Наказ N 195 від 21.10.2004 р.

Наказ N 195 від 21.10.2004 р. Про затвердження змін до нормативних документів у зв'язку із введенням в дію ДБН В. 1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" і порядок введення їх в дію

Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р. ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів". Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р. ТЕКСТ ЗМІНИ Пункт 3.11. Слова: "висотою від рівня землі визначеною біля входу в будинок до підлоги останнього поверху не більше 26 5 м" замінити словами: "такими що мають умовну висоту не більше 26 5 м". Пункт 3.11 доповнити приміткою такого змісту: "Примітка. Умовна висота будинку визначається згідно з 2.18 ДБН В.1.1-7" Пункт 3.26. Слова у дужках: " додаток 8 п.3 " замінити словами: " додаток 8 рядки 3 та 5 ". Пункт 3.28. Слова: "не менше 2-х виходів" замінити словами: "не менше двох евакуаційних виходів". Пункт 3.35. Значення межі вогнестійкості "0 75 год" замінити на "EI 45 для перегородок REI 45 для перекриттів ". В останньому абзаці після слів: "протипожежної стіни" доповнити словами: "1-го типу". Пункт 3.40. Слова: "Зовнішні відкриті сходи" замінити словами: "Сходи типу С3". Пункт 3.42 доповнити другим абзацом: "Огороджувальні конструкції сходової клітки яка сполучає підвальний або цокольний поверх з першим поверхом будівлі повинні відповідати вимогам встановленим до протипожежних перегородок 1-го типу". Пункт 3.95 перед словами: "пожежно-охоронної сигналізації" доповнити словом "автоматичної". Пункт 4.23 доповнити другим абзацом: "Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум'я виготовлятись з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 групи Д2 Т1 за ДБН В.1.1-7 . Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 за категорією А для проводів і кабелів прокладених у пучках ДСТУ 4216 для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів ДСТУ 4217 для поодиноко вертикально прокладених проводів кабелів з малим перерізом ". Пункт 4.25. Слова: "на сходах" замінити словами: "сходових клітках". Пункт 4.34 доповнити словами: "та управління евакуацією людей". Додаток 8. Рядок "ДБН В.2.2.2-96 Громадські будівлі та споруди" замінити рядком "ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення". Вилучити рядок "СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения" . Рядок "СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва". Рядок "СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений" замінити рядком "ДБН В.2.5-13-98 "Пожежна автоматика будинків та споруд". Рядок "ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий" замінити рядком "ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення". Доповнити Додаток 8 такими рядками: "ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения ГОСТ 12176-89 Кабели провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю IEC 60332-1:1993 MOD ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом IEC 60332-2:1989 MOD ". ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-4-97 "Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів". Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р. ТЕКСТ ЗМІНИ Пункт 3.10. У першому абзаці після слів: "коридори сходові клітки веранди" доповнити словами: "та інші шляхи які відповідають вимогам ДБН В.1.1-7". В останньому абзаці слова: "не менше 0 75 години" замінити словами: "не менше RЕІ 45 для стін ЕІ 45 для перегородок ". Пункт 3.11. Слова: "зовнішні відкриті металеві сходи" та "зовнішніх відкритих сходів" відповідно замінити словами: "сходи типу С3" та "сходів типу С3". Пункт 3.12. Слова: "внутрішніх сходів що розміщуються в сходових клітках 1-го типу" замінити словами: "звичайних сходових кліток типу СК1". Пункт 3.22. У першому реченні слова: "сходові клітки 1-го типу" замінити словами: "звичайні сходові клітки типу СК1". У другому реченні після слів: "слід розділяти" доповнити словами: "протипожежними перегородками 1-го типу з" далі за текстом. Пункт 3.29. Значення межі вогнестійкості у дужках: "0 25 год" замінити на "EI 15". Пункт 3.30. Значення межі вогнестійкості "0 6 години" замінити на "EI 30". Пункт 4.16 доповнити третім абзацом: "Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум'я виготовлятись з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 групи Д2 Т1 за ДБН В.1.1-7 . Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 за категорією А для проводів і кабелів прокладених у пучках ДСТУ 4216 для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів ДСТУ 4217 для поодиноко вертикально прокладених проводів кабелів з малим перерізом ". Пункт 4.17. Слова: "на сходах" замінити словами: "звичайних сходових клітках". Пункт 4.21. У першому реченні: перед словами: "пожежної та охоронної сигналізації" доповнити словом "автоматичної"; після слів: "про пожежу" доповнити словами: "та управління евакуацією людей". Додаток 7. Рядок "2. ДБН В.2.2-9-97 Громадські будинки та споруди" замінити рядком "2. ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення". Рядок "4. СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва". Рядок "16. СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений" замінити рядком "16. ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків та споруд". Рядок "23. ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий и сооружений" замінити рядком "23. ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення". Доповнити Додаток 7 рядками 29 30 31 32 такого змісту: "29. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 30. ГОСТ 12176-89 Кабели провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения 31. ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю IEC 60332-1:1993 MOD 32. ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом IEC 60332-2:1989 MOD ". ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-7-98 "Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин". Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р. ТЕКСТ ЗМІНИ Пункт 1.2. Позначення "ОНТП 24" та "СНіП 2.01.02" відповідно замінити позначеннями: "НАПБ Б.07.005 ОНТП 24 " та "ДБН В.1.1-7". Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити позначенням "НАПБ А.01.001". Пункт 2.4. Слово "виробництва" замінити словами: "з вибухопожежної та пожежної небезпеки". Пункт 3.5 після слів: "протипожежними стінами" доповнити словами в дужках: " площу протипожежного відсіку ". Таблиця 2. У заголовку третьої колонки після слів: "протипожежними стінами" доповнити словами в дужках: " площа протипожежного відсіку ". У примітці 2 слова: "вогнетривкими перегородками з границею вогнестійкості не менше 0 75 год. " замінити словами: "протипожежними перегородками 1-го типу". Пункт 3.6. Слова: "розділом СНіП 2.09.02" замінити словами: "ДБН В.1.1-7 та СНиП 2.09.02". Пункт 3.10. У першому абзаці слова: "неспалимими з границею вогнестійкості не менше 0 75 год; двері в цих перегородках повинні бути з границею вогнестійкості не менше 0 6 год" замінити словами: "протипожежними перегородками 1-го типу". У другому абзаці слова: "неспалимими перегородками з границею вогнестійкості не менше 0 75 год" замінити словами: "протипожежними перегородками 1-го типу". Пункт 4.8. Слово "неспалимими" замінити словами: "з негорючих матеріалів". Пункт 6.3. Слова: "на неспалимій стіні" замінити словами: "на стіні що виконана з негорючих матеріалів". Пункт 6.7. Перед словами: "пожежною сигналізацією" доповнити словом "автоматичною". Пункт 8.6. Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити позначенням "НАПБ А.01.001". Пункт 9.2. Слова: "документів з пожежовибухобезпеки" замінити словами: "документів з питань пожежної безпеки". Додаток Б. Назву Переліку перед словами: "пожежною сигналізацією" доповнити словом "автоматичною". У першому рядку таблиці Б.1 слова: "у спалиму упаковку" замінити словами: "в упаковку з горючих матеріалів". Додаток В. Рядок "СНіП 2.01.02-85* Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва". Позначення "ОНТП 24-86" замінити позначенням "НАПБ Б.07.005-86 ОНТП 24-86 "; позначення "ПУЕ-85" замінити позначенням "ПУЕ-86". Доповнити Додаток В рядком "НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні". ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-8-98 "Підприємства будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна" Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р. ТЕКСТ ЗМІНИ Пункт 1.1. Позначення "ОНТП 24" замінити на "НАПБ Б.07.005 ОНТП 24 ". Пункт 1.6. Позначення "СНіП 2.01.02" замінити на "ДБН В.1.1-7". Слова: "границею вогнестійкості відповідно не менше 2 і 1 год з нульовою границею поширення вогню" замінити словами: "межею вогнестійкості не менше REI 120 i REI 60 відповідно та групою за межею поширення вогню - М0". Пункт 2.2. Слова: "пожежного відсіку" замінити словами: "протипожежного відсіку". Пункт 2.6. Слова: "будівлі і споруди ІІ ступеня вогнестійкості мають з боку зерноскладів глухі стіни або стіни з прорізами з границею вогнестійкості стін і їх заповнення не менше 1 2 год" замінити словами: "будівлі і споруди ІІ ступеня вогнестійкості мають з боку зерноскладів протипожежні стіни 2-го типу. Межа вогнестійкості конструкцій що заповнюють прорізи таких стін має бути не менше ЕІ 60". Пункт 3.1. Слова: "при довжині" замінити словами: "при ширині". Пункт 3.2. Вилучити слова: "з виробництвами". Пункт 3.3. У третьому абзаці слова: "границю вогнестійкості не менше 2 год" замінити словами: "межу вогнестійкості не менше REI 120". У четвертому абзаці слова: "висоті не більше 60 м від планувальної відмітки землі до відмітки чистої підлоги верхнього поверху" замінити словами: "умовній висоті будівлі не більше 60 м". В останньому абзаці після слів: "протипожежними стінами" доповнити словами у дужках: " площу протипожежного відсіку " далі за текстом. Пункт 3.3 доповнити приміткою такого змісту: "Примітка. Умовна висота будівлі визначається згідно з 2.18 ДБН В.1.1-7". Пункт 3.4. Слова: "1-го типу" замінити словами: "типу Н1". У виносці до пункту 3.4 позначення "СНіП 2.01.02" замінити позначенням "ДБН В.1.1-7". Пункт 3.5. Слова: "для сходових кліток передбачати сходи 1-го типу негорючі з границею вогнестійкості не менше 0 25" замінити словами: "передбачати сходи типу С1 виконані з негорючого матеріалу". Слова: "зовнішні сходи 3-го типу що використовуються для евакуації" замінити словами: "сходи типу С3". Пункт 3.5.1. Слова: "2-го типу" замінити словами: "типу С2". Пункт 3.6. Слова: "незадимлюваній сходовій клітці 1-го чи 3-го типів чи по сходах 3-го типу" замінити словами: "незадимлюваних сходових клітках типів Н1 Н3 Н4 або по сходах типу С3". Пункт 3.7. Слова: "зовнішні сталеві відкриті сходи 3-го типу" замінити словами: "сходи типу С3". Слова: "Драбина повинна бути обладнана" замінити словами: "Сходи повинні бути обладнані" далі за текстом. Позначення "СНіП 2.01.02" замінити на "ДБН В.1.1-7". Пункт 3.8. У першому абзаці слова: "2-го і 3-го типів" замінити словами: "типів Н2 і Н3". У другому абзаці: слова: "заввишки понад 30 м від планувальної відмітки землі до відмітки чистої підлоги верхнього поверху" замінити словами: "з умовною висотою понад 30 м"; слова: "2-го типу" замінити словами: "типу Н2"; слова: "тамбур-шлюз" замінити словами: "протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу". В останньому абзаці: слова: "2-го типу по висоті перегородки" замінити словами: "типу Н2 по висоті на секції протипожежними перегородками 1-го типу"; слова: "2-го типу" замінити словами: "типу Н2". Пункт 3.9. У другому абзаці слова: "тамбур-шлюзи" замінити словами: "протипожежні тамбур-шлюзи 1-го типу". В останньому абзаці: слово "Перевезення" замінити словом "Транспортування"; слова: "границею вогнестійкості не менше 2 год" замінити словами: "межею вогнестійкості не менше REI 120". Пункт 3.12. Слова: "границю вогнестійкості перекриттів не менше 0 75 год" замінити словами:"межу вогнестійкості перекриттів не менше REI 45". Пункт 3.14 викласти у новій редакції: "3.14 У багатоповерхових будівлях сходи типу С3 слід розміщувати біля глухих ділянок зовнішніх стін з урахуванням 5.40 ДБН В.1.1-7". Пункт 3.22. У першому та другому абзацах слова: "3-го типу" замінити словами: "типу С3". Пункт 3.23. У першому абзаці слова: "3-го типу" замінити словами: "типу С3". У другому абзаці слова: "зовнішні сходи" замінити словами: "сходи типу С3". Пункт 3.31. Слова: "границею вогнестійкості не менше 0 25 год і нульовою межею розповсюдження вогню" замінити словами: "межею вогнестійкості не менше 15 хв і групою за межею поширення вогню - М0". У примітці слова: "границю вогнестійкості цих конструкцій не менше 0 75 год" замінити словами: "межу вогнестійкості цих конструкцій не менше 45 хв". Пункт 3.38. Позначення у дужках " СНіП 2.01.02 " замінити словами: " площу протипожежного відсіку за ДБН В.1.1-7 ". Пункт 3.46. Слова: "захищені від займання" замінити словами: "що оброблені засобами вогнезахисту які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363". Пункт 3.51. У другому абзаці слова: "границю вогнестійкості не менше 0 75 год і нульову межу розповсюдження вогню" замінити словами: "межу вогнестійкості не менше 45 хв і групу за межею поширення вогню - М0". В останньому абзаці слова: "стінами 2-го типу" замінити словами: "стінами 3-го типу". Пункт 3.57. Слова: "3-го типу" замінити словами: "типу С3". Підпункт 3.60.3. Слова: "з негорючих матеріалів границею вогнестійкості 0 75 год" замінити словами: "з огороджувальними конструкціями що мають межу вогнестійкості не менше 45 хв та виконані з негорючих матеріалів". Пункт 10.6. Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити позначенням "НАПБ А.01.001". Пункт 11.2. Слова: "документів з пожежовибухонебезпеки" замінити словами: "документів з питань пожежної безпеки". Додаток Г. Рядок "СНіП 2.01.02-85* Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва". Позначення "ОНТП 24-86" замінити позначенням "НАПБ Б.07.005-86 ОНТП 24-86 ". Доповнити Додаток Г рядками: "НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств".