Наказ N 64 від 21.10.2002 р.

Наказ N 64 від 21.10.2002 р. Про Основні нормативні вимоги та розрахункові характеристики смерчів для майданчика Чорнобильської АЕС

Наказ від 21 жовтня 2002 р. № 64 Про "Основні нормативні вимоги та розрахункові характеристики смерчів для майданчика Чорнобильської АЕС" Наказ від 21 жовтня 2002 р. № 64 З метою нормативного забезпечення проектування та будівництва нової захисної оболонки об"єкта "Укриття" відповідно до спільного рішення Держбуду та Мінпаливенерго Протокол від 01.03. 2001р. та враховуючи унікальність технічних рішень що виходять за межі існуючого національного нормативного забезпечення наказую: 1.Затвердити та ввести в дію з 1 листопада 2002 року розроблені Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій НДІБК і схвалені рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 03.09.2002р. №10 "Основні нормативні вимоги та розрахункові характеристики смерчів для майданчика Чорнобильської АЕС" згідно з додатком. 2.Опублікувати інформацію щодо надання чинності вищезгаданим нормативним вимогам в офіційних виданнях Держбуду. Голова КомітетуВ.Череп * * * Основні нормативні вимоги та розрахункові характеристики смерчів для майданчика Чорнобильської АЕС Основные нормативные требования и расчетные характеристики смерчей для площадки Чернобыльской АЭС Затвердженонаказом Держбуду Українивід 21.10.2002 № 64 Утвержденонаказом Госстроя Украиныот 21.10.2002 г. № 64 1 Призначення та сфера застосування 1 Назначение и область применения Цей документ призначено для встановлення навантажень від смерчу і може використовуватися при проектуванні нових об¢ єктів і оцінці технічного стану об’єктів на майданчику Чорнобильської АЕС що будуються експлуатуються та реконструюються. Його застосування для об’єктів що розміщуються за межами вказаного майданчика не допускається. Настоящий документ предназначен для установления нагрузок от смерча и может быть использован при проектировании новых и оценке технического состояния строящихся эксплуатируемых и реконструируемых объектов на площадке Чернобыльской АЭС. Его применение для объектов расположенных вне указанной площадки не допускается. 2 Нормативні посилання 2 Нормативные ссылки У цьому документі використовуються посилання на наступні нормативні документи: В настоящем документе используются ссылки на следующие нормативные документы: 2.1 ПиН АЭ-5.6 Правила и нормы в атомной энергетике. Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. - Всесоюзный государственный научно-исследовательский проектно-конструкторский и изыскательский институт “Атомэнергопроект”. М. 1987. -24с. 2.1 ПиН АЭ-5.6 Правила и нормы в атомной энергетике. Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Всесоюзный государственный научно-исследовательский проектно-конструкторский и изыскательский институт “Атомэнергопроект”. М. 1987.- 24с. 2.2 НП 306.1.02/1.034-2000 Нормы и правила по ядерной безопасности атомных станций. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. Введены 01.07.2000. – 32 с. 2.2 НП 306.1.02/1.034-2000 Нормы и правила по ядерной безопасности атомных станций. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. Введены 01.07.2000. – 32 с. 2.3 СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР М.: ЦИТП Госстроя СССР 1986. 36 с. 2.3 СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР М.: ЦИТП Госстроя СССР 1986. 36 с. 2.4 Посібник МАГАТЕ з безпеки №50-SG-S11A. Врахування екстремальних метеорологічних явищ при виборі майданчиків АЕС без врахування тропічних циклонів . МАГАТЕ Відень 1983. –76 с. 2.4 Руководство МАГАТЭ по безопасности №50-SG-S11A. Учет экстремальных метеорологических явлений при выборе площадок АЭС без учета тропических циклонов . МАГАТЭ Вена 1983. –76 с. 3 Визначення 3 Определения 3.1 Смерч сильний вихор складної структури що спускається у вигляді воронки з потужної купчасто-дощової хмари та досягає поверхні землі який спроможний спричинити катастрофічні руйнування за рахунок впливів різного типу. 3.1 Смерч сильный вихрь сложной структуры опускающийся в виде воронки из мощного кучево-дождевого облака и достигающий поверхности земли который способен вызвать катастрофические разрушения различными типами воздействий. 3.2 F-клас смерчу за шкалою Фуджити-Пірсона згідно з Посібником МАГАТЕ №50-SG-S11A умовна характеристика інтенсивності смерчу що ґрунтується на кількісних характеристиках і описі характеру руйнувань від смерчу та має сім градацій від F0 слабкі пошкодження до F6 незбагненні руйнування . 3.2 F-класс смерча по шкале Фуджиты-Пирсона в соответствии с Руководством МАГАТЭ №50-SG-S11A условная характеристика интенсивности смерча которая основана на количественных характеристиках и описании характера разрушений от смерча и имеет семь градаций от F0 слабые повреждения до F6 невообразимые разрушения . 3.3 Розрахунковий клас смерчу клас смерчу що береться для розрахунку конструкцій і має забезпеченість наведену у нормах проектування. 3.3 Расчетный класс смерча класс смерча принимаемый для выполнения расчетов конструкций и обладающий обеспеченностью указанной в нормах проектирования 4 Загальні положення 4 Общие положения 4.1 Відповідно до НП 306.1.02/1.034-2000 ймовірність перевищення розрахункового класу смерчу для об’єктів атомної енергетики що проектуються наново слід призначати Р=1× 10-6 а для об’єктів що будуються експлуатуються чи реконструюються Р=1× 10-5. Розрахункові характеристики смерчів із такою забезпеченістю наведено у обов’язковому додатку Б1. 4.1 В соответствии с НП 306.1.02/1.034-2000 вероятность превышения расчетного класса смерча для вновь проектируемых объектов атомной энергетики следует назначать Р=1× 10-6 а для строящихся эксплуатируемых и реконструируемых объектов Р=1× 10-5. Расчетные характеристики смерчей с указанной обеспеченностью приведены в обязательном приложении Б1. 5 Навантаження від смерчу 5 Нагрузки от смерча 5.1 Відповідно до ПиН АЭ-5.6 навантаження від смерчу відноситься до особливих впливів і враховується лише для конструкцій I категорії відповідальності за радіаційну та ядерну безпеку. 5.1 В соответствии с ПиН АЭ-5.6 нагрузка от смерча относится к особым воздействиям и учитывается только для конструкций I категории ответственности за радиационную и ядерную безопасность. 5.2 Навантаження від смерчу характеристики яких надано в обов’язковому додатку Б1 є розрахунковими їхні нормативні значення не встановлюються. 5.2 Нагрузки от смерча характеристики которых даны в обязательном приложении Б1 являются расчетными их нормативные значения не устанавливаются. 5.3 Навантаження від смерчу слід розглядати як сукупність: а вітрового тиску w що залежить від швидкості вітру; б перепаду атмосферного тиску розрядження повітря р між периферією смерчу і його центром. Пульсаційна складова вітрового навантаження від смерчу приймається рівною нулю. 5.3 Нагрузку от смерча следует рассматривать как совокупность: а ветрового давления w которое зависит от скорости ветра; б перепада атмосферного давления разряжения воздуха р между периферией смерча и его центром. Пульсационная составляющая ветровой нагрузки от смерча принимается равной нулю. 5.4 Вітровий тиск визначається відповідно до вказівок СНиП 2.01.07-85 де за швидкість вітру береться максимальна швидкість обертання воронки за таблицею Б1.1. При визначенні вітрового тиску при належному обґрунтуванні допускається уточнювати значення аеродинамічних коефіцієнтів шляхом виконання спеціальних досліджень моделей у аеродинамічній трубі. 5.4 Ветровое давление определяется в соответствии с указаниями СНиП 2.01.07-85 где в качестве скорости ветра принимается максимальная скорость вращения воронки в таблице Б1.1. При определении ветрового давления при надлежащем обосновании допускается уточнять значения аэродинамических коэффициентов путем выполнения специальных исследований на моделях в аэродинамической трубе. 5.5 Для замкнутих приміщень навантаження від розрядження повітря враховуються у повній мірі. Для повністю відчинених приміщень внутрішній і зовнішній тиски зрівнюються і навантаження від розрядження повітря не виникає. 5.5 Для закрытых помещений нагрузки от разряжения воздуха учитываются в полной мере. Для полностью открытых помещений внутреннее и внешнее давление уравновешиваются и нагрузка от разряжения не возникает. Додаток Б1: Таблиці розрахункових характеристик Приложение Б1: Таблицы расчетных характеристик Таблиця Б1.1 - Розрахункові характеристики смерчу при забезпеченості 1× 10-5 для проектування заходів щодо стабілізації об¢ єкта “Укриття” та інших об¢ єктів ЧАЕС що реконструюються Таблица Б1.1 - Расчетные характеристики смерча при обеспеченности 1× 10-5 для проектирования мероприятий по стабилизации объекта “Укрытие” и других реконструируемых объектов ЧАЭС № Розрахункові характеристики Значення № Расчетные характеристики Значения 1 Розрахунковий клас ймовірного смерчу kp 1 5 1 Расчетный класс вероятного смерча kp 1 5 2 Ймовірність перевищення 1× 10-5 2 Вероятность превышения 1× 10-5 3 Максимальна швидкість обертання воронки Vp м/с 50 3 Максимальная скорость вращения воронки Vp м/с 50 4 Швидкість поступального руху смерчу Up м/с 12 6 4 Скорость поступательного движения смерча Up м/с 12 6 5 Перепад тиску між центром та периферією воронки смерчу ΔРр гПа 31 0 5 Перепад давления между центром и периферией воронки смерча ΔРр гПа 31 0 6 Довжина шляху проходження смерчу Lp км 5 6 Длина пути прохождения смерча Lp км 5 7 Ширина сліду проходження смерчу Wp км 0 05 7 Ширина следа прохождения смерча Wp км 0 05 Таблиця Б1.2 - Розрахункові характеристики смерчу при забезпеченості 1× 10-6 для проектування Безпечного Конфайнмента та інших об¢ єктів ЧАЕС що споруджуються наново Таблица Б1.2 - Расчетные характеристики смерча при обеспеченности 1× 10-6 для проектирования Безопасного Конфайнмента и других вновь возводимых объектов ЧАЭС № Розрахункові характеристики Значення № Расчетные характеристики Значения 1 Розрахунковий клас ймовірного смерчу kp 3 0 1 Расчетный класс вероятного смерча kp 3 0 2 Ймовірність перевищення 1× 10-6 2 Вероятность превышения 1× 10-6 3 Максимальна швидкість обертання воронки Vp м/с 81 3 Максимальная скорость вращения воронки Vp м/с 81 4 Швидкість поступального руху смерчу Up м/с 20 3 4 Скорость поступательного движения смерча Up м/с 20 3 5 Перепад тиску між центром та периферією воронки смерчу ΔРр гПа 81 5 Перепад давления между центром и периферией воронки смерча ΔРр гПа 81 6 Довжина шляху проходження смерчу Lp км 28 6 6 Длина пути прохождения смерча Lp км 28 6 7 Ширина сліду проходження смерчу Wp км 0 29 7 Ширина следа прохождения смерча Wp км 0 29