Наказ N 38 від 11.02.2005 р.

Наказ N 38 від 11.02.2005 р. Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Держбуду України та її персонального складу

Наказ від 11 лютого 2005 р. № 38 Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Держбуду України та її персонального складу Наказ від 11 лютого 2005 р. № 38 Відповідно до Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури затвердженого Указом Президента України від 20 серпня 2002 року № 725 з метою розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо виявлення основних напрямів розвитку містобудування архітектури і будівництва а також важливих об'єктів містобудування наказую: 1. Затвердити Положення про архітектурно-містобудівну раду Державного комітету України з будівництва та архітектури додаток 1 та персональний склад архітектурно-містобудівної ради додаток 2 . 2. Вважати таким що втратив чинність наказ Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 29 грудня 1997 року № 62 "Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Держбуду України та її персонального складу". 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держбуду України Ю.Казмірука. ГОЛОВА КОМІТЕТУ В. ЧЕРЕП * * * Додаток 1 до наказуДержбуду України11.02.2005 №38 П О Л О Ж Е Н Н Япро архітектурно-містобудівну раду Державного комітету України з будівництва та архітектури 1. Архітектурно-містобудівна рада Держбуду України далі - архітектурно-містобудівна рада створена з метою забезпечення виконання завдань з поліпшення забудови міст і сіл згідно з Положенням про Державний комітет України з будівництва та архітектури і є постійно діючим дорадчим органом при ньому. 2. Основним завданням архітектурно-містобудівної ради є визначення розгляд оцінка і надання рекомендацій щодо проектних та наукових робіт у галузі містобудування та архітектури архітектурних рішень окремих значних будівель споруд і їх комплексів. Розгляд проектів на засіданнях ради здійснюється за поданням управлінь Держбуду України місцевих органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів з питань містобудування та архітектури проектних та науково-дослідних організацій міністерств центральних органів виконавчої влади та окремих замовників. 3. Архітектурно-містобудівна рада складається з найбільш авторитетних фахівців у галузі архітектури та містобудування вчених провідних спеціалістів проектних науково-дослідних і будівельних організацій містобудівного житлово-цивільного і промислового профілів реставраторів і представників органів управління. 4. Архітектурно-містобудівна рада здійснює свою діяльність із залученням Національної спілки архітекторів України Української академії архітектури. 5. Архітектурно-містобудівна рада відповідно до покладених на неї завдань розглядає і оцінює: результати найбільш важливих наукових досліджень у галузі архітектури та містобудування; проекти законодавчих та нормативних документів у галузі архітектури та містобудування; проекти найважливіших державних і регіональних містобудівних програм; найбільш важливі а також експериментально-пошукові містобудівні проекти - генеральні плани міст проекти їх детального планування і забудови; проекти окремих значних містобудівних комплексів архітектурних ансамблів великих будівель споруд і їх комплексів житлово-цивільного призначення промислових і сільських об'єктів; проекти планування забудови і благоустрою сільських територій та населених пунктів; проекти значних творів монументального мистецтва у синтезі з архітектурою меморіальні комплекси значні дизайн-програми міського середовища; проекти будівництва і реконструкції важливих ландшафтних об'єктів значних транспортних споруд та інших об'єктів які мають важливе містобудівне й архітектурне значення. 6. До складу архітектурно-містобудівної ради входить голова ради заступники голови ради учений секретар і члени ради. Персональний склад архітектурно-містобудівної ради затверджується наказом Голови Держбуду України. 7. Для рецензування робіт які розглядаються архітектурно-містобудівна рада залучає висококваліфікованих фахівців відповідних структурних підрозділів Держбуду України а також за згодою Національної спілки архітекторів України Української академії архітектури із інших міністерств проектних і наукових організацій установ і підприємств. 8. Архітектурно-містобудівна рада в своїй діяльності керується законами України постановами і рішеннями Уряду України державними нормами і стандартами наказами Держбуду України та цим Положенням. 9. Рішення архітектурно-містобудівної ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради і оформляються протоколами. Засідання архітектурно-містобудівної ради вважаються правомочними при кворумі в кількості не менше 1/2 складу її членів. Висновки засідань та рекомендації підписує голова архітектурно-містобудівної ради. 10. Учений секретар ради призначається з числа співробітників центрального апарату Держбуду України. На нього покладається складання проектів плану роботи звітів про діяльність ради організація засідань і оформлення протоколів. 11. Робота архітектурно-містобудівної ради планується щоквартально не виключаючи за необхідності позапланових засідань по мірі надходження пропозицій. За домовленістю при потребі можуть проводитись спільні засідання архітектурно-містобудівної ради Держбуду України і архітектурно-містобудівних рад місцевих органів містобудування та архітектури. Для розгляду конкретних об'єктів у разі необхідності можуть проводитися виїзні засідання. 12. Пропозиції до щоквартальних планів подаються ученому секретареві ради структурними підрозділами Держбуду України за належністю питань за 15 календарних днів до початку чергового кварталу управліннями і відділами. У плани роботи включаються також пропозиції міністерств центральних органів виконавчої влади і організацій за надходженням. Плани роботи ради затверджуються наказом Держбуду України. Підготовка матеріалів до розгляду на засіданні ради довідка доповідь експертиза проект рішення покладається на відповідні управління Держбуду України за належністю питань згідно із затвердженими планами роботи. До матеріалів по об'єктах які подаються на розгляд архітектурно-містобудівної ради Держбуду України обов'язково повинні додаватись протоколи розгляду їх відповідними місцевими архітектурно-містобудівними радами. 13. Архітектурно-містобудівна рада Держбуду України має право: запрошувати представників міністерств центральних органів виконавчої влади та організацій присутність яких необхідна у процесі підготовки чи при розгляді питань на засіданні ради; готувати і передавати для публікації в пресі матеріали що розглянуті на засіданнях ради. 14. Виконання рішень і рекомендацій архітектурно-містобудівної ради Держбуду України та контроль забезпечується структурними підрозділами Держбуду України та місцевими органами містобудування та архітектури. Рішення ради з важливих питань містобудівних та архітектурних питань які стосуються дотримання чинного законодавства державних норм і правил впроваджуються в життя наказами Держбуду України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯМІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИА. ЕКОНОМОВ * * * Додаток 2 до наказу Держбуду України11.02.2005 №38 С К Л А Дархітектурно-містобудівної ради Державного комітету України з будівництва та архітектури КАЗМІРУК Юрій Йосипович - Голова ради заступник Голови Державного комітету України з будівництва та архітектури ШПАРА Ігор Петрович - заступник Голови ради президент Національної спілки архітекторів України голова Комітету із Державної премії України в галузі архітектури народний архітектор України за згодою ЕКОНОМОВ Анатолій Олександрович - заступник Голови ради начальник Управління містобудівної політики Державного комітету України з будівництва та архітектури ПІДДУБНА Ірина Григорівна - учений секретар ради головний спеціаліст Управління містобудівної політики Державного комітету України з будівництва та архітектури АБИЗОВ Вадим Адільович - директор Державного науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування НДІТІАМ доктор архітектури АВДІЄНКО Олександр Петрович - начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Державного комітету України з будівництва та архітектури БАБІЧ Юрій Іванович - директор творчої архітектурної майстерні "БАБІЧ" за згодою БАДАЯНЦ Павло Тимофійович - головний архітектор проектів студії неординарного проектування Міжнародної Академії архітектури за згодою БИКОВ Володимир Борисович - головний архітектор м. Суми за згодою БІЛОКОНЬ Юрій Миколайович - директор Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст "Діпромісто" м. Києва заслужений архітектор України БОГДАНОВ Ігор Валентинович - начальник головного управління містобудування та архітектури головний архітектор міста Дніпропетровська за згодою ГРАУЖИС Олег Олександрович - головний архітектор Українського спеціального науково-реставраційного проектного інституту Укрпроектреставрація заслужений архітектор України ДЬОМІН Микола Мефодійович - завідуючий кафедрою Київського національного університету будівництва та архітектури доктор архітектури президент Спілки урбаністів України віце-президент Української академії архітектури заслужений архітектор України за згодою ЖЕЖЕРІН Вадим Борисович - начальник майстерні відкритого акціонерного товариства "Київпроект" керівник персональної творчої архітектурної майстерні ПТАМ "В. Жежерін" голова правління Київської організації Спілки архітекторів України заслужений архітектор України за згодою КРАВЧЕНКО Володимир Григорович - Міністр архітектури і будівельної політики АР Крим заслужений архітектор України КУХАРЕНКО Руслан Іванович - заступник начальника Головного управління культури мистецтв та охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації за згодою МАЙСТЕРЧУК Тетяна Петрівна - начальник Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Державного комітету України з будівництва та архітектури МАЗУР Андрій Володимирович - головний архітектор проектів творчого об єднання "Архітектурна спілка" за згодою ЛЕВЧУК Микола Антонович - головний архітектор проектів відкритого акціонерного товариства "Київпроект" керівник персональної творчої архітектурної майстерні ПТАМ "М.Левчук" заслужений архітектор України за згодою МАНЦЕВИЧ Юрій Миколайович - заступник завідуючого Секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань будівництва транспорту житлово-комунального господарства і зв'язку за згодою МУЛЯР Леонід Харитонович - професор кафедри Київського національного університету будівництва та архітектури кандидат архітектури заслужений архітектор України за згодою ПАВЛЕНКО Володимир Володимирович - головний архітектор Чернігівської області заслужений архітектор України ПРИСЯЖНЮК Василь Федорович - заступник голови Київської міськдержадміністрації головний архітектор міста Києва заслужений архітектор України ПРИБЄГА Леонід Володимирович - віце-президент Української академії архітектури президент Українського комітету ІКОМОС за згодою СЛЄПЦОВ Олег Семенович - директор науково-проектно-архітектурного бюро НПАБ ЛІЦЕНЗ і АРХ за згодою СТАСЮК Ніна Всеволодівна - начальник архітектурної майстерні інституту "Київцивільпроект" АТ "Київпроект" за згодою СТУПНІКОВА Віра Михайлівна - головний архітектор державного науково-дослідного та проектно - вишукувального інституту НДІпроектреконструкція за згодою ТОКАР Володимир Олександрович - начальник планувального підрозділу Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст "Діпромісто" м. Києва ХОДАН Михайло Михайлович - головний архітектор Івано-Франківської області народний архітектор України ЦВЄТКОВ Анатолій Васильович - заступник директора закритого акціонерного товариства інституту "Гіпроцивільпромбуд" заслужений архітектор України за згодою ЧЕКМАРЬОВ Володимир Гнатович - директор інституту "Київгенплан" заслужений архітектор України за згодою ЧИЖЕВСЬКИЙ Олександр Павлович - директор інституту "УкрНДІПцивільсільбуд" кандидат архітектури заслужений архітектор України ШАПОВАЛОВ Едуард Володимирович - начальник інженерного відділу Українського державного інституту проектування міст "Діпромісто" м. Києва кандидат технічних наук ШКОДОВСЬКИЙ Юрій Михайлович - головний архітектор Харківської області заслужений архітектор України ШПИЛЕВСЬКИЙ Іван Іванович - головний архітектор Київської області ШТОЛЬКО Валентин Григорович - головний архітектор Київського зонального науково-дослідного інституту експериментального проектування КиївЗНДІЕП президент Української академії архітектури УАА доктор архітектури народний архітектор України ЯРОВИЙ Володимир Анатолійович - головний архітектор Одеської області заслужений архітектор України НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯМІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИА. ЕКОНОМОВ