Наказ N 42 від 30.09.2002 р.

Наказ N 42 від 30.09.2002 р. Про створення науково-технічної ради Держжитлокомунгоспу України

Наказ від 30 вересня 2002 р. № 42 Про створення науково-технічної ради Держжитлокомунгоспу України Наказ від 30 вересня 2002 р. № 42 Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розвитку житлово-комунального господарства визначення науково обгрунтованої технічної політики в галузі наказую: 1. Створити науково-технічну раду Держжитлокомунгоспу України. 2. Затвердити положення структуру склад президії та секцій науково-технічної ради Держжитлокомунгоспу України згідно з додатками 1 2 3. Голова КомітетуГ. Семчук * * * Додаток 1до наказу Держжитлокомунгоспу Українивід "30" вересня 2002р. №42 ПОЛОЖЕННЯпро науково-технічну раду Держжитлокомунгоспу України 1. Загальні положення Це положення визначає порядок роботи науково-технічної ради Держжитлокомунгоспу України яка створена відповідно до Положення про Державний комітет з питань житлово-комунального господарства України затвердженого Указом Президента України від 19 серпня 2002р. № 723/2002 як дорадчий орган для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів розвитку житлово-комунального господарства обговорення найважливіших програм а також рекомендацій щодо використання та впровадження новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки проектів державних стандартів норм і правил. 2. Основні завдання науково-технічної ради Науково-технічна рада: 2.1. Розглядає і схвалює пріоритетні напрями розвитку у сферах житлово-комунального господарства та міського електротранспорту далі – сфери функціонального управління Держжитлокомунгоспу . 2.2. Сприяє проведенню єдиної науково обґрунтованої політики у сферах управління Держжитлокомунгоспу спрямованої на прискорення науково-технічного прогресу підвищення технічного рівня виробництва та якості продукції послуг повсюдне впровадження нових високоефективних розробок і винаходів а також заходів щодо енерго- та ресурсозбереження екологічно чистих технологій. 2.3.Спрямовує науково-технічну діяльність Комітету формує основні напрями пропаганди досягнень і передового досвіду з питань що належать до сфери функціонального управління Держжитлокомунгоспу сприяє впровадженню сучасних інформаційних технологій на галузевому рівні. 2.4. Розглядає і схвалює проекти законодавчих актів з питань що віднесені до сфери функціонального управління Держжитлокомунгоспу. 2.5. Розглядає схвалює та рекомендує до затвердження проекти державних стандартів технічних регламентів норм і правил інших нормативних актів у сфері функціонального управління Держжитлокомунгоспу. 2.6. Розглядає і схвалює пропозиції та рекомендації щодо формування повноцінного життєвого середовища благоустрою та поліпшення санітарно-епідемічного стану навколишнього природного середовища. 2.7. Аналізує пропозиції щодо формування житлової політики створення нової системи утримання наявного житлового фонду. 2.8. Здійснює науково-технічну та економічну оцінку проектів державних і галузевих цільових та науково-технічних програм у сфері функціонального управління Держжитлокомунгоспу. 2.9. Визначає пріоритетні напрями науково-технічного прогресу в житлово-комунальному господарстві розглядає та дає оцінку пропозиціям щодо проведення найважливіших наукових досліджень і розробок з проблем галузевого значення. 2.10.Здійснює оцінку пропозицій щодо реалізації інноваційної політики в галузі ініціює розроблення нових видів машин обладнання технологічного устаткування та приладів для житлово-комунального господарства вітчизняних моделей трамвайних вагонів та тролейбусів. 2.11.Заслуховує звіти наукових установ про хід виконання наукових досліджень і конструкторських розробок дає оцінку їх ефективності та якості визначає шляхи їх використання у виробництві. 2.12.Обговорює та висуває роботи на здобуття державних премій у галузі науки і техніки. 3. Склад та структура науково-технічної ради 3.1. До складу науково-технічної ради входять спеціалісти Держжитлокомунгоспу керівники і висококваліфіковані фахівці підприємств організацій та установ що належать до сфери функціонального управління Комітету провідні вчені у сфері житлово-комунального господарства міського електротранспорту представники громадських об’ єднань. 3.2. Склад науково-технічної ради затверджується наказом Голови Держжитлокомунгоспу. 3.3. Головою науково-технічної ради є Голова Комітету. 3.4. У складі науково-технічної ради утворюється президія та секції відповідно до напрямів діяльності Комітету. 3.5. До складу президії науково-технічної ради входять: голова науково-технічної ради його заступники керівники секцій керівники провідних науково-дослідних та проектних організацій що належать до сфери функціонального управління Держжитлокомунгоспу провідні вчені інших установ. 4. Права та обов’ язки членів науково-технічної ради 4.1.Члени науково-технічної ради повинні бути присутніми на її засіданнях брати активну участь в обговоренні питань запропонованих до розгляду якісно та у встановлений термін виконувати рішення науково-технічної ради а також доручення щодо підготовки питань для обговорення на засіданні. 4.2. Члени науково-технічної ради мають право широкого та вільного обміну думками з питань які розглядаються на засіданні ради знайомитися з усіма матеріалами та науковими працями що обговорюються на засіданні. 4.3. Члени науково-технічної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. 5. Організація роботи науково-технічної ради 5.1. Основною формою роботи президії науково-технічної ради та секцій є засідання які проводяться відповідно до планів роботи. 5.2. Плани роботи науково-технічної ради формуються щоквартально згідно з пропозиціями структурних підрозділів Комітету які погоджуються заступниками Голови Комітету та затверджуються головою науково-технічної ради. Зняття питань з розгляду або включення додаткових питань здійснюється за рішенням голови науково-технічної ради на підставі аргументованої доповідної записки підрозділу що вносить чи знімає питання з розгляду за погодженням із заступником Голови Комітету відповідно до розподілу обов’ язків. 5.3. На засіданнях секцій розглядаються питання що належать до компетенції відповідного структурного підрозділу Комітету проміжні етапи науково-дослідних нормативних та конструкторських розробок а також в обов’ язковому порядку завершені роботи. Прийняті на засіданні секції рішення оформлюються протоколами оригінали яких зберігаються у секретаря секції а копії – в управлінні що здійснює організаційне забезпечення роботи науково-технічної ради. 5.4. На розгляд науково-технічної ради виносяться як правило питання попередньо розглянуті на засіданнях секцій що стосуються пріоритетних напрямів діяльності Комітету і вимагають прийняття відповідного рішення. 5.5. Рішення науково-технічної ради приймаються простою більшістю голосів від кількості членів президії присутніх на засіданні. Рішення науково-технічної ради та протоколи засідань підписуються головою науково-технічної ради або за його відсутності заступником голови науково-технічної ради який вів засідання реєструються і зберігаються в Управлінні науково-технічної політики. 5.6. У разі необхідності рішення науково-технічної ради проводяться в життя наказами Комітету спільними рішеннями з іншими центральними органами виконавчої влади та заінтересованими організаціями. 5.7. Науково-технічна рада через засоби масової інформації регулярно інформує громадськість про результати розгляду на засіданні питань та прийняті рішення. 5.8. Організаційне забезпечення роботи науково-технічної ради здійснює Управління науково-технічної політики. 5.9. Матеріально-технічне забезпечення роботи науково-технічної ради здійснюється за рахунок коштів що виділяються на утримання Держжитлокомунгоспу із державного бюджету; відрахувань від орендної плати яку отримують підприємства організації і установи що належать до сфери функціонального управління Держжитлокомунгоспу; пайових внесків підприємств та організацій представники яких входять до складу президії науково-технічної ради; відрахувань організацій що проводять на комерційній основі семінари конференції та інші заходи з використанням матеріалів схвалених науково-технічною радою; внесків організацій за право розповсюдження документів та матеріалів схвалених рішенням науково-технічної ради; добровільних внесків підприємств організацій та установ. 6. Порядок підготовки і розгляду матеріалів на засіданні науково-технічної ради 6.1. Проект рішення доповідну записку примірник документа який виноситься на розгляд науково-технічної ради і список запрошених готує відповідний структурний підрозділ Комітету. За сім днів до дня проведення засідання науково-технічної ради ці матеріали подаються Управлінню науково-технічної політики для тиражування та доведення до членів президії науково-технічної ради. Забезпечення матеріалами запрошених на засідання науково-технічної ради здійснюється підрозділом що готує питання на розгляд. 6.2. Доповідна записка підписується начальником управління відділу що готує питання до розгляду. Проект рішення візується заступником Голови Комітету за належністю питань. 6.3. Структурний підрозділ який виносить питання на розгляд науково-технічної ради надає необхідну допомогу в організації та проведенні засідання ради на якому розглядається питання. 6.4. Якщо питання розглядається у робочому порядку до складу матеріалів обов'язково додається копія протоколу про розгляд зазначеного питання на засіданні відповідної секції науково-технічної ради. Проект рішення візується членами президії науково-технічної ради визначеними заступником Голови Комітету до компетенції якого належить питання що ухвалюється в робочому порядку. 6.5. У разі недотримання термінів подання матеріалів їх тиражування та доведення до членів президії науково-технічної ради здійснює структурний підрозділ що готує питання до розгляду. 6.6. Хід і результати розгляду питань на засіданні науково-технічної ради фіксуються у протоколі. У разі необхідності прийняті рішення доопрацьовуються протягом двох днів після засідання візуються заступником Голови Комітету за належністю питань і подаються на затвердження. Прийняті на засіданні рішення а також необхідні супровідні матеріали розмножуються і розсилаються у встановленому порядку. * * * Додаток 2до наказу Держжитлокомунгоспу Українивід 30 вересня 2002р. № 42 СТРУКТУРАнауково-технічної ради Держжитлокомунгоспу України 1. Президія науково-технічної ради Держжитлокомунгоспу України. 2. Секції науково-технічної ради: 2.1. Методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства 2.2 Економічного аналізу та ціноутворення у житлово- комунальному господарстві 2.3 Житлової політики та експлуатації житлового фонду 2.4. Водопровідно-каналізаційного господарства 2.5. Комунальної теплоенергетики 2.6. Благоустрою та комунального обслуговування 2.7. Міського електротранспорту 2.8. Інженерного захисту територій * * * Додаток 3до наказу Держжитлокомунгоспу Українивід 30 вересня 2002р. № 42 СКЛАДнауково-технічної ради Держжитлокомунгоспу України Президія науково-технічної ради 1. Семчук Григорій Михайлович голова науково-технічної ради Голова Держжитлокомунгоспу України к.т.н. 2. Альохін Володимир Ілліч заступник голови науково-технічної ради перший заступник Голови Держжитлокомунгоспу України к.с.н. 3. Білянський Олександр Максимович заступник голови науково-технічної ради заступник Голови Держжитлокомунгоспу України 4. Лотоцький Орест Богданович заступник голови науково-технічної ради заступник Голови Держжитлокомунгоспу України 5. Рудий Володимир Петрович заступник голови науково-технічної ради заступник Голови Держжитлокомунгоспу України 6. Абрамович Ілля Олександрович директор ЗАТ "УкркомунНДІпрогрес" к.т.н. професор 7. Бейкул Станіслав Петрович президент корпорації підприємств міськелектротранспорту “Укрелектротранс” 8. Бондаренко Люмила Іванівна заступник начальника Управління житлово-комунальної та будівельної політики Мінекономіки України за згодою 9. Вірченко Володимир Васильович начальник Управління міського електротранспорту 10. Власюк Анатолій Васильович директор ВАТ "УкрНДІінжпроект" 11. Войтишин Валентин Дмитрович президент холдингової компанії "Укркомунмаш" 12. Голубятніков Євген Іванович начальник Відділу протизсувних робіт та захисту територій населених пунктів від шкідливої дії вод 13. Гибелинда Василь Федорович начальник Відділу підвідомчих організацій контрольно-ревізійної роботи та господарського обслуговування 14. Зайцев Костянтин Миколайович президент Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства “Укрводоканалекологія” 15. Кірюшин Володимир Миколайович начальник Управління експлуатації житлового фонду 16. Короткий Григорій Іванович ректор Державної академії житлово-комунального господарства к.е.н. професор 17. Кравченко Леонід Олексійович начальник Управління науково-технічної політики 18. Кулеша Анатолій Афанасійович начальник Управління економіки ціноутворення та тарифної політики житлово-комунального господарства 19. Макеєнко Марія Федорівна голова Центрального правління науково-технічного товариства КГПО України 20. Мільнер Олександр Олександрович начальник Управління стратегії реформування житлово-комунального господарства к.т.н. 21. Масленніков Геннадій Федорович начальник Управління благоустрою та комунального обслуговування 22. Новіков Юрій Васильович директор ДП “Республіканський інформаційно-обчислювальний центр” 23. Онищук Георгій Ілліч директор Інституту "НДІпроектреконструкція" к.т.н. 24. Покровський Леонід Леонідович президент Міжгалузевої асоціації по розвитку систем теплопостачання “Укртеплокомуненерго” 25. Рибальченко Юрій Віталійович головний спеціаліст Управління експертизи аналізу розвитку реального сектора економіки Кабінету Міністрів України за згодою 26. Хомко Володимир Євгенович начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства 27. Щербина Геннадій Павлович директор Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства к.т.н. 28. начальник Управління комунальної теплоенергетики за посадою * * * Секція міського електротранспорту 1. Вірченко В.В. голова секції начальник Управління міського електротранспорту 2. Якименко О. В. секретар секції головний спеціаліст Управління міського електротранспорту 3. Вітченко В. І. головний інженер Харківського КП “Міськелектротранспорт” 4. Бруєвич В.А. головний інженер служби енергопостачання КП "Київпастранс” 5. Бугайчук В.І. головний інженер Вінницького підприємства “Трамвайно-тролейбусне управління” 6. Будніченко В.Б. завідувач лабораторії науково-випробувального центру “Міський електротранспорт” НДКТІ МГ 7. Далека В. Х. завідувач кафедри міського електротранспорту Харківської державної академії міського господарства к.т.н. 8. Збарський Л. В. начальник відділу міського електротранспорту НДКТІ МГ керівник науково-випробувального центру “Міський електротранспорт” к.т.н. 9. Зільбербрант Ю. Е. спеціаліст технічного відділу служби колії КП “Київпастранс” 10. Капленко В. М. головний інженер Дніпропетровського підприємства “Дніпроміськелектротранс” 11. Карпушин Е. І. доцент кафедри міського електротранспорту Харківської державної академії міського господарства к.т.н. 12. Кліщенко Д. Д. головний інженер ДКП “Донецьке трамвайно-тролейбусне управління” 13. Менжерес В. А. заступник начальника Головної державної технічної інспекції міського електротранспорту 14. Рабічев О. І. заступник головного конструктора з наземного транспорту АНТК “Антонов” 15. Резніков В. А. начальник електричного відділу АТ “Київпроект” 16. Резніков В. М. заступник директора КП “Київпастранс” 17. Бейкул С.П. президент корпорації "Укрелектротранс" Секція методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства 1. Мільнер О. О. голова секції начальник Управління стратегії реформування житлово-комунального господарства к.т.н. 2. Лясковська С. А. заступник голови секції начальник Управління стратегії реформування житлово-комунального господарства 3. Калиш О. І. секретар секції головний спеціаліст Управління стратегії реформування житлово-комунального господарства 4. Бєльський О.О. начальник Чернігівського ОЖКУ за згодою 5. Вірченко В. В. начальник Управління міського електротранспорту 6. Голубятніков Є.І. начальник Відділу протизсувних робіт та захисту територій населених пунктів від шкідливої дії вод 7. Кірюшин В.М. начальник Управління експлуатації житлового фонду 8. Короткий Г. І. ректор Державної академії житлово-комунального господарства к.е.н. професор 9. Кравченко Л. О. начальник Управління науково-технічної політики 10. Кулеша А. А. начальник Управління економіки ціноутворення та тарифної політики житлово-комунального господарства 11. Кучеренко О. В. заступник керівника Програми реформування соціального сектора Агентства США з міжнародного розвитку за згодою 12. Лаховський Є. Й. заступник начальника Управління комунальної теплоенергетики 13. Масленніков Г. Ф. начальник Управління благоустрою та комунального обслуговування 14. Мотуз М. К. заступник міського голови Миколаївської міської ради за згодою 15. Онищук Г. І. директор інституту "НДІпроектреконструкція" к.т.н. 16. Осадчев О. І. заступник начальника Управління стратегії реформування житлово-комунального господарства 17. Пітік Г.Б. начальник Відділу правового забезпечення та зовнішньоекономічних зв'язків 18. Хомко В. Є. начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства Секціяблагоустрою та комунального обслуговування 1. Масленніков Г. Ф. голова секції начальник Управління благоустрою та комунального обслуговування 2. Стеценко Я.А. заступник голови секції заступник начальника Управління благоустрою та комунального обслуговування 3. Герасименко Є. С. секретар секції головний спеціаліст Управління благоустрою та комунального обслуговування Держжитлокомунгоспу 4. Богданов І.О. заступник головного інженера Комунальної корпорації "Київавтодор" 5. Васильківський В.І. директор ЗАТ "Укрсвітло" заступник директора асоціації "Союзсвітло" 6. Васильківська О.В. головний спеціаліст Управління благоустрою та комунального обслуговування 7. Іконенко Ю.О. заступник начальника Управління контролю за благоустроєм м.Києва 8. Каленікова Л.Г. головний спеціаліст Управління благоустрою та комунального обслуговування 9. Косенко Г.В. начальник Державної насіннєвої інспекції 10. Костюченко Л.Л. директор корпорації "Украгроквіти" 11. Кошман Н.П. генеральний директор Асоціації працівників ритуального похоронного обслуговування населення 12. Миколайчук М.В. начальник Управління ритуальних послуг м.Києва 13. Пєтухов І.С. генеральний директор Української асоціації автопідприємств санітарної очистки к.т.н. 14. Плачинта І.В. заступник директора НДКТІ МГ 15. Римар-Щербина О. М. головний спеціаліст Управління благоустрою та комунального обслуговування 16. Січкар В.С. доцент Національного аграрного університету к.в.н. 17. Снітко В.П. доцент кафедри "Мости і тунелі" Українського транспортного університету к.т.н. 18. Фурманенко О.С. доцент КНУБА к.т.н. 19. Яворовський П.П. генеральний директор ДКО "Київзеленбуд" Секціяекономічного аналізу та ціноутворенняу житлово-комунальному господарстві 1. Кулеша А. А. голова секції начальник Управління економіки ціноутворення та тарифної політики житлово-комунального господарства 2. Розенко Я. В. заступник голови секції заступник начальника Управління економіки ціноутворення та тарифної політики житлово-комунального господартсва 3. Суднікова Ю. Д. секретар секції головний спеціаліст Управління економіки ціноутворення та тарифної політики житлово-комунального господарства 4. Весельська Н. І. заступник начальника Рівненського облжитлокомунуправління за згодою 5. Красовський Л.Т. заступник директора з економіки та комерційно-фінансової діяльності інституту “НДІпроектреконструкція ” 6. Кубова Т. В. начальник планово-економічного відділу орендного об'єднання з теплопостачання "Кримтеплокомуненерго" за згодою 7. Максимова Л.М. заступник начальника Управління економіки ціноутворення та тарифної політики житлово-комунального господарства 8. Новіков Ю. В. директор ДП РІОЦ 9. Прохорова Л. І. завідуюча кафедрою бухобліку Державної академії житлово-комунального господарства к.е.н. 10. Святоцька В. Г. юридичний консультант ПАДКО за згодою Секціяінженерного захисту територій 1. Голубятніков Є.І. голова секції начальник Відділу протизсувних робіт та захисту територій населених пунктів від шкідливої дії вод 2. Ярличенко Ю.Ю. заступник голови секції заступник начальника Відділу протизсувних робіт та захисту територій населених пунктів від шкідливої дії вод к.т.н. 3. Колесникова Н.Ю. секретар секції провідний спеціаліст Відділу протизсувних робіт та захисту територій населених пунктів від шкідливої дії вод 4. Балабуха М.В. начальник Одеського управління протизсувних робіт 5. Демчишин М.Г. зав.відділом інженерної геології Інституту геологічних наук НАНУ д.т.н. 6. Критенко А.Г. заступник начальника Укрінвестекспертизи 7. Марченко А.М. начальник Відділу гідрогеологічних робіт та геоекології Мінекоресурсів України 8. Матвєєв І.В. зав.відділом основ і фундаментів НДІБК к.т.н. 9. Мішин А.В. професор кафедри технології будівельного виробництва КНУБА д.т.н. 10.Могильниченко В.В. начальник Управління захисту населення і територій МНС України 11.Нечепорчук А.А. начальник відділу Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду України к.т.н. 12.Нікітенко В.Й. перший заступник директора ВАТ “УкркомунНДІпроект” 13.Пустовойт В.Ф. головний спеціаліст Відділу протизсувних робіт та захисту територій населених пунктів від шкідливої дії вод 14.Рижий М.М. директор ЦНТП “Інжзахист” 15.Романов С.В. заступник директора НДІБВ к.т.н. 16.Рублев О.В. начальник Київського СУПР 17.Снісаренко В.І. зав.відділом гідротехнічного та спеціального будівництва НДІБВ д.т.н. 18.Чорний Г.І. головний науковий співробітник відділу оцінки надійності будівельних конструкцій НДІБК к.т.н. професор 19.Чуніхін В.Г. директор ВАТ “УкрНДІІНТВ” 20.Шаповал О.Є. директор інституту “УкрНДІводоканалпроект” Секціяводопровідно-каналізаційного господарства 1. Хомко В.Є голова секції начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства 2. Руденко С.Г. заступник голови секції заступник начальника Управління водопровідно-каналізаційного господарства 3. Лебеда Л.В. секретар секції головний спеціаліст Управління водопровідно-каналізаційного господарства 4. Абрамович І.О. директор ЗАТ "УкркомунНДІпрогрес" к.т.н. професор 5. Галич Р.А. заступник директора НВО “Екополімер” к.т.н. 6. Давиденко О.І. завідуючий відділом очистки стічних вод НДКТІ МГ к.т.н. 7. Зайцев К.М. президент Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" 8. Кравченко В.А. завідуючий відділом водопостачання НДКТІ МГ к.т.н. 9. Маслак В.М. генеральний директор ДОКП "Донецькводоканал" 10.Нецький В.Ю. директор ОВДКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” 11.Осадчий В.Ф. директор ТОВ “ТЕКОС” 12. Петросов В.А. генеральний директор Територіального виробничого об'єднання "Харківкомунводопром" д.т.н професор 13. Попов О.Ю. генеральний директор АК "Київводоканал" 14. Скубченко В.Ф. головний спеціаліст Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України 15. Сліпченко В.О. завідуючий відділом Державної академії житлово-комунального господарства к.т.н. професор 16. Тарабара В.П. директор Київського державного підприємства "Укркомунекологія" Секціяжитлової політики та експлуатації житлового фонду 1. Кірюшин В.М. голова секції начальник Управління експлуатації житлового фонду 2. Бабій К.І. заступник голови секції заступник начальника Управління експлуатації житлового фонду 3. Гринько В.С. секретар секції начальник відділу методичного забезпечення діяльності БТІ Управління експлуатації житлового фонду 4. Гонгало В.Ф. начальник КП "Печерськжитло" 5. Гордиладзе Н.В. доцент кафедри житлової політики і утримання житла ДАЖКГ к.т.н. 6. Євдокименко М.І. генеральний директор Асоціації готельних об'єднань та готелів міст України 7. Ковалюк В.А. заступник голови асоціації "Укржитлоексплуатація" 8. Максименко В.М. заступник начальника Київського ОЖКУ 9. Марочко В.Г. завідуючий науково-дослідним відділенням інституту "НДІпроектреконструкція" 10. Охримчук А.В. заступник генерального директора ЗАТ “ОТІС” 11. Орловський В.О. начальник відділу економічного регулювання житлової сфери Мінекономіки 12. Пришва В.С віце-президент Міжнародної громадської організації "Центр сприяння житловим та муніципальним реформам" 13.Стельмах В.І. начальник ДКП "Київжитлоспецексплуатація" 14. Тронь О.Я. заступник начальника Управління експлуатації житлового фонду 15.Черненко Л.Х. голова Всеукраїнської асоціації "Укртехінвентаризація" 16.Шайдецький В.В. заступник начальника Головного управління житлового господарства м.Києва Секціякомунальної теплоенергетики 1. голова секції начальник Управління комунальної теплоенергетики 2. Лаховський Є.Й. заступник голови секції заступник начальника Управління комунальної теплоенергетики 3. Вечерський О.П. секретар секції головний спеціаліст Управління комунальної теплоенергетики 4. Вайль І.В. генеральний директор РОО "Кримтеплокомуненерго" 5. Власюк А.В. голова правління ВАТ "УкрНДІінжпроект" 6. Гордійчук В.Г. директор КП "Кам'янець-Подільськтеплокомуненерго " 7. Дихне О.І. директор МКП "Теплокомуненерго" м.Луганськ 8. Єфімов Г.В. директор ОПТМ "Житомиртеплокомуненерго" 9. Козлов А.А. генеральний директор Міжгалузевої асоціації “Укртеплокомуненерго” 10. Луска Ю.П. директор виробничого підрозділу "Одеські теплові мережі " КП "Одестеплоенерго" 11. Марценко В.П. в.о. директора філіалу "Житлотеплоенерго " "Київенерго" 12. Михайленко В.К. директор підприємства теплових мереж Орджонікідзевського району м.Запоріжжя 13. Новожилов В.П. головний інженер КТП "Комуненергія" м. Рівне 14. Сігал О.І. директор Інституту промислової екології к.т.н. 15. Сокол О.Г. голова правління ЗАТ "Горлівськтепломережа" 16. Тарадай О.М. генеральний директор ОВО "Харківтеплоенерго" к.т.н.