ДСТУ Б В.2.7-12-94

ДСТУ Б В.2.7-12-94 Будівельні матеріали. Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-12-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ =================================================== Будівельні матеріали СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПОРИСТИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ Класифікація ДСТУ Б В.2.7-12-94 Передмова 1. РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2. ВНЕСЕНО Головним управлінням будівельної індустрії механізації та промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України 3. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Держкоммістобудування України від 01.09.94 г. N26 4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б В.2.7-12-94 Зміст С. 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ ........................ 1 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ........................ 1 3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .......................... 2 4 КЛАСИФІКАЦІЯ ............................... 4 ДСТУ Б В.2.7-12-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ ------------------------------------------- Будівельні матеріали СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПОРИСТИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ Класифікація Строительные материалы СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ Классификация Building materials RAW MATERIAL FOR MANUFACTURING OF POROUS FILLERS Classification ------------------------------------------------------------ Чинний від 1994-10-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Даний стандарт розповсюджується на природну сировину і відходи промисловості для виробництва пористих заповнювачів з густиною зерен до 2 0 г/куб.см що використовуються як заповнювачі для легких - 2 - ДСТУ Б В.2.7-12-94 ГОСТ 2642.4-86 | Материалы и изделия огнеупорные. | Методы определения окиси аллюминия -------------------------------------------------------- ГОСТ 2642.5-86 | Материалы и изделия огнеупорные. | Методы определения окиси железа -------------------------------------------------------- ГОСТ 2642.7-86 | Материалы и изделия огнеупорные. | Методы определения окиси кальция -------------------------------------------------------- ГОСТ 2642.8-86 | Материалы и изделия огнеупорные. | Методы определения окиси магния -------------------------------------------------------- ГОСТ 2642.11-86 | Материалы и изделия огнеупорные. | Методы определения окиси калия и | натрия -------------------------------------------------------- ГОСТ 9169-75 | Сырье глинистое для керамической | промышленности -------------------------------------------------------- ГОСТ 21216.1-81 | Сырье глинистое. | Метод определения пластичности -------------------------------------------------------- ГОСТ 21216.2-81 | Сырье глинистое. | Метод определения тонкодисперсных | фракций -------------------------------------------------------- ГОСТ 21216.4-81 | Сырье глинистое. | Метод определения крупнозернистых | включений. -------------------------------------------------------- ГОСТ 21216.10-81| Сырье глинистое. | Метод определения минерального состава. -------------------------------------------------------- ГОСТ 21216.11-81| Сырье глинистое. Метод определения | огнеупорности легкоплавких глин ----------------------------------------------------------- ДСТУ 2195-93 | Єдина система стандартів у галузі ГОСТ 17.0.0.05-93 | охорони навколишнього середовища та | раціонального використання ресурсів. | Технічний паспорт відходу - 3 - ДСТУ Б В.2.7-12-94 - матеріали із відходів розпилювання каменів і дроблення гір- ських порід. 3.2.2 Пористі матеріали із відходів промисловості: - щебінь і пісок із пористих шлаків пористі шлаки чорної і кольорової металургії ; - грубодисперсні золи-винесення; золошлакові суміші сухий продукт пиловугільного опалювання суміші золи і шлака гід- ровилучення . Відходи повинні бути паспортизовані згідно з ДСТУ 2195-93 ГОСТ 17.0.0.05-93 . 3.2.3 Пористі заповнювачі для бетону штучні: - керамзитовий гравій та пісок і їх різновиди за функціональ- ним призначенням шлаковий гравій та пісок зольний гравій та пісок глинозольний гравій та пісок спучені аргіліт трепел і т.ін. одержані випалюванням зі спучуванням підготовлених гранул із силікатних порід глин суглинків глинистих сланців аргілітів трепелів і т.ін. і промисло- вих відходів: шлаків золошлакових сумішей та золи-винесен- ня теплових електростанцій в природному стані чи із введен- ням коригуючих добавок; - аглопоритові гравій та пісок які одержані при випалюванні підготовлених гранул із силікатних матеріалів природного і техногенного походження без утворення спеку з подальшим роз- поділом на фракції що регламентовано стандартом; - аглопоритові щебінь та пісок які одержані спіканням при випалюванні підготовлених гранул зерен із силікатних матеріалів природного і техногенного походження з подальшим подрібненням спеку і розподілом на фракції що регламентовано стандартом; - гравій та пісок пористі гранульовані одержані спучуванням при випалюванні підготовлених гранул із сировинних компонен- тів на основі перліту шлаків вермикуліт- цеоліт- сапо- нітмістких порід склобою і інших силікатних і техногенних - 4 - ДСТУ Б В.2.7-12-94 - сланцепорит - щебінь та пісок які одержані спучуванням при выпалюванні аргілітів кристалічних та глинистих сланців; - термоліт який одержано при випалюванні без спучування щебеню чи підготовлених гранул крем'янистих порід діатомі- тів трепелів опок і т.ін. осадового походження. 4 КЛАСИФІКАЦІЯ 4.1 Пористі гірські породи і відходи промисловості використо- вують для виробництва пористих заповнювачів після механічного по- дрібнення чи розсіву без зміни фазового та хімічного складів. 4.1.1 Природна сировина і відходи промисловості поділяються за походженням і мінерало-петрографічною характеристикою на такі групи див.таблицю 1 . Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------- | Сировина | Характеристика | |-----------------------------------------------------------------| | Природна сировина вулканічного походження | |-----------------------------------------------------------------| | Пемза | Пориста сипка порода губчастої чи волокнистої| | | будови. Представлена кислим вулканічним склом| |-----------------------------------------------------------------| | Вулканічний | Сипуча порода ніздрюватої чи губчастої | | шлак | будови що складається із вулканічного скла | |-----------------------------------------------------------------| | Вулканічний | Дрібнопориста порода що складається із | | туф | зцементованого вулканічного скла і попелу | |-----------------------------------------------------------------| | Природна сировина осадового походження | |-----------------------------------------------------------------| | Пористі | Дрібнозернистий пористий різновид губчастого | | вапняки | виду. Містить в основному кальцити.Домішки:| | | крем'янисті породи глауконіт доломіт і т.ін.| |-----------------------------------------------------------------| | Вапняковий туф | Пориста ніздрювата вапнякова порода яка | | туфы | утворена внаслідок осаджування карбонату | | | кальцію з мінеральних джерел часто містить | | | рослинні та інші органічні залишки | |-----------------------------------------------------------------| | Сировина | Характеристика | |-----------------------------------------------------------------| | Вапняк - | Пористий вапняк який зцементовано | | черепашник | черепашником | |-----------------------------------------------------------------| | Відходи промисловості | |-----------------------------------------------------------------| | Пористі | Ніздрювато-пориста маса - продукт природного | | металургійні | розплаву металургійних шлаків містить двох- | | шлаки | кальцієвий силікат псевдоволастоніт і т.ін. | |-----------------------------------------------------------------| | Грубодисперні | Продукти термохімічних і фазових перетворень | | золи-винесення | неорганічних складових містять три групи ре-| | золошлакові | човин - скловидні кристалічні та органічні | | суміші ТЕС | та органічні | ------------------------------------------------------------------- - 5 - ДСТУ Б В.2.7-12-94 4.2 Сировину для виробництва штучних пористих заповнювачів класифікують за: : - походженням; - хімічним складом; - мінеральним складом; - вмістом тонкодисперсних фракцій; - пластичністю; - вогнетривкістю; - вмістом крупнозернистих включень; - коэфіцієнтом спучування. 4.2.1 За походженням сировина підрозділяється на природну та з відходів промисловості. Перелік сировини і її характеристики наведе- ні в таблиці 2. Таблица 2. ------------------------------------------------------------------- | Сировина | Характеристика | Здатність до |Рекомендоване | | | | спучування | виробництво | |-----------------------------------------------------------------| | Природні глинисті породи | |-----------------------------------------------------------------| |Глина у т.ч. |Тонкоуламкова |Спучується |Керамзитові | |з тих що |гірська порода |при швидкому |гравій і пісок| |попутно |різного генетично-|нагріванні | | |видобуваються |го походження пла-|до 1250 оС | | |та |стичності і хімі- |------------------------------| |розкривних |ко-мінерального |Не спучується |Аглопоритові | |порід |складу містить |чи слабо |щебінь і пісок| | |більше 30% части- |спучується в | | | |нок менших за |цих умовах | | | |1 нкм | | | |-----------------------------------------------------------------| |Суглинки |Тонкоуламкова |Спучується |Керамзитові | | |гірська порода. |при швидкому |гравій і пісок| | |Малопластична |нагріванні до | | | |містить від 10 до |1250 оС | | | |30% частинок |------------------------------| | |менших за 1 мкм |Не спучується |Аглопоритові | | | |чи слабо |щебінь і пісок| | | |спучується | | |-----------------------------------------------------------------| |Аргіліт |Глини які |Спучуєтьсья при|Керамзитові | | |затверділи в |швидкому |гравій і пісок| | |результаті |нагріванні | | | |природного |до 1250 оС | | | |ущільнення |------------------------------| | |дегідратації |Не спучується |Аглопоритові | | |перекристалізації |чи слабо |щебінь і пісок| | |і цементації |спучується | | |-----------------------------------------------------------------| |Глинисті і |Камнеподібні без |Спучуються |Керамзитові | |кристалічні |подрібнення не |при швидкому |гравій і пісок| |сланці |розмокають у воді |нагріванні до |Сланцепорит | | |з чітко вираженою |1250 оС | | | |шаруватістю |------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 6 - ДСТУ Б В.2.7-12-94 Продовження таблиці 2 ------------------------------------------------------------------- | Сировина | Характеристика | Здатність до |Рекомендоване | | | | спучування | виробництво | |-----------------------------------------------------------------| | | |Не спучуються |Аглопоритові | | | |чи слабо |щебінь і пісок| | | |спучуються | | |-----------------------------------------------------------------| |Гідратовані |Містять |Спучуються |Спучений | |слюдисті |гідратовану |при нагріванні |вермикуліт | |сланці |магнезіально- |до 1250 оС |Гравій і пісок| | |залізисту слюду | |пористі | | | вермикуліт в | |гранульовані | | |кількості 20-50% | | | |-----------------------------------------------------------------| | Крем'янисті і магматичні гірські породи | |-----------------------------------------------------------------| |Опалові |Малопластичні з |Спучуються |Керамзитовий | | крем'янисті |підвищеним вмістом|при швидкому |гравій і пісок| |породи |кремнезему |нагрівнні до | | | | |1250 оС | | | | |------------------------------| | | |Не спучуються |Термолитові | | | |чи слабо |щебінь і пісок| | | |спучуються | | |-----------------------------------------------------------------| |Вулканічне во- |Вивержена гірська |Спучується при |Спучений пер- | |домістке скло |порода з місткістю|нагріванні |літ. Гравій і | | перліт обси- |більше 85% |до 1250 оС |пісок пористі | | перліт обси- |більше 85% |до 1250 оС |пісок пористі | |діан і т.ін. |вулканічного скла | |гранульовані | |-----------------------------------------------------------------| | Відходи промисловості | |-----------------------------------------------------------------| |Зола- |Дрібнодисперсний | Спікається чи |Аглопоритові | |винесення |сухий продукт | спучується при|гравій і пісок| |ТЕС |пиловугільного | швидкому |Зольний гравій| | |випалювання палива| нагріванні до |і пісок | | | | 1250 оС |Глинозольний | | | | |гравій і пісок| |-----------------------------------------------------------------| |Золошлакова |Продукти випалюван| Спікається чи |Аглопоритові | |суміш |ня вугілля які в | спучується |гравій і пісок| |відвалів ТЕС |процесі їх | при швидкому |Зольний гравій| | |гідровидалення | нагріванні до |і пісок | | |накопичуються у | 1250 оС |Глинозольний | | |відвалах ТЕС | |гравій і пісок| |-----------------------------------------------------------------| |Глинисті |Неоднорідна |В основному не |Аглопоритові | |відходи |грубоуламкова |спучуються |щебінь и пісок| |вуглевидобутку |суміш глини гли- | |Сланцепорит | |і вуглезбагачен|нистого сланцю чи | | | |ня |аргілітів вуглис-| | | | |тої речовини і | | | | |домішок піскови- | | | | |ків пісків рідше| | | | |вапняків | | | ------------------------------------------------------------------- - 7 - ДСТУ Б В.2.7-12-94 Продовження таблиці 2 ------------------------------------------------------------------- | Сировина | Характеристика | Здатність до |Рекомендоване | | | | спучування | виробництво | |-----------------------------------------------------------------| |Рідкотекучі |Кусковий матеріал |Спучуються |Шлаковий | |шлаки ТЕС |- продукт гарячого|при швидкому |гравій | |роздільного |гідровидалення при|нагріванні до | | |видалення |спалюванні паливно|1250 оС | | | |го вугілля | | | |-----------------------------------------------------------------| |Шлаковий |Рідкий розплав з |Поризується при|Шлакопемзовий | |розплав |температурою біль-|охолодженні |щебінь і | |металургійного |ше 1300 оС який |самочинно |пісок | |виробництва |утворено в | за рахунок |Гранульований | | |металургійній |газів які |шлак | | |печі |виділяютья із | | | | |розплаву чи | | | | |шляхом введення| | | | |повітря води | | | | |пару чи їх | | | | |сумішей | | |-----------------------------------------------------------------| |Скляний бій |Уламки скла |Спучуються |Гравій і пісок| | |різного |при швидкому |гранульовані | | |призначення |нагріванні до | | | | |1250 оС | | ------------------------------------------------------------------- 4.2.2 Граничний вміст у відсотках масових частинок хімічних складових сировинних матеріалів для виробництва основних різновидів пористих заповнювачів наведений в таблиці 3. Таблица 3 у відсотках ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |Керамзито- | Аглопори- | | | Аглопо- | Шлаковий | Шлакопемзо- | Сланце- | | Сполука | вий | товий | Перліт | Термоліт | ритовий | гравій | вий щебінь | порит | | | гравій | щебінь | | | гравій | | і пісок | | | | і пісок | і пісок | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SiO2 |не більше |від 60 до |від 65 до |від 60 до |від 45 до |від 20 до |Доменні шлаки|від 58 до | | |70 |85 включно |75 включно |84 включно |65 включно|60 включно |відносяться |60 включно| |---------------------------------------------------------------------------------|до групи ос- |----------| |SiO2 |не більше | - | - | - | - | - |новних мають| - | |вільний |30 | | | | | |високий вміст| | |---------------------------------------------------------------------------------|СаО до 50% |----------| |Al2O3 |від 10 до |від 5 до |від 12 до |від 5 до |від 15 до |от 15 до 45|і більше |від 16 до | | |25 |16 |15 |17 |35 |включно |порівняно |20 | | |включно |включно |включно |включно |включно | |низький вміст|включно | |---------------------------------------------------------------------------------|глинозему до|----------| |FeO+Fe2O3 |від 2 5 до |від 3 до |не більше |від 3 до 7 |від 2 до |від 2 до 35|8% модуль |від 5 до 9| | |12 |7 |2 5 |включно |18 включно|включно |основності |включно | | |включно |включно | | | | |більше 1 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТіО2 |від 0 1 до | - | - | - | - | - | | - | | |2 | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 8 - ДСТУ Б В.2.7-12-94 Продовження таблиці 3 | |Керамзито- | Аглопори- | | | Аглопо- | Шлаковий | Шлакопемзо- | Сланце- | | Сполука | вий | товий | Перліт | Термоліт | ритовий | гравій | вий щебінь | порит | | | гравій | щебінь | | | гравій | | і пісок | | | | і пісок | і пісок | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |СаО |не більше |не більше |не більше |від 3 до 10|не більше |не більше 8| | не більше| | |6 |10 |2 5 |включно |12 | | | 3 | |---------------------------------------------------------------------------------| |----------| |MgO |не більше |не більше | - | - | - |не більше | | не більше| | |4 |3 | | | |4 | | 3 | |---------------------------------------------------------------------------------| |----------| |Сума |не більше |не більше | |не більше |не більше |не більше 2| | | |сполук |1 5 |1 5 | - |1 5 |1 5 | | | - | |сірки у | | | | | | | | | |перераху- | | | | | | | | | |ванні на | | | | | | | | | |SO3 | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| |----------| |K2O + |від 1 5 до |від 1 5 до |від 3 до 7 |не більше | - |не більше 5| |от 1 до 2 | |Na2O |6 включно |6 включно |включно |5 | | | |включ. | |---------------------------------------------------------------------------------| |----------| |Сума |не більше | | | | | | | | |сполук |0 5 | - | - | - | - | - | | - | |фтору у | | | | | | | | | |перераху- | | | | | | | | | |ванні на | | | | | | | | | |F2 | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| |----------| |Сума |не більше | | | | | | | | |сполук |1 5 | - | - | - | - | - | | - | |хлору в | | | | | | | | | |перерахува| | | | | | | | | |нні на СІ2| | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| |----------| |Органічна |не більше 3|не більше |від 4 0 до | - |від 10 до |не більше 3| |від 1 до 2| |речовина | |15 |7* | |12 включно| | |включно | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ */ Втрата при прожарюванні по масі 4.2.3 Вимоги до золошлакових сумішей ТЕС які застосовують у виробництві глинозольного гравію та піску: - Вміст шлакових включень Не допускається розміром більше 5 мм - Дисперсність золи см2/г не 1000 0 менше - 9 - ДСТУ Б В.2.7-12-94 - Вміст сірчастих сполук у 3 перерахуванні на SO3 у відсотках не більше - Плавкість золи оС не вище 1380 4.2.4 Золошлакові суміші ТЭС для виробництва зольного гравію повинні відповідати таким вимогам у відсотках : - Дисперсність золи залишок 5 на ситі 0 22 мм не більше - Вміст оксидів заліза не менше 10 - Вміст оксидів кальцію і 5 магнію не більше - Вміст неспалених часток не 10 більше - Вологість вихідної 10 золошлакової суміші не більше 4.2.5 В залежності від мінерального складу сировина для ви-- робництва штучних пористих заповнювачів підрозділяється на такі групи таблиця 4 . Таблиця 4 ------------------------------------------------------------------- | Найменування | Мінеральний склад | | сировини | | |-----------------------------------------------------------------| |Глинисті породи |Легкоплавка полімінеральна сировина з | | у тому числі ті |різним співвідношенням глиноутворюючих | |що попутно видобу-|мінералів - монтморилоніту гідрослюди | |ваються і роз- |хлориту і т. ін. Каолініт негативно впливає на| |кривні породи ; |спучування глинистої породи. Його вміст у | |глини суглинки |складі породи допускається у незначній | |аргіліти |кількості. Мінеральний склад не | |глинисті сланці |регламентується. | |гидрослюдисті | | |сланці і т.ін. | | |-----------------------------------------------------------------| |Крем'янисті породи|Трепел - дрібні сферичні частки містять | |породы: |опал кристоболіт халцедон слюди домішки | | |глинистих мінералів карбонатів кальцію і т.ін| | |----------------------------------------------| | |Трепели які містять 25-60% глинистої | | |речовини переважно монтморилоніту | | |спучуються в природному стані чи з добавками | | |----------------------------------------------| | |Діатоміт - мікросокопічні крем'янисті панцирі | | |одноклітинних діатомітових водоростей | ------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці 4 ------------------------------------------------------------------- | Найменування | Мінеральний склад | | сировини | | |-----------------------------------------------------------------| | |Опока - на 90% складається з дрібнозернистого | | |аморфного кремнезему з домішками глинистих | | |речовин карбонатів | |-----------------------------------------------------------------| |Вулканічне |Перліт обсидіан пехштейн і т.ін. - | |водомістке |вулканічна склувата порода кислого складу. | |скло |Містить до 85% вулканічного скла | | |----------------------------------------------| | |Макродомішки: риоліт обсидіан і т.ін. | | |----------------------------------------------| | |Мікродомішки: цеоліти глинисті мінерали | | |кварц польові шпати і т.ін. | |-----------------------------------------------------------------| |Зола-винесення ТЕС|Містить: аморфне скло перемінного складу | | |вугілля що не згоріло обпалену глинисту | | |сировину у вигляді домішок - зерна кварцу | | |магнетиту карбонату кальцію і т.ін. | |-----------------------------------------------------------------| |Рідкотекучі шлаки |Мають склад кислого алюмосилікатного скла | |ТЕС роздільного |яке забарвлене в темний колір оксидами заліза | |видалення |----------------------------------------------| | |У вигляді домішок можуть містити SiO2 муліт | | |кальцит і т.ін. | |-----------------------------------------------------------------| |Шлаки |До складу основних шлаків входять: | |металургійних |двохкальцієвий силікат псевдоволастоніт | |виробництв |кристалічний ранкініт можуть входити геленіт | | |чи мелиліт ольдгаміт. Закиси марганцю і | | |заліза не утворюють самостійних фаз і | | |входять до складу скла | ------------------------------------------------------------------- 4.2.6. По вогнетривкості сировина для виробництва пористих заповнювачів згідно з ГОСТ 9169 відноситься до легкоплавкої групи - показник вогнетривкості менше 1350 оС. 4.2.7 В залежності від вмісту тонкодисперсних фракцій природну сировину поділяють на групи наведені в таблиці 5. Таблиця 5 у відсотках ------------------------------------------------------------------- | Найменування | Массова доля часток розміром менше | | груп |------------------------------------------------| | | 10 мкм | 1 мкм | |-----------------------------------------------------------------| |Високодисперсні | більше 85 | більше 60 | |-----------------------------------------------------------------| |Середньодисперс-|більше 60 до 85 включно |більше 40 до 60 включно| |ні | | | |-----------------------------------------------------------------| |Низькодисперсні |більше 30 до 60 включно |більше 15 до 40 включно| |-----------------------------------------------------------------| |Грубодисперсні | не більше 30 | не більше 15 | ------------------------------------------------------------------- - 11 - ДСТУ Б В.2.7-12-94 4.2.8 В залежності від величини пластичності природну сирови- ну підрозділяють на групи наведені в таблиці 6. Таблиця 6 ------------------------------------------------------------------- | Найменування груп | Число пластичності | |-----------------------------------------------------------------| | Високопластичні | більше 25 | |-----------------------------------------------------------------| | Середньопластичні | більше 15 до 25 включно | |-----------------------------------------------------------------| | Помірнопластичні | більше 7 до 15 включно | |-----------------------------------------------------------------| | Малопластичні | більше 3 до 7 включно | |-----------------------------------------------------------------| | Непластичні | Не дають пластичного тіста | ------------------------------------------------------------------- 4.2.9 По кількості розміру і виду крупнозернистих включень природну сировину підрозділяють на групи наведені в таблицях 7 8. Таблиця 7 у відсотках ------------------------------------------------------------------- | Найменування груп | Массова доля включень | | | розміром більше 0 5 мм | |-----------------------------------------------------------------| | З низьким вмістом | менше 1 | |-----------------------------------------------------------------| | З середнім вмістом | від 1 до 5 включно | |-----------------------------------------------------------------| | З високим вмістом | більше 5 | ------------------------------------------------------------------- Таблиця 8 ------------------------------------------------------------------- | Найменування груп | Вид переважних | | | включень | |-----------------------------------------------------------------| |З включенням уламків гірських | Граніти сланці кварцити та | |порід | інші | |-----------------------------------------------------------------| |З включенням кварцу | Кварц | |-----------------------------------------------------------------| |С включенням залізистих | Пірит маркезит сидерит | |мінералів | оксиди і гідрооксиди заліза | |-----------------------------------------------------------------| |З включенням гіпсу | Гіпс | |-----------------------------------------------------------------| |З вапняковими включеннями | Кальцит доломіт і інші | ------------------------------------------------------------------- 4.2.10. Класифікація сировини за ступенем її спучування наведена в таблиці 9. - 12 - ДСТУ Б В.2.7-12-94 Таблиця 9 ------------------------------------------------------------------- | Група сировини | Коэфіцієнт спучування | |-----------------------------------------------------------------| |Перша високого спучування |більше 4 5 | |-----------------------------------------------------------------| |Друга середнього спучування |від 2 5 до 4 5 включно | |-----------------------------------------------------------------| |Третя слабкого спучування |до 2 5 | |-----------------------------------------------------------------| |Четверта не спучується | - | ------------------------------------------------------------------- 4.2.11. Визначення показників якості сировини проводиться у відповідності з ГОСТ 2642.3; ГОСТ 2642.4; ГОСТ 2642.5; ГОСТ 2642.6; ГОСТ 2642.7; ГОСТ 2642.8; ГОСТ 2642.11 - за хімічним складом; ГОСТ 21216.1 - пластичністю; ГОСТ 21216.2 - кількістю тонкодисперсних фракцій; ГОСТ 21216.4 - вмісту крупнозернистих включень; ГОСТ 21216.10 - мінеральним складом: ГОСТ 21216.11 - вогнетривкістю. - 13 - ДСТУ Б В.2.7-12-94 УДК 553.001.33 А 50 Ключові слова: природна сировина відходи промисловості пористі заповнювачі класифікація. ПРИМІТКА. В зв'язку з підготовкою документа на ПЕОМ в хімічних формулах зроблені зміни а саме: - нижні індекси написані поряд з основними символами.