Рішення Колегії N 167 від 24.12.2004 р.

Рішення Колегії N 167 від 24.12.2004 р. Про формування головних засад Програми сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві

Рішення колегії від 24 грудня 2004 р. № 167 Про формування головних засад Програми сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві Рішення колегії від 24 грудня 2004 р. № 167 Заслухавши інформацію начальника Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзиловича про формування головних засад Програми сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві колегія зазначає. На сьогодні в Україні законодавчо і нормативно урегульовані питання взятого курсу на переведення економіки на інноваційний шлях розвитку. За період з 1999 по 2004 роки із зазначених проблем прийнято десять законів України чотири постанови Верховної Ради України видано два Укази Президента України та прийнято чотири постанови Кабінету Міністрів України. Механізм реалізації інноваційної політики держави відповідно до чинного законодавства полягає в прийнятті стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності України на 2003-2013 роки за якими визначені середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на строк до 2007 року. Центральними органами виконавчої влади розробляються середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого рівня на три-п'ять років. Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня передбачається через державні програми інноваційні програми інноваційні проекти та інноваційні проекти технологічних парків. Науково-технічна рада Держбуду України протягом 2003-2004 років двічі розглядала проблеми розвитку інноваційної діяльності в будівництві. Наказом Держбуду України від 18 жовтня 2004 р. № 212 затверджені середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності в будівництві на 2004-2007 роки. Для реалізації затверджених пріоритетних напрямів розпочато розроблення Програми сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві яку доцільно формувати відповідно до вимог Закону України "Про державні цільові програми" з подальшим набуттям статусу державної цільової програми проблем розвитку окремої галузі економіки і яка потребує державної підтримки. Головними засадами щодо сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві повинні бути: формування інноваційно-інвестиційної інфраструктури; економічне стимулювання інноваційної діяльності; створення інформаційного середовища; нормативна підтримка інноваційної діяльності; наукова підтримка інноваційної діяльності; маркетинг інноваційної діяльності. Обговоривши інформацію про формування головних засад Програми сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві колегія вирішила: 1. Взяти до відома інформацію начальника Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзиловича Д.В. про формування головних засад Програми сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві. 2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович спільно з науково-дослідним інститутом будівельного виробництва В.Балицький здійснити формування Програми сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві відповідно до вимог Закону України "Про державні цільові програми" з подальшим набуттям статусу державної цільової програми проблем розвитку окремої галузі економіки і як такої що потребує державної підтримки та підготувати проект програми до розгляду науково-технічною радою Держбуду України у першому півріччі 2005 року. 3. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович здійснити організаційні заходи щодо забезпечення широкого громадського обговорення проекту Програми сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві згідно з положеннями Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". ГОЛОВА КОЛЕГІЇВ. ЧЕРЕП * * * Довідка Більшість країн світу в тій чи іншій мірі в своєму економічному розвитку використовують інновації. Питання полягає лише в тому які саме інновації створюються і використовуються для розвитку наскільки динамічний інноваційний процес та з якими наслідками він реалізовується. Україною взятий курс на переведення економіки на інноваційний шлях розвитку що потребує специфічних підходів відмінних від традиційної економіки до визначення і реалізації державної політики. На сьогодні законодавчо і нормативно ці питання урегульовані. Прийняті Закони України "Про інноваційну діяльність" "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" "Про наукову та науково-технічну діяльність" "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" "Про загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій" "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" "Про науково-технічну інформацію" "Про вищу освіту" "Про державні цільові програми"; постанови Верховної Ради України "Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні" "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань майбутнього" "Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України" "Про рекомендації парламентських слухань "Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні"; видані Укази Президента України "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України" "Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні"; прийняті постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування експертизи та обговорення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності" "Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки" "Про затвердження Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004 - 2006 роки". Механізм реалізації інноваційної політики держави вважається законодавчо урегульованим і полягає в наступному: прийнято стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності України на 2003-2013 роки; за цими напрямами визначені середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на строк до 2007 року; центральними органами виконавчої влади розробляються середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого рівня на три-п'ять років; виконавчими органами місцевого самоврядування розробляються середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності регіонального рівня на три-п'ять років. Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня законодавчо передбачається через: державні програми; інноваційні програми; інноваційні проекти; інноваційні проекти технологічних парків. Проте слід відмітити що будівельний комплекс України в цьому законодавчому полі враховано не було. Науково-технічна рада Держбуду України протягом 2003-2004 років двічі розглядала проблеми розвитку інноваційної діяльності в будівництві. Наказом Держбуду України від 18 жовтня 2004 р. № 212 затверджені середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності в будівництві на 2004-2007 роки: Технологічне оновлення та технологічне переоснащення. Нові та відновлювані джерела енергії новітні енерго- та ресурсозберігаючі технології. Новітні матеріали технології їх виробництва та використання. Інноваційні технології будівництва і реконструкції доріг мостів та транспортних систем. Інновації в сфері охорони навколишнього середовища. Розроблення та впровадження інформаційних технологій та систем. Інновації в містобудуванні. Для реалізації затверджених пріоритетних напрямів передбачено розроблення Програми сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві. Зазначену програму доцільно формувати відповідно до вимог Закону України "Про державні цільові програми" від 18.03.04 р. № 1621-ІV з подальшим набуттям статусу державної цільової програми проблем розвитку окремої галузі економіки і як таку що потребує державної підтримки. Складовими частинами зазначеної програми відповідно до вимог Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 23.03.00 р. № 1602-ІІІ мають бути: характеристика стану розвитку галузі використання виробничого потенціалу головних проблем розвитку галузі та шляхів їх розв'язання стратегічні цілі техніко-економічне обґрунтування та оцінка необхідних ресурсів для виконання програми; комплекс заходів і завдань цільових проектів ; фінансове та ресурсне забезпечення програми; розрахунок очікуваної ефективності та термін виконання програми; механізм управління та контролю за ходом виконання програми. З метою підготовки до створення Програми до її опрацювання запрошені провідні науково-дослідні інститути та будівельні корпорації. Головними засадами щодо сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві мають бути: Формування інноваційно-інвестиційної інфраструктури. Економічне стимулювання інноваційної діяльності. Створення інформаційного середовища. Нормативна підтримка інноваційної діяльності. Наукова підтримка інноваційної діяльності. Маркетинг інноваційної діяльності. Так формування інноваційно-інвестиційної інфраструктури передбачає створення технопарків технополісів венчурних підприємств. Узагальнення досвіду другої половини XX століття свідчить що високі темпи інноваційної активності досягаються лише за умов створення інституціонального середовища яке забезпечує захист інтелектуальної власності і технологічних нововведень створює умови для розширення конкуренції на базі інновацій оптимізує фінансові матеріальні і трудові ресурси для їх розвитку. До певної міри цим вимогам може зарадити створення асоціації підприємств будівельного комплексу залучення комерційних банків до інноваційної діяльності. На часі вирішення комплексу проблем пов'язаних із створенням першого в Україні технопарку в будівельному комплексі. Економічне стимулювання інноваційної діяльності на сучасному етапі законодавче закріплено і реалізується хоч і досить обмежено стосовно існуючих технопарків. Проте поширення економічного стимулювання вимагають і проблеми оподаткування інноваційних підприємств. Доцільно переглянути чинний порядок сплати ввізного мита і податку на додану вартість при імпорті в Україну окремих видів сировини устаткування комплектуючих та інших товарів. Дуже важливе значення для розвитку інноваційної діяльності в будівництві мають і такі умови як створення інформаційного середовища зокрема створення депозитарію інноваційних проектів у будівництві. Розвиток інноваційної діяльності в будівельному комплексі вимагає створення системи менеджменту та прогнозного маркетингу. Зазначені засади необхідно буде врахувати при розробленні Програми сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві а проект програми передбачається розглянути на засіданні президії науково-технічної ради Держбуду України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇПОЛІТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙУ БУДІВНИЦТВІ Д. БАРЗИЛОВИЧ