ДСТУ 1.3-93

ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов

Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Державним науково-дослідним інститутом "Система" ДНДІ "Система" Держстандарту України ВНЕСЕНО Управлінням державної стандартизації Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 1993-07-29 №116 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ Зміст 1 Галузь використання 2 Нормативні посилання 3 Основні положення 4 Порядок розроблення 5 Правила побудови та викладу . 6 Правила оформлення 7 Порядок узгодження 8 Порядок затвердження 9 Порядок надання позначень 10 Порядок державної реєстрації 11 Порядок забезпечення технічними умовами їх обліку та зберігання Додаток А Форма каталожного листка продукції ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Державна система стандартизації України Порядок розроблення побудови викладу оформлення узгодження затвердження позначення та реєстрації технічних умов Государственная система стандартизации Украины Порядок разработки построения изложения оформления согласования утверждения обозначения и регистрации технических условий State system for standardization of the Ukraine Procedure for development lay-out formulation presentation identification and registration of specifications ДСТУ 1.3-93 Чинний від 1993-10-01 Заменен ДСТУ 1.3-2004 кроме раз. 10. с 01.01.2005 Основание ИУ ІПС 2004 №5 с19 01. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗМІНА № 1 ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення побудови викладу оформлення узгодження затвердження призначення та реєстрації технічних умов. Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 28 02.2000 № 182 Чинна від 2000-04-01 Пункт 9.2. Замінити слова: «двох останніх цифр року затвердження» на «відокремленого тире року затвердження» Приклад викласти у новій редакції: «Приклад. ТУ У 24888616.002-2000». ІПС № 2-2000 Заменен ДСТУ 1.6-2004 в ч. реєстрации с 01.10.2004 Основание ИУ ІПС 2004 №3 с20 Изм 1 ДСТУ 2-2000 с.19 Изм 2 ДСТУ 12-2000 с.23 Изм 3 5-2000 с.51 Попр к при 3 9-2003 с.69 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт поширюється на технічні умови що розробляють в Україні а також на зміни до них. Стандарт встановлює порядок розроблення побудови викладу оформлення узгодження затвердження позначення та державної реєстрації технічних умов на продукцію послуги що виготовляється у всіх галузях народного господарства України крім розроблюваної та виготов-люваної на замовлення Міністерства оборони а також змін до них. Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств установ і організацій одо діють на території України а також для громадян-суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті наведені посилання на такі документи: ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні положення; ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови викладу оформлення та змісту стандартів; ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ; ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов; ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки; ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи; ГОСТ 2.105-79 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы; ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения; ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений; ГОСТ 13.1.002-80 Репрография. Микрография. Документы для съемки. Общие требования и нормы; ГОСТ 28388-89 Документы на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения; КНД 50-009-93 Типова побудова технічних умов. Методичні вказівки. 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Технічні умови ТУ - нормативний документ який установлює вимоги до конкретної продукції послуг і регулює стосунки між постачальником розробником робітником і споживачем замовником продукції послуг. ТУ є невід'ємною частиною комплекту технічної документації на продукцію вироби матеріали речовини послуги на яку вони поширюються або самостійним документом. 3.2 ТУ розробляють у таких випадках: - за відсутності державних та галузевих стандартів далі - стандартів на розроблювану продукцію послуги або за необхідності конкретизації їхніх вимог; - за необхідності доповнення та або посилення вимог норм та правил чинних стандартів на дану продукцію послуги. 3.3 ТУ розробляють на: - один конкретний виріб матеріал речовину одну послугу і т. ін.; - декілька конкретних виробів матеріалів речовин і т. ін. групу послуг групові технічні умови . 3.4 ТУ допускається не розробляти якщо продукція послуга може бути випущена надана за стандартом на конкретний вид продукції а також за згодою замовника основного споживача згідно з: - технічним завданням контрактом протоколом конструкторською документацією і т. ін. - для одиничної продукції; - конструкторською документацією що входить до комплекту документації на виріб - для складових частин цього виробу; - технічною документацією технологічними та конструкторськими документами - для речовин матеріалів та напівфабрикатів які підлягають подальшій обробці та виготовляються у встановленому обсязі за пряним замовленням одного підприємства; - зразком-еталоном та технічним описом зразка - для непродовольчих товарів народного вжитку за винятком складної побутової техніки продукції побутової хімії та транспортних засобів коли показники їхньої якості встановлені стандартом на групу однорідної продукції; - контрактом - для продукції призначеної тільки для експорту за дотримання обов'язкових вимог стандартів з безпеки та охорони навколишнього природного середовища . 3.5 Якщо окремі вимоги які поширюються на дану продукцію послуги встановлені в стандартах ТУ на іншу продукцію послуги в програмі і методиці випробувань конструкторських документах на дану продукцію то в ТУ зазначені вимоги не повторюють а у відповідних розділах ТУ дають посилання на ці документи або їхні розділи пункти. Не допускається посилання на стандарти підприємств. 3.6 Як ТУ допускається застосовувати міжнародні регіональні та національні стандарти інших країн на основі міжнародних угод договорів чи з дозволу відповідних регіональних організацій або національних органів з стандартизації якщо вимоги цих документів відповідають потребам народного господарства не протирічать чинному законодавству України і відсутні розроблені на їхній основі державні стандарти або галузеві стандарти України. 3.7 Термін введення в дію ТУ встановлює підприємство організація - розробник. 3.8 За погодженням із замовником основним споживачем допускається не обмежувати термін дії ТУ. В такому разі на титульній сторінці повинен бути напис: "Без обмеження терміну дії". 4 ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ 4.1 Стадії розроблення ТУ - згідно з ГОСТ 2.102 ГОСТ 2.103. 4.2 Основою для прийняття рішення про розроблення ТУ є: - технічне завдання на розроблення продукції договір контракт протокол і т. ін. розроблене та затверджене в порядку встановленому підприємством організацією - розробником продукції та замовником основним споживачем ; - державна програма або директивний документ; - ініціативні пропозиції підприємств організацій -розробників або підприємств організацій -виробників продукції. 4.3 Розроблення змін до ТУ здійснюють підприємства організації -власники оригіналів ТУ. 5 ПРАВИЛА ПОБУДОВИ ТА ВИКЛАДУ 5.1 ТУ як правило повинні мати вступну частину галузь застосування та розділи розміщені у такій послідовності: - технічні вимоги; - вимоги безпеки та охорони навколишнього природного середовища; - правила приймання; - методи контролю випробувань аналізу вимірювань ; - транспортування та зберігання; - вказівки з експлуатації; - гарантії виробника. У ТУ на продукцію послугу на яку конструкторська документація не розробляється першим розділом є "Нормативні посилання". Загальні вимоги щодо викладу розділів ТУ наведено в H Д 50-009-93 5.2 Залежно від специфіки виробництва та призначення продукції послуги ТУ допускається доповнювати іншими розділами або не включати окремі розділи. 5.3 В обов'язковому додатку до ТУ наводять перелік документів на які є посилання в ТУ. Примітка. У ТУ на продукцію послуги що включають розділ "Нормативні посилання" перелік документів на які є посилання не наводять. 5.4 В разі потреби у додатках до ТУ наводять: - перелік засобів вимірювань інструменту оснащення матеріалів та реактивів необхідних для підготовки і проведення контролю випробувань та приймання продукції що виготовляється згідно з ТУ; - перелік еталонів необхідних для порівняння з технічними даними продукції. 6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ 6.1 ТУ що входять до комплекту конструкторської документації оформляють згідно з ГОСТ 2.105 та ГОСТ 2.004. ТУ облік та зберігання яких здійснюється на магнітних носіях оформляють згідно з ГОСТ 28388. ТУ повинні виконуватися на аркушах формату A4 згідно з ГОСТ 2.301 з основним написом згідно з ГОСТ 2.104 форми 2 та 2а . Вписувати до ТУ окремі слова та умовні знаки а також виконувати схеми та рисунки необхідно чорним чорнилом пастою чи тушшю. Схеми креслення га таблиці допускається виконувати на аркушах формату A3 та А2 згідно з ГОСТ 2.301 з основним написом згідно з ГОСТ 2.104 форма 2а . Допускається комплектувати ТУ схемами кресленнями та таблицями; виконаними друкарським способом. ТУ повинні бути надруковані на матеріалі який дозволяє багаторазове зняття копій а також мікрофільмування згідно з ГОСТ 13.1.002. 6.2 Групові ТУ складаються на два і більше вироби види продукції які мають спільні конструктивні ознаки схожість конструкції за різних параметрів та або розмірів за деяких конструктивних відмінностей окремих складових частин а також в разі різного розташування і різної кількості однакових складових частин у виробі. Побудова групових ТУ повинна відповідати вимогам цього стандарту. У групових ТУ змінні дані слід подавати у вигляді таблиць розташованих у тексті відповідного розділу підрозділу додатка. Якщо однакові вироби за умовами замовлення виготовляють з різною комплек ністю то спочатку слід записувати постійні дані для виконань а потім змінні в порядку зростання їхніх позначень. Назву виробу в основному написі на титульній сторінці та вступній частині ТУ слід записувати в називному відмінку множини. 6.3 Останньою сторінкою ТУ повинен бути "Листок реєстрації змін" який оформляють відповідно до ГОСТ 2 503 і який входить у загальну кількість аркушів документа. 6.4 ТУ на продукцію на яку конструкторська документація не розробляється оформляють зі іо з ДСТУ 1.5 . 6.5 Титульну сторінку ТУ оформляють згідно з ГОСТ 2.105 з доповненнями. На титульній сторінці ТУ в лівому верхньому ріжку проставляють позначення продукції згідно з класифікатором продукції. У правому верхньому ріжку зазначають групу продукції за класифікатором. Нижче позначення ТУ в дужках подають позначення документа на заміну якого їх випущено термін введення та ції ТУ за необхідності . Якщо ТУ впроваджують вперше відмітка про це робиться в дужках нижче його позначення. На титульній сторінці повинне бути передбачене вільне місце розміром 90 х 45 мм для розміщення штампа органу державної реєстрації ТУ який вміщує назву органу державної реєстрації реєстраційний номер та дату реєстрації. 6.6 Правила внесення змін до ТУ що входять до комплекту конструкторської документації - згідно з ГОСТ 2.503. 6.7 Зміни до ТУ на продукцію на яку конструкторська документація не розробляється оформляють згідно з ДСТУ 1.5 6.8 ТУ на послуги оформляють як ТУ ча продукцію відповідно до пп. 6.4 6.5 але з урахуванням специфіки послуги. 7 ПОРЯДОК УЗГОДЖЕННЯ 7.1 Проект ТУ підлягає узгодженню на приймальній комісії ху-дожньо-технічній раді дегустаційній комісії і т. ін. якщо рішення про постановку продукції на виробництво чи про надання послуги виносить приймальна комісія. Підприємство організація -розробник узгоджує із замовником основним споживачем проект ТУ після чого подає проект його та інші документи що підлягають узгодженню до організацій - членів приймальної комісії не пізніше ніж за місяць до початку роботи приймальної комісії. 7.2 Залежно від виду та призначення продукції однією з узгоджу-ральних організацій у складі приймальної комісії повинен бути орган державного нагляду. Проект ТУ в якому вміщуються вимоги що належать до компетенції органів державного нагляду підлягає узгодженню з ними. Проект ТУ на продукцію будівельного призначення підлягає погодженню з Мінбудархітектури України. 7.3 Необхідність розсилання проекту ТУ на відзив іншим зацікавленим організаціям визначає підприємство організація -розробник за узгодженням із замовником основним споживачем . 7.4 Узгодження проекту ТУ члени приймальної комісії проводять у період її роботи. Підписання акта приймання дослідного зразка дослідної партії продукції членами приймальної комісії-представниками узгоджу-вальних організацій означає узгодження проекту ТУ. 7.5 У випадку коли рішення про постановку продукції на виробництво чи про надання послуги приймають без приймальної комісії то проект ТУ підлягає узгодженню із замовником основним споживачем в особі якого може виступати підприємство організація -виробник та органами державного нагляду згідно зі сферою їх компетенції. Якщо технічний проект та робочу конструкторську документацію розробляють різні підприємства організації то проект ТУ на стадії "Робоча конструкторська документація" підлягає додатковому узгодженню з підприємством організацією -розробником технічного проекту. 7.6 Якщо в проекті ТУ є посилання або витяги з державних стандартів України чи міждержавних стандартів що встановлюють вимоги щодо безпечності продукції для життя та здоров'я людей майна охорони навколишнього природного середовища або витяги з правил та норм встановлених органами державного нагляду посилання на них то проект ТУ з цими органами не узгоджують. 7.7 У випадку коли монтаж продукції має проводити спеціалізована монтажна організація про що є відповідний запис у технічному завданні або договорі то проект ТУ підлягає узгодженню з провідними монтажними організаціями відповідних галузей промисловості. 7.8 Якщо в проекті ТУ немає посилань на діючі правила перевезення або коли продукція що підлягає транспортуванню не відповідає цим правилам то проект ТУ підлягає узгодженню з Міністерством транспорту України в порядку який ним встановлено. 7.9 Ініціативно розроблювані ТУ на продукцію основного споживача якої не визначено узгоджують з органами державного нагляду за сферою їхньої компетенції. 7.10 Узгодження проекту ТУ оформляють підписом керівника заступника керівника узгоджувальної організації з зазначенням "УЗГОДЖЕНО" або окремим документом актом приймання дослідного зразка або дослідної партії листом і т. ін. при цьому з зазначенням "УЗГОДЖЕНО" проставляють дату та номер документа. Запис: "Узгоджено із зауваженнями" не допускається. 7.11 Зміни до ТУ в тому числі їх скасування та продовження терміну дії узгоджують у порядку встановленому для ТУ. Зміни до ТУ узгоджують тільки з організаціями які раніше узгодили ТУ і компетенції яких вони торкаються. Якщо організацій що узгодили ТУ на час узгодження змін немає розформовані реорганізовані і т. ін. то зміни узгоджують з органі-заціями-правонаступниками. 7.12 Термін узгодження ТУ та змін до них не повинен перевищувати 15 днів від дня їх одержання від підприємства організації - виробника. 7.13 ТУ на продукцію що знята з виробництва допускається використовувати для виготовлення запасних частин. При цьому на титульній сторінці роблять запис: "Для ремонтних цілей" а обмеження терміну дії якщо воно було скасовується. 8 ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ 8.1 Для ТУ які розробляються підприємствами організаціями що мають відомчу підлеглість порядок затвердження ТУ встановлюється міністерством відомством . 8.2 В інших випадках ТУ затверджує підприємство організація -розробник ТУ. 8.3 Затвердження ТУ оформляють підписом службової особи якій надано це право з зазначенням "ЗАТВЕРДЖЕНО" на титульній сторінці документа. 8.4 Зміни до ТУ затверджують в порядку встановленому для ТУ. 8.5 ТУ можуть затверджувати на визначений термін дії за узгодженням із замовником основним споживачем . У разі ініціативного розроблення термін дії ТУ визначас підприємство організація - розробник. 9 ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ 9.1 Позначення ТУ що розробляються підприємствами організаціями які мають відомчу підпорядкованість проводиться за правилами встановленими міністерством відомством . Позначення ТУ на продукцію будівельного призначення здійснюється за правилами встановленими Мінбудархітектури України. Інші підприємства організації надають позначення ТУ відповідно до прийнятих ними правил. 9.2 Для новостворених підприємств та об'єднань рекомендується позначення ТУ складати із: - індексу документа ТУ ; - скороченої назви держави У ; - коду підприємства організації -власника оригіналу ТУ із ОКПО вісім знаків ; - порядкового реєстраційного номера три знаки ; - двох останніх цифр року затвердження. Приклад. ТУ У 12345813.001-93. 10 ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 10.1 Державній реєстрації підлягають ТУ на продукцію серійного та масового виробництва і послуги узгоджені та затверджені відповідно до вимог цього стандарту. 10.2 Не підлягають державній реєстрації ТУ на: -дослідні зразки дослідні партії ; - сувеніри та вироби народних художніх промиєІів крім виробів з дорогоцінних металів ; - технологічні промислові відходи гировини матеріалів напівфабрикатів; - складові частини виробу напівфабрикати речовини і матеріали не призначені для самостійного постачання або виготовлені за прямим замовленням одного підприємства; - продукцію одиничного виробництва. 10.3 Державну реєстрацію ТУ здійснюють територіальні органи Держстандарту України за місцем знаходження підприємства організації -розробника. Зміни до ТУ реєструють у територіальних органах Держстандарту України за місцем знаходження підприємства організації -власника оригіналу технічної документації. 10.4 На державну реєстрацію разом із супровідним листом подають: - ТУ зміни до них - три примірники один з яких є придатним до мікрофільмування; - копії документів листа телеграмі: акта приймання дослідного зразка і т. ін. що підтверджують узгодження ТУ змін до них якщо відсутні узгоджувальні підписи на титульній сторінці; - каталожний листок продукції відповідно до додатка А. Примітка. Зміни до ТУ необхідно подавати на державну реєстрацію разом із каталожним листком лише в тому разі коли змінюють дані що внесені до нього. 10.5 ТУ подають на державну реєстрацію зброшурованими. На обкладинці зазначають назву продукції та позначення ТУ. 10.6 Територіальні органи Держстандарту України проводять державну реєстрацію ТУ змін до них протягом 15 днів від часу надходження за порядком встановленим Держстандартом Україна. 10.7 На титульній сторінці примірників ТУ змін до них реєстру-вальний орган ставить штамп із зазначенням назви дати та номера державної реєстрації. 10.8 Зареєстрований примірник ТУ зміни до нього придатний до мікрофільмування та каталожний листок територіальний орган подає до фонду технічних умов Українського науково-виробничого центру стандартизації метрелогії та сертифікації щомісячно до 5 - го числа місяця що настає за звітним разом із звітом про державну реєстрацію. 10.9 Зареєстрований примірник ТУ змін до них повертають підприємству організації -розробнику або підприємству організації -власнику оригіналу. Після одержання зареєстрованого примірника ТУ змін до них підприємство організація -розробник або підприємство організація -власник оригіналу переносить відомості про державну реєстрацію на титульну сторінку оригіналу. 10.10 Розсилання та використання копій ТУ змін до них без зазначення на них відомостей про державну реєстрацію не допускається. Використання копій ТУ здійснюють з дозволу підприємства організації -власника оригіналу. Територіальні органи що проводять державну реєстрацію ТУ та фонд технічних умов є відповідальними згідно з чинним законодавством України щодо майнової частини авторського права за несанкціоноване підприємством організацією -власником оригіналу ТУ розмноження та передачу копій ТУ іншим юридичним та фізичним особам. 10.11 Після закінчення терміну дії ТУ для ТУ з обмеженим терміном дії якщо під час дії ТУ не подано змін шодо продовження терміну їх дії а також в разі скасування ТУ з причини зняття продукції з виробництва державна реєстрація ТУ підлягає анулюванню органом який зареєстрував документ у тримісячний термін. 10.12 Відомості про анулювання державної реєстрації ТУ в триденний термін направляють підприємству організації -власнику оригіналу до Українського науково-виробничого центру стандартизації метрології та сертифікації щомісячно разом із звітом про державну реєстрацію. 11 Порядок забезпечення технічними умовами їх обліку та зберігання 11.1 Забезпечення технічними умовами змінами до них здійснюють на договірних засадах підприємства організації -власники оригіналів ТУ відповідно до ДСТУ 1.0. 11.2 Якщо ТУ розроблено у складі конструкторської документації то їх облік і зберігання здійснюють відповідно до ГОСТ 2.501. Додаток А обов'язковий Форма каталожного листка продукції КАТАЛОЖНИЙ ЛИСТОК ПРОДУКЦП 30. Основні показники продукції № ч/ч Назва показчика Одиниця вимірювання Значення діапазон Примітка. Наводять тільки функціональні показники та показники що характеризують споживчі властивості продукції а також її безпечність для життя та здоров'я людей дію на навколишнє природне середовище енергоспоживання і т. ін. Ключові слова: технічні умови розроблення виклад оформлення узгодження затвердження позначення реєстрація.