ДСТУ Б В.2.7-18-95

ДСТУ Б В.2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-18-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ===================================== Будівельні матеріали Бетони легкі Загальні технічні умови Держкоммістобудування України Київ 1995 ДСТУ Б В.2.7-18-95 Передмова І РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним та проектно-консгтукторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Управлінням будівельної індустрії механізації і промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 6.04.95 N 69 4 ВВЕДЕНО ВПРШЕ 3 наданням чинності цьому стандарту на території України припиняє дію ГОСТ 25820-83. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворний тиражований і розповсюджений без дозволу Держкоммістобудувяння України ДСТУ Б В.2.7-18-95 ЗМІСТ С. І Галузь застосування .............................. 1 2 Нормативні посилання ............................. 2 3 Види легких бетонів .............................. 4 4 Технічні вимоги .................................. 5 5 Правила приймання ............................... 9 6 Методи контролю ................................. 9 7 Вимоги безпеки і охорони навколишнього природного середовища ........................... 10 Додаток А Галузь викорисгання легких бетонів на різних видах пористих заповнювачів ....................... 11 Додаток Б Густина легких бетонів в залежності від міцності .. 12 Додаток В Насипна густииа крупних пористих заповнювачів для легких бетонів класів за міцністю на стиск В1 - В40 .......................................... 13 Додаток Г Співвідношення між класами і марками бетону по міцності на стиск .............................. 14 ДСТУ Б В.2.7-18-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали Бетони легкі Загальні технічні умови Строительные материалы Бетоны легкие Общие технические условия Вuilding materials Lightweight concretes general Specifications ------------------------------------------------------------- ОКР 57 01000 Чинний від 1995-07-01 I Галузь застосування Цей стандарт розповсюджується на легкі бетони які виготов- ляються на мінеральних в'яжучих і пористих неорганічних запов- нювачах крупних і дрібних однакового або різного речовинного складу і використовуються у виробах і конструкціях житлово-ци- вільного промислового сільськогосподарського транспортного та інших видах будівництва. Стандарт встановлює види легких бетонів технічні вимоги до них і бетонних сумішей матеріалів для їх виготовлення правила приймання методи контролю їх технічних характеристик галузь застосування легких бетонів. Вимог цього стандарту повинні додержуватися при розробці нових та перегляді діючих стандартів і технічних умов проектної і технологічної документації на дрібноштучні та великорозмірні виро- би збірні збірно-монолітні монолітні бетонні і залізобетонні конструкції а також при виготовленні виробів і конструкцій і зведенні будинків і споруд із легких бетонів. Вимоги п.п. 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.4.7 є обов'язковими. - 2 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 2 Нормативні посилання У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти: ГОСТ 12.0.001-82 : ССБТ. Основные положения --------------------:---------------------------------------------- ГОСТ 12.1.003-83 : ССБТ. Шум. Общие требования безопас- : ности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.1.005-88 : ССБТ. Общие санитарно-гигиенические : требования к воздуху рабочей зоны ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.1.018-86 : ССБТ. Пожарная безопасность. : Электростатическая искробезопасность. : Общие требования ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.3.009-7б : ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. : Общие требования безопасности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.4.011-88 : ССБТ. Средства защиты работающих. : Общие требования и классификация ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.4.021-75 : ССБТ. Системы вентиляционные. : Общие требования ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 969-91 : Цементы глиноземистые и высокоглино- : земистые. Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 7025-91 : Кирпич и камни керамические и силикат- : ные. Методы опрелеления водопоглощения ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 7076-87 : Материалы и изделия строительные. : Методы опредепения теплопроводиости ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 7473-85 : Смеси бетонные. Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 9757-90 : Гравий щебень и песок искусственные : пористые. Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 9758-86 : Заполнители пористые неорганические для : строительных работ. Методы испытаний ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10060-87 : Бетоны. Методы контроля морозостойкости ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10178-85 : Портландцемент и шлакопортландцемент. : Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10180-90 : Бетоны. Методы определения прочности по : контрольным образцам ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10181.1-81 : Смеси бетонные. Методы определения : удобоукладываемости ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10181.2-81 : Смеси бетонные. Методы определения : плотности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10832-91 : Песок и щебень перлитовые вспученные. : Технические условия ------------------------------------------------------------------- - 3 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 ГОСТ 12730.1-78 : Бетоны. Метод определения плотности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12730.2-78 : Бетоны. Метод определения влажности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12730.3-78 : Бетоны. Метод определения водопогло- : щения ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12730.4-78 : Бетоны. Метод определения показателей : пористости ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12730.5-78 : Бетоны. Метод определения водонепро- : ницаемости ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 13087-81 : Бетоны. Методы определения истираемости ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 17623-87 : Бетоны. Радиоизотопный метод опреде- : ления плотности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 18105-86 : Бетоны. Правила контроля прочности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 20910-90 : Бетоны жаростойкие: Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 22266-76 : Цементы сульфатостойкие. Технические : условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 23732-79 : Вода для бетонов и растворов. Технические : условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 24211 -91 : Добавки для бетонов. Общие технические : требования. ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 24452-80 : Бетоны. Методы определения призменной : прочности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 24544-81 : Бетоны. Методы определения деформаций : усадки и ползучести ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 24545-81 : Бетоны. Методы испытаний на выносли- : вость ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 25192-82 : Бетоны. Классификация и общие техни- : ческие требования ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 25246-82 : Бетоны химически стойкие. Технические : условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 25592-91 : Смеси золошлаковые тепловых электро- : станций для бетонов. Технические : условия ------------------------------------------------------------------- Г'ОСТ 25818-91 : Золы-уносы тепловых электростанций для : бетонов. Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 27005-86 : Бетоны легкие и ячеистые. Правила : контроля средней плотности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 27006-86 : Бетоны. Правила подбора состава ------------------------------------------------------------------- - 4 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 : Пособие по применению химических : добавок при производстве сборных : железобетонных конструкций и изделий : к СНиП 3.09.01-85 . ------------------------------------------------------------------- 3. Види легких бетонів 3.1 Легкі бетони поділяються: - за призначенням; - за видами заповнювачів; - за структурою. 3.2. За призначенням легкі бетони поділяються на: - конструкційні; - конструкційио-теплоізоляційні; - теплоізоляційні; - спеціальні жаростійкі хімічно стійкі та ін. . 3.3. В залежності від пористих заповнювачів які використову- ються встановлюють такі види легких бегонів. Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------ : Вид заповнювача Вид бетону :----------------------------------- : крупний : дрібний ------------------------------------------------------------------ Легкі бетони на штучних заповнювачах ------------------------------------------------------------------ 1. Керамзитобетон : керамзитовий : керамзитовий : керамзитовий : кварцевий ------------------------------:-----------------:----------------- 2. Керамзитоперлітобетон : керамзитовий : перлітовий ------------------------------:-----------------:----------------- 3. Керамзитозолобетон : керамзитовий : зола : : керамзитовий ------------------------------:-----------------:----------------- 4. Шлакопемзобетон : шлакопемзовий : шлакопемзовий : шлакопемзовий : кварцевий : шлакопемзовий : гранульований : : шлак ------------------------------:-----------------:----------------- 5. Шлакопемзоперлітобетон : шлакопемзовий : перлітовий ------------------------------:-----------------:----------------- 6. Шлакопемзозолобетон : шлакопемзовий : зола ------------------------------:-----------------:----------------- 7. Перлітобетон : перлітовий : перлітовий ------------------------------:-----------------:----------------- 8. Бетон на шлаковому гравію : шлаковий гравій : перлітовий : шлаковий гравій : зола : шлаковий гравій : шлаковий гравій ------------------------------------------------------------------ Легкі бетони на заповнювачах із відходів промисловості ------------------------------------------------------------------ 9. Шлакобетон : шлаковий : шлаковий ------------------------------:-----------------:----------------- 10. Шлакозолобетон : шлаковий : зола ------------------------------:-----------------:----------------- - 5 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 ------------------------------------------------------------------ : Вид заповнювача Вид бетону :----------------------------------- : крупний : дрібний ------------------------------------------------------------------ 11. Золобетон : - : зола ------------------------------------------------------------------ Легкі бетони на природних заповнювачах ------------------------------------------------------------------ 12. Бетон на пористих вапняках: вапняковий : вапняковий ------------------------------:-----------------:----------------- 1З. Опокобетон : опоковий : опоковий ------------------------------:-----------------:----------------- 14. Туфобетон : туфовий : туфовий ------------------------------------------------------------------ Можуть бути встановлені інші види легких бетонів на пористі заповнювачі для яких є стандарти або технічні умови. Галузі використання легких бетонів подані у рекомендованому додатку А. 3.4 В залежності від крупності заповнювачів легкі бетони мо- жуть бути: - звичайними із максимальною крупністю заповнювачів 20 і 40 мм; - дрібнозернистими із максимальною крупністю заповню- вачів 10 мм; - те саме із максимальною крупністю заповнювачів 5 мм піщані нри модулі крупності піску понад 2 0; - те саме при модулі крупності піску 2 0 і менше. 3.5 За структурою легкі бетони можуть бути: - щільними; - поризованими; - великопористими. 3.6 Найменування легких бетонів повинно відповідати вимо- гам ГОСТ 25192 із зазначенням виду крупного пористого заповню- вача а при необхідності і дрібного якщо він відрізняється від крупного або якщо легкий бетон не вміщує крупного заповнювача а також якщо від звичайного він відрізняється структурою. Для поризованих легких бетонів замість структури допускається зазна- чати вид пороутворювача. 4 Технічні вимоги 4.1 Легкі бетони 4.1.1 Якість легкого бетону повинна відповідати вимогам цьо- го стандарту і забезпечувати виготовлення виробів і конструкцій які відповідають вимогам стандартів технічних умов проектної і технологічної документації на вироби і конструкції конкретних ви- дів. 4.1.2 Згідно із діючими нормативними документами на проектува- ння за показниками міцності на стиск встановлюють класи бетонів: - конструкційних В12 5; В15; В17; В20; В22; В25; ВЗО; В35; В40; - конструкційно-теплоізоляційних В1; В2; В2 5; В3 5; В5; В7 5; В10; В12 5; В15; - теплоізоляційних В0 35; В0 75; В1; В2. Класи бетонів за міцністю на стиск відповідають значенню га- рантованої міцності бетону МПа яку контролюють на стандарт- - 6 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 них зразках із забезпеченістю 0 95. Для виробів і конструкцій які запроектовані рзніше без враху- вання вимог ГОСТ 25192 показники міцності бетону на стиск ха- рактеризуються марками: - М150; М200; М250; МЗОО; М350; М400; М450; М500 - для конструкційних бетонів; - М15; М25; М35; М50; М75; М100 - для конструкційно- теплоізоляційних бетонів; - М5; М10; М15; М25 - для теплоізоляційних бетонів. Сніввідношення між класами і марками бетону за міцністю на стиск наведені у додатку Г. 4.1.3 За середньою густиною встановлюють такі марки легкого бетону: D 300; D 400; D 500; D 600; D 700; D 800; D 900; D 1000; D 1100; D 1200; D 1300; D 1400; D 1500; D 1600; D 1700; D 1800; D 1900; D 2000. Допускаються проміжні марки легкого бетону: D 250; D 350; D 450 і т.д. Марки за середньою густиною легкого бетону встановлюють у сухому стані. 4.1.4 Призначення класів легкого бетону за міцністю і марок за середньою щільністю у виробах і конструкціях конкретних видів проводять у стандартах або технічних умовах на ці вироби і конструкції за нормами будівельного проектування із врахуванням ви- кладених нижче вимог по співвідношенню класів за міцністю на стиск і марок за середньою густиною: - D 300 D 400 - В 0 35; В 0 75; - D 400 D 500 - В 0 75; В1; В2; - D б00 D 700 - В1; В2; В2 5; - D 800 D 900 - В2 5; В 3 5; В5; В 7 5; - D 1000 D 1100 - В 2 5; В 3 5; В5; В 7 5; В10; В 12 5; - D 1200 D 1300 - В 2 5; В 3 5; В5; В 7 5; В10; В 12 5; В15; - D 1400 D 1500 - В 3 5; В5; В 7 5; В10; В 12 5; В15; В 17 5; В20; В 22 5; В25; - D 1600 D 1700 - В5; В 7 5; В10; В 12 5; В15; В 17 5; В20; В 22 5; В25; ВЗ0; В35; - D 1800 D 1900 - В10; В 12 5 В15; В 17 5; В20; В 22 5; В25: ВЗ0; В35; В40; - D 2000 - В 12 5; В 15: В 17 5; В20; В 22 5; В20; ВЗО; В35; В40. 4.1.5 Фактична середня густина легкого бетону у кожній серії контрольних зразків не повинна перевищувати марку більш ніж на 5% для конструкційного і конструкційно-теплоізоляційного бетонів і 7% - для теплоізоляційного бетону. 4.1.6 В залежності від умов роботи виробів і конструкцій згідно із діючими нормами проектування встановлюють такі марки конструкційного і конструкційно-теплоізоляційного бетону за морозостійкістю і конструкційного за водонепроникністю: - за морозостійкістю: F15; F25; F35; F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500; - за водонепроникністю: W2; W4; W8; W10; W12. 4.1.7 Теплопровідність коефіцієнт теплопровідності у сухому стані теплоізоляційних і конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів до яких пред'являються вимоги по теплопровідності по- винні відповідати вимогам стандартів технічних умов і проектної документації на вироби і конструкції конкретних видів у відпо- відності з діючими нормативними документами на проектування а - 7 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 при відсутності цих вимог - даним таблиці 2. Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------ : : Значення теплопровідностI у сухому стані : :Марка бетону : ВТ/м оС бетонів та пористих заповнювачів : :за середньою : із змістом склофази : : густиною : : :---------------:------------------------------------------------: : : менше 50% : більше 50% : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 300 : - : 0 09 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 400 : 0 11 : 0 10 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 500 : 0 14 : 0 11 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 600 : 0 16 : 0 12 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 700 : 0 19 : 0 14 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 800 : 0 21 : 0 17 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 900 : 0 24 : 0 20 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 1000 : 0 28 : 0 23 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 1100 : 0 32 : 0 26 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 1200 : 0 36 : 0 29 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 1300 : 0 42 : 0 32 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 1400 : 0 48 : 0 36 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 1500 : 0 54 : 0 39 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 1600 : 0 60 : 0 43 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 1700 : 0 66 : 0 46 : ------------------------------------------------------------------ 4.1.8 В залежності від умов роботи виробів і конструкцій у стандартах і технічних умовах на них допускається встановлювати додаткові показники якості бетонів. 4.2. Бетонні суміші 4.2.1 Суміші які призначені для виготовлення виробів і кон- струкцій вібраційним та способом впливання повинні відповідати вимогам ГОСТ 7473 і характеризуватися жорсткістю або рухоміс- тю показник яких призначається зя технологічними регламентами виробництва. Суміші які призначені дня виготовлення дрібноштучних ви- робів засобами вібропресування і пресування повинні відповідати вимогам технологічних регламентів на виробництво цих виробів. 4.2.2 Об'єм міжзернових порожнин в ущільнених сумішах щільної структури не повинен перевищувати 6% у сумішах поризо- - 8 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 ваної структури - 12% для бетонів на дрібних заповнювачах і 25% - без дрібних заповнювачів. 4.3 В'яжучі 4.3.1 Як в'яжучі необхідно використовувати мінеральні в'я- жучі які відповідають вимогам діючих нормативних документів. 4.4 Заповнювачі 4.4.1 Як крупні і дрібні пористі заповнювачі необхідно вико- ристовувати заповнювачі які відповідають ГОСТ 9757 ГОСТ 10832 ГОСТ 25592 ГОСТ 25818. Допускається використання інших видів пористих заповню- вачів при відповідному забезпеченні нормативно-технічною доку- ментацією. 4.4.3 Крупні пористі заповнювачі повинні використовуватися у вигляді фракцій які роздільно дозуються при виготовленні бетон- ної суміші з розміром зерен понад 5 до 10 мм понад 1О до 20 мм і понад 20 до 40 мм або суміші декількох фракцій у якій дрібна фракція 5-1О мм повинна бути від 25 до 50% за об'ємом. Для кон- струкційних бетонів фракція 20-40 мм не використовується а у конструкційно-теплоізоляційних бетонах вона повинна складати не більше 30% за об'ємом. У дрібнозернистих бетонах використову- ється фракція 5-10 мм. 4.4.3 Вибір крупиих пористих заповнювачів за насипною щільністю виконують в залежності від їх призначення і вимог до міцності і щільності бетону виду і властивостей дрібного заповню- вача що використовується форми крупного заповнювача гравій щебінь із врахуванням довідкових додатгків Б В. 4.4.4 Як дрібні заповнювачі для приготування легких бетонів повинні використовуватися: - для конструкційних бетонів - пористі або щільні піски; - для конструкційно-теплоізоляційних бетонів у тому числі дрібнозернистих і піщаних - пористі піски; - для теплоізоляційних бетонів - пористі піски. Рекомендуються для конструкційно-теплоізоляційних бетонів золи ТЕС і золошпакові суміші. Допускається використання у легких бетонах змішаного дріб- ного заповнювача - пористого різних видів у тому числі зол ТЕС і золошлаковнх сумішей і кварцевого піску. 4.4.5 Зерновий склад пористих пісків повинен відповідати ви- могам ГОСТ 9757. 4.4.6 Марка пористого піску за насипною густиною в залеж- ності від призначення легкого бетону наведена у додатку В. 4.4.7 Сумарна питома активність природних радіонуклідів у матеріалах що застосовуються для виготовлення легких бетонів не повинна перевищувати визначеної РБН 356 для відповідного виду класу будівництва. 4.5 Добавки і вода 4.5.1 Для регулювання і поліпшення властивостей бетонних сумішей і легких бетонів потрібно застосовувати добавки які від- повідають ГОСТ 24211 згідно з "Пособием по применению хи- мических добавок при производстве сборных железобетонных кон- струкций и изделий" до СНиП 3.09.01-85 Стройиздат Москва 1989. - 9 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 4.5.2 Вода для приготування легких бетонів повинна відпо- відати вимогам ГОСТ 23732. 4.6 Технологія виготовлення 4.6.1 Склади легких бетонів слід підбирати призначати і вида- вати у виробництво згідно з правилами які встановлені ГОСТ 27006. Склади для приготування дрібнозернистих легких бетонів для вібропресованих і пресованих виробів потрібно підбирати призна- чати і видавати у виробництво згідно із технологічними регламен- тами на виробництво цих виробів. Склади легких бетонів із витратами цементу менше ніж допус- кається СНиП 5.01.23-83 необхілно перевіряти на захисні влас- тивості бетону по відношенню до сталевої арматури. 5 Правила приймання 5.1 Приймання бетонної суміші яка поставняється як товарна продукція проводять за ГОСТ 7473. 5.2 Приймання бетону проводять за міцністю і густиною а у необхідних випадках за структурою теплопровідністю морозостій- кістю водонепроникністю та іншими показниками які встановлені у проекті. 5.3 Контроль міцності на стиск проводять за ГОСТ 18105 густини - за ГОСТ 27005. 6 Методи контролю 6.1 Матеріали для виготовлення легких бетонів потрібно ви- пробовувати згідно із вимогами які встановлені у стандартах і технічних умовах на конкретні матеріали. 6.2 Технічні характеристики бетонних сумішей визначають: - легкоукладаньність - за ГОСТ 10181.1; - густина - за ГОСТ 10181.2; - показники пористості - за ГОСТ 10181.3. 6.3 Технічні показники бетону що затверднув в залежності від призначення визначають: - міцність ни стиск і розтяг - за ГОГТ 10180; - середню густину - за ГОСТ 12730.1 ГОСТ 17623; - вологість - за ГОСТ 12739.2; - водовбирність - за ГОСТ 12730 2; ГОСТ 7025; - показники пористості - за ГОСТ 12730.4; - водонепроникність - за ГОСТ 12730.5; - морозосійкість - за ГОСТ 7025 ГОСТ 10060; - теплопровідність - за ГОСТ 7076; - стирання - за ГОСТ 13087; - призмову міцність модуль пружності і коефіцієнт Пуассона - за ГОСТ 24452; - усадку і повзучість - за ГОСТ 24544; - витривалість - за ГОСТ 24545; - вміст склофази - за ГОСТ 9758. 6.4 Технічні характеристики легких бетонів і бетонних сумішей допускається контролювати іншими методами які передбачені у діючих державних стандартах. - 10 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 7 Вимоги безпеки і охорони навколишнього природного середовища 7.1 Загальні вимоги безпеки при виробництві легких бетонів повинні відповідати ГОСТ 12.0.001. 7.2 Рівень шуму у робочій зоні не повинен перевищувати зна- чень які наведені у ГОСТ 12.1.003. 7.3 Санітарно-гігієнічні показники повітря робочої зони нор- муються згідно із ГОСТ 12.1.005. 7.4 Виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно- витяжною вентиляцією за ГОСТ 12.4.021. 7.5 Працюючі при виробництві легких бетонів повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно із ГОСТ 12.4.011. 7.6 Визначення концентрації шкідливих речовин у повітрі ро- бочої зони і контроль за їх вмістом повинні здійснюватись згідно із ГОСТ 12.1.005. 7.7 Легкий бетон є негорючий вибухобезпечний матеріал який не виділяє токсичних речовин у процесі виготовлення і використан- ня. У повітряному середовищі у стічних водах і у присутності інших матеріалів і речовин токсичних сполук і твердих відходів не утво- рюється. 7.8 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватися згідно із ГОСТ 12.3.009. 7.9 Експлуатація електроустановок і електроприладів повинна здійснюватися згідно з вимогами ГОСТ 12.1.018 і "Правилами тех- ники безопасности эксплуатации электроустановок-потребителей" затвердженими Держенергонаглядом. 7.10 Використання у виробництві вихідних матеріалів повинно виконуватися з додержанням вимог безпеки які установлені від- повідними нормативними документами на ці матеріали. - 11 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 Додаток А рекомендований Галузь використання легких бетонів на різних видах пористих заповнювачів ------------------------------------------------------------------- : : Призначення легких бетонів : : :---------------------------------------: : : блоки і : : Плити : : : : панелі : : пере- : : : : стін мо-: Блоки : криття і : Плити : : Вид бетону : нолітний : камені : покриття : моно- : : : конструк-: цегла : констру- : літні : : : ційно-те-: : кційний : шари : : : плоізоля-: : моно- : тепло- : : : ляційний : : літний : ізоля- : : : бетон : : бетон : ційні : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Керамзитобетон : + : + : + : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Керамзитоперлітобетон : + : + : - : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Керамзитозолобетон : + : + : - : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Шлакопемзобетон : + : + : + : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Шлакопемзоперлітобетон : + : + : + : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Шлакопемзозолобетон : + : + : + : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Перлітобетон : + : + : - : + : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Бетон на шлаковому : + : + : - : + : : гравію : : : : : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Шлакобетон : + : + : + : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Шлакозолобетон : + : + : + : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Золобетон : + : + : - : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Бетон на пористих : + : + : - : - : : вапняках : : : : : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Опокобетон : + : + : - : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Туфобетон : + : + : - : - : ------------------------------------------------------------------- - 12 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 Додаток Б довідковий Густина легких бетонів в залежності від міцності -------------------------------------------------------------------------- : : : Марка бетону за середньою густиною для : :Вид легкого :Клас бетону:-----------------------------------------------: :бетону за :за міцністю: керамзито-:шлако-пем- :перліто- : бетону : :призначен- :на стиск : бетону :зобетону :бетону : на по- : :ням : : :шлако- : : ристих : : : : :бетону : : запов- : : : : : : : нювачах : :------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------: :Тепло- :В0 35-В0 75:D300- D500 : :D300 -D400 : : :ізоляційний :В1; В2 :D400- D500 : :D400 -D500 : : :------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------: :Конструкцій-:В1; В2 :D600- D700 : :D500 -D700 : : :но-теплоізо-: : : : : : :ляційний :В 2 5 :D600- D1000:D1000-D1300:D600 -D900 :D800 -D1200: : : : : : : : : :В 3 5 :D700- D1100:D1100-D1500:D700 -D1000:D900 -D1300: : : : : : : : : :В5 :D800- D1200:D1200-D16ОО:D800 -D1100:D1000-D1400: : : : : : : : : :В 7 5 :D900- D1300:D1300-D1700:D900 -D1200:D1100-D1800: : : : : : : : : :В10 :D1000-D1400:D1350-D1700:D1000-D1300:D1200-D1600: : : : : : : : : :В 12 5 :D1100-D1400:D1400-D170О:D1100-D1400:D1300-D1700: : : : : : : : : :В15 :D1200-D1500:D1500-D1700:D1250-D1500:D1500-D1700: :------------------------------------------------------------------------: :Конструкцій-:В 12 5 :D1100-D1500:D1500-D180О:D1100-D1500:D1300-D1700: :ний : : : : : : : :В15 :D1200-D1700:D1600-D180О:D1300-D1600:D1500-D1800: : : : : : : : : :В 17 5 :D1200-D1800:D1600-D180О: :D1600-D1900: : : : : : : : : :В20 :D1300-D1800:D1700-D190О: :D1700-D1800: : : : : : : : : :В 22 5 :D1300-D1800:D1700-D190О: :D1800-D2000: : : : : : : : : :В25 :D1400-D1800:D1700-D190О: :D1900-D2000: : : : : : : : : :В30 :D1500-D1800:D1800-D200О: : : : : : : : : : : :В35 :D1600-D1900:D1900-D200О: : : : : : : : : : : :В40 :D1700-D1900:D1900-D200О: : : -------------------------------------------------------------------------- - 13 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 Додаток В довідковий Насипна густина крупних пористих заповнювачів для легких бетонів класів за міцністю на стиск В1 - В40 ------------------------------------------------------------------- :Клас : Марка : Максимальна марка крупного : :легкого : бетону : заповнювача за насипною густиною : :бетону : за серед- :-----------------------------------------: :за міц- : ньою : гравій : щебінь : :ністю : густиною :--------------------:--------------------: :на стиск : : пісок : пісок : пісок : пісок : : : : щільний : пористий : щільний : пористий : :-----------:-----------:---------:----------:---------:----------: :В1- В2 : D500 : - : 200 : - : 200 : : : D600 : - : 250 : - : 250 : : : D700 : - : 300 : - : 300 : :-----------:-----------:---------:----------:---------:----------: :В 2 5-В 7 5: D800 : - : 350 : - : 350 : : : D900 : - : 450 : - : 400 : : : D1000 : 450 : 55О : - : 450 : : : D1100 : 550 : 600 : 300 : 500 : : : D12ОО : 600 : - : 400 : 550 : : : D1300 : - : - : 500 : 600 : : : D1400 : - : - : 600 : 700 : : : D1500 : - : - : 700 : 800 : : : D1600 : - : - : 800 : 900 : : : D1700 : - : - : 900 : 1000 : :-----------:-----------:---------:----------:---------:----------: :В10 - В20 : D1000 : - : - : - : 350 : : : D1100 : - : : - : 400 : : : D1200 : - : 500 : - : 400 : : : D1300 : - : 600 : - : 500 : : : D1400 : 500 : 700 : - : 600 : : : D1500 : 600 : 800 : 400 : 700 : : : D1600 : 700 : - : 500 : 800 : : : D1700 : 800 : - : 600 : 900 : : : D1600 : 900 : - : 700 : 900 : : : D1900 : 1000 : - : 800 : 1000 : :-----------:-----------:---------:----------:---------:----------: :В25 - В40 : D1300 : - : 600 : - : - : : : D1400 : - : 700 : - : - : : : D1500 : - : 800 : - : - : : : D1600 : 600 : - : - : - : : : D1700 : 700 : - : - : 700 : : : D1800 : 800 : - : 600 : 800 : : : D1900 : 900 : - : 700 : 900 : : : D2000 : - : - : 800 : 1000 : ------------------------------------------------------------------- Примітка. Дані таблиці по конструкційно-теплоізоляційних бетонах класів за густиною В 2 5 - В 7 5 відносяться до бетонів які виготовлені із повітровтягувальними добавками. При приготовленні бетонних сумішей без повітровтягувальних добавок значення насип- ної густини крупного пористого заповнювача зменшуються для бетонів на піску того ж виду і золі ТЕС на 100 кг/м3 а для бе- тонів на перлітовому піску - на 50 кг/м3. - 14 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 Додаток Г Довідковий Співвідношення між класами і марками бетону по міцності на стиск ------------------------------------------------------------------- :Клас бетону : Середня : Найближча марка : Відхилення : :по міцності : міцність бетону : бетону по : найближчої : : : даного класу : міцності : марки бетону : : : R кгс/см2 : : від середньої : : : : : міцності класу : : : : : R - M : : : : : ----- . 100% : : : : : n : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B0 35 : 5 01 : M5 : +0 2 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B0 75 : 10 85 : M10 : +7 8 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B1 : 14 47 : M15 : -0 2 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B1 5 : 20 85 : M25 : -1 9 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B2 : 28 94 : M25 : +13 6 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B2 5 : 32 74 : M35 : -6 9 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B3 5 : 45 84 : M50 : -9 1 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B5 : 65 48 : M75 : -14 5 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B7 5 : 98 23 : M100 : -1 8 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B10 : 130 97 : M150 : -14 5 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B12 5 : 163 71 : M150 : +8 4 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B15 : 196 45 : M200 : -1 8 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B20 : 261 93 : M250 : +4 5 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B25 : 327 42 : M350 : -6 9 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B30 : 392 90 : M400 : -1 8 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B35 : 458 39 : M450 : +1 8 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B40 : 523 87 : M550 : -5 1 : ------------------------------------------------------------------- - 15 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 Примітка. Середню міцність бетону кожного класу R кгс/см2 визначають при нормативному коефіцієнті варіації рівному V = 13 5 % для конструкційних і конструкційно-теплоізоляційних бетонів V = 18% для теплоізоляційних бетонів по формулі В R = ---------------------- 0 0980665 1- 1 64V де В - значення класу бетона МПа; 0 0980665 - перехідний коефіцієнт від МПа до кгс/см2. УДК 691.32: 006.354 Група Ж19 Ключові слова: легкі бетони в'яжучі заповнювачі бетонні суміші технічні умови технологія правила приймання методи контролю безпека навколишне природне середовище ДСТУ Б В.2.7-18-95 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ ===================================== Строительные материалы БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ Общие технические условия Издание официальное Госкомградостроительства Украины Киев 1995 ДСТУ Б В.2.7-18-95 Содержание 1 Область применения .................................... 1 2 Нормативные ссылки .................................... 2 3 Виды легких бетонов ................................... 4 4 Технические требования ................................ 5 5 Правила приемки ........................................ 9 6 Методы контроля ........................................ 9 7 Требования безопасности и охраны окружающей природной среды ....................................... 10 Приложение А Области применения легких бетонов на различных видах пористых заполнителей ................. 11 Приложение Б Плотность легких бетонов в зависимости от прочности ............................................. 12 Приложение В Насыпная плотность крупных пористых заполнителей для легких бетонов классов по прочности на сжатие В1 - В40 .......................... 13 Приложение Г Соотношение между классами и марками бетона по прочности на сжатие ................................... 14 ДСТУ Б В.2.7-18-95 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ Строительные материалы Бетоны легкие Общие технические условия Будівельні матеріали Бетони легкі Загальні технічні умови Building materials Lightweight concretes general Specification ----------------------------------------------------------------- ОКП 57 01000 Дата введения 1995-07-01 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на легкие бетоны при- готавливаемые на минеральных вяжущих и пористых неоргани- ческих заполнителях крупных и мелких одинакового или различ- ного вещественного состава и применяемые в изделиях и конст- рукциях жилищно-гражданского промышленного сельскохозяй- ственного транспортного и других видах строительства. Стандарт устанавливает виды легких бетонов технические требования к ним и бетонным смесям материалам для их приготов- ления правила приемки методы контроля их технических харак- теристик область применения легких бетонов. Требования настоящего стандарта должны соблюдаться при разработке новых и пересмотре действующих стандартов и тех- нических условий проектной и технологической документации на мелкоштучные и крупноразмерные изделия сборные сборно-мо- нолитные монолитные бетонные и железобетонные конструкции а также при изготовлении изделий и конструкций и возведении зданий и сооружений из легких бетонов. Требования п.п.4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5.4.1.6 4.1.7 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.4.7 являются обязательными. -------------------------------------------------- Издание официальное - 2 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 12.0.001-82 : ССБТ. Основные положения --------------------:---------------------------------------------- ГОСТ 12.1.003-83 : ССБТ. Шум. Общие требования безопас- : ности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.1.005-88 : ССБТ. Общие санитарно-гигиенические : требования к воздуху рабочей зоны ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.1.018-86 : ССБТ. Пожарная безопасность. : Электростатическая искробезопасность. : Общие требования ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.3.009-7б : ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. : Общие требования безопасности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.4.011-88 : ССБТ. Средства защиты работающих. : Общие требования и классификация ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.4.021-75 : ССБТ. Системы вентиляционные. : Общие требования ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 969-91 : Цементы глиноземистые и высокоглино- : земистые. Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 7025-91 : Кирпич и камни керамические и силикат- : ные. Методы опрелеления водопоглощения ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 7076-87 : Материалы и изделия строительные. : Методы опредепения теплопроводиости ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 7473-85 : Смеси бетонные. Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 9757-90 : Гравий щебень и песок искусственные : пористые. Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 9758-86 : Заполнители пористые неорганические для : строительных работ. Методы испытаний ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10060-87 : Бетоны. Методы контроля морозостойкости ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10178-85 : Портландцемент и шлакопортландцемент. : Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10180-90 : Бетоны. Методы определения прочности по : контрольным образцам ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10181.1-81 : Смеси бетонные. Методы определения : удобоукладываемости ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 10181.2-81 : Смеси бетонные. Методы определения : плотности ------------------------------------------------------------------- - 3 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 ГОСТ 10832-91 : Песок и щебень перлитовые вспученные. : Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12730.1-78 : Бетоны. Метод определения плотности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12730.2-78 : Бетоны. Метод определения влажности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12730.3-78 : Бетоны. Метод определения водопогло- : щения ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12730.4-78 : Бетоны. Метод определения показателей : пористости ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12730.5-78 : Бетоны. Метод определения водонепро- : ницаемости ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 13087-81 : Бетоны. Методы определения истираемости ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 17623-87 : Бетоны. Радиоизотопный метод опреде- : ления плотности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 18105-86 : Бетоны. Правила контроля прочности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 20910-90 : Бетоны жаростойкие: Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 22266-76 : Цементы сульфатостойкие. Технические : условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 23732-79 : Вода для бетонов и растворов. Технические : условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 24211 -91 : Добавки для бетонов. Общие технические : требования. ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 24452-80 : Бетоны. Методы определения призменной : прочности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 24544-81 : Бетоны. Методы определения деформаций : усадки и ползучести ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 24545-81 : Бетоны. Методы испытаний на выносли- : вость ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 25192-82 : Бетоны. Классификация и общие техни- : ческие требования ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 25246-82 : Бетоны химически стойкие. Технические : условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 25592-91 : Смеси золошлаковые тепловых электро- : станций для бетонов. Технические : условия ------------------------------------------------------------------- Г'ОСТ 25818-91 : Золы-уносы тепловых электростанций для : бетонов. Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 27005-86 : Бетоны легкие и ячеистые. Правила : контроля средней плотности ------------------------------------------------------------------- - 4 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 ГОСТ 27006-86 : Бетоны. Правила подбора состава ------------------------------------------------------------------- : Пособие по применению химических : добавок при производстве сборных : железобетонных конструкций и изделий : к СНиП 3.09.01-85 . ------------------------------------------------------------------- 3 Виды легких бетонов 3.1 Легкие бетоны подразделяются: - по назначению; - по видам заполнителей; - по структуре. 3.2 По назначению легкие бетоны подразделяются на: - конструкционные; - конструкционно-теплоизоляционные; - теплоизоляционные; - специальные жаростойкие химически стойкие и др. . 3.3. В зависимости от применяемых пористых заполнителей устанавливают следующие виды легких бетонов. Таблица 1 ------------------------------------------------------------------ : Вид заполнителя Вид бетона :----------------------------------- : крупный : мелкий ------------------------------------------------------------------ Легкие бетоны на искусственных заполнителях ------------------------------------------------------------------ 1. Керамзитобетон : керамзитовый : керамзитовый : керамзитовый : кварцевый ------------------------------:-----------------:----------------- 2. Керамзитоперлитобетон : керамзитовый : перлитовый ------------------------------:-----------------:----------------- 3. Керамзитозолобетон : керамзитовый : зола : : керамзитовый ------------------------------:-----------------:----------------- 4. Шлакопемзобетон : шлакопемзовый : шлакопемзовый : шлакопемзовый : кварцевый : шлакопемзовый : гранулированный : : шлак ------------------------------:-----------------:----------------- 5. Шлакопемзоперлитобетон : шлакопемзовый : перлитовый ------------------------------:-----------------:----------------- 6. Шлакопемзозолобетон : шлакопемзовый : зола ------------------------------:-----------------:----------------- 7. Перлитобетон : перлитовый : перлитовый ------------------------------:-----------------:----------------- 8. Бетон на шлаковом гравии : шлаковый гравий : перлитовый : шлаковый гравий : зола : шлаковый гравий : шлаковый гравий ------------------------------------------------------------------ Легкие бетоны на заполнителях из отходов промышленности ------------------------------------------------------------------ 9. Шлакобетон : шлаковый : шлаковый ------------------------------:-----------------:----------------- - 5 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 ------------------------------------------------------------------ : Вид заполнителя Вид бетона :----------------------------------- : крупный : мелкий ------------------------------------------------------------------ 10. Шлакозолобетон : шлаковый : зола ------------------------------:-----------------:----------------- 11. Золобетон : - : зола ------------------------------------------------------------------ Легкие бетоны на природных заполнителях ------------------------------------------------------------------ 12. Бетон на пористых : известняковый : известняковый известняках : ------------------------------:-----------------:----------------- 1З. Опокобетон : опоковый : опоковый ------------------------------:-----------------:----------------- 14. Туфобетон : туфовый : туфовый ------------------------------------------------------------------ Могут устанавливаться другие виды легких бетонов на пористые заполнители для которых имеются стандарты или технические условия. Гбласти применения легких бетонов приведены в рекомендуемом приложении А. 3.4 По крупности заполнителей легкие бетоны могут быть: - обычные с максимальной крупностью заполнителя 20 и 40 мм; - мелкозернистые с максимальной крупностью заполнителя 10 мм; - то же с максимальной крупностью заполнителей 5 мм песчаные при модуле крупности песка свыше 2 0; - то же при модуле крупности песка 2 0 и менее. 3.5 По структуре легкие бетоны могут быть: - плотными; - поризованными; - крупнопористыми. 3.6 Наименование легких бетонов должно соответствовать требованиям ГОСТ 25192 с указанием вида крупного пористого заполнителя а при необходимости и мелкого если он отличается от крупного или если легкий бетон не содержит крупного запол- нителя а также если от обычного он отличается структурой. Для поризованных легких бетонов вместо структуры допускается ука- зывать вид порообразователя. 4 Технические требования 4.1 Легкие бетоны 4.1.1 Качество легкого бетона должно соответствовать требо- ваниям настоящего стандарта и обеспечивать изготовление изде- лий и конструкций удовлетворяющих требованиям стандартов технических условий проектной и технологической документации на изделия и конструкции конкретных видов. 4.1.2 В соответствии с действующими нормативными докумен- тами на проектирование по показателям прочности на сжатие уста- навливают следующие классы бетонов: - конструкционных В12 5; В15; В17; В20; В22; В25; В3О; В35; В40; - конструкционно-теплоизоляциониых В1; В2; В2 5; В3 5; В5; В7 5; В10; В12 5; В15; - теплоизоляционных В0 35; В0 75; В1; В2. Классы бетона по прочности на сжатие отвечают значению - 6 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 гарантированной прочности бетона МПа контролируемой на стандартных образцах с обеспеченностью 0 95 Для изделий и конструкций запроектированных без учета тре- бований ГОСТ 25192 показатели прочности бетона на сжатие ха- рактеризуются марками: - М150; М200; М250; МЗ00; М350; М400; М450; М500 - для конструкционных бетонов; - М15; М25; М35; М50; М75; М100 - для конструкционно- теплоизоияционных бетонов; - М5; М10; М15; М25 - для теплоизопяционных бетонов. Соотношения между классами и марками бетона по прочности на сжатие приведены в приложении Г. 4.1.3 По средней плотности устанавливают следующие марки легкого бетона: D300 D400; D500; D600; D700; D800; D900; D1000; D1100; D1200; D1300; D1400; D1500; D1600; D1700; D1800; D1900; D2000. Допускаются промежуточные марки легкого бетона: D250; D350; D450 и т.д. Марки по средней плотности легкого бетона устанавливают в сухом состоянии. 4.1.4 Назначение классов легкого бетона по прочности и марок по средней плотности в изделиях и конструкциях конкретных видов производят в стандартах или технических условиях на эти изделия и конструкции по нормам строительного проектирования с учетом изложенных ниже требований по соотношению классов по прочности на сжатие и марок по средней плотности: - D 300 D 400 - В 0 35; В 0 75; - D 400 D 500 - В 0 75; В1; В2; - D б00 D 700 - В1; В2; В 2 5; - D 800 D 900 - В2 5; В 3 5; В 5; В 7 5; - D 1000 D 1100 - В 2 5; В 3 5; В 5; В 7 5; В10; В 12 5; - D 1200 D 1300 - В 2 5; В 3 5; В 5; В 7 5; В10; В 12 5; В15; - D 1400 D 1500 - В 3 5; В 5; В 7 5; В 10; В 12 5; В 15; В 17 5; В20; В 22 5; В25; - D 1600 D 1700 - В 5; В 7 5; В10; В 12 5; В 15; В 17 5; В20; В 22 5; В25; В З0; В35; - D 1800 D 1900 - В10; В 12 5 В 15; В 17 5; В 20; В 22 5; В25: ВЗ0; В35; В40; - D 2000 - В 12 5; В 15: В 17 5; В20; В 22 5; В 20; ВЗО; В 35; В40. 4.1.5 Фактическая средняя плотносгь легкого бетона в каждой серии контрольных образцов не должна превышать марку более чем на 5% для конструкционного и конструкционно-теплоизоля- ционного бетонов и 7% - для теплоизоляционного бетона. 4.1.6 В зависимости от условий работы изделий и конструкций в соответствии с действующими нормами проектирования уста- навливают следующие марки конструкционного и конструкцион- но-теплоизоляционного бетона по морозостойкости и конструк- ционного по водонепроницаемости: - по морозостойкости: F15; F25; F35; F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500; - по водонепроницаемости: W2; W4; W8; W10; W12. 4.1.7 Теплопроводность коэффициент теплопроводности в сухом состоянии теплоизоляционных и конструкционно-теплоизо- ляционных легких бетонов к которым предъявляются требования по теплопроводности должны отвечать требованиям стандартов технических условий и проектной документации на изделия и кон- - 7 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 струкции конкретных видов в соответствии с действующими нор- мативными документами на проектирование а при отсутствии этих требований - данным таблицы 2. Таблица 2 ------------------------------------------------------------------ : : Значение теплопроводности в сухом состоянии : :Марка бетона : ВТ/м оС бетонов на пористых заполнителях : :по средней : с содержанием склофазы : :плотности : : :---------------:------------------------------------------------: : : менее 50% : более 50% : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 300 : - : 0 09 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 400 : 0 11 : 0 10 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 500 : 0 14 : 0 11 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 600 : 0 16 : 0 12 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 700 : 0 19 : 0 14 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 800 : 0 21 : 0 17 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 900 : 0 24 : 0 20 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 1000 : 0 28 : 0 23 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 1100 : 0 32 : 0 26 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 1200 : 0 36 : 0 29 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 1300 : 0 42 : 0 32 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 1400 : 0 48 : 0 36 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 1500 : 0 54 : 0 39 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 1600 : 0 60 : 0 43 : :---------------:-------------------------:----------------------: : D 1700 : 0 66 : 0 46 : ------------------------------------------------------------------ 4.1.6 В зависимости от условий работы изделий и конструкций в стандартах и технических условиях на них допускается устанав- ливать дополнительные показатели качества бетонов. 4.2 Бетонные смеси 4.2.1 Смеси предназначенные для изготовления изделий и кон- струкций вибрационным и литьевым способами должны соответ- ствовать требованиям ГОСТ 7473 и характеризоваться жесткостью или подвижностью показатель которых назначается по технологи- ческим регламентам производства. Смеси предназначенные для изготовления мелкоштучных из- делий способами вибропрессования и прессования должны отве- чать требованиям технологических регламентов на производство - 8 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 этих изделий. 4.2.2 Объем межзерновых пустот в уплотненных смесях плот- ной структуры не должен превышать 6%; в смесях поризованной структуры - 12% для бетонов на мелких заполнителях и 25% - без мелких заполнителей. 4.3 Вяжущие 4.3.1 В качестве вяжущих необходимо использовать минераль- ные вяжущие отвечающие требованиям действующих нормативных документов. 4.4. Заполнители 4.4.1 В качестве крупных и мелких пористых заполнителей надлежит применять заполнители соответствующие ГОСТ 9757 ГОСТ 10832 ГОСТ 25592 ГОСТ 25818. Допускается применение других видов пористых заполнителей при соответствующем обеспечении нормативно-технической доку- ментацией. 4.4.2 Крупные пористые заполнители должны применяться в виде фракций раздельно дозируемых при приготовлении бетонной смеси с размерами зерен св. 5 до 10 мм св. 10 по 20 мм и св. 20 до 40 мм или смеси нескольких фракций в которой мелкая фракция 5-10 мм должна быть от 25 до 50% по объему. Для конструкционных бетонов фракция 20-40 мм не используется а в конструкционно- теплоизоляционных бетонах она должна составлять не более З0% по объему. В мелкозернистых бетонах используется фракция 5-10 мм. 4.4.3 Выбор крупных пористых заполнителей по насыпной плотности производят в зависимости от их назначения и требо- ваний к прочности и плотности бетона вида и свойства применяе- мого мелкого заполнителя формы крупного заполнителя гравий щебень с учетом справочных приложений Б В. 4.4.4 В качестве мелких заполнителей для приготовления лег- ких бетонов должны использоваться: - для конструкционных бетонов - пористые или плотные пески; - для конструкционно-теплоизолядионных бетонов в том числе мелкозернистых и песчаных - пористые пески; - для теплоизоляционных бетонов - пористые пески. Рекомендуется для конструкционно-теплоизоляционных бе- тонов золы ТЭС и золошлаковые смеси. Допускается применение в конструкционно-теплоизоляцион- ных бетонах плотного песка в случаях установленных в стандартах или технических условиях на изделия. Допускается применение в легких бетонах смешанного мелко- го заполнителя - пористого разных видов в том числе зол ТЭС и золошлаковых смесей и кварцевого песка. 4.4.5 Зерновой состав пористых песков должен отвечать требо- ваниям ГОСТ 9757. 4.4.6 Марка пористого песка по насыпной плотности в зависи- мости от назначения легкого бетона приведена в приложении В. 4.4.7 Суммарная удельная активность природных радионук- лидов в материалах которые применяются для изготовления легких бетонов не должна превышать установленной РСН 356 для соот- ветствующего вида класса строительства. - 9 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 4.5 Добавки и вода 4.5.1 Для регулирования и улучшения свойств бетонных смесей легких бетонов следует применять добавки которые соответствуют ГОСТ 24211 согласно "Пособию по применению химических доба- вок при производстве сборных железобетонных конструкций и из- делий" к СНиП 3.09.01-85 Стройиздат Москва 1989. 4.5.2 Вода для приготовления легких бетонов должна соответ- ствовать требованиям ГОСТ 23732. 4.6 Технология изготовления 4.6.1 Составы легких бетонов следует подбирать назначать и выдавать в производство в соответствии с правилами установлен- ными ГОСТ 27006. Составы для приготовления мелкозернистых легких бетонов для вибропрессованных и прессованных изделий следует подби- рать назначать и выдавать в производство в соответствии с техно- логическими регламентами на производство этих изделий. Составы легких бетонов с расходами цемента менее чем допус- кается СНиП 5.01.23-83 следует проверять на защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре. 4.6.2 Составы и технологические режимы перемешивания формования и твердения легких бетонов проверяют перед началом массового производства изделий и конструкций или возведения зданий сооружений и далее - при изменении применяемых мате- риалов или технологических режимов. 5 Правила приемки 5.1 Приемку бетонной смеси поставляемой как товарная про- дукция производят по ГОСТ 7473. 5.2 Приемку бетона производят по прочности и плотности а в необходимых случаях по структуре теплопроводности морозос- тойкосги водонепроницаемости и другим показателям установ- ленным в проекте. 5.3 Контроль прочности на сжатие производят по ГОСТ 18105 плотности - по ГОСТ 27005. 6 Методы контроля 6.1 Материалы дня приготовления легких бетонов следует ис- пытывать в соответствии с требованиями установленными в стан- дартах и технических условиях на конкретные материалы. 6.2 Технические характеристики бетонных смесей определяют: - удобоукладываемость - по ГОСТ 10181.1; - плотность - по ГОСТ 10181.2; - показатели пористости - по ГОСТ 10181.3. 6.3 Технические характеристики затвердевшего бетона в зави- симости от назначения определяют: - прочность на сжатие и растяжение - по ГОГТ 10180; - среднюю плотность - по ГОСТ 12730.1 ГОСТ 17623; - влажность - по ГОСТ 12739.2; - водопоглощение - по ГОСТ 12730 2; ГОСТ 7025; - показатели пористости- по ГОСТ 12730.4; - водонепроницаемость - по ГОСТ 12730.5; - морозостойкость - по ГОСТ 7025 ГОСТ 10060; - 10 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 - теплопроводность - по ГОСТ 7076; - истираемость - по ГОСТ 13087; - призмнную прочность модуль упругости и коэф- фициент Пуассона - по ГОСТ 24452; - усадку и ползучесть - по ГОСТ 24544; - выносливость - по ГОСТ 24545; - содржание стеклофазы - по ГОСТ 9758. 6.4 Технические характеристики легких бетонов и бетонных смесей допускается контролировать другими методами предусмотренны- ми действующими государственными стандартами. 7 Требования безопасности и охраны окружающей природной среды 7.1 Общие требования безопасности при производстве легких бе- тонов должны соответствовать ГОСТ 12.0.001. 7.2 Уровень шума в рабочей зоне не должен превышать зна- чений указанных в ГОСТ 12.1.003. 7.3 Санитарно-гигинические показатели воздуха рабочей зоны нормируются в соответствии с ГОСТ 12.1.005. 7.4 Производственные помещения должны быть оборудованы при- точно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021. 7.5 Работающие при производстве легких бетонов должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011. 7.6 Определение концентрации вредных веществ в воздухе ра- бочей зоны и контроль за их содержанием должны осуществляться по ГОСТ 12.1.005. 7.7 Легкий бетон является негорючим невзрывоопасным материа- лом не выделяющим токсичных веществ в процесс изготовления и ис- пользования. В воздушной среде в сточных водах токсичных соеди- нений и твердых отходов не образуется. 7.8 Погрузочно-разгрузочные работи должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.3.009. 7.9 Эксплуатация єлектроустановок и єлектроприборов должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.018 и "Правилами техники безопасности эксплуатации электроустановок- потребителей" утвержденными Госэнергонадзором. 7.10 Использование в производстве исходных материалов должно осуществляться при соблюдении требований безопасности установлен- ных соответствующими нормативными документами на эти материалы. - 11 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 Приложение А рекомендуемое Области применения легких бетонов на различных видах пористых заполнитлей ------------------------------------------------------------------- : : Назначение легких бетонов : : :---------------------------------------: : : блоки и : : Плиты : : : : панели : : пере- : : : : стен мо-: Блоки : крытий и : Плиты : : Вид бетона : нолитный : камни : покрытий : моно- : : : конструк-: кирпич : констру- : литные : : : ционно- : : кционный : слои : : : теплоизо-: : моно- : тепло- : : : ляционный : : литный : изоля- : : : бетон : : бетон : ционные: :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Керамзитобетон : + : + : + : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Керамзитоперлитобетон : + : + : - : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Керамзитозолобетон : + : + : - : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Шлакопемзобетон : + : + : + : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Шлакопемзоперлитобетон : + : + : + : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Шлакопемзозолобетон : + : + : + : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Перлитобетон : + : + : - : + : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Бетон на шлаковом : + : + : - : + : : гравие : : : : : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Шлакобетон : + : + : + : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Шлакозолобетон : + : + : + : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Золобетон : + : + : - : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Бетон на пористых : + : + : - : - : : известняках : : : : : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Опокобетон : + : + : - : - : :-------------------------:----------:--------:----------:--------: : Туфобетон : + : + : - : - : ------------------------------------------------------------------- - 12 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 Приложение Б справочное Плотность легких бетонов в зависимости от прочности -------------------------------------------------------------------------- : : Класс : Марка бетона по средней плотности для : :Вид легкого : бетона :-----------------------------------------------: :бетона по :по прочнос-: керамзито :шлако-пем- :перлито- : бетона : :назначению :ти на : бетона :зобетона :бетона : на по- : : :сжатие : :шлако- : : ристых : : : : :бетона : : запол- : : : : : : : нителях : :------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------: :Тепло- :В0 35-В0 75:D300- D500 : :D300 -D400 : : :изоляционный:В1; В2 :D400- D500 : :D400 -D500 : : :------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------: :Конструкцио-:В1; В2 :D600- D700 : :D500 -D700 : : :нно-теплои -: : : : : : :золяционный :В 2 5 :D600- D1000:D1000-D1300:D600 -D900 :D800 -D1200: : : : : : : : : :В 3 5 :D700- D1100:D1100-D1500:D700 -D1000:D900 -D1300: : : : : : : : : :В5 :D800- D1200:D1200-D16ОО:D800 -D1100:D1000-D1400: : : : : : : : : :В 7 5 :D900- D1300:D1300-D1700:D900 -D1200:D1100-D1800: : : : : : : : : :В10 :D1000-D1400:D1350-D1700:D1000-D1300:D1200-D1600: : : : : : : : : :В 12 5 :D1100-D1400:D1400-D170О:D1100-D1400:D1300-D1700: : : : : : : : : :В15 :D1200-D1500:D1500-D1700:D1250-D1500:D1500-D1700: :------------------------------------------------------------------------: :Конструкци- :В 12 5 :D1100-D1500:D1500-D180О:D1100-D1500:D1300-D1700: :онный : : : : : : : :В15 :D1200-D1700:D1600-D180О:D1300-D1600:D1500-D1800: : : : : : : : : :В 17 5 :D1200-D1800:D1600-D180О: :D1600-D1900: : : : : : : : : :В20 :D1300-D1800:D1700-D190О: :D1700-D1800: : : : : : : : : :В 22 5 :D1300-D1800:D1700-D190О: :D1800-D2000: : : : : : : : : :В25 :D1400-D1800:D1700-D190О: :D1900-D2000: : : : : : : : : :В30 :D1500-D1800:D1800-D200О: : : : : : : : : : : :В35 :D1600-D1900:D1900-D200О: : : : : : : : : : : :В40 :D1700-D1900:D1900-D200О: : : -------------------------------------------------------------------------- - 13 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 Приложение В справочное Насыпная плотность крупных пористых заполнителей для легких бетонов классов по прочности на сжатие В1 - В40 ------------------------------------------------------------------- :Класс : Марка : Максимальная марка крупного : :легкого : бетона : заполнителя по насыпной плотности : :бетона : по сред- :-----------------------------------------: :по проч- : ней : гравий : щебень : :ности : плотности :--------------------:--------------------: :на сжатие : : пісок : песок : пісок : песок : : : : плотный : пористый : плотный : пористый : :-----------:-----------:---------:----------:---------:----------: :В1- В2 : D500 : - : 200 : - : 200 : : : D600 : - : 250 : - : 250 : : : D700 : - : 300 : - : 300 : :-----------:-----------:---------:----------:---------:----------: :В 2 5-В 7 5: D800 : - : 350 : - : 350 : : : D900 : - : 450 : - : 400 : : : D1000 : 450 : 55О : - : 450 : : : D1100 : 550 : 600 : 300 : 500 : : : D12ОО : 600 : - : 400 : 550 : : : D1300 : - : - : 500 : 600 : : : D1400 : - : - : 600 : 700 : : : D1500 : - : - : 700 : 800 : : : D1600 : - : - : 800 : 900 : : : D1700 : - : - : 900 : 1000 : :-----------:-----------:---------:----------:---------:----------: :В10 - В20 : D1000 : - : - : - : 350 : : : D1100 : - : : - : 400 : : : D1200 : - : 500 : - : 400 : : : D1300 : - : 600 : - : 500 : : : D1400 : 500 : 700 : - : 600 : : : D1500 : 600 : 800 : 400 : 700 : : : D1600 : 700 : - : 500 : 800 : : : D1700 : 800 : - : 600 : 900 : : : D1600 : 900 : - : 700 : 900 : : : D1900 : 1000 : - : 800 : 1000 : :-----------:-----------:---------:----------:---------:----------: :В25 - В40 : D1300 : - : 600 : - : - : : : D1400 : - : 700 : - : - : : : D1500 : - : 800 : - : - : : : D1600 : 600 : - : - : - : : : D1700 : 700 : - : - : 700 : : : D1800 : 800 : - : 600 : 800 : : : D1900 : 900 : - : 700 : 900 : : : D2000 : - : - : 800 : 1000 : ------------------------------------------------------------------- Примечание. Данные таблицы по конструкционно-теплоизоляционным бе- тонам классов по прочности В 2 5 - В 7 5 относятся к бетонам приготовленным с воздухововлекающими добавками. При приго- товлении бетонных смесей без воздухововлекающих добавок зна- чения насыпной плотносги крупного пористого заполнителя умень- шается для бетонов на песке того же вида и золе ГЭС на 100 кг/м3 а для бетонов на перлитовом песке - на 50 кг/м . - 14 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 Приложение Г Справочное Соотношние между классами и марками бетона по прочности на сжатие ------------------------------------------------------------------- :Класс бетона: Средняя : Ближайшая марка : Отклонение : :по прочности: прочность бетона: бетона по : ближайшей : : : данного класса : прочности : марки бетона : : : R кгс/см2 : : от средней про-: : : : : чности класса : : : : : R - M : : : : : ----- . 100% : : : : : n : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B0 35 : 5 01 : M5 : +0 2 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B0 75 : 10 85 : M10 : +7 8 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B1 : 14 47 : M15 : -0 2 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B1 5 : 20 85 : M25 : -1 9 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B2 : 28 94 : M25 : +13 6 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B2 5 : 32 74 : M35 : -6 9 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B3 5 : 45 84 : M50 : -9 1 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B5 : 65 48 : M75 : -14 5 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B7 5 : 98 23 : M100 : -1 8 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B10 : 130 97 : M150 : -14 5 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B12 5 : 163 71 : M150 : +8 4 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B15 : 196 45 : M200 : -1 8 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B20 : 261 93 : M250 : +4 5 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B25 : 327 42 : M350 : -6 9 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B30 : 392 90 : M400 : -1 8 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B35 : 458 39 : M450 : +1 8 : :------------:-----------------:-----------------:----------------: : B40 : 523 87 : M550 : -5 1 : ------------------------------------------------------------------- - 15 - ДСТУ Б В.2.7-18-95 Примечание. Среднюю прочность бетона каждого класса В кгс/см 2 определяют при нормативном коэффициенте вариации равном V = 13 5% для конструкционных и конструкционно-теп- лоизоляционных бетонов и V = 18% для теплоизоляционных бето- нов по формуле В R = ---------------------- 0 0980665 1- 1 64V где В - значение класса бетона МПа; 0 0980665 - переходной коэффициент от МПа к кгс/см2. УДК 691.32: 006.354 Группа Ж 19 Ключевые слова: легкие бетоны вяжущие заполнители бетонные смеси технические условия технология правила приемки методы контроля безопасность окружаю- щая природная среда