Рішення Колегії N 23 від 29.04.2005 р.

Рішення Колегії N 23 від 29.04.2005 р. Аналіз стану роботи з підвищення кваліфікації працівників центрального апарату та директорів підприємств, установ та організацій сфери управління Держбуду України

Рішення колегії від 29 квітня 2005 р. № 23 Аналіз стану роботи з підвищення кваліфікації працівників центрального апарату та директорів підприємств установ та організацій сфери управління Держбуду України Рішення колегії від 29 квітня 2005 р. № 23 Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Відділу кадрів Осяєвої Н.В. про стан роботи з підвищення кваліфікації працівників центрального апарату та керівників підприємств установ та організацій сфери управління Держбуду України колегія вирішила: 1. Інформацію начальника Відділу кадрів Н.Осяєвої взяти до відома. 2. Заступникам Голови керівникам структурних підрозділів Комітету здійснювати планування роботи структурних підрозділів з урахуванням можливості проходження підвищення кваліфікації працівниками цих підрозділів відповідно до затверджено графіка навчання. 3. Відділу кадрів Н.Осяєва Фінансово-економічному управлінню Т.Щавінська підготувати пропозиції щодо передбачення в державному бюджеті на 2006 рік коштів для направлення працівників апарату на семінари з напрямків необхідних для професійного виконання завдань та обов'язків поглибленого володіння комп'ютером ділового українського мовлення тощо . 4. Відділу кадрів Н.Осяєва : забезпечити систематичне підвищення кваліфікації працівників центрального апарату та керівників підприємств установ та організацій сфери управління Комітету згідно з графіками та угодами на 2005 рік; продовжити практику проведення в центральному апараті Комітету навчання державних службовців та їх кадрового резерву а також керівників підприємств установ та організацій сфери управління Комітету відповідно до затвердженого плану; забезпечити проведення щорічних аналізів професійно-кваліфікаційного складу державних службовців Комітету з урахуванням виконання встановлених кваліфікаційних вимог за посадами та визначення незадоволеної потреби у фахівцях певних кваліфікаційних рівнів спеціальностей і спеціалізацій з метою їх подальшого навчання. 5. Рекомендувати керівникам підприємств установ та організацій сфери управління Комітету здійснювати заходи щодо систематичного направлення на підвищення кваліфікації фахівців своїх підприємств особливо осіб що перебувають у кадровому резерві на посади керівників. 6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. ЧЛЕН КОЛЕГІЇ ДЕРЖБУДУ УКРАЇНИА. БЕРКУТА * * * Довідка Державотворення в Україні виконання складних завдань державного управління соціально-економічним культурним розвитком країни регулюючого впливу в інших сферах багатогранного життя суспільства яке стало на шлях самостійного розвитку потребують високопрофесійних всебічно підготовлених відданих державі кадрів здатних реалізувати її політику ініціативно і творчо на визначених ділянках роботи. У підготовці саме таких працівників одне з чільних місць посідає система підвищення кваліфікації державних службовців. На цю систему покладається завдання оновлення і збагачення знань кадрів що здебільшого здобули освіту у попередній період донесення до них сучасних орієнтирів. Указами Президента України постановами Уряду сформовано систему професійного навчання державних службовців яка спирається на Національну академію державного управління при Президентові України магістратури у вищих навчальних закладах України IV рівня акредитації територіальні центри перепідготовки і підвищення кваліфікації 50 галузевих закладів післядипломної освіти. Створена і функціонує наукова та освітня галузь "державне управління". Формування державного замовлення на підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців здійснюється відповідно до Законів України "Про державну службу" "Про освіту" "Про вищу освіту" "Про наукову і науково-технічну діяльність" "Про поставки продукції для державних потреб" "Про місцеве самоврядування в Україні" "Про роботу в органах місцевого самоврядування" Указів Президента України "Про Комплексну програму підготовки державних службовців" від 09.11.2000 р. № 1212 та "Про стратегію реформування системи державної служби в Україні" від 14.04.2000 р. № 599 постанови Кабінету Міністрів України "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування" від 14 липня 1999 р. № 1262 а також інших нормативно-правових актів з питань державної служби і професійного навчання державних службовців. Наразі Урядом за участю Головного управління державної служби України та інших міністерств та відомств розробляються зміни до нормативно-правових актів з питань навчання державних службовців стосовно визначення єдиного замовника на підготовку магістрів у галузі "Державне управління" та вдосконалення мережі навчальних закладів що здійснюють підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств установ та організацій. Відділом кадрів Держбуду України щорічно формується державне замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців V категорії та подається до Головдержслужби України. Крім того під час формування бюджетного запиту надаються пропозиції щодо виділення коштів на підвищення кваліфікації державних службовців інших категорій та керівників підприємств установ та організацій. За існуючого правового поля у сфері навчання державних службовців мають бути забезпечені такі вимоги щодо обсягів підвищення кваліфікації: фахівці які вперше прийняті на державну службу повинні пройти підвищення кваліфікації за професійними програмами протягом першого року їх роботи орієнтовно 8 - 18 осіб ; не менше 30 відсотків від загальної чисельності державних службовців за винятком державних службовців прийнятих уперше на державну службу щорічно повинні обов'язково проходити навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців в освітній галузі "Державне управління" орієнтовно 25-35 осіб ; крім того існує потреба у підвищенні кваліфікації зі специфічних напрямків залежно від виконуваних функцій та завдань орієнтовно 7-15 осіб . Виходячи з цього а також із необхідності здійснювати підвищення кваліфікації керівників підприємств установ та організацій сфери управління Держбуду України а також кадрового резерву мінімальна річна потреба у виділенні коштів складає орієнтовно 50 - 60 тис.грн. Проте виділення коштів з державного бюджету відбувається не за принципом скільки необхідно відповідному органу державної влади для організації цілісного та безперервного процесу підвищення кваліфікації а виходячи з реальних можливостей Держави щодо виділення коштів на зазначені цілі. Тому протягом 2002-2004 років кошти на підвищення кваліфікації з державного бюджету не виділялись зовсім а у 2005 році виділено аж 2 5 тис.грн. При середній вартості підвищення кваліфікації одного державного службовця - 900-1000 грн. - цих коштів вистачить максимум на підвищення кваліфікації 3 осіб у той час як для забезпечення безперервності процесу підвищення кваліфікації щорічно потрібно навчати орієнтовно 40-50 працівників. Як наслідок підвищення кваліфікації в Держбуді України відбувається тільки у тому випадку коли є можливість направити працівника на навчання безкоштовно а керівники підприємств установ та організацій сфери управління Держбуду України підвищують свою кваліфікацію шляхом участі у роботі ряду науково-практичних конференцій та семінарів у тому числі міжнародних за рахунок власних коштів. Проте навіть за можливості направлення працівників на навчання коли Держбуд не витрачає на це кошти керівники не погоджуються направити працівників своїх підрозділів на навчання мотивуючи це великою завантаженістю цих працівників. Зазначаємо що керівники всіх структурних підрозділів мають бути в першу чергу зацікавлені у сприянні професійному зростанню своїх підлеглих кадрів на всіх рівнях ієрархії. Здатність виявити майбутніх керівників є важливим чинником успіху у досягненні значних результатів у службовій діяльності. Проте незважаючи на об'єктивні труднощі в основному відсутність коштів та брак часу у самих державних службовців на підвищення кваліфікації певні позитивні здобутки є. Відділом кадрів щорічно готується План - графік підвищення кваліфікації державних службовців керівників державних підприємств установ і організацій Комітету який майже повністю виконується. У 2005 році вперше запроваджено навчання державних службовців та осіб зарахованих до кадрового резерву безпосередньо в Комітеті. Це здійснюється шляхом регулярного обміну досвідом між державними службовцями центрального апарату та обговорення актуальних проблем державного управління. Затверджено План таких зустрічей та за участю керівників структурних підрозділів складена відповідна тематика. Постійно проводяться семінари з працівниками державних підприємств установ та організацій сфери управління Комітету із застосування певних законодавчих актів та вивчення передового досвіду управлінської діяльності. Державні службовці центрального апарату Комітету також постійно беруть участь у семінарах та конференціях що проводяться Мінекономіки Мінфіном Мін`юстом Фондом державного майна іншими міністерствами та відомствами а також за кордоном. Указом Президента України від 13 грудня 2003 року № 1433 "Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 роки" затверджено Державну програму підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки метою якої є якісне визначення рівня кадрового забезпечення та удосконалення системи професійного навчання фахівців зазначеної сфери. На сьогодні Держбудом визначено потребу у фахівцях у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції та обсяги підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації. Після визначення Головдержслужбою переліку навчальних закладів що здійснюватимуть зазначену підготовку та джерел фінансування цих заходів Комітет буде направляти визначених працівників на навчання детальна інформація наведена в таблиці 1 . Ведеться також робота щодо підвищення кваліфікації працівників які перебувають у кадровому резерві. Крім направлення їх до навчальних закладів які здійснюють підвищення кваліфікації ці працівники також проходять стажування на тих посадах на які вони перебувають у кадровому резерві відповідно до індивідуальних планів стажування. З 2002 по 2004 роки підвищили кваліфікацію 85 державних службовців. В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України - 12 працівників в Інституті державного управління в сфері цивільного захисту - 8 працівників 25 працівників успішно пройшли стажування за індивідуальними програмами та зайняли вищі посади 40 працівників взяли участь у науково-практичних семінарах з питань інноваційної і фінансово-господарської діяльності та в науково-практичній конференції із соціальних питань проблем будівельної галузі України детальна інформація наведена в таблиці 2 . За цей же період шляхом участі у роботі ряду науково-практичних конференцій та семінарів у тому числі міжнародних підвищили свою кваліфікації 52 керівники підприємств установ та організацій сфери управління Держбуду України. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВН. ОСЯЄВА