Наказ N 147 від 26.04.2006 р.

Наказ N 147 від 26.04.2006 р. Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення енерго-та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України

Наказ від 26 квітня 2006 р. № 147 Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення енерго-та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України Наказ від 26 квітня 2006 р. № 147 Згідно зі статтею 6 Закону України "Про теплопостачання" та з метою оптимального поєднання систем централізованого помірно-централізованого децентралізованого та автономного опалення у схемах теплопостачання населених пунктів України наказую: 1. Затвердити Методичні рекомендації з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України що додаються. 2. Управлінню теплоенергетики В.Бербенець забезпечити розміщення цього наказу в "Інформаційному бюлетені" та на веб-сайті Мінбуду України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Г.Семчука. МІНІСТР П.КАЧУР * * * ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Мінбуду України від 26.04.06№ 147 Методичні рекомендації з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України 1 Загальні положення 1.1 Методичні рекомендації установлюють склад порядок розроблення та затвердження енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів . 1.2 Відповідно до Закону України "Про теплопостачання" розвиток систем теплопостачання повинен грунтуватися на затверджених схемах теплопостачання. 1.3 Схема теплопостачання є передпроектним документом в якому обгрунтовується економічна доцільність та господарська необхідність проектування і будівництва нових розширення та модернізації діючих джерел теплової енергії і теплових мереж. 1.4 З метою економії паливно-енергетичних ресурсів вибір схеми теплопостачання повинен грунтуватися на техніко-економічних розрахунках з урахуванням оптимального поєднання централізованих помірно-централізованих і децентралізованих систем теплопостачання впровадження енергозберігаючих технологій охорони навколишнього середовища. 1.5 Для котелень та теплових мереж рекомендованих до будівництва згідно з затвердженою схемою теплопостачання техніко-економічне обгрунтування ТЕО не розробляється. При відсутності затвердженої схеми теплопостачання проектування котелень і теплових мереж допускається як виняток на основі техніко-економічних обгрунтувань ТЕО . 1.6 Схеми теплопостачання розроблені та затверджені у відповідності з даними Методичними рекомендаціями є вихідними документами на основі яких розробляються робочі проекти котелень і теплових мереж. 1.7 Схеми теплопостачання розробляються на розрахунковий період 5-10 років з ув'язкою з відповідними періодами установленими генеральними планами розвитку міст селищ та сільських населених пунктів. В схемах теплопостачання повинна бути виділена перш черга будівництва на період 2-5 років. 2 Порядок розроблення та склад схем теплопостчання 2.1 Порядок розробки схем теплопостачання. 2.1.1 Схеми теплопостачання міст селищ та сільських населених пунктів що виконуються згідно з дійсними Методичними рекомендаціями розробляються за рахунок коштів джерела яких можуть визначатися: на загальнодержавному рівні - Кабінетом Міністрів України центральними органами виконавчої влади у межах своїх повноважень; на місцевому рівні - Радою міністрів Автономної Республіки Крим місцевими державними адміністраціями. 2.1.2 Схеми теплопостачання можуть розроблятися спеціалізованими проектними організаціями діяльність яких підтверджена відповідною ліцензією. 2.1.3 Розробка схем теплопостачання здійснюється на основі технічного завдання додаток 11 що складається замовником за участю виконавця проектної організації та погодженого органами місцевого самоврядування. 2.1.4 Технічні завдання на розробку демонстраційних регіональних схем теплопостачання населених пунктів що виконуються за рахунок коштів Державного бюджету погоджуються Міністерством будівництва архітектури та житлово-комунального господарства. 2.2 Вихідні дані для виконання схем теплопостачання Необхідні вихідні матеріали для виконання схем теплопостачання: генплан населеного пункту; довідка про чисельність населення та житловий фонд додаток 1 ; довідка про будівництво об'єктів соцкультпобуту та громадських споруд додаток 2 ; довідка про існуючу систему теплопостачання додаток 3 ; довідка про існуючу систему газопостачання додаток 4 ; характеристика діючих котелень додаток 5 ; характеристика існуючих теплових мереж додаток 6 ; довідка про забезпечення приватного сектору енергоресурсами паливом додаток 7 ; довідка про електропостачання додаток 8 ; довідка про існуючу систему водопостачання додаток 9 ; схематичний план міста М1:5000 М1:10000 додаток 10 . 2.3 Склад схем теплопостачання Схема теплопостачання повинна складатися із пояснювальної записки графічної частини та додатків. 2.3.1. Пояснювальна записка До складу пояснювальної записки повинні входити розділи що наводяться нижче . Загальна характеристика міста чи іншого населеного пункту - включає дані про територію архітектурно-планувальні рішення основні дані про кліматологічні умови дані про чисельність населення житлові та громадські будівлі рівень їх благоустрою основні дані про промисловість чи сільськогосподарське виробництво. Аналіз існуючої системи теплопостачання населеного пункту- подається характеристика системи систем теплопостачання відкрита/закрита централізована/децентралізована наводяться дані про діючі котельні їх встановлену та підключену потужність тип та продуктивність основного обладнання вид палива чисельність обслуговуючого персоналу характеризуються теплові мережі вид прокладання підземне/надземне канальне/безканальне їх протяжність параметри теплоносія тощо. Потреба населеного пункту в тепловій енергії з урахуванням перспективи розвитку І черги будівництва - обгрунтовуються величини теплових навантажень за видами теплоспоживання опалення вентиляція гаряче водопостачання технологічні потреби та можливість їх забезпечення з урахуванням діючих котелень та теплових мереж від них. Таблиця 2.3 Потреба в тепловій енергії житлово-комунального сектору на розрахунковий період № з/п Споживачі існуючі перспективні № існуючої камери розрахункової точки на схематичному плані міста Теплові навантаження Гкал/год МВт І черга 2006-2010 р.р. ІІ черга 2011-2015 р.р. на опалення вентиляцію на гаряче водопоста-чання Разом на опалення вентиляцію на гаряче водопоста-чання Разом Примітка. Теплові навантаження споживачів теплової енергії визначаються по окремих житлових кварталах мікрорайонам та в цілому на котельні. Таблиця 2.4 Баланс тепла І черги будівництва 2006-2010 р.р. Найменування показників Потреба в тепловій енергії та її забезпечення Гкал/год МВт на опалення вентиляцію на гаряче водопостачання Разом І Теплова потреба ІІ Забезпечення: 1. 2. 3. Примітка. Забезпечення теплової потреби споживачів І черги будівництва здійснюється за рахунок максимального використання діючих потужностей котелень 1 2 3 та впровадження заходів щодо необхідної їх модернізації та реконструкції . Розробка пропозицій із впровадження заходів щодо модернізації і реконструкції існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж - визначається оптимальна потужність котелень з урахуванням впровадження енерго- та екологоефективних заходів щодо оптимальної роботи котельного обладнання та теплових мереж а також необхідні капіталовкладення з метою надійного забезпечення теплових навантажень І черги 2-5 років будівництва. Розробка рекомендацій із теплопостачання населеного пункту на розрахунковий період - з урахуванням І черги будівництва розглядаються можливі варіанти теплопостачання в яких наводиться характеристика основного обладнання джерел теплоти що пропонуються до встановлення їх потужність місце розташування можливість впровадження когенераційних установок у тому числі на базі діючих опалювальних котелень та нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії а також використання незадіяних теплових потужностей котелень промислових підприємств. Таблиця 2.5 Рекомендації з теплопостачання міста на розрахунковий період за варіантами № з/п Найменування джерел теплоти Встановлена потужність Введення основного обладнання Разом на розрахунковий період 2006-2011 рр. Підключена потужність Гкал МВт І черга 2006- 2010 рр. ІІ черга 2011-2015рр. 1 2 3 4 5 6 Варіант І 1. 2. 3. Варіант ІІ 1. 2. 3. Примітка. В колонках 4-6 наводиться тип обладнання та його кількість. Рекомендації з теплопостачання міста розробляються для кожного з варіантів 1 2 3 …- рекомендовані джерела теплопостачання . Проведення гідравлічного розрахунку теплових мереж - відповідно до запропонованих варіантів теплопостачання визначається розвиток реконструкція нове будівництво теплових мереж можливість їх резервування параметри теплоносія води об'єм води в системах теплопостачання; проводиться гідравлічний розрахунок теплових мереж за варіантами від кожного джерела теплопостачання в результаті якого визначаються діаметри трубопроводів. Таблиця 2.6 Гідравлічний розрахунок теплових мереж за варіантами Ділянка Витрата води т/год Довжина м Діаметр трубопроводу Ду мм Швидкість води м/с Питомі втрати тиску кгс/м2.м існуючий Рекомен-дований Примітка. Гідравлічний розрахунок проводиться за варіантами по кожній котельні. Вибір схеми теплопостачання - по кожному варіанту визначаються капітальні та експлуатаційні затрати по котельнях теплових мережах термін їх окупності в результаті техніко-економічного порівняння варіантів приймається найбільш економічний оптимальний варіант схеми теплопостачання населеного пункту який повинен враховувати мінімальні викиди забруднюючих речовин від джерел теплопостачання в атмосферу. Таблиця 2.7 Техніко-економічні показники джерел теплової енергії № з/п Показники Варіанти І ІІ 1 Загальне максимально-погодинне навантаження МВт 2 Потужність джерел теплоти МВт 3 Загальний річний відпуск теплоти тис. МВт 4 Капітальні вкладення в джерела теплової енергії тис.грн. 5 Питомі капітальні затрати на 1 МВт теплоти відпущеної джерелами теплоти тис.грн./МВт 6 Коефіцієнт порівняльної ефективності рік -1 7 Повна собівартість відпущеної теплоти тис. грн. 8 Собівартість 1МВт відпущеної теплоти тис.грн./МВт 9 Зведені затрати тис.грн. 10 Питомі зведені затрати тис.грн./МВт Таблиця 2.8 Техніко-економічні показники теплових мереж № з/п Показники Варіанти І ІІ 1 Річний відпуск теплоти тис. МВт 2 Протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні км 3 Капітальні вкладення в будівництво реконструкцію теплових мереж тис.грн. 4 Питомі капітальні вкладення на прокладання реконструкцію теплових мереж тис.грн./МВт 5 Коефіцієнт порівняльної ефективності капітальних затрат рік -1 6 Повна собівартість транспортування теплоти по теплових мережах тис.грн. 7 Собівартість транспортування 1МВт теплоти по теплових мережах тис.грн./МВт 8 Зведені затрати по теплових мережах тис.грн. 9 Питомі зведені витрати по теплових мережах на 1 МВт відпущеної теплоти тис.грн./МВт Таблиця 2.9 Техніко-економічні показники систем теплопостачання № з/п Показники Варіанти І ІІ 1 Річний відпуск теплоти тис.МВт 2 Капітальні вкладення в систему теплопостачання тис.грн. 3 Питомі капітальні вкладення в систему теплопостачання тис.грн./МВт 4 Повна собівартість теплоти відпущеної системою теплопостачання тис.грн. 5 Собівартість 1МВт теплоти відпущеної системою теплопостачання тис.грн./МВт 6 Зведені затрати системи теплопостачання тис.грн. 7 Питомі зведені затрати на 1МВт теплоти відпущеної системою теплопостачання тис.грн./МВт Примітка. В техніко-економічному порівнянні варіантів теплопостачання населеного пункту можуть розглядатися два і більше можливих варіантів. В результаті техніко-економічного порівняння варіантів наводиться баланс теплової енергії за рекомендованим варіантом на розрахунковий період з виділенням першої черги. Таблиця 2.10 Баланс тепла на розрахунковий період за рекомендованим варіантом теплопостачання. Найменування показників Потреба в тепловій енергії та її забезпечення Гкал/год МВт І черга 2006-2010 р.р. ІІ черга 2011-2015 р.р. на опалення вентиляцію на гаряче водопостачання Разом на опалення вентиляцію на гаряче водопостачання Разом І Теплова потреба ІІ Забезпечення: 1. 2. 3. Примітка. Теплова потреба забезпечується потужностями рекомендованих джерел теплопостачання 1 2 3 - джерела теплопостачання . 2.3.2. Графічна частина Основою графічної частини служить схематичний план міста М1:5000 М1:10000 на якому виконуються розрахункові схеми теплових мереж за варіантами. На розрахунковій схемі додаток 12 наносяться: діючі опалювальні котельні їх потужність; існуючі теплові мережі та споруди на них ЦТП насосні станції ; джерела теплопостачання та теплові мережі від них що пропонуються до будівництва реконструкції ; розрахункові точки теплофікаційні камери з тепловим навантаженням. графіки тиску в водяних теплових мережах наводяться тільки при складному рельєфі місцевості та великій протяжності теплових мереж. 2.3.3 . Додатки В якості додатків включаються: схематичний план населеного пункту М1: 5000 М1:10000 ; таблиці довідки про чисельність населення житловий фонд та будівництво об'єктів соціально-культурного та громадського призначення; довідки про існуючі системи тепло- газо- електро- та водопостачання населеного пункту; характеристика діючих котелень та теплових мереж від них; довідка про забезпечення приватного сектору енергоресурсами паливом ; технічне завдання на розробку схеми теплопостачання населеного пункту; матеріали про погодження та затвердження схеми теплопостачання. В додатки можуть бути додатково включені інші матеріали які визначаються проектною організацією що розробляє схему теплопостачання. 3 Розгляд та затвердження схем теплопостачання 3.1 Відповідно до Закону України "Про теплопостачання" схеми теплопостачання розглядаються та затверджуються місцевими органами виконавчої влади. 3.2 У випадках якщо схемою теплопостачання передбачається постачання теплової енергії споживачам від котелень промислових та інших підприємств і організацій державної форми власності схема теплопостачання підлягає погодженню з відповідним міністерством відомством в підпорядкуванні якого знаходяться ці підприємства організації а в разі недержавної форми власності - безпосередньо з власниками цих підприємств організацій . 4 Нормативні документи що використовуються при розробці схем теплопостачання При розробці схем теплопостачання використовуються наступні законодавчі нормативні та нормативно-методичні документи: Закон України "Про теплопостачання"; Закон України "Про енергозбереження"; Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії когенерацію та використання скидного енергопотенціалу"; Закон України "Про альтернативні джерела енергії"; Закон України "Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки"; Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики ; СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети "; СНиП ІІ-35-76 "Котельные установки "; Рекомендації з проектування дахових вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів працюючих на природному газі 2-е видання перероблене та доповнене Посібник до СниП ІІ-35-76 ; ДБН В.2.5-20-2001"Газопостачання "; СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика "; СНиП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование "; ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки "; ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди "; Типова схема децентралізованого теплопостачання міст; Норми та вказівки з нормування витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд а також на господарсько-побутові потреби в Україні КТМ 204 України 244-94; Посібник та доповнення до "Норм та вказівок з нормування витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд а також на господарсько-побутові потреби в Україні " КТМ 204 України 244-94; Методичні рекомендації з обгрунтування техніко-економічної доцільності застосування альтернативних джерел енергії на об'єктах житлово-громадського будівництва. * * * Додаток 1 Довідка про чисельність населення та житловий фонд в м. на 200 - 2015 р.р. П о к а з н и к и На 01.01.200 р На 01.01.2010 р На 01.01.2015 р 1.Населення тис. чол. 2.Житловий фонд тис.кв.м в т.ч одноповерхові двоповерхові 3-4 поверхи 5 і більше поверхів Заступник голови міськдержадміністрації * * * Додаток 2 Довідка про будівництво об'єктів соцкультпобуту та громадських споруд * в м. 1. В період 2006-2010 рр. 2. В період 2011-2015 рр. * Необхідно зазначити назву об'єкта що планується під будівництво його адресу розташування загальну площу чи об'єм кількість місць тощо. Заступник голови міськдержадміністрації * * * Додаток 3 Довідка про існуючу систему теплопостачання м. 1 Параметри теплоносія 95-70 150-70 130-80 тощо . 2 Вид теплоносія гаряча вода пара повітря . 3 Система теплопостачання закрита відкрита; двотрубна чотиритрубна . 4.Регулювання відпуску тепла якісне кількісне тощо 5 Схема підключення споживачів до теплових мереж залежна незалежна ЦТП ІТП тощо . 6 Вид прокладки теплових мереж наземна підземна; канальна безканальна тощо . 7 Наявність резервуючих трубопроводів. Заступник голови міськдержадміністрації * * * Додаток 4 Довідка про існуючу систему газопостачання * м. * Указати : Джерело газопостачання ГРС ; Характеристику магістрального газопроводу від ГРС тиск діаметр пропускна здатність ; Систему газопостачання одноступенева двоступенева ; Кількість ГРП ; Протяжність газових мереж міста км ; Перспективу розвитку . Начальник УЕГГ * * * Додаток 5 Характеристика діючих котелень м. станом на 01.01.200 р. №№ з/п Адреса котельні Тип котлів кількість Рік встанов-лення котлів Встановлена потужність котельні Гкал/год МВт Підключене теплове навантаження Гкал/год МВт Паливо Димова труба висота діаметр м Чисель-ність обслуговуючого персона-лу чол середня місячна заробітна плата грн. на опален-ня на венти-ляцію на гаряче водо-пос-тачан-ня Загальне навантаження Г-газ М-мазут В-вугіл-ля Фактич. витрата палива за минулий рік т.у.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 * * * Додаток 6 Характеристика існуючих теплових мереж м. за станом на 01.01.200 г. №№ з/п Адреса котельні Система теплопостачання відкрита закрита тощо параметри теплоносія Загальна протяжність теплових мереж у дво-трубному обчисленні км у т.ч. за діаметрами м Експлуатаційні фактичні втрати теплової енергії в мережах % Види прокла-даня теплових мереж кана-льна безкана-льна підземна надземна тощо Ділянки тепломереж які потребують заміни м L м; Ду мм 1 2 3 4 5 6 7 * * * Додаток 7 Довідка про забезпечення приватного сектору енергоресурсами паливом * в м. у 200 - му році * Відзначити які види палива вугілля брикет дрова зріджене тощо використовувало населення у приватному секторі та його кількість. Заступник голови міськдержадміністрації * * * Додаток 8 Довідка про електропостачання міста * * Необхідно указати : джерела електропостачання С ПС тощо ; потужність джерел електропостачання; вартість 1 кВт/год електроенергії для різних категорій споживачів населення промпідприємства бюджетна сфера тощо ; перспективу розвитку . Начальник РЕС * * * Додаток 9 Довідка про існуючу систему водопостачання * м. * Указати : Джерела водопостачання м. ……………….. : Перспектива развитку системи водопостачання. Вартість 1000 куб. м води для різних категорій споживачів. Начальник Управління ВКГ * * * Додаток 10 Пояснення. На схематичному плані міста в М 1 : 5000 або М 1 : 10000 повинні бути нанесені : 1.Вуличні проїзди назви вулиць. 2. Існуючий житловий фонд контурною лінією . 3. Діючі котельні що забезпечують житлово-комунальний сектор тепловою енергією умовні позначення : s або g . 4. Існуючі теплові мережі їх діаметр та протяжність навантаження. 5.Територія перспективної житлової забудови згідно з додатком 1- на 01.01.2010 р ; на 01.01.2015 р . 6. Заплановані перспективні об'єкти соцкультпобуту та громадські споруди згідно з додатком 2 - в період 2006-2010рр; 2011-2015 рр . * * * Додаток 11 ЗАТВЕРДЖУЮ : Міський Голова П.І.Б " " 200 р. Технічне завдання на розроблення Схеми теплопостачання міста 1.Підстава для розробки 2.Замовник 3.Проектна організація - генеральний виконавець. Співвиконавець 4.Вид будівництва нове будівництво реконструкція . 5.Стадійність проектування схема теплопостачання коригування схеми теплопостачання . 6.Вихідні дані: генплан населеного пункту; довідка про чисельність населення та житловий фонд додаток 1 ; довідка про будівництво об'єктів соцкультпобуту та громадських споруд додаток 2 ; довідка про існуючу систему теплопостачання додаток 3 ; довідка про існуючу систему газопостачання додаток 4 ; характеристика діючих котелень додаток 5 ; характеристика існуючих теплових мереж додаток 6 ; довідка про забезпечення приватного сектору енергоресурсами паливом додаток 7 ; довідка про електропостачання додаток 8 ; довідка про існуючу систему водопостачання додаток 9 ; схематичний план міста М1:5000 М1:10000 додаток 10 . 7.Вихідний планувальний документ генеральний план розвитку населеного пункту проект детального планування населеного пункту району . 8.Обсяги робіт що підлягають виконанню: загальна характеристика міста чи іншого населеного пункту; аналіз існуючої системи теплопостачання населеного пункту; потреба населеного пункту в тепловій енергії з урахуванням перспективи розвитку І черги будівництва ; розробка пропозицій по впровадженню заходів щодо модернізації і реконструкції існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж; розробка рекомендацій з теплопостачання населеного пункту на розрахунковий період; проведення гідравлічного розрахунку теплових мереж; вибір схеми теплопостачання техніко-економічні показники системи теплопостачання за варіантами ; розрахункові схеми теплових мереж за варіантами М1:5000 М1:10000 . 9. Погодження якщо Схемою теплопостачання передбачається постачання теплової енергії споживачам від котелень промислових та інших підприємств і організацій державної форми власності Схема теплопостачання підлягає погодженню з відповідним міністерством відомством в підпорядкуванні якого знаходяться ці підприємства організації а в разі недержавної форми власності - безпосередньо з власниками цих підприємств . ПОГОДЖЕНО : Замовник П.І.Б. назва організації посада " " 200 Виконавець П.І.Б. назва організації посада " " 200