Рішення Колегії N 7 від 21.02.2003 р.

Рішення Колегії N 7 від 21.02.2003 р. Про підсумки роботи Державного комітету України з будівництва та архітектури, підприємств та організацій будівельного комплексу України у 2002 році та основні завдання, що випливають з послання Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”

Про підсумки роботи Державного комітету України з будівництва та архітектури підприємств та організацій будівельного комплексу України у 2002 році та основні завдання що випливають з послання Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки” Рішення колегії від 21 лютого 2003 р. № 7 Підсумовуючи результати роботи Державного комітету України з будівництва та архітектури підприємств та організацій будівельного комплексу у 2002 році колегія відзначає що минулий рік був ознаменований початком нового етапу розвитку України - реалізацією завдань довгострокової стратегії проголошеної Президентом України у своєму Посланні до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”. З огляду на вагомість та значимість цього фактору щодо напрямів подальших реформ як у політичному так і в економічному аспекті вирішальним для будівельного комплексу у минулому році було рішення Президента України щодо реорганізації Держбуду України в окремий спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань будівництва містобудування та архітектури. У 2002 році діяльність Держбуду України була спрямована на реалізацію завдань визначених Положенням про Державний комітет України з будівництва та архітектури затвердженим Указом Президента України основними з яких є участь у формуванні державної житлової політики науково-технічної та економічної політики у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури та містобудування. Значною подією у минулому році було прийняття Законів України “Про Генеральну схему планування території України ”Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері містобудування” “Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення” “Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів норм і правил та відповідальність за їх порушення”. Було організовано та впроваджено моніторинг за ходом виконання Генеральної схеми планування території України. На спільному засіданні колегії Держбуду та Київської міськдержадміністрації розглянуті питання практичної реалізації містобудівного законодавства. Розглянуто і схвалено науково-технічною радою Держбуду проект Правил забудови історичного центру м. Полтави. Розпочато супроводження проекту Програми розвитку малих міст України. Виконана робота з урегулювання питань комплексної державної експертизи проектів будівництва та підготовлені пропозиції щодо спрощення схеми її проведення. Затверджено нову редакцію нормативного акта щодо спрощення надання дозволу на виконання будівельних робіт підготовлені пропозиції щодо нового порядку прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів для подальшого їх затвердження Урядом. З метою комплексного вирішення проблем житлового будівництва Комітетом опрацьовувались питання механізму функціонування системи іпотечного кредитування створення відповідної організаційної структури для розгортання і координації цієї роботи планування і розміщення нового житлового будівництва та регулювання вартісних показників спорудження та реконструкції житлових будинків. Проводилась робота із створення вітчизняної нормативної бази з проектування сучасних житлових будинків та комплексів об’єктів соціальної сфери а також щодо запровадження у будівництво нових ефективних архітектурно-технічних рішень. Розроблено і підготовлено до затвердження проект Державної програми забезпечення безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури. Під методичним керівництвом Держбуду підготовлені та затверджені галузеві та регіональні програми модернізації або ліквідації аварійно-небезпечних об’єктів. Обстежено більше півмільйона об’єктів з яких визнано аварійно - небезпечними 9 тисяч у т.ч.2 тисячі таких що підлягають ліквідації. Разом з тим мають місце і невирішені питання. Через обмежене бюджетне фінансування нормотворча робота у галузі здійснюється повільно що негативно позначається на її результатах. Щорічно потребує перегляду та актуалізації близько 500 нормативних документів. Кошти що виділяються Комітету на роботи із стандартизації не перевищують 20 % від потреби а реальне фінансування за минулий рік становило 12 7 % від запланованого обсягу. Не відповідають потребам сьогодення темпи житлового будівництва. За попередніми даними у 2002 році загальний обсяг введеного житла становив 6 1 млн.кв.м що на 3 % більше порівняно з 2001 роком. Це на 10 5 % менше показника передбаченого регіональними програмами будівництва житла на 2002 рік 6 8 млн.кв.м і майже на 30% менше від показника Прогнозу Уряду України на звітний рік 8 7 млн.кв.м . Викликає занепокоєння незадовільний стан реалізації регіональних програм реконструкції житлових будинків перших масових серій. Залишається незадовільним стан розрахунків замовників за виконані підрядні роботи у будівництві: протягом року рівень оплачених робіт не перевищував 85 6 %. Зростають дебіторська та кредиторська заборгованості. Станом на 01.12.2002 року дебіторська заборгованість у будівельній галузі збільшилась порівняно зі станом на початок 2002 року на 8 9 % і становила 6 5 млрд.грн. кредиторська – на 16 6 % 8 1 млрд.грн. . Як наслідок станом на 01.12.2002 року кількість збиткових підприємств у будівництві досягла 52% від загальної їх кількості. Не всі організації сфери управління Держбуду працюють рентабельно окремі з них зменшили обсяги робіт неефективно використовують приміщення мають заборгованість як з платежів до бюджету так і з виплати заробітної плати працівникам. З метою організації у 2003 році роботи Держбуду над реалізацією завдань довгострокової стратегії проголошеної Президентом України у своєму Посланні до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки” інших актів глави Держави та Уряду України колегія Держбуду України вирішила: 1. Схвалити Основні завдання та організаційно-технічні заходи Держбуду на 2003 рік Перелік законодавчих актів і нормативно-методичних документів які передбачається розробити у 2003 році Перелік семінарів конференцій виставок та інших науково-технічних заходів що проводитимуться Держбудом або за його участю у 2003 році. 2. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова продовжити роботу з розробки та реалізації заходів спрямованих на стабілізацію та розвиток будівельного комплексу. При цьому основними завданнями на поточний рік вважати: забезпечення разом із структурними підрозділами Комітету взаємодії з Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва транспорту та зв’язку з метою поліпшення законодавчого забезпечення будівельної галузі; впровадження практики проведення спільних засідань колегій Держбуду та обласних державних адміністрацій з питань розвитку будівельного комплексу; здійснення аналізу роботи будівельного комплексу виявлення тенденцій що впливають на його розвиток та підготовку пропозицій щодо підвищення ефективності його діяльності удосконалення організаційної структури та системи управління у галузі; визначення механізмів забезпечення ефективної керованості інвестиційними процесами у будівництві та підвищення престижу державних інвестицій; підготовку пропозицій щодо активізації інвестиційної діяльності перш за все у житловому будівництві за рахунок впровадження нових фінансово-кредитних механізмів іпотечне кредитування житлово-будівельні заощадження тощо ; створення умов для рівноправного прозорого і відкритого процесу реалізації інвестицій у капітальному будівництві; удосконалення нормативно-методичного забезпечення економіки та організації будівельного виробництва нормування праці та контрактних взаємовідносин у будівництві. 3. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень продовжити роботу з удосконалення системи ціноутворення та процедури затвердження інвестиційних програм і проектів зосередивши увагу на таких питаннях: встановлення в Україні єдиної служби з проведення державної експертизи проектів будівництва; впровадження механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях інвестування; своєчасної розробки та доведення до зацікавлених організацій інформаційно-аналітичних матеріалів щодо вартості будівельної продукції загалом та окремих її складових; вибіркового контролю за визначенням вартості будівництва у тому числі щодо робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій які фінансуються за рахунок резервного фонду Державного бюджету. 4. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті Управлінню науково-технічної політики у будівництві А.Григор активізувати діяльність щодо формування системних засад підвищення технічного рівня виробництва у галузі у тому числі: запровадження процедури технічної легалізації нових матеріалів виробів конструкцій систем та технологій будівельного призначення в Україні; залучення альтернативних джерел фінансування розвитку нормативної бази галузі що не суперечать чинному законодавству; комплексного супроводження та актуалізації діючої нормативної бази галузі; підвищення рівня дієвості таких важелів технічного регулювання як акредитація органів з оцінки відповідності та сертифікація; орієнтації розвитку нормативної бази галузі на засади ЄС та країн потенційних імпортерів виробників галузі. 5. Заступникові Голови Комітету В.Присяжнюку Управлінню містобудівної політики А.Економов : забезпечити виконання заходів з реалізації Генеральної схеми планування території України та організацію проведення її моніторингу; підготувати пропозиції щодо вдосконалення містобудівного законодавства у т.ч. Закону України “Про архітектурну діяльність”; завершити розробку державних будівельних норм “Містобудування. Планування і забудова населених пунктів” та Типових місцевих правил забудови населених пунктів; забезпечити виконання рішення спільного засідання колегії Держбуду та колегії Київської міської державної адміністрації; підготувати пропозиції щодо вдосконалення механізму взаємодії місцевих органів містобудування земельних ресурсів та інших служб стосовно визначення земельних ділянок надання вихідних даних на проектування погодження проектної документації тощо. 6. Заступникові Голови Комітету В.Присяжнюку Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко : забезпечити розроблення та впровадження сучасних нормативних вимог з проектування житлових будинків різного типу у т.ч. соціального житла; забезпечити виконання заходів цільових державних програм щодо подальшого вдосконалення нормативної бази з проектування сучасних громадських будинків різного призначення спрямованих на поліпшення умов соціально-культурного обслуговування населення; продовжити роботу з запровадження нових архітектурно-будівельних систем на основі ресурсо- та енергозберігаючих технічних та інженерних рішень з використанням ефективних будівельних конструкцій виробів та матеріалів вітчизняного виробництва; забезпечити розроблення заходів з реалізації державної програми реконструкції житлових будинків перших масових серій спрямованих на прискорення відновлення існуючого житлового фонду а також організувати надання науково-методичної допомоги у реалізації галузевих і регіональних програм модернізації ліквідації аварійно-небезпечних будинків і споруд; розробити та внести на затвердження Кабінету Міністрів України Державну програму спрямовану на створення умов для безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури. 7. Заступникові Голови Комітету В.Присяжнюку Управлінню промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС В.Іськов : забезпечити реалізацію заходів щодо захисту населення територій і об’єктів від наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; удосконалити нормативно-методичну базу підвищення ресурсу конструкцій будинків і споруд та мінімізації виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; здійснити науково-технічний супровід виконання робіт з підсилення і стабілізації конструкцій основ і фундаментів об’єкта “Укриття” ЧАЕС а також вирішення нормативних проблем проектування нового безпечного конфайменту. 8. Заступникові Голови Комітету В.Присяжнюку Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови : забезпечити розробку нормативно-методичних документів щодо порядку розроблення погодження та затвердження спеціальної науково-проектної документації з визначення меж історичних ареалів історичних населених місць України; розпочати розробку нормативного документа спрямованого на створення чіткої та ефективної правової процедури розгляду прийняття і реалізації рішень з реконструкції історичної забудови яка б забезпечувала захист традиційного характеру середовища населених місць з адаптацією його до сучасних вимог; проводити постійний моніторинг реалізації програм збереження історичної забудови міст Глухова Збаража Кам'янця-Подільського Одеси Львова; виконати розробку та затвердження меж і режимів зон охорони ансамблю споруд Софійського собору; забезпечити розробку та підготовку для внесення на затвердження до Кабінету Міністрів України Комплексної програми науково-дослідної науково-методичної та культурно-освітньої діяльності Національного заповідника “Софія Київська” пошукових проектних реставраційних робіт на 2003-2005 роки та на період до 2010 року. 9. Заступникові Голови Комітету В.Присяжнюку Державній архітектурно-будівельній інспекції В.Папка : активізувати роботу щодо підвищення ефективності контролю з дотримання суб’єктами будівельної діяльності усіх форм власності вимог державних стандартів норм і правил при будівництві та введенні в експлуатацію об’єктів містобудування особливу увагу приділяти наявності у них систем безперешкодного доступу інвалідів; підготувати для подання у І півріччі 2003 року на розгляд Верховній Раді України зміни до Закону України “Про відповідальність підприємств їх об’єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” щодо спрощення порядку визначення розміру штрафів та підвищення відповідальності членів державних приймальних технічних комісій за додержання встановленого порядку прийняття об’єктів в експлуатацію; підготувати для подання до Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 10. Заступникові Голови Комітету В.Гречку Відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності В.Лісничук запровадити процедуру атестації фахівців в архітектурній та будівельній діяльності та продовжити роботу з удосконалення системи ліцензування зосередивши увагу на питаннях: забезпечення розробки нових ліцензійних умов з метою більшої конкретизації та простоти а також логічної систематизації видів робіт у будівельній діяльності; підготовки до затвердження Положення про здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов провадження будівельної діяльності. 11. Заступникові Голови Комітету В.Гречку сектору зовнішньоекономічних зв’язків Г.Григоренко : розробити комплекс заходів щодо нарощування експортного потенціалу будівельної галузі; сприяти активізації зовнішньо-економічних зв’язків та входженню на зовнішні ринки підприємств установ та організацій будівельного комплексу. 12. Фінансово-економічному управлінню Т.Щавінська керівникам підприємств організацій і установ що належать до сфери управління Держбуду вжити невідкладних заходів щодо нарощування обсягів виконаних робіт своєчасного та повного розрахунку з бюджетом погашення заборгованості з виплати заробітної плати зменшення дебіторської заборгованості за виконані роботи та посилення контролю за ефективним використанням приміщень. 13. Рекомендувати Раді Міністрів АР Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям будівельним корпораціям врахувати організаційно-технічні заходи Держбуду України при розробленні своїх планів та програм роботи на поточний і наступні роки. 14. Контроль за виконанням Основних завдань та організаційно-технічних та інших заходів Держбуду покласти на заступників голови Комітету відповідно до розподілу обов’язків. Голова КомітетуВ.Череп