ДСТУ Б В.2.7-17-95

ДСТУ Б В.2.7-17-95 Будівельні матеріали. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-17-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали ГРАВІЙ ЩЕБІНЬ І ПІСОК ШТУЧНІ ПОРИСТІ Технічні умови Держкоммістобудування України Київ - 1995 ДСТУ Б В.2.7-17-95 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Управлінням будівельної індустрії механізації і промисловості будівельних матеріалів Державного комітету України у справах містобудування і архітектури 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкоммістобудування України від 6.04.95 N 67 4 ВВОДИТЬСЯ ВПЕРШЕ 3 наданням чинності даному стандарту дія ГОСТ 9757-90 "Гравий щебень и песок искусственные пористые. Технические условия" на території України припиняється. ПОПРАВКИ ДСТУ Б В.2.7-17-95 "Гравій щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови" внесена листом Держбуду України від 26 червня 2001 року № 4/2-235. ТЕКСТ ПОПРАВОК Надруковано Розділ 2 "Нормативні посилання" другий рядок таблиці: "ГОСТ 12.0.003-88". Повинно бути Те саме: "ГОСТ 12.1.003-83". четвертий рядок таблиці: Те саме: “ГОСТ 12.1.013-86 ССБТ. Пожарная безопас-ность. Электрическая иск-робезопасность. Общие требования”. “ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрыво-безопасность статического электричества. Общие требования”. восьмий рядок таблиці: “ГОСТ 12.4.011-88”. Те саме: “ГОСТ 12.4.011-89”. Пункт 4.2: “ГОСТ 12.0.003”. Те саме: “ГОСТ 12.1.003”. Пункт 4.5: “ГОСТ 12.4.001”. Те саме: “ГОСТ 12.4.011”. Пункт 4.8: “ГОСТ 12.8.009”. Те саме: “ГОСТ 12.3.009”. Напечатано Раздел 2 "Нормативные ссылки" вторая строчка таблицы: "ГОСТ 12.0.003-88". Должно быть То же: "ГОСТ 12.1.003-83". четвертая строчка таблицы: То же: “ГОСТ 12.1.018-86 ССБТ. Пожарная безопас-ность. Электрическая иск-робезопасность. Общие требования”. “ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрыво-безопасность статического электричества. Общие требования”. восьмая строчка таблицы: “ГОСТ 12.4.011-88”. То же: “ГОСТ 12.4.011-89”. Пункт 4.2: “ГОСТ 12.0.003”. То же: “ГОСТ 12.1.003”. Пункт 4.5: “ГОСТ 12.4.001”. То же: “ГОСТ 12.4.011”. Пункт 4.8: “ГОСТ 12.8.009”. То же: “ГОСТ 12.3.009”. ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.7-І7-95 "Гравій щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови" затверджена наказом Держбуду України від 18 липня 2001 року № 145 і введена в дію з 1 серпня 2001 року. ТЕКСТ ЗМІНИ Розділ 1. Вилучити з четвертого абзацу слова: "перлітовий і вермикулітовий". Вилучити з п 'ятого абзацу слова: "спучений перлітовий і вермикулітовий". Після п 'ятого абзацу доповнити абзацом: "Стандарт не поширюється на штучні пористі заповнювачі - пісок і щебінь спучені перлітові і вермикулітові". Розділ 2. Вилучити з таблиці нормативні документи: ГОСТ 8269-76 Щебень из природного камня гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний РСН 356-91 Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів України. Доповнити таблицю нормативними документами: ДСТУ Б В.2.7-71-98 ГОСТ 8269.0-97 Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань ДБН В. 1.4-1.01-97 СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні ДБН В. 1.4-2.01-97 СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва. Пункт 3.6 таблиця 4. У першому рядку в графі "Найменування матеріалу" слова: "Гравій і щебінь перлітові" замінити словами: "Гравій перлітовий". Вилучити рядки таблиці 4: Щебінь вермикулітовий 200 600 Пісок вермикулітовий 100 700 Пісок перлітовий 100 600 Пункт 3.8 таблиця 7. Вилучити рядки: Щебінь перлітовий П15 П15 П25 П25 П35 П35 П50 - - - - - - Щебінь вермикулітовий П15 П15 П25 П25 П35 П35 П50 П50 - - - - - Пункт 4.12. Позначення "РСН 356-91" замінити позначенням "ДБН В.1.4-1.01". Пункт 6.1. Позначення "РСН 356-91" замінити позначенням "ДБН В.1.4-2.01". Пункт 6.2. Позначення "ГОСТ 8269" замінити позначенням "ДСТУ Б В.2.7-71". ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ Раздел 1. Исключить из четвертого абзаца слова: "перлитовый и вермикулитовый". Исключить из пятого абзаца слова: " вспученный перлитовый и вермикулитовый". После пятого абзаца дополнить абзацем: "Стандарт не распространяется на искусственные пористые заполнители - песок и щебень вспученные перлитовые и вермикулитовые". Раздел 2. Исключить из таблицы нормативные документы: ГОСТ 8269-76 Щебень из природного камня гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний РСН 356-91 Положение о радиационном контроле на объектах строительства и предприятиях стройиндустрии и стройматериалов Украины. Дополнить таблицу нормативными документами: ДСТУ Б В.2.7-71-98 ГОСТ 8269.0-97 Строительные материалы. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний ДБН В.1.4-1.01-97 СРБС. Регламентированные радиационные параметры. Допустимые уровни ДБН В.1.4-2.01-97 СРБС. Радиационный контроль строительных материалов и объектов строительства. Пункт 3.6 таблица 4. В первой строчке в графе "Наименование материала" слова: "Гравий и щебень перлитовые" заменить словами: "Гравий перлитовый". Исключить строчки таблицы 4: Щебень вермикулитовый 200 600 Песок вермикулитовый 100 700 Песок перлитовый 100 600 Пункт 3.8 таблица 7. Исключить строчки: Щебень перлитовый П15 П15 П25 П25 П35 П35 П50 - - - - - - Щебень вермикулитовый П15 П15 П25 П25 П35 П35 П50 П50 - - - - - Пункт 4.12. Обозначение "РСН 356-91" заменить обозначением "ДБН В.1.4-1.01". Пункт 6.1. Обозначение "РСН 356-91" заменить обозначением "ДБН В.1.4-2.01". Пункт 6.2. Обозначение "ГОСТ 8269" заменить обозначением "ДСТУ Б В.2.7-71". Опубліковано: “Будівництво і стандартизація” 3-й випуск 2001 р. ДСТУ Б В.2.7-17-95 Зміст С. І Галузь застосування .................................. 1 2 Нормативні посилання ................................. 2 3 Технічні вимоги ...................................... 3 4 Вимоги безпеки і охорони навколишнього природного середовища ............................... 8 5 Правила приймання ................................... 9 6 Методи контролю ..................................... 11 7 Транспортування і зберігання ........................ 11 ДСТУ Б В.2.7-17-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали Гравій щебінь і пісок штучні пористі Технічні умови Строительные материалы Гравий щебень и песок искусственные пористые Технические условия Вuilding mаtеrіаls Аrtіfісіаl роrоus grаvеl сrushed stoune аnd sand Sресіfiсаtіоn --------------------------------------------------------------- Чинний від 1995-07-01 ---------- 1 Галузь застосування Цей стандарт поширюється на пористi штучні неорганічні гравій щебінь і пісок які використовуються як заповнювачі для легких бетонів збірних та монолітних бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій дрібноштучних бетонних виробів а також тепло- і звукоізоляційних засипок. До штучних пористих заповнювачів відносяться: - гравій керамзитовий перлітовий шлаковий аглопори- товий сланцепоритовий гермолітовий глинозольний; - щебінь шлакопемзовий аглопоритовий термолітовий керамзитовий пернітовий і вермикулітовий із шлаків теплових еиектростанцій із доменного шлаку сланце- поритовий глинозольний; ------------------------------------------------------ - 2 - ДСТУ Б В.2.7-17-95 - пісок керамзитовий дроблений і випалений аглопоритовий шлакопемзовий спучений перлітовий і вермикулітовий термолітовий із шлаків теплових електростанцій глинозольний. Приклад умовного позначення при замовленні: "Гравій штучний пористий 5-10/300/2 ДСТУ Б В.2.7-17-95" де 5-10 - фракція мм; 300 - насипання густина кг/м3; 2 - міцність на стиск МПа. Обов'язкові вимоги викладені за п.п.3.3-3.20 за винятком п.п. 3.4; 3.11 і повинні виконуватися усіма підприємствами незалежно від форм власності. За п.п.3.4; 3.11; 3.21; 3.22 вимоги стандарту є рекомендова- ними. Стандарт придатний для цілей сертифікації. 2 Нормативні посилання У цьому стандарті використані посилання на такі документи: ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.0.003-88 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.1.013-86 ССБТ. Пожарная бсзопасность. Злектрическая искробезопасность. Общие требования. ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасносги к рабочим местам ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасносги ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.4.011-88 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 7076-87 Материалы и изделия строительные. Мегоды определения теплопроводности ---------------------------------------------------------------- - 3 - ДСТУ Б В.2.7-17-95 ГОСТ 8269-76 Щебень из природного камня гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний ---------------------------------------------------------------- РСН 356-91 Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів України 3 Технічні вимоги 3.1 Штучні пористі гравій щебінь і пісок далі - гравій щебінь і пісок виготовляють згідно з вимогами цього стандарту і технічних умов на окремі види знповнювачів за технологічними регла- ментами що затверджені у встановленому порядку. Крупні пористі заповнювачі за формою зерен поділяються: на гравій шаруватої форми який отримують спучуванням спеціально підготовлених гранул і він не підпягає дробленню після термічної обробки; на щебінь кутастої неправильної форми який отримують спучуванням зерен вихідної сировини або подрібненням термічно оброб- леного матеріалу. 3.2 Гравій і щебінь випускаються таких фракцій: - від 5 до 10 мм; - від 10 до 20 мм; - від 20 до 40 мм. За узгодженням виробника із споживачем допускається виго- товлення гравію і щебеню від 2 5 до 10 мм і суміш фракцій від 5 до 20 мм для тепло- і звукоізоляційних зааипок -- від 5 до 40 мм. 3.3 Зерновий склад гравію і щебеню кожної фракції повинен відповідати такому який наведений у таблиці 1. Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------- | Діаметр отвору | | | | | контрольного сита мм | d | D | 2D | |------------------------|-------------|------------|-------------| | Повний залишок на ситі | | | | | % за масою | | | | |-----------------------------------------------------------------| | Примітка: D d - відповідно найбільший і найменший номінальні | | діаметри контрольних сит. | ------------------------------------------------------------------- 3.4 Пористі піски поділяють на такі які одержують безпосеред- ньо у випалювальних агрегатах чи дробленням пористих гравію і щебе- ню. Зерновий склад піску повинен відповідати такому який наведе- ний у таблиці 2. - 4 - ДСТУ Б В.2.7-17-95 Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------ | Розмір отвору контрольного | Повний залишок на | | сита мм | контрольному ситі | | | % за об'ємом | |---------------------------------|-------------------------------| | 5 | 0 - 10 | |---------------------------------|-------------------------------| | 2 5 | 10 - 40 | |---------------------------------|-------------------------------| | 1 25 | 20 - 60 | |---------------------------------|-------------------------------| | 0 63 | 30 - 70 | |---------------------------------|-------------------------------| | 0 315 | 45 - 80 | |---------------------------------|-------------------------------| | 0 16 | 70 - 100 | |---------------------------------|-------------------------------| | Прохід через сито 0 16 | До 30 | ------------------------------------------------------------------ У піщано-щебеневій суміші крупністю зерен до 10 мм вміст фракції від 5 до 10 мм повинен бути не більше 50% за об'ємом. 3.5 В залежності від насипної густини гравій щебінь і пісок поділяють на марки які наведені у таблиці 3. Таблиця 3 ----------------------------------------------------------------- | Марка за насипною | Насипна густина кг/м3 | | густиною | | |-------------------------|-------------------------------------| | 100 | До 100 включно | | 160 | Понад 100 до 150 включно | | 200 | - " - 150 до 200 - " - | | 250 | - " - 200 до 250 - " - | | 300 | - " - 250 до 300 - " - | | 350 | - " - 300 до 350 - " - | | 400 | - " - 350 до 400 - " - | | 450 | - " - 400 до 450 - " - | | 500 | - " - 450 до 500 - " - | | 600 | - " - 500 до 600 - " - | | 700 | - " - 600 до 700 - " - | | 800 | - " - 700 до 800 - " - | | 900 | - " - 800 до 900 - " - | | 1000 | - " -1000 до 1100 - " - | | 1100 | - " -1000 до 1100 - " - | ----------------------------------------------------------------- 3.6 Граничні значення марок за насипною густиною для різних видів пористих гравію щебеню і піску повинні відповідати таким що наведені в таблиці 4. При цьому фактична марка за насипною густиною не повинна перебільшувати максимального значення а мінімальні зна- чення наведені як довідкові. - 5 - ДСТУ Б В.2.7-17-95 Таблиця 4 ----------------------------------------------------------------- | Найменування матеріалу | Марка за насипною густиною | | |-------------------------------| | | мінімальна | максимальна | |-------------------------------|--------------|----------------| | Гравiй i щебiнь перлiтовi | 100 | 500 | | Гравiй i щебiнь термолiтовi | 250 | 600 | | Гравiй i щебiнь шлаковi | 200 | 600 | | Гравiй i щебiнь сланцепоритовi| 250 | 600 | | Гравiй i щебiнь глинозольнi | 400 | 600 | | Гравiй i щебiнь керамзитовi | 250 | 600 | | Гравiй i щебiнь аглопоритовi | 400 | 900 | | Щебiнь вермикулiтовий | 200 | 600 | | Щебiнь шлакопемзовий | 300 | 800 | | Щебiнь iз доменного шлаку | 700 | 1100 | | Щебiнь iз шлакiв ТЕС | 600 | 1000 | | Пiсок вермикулiтовий | 100 | 700 | | Пiсок перлiтовий | 100 | 600 | | Пiсок термолiтовий | 500 | 1000 | | Пiсок шлаковий | 400 | 800 | | Пiсок сланцепоритовий | 400 | 800 | | Пiсок керамзитовий | 600 | 1000 | | Пiсок глинозольний | 500 | 1100 | | Пiсок аглопоритовий | 600 | 1100 | | Пiсок шлакопемзовий | 700 | 1000 | | Пiсок iз шлакiв ТЕС | 600 | 1100 | |---------------------------------------------------------------| |Примітка. Допускається за узгодженням виробника із споживачем | | для приготвування конструкційних легких бетонів кла- | | сів В20 і вище виготовлення керамзитових глинозоль- | | них шлакових сланцепоритових термолітових гравію і| | щебеню марок 700 і 800. | ----------------------------------------------------------------- 3.7 В залежності від міцності яка визначається випробуванням у ціліндрі гравій і шебінь поділяють на марки за міцністю які наведені у таблиці 5. Таблиця 5 ----------------------------------------------------------------- | Марка заповнювача за мiцнiстю | Мiцнiсть при стисненні | | | у цилiндрi МПа | |-------------------------------|-------------------------------| | П 15 | До 0 5 включно | | П 25 | Понад 0 5 до 0 7 включно | | П 35 | -"- 0 7 Д0 1 0 -"- | | П 50 | -"- 1 0 до 1 5 -"- | | П 75 | -"- 1 5 до 2 0 -"- | | П 100 | -"- 2 0 до 2 5 -"- | | П 125 | -"- 2 5 до 3 5 -"- | | П 150 | -"- 3 5 до 4 5 -"- | | П 200 | -"- 4 5 до 5 5 -"- | | П 250 | -"- 5 5 до 6 5 -"- | | П 300 | -"- 6 5 до 8 0 -"- | | П 350 | -"- 8 0 до 1 0 -"- | | П 400 | -"- 10 0 | ----------------------------------------------------------------- - 6 - ДСТУ Б В.2.7-17-95 3.8 Марки за міцністю гравію і щебеню в залежності від марок за насипною густиною повинні відповідати вимогам тяблиць 6 і 7. 3.9 Гравій і щебінь повинні бути морозостійкими і забезпе- чувати потрібну марку легкого бетону за морозостійкістю. Втрати маси після 15 циклів заморожування і відтавання не повинна перевищувати 8%. 3.10 У гравію щебеню та піску які використовуються як запов- нювачі для армованих бетонів вміст водорозчинних сірчаних i сірчанокислих сполук у перерахуванні на SO3 не повинен перевищувати 1% за масою. 3.11 Крупні пористі заповнювачі які виготовляють у вiдповідності з цим стандартом повинні бути однорідними. Показники неоднорідності за насипною густиною і міцнiстю що характери- зуються коефіцієнтом варіації для кожної фракції не повинні пере- вищувати за 12 попередніх місяців відповiдно 5 і 15%. Таблиця 6 ------------------------------------------------------------------- |Найменування | Марка гравію за міцністю в залежності від | | матеріалу | марок за насипною густиною | | |-------------------------------------------------- | | |100|150|200|250|300|350|400|450:500 |600 |700 |800 | |-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----| |Гравій |П15|П15|П15|П25|П35|П35|П50|П50|П75 | - | - | - | |перлітовий | | | | | | | | | | | | | |-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | |Гравій | - | - |П25|П35|П35|П50|П50|П75|П75 |П100| - | - | |шлаковий | | | | | | | | | | | | | |-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | |Гравій | - | - | - |П15|П25|П25|П35|П35|П50 |П75 |П100|П125| |сланцепори- | | | | | | | | | | | | | |товий | | | | | | | | | | | | | |-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | |Гравій | - | - | - |П25|П35|П50|П50|П75|П100|П125| - | - | |керамзитовий | | | | | | | | | | | | | |-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | |Гравій | - | - | - |П25|П25|П35|П35|П50|П50 |П75 | - | - | |термолітовий | | | | | | | | | | | | | |-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | |Гравій | - | - | - | - | - | - |П50|П50|П75 |П100|П125|П150| |глинозольний | | | | | | | | | | | | | |-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | |Гравій | - | - | - | - | - | - |П15|П15|П25 |П25 |П35 |П50 | |аглопоритовий| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------- - 7 - ДСТУ Б В.2.7-17-95 Таблиця 7 ----------------------------------------------------------------------- | Наймену- | Марка щебеню за міцністю в залежності від | | вання | марок за насипною густиною | | матеріалу|----------------------------------------------------------| | |200|250|300|350|400|450|500 |600 |700 |800 |900 |1000|1100| |----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| |Щебінь |П15|П15|П25|П25|П35|П35|П50 | - | - | - | - | - | - | |перлітовий| | | | | | | | | | | | | | |----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| |Щебінь |П15|П25|П25|П35|П50|П50|П75 |П75 | - | - | - | - | - | |шлаковий | | | | | | | | | | | | | | |----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| |Щебінь | - | - |П15|П15|П25|П25|П35 |П35 |П50 |П50 | - | - | - | |сланцепо- | | | | | | | | | | | | | | |ритовий | | | | | | | | | | | | | | |----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| |Щебінь | - |П25|П35|П50|П50|П75|П100|П125| - | - | - | - | - | |керамзи- | | | | | | | | | | | | | | |товий | | | | | | | | | | | | | | |----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| |Щебінь | - |П15|П15|П25|П35|П35|П50 |П50 |П75 |П75 | - | - | - | |термолі- | | | | | | | | | | | | | | |товий | | | | | | | | | | | | | | |----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| |Щебінь | - | - | - | - |П15|П15|П25 |П25 |П35 |П50 |П75 | - | - | |аглопори- | | | | | | | | | | | | | | |товий | | | | | | | | | | | | | | |----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| |Щебінь |П15|П15|П25|П25|П35|П35|П50 |П50 | - | - | - | - | - | |вермику- | | | | | | | | | | | | | | |літовий | | | | | | | | | | | | | | |----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| |Щебінь | - | - |П15|П15|П15|П25|П25 |П25 |П35 |П50 |П75 |П100| - | |шлако- | | | | | | | | | | | | | | |пемзовий | | | | | | | | | | | | | | |----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| |Щебінь із | - | - | - | - | - | - | - | - |П150|П150|П175|П200|П250| |доменного | | | | | | | | | | | | | | |шлаку | | | | | | | | | | | | | | |----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| |Щебінь із | - | - | - | - | - | - |П25 |П25 |П35 |П50 |П75 |П75 | - | |шлаків ТЕС| | | | | | | | | | | | | | |----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| |Щебінь | - | - | - | - |П15|П35|П50 |П50 |П75 |П100| - | - | - | |глинозоль-| | | | | | | | | | | | | | |ний | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------- 3.12 Структура гравію і щебеню повинна бути стійкою проти силікатного розпаду. Втрата маси при визначенні стійкості проти силікатного розпаду ме повинна перевищувати 5%. 3.13 Втрата маси при прожарюванні не повинна перевищу- вати %: - 3 - для аглопоритових гравію і шебеню; - 5 - для аглопоритового піску. - 8 - ДСТУ Б В.2.7-17-95 3.14 Вміст слабовипалених зерен не повинен перевищувати % за масою: - 5 - для аглопоритових гравію і щебеню; - 3 - для керамзитового піску одержаного у печах кипля- чого шару; 3.15 Втрата маси при клп'ятінні не повинна перевищувати 5%. 3.16 На гравій і шебінь які використовуються для теплоізо- ляційних засипок вимоги пп.3.3-3.20 не поширюються. 3.17 Вміст у гравію і піску із шлаків ТЕС вільного оксиду кальцію не повинен перевищувати 1%. 3.18 Кількість пиловидних частинок у щебені із доменного шлаку і шлаків ТЕС які визначаються відмучуванням не повинна перевищувати 2%. 3.19 Гравій щебінь і пісок не повинні мати сторонніх засмі- чувальних домішок рослинних залишків грунту цегли металевих включень у вигляді окремих кусків та інш. . 3.20 Щебінь який використовується при виготовленні бетонів не повинен вміщувати зерна плескатої лещадної та голчастої фор- ми більше як 25% за масою. До зерен плескатої лещадної та голчатої форми відносяться такі зерна товщина або ширина яких менше довжини у три і більше разів. 3.21 Теплопровідність гравію щебеню і піску які використову- ються для звуко- і теплоізоляційних засипок не повинна переви- щувати 0 12 Вт/ м.К . 3.22 Для звуко- і теплоізоляційних засипок допускається випус- каип гравій і щебінь марки за міцністю нижче ніж це вказано в тлблиці 6 і 7 але не менше марки П15. 4 Вимоги безпеки і охорони навколишнього природного середовища 4.1 Загальні вимоги безпеки при виготовленні гравію щебеню і піску повинні відповідати ГОСТ 12.0.001. 4.2 Рівень шуму у робочій зоні не повинен перевищувати зна- чень які указані у ГОСТ 12.0.003. 4.3 Санітарно-гігієнічні показники повітря робочої зони норму- югься згідно з ГОСТ 12.1.005. 4.4 Виробничі приміщення повинні бути обладнані припливновитя- жною вентиляцією за ГОСТ 12.4.021. 4.5 При виготовленні гравію щебеню і піску працюючі повинні бути забезпечені зясобами індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.001. 4.6 Визначення концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони і контроль за їх вмістом повинні здійснюватись згідно з ГОСТ 12.1.005. 4.7 Гравій щебінь і пісок є негорючі невибуховобезпечні матеріали які не виділяють токсичних речовин у процесі виготовлен- ня і використання. У повітряному середовищі у сточних водах і у присутності інших матеріалів і речовин токсичних сполук і твердих відходів вони не утворюють. 4.8 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватися згідно з ГОСТ 12.8.009. 4.9 Експлуатація електроустановок і електроприладів повинна здійснюватися згідно з вимогами ГОСТ 12.1.018 і "Правилами техни- ки безопасности электроустановок - потребителей" які затверджені Держенергонаглядом. - 9 - ДСТУ Б В.2.7-17-95 4.10 Вибір розміщення експлуатація обладнання і організація виробництва гравію щебеню і піску повинні здійснюватися із додер- жанням вимог ГОСТ 12.2.061 і ГОСТ 12.3.002. 4.11 Використання у виробництві вихідних матеріалів повинно виконуватися з додержанням вимог безпеки які установлені відповідними нормативними документами на цi матеріали. 4.12 При виробництві гравію щебеню і піску повинна проводитися їх радіаційно-гігієнічна оцінка для визначення середньої питомої активності природних радіонуклілів які містяться у них. Вимоги і методи контролю радіаційної безпеки повинні відповідати РСН 356-91 при цьому вимоги до якості гравію щебеню і піску по допустимій сумарній питомій активності природних радіонуклідів приймаються як для будівельних матеріалів І класу які використовуються для усіх видів будівництва без обмежень. Асум не повинно перевищумти 370 Бк/кг. 5 Правила приймання 5.1 Гравій щебінь і пісок повинні бути прийняті контролем підприємства-виготовлювача. 5.2 Приймання і поставку гравію щебеню і піску здійснюють партіями. За партію приймається кількість гравію або щебеню однієї фракції і однієї марки за насипною густиною і міцністю які одноча- сно відвантажують в одному залізничному составі але не більше 300 м3. За партію приймають кількість піску однієї марки за насипною густиною яку одночасно відвантажують одному споживачеві але не більш 300 м3 . При відвантаженні автотранспортом за партію приймають кількість матеріалу який одночасно відвантажується одному споживачеві на протязі доби. 5.3 Кількість гравію щебеню і піску що поставляються виз- начають за об'ємом або масою. Об'єм гравію щебеню і піску що поставляються визначають обміром його у вагоні або у автомобілі одержаний об'єм множать на коефіиієнт ущільнення при транспортуванні який встановлюють за домовленістю виробника із споживачем але не більше 1 15. Кількість гравію щебеню і піску що поставляються перерахо- вують із вагових одиниць в об'ємні за значенням насипної густини яка визначається у стані фактичної вологості. 5.4 Для перевірки відповідності якості гравію щебеню і піску вимогам які передбачені цим стандартом здійснюють приймання готової продукції за даними вхідного операційного а також поточ- ного та періодичного приймального контролю. 5.5 Результати вхідного операційного та приймального контро- лю повинні бути зафіксовині у відповідних журналах ВТК заводської лабораторії чи інших документах. 5.6 Поточний приймальний контроль на підприємстві-виготовлюва- чі провадять щоденно - шлялом випробування проб які відібрані згі- дно з ГОСТ 9758. 3а поточним приймальним контролем визначають: - зерновий склад; - насипну густину; - міцність гравію і щебеню при стисненні у циліндрі. 5.7 Партію гравію і щебеню приймають якщо середньозмінні зна- чення показників які характеризують зерновий склад відповідають вимогам стандарту за п.п.3.2 а середньозмінні значення насипної густини та міцності при стисненні у циліндрі - вимогам п.п.3.6; 3.7.; 3.8. - 10 - ДСТУ Б В.2.7-17-95 5.8 Партію піску приймають якщо середньозмінні значення показників які характеризують його зерновий склад відповідають вимогам п.3.4 а середньозмінні значення насипної густини - вимо- гам п.3.6. 5.9 Періодичні випробування готової продукції проводять один раз на два тижні для визначення: - марки за насипною густиною; - втрат маси при прожарюванні аглопоритових гравію щебеню і піску; - вмісту слабовипалених зерен в аглопоритових щебені і гравії а також керамзитовому піску одержаному у печах кип'ячого шару; один раз у квартал для визначення: - стiйкості проти силікатного розпаду; - втрат маси при кип'ятінні; - вмісту водорозчинних сірчаних і сірчанокислих сполук; - вмісту вільного оксиду кальцiю; - вмісту пиловидних частинок і сторонніх засмічуваль- них домішок; один раз у півроку для визначення: - морозостійкості гравію і щебеню; при постановці на виробництво один раз у рік а також кожного разу при зміні сировини для визначення; - вмісту природних радіонуклідів і теплопровідності. 5.10 Для проведення випробувань із потоку матеріалу при завантаженні транспортних засобів або із конуса для шлакової пем- зи відбирають не менше п'яти точкових проб від партії із яких складають одну об'єднану пробу. Об'єднану пробу використовують дня визначення усіх показників якості гравію щебеню і піску. Насипну густину матеріалу визначають також у кожній точковій пробі. Об'єм проб і порядок їх відбору приймають за ГОСТ 9758. 5.11 Партія гравію щебеню і піску вважається прийнятою за результатами поточних і періодичних випробувань якщо значення показників якості об'єднаної проби відповідають вимогам п.п.3 3.3.20 цього стандарту. 5.12 Кожну партію гравію щебеню і піску супроводжують документом про якість у якому вказують: - найменування і адресу підприємства-виробника; - найменування і кількість продукції; - номер і дату видачі документа; - зерновий склад; - марку за насипною істиною; - марку за міцністю гравію і щебеню; - позначення цього стандарту. 5.13 Споживач має право проводити контрольну перевірку відповідності гравію щебеню і піску вимогам цього стандарту вико- ристовуючи порядок відбору проб згідно із ГОСТ 9758. 5.14 При незадовільних результатах виготовлення гравію щебе- ню і піску повинно бути припинено до прийняття заходів які забез- печують додержання установлених вимог. 5.15 За вимогою споживача у документі про якість гравію і ще- беню які використовують як заповнювачі для виготовлення бетону і тепло- і звукоізоляційних засипок повідомляють iеплопровідність і питому активність природних радіонуклідів. - 11 - ДСТУ Б В.2.7-17-95 6 Методи контролю 6.1 Зерновий склад гравію щебеню і піску; міцнiсть; густину; морозостійкість; втрату маси грявію і щебеню при кип'ятінні прожарюванні силікатному розпаді; зміст водороз- чинних сірчаних і сірчанокислих сполук; кількість слабовипалених зерен у піску гравії і щебені; теплопровідність гравію і щебеню визначають за ГОСТ 9758; питому активність природних радіонуклідів згідно з вимогами РСН 356-91. 6.2 Склад пиловидних частинок зерен пластинчастої лещадної та голкової форми щебеню вміст сторонніх засмічувальних домішок у гравії щебені та піску визначають за вимогами ГОСТ 8269. 6.3 Вміст вільного оксиду кальцію визначають за вимогами ГОСТ 5382. 7 Транспортування і зберігання 7.1 Транспортування гравію щебеню і піску проводиться усіма видами транспорту які запобігають їх забрудненню. 7.2 Навантаження гравію щебеню і піску у транспортні засоби які забрудненi залишкими раніше перевезених вантажів забороняє- ться. 7.3 Транспортування гравію щебеню і піску повинно виконувати- ся із додержанням правил перевезення вантажів які діють на відповідному виді транспорту. 7.4 Гравій щебінь і пісок повинні зберігагися роздільно за фракціями у закритих складах або на відкритих майданчиках із твердою основою і водовідливом в умовах які виключають забруднення їх і природного середовища УДК 691.2: 006.354 Ж17 Ключові слова: гравій щебінь пісок штучні пористі тепло- і звукоізоляційні засипки технічні умови правила приймання методи контролю безпека