Наказ N 68 від 16.03.2006 р.

Наказ N 68 від 16.03.2006 р. Про впорядкування роботи з розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів

Наказ від 16 березня 2006 р. № 68 ` Про впорядкування роботи з розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів Наказ від 16 березня 2006 р. № 68 З метою впорядкування роботи з розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів у будівництві у центральному апараті Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України наказую: 1. Затвердити Порядок розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів у будівництві у центральному апараті Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України додається . 2. Першому заступнику міністра А.Беркуті заступнику Міністра Ю.Казміруку Управлінню містобудування та архітектури М.Сіленко Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд О.Авдієнко Управлінню ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень Управлінню економіки та організації будівництва Т.Шарапова Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук Державній архітектурно-будівельній інспекції О.Бондаренко Відділу промислової забудови та інженерного захисту територій А.Шпакевич Юридичному управлінню В.Коваленко взяти до неухильного виконання зазначений Порядок. 3. Управлінню технічного регулювання в будівництві забезпечити реалізацію заходів з розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів у будівництві відповідно до затвердженого Порядку. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра А. Беркуту. МІНІСТРП. КАЧУР * * * Додатокдо наказу від 16.03.06 № 68 ПОРЯДОКрозгляду проектів будівельних норм і нормативних документів у будівництві у центральному апараті Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України<>1. Загальні положення Цей Порядок визначає організаційні засади розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів у будівництві далі - проектів .<>2. Організація погодження технічного завдання на розроблення проекту 2.1. Організація-розробник проекту подає перед його розробленням на погодження Мінбуду технічне завдання на розроблення проекту далі - ТЗ . 2.2. ТЗ опрацьовується Управлінням технічного регулювання в будівництві на предмет відповідності його структури та змісту нормативним вимогам. 2.3. В разі виникнення за результатами опрацювання зауважень ТЗ передається організації-розробнику на доопрацювання. 2.4. В разі відсутності за результатами опрацювання зауважень до ТЗ воно передається на опрацювання підрозділу до питань сфери компетенції якого належить документ. 2.5. В разі виникнення зауважень ТЗ передається на доопрацювання організації-розробнику. 2.6. В разі відсутності зауважень ТЗ погоджується керівником підрозділу до питань сфери компетенції якого належить документ. 2.7. Після погодження ТЗ керівником підрозділу до питань сфери компетенції якого належить документ ТЗ погоджується керівником Управління технічного регулювання в будівництві та передається організації-розробнику для його затвердження.<>3. Організація розгляду проекту 3.1. Попередній розгляд проекту 3.1.1. Здійснення координації роботи з розгляду проектів покладається на Управління технічного регулювання в будівництві. 3.1.2. За надходженням проект з необхідними супровідними документами перелік яких визначено в установленому порядку надається для первинного опрацювання Управлінню технічного регулювання в будівництві. Під час первинного опрацювання Управління технічного регулювання в будівництві починає формування справи нормативного документа. Формування справи нормативного документа за проектами з питань сфери компетенції Управління економіки та організації будівництва і Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві ці підрозділи здійснюють самостійно. 3.1.3. Після перевірки комплектності поданих документів проект разом з пояснювальною запискою та зводом відгуків передається підрозділу Міністерства до питань сфери компетенції якого належить проект. 3.1.4. В разі виникнення зауважень з боку підрозділу до питань сфери компетенції якого належить проект ці зауваження передаються розробнику для доопрацювання проекту. 3.1.5. У разі якщо зміни до ДБН визначають термінологію чи містять організаційні заходи пов'язані з реалізацією вимог встановлених нормативно-правовими актами такі зміни попередньо розглядаються і візуються Юридичним управлінням Міністерства. 3.2. Підготовка до розгляду та розгляд проекту науково-технічною радою Мінбуду 3.2.1. В разі відсутності зауважень з боку підрозділу до сфери питань якого належить проект останній готується до розгляду на секції науково-технічної ради Мінбуду далі - НТР з питань компетенції підрозділу та за умови прийняття позитивного рішення передається до Управління технічного регулювання в будівництві. 3.2.2. Управління технічного регулювання в будівництві за умови комплектності всіх супровідних документів направляє проект з комплектом необхідних супровідних матеріалів на експертизу як правило базовій організації. Висновок експертизи оформлюється відповідно до ДСТУ 1.11. 3.2.3. В разі отримання позитивного висновку експертизи проект готується до розгляду на секції НТР з питань технічного регулювання в будівництві. 3.2.4. Розгляд проекту на засіданні секції НТР з питань технічного регулювання в будівництві відбувається за умови присутності представників організації-розробника організації що здійснювала експертизу а також підрозділу до питань сфери компетенції якого належить даний проект будівельних норм або нормативного документа. В разі відсутності будь-кого з зазначених представників проект знімається з розгляду. 3.2.5. Після прийняття позитивного рішення секцією НТР з питань технічного регулювання в будівництві проект та пояснювальна записка до нього передаються підрозділу до питань сфери компетенції якого належить цей проект для підготовки його до розгляду на засіданні президії НТР. Проект рішення НТР з цього питання обов'язково візується керівником Управління технічного регулювання в будівництві. 3.3. Організація роботи з проектом після розгляду на засіданні НТР 3.3.1. На підставі рішення НТР підрозділ до питань сфери компетенції якого належить проект готує на підпис керівництва Мінбуду: для проекту державних будівельних норм або національного стандарту у сфері будівництва - наказ про затвердження документа з зазначенням терміну набуття чинності; для проекту відомчих чи територіальних будівельних норм або технічних умов чи іншого нормативного документа - лист про погодження проекту. 3.3.2. В разі негативного рішення НТР проект передається підрозділом до питань сфери компетенції якого належить документ організації-розробнику на доопрацювання. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГОРЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІД. БАРЗИЛОВИЧ