ДСТУ Б А.1.1-72-2000

ДСТУ Б А.1.1-72-2000 ССНБ. Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-72-2000 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Терміни та визначення Держбуд України Київ 2001 ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Науково-дослідним інститутом в'яжучих речовин та матеріалів ім. В.Д.Глуховського при Київському національному університеті будівництва і архітектури Міносвіти і науки України НДІВМ при КНУБіА Рунова Р.Ф. д.т.н. Майстренко А.А. к.т.н. 2 ВНЕСЕНИЙ Відділом інноваційної політики нормування та стандартизації Держбуду України 3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ Наказом Держбуду України від 14.12.2000 № 280 4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Зміст 1 Галузь використання ... ....................1 2 Основні положення .................. ........ 1 3 Нормативні посилання .............. .....2 4 Загальні поняття ...................... .....3 5 Зкологічні питання виробництва будівельних матеріалів 8 5.1 Безпека при виробництві будівельних матеріалів .. ..8 5.2 Повітря робочої зони та навколишнього середовища . ...9 5.3 Методи контролю запиленості повітря виробничих приміщень та організованих викидів .... .... 15 5.4 Методи очищення робочої зони від пилу . ........ .... 17 5.5 Промислові стічні води ................. ...... 18 5.6 Методи очищення промислових стічних вод .... ...... 23 6 Загальні показники контролю екології промислових підприємств ........ .............. 25 Абетковий покажчик українських термінів ......... .... 32 Абетковий покажчик німецьких термінів ......... ..... 36 Абетковий покажчик англійських термінів .......... ... 40 Абетковий покажчик французьких термінів ...... ....... 44 Абетковий покажчик російських термінів ....... ....... 48 ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації і нормування в будівництві Екологічні характеристики будівельних матеріалів Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве Экологические характеристики строительних материалов Термины и определения Ecological characteristics of building materials Terms and definitions Чинний від 2001-07-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі будівельних матеріалів що стосуються екологічних питань виробництва та використання будівельних матеріалів. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі що належить до галузі будівельних матеріалів а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів із стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств. 2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1 Цей стандарт розроблений відповідно до вимог ДСТУ 1.2 та ДСТУ 1.5. 2.2 Для кожного поняття встановлений один стандартизований термін. ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.2 2.3 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять визначених у стандарті. 2.4 У стандарті як довідкові подані німецькі de англійські en французькі fr та російські ru відповідники стандартизованих термінів а також визначення російською мовою. 2.5 У стандарті наведений абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У даному стандарті є посилання на такі державні стандарти: ДСТУ 1.2-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови викладу оформлення та змісту стандартів ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ безвідхідна технологія de en fr ru Практичне використання знань методів та засобів що мають за мету забезпечити найбільш раціональне використання природних ресурсів енергії та захистити навколишнє середовище використання вторинної de сировини en fr ru Використання вторинної сировини для виробництва продукції виконання робіт або одержання енергії виробнича санітарія de en fr ru Система організаційних гігієнічних та санітарно-технічних заходів і засобів що запобігають впливу шкідливих виробничих чинників на працюючих відходи виробництва de en fr ru abfallose Technologie non-waste technology sans-d?chets texhnologie безотходная технология Практическое применение знаний методов и средств имеющих целью обеспечить наиболее рациональное использование природных ресурсов энергии и защитить окружающую среду Verwendung von sekund?ren Rohmaterialien use of secondary raw materials utilisation de secondaire mati?res/premi?res использование вторичного сырья Применение вторичного сырья для производства продукции выполнения работ или получения энергии industrielles Gesundheitswesen/Sanit?t industrial sanitation de production hygi?ne производственная санитария Система организационных гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов industrielle Abfallprodukte/Indust- rieabf?lle Industrial waste products/industrial wastes d?chets production отходы производства ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Залишки сировини матеріалів напівфабрикатів що утворилися при виробництві продукції або виконанні робіт і які втратили цілком чи частково вихідні споживчі властивості відходи споживання de en fr ru Вироби і матеріали що втратили свої споживчі властивості в результаті фізичного або морального зносу вторинна сировина de en fr ru Матеріальні ресурси які можуть застосовуватися в народному господарстві вдруге після використання в основному виробництві екологічна проблема de en fr ru Сукупність питань охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів eкологія de en fr ru Остатки сырья материалов полуфабрикатов образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства Verbrauchsabf?lle Consumption wastes d?chets consommation отходы потребления Изделия и материалы утратившие свои потребительские свойства в результате физического или морального износа sekund?re Rohmaterialien/ Wertstoffe/ Sekund?rrohstoffe secondary raw materials secondaire mati?res/premi?res вторичное сырье Материальные ресурсы которые могут применяться в народном хозяйстве вторично после использования в основном производстве Umweltproblem ecological problem oecogenie probl?me экологическая проблема Совокупность вопросов охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов ?kologie ecology/environmental biology oecog?nie экология ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.5 4.9 4.10 4.11 Наука про взаємозв'язок живих організмів між собою та навколишнім середовищем тобто про взаємодію суспільства й природи людини і середовища екологічний паспорт de промислового підприємства en fr ru Комплекс даних що виражені через систему показників які відображають рівень використання підприємством природних ресурсів і ступінь його дії на навколишнє середовище еколого-економічна діяльність de підприємства en fr ru Діяльність підприємства пов'язана з відомостями щодо викидів у атмосферу скидання у водоймища та розміщення відходів забруднюючих речовин у навколишнє середовище з включенням даних щодо затрат на природозахисні заходи і їх ефективність забруднення навколишнього de середовища en fr ru Наука о взаимосвязи живых организмов между собой и окружающей средой т.е. о взаимосвязи общества и природы человека и среды ?kologische Bescheinigung des Betriebs ecological certificate of industrial enterprise oecog?nie passeport industries entreprise экологический паспорт промышленного предприятия Комплекс данных выраженных через систему показателей отражающих уровень использования предприятием природных ресурсов и степень его воздействия на окружающую среду ?kologische und ?konomische T?tigkeit des Betriebs ecological and economic activity of enterprise oecog?nie-?conomique les activit?s entreprise эколого-экономическая деятельность предприятия Деятельность предприятия связанная с сведениями о выбросах в атмосферу сбросах в водоемы и размещение отходов загрязняющих веществ в окружающую среду с включением данных о затратах на природоохранные мероприятия и их эффективность Umweltverschmutzung environmental pollution/contamination pollution de 1'environnement загрязнение окружающей среды ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.6 4.12 4.13 4.14 Несприятливі зміни в навколишньому середовищі котрі цілком або частково є результатом діяльності людини яка змінює фізико-хімічні властивості середовища і умови існування живих організмів моніторинг навколишнього de середовища en fr ru Система спостережень оцінки та прогнозу стану навколишнього пориродного середовища що дозволяє виділити зміни стану біосфери на природному фоні під впливом людської діяльності охорона навколишнього de природного середовища en fr ru Система державних виробничих та громадських заходів які забезпечують збереження природного середовища придатного для життєдіяльності теперішнього та майбутніх поколінь природне середовище de en fr ru Сполучення природних і природно-антропогенних тіл та чинників що діють на людину та природно-ресурсні економічні показники його господарської діяльності Неблагоприятные изменения в окружающей среде которые целиком или частично являются результатом деятельности человека изменяющей физико-химические свойства среды и условия существования живых организмов Umweltmonitoring environmental monitoring monitoring du milieu ambiant мониторинг окружающей среды Система наблюдений оценки и прогноза состояния окружающей природной среды позволяющая выделить изменения состояния биосферы на естественном фоне под влиянием человеческой деятельности Umweltschutz environmental protection protection du milieu ambiant охрана окружающей природной среды Система государственных производственных и общественных мероприятий обеспечивающих сохранение природной среды пригодной для жизнедеятельности нынешнего и будущих поколений Umwelt Environment un milieu naturelles природная среда Сочетание природных и прородно-антропогенных тел и факторов оказывающих воздействие на человека и естественно-ресурсные экономические показатели его хозяйственной деятельности ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.7 4.15 4.16 4.17 природні ресурси de en fr ru Природні об'єкти що використовуються для прямого і побічного використання з метою створення матеріальних благ підтримання умов існування живих організмів та підвищення якості продукції рекуперація відходів de виробництва en fr ru Одержання заново раніше використаної речовини що міститься у відходах виробництва використання тепла хімічних реакцій ресурси вторинної сировини de en fr ru Кількісне вираження конкретних видів вторинної сировини nat?rliche Ressourcen natural resources naturelles ressources природные ресурсы Природные объекты используемые для прямого и косвенного потребления с целью создания материальных благ поддержания условий существования живых организмов и повышения качества продукции Rekuperation der industrielle Abfallprodukte recuperation of industrial wastes recuperation dechets production рекуперация отходов производства Получение вновь ранее использованного вещества содержащегося в отходах производства использование тепла химических реакций Ressourcen der Wertstoffe/Sekun- darrohstoffe resources of secondary raw materials ressources secondaire matieres/pre- mieres ресурсы вторичного сырья Количественное выражение конкретных видов вторичного сырья ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.8 5 ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 5.1 Безпека при виробництві будівельних матеріалів 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 безпечна відстань de en fr ru Найменша допустима відстань між працюючим та джерелом небезпеки яка необхідна для забезпечення безпеки працюючого безпечність виробничого de процесу en fr ru Властивість виробничого процесу зберігати відповідність вимогам безпеки праці в умовах що встановлені нормативною документацією засіб захисту на виробництві de en fr ru Засіб використання якого попереджує або зменшує дію шкідливих виробничих чинників на працюючих засіб індивідуального захисту de en fr ru Засіб призначений для захисту одного працюючого Sicherheitsabstand safety distance Distance de securite безопасное расстояние Наименьшее допустимое расстояние между работающим и источником опасности необходимое для обеспечения безопасности работающего Sicherheit des Arbeitsvorgang safety of manufacturing procese Securite de la fabrication безопасность производственного процесса Свойство производственного процесса сохранять соответствие требованиям безопасности труда в условиях установленных нормативной документацией Arbeitsschutzmittel protective means Moyen de protection dans 1'industrie средство защиты на производстве Средство применение которого предотвращает или уменьшает воздействие вредных производственных факторов на работающих Individuelles Schutzmittel individual protective means Moyen de protection individuelle средство индивидуальной защиты Средство предназначенное для защиты одного работающего ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.9 5.1.5 5.1.6 засіб колективного захисту de en fr ru Засіб призначений для одночасного захисту двох і більше працюючих шкідливий виробничий чинник de en fr ru Виробничий чинник дія якого на працюючого в певних умовах приводить до захворювання або зниження працездатності kollektives Schutzmittel collective protective means Moyen de protection collective средство коллективной защиты Средство предназначенное для одновременной защиты двух и более работающих pathogener Arbeisfaktor harmful industrial factor Facteur industriel nocif вредный производственный фактор Производственный фактор воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности 5.2 Повітря робочої зони та навколишнього середовища 5.2.1 5.2.2 5.2.3 аерогель de en fr ru Пил що осів з повітря aерозоль de en fr ru Дисперсна система в якій дисперсна фаза може складатись із твердих і рідких частинок що знаходяться в завислому стані невизначено довгий час аспіраційний пристрій de en fr ru Aerogel aerogel a?rogel аэрогель Пыль осевшая из воздуха Aerosol aerosol aerosol аэрозоль Дисперсная система в которой дисперсная фаза может состоять из твердых и жидких частиц находящихся во взвешенном состоянии неопределенно долгое время Aspirationsluftung Luftsauger Saugapparat Aspirator Aspirateur аспирационное устройство ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.10 5.2.4 5.2.5 5.2.6 Пристрій для очищення повітря шляхом його примусового протягування через поглинальні розчини сорбенти фільтри гранично допустима de концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони en fr ru Концентрації які протягом нормованого часу не можуть викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я що можна виявити сучасними методами досліджень у процесі роботи або у віддалені терміни життя теперішнього і наступного поколінь запиленість повітря de en fr ru Характеристика чистоти повітря під якою мається на увазі масова концентрація пилу ізолюючі посадки de en fr ru Устройство для очистки воздуха путем его принудительного протягивания через поглотительные растворы сорбенты фильтры Maximal zul?ssige Konzentrationen gesundheitsgefahrdender Stoffe in der Luft der Arbeitszone maximum allowable concentrations of harmful substances in the air of working zone Concentration limite des substances nocives 1'air de la zone du travail предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны Концентрации которые в течение нормированного времени не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений Luftstaubf?rmige dust content in the air se couvrir de poussi?re air запыленность воздуха Характеристика чистоты воздуха под которой подразумевается массовая концентрация пыли Schutzpflanzungen/Waldschutzstreifen protective plantations/ protective belt of trees isolation ajustement изолирующие посадки ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.11 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 Посадки щільної структури смуги або невеликі масиви які створюють на шляху забрудненого повітряного потоку механічну перепону що змушує потік обтікати масив коефіцієнт очищення повітря de від пилу en fr ru Відношення кількості пилу в одиниці об'єму газу після і до очищення контроль за станом навко- de лишнього середовища en fr ru Передбачає аналіз проб повітря води і грунту з допомогою експрес-методів концентрація пилу de en fr ru Кількісне співвідношення дисперсної фази та дисперсійного середовища метрологія пилового de контролю en fr ru Посадки плотной структуры полосы или небольшие массивы которые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду заставляющую поток обтекать массив Luftreinigungsgrad f?r Staub coefficient of cleaning air from dust coefficient ?limination air des poussi?re коэффициент очистки воздуха от пыли Отношение количества пыли в единице объема газа после и до очистки Luftverschmutzungkontrolle/ Um-weltverschmutzungskontrolle atmospheric pollution control/environmental pollution control contr?le/v?ritication ?tat de milieu air ambiant контроль состояния окружающей среды Предусматривает анализ проб воздуха воды и почвы с помощью экспресс-методов Staubkonzentration dust concentration concentration poussi?re концентрация пыли Количественное соотношение дисперсной фазы и дисперсионной среды Metrologie der Staubkontrolle dust control metrology m?trologie poussi?re de contr?le метрология пылевого контроля ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.12 5.2.11 5.2.12 5.2.13 Комплекс заходів які включають контроль запиленості атмосферного повітря та повітря виробничих приміщень контроль пилових викидів вентиляційними аспіраційними системами об'ємні витрати повітря de en fr ru Об'єм повітря що рівномірно проходить через систему відбору проб за одиницю часу Пил de en fr ru Дисперсна система яка складається із газоподібного дисперсійного середовища і твердої дисперсної фази частинки якої за розмірами знаходяться в діапазоні від близьких до молекул які можна побачити неозброєним оком приблизно від 0 001 до 100 мкм і володіють властивістю знаходитись у завислому стані тривалий час пил виробничий de en fr ru Комплекс мер включающих контроль запыленности атмосферного воздуха и воздуха производственных помещений контроль пылевых выбросов вентиляционными аспи-рационными системами volumetrischer Luftausstromung/ Luftluss volumetric air discharge/airflow de volume consommation du air объемный расход воздуха Объем воздуха равномерно проходящий через систему отбора проб за единицу времени Staub Dust poussi?re пыль Дисперсная система состоящая из газообразной дисперсионной среды и твердой дисперсной фазы частицы которой по размерам находятся в диапазоне от близких к молекулам до видимых невооруженным глазом примерно от 0 001 до 100 мкм и обладают свойством находиться во взвешенном состоянии продолжи-тельное время Industriestaub industrial dust poussi?re de la production пыль производственная ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 Утворюється в результаті механічних хімічних біологічних і фізичних процесів які вводяться в дію здійснюються або контролюються людьми при бурінні подрібненні помелі гірських порід транспортуванні упакуванні сортуванні сипких матеріалів механічній обробці деталей і т.ін. пил дезінтеграції de en fr ru Є наслідком виробничих операцій пов'язаних з руйнуванням та подрібненням твердих матеріалів і транспортуванням сипких матеріалів пил конденсації de en fr ru Виникає коли в повітрі утворюються тверді частинки внаслідок охолодження і конденсації парів металів і неметалів які виділяються при високотемпературних процесах:зварюванні електроплавленні тощо Пиломір de en fr ru Прилад який вірогідно безперервно автоматично вимірює концентрацію запиленості повітря та пилових викидів Образуется в результате механических химических биологических и физических процессов которые вводятся в действие осуществляются или контролируются людьми при бурении дроблении помоле горных пород транспортировке упаковке сортировке сыпучих материалов механической обработке деталей и т.д. Disintegrationstaub disintegration dust poussi?re de la d?sint?gration пыль дезинтеграции Является следствием производственных операций связанных с разрушением и измельчением твердых материалов и транспортировкой сыпучих материалов Kondensationstaub condensation dust poussi?re de la condensation пыль конденсации Возникает когда в воздухе образуются твердые частицы вследствие охлаждения и конденсации паров металлов и неметаллов выделяющихся при высокотемпературных процессах: сварке электроплавке и т.п. Staubmesser dust counter conim?tre пыломер Прибор достоверно непрерывно автоматически измеряющий концентрацию запыленности воздуха и пылевых выбросов ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.14 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 поглинальний розчин de en fr ru Розчин або розчинник які призначені для поглинання шкідливої речовини із повітря показник забруднення de навколишнього en e повітряного середовища fr ru Відношення кількості шкідливих речовин що виділяються в повітря до гранично допустимої концентрації цих речовин проба повітря de en fr ru Об'єм повітря відібраний для вимірювання концентрації шкідливих речовин санітарно-захисна зона de промислового підприємства en fr ru Територія яка сприяє розсіюванню забруднюючих викидів з допомогою відводу на велику 350 м і більше висоту стандартні розчини de en fr ru Absorber absorbing solution absorber la solution поглотительный раствор Раствор или растворитель предназначенные для поглощения вредного вещества из воздуха Kennziffer der Luftverschmutzung atmospheric pollution indicator expozant de contamination milieu air ambiant показатель загрязнения окружающей воздушной среды Отношение количества выделяющихся в воздух вредных веществ к предельно допустимой концентрации этих веществ Luftprobe air sample ?chantillon d'une air проба воздуха Объем воздуха отобранный для измерения концентрации вредных веществ sanit?re Schutzzone der Industrieun-ternehmung sanitary protective zone of industrial enterprise sanitar? protection zone de production санитарно-защитная зона промышленного предприятия Территория способствующая рассеиванию загрязняющих выбросов посредством отвода на большую 350 м и более высоту Standardl?sungen standard solutions solution normale стандартные растворы ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.15 5.2.22 5.2.23 Розчини що містять в одиниці об'єму визначену кількість шкідливої речовини яку вимірюють або її хіміко-ана-літичний еквівалент фільтруючі посадки de en fr ru Посадки що продуваються та ажурні за структурою які виконують роль механічного і біологічного фільтру при проходженні забрудненого повітря через зелений масив якість атмосфери de en fr ru Сукупність властивостей атмосфери що визначає ступінь дії фізичних хімічних і біологічних чинників на людей рослинний та тваринний світ а також на матеріали конструкції і навколишнє середовище в цілому і визначається показниками забруднення Растворы содержащие в единице объема определенное количество измеряемого вредного вещества или его химико-аналитического эквивалента Filtrierpflanzungen filtering plantations filtre d'arr?t фильтрующие посадки Посадки продуваемые и ажурные по структуре выполняющие роль механического и биологического фильтра при прохождении загрязненного воздуха сквозь зеленый массив Luftgualit?t atmosphere quality qualit? atmosphere качество атмосферы Совокупность свойств атмосферы определяющая степень воздействия физических химических и биологических факторов на людей растительный и животный мир а также на материалы конструкции и окружающую среду в целом и определяется показателями загрязнения 5.3 Методи контролю запиленості повітря виробничих приміщень та організованих викидів 5.3.1 Акустичний метод de en fr ru Метод заснований на вимірюванні параметрів акустичного поля при наявності частинок пилу в просторі між джерелом та приймичем пилу akustische Methode acoustic method m?thode de acoustique акустический метод Метод основанный на измерении параметров акустического поля при наличии частиц пыли в пространстве между источником и приемником звука ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.16 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 ваговий метод de en fr ru Метод заснований на фільтрації запиленого повітря через той чи інший фільтр з наступним ваговим визначенням кількості уловленого пилу ємкісний метод de en fr ru Метод заснований на вимірюванні ємкості конденсатора при введенні частинок пилу між його пластинами зарядно-контактний метод de en fr ru Метод заснований на електризації аерозольних частинок у полі перемінного від'ємного коронного розряду і наступному вимірюванні їх сумарного заряду який індуктивне наводиться на стінках циліндра вимірювальної камери по-вітрязабірної частини індукційний метод de en fr ru Метод заснований на вимірюванні індукованого заряду на електроді вимірювальної камери що виник під час руху через камеру заряджених пилових частинок Gewichtsmethode gravimetric method m?thode de poids весовой метод Метод основанный на фильтрации запыленного воздуха через тот или иной фильтр с последующим весовым определением количества уловленной пыли Kapazitatsmethode capacitance method m?thode de capacite емкостный метод Метод основанный на измерении емкости конденсатора при введении частиц пыли между его пластинами ladungkontakt Methode charge-contact method m?thode de charger-contact зарядно-контактный метод Метод основанный на электризации аэрозольных частиц в поле переменного отрицательного коронного разряда и последующем измерении их суммарного заряда индуктивно наводимого на стенках цилиндра измерительной камеры воздухозаборной части Induktionsmethode induction method m?thode de inducteur индукционный метод Метод основанный на измерении индуцированного на электроде измерительной камеры заряда возникшего при движении через камеру заряженных пылевых частиц ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.17 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 метод механічної вібрації de en fr ru Метод заснований на вимірюванні зміни частоти елемента що коливається при осадженні на ньому пилу оптичний метод de en fr ru Метод заснований на вимірюванні інтенсивності світлового пучка що проходить через середовище пилу завислий або осаджений пил внаслідок його поглинання розсіювання та заломлення п'єзоелектричний метод de en fr ru Метод заснований на реєстрації зміни частоти коливання п'єзорезонансного контуру під дією маси пилу який осідає на п'єзоелемент радіоізотопний метод de en fr ru Метод заснований на властивостях радіоактивного випромінювання поглинатися частинками пилу Methode der mechanischen Vibration Mechanical vibration method m?thode de mecaniqie vibration метод механической вибрации Метод основанный на измерении изменения частоты колеблющегося элемента при осаждении на нем пыли optische Methode Optical method m?thode de optique оптический метод Метод основанный на измерении интенсивности проходящего через пылевую среду взвешенную или осажденную пыль светового пучка вследствие его поглощения рассеивания и преломления piezoelektrische Methode piezoelectric method m?thode de piezo-electrique пьезоэлектрический метод Метод основанный на регистрации изменения частоты колебания пье-зорезонансного контура под действием массы пыли которая осаждается на пьезоэлемент radioisotopische Methode radioisotopic method m?thode de radioisotope радиоизотопный метод Метод основанный на свойствах радиоактивного излучения поглощаться частицами пыли 5.4 Методи очищення робочої зони від пилу 5.4.1 електричне очищення de en fr ru elektrische Reinigung electric cleaning purification/epuration electrique электрическая очистка ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.18 5.4.2 5.4.3 5.4.4 Очищення під час якого осадження завислих у газовому потоці частинок відбувається під дією електромагнітного поля високої напруги механічне очищення de en fr ru Очищення під час якого осадження частинок проходить під дією сили тяжіння інерційних або центробіжних сил мокре очищення de en fr ru Очищення під час якого запи-лений потік пропускають крізь шар рідини або зрошують потоком рідини фільтрування de en fr ru Пропускання запилених потоків крізь пористі перегородки Очистка при которой осаждение взвешенных в газовом потоке частиц происходит под воздействием электромагнитного поля высокого напряжения mechanische Reinigung mechanical cleaning m?canique purification/?puration механическая очистка Очистка при которой осаждение частиц происходит под действием силы тяжести инерционных или центробежных сил feuchte Reinigung/ Reinigung im Nassverfahren "wet process" cleaning purification/epuration mouille мокрая очистка Очистка при которой запыленный поток пропускают через слой жидкости или орошают потоком жидкости Filtration filtration filtration фильтрование Пропускание запыленных потоков через пористые перегородки 5.5.1 5.5 Промислові стічні води виробничі стічні води de en fr ru Води які використані на виробничі потреби і забруднені різними домішками що змінили їх первісний хімчний склад та фізичні властивості Industrieabwasser industrial wastewaters/ industrial sewage de production secondaire eau производственные сточные воды Воды использованные на производственные нужды и загрязненные различными примесями изменившими их первоначальный химический состав и физические свойства ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.19 5.5.2 5.5.3 5.5.4 дезінфекція de en fr ru Знезаражування очищених стічних вод з метою знищення хвороботворних бактерій вірусів та мікроорганізмів які містяться в них гігієнічна гранично допустима de концентрація хімічної речовини в стічній воді en fr ru Максимальна концентрація яка не впливає прямо чи опосередковано на стан здоров'я теперішнього і наступного поколінь людини при дії на організм та не погіршує гігієнічні умови водокористування границя екологічного de зрушення en fr ru Кількість води в якій вміст забруднюючих домішок дорівнює одній дозі Desinfektion disinfection d?sinfection дезинфекция Обеззараживание очищенных сточных вод с целью уничтожения содержащихся в них болезнетворных бактерий вирусов и микроорганизмов hygienisch maximal zulassige Konzentration an chemische Substanz im Abwasser hygienic maximum allowable concentration of chemical substance in wastewater hygi?nique limite admissible concent- ration des chimique matiere des eaux vannes гигиеническая предельно допустимая концентрация химического вещества в сточной воде Максимальная концентрация которая не влияет прямо или опосредствованно на состояние здоровья настоящего и последующего поколений человека при воздействии на организм и не ухудшает гигиенические условия водопользования Verschiebung von ?kologischen Grenzen ecological shift boundary limite d'un oecogenie d?placement граница экологического сдвига Количество воды в которой содержание загрязняющих примесей равно одной дозе ДСТУ Б А.1.1 -72-2000 с.20 5.5.5 5.5.6 5.5.7 замкнуті системи de водозабезпечення промислових підприємств en fr ru Системи водного господарства підприємств промислових вузлів і територіально-виробничих комплексів за яких всі рідкі відходи після відповідного оброблення повертаються для повторного використання або переробляються на вторинну сировину зона впливу de en fr ru Та частина потоку або водоймища в яку попадають стічні води із зони забруднення або ж безпосередньо із викиду але внаслідок невисокої концентрації забруднюючих речовин або ж короткочасного забруднення в ній зберігається природний характер біологічних та біохімічних процессів зона забруднення de en fr ru geschlossene Wasserzufuhrsysteme von Industrieunternehmungen closed water supply systems of industrial enterprises clos syst?me de distribution d'eau production замкнутые системы водообеспече- ния промышленных предприятий Системы водного хозяйства предприятий промышленных узлов и территориально-производственых комплексов при которых все жидкие отходы после соответствующей обработки возвращаются для повторного использования или перерабатываются на вторичное сырье Einflusszone influence zone influence/effet zone зона влияния Та часть потока или водоема в которую попадают сточные воды из зоны загрязнения или же напосред-ственно из сброса но вследствие невысокой концентрации загрязняющих веществ или же кратковременности загрязнения в ней сохраняется естественный характер биологических и биохимических процессов Verschmutzungszone contaminated zone pollution zone зона загрязнения ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.21 5.5.8 5.5.9 5.5.10 5.5.11 Частина потоку або водоймища в якій при надходженні забруднюючих речовин порушуються природні біологічні і біохімічні процеси а концентрація забруднюючих речовин перевищує встановлені норми за санітарними рибогосподарськими або іншими показниками коефіцієнт змішування de en fr ru Показує яка частина витрати річки змішується зі стічними водами кратність розбавлення de en fr ru Характеристика що показує в скільки разів знизилась концентрація забруднюючої речовини в стічних водах на ділянці яку розглядають норма водовідвсдення de en fr ru Кількість стічних вод які відводяться від промислового підприємства в водоймище при доцільній нормі водоспоживання норма водоспоживання de en fr ru Часть потока или водоема в которой при поступлении загрязняющих веществ нарушаются естественные биологические и биохимические процессы а концентрация загрязняющих веществ превышает установленные нормы по санитарным рыбохозяйственным или другим показателям Mischverh?ltnis mixing coefficient coefficient de m?lange коэффициент смешения Показывает какая часть расхода реки смешивается со сточными водами Verdunnungsverhaltnis dilution ratio multiplicit? ordre de dilution кратность разбавления Характеристика показывающая во сколько раз снизилась концентрация загрязняющего вещества в сточных водах на рассматриваемом участке Norm f?r Wasserableitungsmengen water disposal rate norme d'une d'?coulement норма водоотведения Количество сточных вод отводимых от промышленного предприятия в водоем при целесообразной норме водопотребления Norm f?r Wasserverbrauch water use rate norme d'une water consumption норма водопотребления ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.22 5.5.12 5.5.13 5.5.14 Доцільна кількість води яка необхідна для виробничого процесу і встановлена за нормативними документами приведене значення de концентрації забруднюючих речовин en fr ru Величина яка виражена в перевищеннях над природним фоном тобто над вмістом речовини яку розглядають у воді річки або водоймища розбавлення de en fr ru Процес зниження концентрації забруднюючих речовин які входять до складу стічних вод за рахунок змішування з водою річки або водоймища самоочищення води de водоймищ en fr ru Сукупність взаємозв'язаних гідродинамічних фізико-хі-мічних мікробіологічних та гідробіологічних процесів що ведуть до відновлення первинного фонового стану водного об'єкта Целесообразное количество воды необходимое для производствен-ного процесса установленное по нормативным документам Konzentrationswerte der Verschmut-zungsstoffe values of contaminant/ pollutant concentration over natural background one r?duit valeur de concentration contaminei nocives приведенное значение концентра- ции загрязняющих веществ Величина выраженная в превышениях над естественным фоном т.е. над содержанием рассматриваемого вещества в воде реки или водоема Verd?nnung Dilution dilution разбавление Процесс снижения концентрации загрязняющих веществ входящих в состав сточных вод за счет смешения с водой реки или водоема Selhstreinigung des Wasser der Wasserbehalters self-purification of water basins autod?fense eaux r?servoir d'aau самоочищение воды водоемов Совокупность взаимосвязанных гидродинамических физико-химических микробиологических и гидробиологических процессов ведущих к восстановлению первоначального фонового состояния водного объекта ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.23 5.5.15 5.5.16 ступінь забруднення de стічних вод en fr ru Показник що оцінюється концентрацією тобто масою домішок в одиниці об'єму якість води de en fr ru Характеристика що отримується порівнянням фактичної максимальної концентрації забруднюючої речовини з гранично допустимою концентрацією цієї самої речовини яка нормується нормативними документами Grad der Abwasserverschmutzung contaminant level of sewage waters degr? de poluution/impuret?s eaux vannes степень загрязнения сточных вод Показатель оцениваемый концентрацией т.е. массой примесей в единице объема Wasserqualit?t water quality qualit? eaux качество воды Характеристика получаемая сопоставлением фактической максимальной концентрации загрязняющего вещества с предельно допустимой концентрацией этого же вещества нормируемой нормативными документами 5.6 Методи очищения промислових стічних вод 5.6.1 5.6.2 біологічні методи de en fr ru Методи засновані на процесах біологічного окислення органічних сполук які містяться в стічних водах біохімічні методи de en fr ru Методи засновані на процесах поглинання деякими видами мікроорганізмів органічних речовин що знаходяться в стічних водах які є для них джерелом харчування biologische Methoden biological methods m?thode de biologique биологические методы Методы основанные на процессах биологического окисления органических соединений содержащихся в сточных водах biochemische Methoden biochemical methods m?thode de biochimie биохимические методы Методы основанные на процессах поглощения некоторыми видами микроорганизмов органических веществ находящихся в сточных водах которые являются для них источником питания ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.24 5.6.3 5.6.4 5.6.5 глибоке очищення de en fr ru Доочищення стічних вод що використовується для видалення частинок активного мулу біоплівки залишкового забруднення органічного походження поверхнево-активних речовин біогенних поверхнево-активних речовин біогенних елементів бактеріальних забруднень які містяться в біологічно очищених стічних водах та які шкідливо впливають на водоймища механічне очищення de en fr ru Процес вилучення із стічних вод грубодисперсних нерозчинних домішок органічних та неорганічних речовин шляхом їх відстоювання проціджування фільтрації центрифугування самоочищення водних мас de en fr ru Сукупність гідродинамічних біохімічних хімічних та фізичних процесів що призводять до зниження концентрацій забруд-нюючих речовин у воді umfassende Reinigung Deep cleaning profound purification/epuration глубокая очистка Доочистка сточных вод применяемая для удаления содержащихся в биологически очищенных сточных водах частиц активного ила биопленки остаточных загрязнений органического происхождения поверхностно-активных веществ биогенных поверхностно-активных веществ биогенных элементов бактериальных загрязнений которые оказывают вредное влияние на водоемы mechanische Reinigung mechanical cleaning m?chanique purification/?puration механическая очистка Процесс извлечения из сточных вод грубодисперсной нерастворимой примеси органических и неорганических веществ путем их отстаивания процеживания фильтрации центрифугирования Selbstreinigung der Wassermassen self-purification of water masses autodefenss eaux masses самоочищение водных масс Совокупность гидродинамических биохимических химических и физических процессов приводящих к снижению концентраций загрязняющих веществ в воде ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.25 5.6.6 хімічні та фізико-хімічні de методи en fr ru Процес вилучення із стічних вод тонкодисперсних і розчинних домішок неорганічних речовин та органічних речовин що важко окислюються біохімічними методами шляхом їх видалення осадження та руйнування з допомогою хімічних сполук шляхом комбінації методів фізичної та хімічної дії chemische und chemisch-physikalische Methoden chemical and physical-chemical methods m?thode de chimique physique- chimique химические и физико-химические методы Процесс извлечения из сточных вод тонкодисперсной и растворимой примеси неорганических и трудноокисляемых биохимическими методами органических веществ путем их выделения осаждения и разрушения с помощью химических соединений путем комбинации методов физического и химического воздействия 6 ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ КОНТРОЛЮ ЕКОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 6.1 6.2 аналітичним сигнал de en fr ru Середнє значення результатів вимірювання фізичної величини функціонально зв'язане з вмістом компонентів які вимірюються Вибірковість de en fr ru Можливість вимірювання концентрації шкідливої речовини на фоні супровідних речовин analytisch Signal analytical signal signal analytique аналитический сигнал Среднее значение результатов измерения физической величины функционально связанное с содержанием измеряемых компонентов Selektivit?t selectivity s?lectivit? избирательность Возможность измерения концентрации вредного вещества на фоне сопутствующих веществ ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.26 6.3 6.4 6.5 6.6 градуювальний графік de en fr ru Графічне вираження залежності аналітичного сигналу від концентрації або кількості шкідливої речовини градуювальні розчини de en fr ru Розчини які приготовані із стандартних або допоміжних розчинів що призначені для побудови градуювального графіка діапазон концентрацій de що вимірюються en fr ru Зона значень концентрацій що вимірюються яка передбачена конкретною методикою залишкова кількість de забруднюючої речовини en fr ru Активна частка препарату або його похідні а також неминучі хімічні домішки у препараті які мають хімічну або біологічну активність і можуть шкідливо впливати на організм Eichtafel calibration chart calibration graphique градуировочный график Графическое выражение зависимости аналитического сигнала от концентрации или количества вредного вещества Eichl?sungen calibration solutions calibration solution градуировочные растворы Растворы приготовленные из стандартных или вспомогательных растворов предназначенные для построения градуировочного графика Konzentrationsbereich range of measured concentrations/ effective range gamme de mesure des concentration диапазон измеряемых концентраций Область значений измеряемых концентраций предусмотренная конкретной методикой Restmenge an Verunreinigungen residual quantity of contaminants/ pollutants restant de quantite pollution de nocive остаточное количество загрязняющего вещества Активная часть препарата или его производные а также неизбежные химические примеси в препарате которые имеют химическую или биологическую активность и могут вредно влиять на организм ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.27 6.7 6.8 6.9 зона гострої дії de en fr ru Відношення смертельної концентрації шкідливої речовини до мінімальної порогової концентрації що викликає зміни біологічних показників на рівні цілісного організму які виходять за межі присто-совувальних фізіологічних реакцій зона хронічної дії de en fr ru Відношення мінімальної порогової концентрації що викликає зміни біологічних показників на рівні цілісного організму які виходять за межі пристосовувальних фізіологічних реакцій до мінімальної порогової концентрації яка викликає шкідливу дію в хронічному експерименті по 4 год п'ять разів на тиждень протягом не менше чотирьох місяців канцерогенні речовини de en fr ru Хімічні сполуки які проявляють трансформуючу активність і здатність викликати канцероген-ні тератогенні порушення процесів ембріонального розвитку або мутагенні зміни в організмах Gefahrenzone hoher Aktivit?t zone of sharp action zone de aigu action зона острого действия Отношение смертельной концентрации вредного вещества к минимальной пороговой концентрации вызывающей изменения биологических показателей на уровне целостного организма выходящие за пределы приспособительных физиологических реакций chronische Gefahrenzone zone of chronic action zone de chronice action зона хронического действия Отношение минимальной пороговой концентрации вызывающей изменения биологических показателей на уровне целостного организма выходящие за пределы приспособительных физиологических реакций к минимальной пороговой концентрации вызывающей вредное действие в хроническом эксперименте по 4 ч пять раз в неделю на протяжении не менее четырех месяцев Krebserregende Substanzen carcinogenic substances krebserregenic nocive канцерогенные вещества Химические соединения проявляющие трансформирующую активность и способность вызывать канцерогенные тератогенные нарушения процессов эмбрионального развития или мутагенные изменения в организмах ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.28 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 коефіцієнт можливості de інстиляцінного отруєння en fr ru Відношення максимально досяжної концентрації шкідливої речовини у повітрі при 20°С до смертельної концентрації речовини для мишей комплесний показник de забруднення en fr ru Забруднення від дії декількох забруднюючих речовин методика виміру концентрацій de шкідливих речовин en fr ru Докладний опис засобів вимірювань умов і операцій які забезпечують регламентовані характеристики точності нижня границя вимірювання de en fr ru Найменше значення концентрацій яке вимірюється з допустимою похибкою одиничний показник de забруднення en fr ru Koeffizient der m?glichen Danervergiftung coefficient of possible instilling poisoning coefficient de capacit? instilling empoisonnement коэффициент возможности инсталляционного отравления Отношение максимально достижимой концентрации вредного вещества в воздухе при 20°С к смертельной концентрации вещества для мышей Komplexer verschmutzungsindex complex contamination index/value complexe indice/exposant de pollution комплексный показатель загрязнения Загрязнение от воздействия нескольких загрязняющих веществ Me?stechnik Measuring technique m?thode de mesure concentration substance nocive методика измерения концентраций вредных веществ Подробное описание средств измерений условий и операций которые обеспечивают регламентированные характеристики точности untere Messbarkeitsgrenze lower limit of the measuring range int?rieure limite de mesure нижний предел измерения Наименьшее значение концентраций измеряемое с допустимой погрешностью Verunreinigungsgrad unit index of contamination/unit value of contamination unitaire indice/exposant de pollution единичный показатель загрязнения ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.29 6.15 6.16 6.17 Забруднення від дії однієї забруднюючої речовини одна доза індивідуальної de речовини en fr ru Кількість речовини яка відповідає гранично допустимій концентрації даної речовини орієнтовний безпечний de рівень дії шкідливих речовин en fr ru Гігієнічний рівень шкідливих речовин який тимчасово встановлюється на основі розрахунку за фізико-хімічними властивостями або інтерполяцією та екстраполяцією в рядах близьких за будовою сполук або за показниками гострої небезпеки підпорогова доза de en fr ru Максимальна кількість речовини яка не діє шкідливо на організм при хронічному надходженні Загрязнение от воздействия одного загрязняющего вещества Maximal zul?ssige Dosis einer Einzelsubstanz maximum single dose of individual substance une doze individuale nocive одна доза индивидуального вещества Количество вещества соответствующее предельно допустимой концентрации данного вещества undefahre Sicherheitsniveaus approximate health safety level of harmful substances/approximate safety levels of human exposure to harmful substances niveau de securite approximatif des substances nocives ориентировочный безопасный уровень воздействия вредных веществ Гигиенический уровень вредных веществ временно устанавливаемый на основе расчета по физико-химическим свойствам или интерполяцией и экстраполяцией в рядах близких по строению соединений или по показателям острой опасности unter Schwellenwert sub-threhold dose sous-seuil dose подпороговая зона Максимальное количество вещества которое не действует вредно на организм при хроническом поступлении ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.30 6.18 6.19 6.20 6.21 середня смертельна доза de при введенні в шлунок en fr ru Доза речовини яка викликає загибель 50 % тварин при одноразовому введенні в шлунок середня смертельна доза при de нанесенні на шкіру en fr ru Доза речовини яка викликає загибель 50 % тварин при одноразовому нанесенні її на шкіру середня смертельна концент- de рація у повітрі en fr ru Концентрація речовини яка викликає загибель 50 % тварин при дво- чотирьохгодинній інгаляційній її дії фактичне забруднення шкід- de ливими речовинами об'єктів en навколишнього середовища fr ru mittlere t?dliche Konzentration bei Einnahme d50 average lethal dose while introducing into stomach moyenne dose l?tale ? l? entr?e ? 1'estomac средняя смертельная доза при введении в желудок Доза вещества вызывающая гибель 50 % животных при однократном введении в желудок mittlere t?dliche Dosis bei Hautkontakt d50 average lethal dose while applying to skin moyenne dose l?tale ? l? report sur la cuir средняя смертельная доза при нанесении на кожу Доза вещества вызывающая гибель 50 % животных при однократном нанесении его на кожу mittlere t?dliche Kozentration in der Luft average lethal concentration in the air moyenne dose l?tale concentration ? 1'air средняя смертельная концентрация в воздухе Концентрация вещества вызывающая гибель 50 % животных при двух- четырехчасовом ингаляционном его воздействии tats?chliche Umweltverschmutzung actual environmental contamination r?el pollution substances objets de 1'environnement фактическое загрязнение вредными веществами объектов окружающей среды ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.31 6.22 6.23 6.24 Вміст залишків шкідливих речовин у момент їх визначення у грунті воді повітрі рослинах виробах сировинних речовинах які зумовлені безпосереднім використанням шкідливих речовин фонова концентрація забруд- de нюючої речовини en fr ru Кількість забруднюючої речовини що міститься в одиниці об'єму природного середовища яке схильне до антропогенного впливу фонові допустимі залишки de en fr ru Залишкова кількість стійких токсичних речовин які неминуче присутні у продуктах матеріалах виробах внаслідок їх використання в минулому і зумовлені процесами міграції у природних умовах шкідлива речовина de en fr ru Речовина яка при контакті з організмом людини у випадку порушення вимог безпеки може викликати виробничі травми професійні захворювання або відхилення у стані здоров'я які можна виявити сучасними методами як у процесі праці так і у віддалені строки життя теперішнього та наступних поколінь Содержание остатков вредных веществ в момент их определения в грунте воде воздухе растениях изделиях сырьевых веществах которые обусловлены непосредс-твенным использованием вредных веществ Grundkonzentration an Verschmutzungsstoffen background contaminant concentration concentration de fond substances nocive фоновая концентрация загрязняющего вещества Количество загрязняющего вещества содержащееся в единице объема природной среды подверженной антропогенному воздействию zul?ssiges Grundniveau an Reststoffen background allowable residues admissible residus de fond фоновые допустимые остатки Остаточное количество стойких токсических веществ которые неизбежно присутствуют в продуктах материалах изделиях вследствие их использования в прошлом и обусловлены процессами миграции в природных условиях Schadstoff harmful/hazardous substance toxique/susbstance nocive вредное вещество Вещество которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности может вызвать производственные травмы профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья обнаруживаемые современными методами как в процессе работы так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.32 Абетковий покажчик українських термінів аерогель ............ ...................5.2.1 аерозоль ........... ..................5.2.2 акустичний метод ....... ................5.3.1 аналітичний сигнал .... ...................6.1 аспіраційний пристрій .......................... 5.2.3 безвідхідна технологія .... ...................4.1 безпечна відстань ............. ............5.1.1 безпечність виробничого процесу .... .........5.1.2 біологічні методи ................ ..........5.6.1 біохімічні методи ............... ...........5.6.2 ваговий метод .................... ........5.3.2 відходи виробництва ............... .......4.4 відходи споживання ............ ..........4.5 вибірковість ......................... ....6.2 використання вторинної сировини ...... ......4.2 виробнича санітарія .............. .........4.3 виробничі стічні води ........... ........5.5.1 вторинна сировина ................ .......4.6 гігієнічна гранично допустима концентрація хімічної речовини в стічній воді ..... .................5.5.3 глибоке очищення ....... .................5.6.3 градуювальний графік .......................... 6.3 градуювальні розчини .......................... 6.4 границя екологічного зрушення ........ .......5.5.4 гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони .......................... 5.2.4 дезінфекція ....................... ......5.5.2 діапазон концентрацій що вимірюються ..... .......6.5 екологія .................. ...........4.8 екологічна проблема .......... ...........4.7 екологічний паспорт промислового підприємства .......4.9 еколого-економічна діяльність підприємства 4.10 електричне очищення .......... ............5.4.1 ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.33 ємкісний метод .................. ............5.3.3 забруднення навколишнього середовища ..... .........4.11 залишкова кількість забруднюючої речовини ... ........6.6 замкнуті ситеми водозабезпечення промислових підприємств . 5.5.5 запиленість повітря .................. .........5.2.5 засіб захисту на виробництві ........... ........5.1.3 засіб індивідуального захисту ......... .......5.1.4 засіб колективного захисту ............ .......5.1.5 зона впливу ............... ..............5.5.6 зона гострої дії .......... ...............6.7 зона забруднення .......... ..............5.5.7 зона хронічної дії .............. .......6.8 канцерогенні речовини ............ ...........6.9 коефіцієнт змішування ......................... 5.5.8 коефіцієнт можливості інсталяційного отруєння ... ....6.10 коефіцієнт очищення повітря від пилу ....... .....5.2.7 комплексний показник забруднення ........... ...6.11 контроль за станом навколишнього повітряного середовища 5.2.8 концентрація пилу ................ .......5.2.9 кратність розбавлення .......... .............5.5.9 метод зарядно-контактний ...... ............5.3.4 метод індукційний ................... ......5.3.5 метод механічної вібрації ............ ........5.3.6 метод оптичний ............... .........5.3.7 метод п'єзоелектричний ..... ............5.3.8 метод радіоізотопний .......... ..........5.3.9 методи хімічні та фізико-хімічні ............. ..5.6.6 методика виміру концентрацій шкідливих речовин 6.12 метрологія пилового контролю ........ .........5.2.10 моніторинг навколишнього середовища . ........4.12 нижня границя вимірювання ..... ............6.13 норма водовідведення ............... ...5.5.10 норма водоспоживання ............. ........5.5.11 об'ємні витрати повітря ............. .........5.2.11 ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.34 одиничний показник забруднення ................... 6.14 одна доза індивідуальної речовини .................. 6.15 орієнтовний безпечний рівень дії шкідливих речовин ........ 6.16 охорона навколишнього природного середовища .......... 4.13 очищення механічне ........................... 5.4.2; 5.6.4 очищення мокре ............................. 5.4.3 підпорогова доза ............................. 6.17 природне середовище .......................... 4.14 природні ресурси ............................. 4.15 посадки ізолюючі ............................ 5.2.6 пил ..................................... 5.2.12 пил виробничий ............................. 5.2.13 пил дезінтеграції ............................. 5.2.14 пил конденсації.............................. 5.2.15 пиломір .................................. 5.2.16 поглинальний розчин .......................... 5.2.17 показник забруднення навколишнього повітряного середовища . 5.2.18 приведене значення концентрації забруднюючих речовин ..... 5.5.12 проба повітря ............................... 5.2.19 рекуперація відходів виробництва ................... 4.16 ресурси вторинної сировини ...................... 4.17 розбавлення ................................ 5.5.13 розчини стандартні ........................... 5.2.21 самоочищення води водоймищ . .................... 5.5.14 самоочищення водних мас ....................... 5.6.5 санітарно-захисна зона промислового підприємства ........ 5.2.20 середня смертельна доза при введенні в шлунок ........... 6.18 середня смертельна доза при нанесенні на шкіру .......... 6.19 середня смертельна концентрація у повітрі .............. 6.20 ступінь забруднення стічних вод .................... 5.5.15 фактичне забруднення шкідливими речовинами об'єктів наколишнього сереловища ....................... 6.21 фільтрування ............................... 5.4.4 фільтруючі посадки ........................... 5.2.22 ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.35 фонова концентрація забруднюючої речовини ......... .. 6.22 фонові допустимі залишки ............ ........... 6.23 чинник шкідливий виробничий ............. ....... 5.1.6 шкідлива речовина ................ ........... 6.24 якість атмосфери ............. ................ 5.2.23 якість води ..................... ........... 5.5.16 ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.36 Абетковий покажчик німецьких термінів abfallose Technologie ........................... 4.1 Absorber .................................. 5.2.17 Aerogel. .................................. 5.2.1 Aerosol................................... 5.2.2 akustische Methode ............................ 5.3.1 analytisch Signal .............................. 6.1 Arbeitsschutzmittel ............................ 5.1.3 Aspirationsluftung/Luitsauger/ Saugapparat .............. 5.2.3 biochemische Methoden ......................... 5.6.2 biologische Methoden ........................... 5.6.1 chemische und chemisch-physikalische Methoden ........... 5.6.6 chronische Gefahrenzone ......................... 6.8 Desinfektion ................................ 5.5.2 Disintegrationstaub ............................ 5.2.14 Eich l?sungen ............................... 6.4 Eichtafel .................................. 6.3 EinfIusszone ................................ 5.5.6 elektrische Reinigung ........................... 5.4.1 feuchte Reinigung/Reinigung im Nassverfahren ............. 5.4.3 Filtration .................................. 5.4.4 Filtrierpflanzungen ............................ 5.2.22 Gefahrenzone hoher Aktivi?t ....................... 6.7 geschlossene Wasserzufuhrsysteme von Industrieunternehmungen . . 5.5.5 Gewichtsmethode ............................. 5.3.2 Grad der Abwasserverschmutzung .................... 5.5.15 Grundkonzentration an Verschmutzungsstoffen ............ 6.22 hygienisch maximal zul?ssige Konzentration an chemische Substanz im Abwasser .......................... 5.5.3 Individuelles Schutzmittel......................... 5.1.4 Induktionsmethode ............................ 5.3.5 Industrieabwasser ............................. 5.5 1 industrielles Gesundheitswesen/ Sanit?t ................. 4.3 industrielle AbfalIprodukte/Industrieabf?lle .............. 4.4 ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.37 Industriestaub ............................... 5.2.13 Kapazitatsmethode ............................ 5.3.3 Kennziffer der Luftverschmutzung . ................... 5.2.18 kollektives Schutzmittel.......................... 5.1.5 Koeffizient der m?glichen Danervergiftung ............... 6.10 Komplexer verschmutzungsindex .................... 6.11 Kondensationstaub ............................ 5.2.15 Konzentrationsbereich .......................... 6.5 Konzentrationswerte der Verschmutzungsstoffe ............ 5.5.12 Krebserregende Substanzen ....................... 6.9 ladungkohtakt Methode ......................... 5.3.4 Luftstaubf?rmige ............................. 5.2.5 Luftreinigungsgrad f?r Staub ....................... 5.2.7 Luftverschmutzungkontrolle/Umweltverschmutzungskontrolle .... 5.2.8 Luftprobe ................................. 5.2.19 Luftqualit?t ................................ 5.2.23 Maximal zul?ssige Dosis einer Einzelsubstanz . ............. 6.15 Maximal zulassige Konzentrationen gesundheitsgefahrdender Stoffe in der Luft der Arbeitszone .................... 5.2.4 mechanische Reinigung .......................... 5.6.4; 5.4.2 Methode der mechanischen Vibration .................. 5.3.6 Me?stechnik ................................ 6.12 Metrologie der Staubkontrolle ...................... 5.2.10 Mischverh?ltnis .............................. 5.5.8 mittlere t?dliche Konzentration bei Einnahme d50 .......... 6.18 mittlere t?dliche Dosis bei Hautkontakt d50 . ............. 6.19 mittlere t?dliche Kozentration in der Luft ................ 6.20 mixing coefficient ............................. 5.5.8 nat?rliche Ressourcen ........................... 4.15 Norm f?r Wasserableitungsmengen ................... 5.5.10 Norm f?r Wasserverbrauch . ....................... 5.5.11 ?kologie .................................. 4.8 ?kologische Bescheinigung des Betriebs ................. 4.9 ?kologische und ?konomische T?tigkeit des Betriebs . ......... 4.10 ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.38 optische Methode ............................. 5.3.7 pathogener Arbeisfaktor ......................... 5.1.6 piezoelektrische Methode ........................ 5.3.8 radioisotopische Methode ........................ 5.3.9 Rekuperation der industrielle Abfallprodukte ............. 4.16 Ressourcen der Wertstoffe/Sekundarrohstoffe ............. 4.17 Restmenge an Verunreinigungen ..................... 6.6 sanit?re Schutzzone der Industrieunternehmung ............ 5.2.20 Schadstoff ................................. 6.24 Schutzpflanzungen/Waldschytzstrei fen ................. 5.2.6 Selbstreinigung der Wassermassen .................... 5.6.5 Selektivit?t ................................. 6.2 Selhstreinigung des Wasser der Wasserbehalters ............ 5.5.14 sekund?re Rohmaterialien/Wertstoffe/ Sekund?rrohstoffe ....... 4.6 Sicherheit des Arbeitsvorgang ...................... 5.1.2 Sicherheitsabstand ............................. 5.1.1 Standardl?sungen ............................. 5.2.21 Staub .................................... 5.2.12 Staubkonzentration ............................ 5.2.9 Staubmeseer ................................ 5.2.16 tats?chliche Umweltverschmutzung ................... 6.21 umfassende Reinigung .......................... 5.6.3 Umwelt .................................. 4.14 Umweltproblem .............................. 4.7 Umweltmonitoring ............................ 4.12 Umweltschutz ............................... 4.13 Umweltverschmutzung .......................... 4.11 ungefahre Sicherheitsniveaus ....................... 6.16 unter Schwellenwert ................. 6.17 untere Messbarkeitsgrenze ........................ 6.13 Verdunnungsverhaltnis .......................... 5.5.9 Verbrauctsabf?lle ............................. 4.5 Verd?nnung ........... 5.5.13 Verschiebung von ?kologischen Grenzen ................ 5.5.4 ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.39 Verschmutzungszone ........................... 5.5.7 Verunreinigungsgrad ........................... 6.14 Verwendung von sekund?ren Rohmaterialien .............. 4.2 Wasserqualit?t............................... 5.5.16 volumetrischer Luftausstromung/ Luftluss ............... 5.2.11 zul?ssiges Grundniveau an Reststoffen ................. 6.23 ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.40 Абетковий покажчик англійських термінів absorbing solution ............................. 5.2.17 acoustic method .............................. 5.3.1 actual environmental contamination ................... 6.21 aerogel ................................... 5.2.1 aerosol ................................... 5.2.2 air sample ................................. 5.2.19 analytical signal .............................. 6.1 aspirator .................................. 5.2.3 approximate health safety level of harmful substances/approximate safety levels of human exposure to harmful substances . ........ 6.16 atmospheric pollution control/environmental pollution control .... 5.2.8 atmosphere quality ............................ 5.2.23 atmospheric pollution indicator ..................... 5.2.18 average lethal dose while introducing into stomach ........... 6.18 average lethal dose while applying to skin ................ 6.19 average lethal concentration in the air .................. 6.20 background allowable residues ...................... 6.23 background contaminant concentration ................. 6.22 biochemical methode ........................... 5.6.2 biological methods ............................ 5.6.1 calibration chart .............................. 6.3 calibration solutions ............................ 6.4 capacitance method ............................ 5.3.3 carcinogenic substances .......................... 6.9 chemical and physical-chemical methods . ............... 5.6.6 charge-contact method .......................... 5.3.4 closed water supply systems of industrial enterprises .......... 5.5.5 coefficient of cleaning air from dust ................... 5.2.7 coefficient of possible instilling poisoning ................ 6.10 collective protective means ........................ 5.1.5 complex contamination index/value ................... 6.11 condensation dust ............. 5.2.15 Consumption wastes ........................... 4.5 ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.41 contaminant level of sewage waters ................... 5.5.15 contaminated zone ............................ 5.5.7 Deep cleaning ............................... 5.6.3 Dilution .................................. 5.5.13 dilution ratio ............................... 5.5.9 disinfection ................................ 5.5.2 disintegration dust ............................ 5.2.14 dust .................................... 5.2.12 dust concentration ............................ 5.2.9 dust content in the air ........................... 5.2.5 dust control metrology .......................... 5.2.10 dust counter ................................ 5.2.16 ecological and economic activity of enterprise . ............. 4.10 ecological certificate of industrial enterprise . .............. 4.9 ecological problem ............................ 4.7 ecological shift boundary ......................... 5.5.4 ecology/environmental biology ...................... 4.8 electric cleaning .............................. 5.4.1 environment ................................ 4.14 environmental monitoring ........................ 4.12 environmental pollution/contamination . ................ 4.11 environmental protection ......................... 4.13 filtering plantations ............................ 5.2.22 filtration .................................. 5.4.4 gravimetric method ............................ 5.3.2 harmful industrial factor ......................... 5.1.6 harmful/hazardous substance ....................... 6.24 hygienic maximum allowable concentration of chemical substance in wastewater ......................... 5.5.3 individual protective means ....................... 5.1.4 induction method ............................. 5.3.5 industrial dust ............................... 5.2.13 industrial sanitation ............................ 4.3 Industrial waste products/industrial wastes ............... 4.4 ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.42 industrial wastewaters/industrial sewage ................. 5.5.1 influence zone ............................... 5.5.6 lower limit of the measuring range .................... 6.13 maximum allowable concentrations of harmful substances in the air of working zone ......................... 5.2.4 maximum single dose of individual substance .............. 6.15 Measuring technique ........................... 6.12 mechanical cleaning ............................ 5.6.4; 5.4.2 Mechanical vibration method ...................... 5.3.6 mixing coefficient ............................. 5.5.8 natural resources ............................. 4.15 non-waste technology ........................... 4.1 Optical method .............................. 5.3.7 piezoelectric method ........................... 5.3.8 protective means .............................. 5.1.3 protective plantations/protective belt of trees .............. 5.2.6 radioisotopic method ........................... 5.3.9 range of measured concentrations/effective range ............ 6.5 recuperation of industrial wastes ..................... 4.16 residual quantity of contaminants/pollutants .............. 6.6 resources of secondary raw materials .................. 4.17 sanitary protective zone of industrial enterprise ............. 5.2.20 safety distance ............................. 5.1.1 safety of manufacturing procese ..................... 5.1.2 secondary raw materials ......................... 4.6 selectivity ................................. 6.2 self-purification of water masses ..................... 5.6.5 self-purification of water basine ..................... 5.5.14 standard solutions ............................. 5.2.21 sub-threhold dose ............................. 6.17 unit index of contamination/unit value of contamination ........ 6.14 use of secondary raw materials ...................... 4.2 values of contaminant/pollutant concentration over natural background one .............................. 5.5.12 volumetric air discharge/airflow ..................... 5.2.11 ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.43 water disposal rate ............................ 5.5.10 water use rate ............................... 5.5.11 water quality ............................... 5.5.16 "wet process" cleaning .......................... 5.4.3 zone of chronic action .......................... 6.8 zone of sharp action ............................ 6.7 ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.44 Абетковий покажчик французьких термінів absorber la solution ............................ 5.2.17 admissible residus de fond ........................ 6.23 a?rogel ................................... 5.2.1 a?rosol ................................... 5.2.2 aspirateur ................................. 5.2.3 autod?fenss eaux masses ......................... 5.6.5 autod?fenss eaux r?servoir d'aau ..................... 5.5.14 calibration graphique ........................... 6.3 calibration solution ............................ 6.4 clos syst?me de distribution d'eau production .............. 5.5.5 coefficient de m?lange ........................... 5.5.8 coefficient de capacit? instilling empoisonnement ............ 6.10 coefficient ?limination air des poussi?re ................. 5.2.7 complexe indice/exposant de pollution .................. 6.11 concentration de fond substances nocive ................. 6.22 Concentration limite des substances nocives 1'air de la zone du travail. 5.2.4 concentration poussi?re .......................... 5.2.9 conim?tre ................................. 5.2.16 contr?le/v?ritication ?tat de milieu air ambiant ............. 5.2.8 de production hygi?ne ........................... 4.3 de production secondaire eau ....................... 5.5.1 de volume consommatoin du air ..................... 5.2.11 degr? de poluution/impuret?s eaux vannes ................ 5.5.15 d?chets consommation .......................... 4.5 d?chets production ............................ 4.4 desinfection ................................ 5.5.2 dilution ................................... 5.5.13 Distance de securite ............................ 5.1.1 ?chantillon d'une air . ........................... 5.2.19 expozant de contamination milieu air ambiant ............. 5.2.18 Facteur industriel nocif .......................... 5.1.6 filtration .................................. 5.4.4 ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.45 filtre d'arr?t ................................ 5.2.22 gamme de mesure des concentration ................... 6.5 hygi?nique limite admissible concentration des chimique matiere des eaux vannes ......................... 5.5.3 influence/effet zone ............................ 5.5.6 int?rieure limite de mesure ........................ 6.13 isolation ajustement ............................ 5.2.6 krebserregenic nocive ........................... 6.9 limite d'un oecogenie d?placement .................... 5.5.4 m?chanique purification/epuration .................... 5.4.2; 5.6.4 m?thode de acoustique .......................... 5.3.1 m?thode de biochimie ........................... 5.6.2 m?thode de capacite ............................ 5.3.3 m?thode de charger-contact ....................... 5.3.4 m?thode de chimique physique-chimique ................ 5.6.6 m?thode de inducteur ........................... 5.3.5 m?thode de mecaniqie vibration ..................... 5.3.6 m?thode de mesure concentration substance nocive .......... 6.12 m?thode de optique ............................ 5.3.7 m?thode de piezo-electrique ....................... 5.3.8 m?thode de poids ............................. 5.3.2 m?thode de radioisotope ......................... 5.3.9 m?thode de biologique .......................... 5.6.1 m?trologie poussi?re de contr?le ..................... 5.2.10 monitoring du milieu ambiant ...................... 4.12 Moyen de protection dans 1'industrie ................. 5.1.3 Moyen de protection individuelle .................... 5.1.4 Moyen de protection collective ...................... 5.1.5 moyenne dose l?tale ? l? entr?e ? 1'estomac ............... 6.18 moyenne dose l?tale ? l? report sur la cuir ................ 6.19 moyenne dose l?tale concentration ? 1'air ................ 6.20 multiplicit? ordre de dilution ....................... 5.5.9 naturelles ressources ........................... 4.15 niveau de securite approximatif des substances nocives . ........ 6.16 ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.46 norme d'une d'?coulement ........................ 5.5.10 norme d'une water consumption ..................... 5.5.11 oecog?nie ................................. 4.8 oecog?nie-?conomique les activit?s entreprise .............. 4.10 oecog?nie passeport industries entreprise ................ 4.9 oecog?nie probl?me ............................ 4.7 pollution de 1'environnement ....................... 4.11 pollution zone ............................... 5.5.7 poussi?re .................................. 5.2.12 poussi?re de la d?sint?gration ....................... 5.2.14 poussi?re de la condensation ....................... 5.2.15 poussi?re de la production ........................ 5.2.13 profound purification/epuration ..................... 5.6.3 protection du milieu ambiant ....................... 4.13 purification/epuration electrique ..................... 5.4.1 purification/epuration mouille ...................... 5.4.3 qualit? atmosphere ............................ 5.2.23 qualit? eaux ................................ 5.5.16 r?duit valeur de concentration contaminei nocives ........... 5.5.12 r?el pollution substances objets de 1'environnement .......... 6.21 recuperation dechets production ..................... 4.16 restant de quantit? pollution de nocive .................. 6.6 ressources secondaire matieres/premieres ................ 4.17 sanitar? protection zone de production ................. 5.2.20 sans-d?chets texhnologie ......................... 4.1 se couvrir de poussi?re air ......................... 5.2.5 secondaire mati?res/premi?res ...................... 4.6 Securite de la fabrication ......................... 5.1.2 s?lectivit? .................................. 6.2 signal analytique .............................. 6.1 solution normale ............................. 5.2.21 sous-seuil dose ............................... 6.17 toxique/ susbstance nocive ........................ 6.24 un milieu naturelles ............................ 4.14 ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.47 une doze individuale nocive . ...................... 6.15 utilisationdesecondaire mati?res/premi?res .. ............ 4.2 unitaire indice/exposant de pollution . ....... ........... 6.14 zone de aigu action .................. .......... 6.7 zone de chronice action ................. ......... 6.8 ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.48 Абетковий покажчик російських термінів акустический метод ........................... 5.3.1 аналитический сигнал .......................... 6.1 аспирационное устройство ....................... 5.2.3 аэрогель .................................. 5.2.1 аэрозоль .................................. 5.2.2 безопасное расстояние ......................... 5.1.1 безопасность производственного процесса .............. 5.1.2 безотходная технология ......................... 4.1 биологические методы ......................... 5.6.1 биохимические методы ......................... 5.6.2 весовой метод .............................. 5.3.2 вредное вещество ............................ 6.24 вредный производственный фактор .................. 5.1.6 вторичное сырье ............................. 4.6 гигиеническая предельно допустимая концентрация химического вещества в сточной воде ................. 5.5.3 глубокая очистка ............................. 5.6.3 градуировочный график ........................ 6.3 градуировочные растворы ....................... 6.4 граница экологического сдвига .................... 5.5.4 дезинфекция ............................... 5.5.2 диапазон измеряемых концентраций ................. 6.5 единичный показатель загрязнения .................. 6.14 емкостный метод ............................. 5.3.3 загрязнение окружающей среды .................... 4.11 замкнутые системы водообеспечения промышленных предприятий ................ 5.5.5 запыленность воздуха .......................... 5.2.5 зарядно-контактный метод ....................... 5.3.4 зона влияния .............. 5.5.6 зона загрязнения ................ 5.5.7 зона острого действия ............. 6.7 зона хронического действия ...................... 6.8 ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.49 избирательность .................... ......... 6.2 изолирующие посадки .............. ........... 5.2.6 индукционный метод ................ .......... 5.3.5 использование вторичного сырья ........... ........ 4.2 канцерогенные вещества .............. .......... 6.9 качество атмосферы ..................... ...... 5.2.23 качество воды ...................... ........ 5.5.16 комплексный показатель загрязнения ...... ........... 6.11 контроль состояния окружающей среды ........ ....... 5.2.8 концентрация пыли ................... ........ 5.2.9 коэффициент возможности инсталляционного отравления . ... 6.10 коэффициент очистки воздуха от пыли ......... ....... 5.2.7 коэффициент смешения ............ ............. 5.5.8 кратность разбавления .................. ....... 5.5.9 метод механической вибрации .......... ........... 5.3.6 методика измерения концентраций вредных веществ .... .... 6.12 метрология пылевого контроля ........ ............ 5.2.10 механическая очистка ........... ............... 5.4.2; 5.6.4 мокрая очистка .................... ......... 5.4.3 мониторинг окружающей среды ........... ......... 4.12 нижний предел измерения ................ ....... 6.13 норма водоотведения ................... ....... 5.5.10 норма водопотребления ............... .......... 5.5.11 объемный расход воздуха ............ ............ 5.2.11 оптический метод ...................... ...... 5.3.7 одна доза индивидуального вещества ...... ........... 6.15 остаточное количество загрязняющего вещества ........ .. 6.6 ориентировочный безопасный уровень воздействия вредных веществ 6.16 отходы производства ........ ..........4.4 отходы потребления ............ ............... 4.5 охрана окружающей природной среды ........... ..... 4.13 предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны 5.2.4 подпороговая доза ............... 6.17 ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.50 поглотительный раствор ........... ............. 5.2.17 показатель загрязнения окружающей воздушной среды .... .. 5.2.18 приведенное значение концентрации загрязняющих веществ 5.5.12 природная среда . ............................ 4.14 природные ресурсы .. ......................... 4.15 проба воздуха ................. ............. 5.2.19 производственные сточные воды ....... ............ 5.5.1 производственная санитария ............. ......... 4.3 пыль .................... ................ 5.2.12 пыль производственная ........... .............. 5.2.13 пыль дезинтеграции ................ ........... 5.2.14 пыль конденсации ............... ............. 5.2.15 пыломер .................... .............. 5.2.16 пьезоэлектрический метод ....... ................ 5.3.8 радиоизотопный метод ............. ............ 5.3.9 разбавление .............. .................. 5.5.13 рекуперация отходов производства .... .............. 4.16 ресурсы вторичного сырья .............. ......... 4.17 санитарно-защитная зона промышленного предприятия . ..... 5.2.20 стандартные растворы ..................... .... 5.2.21 самоочищение воды водоемов ......... ............ 5.5.14 степень загрязнения сточных вод ..... .............. 5.5.15 самоочищение водных масс .............. ......... 5.6.5 средняя смертельная доза при введении в желудок ... ...... 6.18 средняя смертельная доза при нанесении на кожу ..... ..... 6.19 средняя смертельная концентрация в воздухе ...... ...... 6.20 средство защиты на производстве ............ ....... 5.1.3 средство индивидуальной защиты ......... .......... 5.1.4 средство коллективной защиты ............ ........ 5.1.5 фактическое загрязнение вредными веществами объектов окружающей среды 6.21 фильтрование ................ ............... 5.4.4 фильтрующие посадки ................ ......... 5.2.22 фоновая концентрация загрязняющего вещества ...... .... 6.22 ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.51 фоновые допустимые остатки ..................... 6.23 химические и физико-химические методы .............. 5.6.6 экология ................................. 4.8 экологический паспорт промышленного предприятия ....... 4.9 экологическая проблема ........................ 4.7 эколого-экономическая деятельность предприятия ......... 4.10 электрическая очистка ......................... 5.4.1 Введено: «ИМЦ» г. Киев ул. М. Кривоноса 2а; т/ф. 249-34-04