Рішення Колегії N 34 від 27.05.2005 р.

Рішення Колегії N 34 від 27.05.2005 р. Про стан підготовки та перепідготовки робітничих та інженерно-технічних кадрів для будівельного комплексу України

Рішення колегії від 27 травня 2005 р. № 34 Про стан підготовки та перепідготовки робітничих та інженерно-технічних кадрів для будівельного комплексу України Рішення колегії від 27 травня 2005 р. № 34 Враховуючи важливість для розвитку будівельного комплексу України питання кадрового забезпечення висококваліфікованими фахівцями та беручи до уваги необхідність створення цілісної національної системи підготовки підвищення кваліфікації та перепідготовки робітничих інженерно-технічних і наукових кадрів у всіх сферах будівельної діяльності - архітектурі містобудуванні будівництві промисловості будівельних матеріалів збереженні нерухомої культурної спадщини колегія вирішила: 1. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку начальнику Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзиловичу начальнику Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шараповій ректору Київського національного університету будівництва і архітектури А.Тугаю із залученням Академії будівництва України та Української академії архітектури створити робочу групу щодо розроблення проекту Концепції програми національної системи підготовки перепідготовки підвищення кваліфікації та атестації інженерно-технічних та архітектурних кадрів для будівельного комплексу України. 2. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку та начальнику Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзиловичу внести зміни до Положення про Базову організацію та Положення про державну атестацію науково-дослідних науково-технічних організацій сфери управління Держбуду України щодо прийняття навчальних студентських груп на практику за відповідними напрямами з визначенням щорічного мінімального обсягу таких груп та врахуванням зазначеної роботи при проведенні атестації та наданні статусу базових цим організаціям; - надіслати до великих будівельних організацій та установ які не входять до сфери управління Держбуду України звернення щодо прийняття цими організаціями на практику студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки "будівництво" і "архітектура" на безоплатній основі. 3. Заступнику Голови Комітету В.Гречку та начальнику Відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності В.Лісничуку із залученням Національної спілки архітекторів України прискорити роботу з розроблення "Порядку проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури" з урахуванням досвіду будівельного комплексу Білорусі. 4. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова із залученням корпорації "Укрреставрація" розробити проект відповідних доповнень до Класифікатора професій ДК 003-95 і Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників із визначенням фаху "реставратор архітектурних об'єктів" і напряму підготовки "реставрація і реконструкція архітектурної спадщини" та подати зазначені проекти в установленому порядку до Міністерства праці та соціальної політики України. 5. Керівникам науково-дослідних та проектних інститутів сфери управління Держбуду України протягом місяця подати до Держбуду України пропозиції щодо створення на базі їх організацій та відповідних навчальних закладів навчально-науково-виробничих комплексів враховуючи позитивний досвід роботи навчально-науково-виробничого комплексу "Діпромісто" ? КНУБА". 6. Підтримати ініціативу корпорації "Укрмонтажспецбуд" щодо створення за відповідними напрямами діяльності госпрозрахункових навчально-виробничих комбінатів з підготовки перепідготовки та атестації робітничих кадрів на базі провідних будівельних корпорацій для потреб будівельного комплексу України. 7. Підтримати ініціативу корпорації "Укрбуд" щодо започаткування іменних стипендій для учнів базових професійно-технічних училищ і студентів вищих навчальних закладів І - ІV рівнів акредитації та рекомендувати підприємствам організаціям і установам будівельного комплексу України розглянути можливість щодо запровадження таких стипендій з метою створення умов для формування їх якісного кадрового резерву. 8. Ініціювати звернення до Кабінету Міністрів України щодо повернення Держбуду України функцій з формування державного замовлення на підготовку спеціалістів для потреб будівельного комплексу з метою розміщення такого замовлення Міністерством освіти і науки України на підготовку спеціалістів за відповідними напрямами підготовки у вищих навчальних закладах на тендерній основі. 9. Ініціювати звернення до Міністерства освіти і науки України щодо: упорядкування системи вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти з метою забезпечення регіональних та галузевих потреб у кваліфікованих фахівцях шляхом розміщення державного замовлення з підготовки спеціалістів для будівельного комплексу в державних профільних вищих навчальних закладах України; створення профільних центрів з проведення систематичних маркетингових досліджень освітніх послуг на ринку праці з метою моніторингового вивчення змін на ринку освітніх послуг прогнозування потреб у фахівцях мобільної зміни структури навчального процесу відповідно до потреб ринку праці та працевлаштування випускників навчальних закладів; надання на розгляд з метою погодження до Держбуду України проектів стандартів вищої освіти на спеціалістів для будівельного комплексу з метою максимального врахування кваліфікаційних вимог до сучасних фахівців за відповідними напрямами підготовки; визначення на умовах тендеру єдиного видавця базових підручників за відповідними напрямами підготовки спеціалістів для будівельного комплексу України з погодженням їх проектів Держбудом України Академією будівництва України та Українською академією архітектури; прискорення прийняття Державної програми розвитку професійно-технічної освіти на 2005-2010 роки; розроблення проекту "Положення про студентський будівельний загін" з метою розширення умов для набуття практичного досвіду роботи за фахом майбутніми молодими спеціалістами-будівельниками. 10. Ініціювати звернення до Міністерства праці та соціальної політики України щодо розроблення проекту "Про взаємовідносини роботодавця і працівника при підготовці перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів підприємств та організацій усіх форм власності" з залученням до цього розроблення заінтересованих центральних органів виконавчої влади. ЧЛЕН КОЛЕГІЇА. БЕРКУТА