Наказ N 76 від 15.04.2004 р.

Наказ N 76 від 15.04.2004 р. Про затвердження „Положення про Координаційну раду директорів проектних, науково-дослідних та вишукувальних організацій при Держбуді України”

Наказ від 15 квітня 2004 р. № 76 Про затвердження „Положення про Координаційну раду директорів проектних науково-дослідних та вишукувальних організацій при Держбуді України” Наказ від 15 квітня 2004 р. № 76 На виконання пункту 11 Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури затвердженого Указом Президента України від 20 серпня 2002 р. № 725/2002 наказую: 1. Затвердити „Положення про Координаційну раду директорів проектних науково-дослідних та вишукувальних організацій при Держбуді України” далі – Положення . 2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держбуду України О.Бондаренка. Голова КомітетуВ. Череп * * * * Міністерство юстиції України листом від 28.04.04 № 24-34-608 повідомило що наказ видано Держбудом відповідно до своїх повноважень він носить відомчий характер а тому державній реєстрації в Мін’юсті не підлягає. Затвердженонаказом Держбуду Українивід 15.04.2004 р. № 76 ПОЛОЖЕННЯпро Координаційну раду директорів проектних науково-дослідних і вишукувальних організацій при Держбуді України 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1 Координаційна рада директорів проектних науково-дослідних і вишукувальних організацій далі – Рада є міжгалузевим дорадчим постійно діючим органом при Держбуді України. 1.2 У своїй роботі Рада керується чинним законодавством рішеннями Уряду наказами і рішеннями Держбуду України та цим Положенням. 1.3 Основними завданнями Ради в діяльності проектних науково-дослідних і вишукувальних організацій далі - інститутів є формування пропозицій щодо стратегічних та поточних питань підвищення ефективності їх роботи організації взаємодії з центральними та місцевими органами влади підготовка пропозицій щодо нових законодавчих і нормативних документів та внесення змін до законодавчої і нормативно-правової бази в галузі будівництва. 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1 Координація зусиль науково-дослідних проектних та вишукувальних інститутів з вирішення проблемних питань діяльності в умовах розвитку ринкових відносин. 2.2 Вивчення та аналіз існуючих проблем у діяльності інститутів та підготовка рекомендацій щодо шляхів їх вирішення. 2.3 Розгляд пропозицій за ініціативою інститутів та підготовка при узгодженні Радою питань щодо внесення змін та доповнень у законодавчу та нормативну базу будівельної галузі. 2.4 Розробка пропозицій щодо удосконалення механізму ціноутворення у проектуванні та будівництві. 2.5 Розгляд разом із фахівцями відповідних служб Держбуду України пропозицій щодо довгострокової та поточної тематики науково-дослідних робіт у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів що фінансуються за рахунок бюджетних коштів та підготовка висновків з цих питань. 2.6 Організація корпоративної участі інститутів у міжнародних та вітчизняних виставках конференціях семінарах. 2.7 Налагоджування та підтримання зв'язків з аналогічними Радами держав СНД. 2.8 Сприяння підвищенню кваліфікації керівників інститутів в т.ч. членів Ради в Україні та за її межами. 3. СТРУКТУРА І КЕРІВНИЦТВО 3.1 Членами Ради можуть обиратися директори голови правлінь інститутів керівники корпорацій та організацій незалежно від форми власності що належать до галузі будівництва. 3.2 Склад Ради її голова і заступник а також зміни складу Ради затверджуються наказом Держбуду України за поданням Ради. 3.3 Голова Ради веде її засідання і представляє інтереси Ради у Держбуді України та в інших органах; розпоряджається коштами Ради в межах затвердженого кошторису. 3.4 Підготовка засідань Ради оформлення матеріалів до розгляду інформування членів Ради контроль за реалізацією рішень покладається на відповідального секретаря Ради. 3.5 Відповідальний секретар Ради веде діловодство Ради. 3.6 Фінансування діяльності Ради провадиться за рахунок пайових внесків членів Ради благодійних внесків організацій та фізичних осіб інших джерел не заборонених законодавством. 4. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 4.1 Засідання Ради проводяться: відповідно до затвердженого плану робіт у тому числі й виїзні засідання; позачергово - у випадку виникнення необхідності термінового розгляду питань за пропозиціями Держбуду України або членів Ради. 4.2 В засіданні Ради беруть участь тільки його члени та запрошені Радою фахівці. 4.3 Рада: затверджує щорічний та щоквартальний плани роботи Ради; дає доручення членам Ради з питань що стосуються діяльності Ради з підготовки необхідних матеріалів; направляє Держбуду України пропозиції та рекомендації з питань діяльності інститутів; запрошує на засідання Ради працівників Держбуду України та керівників організацій котрі не є членами Ради; затверджує кошториси витрат пов'язаних з діяльністю Ради розглядає їх виконання; веде у встановленому порядку листування з організаціями установами і підприємствами з питань діяльності Ради; надає до Держбуду України пропозиції щодо внесення змін до персонального складу Ради; заслуховує і затверджує звіт голови про роботу Ради. 4.4 Рішення з основних питань приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими якщо за них проголосували усі присутні на засіданні члени Ради. Протоколи засідання Ради в двотижневий термін надсилаються до Держбуду України та членам Ради.