Рішення Колегії N 4 від 23.01.2004 р.

Рішення Колегії N 4 від 23.01.2004 р. Про стан здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України

Рішення колегії від 23 січня 2004 р. № 4 Про стан здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України Рішення колегії від 23 січня 2004 р. № 4 Заслухавши доповідь директора інституту “Діпромісто” Ю.Білоконя та співдоповідь заступника начальника управління містобудівної політики О.Макухіна колегія відзначає якісну організацію проведення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України за 2002 рік відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1291 “Про забезпечення реалізації Закону України “Про Генеральну схему планування території України” а також актуальність та важливість отриманих результатів для забезпечення подальшої реалізації Генеральної схеми. Результати проведення моніторингу реалізації Генеральної схеми свідчать про позитивні тенденції містобудівного розвитку території України розвитку житлового будівництва збільшення житлової забезпеченості поліпшення транспортної системи країни та об’єктів національної екологічної мережі прикордонних територій. Активізувалась розробка узгодження та затвердження генеральних планів населених пунктів. Водночас залишаються негативні демографічні тенденції нерівномірний рівень містобудівного освоєння територій по регіонах зокрема високою є частка земель під відкритими розробками кар'єрами у Донбасі недостатня загальна площа земель природно-заповідного фонду. Встановлено що на регіональному рівні розроблення містобудівної документації поки що ведеться недостатньо активно. Тільки у Волинській Донецькій Миколаївській Львівській та Луганській областях розпочато розробку схем планування території відповідної області. Необхідно прискорити розробку схем планування територій узбережжя Чорного та Азовського морів спільних проектів містобудівного розвитку транскордонних територій Україна-Словаччина та Україна – Білорусь схем планування територій іншої містобудівної документації місцевих правил забудови. Слід відзначити що проект доповіді Кабінету Міністрів України “Про стан реалізації Генеральної схеми планування території України та здійснення її моніторингу за 2002 рік” підготовлено інститутом “Діпромісто” на належному рівні. В ньому враховано пропозиції членів Координаційної ради. Проект доповіді схвалений і у встановлений термін поданий до Кабінету Міністрів України. Колегія вирішила: Інформацію про стан здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України за 2000-2002 роки взяти до відома. Відзначити високу якість робіт з проведення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України виконаних інститутом “Діпромісто”. Доручити Начальнику управління містобудівної політики А.Економову та члену колегії Держбуду директору інституту “Діпромісто” Ю.Білоконю у місячний строк: з метою подальшого удосконалення механізму проведення моніторингу відпрацювати та подати Голові Держбуду пропозиції щодо спрощення його окремих складових з урахуванням практичного досвіду проведення моніторингу у 2003 році. у квітні 2004 року провести семінар - нараду з відповідальними представниками місцевих державних адміністрацій Ради міністрів АР Крим стосовно методичних засад здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми за 2003 рік. Контроль за виконанням цього рішення колегії покласти на Заступника Голови Комітету Ю.Казмірука. Голова колегіїВ. Череп Довідка На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002р. № 1291 у 2003 році проведено моніторинг реалізації Генеральної схеми планування території України за 2002 рік. Форми надання вихідної інформації погоджено відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади розглянуто і схвалено Координаційною радою з реалізації Генеральної схеми планування території України і затверджено наказом Держбуду України від 12.05.03 № 53 . За участю уповноважених центральних та місцевих органів виконавчої влади узагальнено інформацію щодо стану реалізації Генеральної схеми надану за доведеними формами. Відповідно до головних напрямів проведення моніторингу визначених Законом України “Про Генеральну схему планування території України” проведено всебічний аналіз розвитку території України за видами та режимами переважного використання розвитку систем розселення інженерно-транспортної інфраструктури національної екологічної мережі оздоровчо-рекреаційного та туристичного комплексів забезпечення сталого розвитку населених пунктів стану розробки та реалізації містобудівної документації. Визначено позитивні тенденції щодо розвитку транспортної системи країни об’єктів національної екологічної мережі прикордонних територій. Динаміка основних показників що характеризують розвиток господарського комплексу соціальної сфери інженерної та транспортної інфраструктури свідчить про набуття ними в цілому позитивних змін. У той же час продовжується зростання негативних демографічних тенденцій. Загальна чисельність населення України за міжпереписний період 1989 – 2001 рр. зменшилася на 3 2 млн. чол. 6 2% в тому числі у 2000-2002рр. – на 1 7 млн. чол. 3 4% . Позитивні зміни у функціональній структурі переважного використання територій носять стабільний характер і в цілому відповідають напрямам які визначені Генеральною схемою. Разом з тим помітна тенденція збільшення площі населених пунктів не за рахунок забудованих земель а в першу чергу – за рахунок земель інших категорій. Зростає площа територій що складають Національну екологічну мережу. Однак питома вага земель природно-заповідного фонду в Україні продовжує залишатися низькою і відстає від відповідних показників зарубіжних країн. Також нерівномірним залишається містобудівне освоєння територій по регіонах висока частка земель під відкритими розробками кар'єрами у Донбасі та інше . При скороченні в цілому загального обсягу викидів промисловими підприємствами у атмосферне повітря шкідливих речовин зростає небезпека ураження територій і населених пунктів України небезпечними інженерно-геологічними гідрологічними та геоморфологічними процесами. Зберігається ризик ураження населення внаслідок надзвичайних ситуацій природно-техногенного характеру. Відзначається стабільний розвиток житлового будівництва. Обсяги будівництва у 2002 р. порівняно з 2001 р. зросли на 2 3% при цьому у міських поселеннях цей приріст склав 1 8% у сільських – 4 2%. Найбільші темпи житлового будівництва характерні для Києва найбільший приріст житлового фонду на одного мешканця у Києві Вінницькій Дніпропетровській Івано-Франківській Київській Одеській Харківській та Хмельницькій областях. Житлова забезпеченість за рік зросла на 0 9% і склала 21 3 м кв. на мешканця проте залишається значно нижчою ніж у розвинутих країнах Європи. У 2002 році порівняно з 2000 р. зросла з 2 4 до 3 3% забезпеченість закладами охорони здоров’я наявність загальноосвітніх шкільних закладів в цілому задовольняє потреби. Дещо зменшився книжковий фонд бібліотек зменшилась кількість місць для глядачів у залах зі стаціонарними кіноустановками у закладах культури. Активно розвивається транспортна система. За звітний період введені в дію ділянки швидкісних залізничних магістралей Київ-Харків та Київ-Дніпропетровськ продовжується будівництво автобану Київ-Одеса. Починає відроджуватись морський та річковий транспорт зростають авіаперевезення. Під час проведення моніторингу Генеральної схеми значну увагу приділено питанням сталого розвитку населених пунктів в першу чергу малих міст а також селищ та сіл. Відзначено позитивні тенденції зокрема зростання житлової забезпеченості покращання економічного стану зменшення безробіття. Водночас негативні демографічні процеси скорочення фінансування розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури цих населених пунктів порушують планувальний каркас систем розселення призводять до погіршення містоутворюючої та містообслуговуючої сфер та потребують додаткового врегулювання. Активізувалась розробка узгодження та затвердження генеральних планів населених пунктів. Серед них найкрупніші міста України: Дніпропетровськ Донецьк Запоріжжя Одеса Харків а також Велика Ялта. Закінчується розробка генерального плану м. Севастополя. Розроблені та затверджені заходи з реалізації генерального плану столиці України – м. Києва. Проведення моніторингу Генеральної схеми засвідчило також що стан розробки містобудівної документації регіонального рівня є поки що незадовільним. Тільки у Волинській Донецькій Миколаївській Львівській та Луганській областях розпочато розробку схем планування території відповідної області. Завершується розроблення Українсько-Польського спільного проекту містобудівного розвитку прикордонних територій розпочате виконання Українсько-Словацького та Українсько-Білоруського проектів в той же час постанова Уряду щодо розробки окремих регіональних містобудівних проектів схем планування території Приазов‘я та Причорномор‘я схем планування транскордонних регіонів проектів трасування міжнародних транспортних коридорів України тощо реалізується не в повному обсязі. В результаті проведення моніторингу встановлено необхідність прискорення розробки схем планування територій узбережжя Чорного та Азовського морів спільних проектів містобудівного розвитку транскордонних територій Україна-Словаччина та Україна – Білорусь схем планування територій іншої містобудівної документації місцевих правил забудови. На виконання заходів із реалізації Генеральної схеми Держбудом України шляхом проведення тендера визначено відповідальних виконавців та розроблено проект державних будівельних норм щодо складу змісту порядку розроблення погодження і затвердження схем планування територій методику аналізу тенденцій містобудівного розвитку регіонів і населених пунктів з урахуванням їх інвестиційної привабливості методику виконання проектів планування та розвитку транскордонних територій і транспортно-комунікаційних коридорів України проект Типових місцевих правил забудови населених пунктів. Проект доповіді Кабінету Міністрів України “Про стан реалізації Генеральної схеми планування території України та здійснення її моніторингу за 2002 рік” розглянуто на засіданні Координаційної ради 7 листопада 2003р. та подано до Кабінету Міністрів України. Цей документ сприятиме визначенню ефективної містобудівної політики спрямованої на виконання завдань Програми дій Уряду України. Практичний досвід проведення моніторингу реалізації Генеральної схеми у 2003 році визначив окремі проблемні питання зокрема необхідність спрощення форм та приведення їх у відповідність із звітністю на районному та обласному рівнях. Внаслідок цього за інформацією місцевих державних адміністрацій виникли значні труднощі у збиранні інформації. Крім того підготовку інформації щодо моніторингу реалізації Генеральної схеми було покладено в основному на управління містобудування та архітектури що призвело до затягування термінів та неповного відображення встановлених показників. Слід також зазначити що не всі показники запропоновані та погоджені на попередньому етапі центральними органами виконавчої влади безпосередньо характеризують хід реалізації Генеральної схеми планування території України що ускладнює їх використання під час підготовки проекту доповіді Уряду України. Таким чином досвід проведення моніторингу реалізації Генеральної схеми свідчить про успішну організацію його здійснення активну участь у його проведенні центральних та місцевих органів виконавчої влади. Крім того слід відзначити важливість результатів здійснення моніторингу для конкретизації основних напрямів містобудівного розвитку регіонів та окремих населених пунктів України. Заступник начальника управління містобудівної політикиО. Макухін