Наказ N 191 від 20.11.2003 р.

Наказ N 191 від 20.11.2003 р. Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування

Наказ від 20 листопада 2003 р. № 191 Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування Наказ від 20 листопада 2003 р. № 191 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України05 грудня 2003 р. за №1123/8444 Відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність” Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури затвердженого Указом Президента України від 20 серпня 2002 року № 725 та з метою підвищення ефективності наукових досліджень та результатів їх впровадження у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування наказую: Затвердити Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування згідно з додатком. Начальнику Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзиловичу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в порядку установленому чинним законодавством. Визначеній базовій організації привести свій Статут у відповідність до цього Положення. Скасувати ДБН А.1.1-4-93 „Положення про головну і базову організацію по стандартизації та нормуванню” затверджене наказом Мінбудархітектури від 27.04.93 №46. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету В.Гречка. Голова КомітетуВ. Череп * * * ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Держбуду України20.11.2003 №191 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України05 грудня 2003 р. за №1123/8444 ПОЛОЖЕННЯ про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування 1. Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування далі – Положення розроблено відповідно до ст. 29 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність" Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури затвердженого Указом Президента України від 20 серпня 2002 року №725 з метою забезпечення реалізації покладених на Держбуд України як центральний орган виконавчої влади завдань щодо здійснення управління науково-технічною діяльністю у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування далі – у будівництві . 2. Базова організація з науково-технічної діяльності у будівництві далі - Базова організація - це науково-дослідна або науково-технічна проектна організація далі - Наукова організація яка виконує функції у визначеному напряму науково-технічної діяльності згідно п.8 цього Положення. 3. Метою впровадження системи Базових організацій є: створення дієвого механізму спрямування діяльності науково-технічних організацій що працюють у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування а також збереження пам’яток архітектури і містобудування; координація проведення наукових досліджень у зазначених сферах; концентрація зусиль та ресурсів організацій на перспективних напрямах науково-технічного прогресу будівельного комплексу розвиток вітчизняних наукових шкіл; накопичення і використання наукових знань з окремо визначених напрямів науково-технічної діяльності у будівництві; створення передумов для технічного і технологічного оновлення підприємств і організацій будівельного комплексу. 4. Статус Базової організації надається Науковій організації що належить до сфери управління Держбуду або входить до складу державних будівельних корпорацій яка здійснює комплекс наукових досліджень проектно-конструкторських проектно-вишукувальних організаційно-методичних методологічних метрологічних та інформаційних функцій робіт зі стандартизації та нормування у будівництві. Дія Положення може поширюватись на інші Наукові організації різної форми власності. 5. Для підтвердження прав на виконання функцій Базової організація повинна: мати потрібні можливості – науково-технічний кадровий потенціал і відповідну дослідну базу; засвідчити свою практичну спроможність за раніше одержаними результатами. 6. Основними завданнями Базової організації є забезпечення науково-технічного дослідного нормативно-методичного та інформаційного супроводження визначеного напряму науково-технічної діяльності. 7. Покладання на Наукову організацію функцій Базової та визначення сфери її діяльності здійснюється наказом Держбуду на підставі офіційної заявки організації за встановленою формою та відповідного рішення науково-технічної ради Держбуду. Організація може бути позбавлена статусу Базової наказом Держбуду у випадках: невиконання покладених на неї функцій; втрати спроможності щодо виконання функцій Базової з відповідного напряму. 8. Базова організація для реалізації покладених завдань здійснює такі функції: 8.1. Інформаційне забезпечення: збирання та аналітичне узагальнення доступних відомостей про сучасний світовий у т.ч. у межах СНД національний регіональний науково-технічний рівні; організація та ведення довідково-інформаційного фонду; супровід нормативів відповідних напрямів науково-технічної діяльності надання роз’яснень консультацій інформаційної підтримки; інформування про результати діяльності у визначеній сфері у фахових виданнях та через організацію науково-технічних публічних заходів конференцій симпозіумів семінарів тощо . 8.2. Науково-дослідна діяльність: провадження науково-дослідних та науково-технічних робіт; відпрацювання науково-технічних результатів робіт і впровадження їх у виробництво; наукове супроводження об’єктів будівництва. 8.3. Забезпечення організації робіт із стандартизації в межах компетенції: розроблення нормативних документів; ведення відповідної групи нормативних документів; узгодження проектів нормативних документів стосовно продукції інших виробників що використовується у будівельному комплексі; участь у розробці науково-методичного забезпечення ліцензування та підтвердження відповідності у будівельній діяльності. 8.4. Консультативно-методичне забезпечення: підготовка пропозицій щодо визначення та деталізації пріоритетних напрямів науково-технічних робіт; розроблення та супроводження виконання науково-технічних програм та завдань; координація діяльності залучених установ і організацій; експертиза методик виконання та результатів науково-технічних робіт. 9. У рамках закріплених напрямів науково-технічної діяльності Базова організація: щорічно складає і реалізує план заходів з виконання її функцій; уносить пропозиції щодо пріоритетних напрямів наукових досліджень робіт із стандартизації проектних розробок масового застосування виконання яких доцільне за рахунок коштів державного бюджету; аналізує за дорученням Держбуду звернення за взаємною згодою органів влади і організацій або в ініціативному порядку розробки виконані іншими науковими організаціями готує висновки та вносить пропозиції щодо доцільності їх використання застосування ; вивчає практику застосування використання будівельних матеріалів виробів конструкцій технологій зарубіжного походження уносить пропозиції щодо умов та порядку їх подальшого використання в Україні; аналізує стан нормативної та методичної баз у відповідних сферах науково-технічної діяльності ініціює та організовує розроблення перегляд нормативних документів сприяє їх впровадженню організовує розроблення методичних документів надає роз’яснення і консультації щодо їх застосування; забезпечує розроблення експериментальних проектів і бере участь у їх реалізації та підготовці пропозицій щодо результатів експериментальних досліджень; веде комп’ютерний сайт за визначеними напрямами діяльності Базової організації; відстежує світові тенденції у розвитку відповідних напрямів науково-технічної діяльності готує пропозиції щодо доцільності умов та порядку їх впровадження застосування в Україні; готує щорічний науково-аналітичний звіт щодо стану розвитку відповідних напрямів науково-технічної діяльності. 10. Базові організації здійснюють покладені на них функції під методичним керівництвом Держбуду який сприяє їх діяльності і створює для цього відповідні умови шляхом: використання напрацьованих Базовими організаціями матеріалів і отриманих результатів у процесі формування та реалізації науково-технічної політики у будівництві; залучення Базових організацій до розгляду підготовки технічних рішень та експертних висновків розроблення нормативних документів та наукових рекомендацій з питань науково-технічної проблематики відповідного напряму; доручення Базовим організаціям представляти Держбуд у науково-технічних заходах у т.ч. міжнародних; вжиття заходів щодо підтримки і розвитку науково-дослідної і матеріально-технічної баз наукових організацій підготовки наукових кадрів; зосередження в Базовій організації якомога більшого обсягу науково-технічної інформації відповідного напряму бази наукових знань інформаційних баз; розвитку інформаційних технологій. 11. Базова організація при виконанні своїх функцій може: залучати в установленому законодавством порядку інші організації та окремих фахівців до виконання відповідних робіт за визначеними напрямами; вносити пропозиції Держбуду щодо вдосконалення системи Базових організацій; утворювати науково-технічні координаційні експертні ради та робочі групи за відповідними напрямами. Начальник Управління науково-технічноїполітики та інформаційних технологійу будівництвіД. Барзилович