз Устройство создающее давление на уплотняемую бетонную смесь за счет только собственной массы которая участвует в колебаниях системы Безынерционный пригруз Устройство создающее давление на уплотняемую бетонную смесь за счет как собственной так и дополнительной массы которая не участвует в колебаниях системы глубинный вибратор Ручной или подвесной виброорган для внутреннего уплотнения бетонной смеси в процессе погружения его в массив смеси ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.22 8.2.18 8.2.19 8.2.20 8.2.21 8.2.22 8.2.22.1 вібропуансон ru Активний пустотоутворювач для внутрішнього ущільнення бетонної суміші у виробах з порожнинами який передає кругові коливання віброзбуд-жувача бетонній суміші що його оточує касетна установка ru ДСТУ Б А.1.1-61 Віброформа ru Стаціонарна форма для виготовлення залізобетонних виробів із зовнішніми віброзбуд-жувачами для ущільнення бетонної суміші об'ємно-формувальна ru установка Віброустановка для виготовлення об'ємних залізобетонних елементів сантехкабін ліфтових шахт елеваторів блок-кімнат та інших виробів Центрифуга ru Машина для формування трубчастих залізобетонних виробів на якій бетонна суміш ущільнюється за рахунок відцентрових сил що виникають при обертанні відносно власної осі горизонтально розміщеної форми з бетонною сумішшю осьова центрифуга ru Машина робочим органом якої є передній приводний і задній опорний пристрої в яких форма закріплюється в торцях та обертається вибропуансон Активный пустотообразователь для внутреннего уплотнения бетонной смеси в изделиях с пустотами который передает круговые колебания вибровозбудителя окружающей его бетонной смеси касетная установка ДСТУ Б А.1.1-61 виброформа Стационарная форма для изготовления железобетонных изделий с наружными вибровозбудителями для уплотнения бетонной смеси объемно-формовочная установка Виброустановка для изготовления объемных железобетонных элементов сантехкабин лифтовых шахт элеваторов блок-комнат и других изделий центрифуга Машина для формования трубчатых железобетонных изделий на которой бетонная смесь уплотняется за счет центробежных сил возникающих при вращении относительно собственной оси горизонтально расположенной формы с бетонной смесью осевая центрифуга Машина рабочим органом которой являются переднее приводное и заднее опорное устройства в которых форма крепится в торцах и вращается ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.23 8.2.22.2 8.2.22.3 8.2.23 8.2.24 роликова центрифуга ru Машина робочим органом якої є опорні приводні та не-приводні ролики на які вільно спирається форма своїми бандажами і обертається пасова центрифуга ru Машина робочим органом якої є нескінченні що перехрещуються і огинають приводні та неприводні шківи паси на яких форма підвішується і обертається установка роликового ru формування Машина для роликового пресування у горизонтальному положенні плоских виробів із жорстких бетонних сумішей робочим органом якої є балка з укатувальними роликами що виконує зворотно-поступальний рух у напрямку перпендикулярному безперервному переміщенню форми з ущільнюваною сумішшю установка радіального ru пресування Машина для роликового пресування у вертикальному положенні циліндричних виробів із жорстких бетонних сумішей робочим органом якої є вертикальний вал що обертається в середині форми з формувальною циліндричною головкою та розміщеними на ній укатувальними роликами що обертаються роликовая центрифуга Машина рабочим органом которой являются опорные приводные и неприводные ролики на которые свободно опирается форма своими бандажами и вращается ременная центрифуга Машина рабочим органом которой являются бесконечные огибающие приводные и неприводные шкивы перекрещивающиеся ремни на которых форма подвешивается и вращается установка роликового формования Машина для роликового прессования в горизонтальном положении плоских изделий из жестких бетонных смесей рабочим органом которой является балка с укатывающими роликами выполняющая возвратно-поступательное движение в направлении перпендикулярном непрерывному перемещению формы с уплотняемой смесью установка радиального прессования Машина для роликового прессования в вертикальном положении цилиндрических изделий из жестких бетонных смесей рабочим органом которой является вращающийся внутри формы вертикальный вал с формующей цилиндрической головкой и расположенными на ней вращающимися укатывающими роликами ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.24 8.2.25 8.2.26 8.2.27 установка для торкретування ru Агрегат що складається з компресора "цемент-гармати" повітроочищувача бака для води сопла-розпилювача та системи шлангів; застосовується для змішування сухих компонентів розчинної або бетонної суміші транспортування їх і води до сопла зволоження в соплі та нанесення зволоженої суміші на формувальні поверхні установка для механічного ru набризкування Машина що складається з приймального бункера і дво-роторної кидальної головки; застосовується для нанесення жорстких дрібнозернистих бетонних сумішей на формувальні поверхні установка ru для пневмобетонування Агрегат що складається із змішувача поршневого без-діафрагмового розчинонасоса пневматичного розчино-нагнітача та форсунки-розпилювача; застосовується для приготування транспортування і нанесення розчинної або дрібнозернистої бетонної суміші на формувальні поверхні установка для торкретирования Агрегат состоящий из компрессора "цемент-пушки" воздухоочистити-теля бака для воды сопла-распылителя и системы шлангов; применяется для смешивания сухих компонентов растворной или бетонной смеси транспортирования их и воды к соплу увлажнения в сопле и нанесения увлажненной смеси на формовочные поверхности установка для механического набрызга Машина состоящая из приемного бункера и двухроторной метательной головки; применяется для нанесения жестких мелкозернистых бетонных смесей на формовочные поверхности установка для пневмобетонирования Агрегат состоящий из смесителя поршневого бездиафрагмового растворонасоса пневматического растворонагнетателя и форсунки-распылителя; применяется для приготовления транспортирования и нанесения растворной или мелкозернистой бетонной смеси на формовочные поверхности ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.25 8.2.28 8.2.29 8.2.30 вібропрокатний стан ru Агрегат для безперервного виготовлення залізобетонних панелей методом вібропрокату який складається з безперервної сталевої формувальної стрічки що являє собою тягові ланцюги з прикріпленими до них пластинами бетоноукладача з лопатевим чи шнековим розподільником бетонної суміші а також вібропрокатного пристрою до складу якого входять ущільнювальна і загладжувальна віброрейки та калібрувальні прокатні валки стенд ru ДСТУ Б А.1.1-61 загладжувальна машина ru Установка для підвищення якості відкритих поверхонь залізобетонних втробів у процесі формування робочим органом якої є загладжуваний вал рейка стрічка диск або комбінація з цих пристроїв вибропрокатный стан Агрегат для непрерывного изготовления железобетонных панелей методом вибропроката состоящий из непрерывной стальной формовочной ленты представляющей собой тяговые цепи с прикрепленными к ним пластинами бетоноукладчика с лопастным или шнековым распределителем бетонной смеси а также вибропрокатного устройства в состав которого входят уплотняющая и заглаживающая виброрейки и калибрующие прокатные валки стенд ДСТУ Б А.1.1-61 заглаживающая машина Установка для повышения качества открытых поверхностей железобетонных изделий в процессе формования рабочим органом которой является заглаживающий вал рейка лента диск или комбинация из этих устройств 8.3 Обладнання для теплової обробки виробів 8.3.1 8.3.2 8.3.2.1 8.3.2.2 тепловий агрегат ru ДСТУ Б А.1.1-62 камера теплової обробки ru ДСТУ Б А.1.1-62 ямна камера ru ДСТУ Б А.1.1-62 щілинна камера ru ДСТУ Б А.1.1-62 тепловой агрегат ДСТУ Б А.1.1-62 камера тепловой обработки ДСТУ Б А.1.1-62 ямная камера ДСТУ Б А.1.1-62 щелевая камера ДСТУ Б А.1.1-62 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.26 8.3.2.3 8.3.2.4 8.3.2.5 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 тунельна камера ru ДСТУ Б А.1.1-62 вертикальна камера ru ДСТУ Б А.1.1-62 індукційна камера ru Тунельна чи щілинна камера на внутрішніх стінках якої закріплена обмотка-індуктор що створює електромагнітне поле у якому за рахунок контактної теплопередачі від нагрітих індуктованим електричним струмом сталевих форм і арматури залізобетонних виробів здійснюється теплова обробка бетону автоклав ru ДСТУ Б А.1.1-62 термоформа ru ДСТУ Б А.1.1-62 тепловий відсік ru ДСТУ Б А.1.1-62 термопакет ru ДСТУ Б А.1.1-62 пакетувальник термоформ ru Стаціонарна механізована установка для безкамерної теплової обробки залізобетонних виробів у термоформах складених у пакет термопост ru Спеціально обладнана дільниця технологічної лінії з підведенням теплоносія на якій встановлюється форма або форми з залізобетонними виробами і здійснюється безкамерна теплова обробка бетону під ковпаком або чохлом или чехлом тоннельная камера ДСТУ Б А.1.1-62 вертикальная камера ДСТУ Б А.1.1-62 индукционная камера Тоннельная или щелевая камера на внутренних стенках которой закреплена обмотка-индуктор создающая электромагнитное поле в котором за счет контактной теплопередачи от нагретых индуктированным электрическим током стальных форм и арматуры железобетонных изделий происходит тепловая обработка бетона автоклав ДСТУ Б А.1.1-62 термоформа ДСТУ Б А.1.1-62 тепловой отсек ДСТУ Б А.1.1-62 термопакет ДСТУ Б А.1.1-62 пакетировщик термоформ Стационарная механизированная установка для бескамерной тепловой обработки железобетонных изделий в термоформах собранных в пакет термопост Специально оборудованный участок технологической линии с подводом теплоносителя на котором устанавливается форма или формы с железобетонными изделиями и осуществляется бескамерная тепловая обработка бетона под колпаком ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.27 8.3.9 8.3.10 8.3.11 8.3.12 8.313 8.3.14 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 ковпак переносний ru ДСТУ Б А.1.1-62 тепловий регістр ru ДСТУ Б А.1.1-62 тепловий генератор ru ДСТУ Б А.1Л-62 Геліоустановка ru ДСТУ Б А.1.1-62 Геліоформа ru ДСТУ Б А.1.1-62 плівкове покриття ru Елемент геліоформи що являє собою геліокришку або покриття із світлопрозорого теплоізолю-вального матеріалу або вологонепроникної сонцесприй-мальної плівкоутворювальної речовини Обладнання для доводки виробів конвеєр доводки ru ДСТУ Б А.1.1-63 транспортна лінія ru ДСТУ Б А.1.1-63 затиральна машина ru ДСТУ Б А.1.1-63 шпаклювальна машина ru Установка для підвищення якості лицьових поверхонь залізобетонних виробів після теплової обробки шляхом нанесення шпаклювального розчину у вертикальному чи горизонтальному положенні виробу або методом його занурювання в шпаклювальний розчин. Робочим органом машини є шпательний рейковий валковий чи дисковий затиральний механізм колпак переносной ДСТУ Б А.1.1-62 тепловой регистр ДСТУ Б А.1.1-62 тепловой генератор ДСТУ Б А.1.1-62 гелиоустановка ДСТУ Б А.1.1-62 гелиоформа ДСТУ Б А.1.1-62 пленочное покрытие Элемент гелиоформы представляющий собой гелиокрышку или покрытие из светопрозрачного тепло-изолирующего материала или влагонепроницаемого солнцевоспри-нимающего пленкообразующего вещества конвейер доводки ДСТУ Б А.1.1-63 транспортная линия ДСТУ Б А.1.1-63 затирочная машина ДСТУ Б А.1.1-63 шпаклевочная машина Установка для повышения качества лицевых поверхностей железобетонных изделий после тепловой обработки путем нанесения шпаклевочного раствора в вертикальном или горизонтальном положении изделия или методом его окунания в шпаклевочний раствор. Рабочим органом машины является шпа-тельный реечный валковый или дисковый затирочный механизм ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.28 8.4.5 8.4.6 8.4.7 8.4.8 8.4.9 8.4.10 8.4.11 8.4.12 шліфувальна установка ru ДСТУ Б А.1.1-63 мийна машина ru ДСТУ Б А.1.1-63 піскоструминний аппарат ru ДСТУ Б А.1.1-63 Калорифер ru ДСТУ Б А.1.1-63 Траверса ru ДСТУ Б А.1.1-63 автоматичний захват ru Вантажозахватний пристрій у вигляді балки або рами з кліщовими захватами що діють автоматично роликовий конвеєр ru ДСТУ Б А.1.1-57 візок для виробів ru ДСТУ Б А.1.1-63 шлифовальная установка ДСТУ Б А.1.1-63 моечная машина ДСТУ Б А.1.1-63 пескоструйный аппарат ДСТУ Б А.1.1-63 калорифер ДСТУ Б А.1.1-63 траверса ДСТУ Б А.1.1-63 автоматический захват Грузозахватное устройство в виде балки или рамы с клещевыми захватами действующими автоматически роликовый конвейер ДСТУ Б А.1.1-57 тележка для изделий ДСТУ Б А.1.1-63 9 ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ 9.1 9.2 технічна експлуатація ru Комплекс заходів що включає технічне обслуговування ремонт та зберігання обладнання технічне обслуговування ru Комплекс операцій що проводяться періодично з підтримання працездатності та справності обладнання під час його використання і зберігання техническая эксплуатация Комплекс мероприятий включающий техническое обслуживание ремонт и хранение оборудования техническое обслуживание Комплекс периодически проводимых операций по поддержанию работоспособности и исправности оборудования при его использовании и хранении ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.29 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 періодичне технічне ru обслуговування Технічне обслуговування яке виконується через певні значення напрацювання або інтервали часу що встановлені в технічній документації планове технічне ru обслуговування Технічне обслуговування що проводиться за заздалегідь розробленим планом з урахуванням вимог технічної документації. Додаток А Ремонт ru Комплекс операцій з відновлення працездатності і справності обладнання та його складових частин капітальний ремонт ru Ремонт що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу обладнання шляхом заміни або відновлення будь-яких його частин включаючи базові поточний ремонт ru Ремонт який виконується для забезпечення працездатності обладнання шляхом заміни або відновлення окремих його складових частин плановий ремонт ru Ремонт що виконується за заздалегідь розробленим планом з урахуванням вимог технічної документації периодическое техническое обслуживание Техническое обслуживание которое выполняется через определенные значения наработки или интервалы времени установленные в технической документации плановое техническое обслуживание Техническое обслуживание проводимое по заранее разработанному плану с учетом требований технической документации. Приложение А ремонт Комплекс операций по восстановлению работоспособности и исправности оборудования и его составных частей капитальный ремонт Ремонт выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурсу оборудования путем замены или восстановления любых его частей включая базовые текущий ремонт Ремонт который выполняется для обеспечения работоспособности оборудования путем замены или восстановления отдельных его составных частей плановый ремонт Ремонт выполняемый по заранее разработанному плану с учетом требований технической документации ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.30 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.4 9.5 неплановий ремонт ru Ремонт що не передбачений заздалегідь розробленим планом і виконується для усунення відмов або несправностей обладнання регламентований ремонт ru Ремонт який виконується з періодичністю та в обсязі що встановлені технічною документацією незалежно від технічного стану обладнання ремонт за технічним станом ru Ремонт обсяг та початок якого визначаються технічним станом обладнання технічний стан обладнання ru Сукупність властивостей що змінюються в процесі експлуатації обладнання які характеризуються у певний момент часу значеннями параметрів що встановлені технічною та експлуатаційною документацією на даний вид обладнання технічне діагностування ru Визначення технічного стану обладнання із заданою точністю та вірогідністю основним завданням якого є пошук місця характеру і встановлення причини несправності а також прогнозування його технічного стану неплановый ремонт Ремонт не предусмотренный заранее разработанным планом и выполняемый для устранения отказов или неисправностей оборудования регламентированный ремонт Ремонт который выполняется с периодичностью и в объеме установленными технической документацией независимо от технического состояния оборудования ремонт по техническому состоянию Ремонт объем и начало которого определяются техническим состоянием оборудования техническое состояние оборудования Совокупность свойств изменяющихся в процессе эксплуатации оборудования которые характеризуются в определенный момент времени значениями параметров установленных технической и эксплуатационной документацией на данный вид оборудования техническое диагностирование Определение технического состояния оборудования с заданной точностью и достоверностью основной задачей которого является поиск места характера и установление причины неисправности а также прогнозирование его технического состояния ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.31 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 контроль технічного стану ru Перевірка відповідності значень параметрів обладнання вимогам технічної документації та визначення на цій основі одного із заданих видів технічного стану його в даний момент часу: справне - несправне або працездатне - непрацездатне зберігання обладнання ru Сукупність заходів що забезпечують збереження справності обладнання під час перерв у роботі консервація обладнання ru Сукупність технічних заходів захисту від корозії які застосовуються для охорони обладнання під час тривалого зберігання розконсервація обладнання ru Комплекс заходів для знімання обладнання з тривалого зберігання та підготування його до експлуатації періодичність технічного ru обслуговування [ремонту] Інтервал часу або напрацювання між двома послідовними технічними обслуговуваннями [ремонтами] тривалість технічного ru обслуговування [ремонту] Календарний час проведення одного технічного обслугову-вання [ремонту] трудомісткість технічного ru обслуговування [ремонту] Витрати праці на проведення одного технічного обслугову-вання [ремонту] контроль технического состояния Проверка соответствия значений параметров оборудования требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния его в данный момент времени: исправное - неисправное или работоспособное - неработоспособное хранение оборудования Совокупность мероприятий обеспечивающих сохранение исправности оборудования во время перерывов в работе консервация оборудования Совокупность технических мер защиты от коррозии применяемых для предохранения оборудования во время длительного хранения расконсервация оборудования Комплекс мероприятий для снятия оборудования с длительного хранения и подготовки его к эксплуатации периодичность технического обслуживания [ремонта] Интервал времени или наработка между двумя последовательными техническими обслуживаниями [ремонтами] продолжительность технического обслуживания [ремонта] Календарное время проведения одного технического обслуживания [ремонта] трудоемкость технического обслуживания [ремонта] Затраты труда на проведение одного технического обслуживания [ремонта] ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.32 Абетковий покажчик українських термінів автобетоновоз ..................... .......6.10 автобетонозмішувач ......................... 6.11 автоклав ............................... ..8.3.3 автосамоскид .................... ..........5.2.1 автоцементовоз .......................... ..5.1.1 агрегат тепловий ....................... .....8.3.1 аерожолоб ................................ 5.1.9 апарат для нанесення газотермічного покриття . ........7.2.8 апарат піскоструминний ................... ....8.4.7 баддя ............................ ......6.9 башта силосна ........................ .....5.1.10 бетоновід ................................. 6.13 бетононасос ......................... ......6.12 бетонороздавач ....................... ......8.2.1 бетоноукладач ......................... .....8.2.2 бункер ................................... 6.2 бухтотримач ..................... .........7.1.4 вагон-платформа ...................... .....5.2.2 вагон-цементовоз .................... .......5.1.2 вакуум-насос ....................... .......5.1.6.6 верстат для заготовлення спіральних анкерів ........ ...7.1.8 верстат для згинання арматури ..... ..............7.1.11 верстат для згинання сіток і каркасів . ...............7.2.5 верстат для різання ............. ..............7.1.2 верстат правильний ............ .............7.1.1 верстат правильно-відрізний ............. ........7.1.3 вібратор глибинний .................... ......8.2.17 віброблок ...................... ........8.2.8 вібропуансон ...................... ........8.2.18 віброзбуджувач ...................... .....8.2.9 вібромашина поверхнева ....... ...............8.2.10 вібронасадка ........................... ...8.2.3.1 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.33 віброосердя ......................... ......8.2.12 віброплощадка ............ ................8.2.4 вібропрес .................... ..........8.2.14 вібропривантажувач .... ............8.2.16.1 віброрейка ................................ 8.2.11 віброустановка .............. ..............8.2.7 віброформа ............................... 8.2.20 віброштамп ............................... 8.2.15 відсік тепловий ............... .............8.3.5 візок бетоновозний ......... .................6.8 візок для виробів ............. ..............8.4.12 воронка збірна .................. ...........6.5 воронка поворотна ............ ............6.1 геліоустановка ................... .....8.3.12 геліоформа .......................... .....8.3.13 генератор тепловий ................ .........8.3.11 діагностування технічне........... ...........9.5 дозатор .................. .............6.4 дозатор ваговий ............. .............6.4.1 дозатор об'ємний .... ..................6.4.2 дозатор об'ємно-ваговий . ......................6.4.3 думпкар ................ ...............5.2.3 експлуатація технічна 9.1 елеватор багатоковшовий 5.2.8 електрофільтр ............... .............5.1.15 ємкість витратна ................ ...........6.3 живильник ................................ 5.2.9 захват автоматичний ............... .........8.4.10 зберігання обладнання ............ ..........9.7 змішувач ................... ...........6.7 змішувач гравітаційний .......... ............6.7.1 змішувач з примусовим перемішуванням ...... .....6.7.2 калорифер ................. ...........8.4.8 камера осаджувальна .......... ............5.1.6.2 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.34 камера теплової обробки ........ ..............8.3.2 камера теплової обробки вертикальна ................8.3.2.4 камера теплової обробки індукційна ............ ....8.3.2.5 камера теплової обробки тунельна ............ ......8.3.2.3 камера теплової обробки щілинна ............. ......8.3.2.2 камера теплової обробки ямна ...... ..............8.3.2.1 кантувач .......................... .......8.1.3 ковпак переносний .............. ..............8.3.9 конвеєр доводки .................... .........8.4.1 конвеєр підвісний ................ ............7.2.12 конвеєр роликовий .............. .............8.4.11 конвеєр стрічковий ................ ...........5.2.7 кондуктор складальний ......... ................7.2.10 консервація обладнання ......... ................9.8 контроль технічного стану ...... .................9.6 лінія безвідходного заготовлення стержнів ....... ......7.1.5 лінія виготовлення сіток і каркасів .. ...............7.2.2 лінія транспортна .................. ..........8.4.2 машина для висаджування анкерних головок ....... .....7.1.9 машина загладжувальна ................. .......8.2.30 машина затиральна ............. ..............8.4.3 машина зварювальна багатоелектродна ..... ..........7.2.3 машина зварювальна точкова ................ .....7.2.1 машина мийна ............................ ..8.4.6 машина намотувально-зварювальна ......... ........7.2.11 машина розвантажувальна .................. .....5.2.5 машина розпалублювальна ......... .............8.1.1 машина розпушувальна ............. ...........5.2.6 машина стикозварювальна ....... ...............7.1.6 машина шпаклювальна ....... .................8.4.4 напіввагон ............................ ....5.2.4 насос пневматичний ................. ..........5.1.8 насос пневматичний гвинтовий ............. .......5.1.8.3 насос пневматичний камерний ... .................5.1.8.1 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.35 насос пневматичний струминний .. .................5.1.8.2 ножиці для різання сіток ........ ................7.2.4 обладнання ....................... ........4.1 обладнання технологічне .......... .............4.1.1 обладнання транспортне ............. ..........4.1.2 обслуговування технічне ............. ...........9.2 обслуговування технічне періодичне ...... ...........9.2.1 обслуговування технічне планове ........... ........9.2.2 пакетувальник термоформ ................... ....8.3.7 періодичність технічного обслуговування [ремонту] ... .....9.10 площадка ударна ................... .........8.2.5 площадка ударно-вібраційна ..... ...............8.2.6 пневмопідіймач гвинтовий ......... ..............5.1.7 пневморозвантажувач ................. ........5.1.6 пневмотранспорт всмоктувальний ... ...............5.1.5.1 пневмотранспорт всмоктувально-нагнітальний ... ........5.1.5.3 пневмотранспорт нагнітальний ....... .............5.1.5.2 покриття плівкове ................... .........8.3.14 прес-ножиці комбіновані ........ ...............7.1.12 привантажувач ............ .................8.2.16 привантажувач безінерційний .. ..................8.2.16.3 привантажувач інерційний ........ ...............8.2.16.2 пристрій вібропротягувальний ........ ............8.2.13 пристрій для відкривання [закривання] бортів форми .... ...8.1.2 пристрій забірний ................. ...........5.1.6.1 пристрій розподільний ............. ...........8.2.3 пристрій склепінньообвалювальний .... .............5.1.11 протічка дворукавна ................... .......6.6 регістр тепловий ........................ .....8.3.10 ремонт ................. ................9.3 ремонт за технічним станом .. ....................9.3.6 ремонт капітальний .. .........................9.3.1 ремонт неплановий ............. ..............9.3.4 ремонт плановий ................. ............9.3.3 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.36 ремонт поточний ............................ 9.3.2 ремонт регламентований ........................ 9.3.5 розконсервація обладнання ....................... 9.9 розпилювач мастила .......................... 8.1.6 розподільник лопатевий ........................ 8.2.3.2 розподільник плужковий ........................ 8.2.3.3 розподільник шнековий ........................ 8.2.3.4 сепаратор магнітний .......................... 5.1.12 сепаратор повітряний .......................... 5.1.13 стан вібропрокатний .......................... 8.2.28 стан обладнання технічний ....................... 9.4 стенд ................................... 8.2.29 ступінь очищення повітря ....................... 5.1.16 термопакет ................................ 8.3.6 термопост ................................ 8.3.8 термоформа ............................... 8.3.4 траверса ................................. 8.4.9 транспорт пневматичний ........................ 5.1.5 тривалість технічного обслуговування [ремонту] .......... 9.11 трудомісткість технічного обслуговування [ремонту] ........ 9.12 установка для виготовлення просторових каркасів ......... 7.2.9 установка для електронагрівання арматури ............. 8.1.8 установка для електротермомеханічного натягування арматури . 8.1.10 установка для заготовлення і натягування арматури ........ 8.1.9 установка для зварювання закладних елементів ........... 7.2.6 установка для змащування форм ................... 8.1.5 установка для зміцнення стержнів витягуванням .......... 7.1.10 установка для механічного набризкування .............. 8.2.26 установка для пневмобетонування . .................. 8.2.27 установка для приготування мастила ................. 8.1.4 установка для торкретування ..................... 8.2.25 установка касетна ............................ 8.2.19 установка натягувальна ........................ 8.1.7 установка об'ємно-формувальна ................... 8.2.21 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.37 установка обтискувальна ........... ............7.1.7 установка радіального пресування ........... .....8.2.24 установка роликового формування .......... ........8.2.23 установка струминно-абразивна ... ...............7.2.7 установка шліфувальна ........... .............8.4.5 фільтр рукавний ....................... .....5.1.6.3 хопер ............................ ......5.1.3 цементопровід .............. ................5.1.6.5 центрифуга .................. ..............8.2.22 центрифуга осьова ...... ...................8.2.22.1 центрифуга пасова .................. .........8.2.22.3 центрифуга роликова ................. ........8.2.22.2 циклон ................... .............5.1.14 цистерна-цементовоз ........... ...............5.1.4 шнек .................. ................5.1.6.4 ДСТУБА.1.1-71-2000 с.38 Абетковий покажчик російських термінів автобетоновоз ....................... .......6.10 автобетоносмеситель ............ ..............6.11 автоклав ......................... ........8.3.3 автосамосвал .................... ...........5.2.1 автоцементовоз ..................... ........5.1.1 агрегат тепловой ................... .........8.3.1 аппарат для нанесения газотермического покрытия ..... ...7.2.8 аппарат пескоструйный ........ ................8.4.7 аэрожелоб ............... ................5.1.9 бадья ......................... ..........6.9 башня силосная ......... ....................5.1.10 бетоновод ................... .............6.13 бетононасос ................ ...............6.12 бетонораздатчик ........ .....................8.2.1 бетоноукладчик ......... ....................8.2.2 бункер ...................... .........6.2 бухтодержатель ................ ...........7.1.4 вагон-платформа .................... ........5.2.2 вагон-цементовоз ................. ...........5.1.2 вакуум-насос ......................... ......5.1.6.6 вибратор глубинный . .............. ............8.2.17 виброблок ........................... .....8.2.8 вибровозбудитель ........................ ....8.2.9 вибромашина поверхностная ..... ................8.2.10 вибронасадка ...................... ........8.2.3.1 виброплощадка .................... .........8.2.4 вибропресс ........................ ........8.2.14 вибропригруз ................... ............8.2.16.1 вибропуансон ................. ............8.2.18 виброрейка ........................ ........8.2.11 вибросердечник ......... ....................8.2.12 виброустановка .................. ...........8.2.7 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.39 виброформа ......................... ......8.2.20 виброштамп ..................... .........8.2.15 емкость расходная .............. ........6.3 воронка поворотная ......... ...........6.1 воронка сборная .............. .........6.5 гелиоустановка ................. .......8.3.12 гелиоформа ....................... ...8.3.13 генератор тепловой .......... .........8.3.11 диагностирование техническое ............ .......9.5 дозатор ....................... .....6.4 дозатор весовой ............... ......6.4.1 дозатор объемно-весовой ....... ............6.4.3 дозатор объемный ....... ...........6.4.2 думпкар .................... ........5.2.3 захват автоматический ......................... 8.4.10 калорифер ................................ 8.4.8 камера осадительная .................. ...5.1.6.2 камера тепловой обработки ........... .........8.3.2 камера тепловой обработки вертикальная ...... ....8.3.2.4 камера тепловой обработки индукционная ...... .....8.3.2.5 камера тепловой обработки тоннельная ........ .......8.3.2.3 камера тепловой обработки щелевая ...... .....8.3.2.2 камера тепловой обработки ямная ......... ...8.3.2.1 кантователь ................ ..........8.1.3 колпак переносной ....... ............8.3.9 конвейер доводки .............. .........8.4.1 конвейер ленточный 5.2.7 конвейер подвесной 7.2.12 конвейер роликовый ....... ..........8.4.11 кондуктор сборочный ...... ..........7.2.10 консервация оборудования ............. ...9.8 контроль технического состояния .... .......9.6 линия безотходной заготовки стержней ....... ..7.1.5 линия изготовления сеток и каркасов ....... ....7.2.2 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.40 линия транспортная ...................... ..8.4.2 машина для высадки анкерных головок . .....7.1.9 машина заглаживающая .......... ...8.2.30 машина затирочная ................... 8.4.3 машина моечная ................ ....8.4.6 машина навивно-сварочная ....... ....7.2.11 машина разгрузочная ................. .......5.2.5 машина рыхлительная ................ .....5.2.6 машина распалубочная ............... ....8.1.1 машина сварочная многоэлектродная ... .......7.2.3 машина сварочная точечная ..... ..........7.2.1 машина стыкосварочная .............. ....7.1.6 машина шпаклевочная .................. ....8.4.4 насос пневматический .................... .5.1.8 насос пневматический винтовой ..... ...........5.1.8.3 насос пневматический камерный ....... .........5.1.8.1 насос пневматический струйный ..... ......5.1.8.2 ножницы для резки сеток ................ .7.2.4 обслуживание техническое периодическое . ..9.2.1 обслуживание техническое плановое ........ .....9.2.2 обслуживание техническое ... ........9.2 оборудование .................. ....4.1 оборудование технологическое ...... ........4.1.1 оборудование транспортное ........... .....4.1.2 отсек тепловой .................... ....8.3.5 пакетировщик термоформ ......... ........8.3.7 периодичность технического обслуживания [ремонта] 9.10 питатель ................... ....5.2.9 площадка ударная .... ........8.2.5 площадка ударно-вибрационная ... ..8.2.6 пневмоподъемник винтовой ........ ..............5.1.7 пневморазгрузчик ..................... .....5.1.6 пневмотранспорт всасывающий ........ ..........5.1.5.1 пневмотранспорт всасывающе-нагнетательный ...... .....5.1.5.3 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.41 пневмотранспорт нагнетательный .................. 5.1.5.2 покрытие пленочное .......................... 8.3.14 полувагон ................................ 5.2.4 пресс-ножницы комбинированные .................. 7.1.12 пригруз .................................. 8.2.16 пригруз безынерционный ....................... 8.2.16.3 пригруз инерционный ......................... 8.2.16.2 продолжительность технического обслуживания [ремонта] .... 9.11 течка двухрукавная ........................... 6.6 расконсервация оборудования ..................... 9.9 распределитель лопастный ....................... 8.2.3.2 распределитель плужковый ...................... 8.2.3.3 распределитель шнековый ....................... 8.2.3.4 распылитель смазки ........................... 8.1.6 регистр тепловой ............................ 8.3.10 ремонт................................... 9.3 ремонт по техническому состоянию ................. 9.3.6 ремонт капитальный .......................... 9.3.1 ремонт неплановый ........................... 9.3.4 ремонт плановый ............................ 9.3.3 ремонт регламентированный ..................... 9.3.5 ремонт текущий ............................. 9.3.2 сепаратор воздушный ......................... 5.1.13 сепаратор магнитный .......................... 5.1.12 смеситель ................................. 6.7 смеситель гравитационный ...................... 6.7.1 смеситель с принудительным перемешиванием ........... 6.7.2 стан вибропрокатный ......................... 8.2.28 состояние оборудования техническое ................. 9.4 хранение оборудования ......................... 9.7 станок для заготовки спиральных анкеров ............. 7.1.8 станок для изгибания арматуры .................... 7.1.11 станок для изгибания сеток и каркасов ............... 7.2.5 станок для резки ............................. 7.1.2 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.42 станок правильно-отрезной ...................... 7.1.3 станок правильный ........................... 7.1.1 стенд ................................... 8.2.29 степень очистки воздуха ........................ 5.1.16 тележка бетоновозная .......................... 6.8 тележка для изделий .......................... 8.4.12 термопакет ................................ 8.3.6 термопост ................................ 8.3.8 термоформа ............................... 8.3.4 траверса ................................. 8.4.9 транспорт пневматический ....................... 5.1.5 трудоемкость технического обслуживания [ремонта] ........ 9.12 установка для заготовки и натяжения арматуры .......... 8.1.9 установка для изготовления пространственных каркасов ..... 7.2.9 установка для механического набрызга ................ 8.2.26 установка для пневмобетонирования ................. 8.2.27 установка для приготовления смазки ................. 8.1.4 установка для сварки закладных элементов ............. 7.2.6 установка для смазки форм ....................... 8.1.5 установка для торкретирования .................... 8.2.25 установка для упрочнения стержней вытяжкой ........... 7.1.10 установка для электронагрева арматуры ............... 8.1.8 установка для электротермомеханического натяжения арматуры 8.1.10 установка кассетная ........................... 8.2.19 установка натяжная ........................... 8.1.7 установка объемно-формовочная ................... 8.2.21 установка радиального прессования ................. 8.2.24 установка роликового формования .................. 8.2.23 установка обжимная ........................... 7.1.7 установка струйно-абразивная ..................... 7.2.7 установка шлифовальная ........................ 8.4.5 устройство вибропротяжное ...................... 8.2.13 устройство для открывания [закрывания] бортов формы ..... 8.1.2 устройство заборное .......................... 5.1.6.1 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.43 устройство распределительное .................. ..8.2.3 устройство сводообрушающее .................... 5.1.11 фильтр рукавный ............................ 5.1.6.3 хоппер .................................. 5.1.3 цементопровод ............................. 5.1.6.5 центрифуга ................................ 8.2.22 центрифуга осевая ........................... 8.2.22.1 центрифуга ременная .......................... 8.2.22.3 центрифуга роликовая ......................... 8.2.22.2 циклон .................................. 5.1.14 цистерна-цементовоз .......................... 5.1.4 шнек ................................... 5.1.6.4 эксплуатация техническая ....................... 9.1 элеватор многоковшовый ....................... 5.2.8 электрофильтр .............................. 5.1.15 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.44 Додаток А довідковий Визначення українських термінів із складним змістом Установки для зварювання закладних елементів за своїм призначенням поділяються на: - механізовану установку для дугового зварювання опором під шаром флюсу таврових з'єднань анкерних стержнів з плоскими деталями закладних елементів; - механізовану установку для дугового зварювання зварювальним дротом у середовищі вуглекислого газу таврових з'єднань закладних елементів; - машину для контактного рельєфного зварювання напусткових і таврових з'єднань анкерів з плоскими деталями закладних елементів. Поняттям "планове технічне обслуговування" охоплюється також обов'язкове щозмінне технічне обслуговування обсяг якого регламентується технічною та експлуатаційною документацією на конкретний вид обладнання незалежно від технічного стану його в момент початку обслуговування.