Рішення НТР N 62 від 16.09.2005 р.

Рішення НТР N 62 від 16.09.2005 р. Про Примірний договір підряду в капітальному будівництві

Рішення НТР від 16 вересня 2005 р. № 62 Про Примірний договір підряду в капітальному будівництві Рішення НТР від 16 вересня 2005 р. № 62 Розглянувши проект Примірного договору підряду в капітальному будівництві розроблений Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва НДІБВ науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект Примірного договору підряду в капітальному будівництві та рекомендувати його до затвердження. 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова підготувати наказ про затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві та подати його на реєстрацію до Міністерства юстиції України. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НТРА. БЕРКУТА * * * Довідка Розробка проекту Примірного договору підряду в капітальному будівництві далі - Примірний договір підряду обумовлена Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року № 668 "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" далі - Загальні умови . Згідно з положеннями абзацу другого пункту 5 цього нормативного акта Держбуд має затвердити Примірний договір підряду. Структура та зміст запропонованого проекту Примірного договору підряду побудовані відповідно до Загальних умов і складається з преамбули яка містить основну інформацію щодо сторін договору підряду дати та місця його укладення та 21 умовних розділів кожен з яких розкриває зміст умов договору підряду визначених Загальними умовами як істотні а саме: предмет договору; строки виконання робіт будівництва об'єкта ; договірна ціна; забезпечення виконання зобов'язань за договором; ризики випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва та їх страхування; забезпечення робіт об'єкта будівництва проектною документацією; забезпечення робіт матеріалами устаткуванням та послугами; порядок залучення до виконання робіт субпідрядників; залучення робочої сили; організація виконання робіт; порядок здійснення замовником контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів; фінансування робіт будівництва об'єкта ; приймання-передача закінчених робіт об'єкта будівництва ; проведення розрахунків за виконані роботи; гарантійні строки якості закінчених робіт експлуатації об'єкта будівництва та порядок усунення виявлених недоліків дефектів ; відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором та порядок урегулювання спорів; порядок внесення змін у договір підряду та його розірвання. Проектом Примірного договору запропоновано кілька варіантів викладення окремих умов договору що надає можливість вибору найбільш прийнятних для сторін умов а також за взаємною згодою змінювати окремі умови передбачені Примірним договором або доповнювати його зміст виходячи з конкретного договору з дотриманням положень визначених Загальними умовами. Примірний договір підряду передбачається затвердити наказом Держбуду в якості рекомендацій для застосування замовниками та підрядниками при укладенні ними договорів підряду в капітальному будівництві. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУБУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ Т. ШАРАПОВА