Наказ N 89 від 03.12.2002 р.

Наказ N 89 від 03.12.2002 р. Щодо проведення державної атестації наукових установ

Наказ від 3 грудня 2002 р. № 89 Щодо проведення державної атестації наукових установ Наказ від 3 грудня 2002 р. № 89 З метою забезпечення проведення державної атестації науково-дослідних науково-технічних установ і організацій згідно з Законом України „Про наукову і науково-технічну діяльність” та відповідно до „Положення про державну атестацію науково-дослідних науково-технічних установ” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7.04.98 № 469 наказую: 1. Створити експертну комісію Держбуду України з проведення експертизи науково-дослідних і науково-технічних установ і організацій у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування у складі згідно з додатком. 2. Голові комісії організувати роботу з проведення експертизи відповідно до законодавчих і нормативно-методичних актів та забезпечити подання її результатів на розгляд колегії Держбуду України. Голова КомітетуВ.Череп * * * Додаток до наказу№ 89 від 03.12.2002 р. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯДержавного комітету України з будівництва та архітектури з проведення атестації науково-дослідних науково-технічних установ і організацій Голова комісіїЗаступник Голови Комітету з науково-технічної політики за посадою Заступник головиНачальник управління науково-технічної політики у будівництві А.Ф.Григор Секретар комісії Головний спеціаліст Управління науково-технічної політики у будівництві М.В.Омельяненко Члени комісії Божко В.М. Голова правління ВАТ „Київпромелектропроект” корпорації „Укрмонтажспецбуд” Вахліс М.Ф. Головний інженер ЗАТ „Укргідроспецбудпроект” корпорації „Укрмонтажспецбуд” Гордєєв В. М. Перший заступник голови правління ВАТ „Український науково-дослідний і проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М.Шимановського” корпорації „Укрмонтажспецбуд” Городецький О.С. Заступник директора з наукових питань Державного науково-дослідного інституту автоматизованих систем у будівництві Граужис О.О. Головний архітектор Українського спеціального науково-реставраційного проектного інституту „Укрпроектреставрація” Дьомін М.М. Віце-президент Української академії архітектури Заблоцький Є.Й. Заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту будівельного виробництва Земляний Ю.Л. Начальник технічного відділу ВАТ „Інститут Дніпродіпротранс” Української державної корпорації по транспортному будівництву корпорації „Укрмонтажспецбуд” Ковальський Л.М. Заступник директора з наукової роботи ВАТ „КиївЗНДІЕП” Ковтун В.В. Начальник виробничо-технічного управління корпорації “Укрбуд” Криштоп Т.В. Заступник директора з наукової роботи інституту Українського державного науково-дослідного і проектного інституту цивільного сільського будівництва Лисяк В.О. Заступник головного інженера Державного проектного інституту „Укрметротунельпроект” корпорації „Укрметротунельбуд” Макухін О.В. Заступник начальника Управління містобудівної політики Держбуду України Мардер А.П. Заступник директора з наукової роботи Державного науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування Нечепорчук А.А. Начальник відділу Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду України Одрінська В.О. Начальник Управління інновацій координації науково-технічної політики та енергозбереження Української державної корпорації промисловості будівельних матеріалів „УКРБУДМАТЕРІАЛИ” Палеха Ю. М. Керівник базового центру географічних інформаційних систем Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст „ДІПРОМІСТО” Проценко К.І. Віце-президент Академії будівництва України Романченко О.Д. Завідувач сектору Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України Іванькіна В.Г. Заступник начальника Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Держбуду України Сарнацький Ю.А Заступник начальника Укрінвестекспертизи дійсний член Академії будівництва України Симонович В.Є. Головний інженер інституту “Донецький ПромбудНДІпроект” Ткаченко І.М. Заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Червяков Ю.М. Заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту будівельних матеріалів та виробів Шевчук К.І. Заступник начальника Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Держбуду України Начальник Управління науково-технічної політики у будівництвіА.Григор * * * Затверджено на засіданні експертної комісії Держбуду протокол № 1 від 20 грудня 2002 р. ПОЛОЖЕННЯпро порядок і методику проведення експертизи науково-дослідних науково-технічних установ і організацій І. Загальна частина Дане Положення визначає порядок і методику проведення експертизи науково-дослідних і науково-технічних установ і організацій далі – організацій у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування далі – будівництві з метою визначення значимості організацій ступеня впливу їх діяльності на науково-технічну політику в державі галузі напрямку та регіоні. Експертиза є складовою державної атестації організацій усіх форм власності що внесені або претендують на внесення до Державного реєстру наукових установ яким надається підтримка держави. ІІ. Експертна комісія Експертиза проводиться експертною комісією Державного комітету України з будівництва і архітектури далі – Держбуду України персональний склад якої затверджується наказом Голови Держбуду України за поданням управління науково-технічної політики у будівництві. До складу експертної комісії входять вчені та фахівці – представники Держбуду України проектних установ і виробничих організацій державних будівельних корпорацій. Всі члени експертної комісії мають рівні права а кожен з них – один голос з правом вирішувати. Експертна комісія: визначає оцінку рівня наукових досліджень та практичної цінності їх результатів; аналізує рівень науково-технічного потенціалу організації та ефективність його використання; оцінює фінансово-економічну діяльність організації. Для підготовки до розгляду питання про експертизу організації експертна комісія за пропозицією голови комісії та з урахуванням побажань членів комісії створює робочу групу експертів у кількості не менше трьох осіб з числа членів експертної комісії відповідно до напряму діяльності організації. До складу робочої групи експертів не можуть входити особи що працюють в організації яка проходить галузеву експертизу або її філіях. Всі рішення комісії оформляються протоколом. ІІІ. Процедура проведення експертизи Для проведення експертизи організація подає до експертної комісії Держбуду України заповнені анкетні матеріали згідно з додатком 1 у двох примірниках. Подана в анкетних матеріалах інформація повинна бути повною достовірною і об’єктивною. Подані матеріали перевіряються реєструються секретарем комісії і в разі їх відповідності встановленим вимогам за рішенням голови комісії передаються робочій групі для опрацювання. Робоча група експертів експертної комісії протягом двох тижнів опрацьовує необхідні для експертизи матеріали які подала організація. За результатами опрацювання кожен експерт робочої групи заповнює “Картку визначення рейтингу організації установи ” додаток 2 . Результати роботи експертів робочої групи доповідаються на засіданні експертної комісії та затверджуються простою більшістю голосів від присутніх за умови участі у голосуванні не менше двох третин від загального складу експертної комісії. Результати голосування заносяться до протоколу засідання експертної комісії. Рішення експертної комісії затверджується колегією Держбуду України. В разі прийняття позитивного висновку він є підставою для клопотання про внесення організації до Державного реєстру наукових установ. В разі прийняття негативного висновку організація може подати повторно документи на експертизу але не раніше ніж через один рік. ІV. Методика проведення експертизи Кількісним показником що узагальнює наукову науково-технічну діяльність організації є рейтинг. Він у комплексі характеризує: цільову орієнтацію діяльності організації; рівень розвитку її науково-технічного потенціалу; ефективність роботи організації; рівень отриманих результатів; ступінь використання на практиці отриманих організацією результатів; інші її унікальні особливості та досягнення. Рейтинг окрім головної сумарної ознаки має кілька допоміжних згідно з характеристиками діяльності організації. Всього визначено сім критеріїв які дають можливість оцінити діяльність організації. В залежності від отриманого рейтингу всі організації що атестуються розподіляються на декілька груп категорій за ознакою раціонального використання науково-технічного потенціалу та характером діяльності зокрема: А організації фундаментального науково-технічного проектно-впроваджувального спрямування що можуть визначати та впливати на державну науково-технічну політику; Б організації що формують перспективну та науково-технічну політику галузі; В організації що формують перспективну та науково-технічну політику розвитку певного напрямку і можуть бути головними для досліджень розробок впроваджень конкретних видів наукової технічної проектної продукції; Г організації що ведуть роботи пов’язані з розробкою окремих складових частин комплексів пристроїв вузлів техніки та виконання разових замовлень. Згідно з п. 10 цього Положення експерти робочої групи заповнюють “Картки рейтингу”. При цьому вони користуються інформацією яка попередньо занесена до анкет для проведення атестації розділи 1 2 3 додаток 1 . Експерти робочої групи обов’язково дають оцінки щодо всіх показників “Картки рейтингу”. Експерти робочої групи можуть прийняти рішення про анонімне оцінювання кожним експертом. При проведенні оцінювання експерти для кожного показника “Картки рейтингу” проставляють три оцінки стовпчики 3 4 5 . З метою повнішого врахування особливостей діяльності та досягнення тієї чи іншої організації експерти за критеріями в “Картці рейтингу” формулюють найменування 3-х специфічних головних для даної організації показників і оцінюють їх рівень та значення. Серед показників можуть бути наприклад такі: унікальність наукового профілю організації; можливість швидкого переключення на нову проблематику при зміні завдань галузі; важливість організації як центру аналітичного узагальнення світового досвіду і його адаптації до потреб галузі в Україні потреб регіону і т.п. Із запропонованих експертами питань робоча група відбирає три найважливіші і вносить їх до “Картки рейтингу”. Експерти при оцінюванні показників мають користуватися шкалою оцінок від “1” до “5” включно. Оцінка “1” означає відсутність або дуже низький рівень якісних та кількісних властивостей які оцінюються. Оцінка “5” означає дуже високий рівень цих властивостей. Оцінки “2” і “4” означають відповідно наближення до оцінок “1” і “5” а оцінка “3” означає середній прояв цих властивостей. У стовпчику 3 проставляється оцінка від “1” до “5” яка характеризує рівень прояву кількісних або якісних властивостей показника що оцінюється. У стовпчику 4 проставляється оцінка від “1” до “5” – так званий “ваговий коефіцієнт” який характеризує значимість показника що оцінюється для характеристики діяльності організації в цілому та його значимість при визначенні остаточного показника рейтингу організації. У стовпчику 5 проставляється зважена оцінка як результат перемноження оцінок що містяться у стовпчиках 3 і 4. У стовпчику 6 проставляються номери показників з анкетних матеріалів які найбільше вплинули на визначення оцінки членами комісії того чи іншого показника стовпчика 2. У разі виникнення протиріч при заповненні стовпчика 6 після відповідного голосування вноситься думка більшості. Після підбиття підсумку в стовпчику 5 отримується рейтинг. За рейтингом визначається категорія до якої може бути віднесена організація що проходить експертизу. * * * Додаток 1 АНКЕТНІ МАТЕРІАЛИатестації науково-дослідних установ Розділ 1 1. Назва організації Повна Скорочена Код ЄДРПОУ 2. Відомча приналежність міністерство або відомство 3. Керівництво організації Посада Прізвище ім’я по батькові Телефон Директор Заступник директораз наукової роботи Головний інженер Вчений секретар 4. Адреса організації повна поштова 5. Банківські реквізити номер рахунку МФО та назва банку Бюджетний рахунок Розрахунковий рахунок 6. Види зв’язку Телефон E-mail Факс Телетайп Інші 7. Основні напрями науково-технічної та проектно-конструкторської діяльності 8. Ключові слова що характеризують спеціалізацію науково-технічної діяльності 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 АНКЕТНІ МАТЕРІАЛИосновні показники науково-технічної діяльності Розділ 2 Показник на 1.01.2001 р. на 1.01.2002 р. на 1.01.2003 р. 1. Кадровий склад осіб 1.1. Загальна чисельність працюючих 1.2. Чисельність працівників основної діяльності 1.3. в тому числі спеціалісти з вищою та середньою освітою які виконують НДДКР 1.4. Із загальної чисельності – докторів наук 1.5. кандидатів наук 1.6. аспірантів і докторантів 1.7. Залучено фахівців організації в якості експертів до міжнародної експертизи 1.8. Обрано фахівців організації членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств 2. Джерела фінансування науково-технічних робіт тис. грн. 2.1. Загальний обсяг фінансування науково-технічних робіт за рахунок всіх джерел 2.2. з них – за рахунок Держбюджету 2.3. Бюджету місцевих рад 2.4. договорів із замовниками всього 2.5. в тому числі – із замовниками з України 2.6. близького зарубіжжя країн СНД 2.7. далекого зарубіжжя крім СНД 2.8. інших джерел 2.9. Із загального обсягу – фінансування на науково-технічні програми та проекти 2.10. інноваційний фонд 3. Виконання науково-технічних робіт тис. грн. 3.1. Обсяг робіт виконаних власними силами за договірними цінами 3.2. з нього – науково-дослідні роботи 3.3. в тому числі – фундаментальні 3.4. проектно-конструкторські і технологічні 3.5. роботи по створенню дослідних зразків партій 3.6. проектні роботи для будівництва 3.7. науково-технічні послуги 3.8. Обсяг виконаних робіт не пов’язаних з основною діяльністю не включаючи доходи від оренди 3.9. Обсяг робіт виробництво продукції виконаних експериментальною базою наукової організації всього 3.10. в тому числі – дослідних і експериментальних робіт 4. Оплата праці тис. грн. 4.1. Фонд оплати працівників які виконують НДДКР 4.2. Середньомісячна заробітна плата по всіх працівниках 4.3. Середньомісячна заробітна плата по виконуючих НДДКР 5. Основні фонди тис. грн. 5.1. Балансова вартість власних основних фондів 5.2. Залишкова вартість власних основних фондів 6. Виробничі площі 6.1. Загальна площа нежилих будинків приміщень яка використовується організацією кв. м 6.2. в тому числі – знаходяться на балансі кв. м 6.3. Загальна балансова вартість будинків приміщень тис. грн. 6.4. Розмір загальної площі власних будинків приміщень що призначена для виконання НДДКР кв. м 6.5. в тому числі – на 1 виконуючого НДДКР кв. м 6.6. Загальна площа нежилих будинків приміщень яка надається в оренду іншим організаціям кв. м 6.7. Кількість орендарів одиниць 6.8. Загальна сума орендної плати тис. грн. 6.9. Кількість малих форм МП СП та інші заснованих організацією одиниць 6.10. з них існують на території організації одиниць 7. Науково-технічна діяльність одиниць 7.1. Кількість закінчених наукових робіт і науково-технічних розробок 7.2. з них на створення і вдосконалення нової техніки 7.3. в тому числі технічний рівень яких перевищує кращі світові аналоги 7.4. відповідає світовому рівню 7.5. нижче рівня кращих світових аналогів 7.6. не визначено 7.7. Кількість розробок що впроваджено на власному підприємстві 7.8. на підприємствах галузі 7.9. на підприємствах інших галузей 7.10. в країнах СНД 7.11. в країнах далекого зарубіжжя крім країн СНД 7.12. Кількість отриманих авторських свідоцтв 7.13. Кількість діючих патентів за кордоном 7.14. Заключено ліцензійних угод 7.15. Кількість друкованих праць всього 7.16. в тому числі – книг підручників монографій тощо 7.17. публікацій в іноземних виданнях 7.18. Загальна кількість грантів в організації 7.19. в тому числі – міжнародних ISF INTAS NATO тощо 7.20. Кількість іменних державних та міжнародних премій вручених фахівцям організації АНКЕТНІ МАТЕРІАЛИдодаткові показники науково-технічної діяльності Розділ 3 1. Дата та шлях створення організації реорганізації з філії відділу тощо Дата створення Шлях створення 2. Відомства до яких належала організація останні 5 років 3. Напрямки науково-технічної діяльності в яких організація ... виконувала раніше функції головної визначала політику могла б виконувати функції головної визначати політику 4. Найбільш відомі фахівці що працюють працювали в організації повні прізвище ім’я по батькові 5. Власна та головні зовнішні інформаційні бази бібліотеки банки даних архіви тощо якими користуються співробітники організації оцінити об’єм 6. Перелік програм національні міждержавні галузеві у виконанні яких організація бере участь 7. Самооцінка стану діяльності організації підкресліть ОДИН з п’яти варіантів відповіді Рівень наявного потенціалу для успішного виконання робіт незадовільний низький середній достатній більший ніж задіяно Рівень найбільш вагомих результатів отриманих у 1999-2000 роках нижчий за світовий відповідає світовому вищий за світовий оригінальні результати не визначено Потреба у Ваших дослідженнях загально-господарська галузева соціальна наукова культурна 8. Самооцінка перспектив діяльності організації Який обсяг фінансування потрібен для утримання організації та виконання нею своїх функцій в умовних одиницях на місяць Оцініть науково-практичні перспективи діяльності організації на найближчі рік-два і дайте пропозиції 9. Вкажіть найбільш значні дослідження та найвагоміші розробки що передбачається виконати в 2003 р. 10. Наявність в організації наукових шкіл груп до п’яти найбільш відомих Назва наукової школи групи Керівник повністю прізвище ім’я по батькові науковий ступінь вчене звання Кількісний склад % до загальної чисельності працюючих в організації 11. Наявність в організації об’єктів що становлять національне надбання до п’яти найбільш значних Назва об’єкта що становить національне надбання Загальні витрати на утримання % до обсягу фінансування організації 12. Наявність унікального обладнання перелік 13. Специфічні показники за поданням міністерств і відомств Керівник організації підпис прізвище ініціали дата М.П. Додаток 2 Міністерство відомство КАРТКА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ стат. Код організації повна назва організації або установи № Найменування Оцінка п/п критеріїв і показників рівень ваговий коефіц. Зведена найвагом. Показник зі стовпч.2 1 2 3 4 5 6 1. Цільова орієнтація робіт 1.1. Наукова перспективність робіт що проводились проводяться у т.ч. з точки зору їх відповідності науковим пріоритетам Ураїни 1.2. Технологічна перспективність робіт у т.ч. з точки зору їх відповідності науково-технічним пріоритетам України 1.3. Рівень відповідності тематики робіт які проводились проводяться за основними напрямками що раніше були закріплені офіційно за цією організацією установою Сума оцінок критерію 1: 2. Рівень розвитку науково-технічного потенціалу 2.1. Наявність в організації установі фахівців-лідерів що мають визнання та авторитет в т.ч. міжнародний з профільної для організації установи проблематики 2.2. Наявність та ступінь використання сучасного наукового обладнання технічного устаткування і т.ін. ЕОМи АРМи стенди і т.п. 2.3. Рівень використання сучасних методів досліджень обробки даних проектування конструювання тощо Сума оцінок критерію 2: 3. Рівень ефективності роботи організації установи 3.1. Рівень ефективності використання науково-технічного потенціалу при проведенні науково-дослідних робіт 3.2. Рівень використання науково-технічного потенціалу при виконанні проектно-конструкторських і технологічних робіт виготовленні дослідних зразків документації виробів тощо 3.3. Рівень ефективності комерційної діяльності організації установи та пристосування її до ринкових відносин Сума оцінок критерію 3: 4. Рівень отриманих результатів 4.1. Рівень отриманих результатів при виконанні науково-дослідних робіт 4.2. Рівень отриманих результатів при виконанні проектно-конструкторських і технологічних робіт виготовленні дослідних зразків документації виробів тощо Сума оцінок критерію 4: 5. Ступінь використання на практиці отриманих результатів 5.1. Ступінь впровадження результатів наукових досліджень в Україні 5.2. Ступінь впровадження та використання результатів проектно-конструкторських і технологічних робіт виготовлення дослідних зразків документації виробів в Україні 5.3. Ступінь впровадження результатів науково-дослідних робіт і використання результатів проектно-конструкторських робіт та ін. В країнах СНД 5.4. Ступінь впровадження результатів науково-дослідних робіт і використання результатів проектно-конструкторських робіт та ін. За межами країн СНД Сума оцінок критерію 5: 6. Народногосподарська важливість діяльності організації установи 6.1. Унікальність монопольна діяльність цієї організації установи 6.2. престижність діяльності організації установи для України з точки зору національно-культурного відродження та науково-технічного розвитку 6.3. Важливість діяльності організації установи з точки зору цілісності циклу “дослідження – виробництво” Сума оцінок критерію 6: 7. Критерій для оцінки інших специфічних властивостей діяльності організації установи 7.1. 7.2. 7.3. Сума оцінок критерію 7: Сума оцінок за всіма критеріями: Голова експертної комісії / / “ ” 20 р. Підсумковий рейтинг Пропозиції відносно категорії підкатегорії : - від експертної комісії - обчислена за алгоритмом рекомендованим Урядовою комісією Реєстраційний № в базі рейтингів Оператор ЕОМ / /