ДСТУ Б В.2.7-9-94

ДСТУ Б В.2.7-9-94 Будівельні матеріали. Сировина глиниста органомінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-9-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ---------------------------------- БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ СИРОВИНА ГЛИНИСТА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНА З ВІДХОДІВ ВУГЛЕВИДОБУТКУ ТА ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ ДЛЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ Технічні умови Міністерство України у справах будівництва і архітектури Київ 1994 ДСТУ Б В.2.7-9-94 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Управлінням державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 30.03.94 г. N75 Стандарт відповідає державному стандарту України ДСТУ 1.5-93 "Загальні вимоги до побудови викладу оформлення та змісту стандартів" 4 НА ЗАМІНУ РСТ УССР 5023-82 "Сырье органо-минеральное из отходов угледобычи и углеобогащения для керамических изделий" ДСТУ Б В.2.7-9-94 ЗМІСТ 1 Галузь використання ........................... 1 2 Нормативні посилання .......................... 2 3 Класифікація. Основні параметри ............... 3 4 Технічні вимоги ............................... 3 5 Вимоги безпеки ................................ 4 6 Правила приймання ............................. 5 7 Методи контролю ............................... 6 8 Транспортування та зберігання ................. 6 ДСТУ Б В.2.7-9-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ---------------------------------- БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів Технічні умови СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Сырье глинистое органо-минеральное из отходов угледобычи и углеобогащения для керамических изделий Технические условия BUILDING MATERIALS Organic mineral clay raw material from coal mining waste and coal dressing by-product for ceramic products Specifications ------------------------------------------------------------ Чинний від 1994-04-01 1 Галузь використання Цей стандарт поширюється на сировину глинисту органо-міне- ральну далі - сировина яка являє собою побічний продукт добу- вання або збагачення вугілля і застосовується у виробництві будівельних керамічних виробів. Стандарт не поширюється на золошлакові сировинні матеріали які є відходами ТЕС ТЕЦ ДРЕС. Вимоги даного стандарту обов'язкові. Стандарт придатний для цілей сертифікації. - 2 - ДСТУ Б В.2.7-9-94 2 Нормативні посилання У цьому стандарті є посилання на такі документи: ГОСТ 12.0.001-82 | ССБТ. Основные положения -------------------------------------------------------- ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно- | гигиенические требования к воздуху | рабочей зоны -------------------------------------------------------- ГОСТ 12.4.028-76 | ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток" -------------------------------------------------------- ГОСТ 147-74 | Топливо твердое. Метод | определения высшей теплоты | сгорания и вычисление низшей | теплоты сгорания -------------------------------------------------------- ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные и | металлические -------------------------------------------------------- ГОСТ 2642.3-86 | Материалы и изделия огнеупорные. | Методы определения двуокиси | кремния -------------------------------------------------------- ГОСТ 2642.4-86 | Материалы и изделия огнеупорные. | Методы определения окиси аллюминия -------------------------------------------------------- ГОСТ 7502-89 | Рулетки измерительные | металлические -------------------------------------------------------- ГОСТ 8606-72 | Топливо твердое. Методы | определения серы -------------------------------------------------------- ГОСТ 10742-71 | Угли бурые каменные антрацит | горючие сланцы и угольные брикеты. | Методы отбора и подготовки проб | для лабораторных испытаний -------------------------------------------------------- ГОСТ 11014-81 | Угли бурые каменные антрацит и | горючие сланцы. Ускоренный метод | определения влаги -------------------------------------------------------- ГОСТ 11022-90 | Топливо твердое минеральное. | Методы определения зольности -------------------------------------------------------- ГОСТ 11055-78 | Угли бурые каменные и антрацит. | Радиационные методы | определения зольности -------------------------------------------------------- ГОСТ 14192-77 | Маркировка грузов -------------------------------------------------------- РБН 356-91 | Положення про радіаційний контроль на | об'єктах будівництва та підприємствах | будіндустрії і будматеріалів України | - 3 - ДСТУ Б В.2.7-9-94 3 Класифікація. Основні параметри 3.1 Сировина в залежності від призначення розділяється на ка- горії: О - основний матеріал вміст в шихті більше 60% ; Д - минеральна добавка вміст в шихті 40-60% ; П - паливна добавка вміст в шихті менше 40% . 3.2 В залежності від ступеня подрібнення на шахті і фабриці по величині сировина розділяється на класи: 1 - с разміром кусків більше 40 мм; 2 - с разміром кусків 0 - 6 мм; 3 - с разміром кусків 0 - 300 мм; 4 - с разміром часток менше 1 мм побічний продукт при флота- ційному збагаченні . Приклад умовного позначення основної глинистої органо-міне- ральної сировини з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів класу 3: "03 ДСТУ Б В.2.7-9-94" 4 Технічні вимоги 4.1 За показниками якості сировина вказаних категорій повинна відповідати вимогам таблиці 1. Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------- | Найменування | Норма для сировини категорій | | показника | | | |-----------------------------------------------| | | О | Д | П | |-----------------------------------------------------------------| | Массова частка | 70 | 80 | Не нормується | | оксиду кремнію | | | | | SiO2 не більше| | | | | у відсотках | | | | |-----------------------------------------------------------------| | Масова частка | 12 | 10 | Не нормується | | оксиду алюмінію | | | | | Al2O3 не менше| | | | | у відсотках | | | | |-----------------------------------------------------------------| | Питома теплота | 6 0 1430 |8 4 2000 | Не нормується | | згорання | | | | | МДж/кг | | | | | ккал/кг не | | | | | більше | | | | |-----------------------------------------------------------------| | Сума з'єднань | 3 0 | 4 0 | 6 0 | | сірки у перера- | | | | | хунку на | | | | | SO3 SO3 заг. | | | | | не більше | | | | | у відсотках | | | | ------------------------------------------------------------------- - 4 - ДСТУ Б В.2.7-9-94 Продовження таблиці 1 ------------------------------------------------------------------- | Найменування | Норма для сировини категорій | | показника | | | |-----------------------------------------------| | | О | Д | П | |-----------------------------------------------------------------| | Зольність | | | | | не менше | | | | | у відсотках | 75 | 70 | Не нормується | | не більше | | | | | у відсотках | | | 80 | ------------------------------------------------------------------- Примітка: при перевищенні установлених показників по вмісту SO3 заг. необхідно передбачити заходи по переходу водорозчинних з'єднань сірки в нерозчинені придатність сировини визначається за результатами випробувань в промислових умовах. 4.2 Масова частка вологи у відсотках повинна бути для сировини: - категорії О і Д клас 1 - не більше 8 - категорії О і Д клас 2 - не більше 14 - категорії О і Д клас 3 - не більше 18 - категорія П клас 4 - не більше 24 Примітка: сировина класів 2 3 4 в зимовий період поставляєть- ся при обробці що забезпечує незамерзання. 4.3 У сировині не допускаються сторонні включення будівель- не сміття вапняки крупнозернисті пісковики залучений метал та ін. . 4.4 Транспортне маркування згідно з ГОСТ 14192. 5 Вимоги безпеки 5.1 При використанні сировини необхідно дотримуватися вимог ГОСТ 12.1.005 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиени- ческие требования" та "Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудова- нию" затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР. 5.2 Загальні вимоги безпеки повинні відповідати ГОСТ 12.0.001. 5.3 Сировина у вигляді аерозолю має фіброгенну дію на органи дихання ГДК згідно з ГОСТ 12.1.005 - 6 мг/м3 клас небезпеки ІV. 5.4 Для вугільнопородного пилу що містить у собі більше 10% вільної SiO2 ГДК - 2 мг/м3 для вугільнопородного пилу що вміщує менше 10% вільної SiO2 ГДК - 4 мг/м3. 5.5 Сірка не має виражених токсичних властивостей гострі отруєння виключаються. 5.6 Визначення концентрації шкідливих речовин у повітрі робо- чої зони і контроль за ними повинен здійснюватись у відповідності - 5 - ДСТУ Б В.2.7-9-94 з вимогами ГОСТ 12.1.005. 5.7 Оцінка на радіаційну активність сировини а також методи радіаційного контролю проводяться за РСН 356-91 "Положення про ра- діаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах буд- індустрії і будматеріалів України". 5.8 Сумарна питома активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 БК/кг 1клас . 5.9 Виробничі приміщення мають бути обладнані загальнообмін- ною припливно-витяжною вентиляцією всі робочі місця - місцевими відсмоктувачами згідно з СН 2.04-05. 5.10 Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засоба- ми захисту згідно з ГОСТ 12.4.028. 5.11 Цехи повинні бути забезпечені засобами тушіння пожежі згідно з правилами пожежної безпеки на промисловому підприємстві. 6 Правила приймання 6.1 Приймання сировини проводиться партіями. Партією вва- жається кількість добової виробки сировини однієї категорії і одного класу. Підприємство-постачальник зобов'язане супроводжувати кожну партію сировини документом про якість встановленої форми в якому зазначається: - номер і дата видачі документа; - найменування і адреса постачальника; - найменування і адрес одержувача; - найменування продукції категорія клас; - номер партії маса т; - дата відвантажування; - результати випробувань; - дата виконання випробування; - позначення даного стандарту. 6.2 Для перевірки якості сировини повинні виконуватися прий- мально-здавальні періодичні та типові випробування для чого від кожної партії сировини відбирають пробу відповідно з ГОСТ 10742. 6.3 Під час проведення приймально-здавальних випробувань визначають: - масову частку SO3 заг.; - зольність; - масову частку вологи; - максимальний розмір кусків; - наявність сторонніх включень. 6.4 Під час періодичних випробувань які проводяться один раз в півріччя визначають: - масову частку оксиду кремнію; - масову частку оксиду алюмінію; - 6 - ДСТУ Б В.2.7-9-94 - питому теплоту згорання. 6.5 Типові випробування на відповідність всім вимогам даного стандарту повинні проводитись при переході на новий горизонт шахти або новий вид збагачуваного вугілля і при зміні технології добуван- ня або збагачення вугілля. Результати типових випробувань оформлюються актом. 6.6 При одержанні незадовільних результатів контрольної пере- вірки якості сировини хоча б по одному із показників даного стан- дарту проводять повторні визначення цього показника на подвоєній пробі взятій від тієї ж партії сировини. При незадовільних результатах повторних випробувань партія прийманню не підлягає. 6.7 Споживач має право проводити контрольну перевірку відпо- відності сировини вимогам даного стандарту застосовуючи правила відбору проб у відповідності з п.3.2 і методи впробування перед- бачені даним стандартом. 7 Методи контролю 7.1 Масові частки оксиду кремнію SiO2 та оксиду алюмінію Al2O3 визначають згідно з ГОСТ 2642.3 ГОСТ 2642.4. 7.2 Масову частку SO2 заг. визначають згідно з ГОСТ 8606. 7.3 Зольність визначають згідно з ГОСТ 11022 ГОСТ 11055. 7.4 Питому теплоту згорання визначають згідно з ГОСТ 147. 7.5 Масову частку вологи визначають згідно з ГОСТ 11014. 7.6 Максимальний размір кусків визначають металевою лінійкою згідно з ГОСТ 427 або рулеткой з ГОСТ 7502. 7.7 Наявність сторонніх включень визначають візуально. 8 Транспортування та зберігання 8.1 Транспортування сировини здійснюється залізничним авто- мобільним та водним транспортом у відповідності з Правилами переве- зення що діють на відповідному виді транспорту. 8.2 Перевезення сировини забрудненими транспортними засобами забороняється. 8.3 Сировина повинна зберігатися по категоріях і класах в умовах що виключають зволоження та забруднення сторонніми включеннями. - 7 - УДК 553.611 Ключові слова: сировина відходи сірка добавка глина добування збагачення. ПРИМІТКА. В зв'язку з підготовкою документа на ПЕОМ в формулах зроблені зміни а саме: - нижні індекси написані поряд з основними символами.