ДСТУ Б В.2.7-22-95

ДСТУ Б В.2.7-22-95 Будівельні матеріали. В'яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-22-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ======================================= БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ В'ЯЖУЧІ КОМПОЗИЦІЙНІ НИЗЬКОАКТИВНІ БЕЗКЛІНКЕРНІ Загальні технічні умови Держкоммістобудування України Київ 1996 ДСТУ Б В.2.7-22-95 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Дніпропетровcьким дочірним орендним підприємством науково-дослідного інституту будівельного виробництва Держкоммістобудування України О.П.Нікіфоров канд.тех.наук керівник теми ; А.І.Беспалов Л.В.Абрамо- ва Т.О.Рубльова 2 ВНЕСЕНО Управлінням будівельної індустрії механізації та проми- словості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкоммістобудування України від 28.04.95 р. N 96 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б В.2.7-22-95 ЗМІСТ 1 Галузь використання ....................................... 1 2 Нормативні посилання ...................................... 2 3 Загальні технічні вимоги .................................. 3 3.1 Характеристики властивості в'яжучих ................. 3 3.2 Вимоги до сировинних матеріалів та складу в'яжучих .................................... 3 3.3 Маркування ........................................... 5 3.4 Пакування ............................................ 5 4 Вимоги безпеки ............................................ 5 5 Вимоги охорони навколишнього середовища .................. 6 6 Правила приймання ........................................ 6 7 Методи випробувань ........................................ 7 8 Транспортування і зберігання ............................. 7 9 Вказівки щодо застосування ............................... 8 10 Гарантії виготовлювача ................................... 8 ДСТУ Б В.2.7-22-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ================================================================== Будівельні матеріали В'ЯЖУЧІ КОМПОЗИЦІЙНІ НИЗЬКОАКТИВНІ БЕЗКЛІНКЕРНІ Загальні технічні умови Строительные материалы ВЯЖУЩИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ НИЗКОАКТИВНЫЕ БЕСКЛИНКЕРНЫЕ Общие технические условия Вuіldіпg mаtеriаls СОМРОSІТЕ LОW-АСТІVЕ NОN-СLINKER ВІNDЕRS Genеrаl sресіfісаtіоns ============================================================ Чинний від 1996-О1-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАНННЯ Цей стандарт поширюється на композиційні низькоактивні безклінкерні в'яжучі далі - в'яжучі які одержують шляхом подрібнення гранульованого доменного шлаку разом з вапном та різними відходами металургійної хімічної та інших галузей промисловості що призначені для приготування будівельних розчинів які застосовуються при проведенні мурування облицювання і штукатурних ро- ================================================================== біт часткової заміни клінкерних цементів у бетонах для ви- готовлення залізобетонних конструкцій виготовлення неармова- них бетонів класу В 10 М150 та нижче на низькоактивному безклінкерному в'яжучому. Бетони приготовані на основі низькоактивних в'яжучих не рекомендується застосовувати в конструкціях що не підлягають сис- тематичному навперемінному заморожуванню та відтаванню зволоже- нню та висиханню. Для збільшення морозостійкості в'яжучих у них рекомендується вводити портландцемент. - 2 - ДСТУ Б В.2.7-22-95 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ В цьому стандарті використані такі нормативні документи: ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигие- | нические требования к воздуху | рабочей зоны ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.1.014-84 | ССБТ. Воздух рабочей зоны. | Метод измерения концентрации | вредных веществ индикаторными | трубками ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.4.065-79 | ССБТ. Обувь специальная кожа- | ная для защиты от механических | воздействий и пыли. Технические | условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 310.2-76* | Цементы. Методы определения | тонкости помола ----------------------------------------------------------------- ГСТ 310.3-76* | Цементы. Методы определения | нормальной густоты ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 310.4-81* | Цементы. Методы определения | предела прочности при изгибе и | сжатии ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 2226-88 | Мешки бумажные. Технические | условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 2874-82* | Вода питьевая. Гигиенические | требования и контроль за | качеством ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 3476-74 | Шлаки доменные и электро- | термофосфорные гранулированные | для производства цементов ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 4013-82 | Камень гипсовый гипсоангидри- | товый для производства вяжущих. | Технических условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 6613-86* | Сетки проволочные тканые с | квадратными ячейками. | Технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 8736-85 | Песок для строительных работ. | Технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 9179-77* | Известь строительная. | Технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 17811-78* | Мешки полиэтиленовые для | химической продукции. | Технические условия ----------------------------------------------------------------- - 3 - ДСТУ Б В.2.7-22-95 ГОСТ 22236-85* | Цементы. Правила приемки ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 22237-85* | Цементы упаковка маркировка | транспортирование и хранение ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 22688-77 | Известь строительная. Методы | испытаний ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 25818-91 | Зола-унос тепловых электро- | станций для бетонов. | Технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 27574-87 | Костюмы женские для защиты от | общих производственных | загрязнений и механических | воздействий. Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 27575-87 | Костюмы мужские для защиты от | общих производственных за- | грязнений и механических | воздействий. Технические условия ------------------------------------------------------------------ СНиП 2.04.05-91 | Отопление вентиляция и | кондиционирование ------------------------------------------------------------------ СНиП П-4-79 | Естественное и искусственное | освещение ------------------------------------------------------------------ ТУ 14-233-192-83 | Пыль колошниковая. Технические | условия ------------------------------------------------------------------ ТУ 14-297-53-91 | Каолин обогащенный термообра- | ботанный. Технические условия ------------------------------------------------------------------ ТУ 48-0103-98/0-88 | Пыль мелкодисперсная | производства кремния. | Технические условия ------------------------------------------------------------------ ТУ 113-03-20-70-82*| Сухая смесь дикарбоновых кислот | отход производства адипиновой | кислоты ------------------------------------------------------------------ РСН 356-91 | Положення про радіаційний | контроль на об'єктах будівництва | та підприємствах будіндустрії і | будматеріалів України. 3 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 3.1 Характеристики властивості в'яжучих 3.1.В'яжучі повинні відповідати вимогам цього стандарту і виготовлятися за технологічною документацією яка затверджена у встановленому порядку. 3.1.2 В'яжучі поділяються на марки: 50 100 150 200 та 250. 3.1.3 Марка в'яжучого визначається граничною міцністю на згин та стиск зразків які виготовлено згідно з вимогами ГОСТ 310.4 і випробувані зразу після пропарювання і через 28 діб від моменту виготовлення. - 4 - ДСТУ Б В.2.7-22-95 3.1.4 Марка в'яжучого за результатами випробувань повинна відповідати значенням наведеним у таблиці 1. Таблиця 1 Характеристики міцності композиційних низькоактивних безклінкерних в'яжучих ------------------------------------------------------------------- | Найменування | Марка | Гранична міцність | | в'яжучого | в'яжучого | МПа кгс/см2 в'яжучого | | | за міц- | через 28 діб не | | | ністю | менше | | | |---------------------------------| | | | при згині | при стиску | |-----------------------------------------------------------------| | КОМПОЗИЦІЙНІ | 50 | 1 5 15 | 5 0 50 | | | 100 | 3 5 35 | 10 0 100 | | | | | | | НИЗЬКОАКТИВНІ | 150 | 5 0 50 | 15 0 150 | | | 200 | 6 5 65 | 20 0 200 | | | 250 | 8 0 80 | 25 0 250 | | | | | | ------------------------------------------------------------------- 3.1.5 Початок тужавлення в'яжучих має настати не раніше 45 хвилин і закінчитися не пізніше 24 годин від початку замішування. 3.1.6 В'яжучі повинні витримувати випробування на рівномір- ність зміни об'єму при пропарюванні. 3.1.7 Тонкість помелу ступінь дисперсності в'яжучих яка оцінюється залишком на ситі N 008 згідно з вимогами ГОСТ 6613 має бути не більшою І0% від маси проби що просіювалась. 3.2 Вимоги до сировинних матеріалів та складу в'яжучих 3.2.1 Сировинні матеріали які використовуються для виробництва в'яжучих повинні відповідати вимогам стандартів і технічних умов що наведені в таблиці 2. Таблиця 2 Компоненти для приготування в'яжучих ------------------------------------------------------------------ | | | | Найменування сировинних | Позначення | | матеріалів | нормативно- | | | технічного документа | |----------------------------------------------------------------| |Шлак доменний гранульований | ГОСТ 3476 | |Вапно будівельне | ГОСТ 9179 | |Камінь гіпсовий | ГОСТ 4013 | |Зола-винесення | ГОСТ 25818 | |Пісок кварцевий | ГОСТ 8736 | |Пил колошниковий | ТУ 14-233-193 | |Каолін збагачений термооброблений | ТУ 14-297-193 | |Пил електрофільтрів при вироб- | ТУ 48-01-08-98/0 | |ництві кристалічного кремнію | | |Плав дикарбонових кислот | ТУ 113-03-20-70 | ------------------------------------------------------------------ - 5 - ДСТУ Б В.2.7-22-95 3.2.2 Наявність кількість вапна у в'яжучих з активними мінеральними добавками в перерахунку на активні СаО+МgО по- винна бути не менше 10% і не перевищувати ЗО% за масою. 3.2.3 Наявність каоліну збагаченого термообробленого пилу електрофільтрів при виробництві кристалічного кремнію повинна бути в межах від 5 до 10% за масою колошникового пилу і кварцевого піску - від 5 до 20% за масою золи-винесення - від 5 до 20 % за масою і гіпсового каменю не більше 3% за масою. 3.2.4 При виробництві в'яжучих для поліпшення фізико-механічних властивостей допускається введення до їх складу спеціальних добавок плав дикарбононих кислот в кількості від 0 1 до 0 7% за масою. 3.3 Маркування 3.3.1 Маркуванння в'яжучих в мішках виконується згідно з ви- могами ГОСТ 22237. 3.3.2 В'яжучі які відвантажуються навалом не маркуються а супроводжуються документом про якість. 3.4 Пакування 3.4.1 В'яжучі повинні бути упаковані в поліетиленові мішки за ГОСТ 17811 або багатошарові паперові мішки за ГОСТ 2226. Допускається транспортувати в'яжучі без упаковки в спеціальних ав- тоцементовозах. 3.4.2 Гранична маса брутто мішка з в'яжучими повинна не пере- вищувати 51 кг. 4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 4.1 При виробництві в'яжучих необхідно дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.005 "ССБТ.Общие санитарно-гигиенические требования к во- здуху рабочей зоны" та "Санитарных правил организации технологи- ческих процессов и гигиенических требований к промышленному обо- рудованию". 4.2 Виробничі приміщення повинні бути обладнані загальнообмінною вентиляцією всі робочі місця - витяжною вентиляцією повітря згідно з СНиП 2.04.05 освітленням згідно з СНиП ІІ-4 водопровідною водою за ГОСТ 2874. 4.3 Визначення вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зо- ни повинно проводитись за ГОСТ 12.1.005. 4.4 Контроль за забрудненням повітря робочої зони сірководнем та оксидом вуглецю повинен проводитись один раз в місяць а по пи- лу - один раз на квартал за ГОСТ 12.1.005. 4.5 При виробництві в'яжучих робітники повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту згідно з "Типовыми производственными нормами бесплатной выдачи спецодежды спецобуви и защиты оборудования" ГОСТ 27574 ГОСТ 27575 ГОСТ 12.4.065 . 4.6 Допустимі рівні радіаційних параметрів сировинних матеріалів які використовуються у виробництві в'яжучих і порядок проведення їх контролю здійснюють відповідно до РБН 356. - 6 - ДСТУ Б В.2.7-22-95 5 ВИМОГИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 5.1 Промислове виробництво в'яжучих є безвідходним і не обумовлює утворення твердих та сипких відходів а також промисло- вих стоків. 5.2 Гранично допустимі концентрації викидів в'яжучих у повітря робочої зони згідно з вимогами ГОСТ 12.1.005 не повинні перевищувати 6 г/м3 . 6 ПРАВИЛА ПРИЙНЯТТЯ 6.1 Прийняття в'яжучих здійснюють за ГОСТ 22236 з урахуванням вимог даного стандарту. 6.2 Прийняття в'яжучих здійснюють партіями на основі поопераційного і приймально-здавального контролю. 6.3 Розмір партії встановлюють у кількості змінного виробітку але не більше 150 т. 6.4 При вхідному контролі за даними документів які посвідчують якість отримуваних вихідних матеріалів установлюють відповідність і можливість використання їх у виробництві. Порядок проведення вхідного контролю установлюється технологічною документацією на виробництво в'яжучих. 6.5 При операційному контролі технологічного процесу вироб- ництва в'яжучих визначають відповідність технологічних параметрів і показників якості в'яжучих даному стандарту і технологічній документації. Обсяг зміст та порядок операційного контролю уста- новлюються технологічною документацією. 6.6 Приймально-здавальні випробування включають випробування в'яжучого кожної партії за всіма показниками якості передбаченими цим стандартом. 6.7 Партія в'яжучого приймається і може бути відвантажена споживачу якщо за результатами приймально-здавальних випробувань граничної міцності при згині і стиску тонкості помелу термінів тужавлення та рівномірності зміни об'єму вона відповідає вимогам даного стандарту. 6.8 Споживач має право проводити контрольну перевірку якості в'яжучого відповідно до вимог стандарту. 6.9 При отриманні незадовільних результатів приймально- здавальних випробувань за будь-яким показником зазначеним в п.6.7 проводять за цим показником повторні випробування в'яжучого При отриманні незадовільних результатів випробувань хоча б однієї проби із повторних проб вся партія в'яжучого бракується. 6.10 Кожна партія в'яжучого яка постачається одному спожива- чеві повинна супроводжуватися документом про якість в якому по- винно зазначатись: - найменування підприємства-виготовлювача та або його то- варний знак і адреса; - номер партії і дата виготовлення в'яжучого; - номери вагонів; - марка в'яжучого; - тонкість помелу; - вид і кількість добавок; - нормальна густота тіста в'яжучого; - позначення даного стандарту. 6.11 Документ про якість повинен бути підписаний представ- ником виготовлювача відповідальним за технічний контроль. 6.12 Радіаційні параметри компонентів в'яжучих визна- - 7 - ДСТУ Б В.2.7-22-95 чаютьсяя не рідше одного разу наi рік. 7 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ 7.1 Визначення фізико-механічних властивостей в'яжучих проводять за ГОСТ 310.1 ГОСТ 310.3 ГОСТ 310.4. 7.2 Визначення граничной міцності при згині і стиску ви- конують за ГОСТ 310.4 з такими доповненнями. Після виготовлення зразки в формах повинні зберігатися у вологому середовищі на протязі 7 діб після чого їх без пошкод- жень виймають з форми та укладають у ванну з питною водою і збе- рігають протягом 21 доби. Після закінчення терміну зберігання зразки виймають із води і не пізніше як через 30 хвилин піддають випробуванню за ГОСТ 310.4. Границю міцності при вигині обчислюють як середнє арифметичне двох найбільших різультатів випробувань. Границю міцності при стиску обчислюють як середнє значення чотирьох найбільших результатів випробувань шести зразків. 7.3 Тонкість помелу в'яжучих визначають за ГОСТ 310.2. 7.4 Визначення рівномірності змін об'єму в'яжучих проводять за ГОСТ 310.3 і вимогами даного стандарту. Рівномірність змін об'єму в'яжучих визначають на трьох зразках-коржиках котрі виготовляються із тіста нормальної густоти. За нормальну густоту тіста беруть таку його консистенцію при якій товкачик приладу Віка занурюючись в кільце з тістом не доходить до пластини 7-11 мм. Для визначення рівномірності змін об'єму в'яжучих використо- вують три наважки масою 75 г кожна із тіста нормальної густоти надають їм форму кульок і кладуть їх на скляну пластинку поперед- ньо змащену машинним маслом. Пластиною з кульками постукують об тверду основу до перетворення кульок у коржики діаметром 7-8 см і завтовшки посередині близько 1 см. Коржики загладжують зволоженим водою ножем із зовнішніх країв до центра до утворення гострих країв і гладкої заокругленої поверхні. Зразки-коржики на протязі трьох діб зберігають у ванні з во- дою обладнаній гідравлічним затвором після чого їх переносять до бачка в якому пластинки із зразками розміщують на решітці на глибині не менше 3 см від рівня води і залишають на 4 год для ви- пробування пропарюванням. Оцінюють результати випробувань за ГОСТ 310.3. 7.5 Наявність вапна у в'яжучому в перерахунку на активні СаО+МgО визначають за ГОСТ 22688. 8 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 8.1 Транспортування і зберігання в'яжучих проводиться відповідно до ГОСТ 22237 з наведеними в цьому стандарті доповнен- нями. Термін зберігання в'яжучого від моменту його виготовлення не повинен перевищувати 30 діб. Якщо в'яжуче зберігалося понад 30 діб то його слід повторно випробовувати. - 8 - ДСТУ Б В.2.7-22-95 9 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 9.1 В'яжучі слід використовувати для приготування будівельних розчинів крім жаро- і хімічно стійких ніздрюватих бетонів лег- ких та важких бетонів для яких не встановлюються вимоги за морозостійкістю для часткової заміни цементу в бетонах. Кількість в'яжучого яке застосовується для часткової заміни клінкерного цементу в бетоні повинна призначатись на основі проб- них замісів. 9.2 У зв'язку з уповільненим твердінням в'яжучих при низьких температурах їх слід використовувати при температурі оточуючого середовища не нижче +10 оС. 9.3 В'яжучі слід застосовувати переважно для виготовлення виробів і конструкцій із бетонів які тверднуть в умовах теплової обробки. 9.4 Теплова обробка бетонів які готуються на основі низькоа- ктивних безклінкерних в'яжучих провадиться за режимом: попередня витримка не менше 3 год підвищення температури до 85 +- 5 оС від 3 до 4 год для бетонів з частковою заміною цементу температура 80 +- 5 оС ізотермічне прогрівання при цій температурі від 10 до 12 год охолодження від 3 до 4 год. 9.5 При приготуванні бетонів з використанням в'яжучих рекомендується застосовувати хімічні добавки які задовольняють вимоги діючих стандартів і технічних умов. 10 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА 10.1 Виготовлювач гарантує відповідність в'яжучих усім вимо- гам цього стандарту при дотриманні правил його транспортування та зберігання на момент отримання споживачем але не більше 30 діб після відвантаження в'яжучого. УДК 691.5:669+66.004.8 Ж 12 Ключові слова: композиційні низькоактивні в'яжучі технічні умови відходи промисловості хімічні добавки