ДСТУ Б В.2.7-15-95

ДСТУ Б В.2.7-15-95 Будівельні матеріали. Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-15-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ========================================================== Будiвельні матеріали ВИРОБИ ПЕРЛІТОБЕНТОНІТОВІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ Технічні умови Держкоммістобудування України Київ 1996 ДСТУ Б В.2.7-15-95 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Управлінням будівельної індустрії механізації і промисловості будівельних матеріалів Державного комітету України у справах містобудування і архітектури 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 3 березня 1995 р. N42 4 3 введенням в дію даного стандарту припиняє дію ТУ 21 України 517-92 "Изделия перлитокерамические теплоизоляционные" та ТУ 21 України 0294349-32-94 "Изделия перлитобентонитовые теплоизоляционные" опытная партия ДСТУ Б В.2.7-15-95 Зміст С. 1 Галузь використання .......................................... 1 2 Нормативні посилання ......................................... 2 3 Класифікація основні параметри і розміри .................... 3 4 Технічні вимоги .............................................. 4 5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища .................................................. 5 6 Правила приймання ........................................... 6 7 Методи контролю ............................................. 6 8 Транспортування та зберігання ................................ 7 9 Гарантії виготовлювача ....................................... 7 ДСТУ Б В.2.7-15-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ========================================================== Будівельні матеріали Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні Технічні умови Строительные материалы Изделия перлитобентонитовые теплоизоляционные Технические условия Вuilding materiаLs Реrlіtе-bеntоnіtе hеаt-іnsulаtіng рrоduсts Sресіfісаtіоns ================================================================== ОКП 57 6534 Чинний від 1995-.07-01 1 Галузь використання 1.1 Даний стандарт поширюється на перлітобентонітові теплоізоляційні вироби далі - вироби які виготовляються із спученого перлітового піску та бентонітової зв'язки шляхом пресу- вання та випалу і використовуються для ізоляції поверхні промисло- вого обладнання та трубопроводів при температурах не більше 875oС 1148 К в теплоізоляційному шарі футеровок теплових агрегатів а також як теплоізоляційні матеріали у промисловому та цивільному будівництві. 1.2 Обов'язкові вимоги викладено у розділах 3 4 5 6 7 8. 1.3 Стандарт придатний для цілей сертифікації. - 2 - ДСТУ Б В.2.7-15-95 2 Нормативні посилання У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-технічні документы: ОСТ 12.0.004-90 | ССБТ. Организация обучения работающих | | безопасности труда. Общие положения | ------------------------------------------------------------------| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические | | требования к воздуху рабочей зони | ------------------------------------------------------------------| ГОСТ 12.1.019-79. | ССБТ. Злектробезопасность. Общие | СТ СЭВ 4830-84 | требования и номенклатура видов защиты | ------------------------------------------------------------------| ГОСТ 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие | | требования | ------------------------------------------------------------------| ГОСТ 12.4.028-76 | ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". | | Технические условия | ------------------------------------------------------------------| ГОСТ 342-77 | Натрий фосфорнокислый пиро. | | Технические условия. | ------------------------------------------------------------------| ГОСТ 3226-77 | Глины формовочные. | | Общие технические условия | ------------------------------------------------------------------| ГОСТ 5100-85Е | Сода кальцинированная техническая. | | Технические условия | ------------------------------------------------------------------| ГОСТ 7076-87 | Материалы и изделия строительные. | СТ СЭВ 4923-84 | Метод определения теплопроводности | ------------------------------------------------------------------| ГОСТ 10689-75 | Сода кальцинировання техническая из | | нефелинового сырья. Технические условия| ------------------------------------------------------------------| ГОСТ 10832-91 | Песок и щебень перлитовые вспученные. | | Технические условия | ------------------------------------------------------------------| ГОСТ 14192-77 | Маркировка грузов | ------------------------------------------------------------------| ГОСТ 16381-77 | Материалы строительные теплоизоляцион- | СТ СЭВ 5069-85 | ные. Классификация и общие технические | | требования | ------------------------------------------------------------------| ГОСТ 17177-87 | Материали и изделия строительние | СТ СЗВ 5064-85 | теплоизоляционные. Методы контроля | СТ СЗВ 5065-85 | | ------------------------------------------------------------------| ГОСТ 23732-79 | Вода для бетонов и растворов. | | Технические условия | ------------------------------------------------------------------| ГОСТ 25880-83 | Материалы и изделия строительние тепло-| | изоляционные. Упаковка маркировка | | транспортирование и хранение | ------------------------------------------------------------------| ГОСТ 26281-84 | Материалы и изделия строительные | | теплоизоляционние. Правила приемки | ------------------------------------------------------------------ - 3 - ДСТУ Б В.2.7-15-95 РБН 356-91 | Положення про радіаційний контроль на | | об'єктах будівництва та підприємствах | | будіндустрії і будматеріалів України | ------------------------------------------------------------------| ОСТ 39-202-86 | Порошок бентонитовый модифицированный | ------------------------------------------------------------------| ТУ 6-02-583.-75 | Жидкость 131-86 | ------------------------------------------------------------------- 3 Класифікація основні параметри і розміри 3.1 Вироби повинні відповідати вимогам даного стандарту і ви- готовлятись за технологічним регламентом затвердженим у встанов- леному порядку. 3.2 В залежності від форми вироби виготовляються двох типів: - тип А - цегла; - тип 5 - плита. 3.3 В залежності від розмірів кожен тип виробів має позначення згідно з таблицею 1. Таблиця 1 у міліметрах ------------------------------------------------------------------- |Тип изделия | Длина | Ширина | Толщина | |-----------------------------------------------------------------| | А1 | 230 | 113 | 65 | |-----------------------------------------------------------------| | А2 | 250 | 123 | 65 | |-----------------------------------------------------------------| | Б1 | 250 | 250 | 60 | |-----------------------------------------------------------------| | Б2 | 250 | 250 | 70 | |-----------------------------------------------------------------| | Б3 | 250 | 250 | 80 | |-----------------------------------------------------------------| | Б4 | 250 | 250 | 100 | ------------------------------------------------------------------- За погодженням зі споживачем дозволяється виготовлення виробів інших типів і розмірів. 3.4 Допустимі відхилення від розмірів для кожного типу виробів наведені в таблиці 2. Таблиці 2 у міліметрах ------------------------------------------------------------------- | Тип | Размеры | Допустимые отклонения | |изделия | |--------------------------------------------| | | | по длине | по ширине | по толщине | |-----------------------------------------------------------------| | А1 |230х113х65 | +- 4 | +- 3 | +- 3 | |-----------------------------------------------------------------| | А2 |250х123х65 | +- 4 | +- 3 | +- 3 | |-----------------------------------------------------------------| | Б1 |250х250х60 | +- 4 | +- 4 | +- 3 | |-----------------------------------------------------------------| | Б2 |250х250х70 | +- 4 | +- 4 | +- 3 | |-----------------------------------------------------------------| | Б3 |250х250х80 | +- 4 | +- 4 | +- 3 | |-----------------------------------------------------------------| | Б4 |250х250х100| +- 4 | +- 4 | +- 3 | ------------------------------------------------------------------- - 4 - ДСТУ Б В.2.7-15-95 3.5 Вироби можуть виготовлятись з гідрофобізацією. 3.6 Вироби в залежності від середньої густини підрозділяються на марки 250 300 350 400 450 500 600. 3.7 Приклади умовних позначень: - перлітобентонітовий виріб типу А1 марки 300 ПБВА1-300-ДСТУ Б В.2.7-15-95; - перлітобентонітовий виріб типу А2 гідрофобізований марки 400 ПБВА2Г-400-ДСТУ Б В.2.7-15-95; - перлітобентонітовий виріб типу Б1 марки 250 ПБВБ1-250-ДСТУ Б В.2.7-15-95; - перлітобентонітовий виріб типу БЗ гідрофобізований марки 500 ПБВБЗГ-500-ДСТУ Б В.2.7-15-95. 4 Технічні вимоги 4.1 Для виготовлення виробів застосовують такі матеріали: - пісок перлітовий спучений густиною не більше 150 кг/м3 за ГОСТ 10832; - глину бентонітову за ГОСТ 3226; - порошок бентонітовий за ГОСТ 39-202-86; - соду кальциновану технічну за ГОСТ 10689 ГОСТ 5100; - натрій пірофосфорнокислий за ГОСТ 342; - рідину гідрофобізуючу 131-86 за ТУ 6-02-583-75; - воду технічну за ГОСТ 23732. 4.2 За густиною та теплопровідністю вироби повинні відповідати вимогам наведеним у таблиці 3. Таблиця 3 ------------------------------------------------------------------- | Найменування | Норма для виробів марки | | показника |------------------------------------------------| | | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |-----------------------------------------------------------------| |Густина кг/м3 | | | | | | | | |не більше | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |-----------------------------------------------------------------| |Теплопровідність| | | | | | | | |не більше при | | | | | | | | |температурі |0 076 |0 081 |0 108 |0 122 |0 130 |0 136 |0 146 | | 25 +- 5 град.С | | | | | | | | | 298 +- 5 К | | | | | | | | |Вт/ м.К | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | 300 +- 5 град.С| | | | | | | | | 573 +- 5 К | | | | | | | | | Вт/ м.К |0 122 |0 128 |0 165 |0 180 |0 212 |0 225 |0 240 | ------------------------------------------------------------------- 4.3 Вологість виробів що відвантажуються споживачеві повин- на бути не більше 1 5%. 4.4 Водовбирання для гідрофобізованих виробів за 24 години повинно бути не більше 10% за об'ємом. 4.5 Границя міцності на стиск виробів марок 250-400 повинна - 5 - ДСТУ Б В.2.7-15-95 бути не менше 0 5 МПа 5 кгс/см2 а для виробів марок 450-600 - не менше 0 8 МПа 8 кгс/см2 . 4.6 Лінійна температурна усадка при температурі 875 град.С 1148К повинна бути не більше 2%. 4.7 Вироби відносяться до неспалимих гідрофобізовані - до ва- жкоспалимих матеріалів. 4.8 Вміст органічних речовин у гідрофобізованих виробах по- винен бути не більше 4%. 4.9 Вироби повинні мати правильну геометричну форму. Відхилення від перпендикулярності граней і ребер не повинно бути більше 3 мм. 4.10 У виробах не допускаються: - відбитості ребер та кутів завдовжки більше 25 мм і завглиб- шки більше 10 мм; - закругленість граней радіусом більше 7 мм по периметру ви- робу; - тріщини завглибшки більше 1/3 товщини в кількості що перевищує 2 в одному виробі; - викривлення площини і ребер більше 5 мм. 4.11 На зламі виробів не повинно бути порожнин сторонніх включень розшарувань і тріщин. 4.12 Пакування виробів проводиться за ГОСТ 25880. За погодже- нням зі споживачем дозволяється інший вид пакування який забезпечує зберігання виробів при складуванні та транспортуванні. 4.13 Транспортне маркування проводиться за ГОСТ 14192. 5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища 5.1 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги повинні відповідати ГОСТ 12.1.005. 5.2 Сумарна питома активність природних радіонуклідів радію - 226 торію - 232 і калію - 40 у виробах які використовують- ся для всіх видів будівництва без обмежень 1 клас не повинна -1 перевищувати 370 Бк-кг згідно з РБН 356-91. 5.3 Для захисту органів дихання повинні застосовуватись індивідуальні засоби захисту за ГОСТ 12.4.028. 5.4 Гранично допустима концентрація пилу у повітрі робочої зони при виготовленні виробів не повинна бути більше допустимої за ГОСТ 12.1.005. Клас небезпеки - 3. 5.5 Перлітобентонітові вироби нетоксичні вибухобезпечні. 5.6 Вироби відповідають еколого-гігієнічним нормам та не чи- нять прямої токсичної дії на організм людини. В повітряному середовищі в стічних водах та в присутності інших речовин не ут- ворюють токсичних сполук. 5.7 Виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно- витяжною вентиляцією за ГОСТ 12.4.021. 5.8 Эксплатація електрообладнання повинна здійснюватись згідно вимог ГОСТ 12.1.019 а також у відповідності з "Прави- лами технической эксплуатации электроустановок потребителя" та "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителя". 5.9 Всі працюючі повинні проходити інструктаж по техниці безпеки пожежної безпеки медичний огляд а також вивчення та перевірку знання безпеки праці за ГОСТ 12.0.004. - 6 - ДСТУ Б В.2.7-15-95 6 Правила приймання 6.1 Приймання виробів проводять партіями. Розмір партії встановлюється у кількості добової виробки але не більше 30 м виробів однієї марки і одного типорозміру. 6.2 Кожна партія виробів повинна супроводжуватись документом про якість відповідної форми в якому зазначаються: - номер і дата видачі документа; - підприємство-виготовлювач; - найменування і адреса одержувача; - найменування продукції; - номер партії; - марка виробу; - кількість продукції у партії; - результати приймального контролю; - позначення даного стандарту. 6.3 Для перевірки якості виробів повинен проводитись прий- мальний контроль і періодичні випробування. Для проведення випробувань від кожної партії з різних місць відбирають 15 виробів. Вибірку формують із виробів відібраних ви- падковим способом. 6.4 Приймальний контроль проводиться за ГОСТ 26281 по таких показниках: - зовнішній вигляд геометрична форма і розміри - вся вибірка; - густина - 5 виробів; - границя міцності на стиск - 5 виробів; - вологість- 3 вироби; - вміст органічних речовин для гідрофобізованих виро- бів - 3 вироби. Міцність визначається після визначення густини на тих самих виробах. 6.5 Періодичним випробуванням за ГОСТ 26281 підлягє продукція яка пройшла приймальний контроль. Періодичні випробу- вання проводяться не рідше одного разу у півріччя а також при кожній зміні сировини або технологічних параметрів виробництва по таких показниках: - теплопровідність - 3 вироби; - лінійна температурна усадка - 3 вироби; - водовбирання для гідрофобізованих виробів - 3 вироби. 6.6 При незадовільних результатах контролю хоча б по одному із показників по ньому проводять повторну перевірку на подвоєній кількості зразків з цієї ж партії. При незадовільних результатах повторного контролю партія виробів прийманню не підлягає. 6.7 Споживач має право проводити контрольну перевірку виробів згідно з наведеними у даному стандарті правилами приймання і мето- дами контролю. 7 Методи контролю 7.1 Загальні вимоги до методів контролю повинні відповідати ГОСТ 17177. 7.2 За ГОСТ 17177 визначаються: - розміри та зовнішній вигляд виробів; - правильність геометричної форми; - густина; - вологість; - 7 - ДСТУ Б В.2.7-15-95 - водовбирання для гідрофобізованих виробів ; - границя міцності на стиск; - лінійна температурна усадка; - вміст органічних речовин для гідрофобізованих виробів . 7.3 Теплопровідність визначається за ГОСТ 7076. 7.4 Однорідність структури визначається оглядом злому трьох виробів. 8 Транспортування та зберігання 8.1 Транспортування виробів повинно здійснюватись всіма видами транспорту згідно з правилами що діють на відповідному виді транспорту. 8.2 Вироби повинні перевозитись щільно укладеними у вертика- льному положенні в зачинених універсальних контейнерах. Контейнер повинен містити вироби однієї марки і типорозміру. Рекомендується максимально використовувати об'єм контейнера. 8.3 За погодженням зі споживачем вироби можуть транспортуватись без контейнерів при умові укладання їх у транспортні засоби з запобіганням від механічних пошкоджень та зволоження. 8.4 Вироби повинні зберігатись укладеними у штабелі окремо за видами розмірами і марками у закритих складах або під навісом. Висота штабелю повинна бути не більше двох метрів. При зберіганні виробів під навісом їх укладають на піддони. 8.5 Навантаження виробів навалом накиданням та розвантаження їх скиданням не дозволяється. 9 Гарантії виготовлювача 9.1 Виготовлювач гарантує відповідність виробів вимогам даного стандарту при додержанні вимог що встановлені для транспортування та зберігання. 9.2 Після закінчення експлуатаційного терміну конструкції в якій застосовувались як теплоізоляція перлітобентонітові вироби вони можуть бути використані за призначенням після попередньої перевірки їх якості на відповідність вимогам даного стандарту. УДК 691.03479 Ж15 Ключові слова: перлітобентонітові теплоізоляційні вироби гідрофобізовані вироби марки виробів бентонітове зв'язуюче спучений перлітовий пісок