ДСТУ Б В.2.7-23-95

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-23-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали РОЗЧИНИ БУДІВЕЛЬНІ Загальні технічні умови Держкоммістобудування України Київ 1996 ДСТУ Б В.2.7-23-95 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Державним комунальним проектно- технологічним інститутом "Київоргбуд" корпорації "Київміськбуд" ВНЕСЕНО Управлінням будівельної індустрії механізації і промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкоммістобудування України від 23.06.95р. N 129 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ В цей стандарт внесено поправки згідно з наказом N 34 від 12.03.97р. Держкоммістобудування України 3 наданням чинності цьому стандарту на території України припиняють дію ГОСТ 28013-89 ГОСТ 4.233-86 N 34 Про внесення поправок до ДСТУ Б В.2.7-23-95 від 12.03.97 "Розчини будівельні. Загальні технічні умови" ================================================================= Н А К А З У Ю: 1. Внести поправки до ДСТУ Б В.2.7-23-95 "Розчини будівельні. Загальні технічні умови" згідно з додатком. 2. Видавництву "Укрархбудінформ" навести в журналі "Будівництво України" інформацію про внесення поправок до ДСТУ Б В.2.7-23-95 та врахувати їх при розповсюдженні та перевиданні заз- наченого стандарту. Голова Комітету В.М.Гусаков ------------------------------------------------------- Поправки до ДСТУ Б В.2.7-23-95 "Розчини будівельні. Загальні технічні умови" ------------------------------------------------------------------- | Місце | Надруковано | Повинно бути | |-----------------------------------------------------------------| |П.5.8 | Показники якості від-|Основні показники якості та | |Таблиця 1 | несені до основних |такі що можуть бути віднесе- | |Головка | |ні до основних по 4.1.4 | |-----------------------------------------------------------------| |Рядок 5 | Інші показники від- |Інші показники | | | несені до основних | | |-----------------------------------------------------------------| |П.6.1 | Рухомість розшарову- |Рухомість розшаровуваність | | | ваність водоутриму- |водоутримувальну здатність | | | вальну здатність |густину розчинної суміші | | | густину розчинної |а також міцність на стиск | | | суміші а також міц- |середню густину і морозо- | | | ність на стиск і мо- |стійкість розчину в віці | | | розостійкість розчину |28 діб контролюють за | | | в віці 28 діб контро- |ГОСТ 5802 | | | люють за ГОСТ 5802. | | ------------------------------------------------------------------- Директор інституту "Київоргбуд" М.Є.Мехеліс Начальник Управління будіндустрії механізації і виробничої кооперації у будівництві В.М.Давидов ДСТУ Б В.2.7-23-95 Зміст С. 1 Галузь застосування ............................... 1 2 Нормативні посилання .............................. 2 3 Визначення ........................................ 3 4 Технічні вимоги .................................... 3 5 Правила приймання ................................. 5 б Методи контролю ................................... 6 7 Транспортування ................................... 7 8 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища . 7 Додаток А Номенклатура показників якості розчинних сумішей і розчинів .......................................... 8 Застосовність показників якості розчинних сумішей та розчинів ........................................ 9 Додаток Б Марки розчинної суміші по рухомості ................ 10 ДСТУ Б В.2.7-23-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ---------------------------- Будівельні матеріали РОЗЧИНИ БУДІВЕЛЬНІ Загальні технічні умови Строительные материалы РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Общие технические условия Вuilding materials МORTARS General specifications ------------------------------------------------------------- Чинний від 1996-01-01 1 Галузь застосування Цей стандарт поширюється на розчини для кам'яних кладок монтажу будівельних конструкцій облицювальних і штукатурних робіт. Стандарт установлює загальні технічні вимоги до будівельних розчинів правила контролю показників якості приймання та тран- спортування. Стандарт не поширюється на розчини жаростійкі хімічно стійкі радіаційнозахисні напружувальні. Вимоги пунктів 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.8; 4.1.9; 4.1.10; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 6.1; 6.2; роділу 7 розділу 8 є обов'зковими. Стандарт придатний для цілей сертифікації. ----------------------------------------------------- - 2 - ДСТУ Б В.2.7-23-95 2 Нормативні посилання У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ Б В.2.7-17-95 |Гравій щебінь і пісок штучні пористі. |Технічні умови --------------------------------------------------------------- ГОСТ 4.233-86 |СПКП. Строительство. Растворы |строительные. Номенклатура показателей --------------------------------------------------------------- ГОСТ 125-79 |Вяжущие гипсовые. Технические условия --------------------------------------------------------------- ГОСТ 310.4-81 |Цементы. Методы определения предела |прочности при изгибе и сжатии --------------------------------------------------------------- ГОСТ 3476-74 |Шлаки доменные и злектротермофосфорные |гранулированные для производства цементов --------------------------------------------------------------- ГОСТ 5802-86 |Растворы строительные. Методы испытаний --------------------------------------------------------------- ГОСТ 8135-74 |Сурик железный. Технические условия --------------------------------------------------------------- ГОСТ 8736-85 |Песок для строительных работ. Технические |условия --------------------------------------------------------------- ГОСТ 9179-77 |Известь строительная. Технические условия --------------------------------------------------------------- ГОСТ 10178-85 |Портландцемент и шлакопортландцемент. |Технические условия --------------------------------------------------------------- ГОСТ 10223-82 |Весовые дозаторы дискретного действия весы |и весовые дозаторы непрерывного действия. |Общие технические требования --------------------------------------------------------------- ГОСТ 12966-85 |Алюминия сульфат технический очищенный. |Технические условия --------------------------------------------------------------- ГОСТ 15825-80 |Портландцемент цветной. Технические |условия --------------------------------------------------------------- ГОСТ 18172-80 |Пигмент желтый железоокисный. Технические |условия --------------------------------------------------------------- ГОСТ 23732-79 |Вода для бетонов и растворов. Технические |условия --------------------------------------------------------------- ГОСТ 24211-91 |Добавки для бетонов. Общие технические |требования --------------------------------------------------------------- ГОСТ 25328-82 |Цемент для строительних растворов. |Технические условия --------------------------------------------------------------- ГОСТ 25818-91 |Зола-унос теплових злектростанций для |бетонов. Технические условия --------------------------------------------------------------- - 3 - ДСТУ Б В.2.7-23-95 ГОСТ 26644-85 |Щебень и песок из шлаков тепловых электро- |станций для бетона. Технические условия --------------------------------------------------------------- ГОСТ 28498-90 |Термометры жидкостные стеклянные. Общие |технические требования. Методы испытаний --------------------------------------------------------------- РБН 356-91 |Положення про радіаційний контроль на |об'єктах будівництва та підприємствах |будіндусгрії і будматеріалів України --------------------------------------------------------------- РСН 345-87 |Применение химических добавок в тяжелых |бетонах и строительных растворах 3 Визначення У цьому стандарті подані такі терміни та визначення: - розчинна суміш - це суміш в'яжучих дрібного заповню- вача води та необхідних добавок ретельно перемішана і готова до використання; - розчин - це розчинна суміш що затужавіла; - термін придатності - час від моменту приготування роз- чинної суміші за який вона може бути використана без зниження основних показників якості розчину. 4 Технічні вимоги 4.1 Вимоги до розчинів 4.1.1 Розчини будівельні повинні готуватися відповідно до ви- мог цього стандарту за технологічною документацією затвердже- ною у встановленому порядку. 4.1.2 Розчини будівельні поділяють на прості з використанням одного виду в'яжучого цемент вапно гіпс та ін. та складні з ви- користанням змішаних в'яжучих цементно-вапняні вапняно-зольні вапняно-гіпсові та ін. . 4.1.3 Розчини дозволяється застосовувати якщо гарантовані виготовлювачем показники якості охоплюють і задовольняють усі проектні вимоги до якості розчину. 4.1.4 Основні показники якості повинні бути наведені роз- робником проектної документації для конкретної будівлі споруди чи конструкції з числа показників що наведені у додатку А. До основних показників якості розчину незалежно від його призначення відносяться: - для розчииної суміші - для розчину рухомість водоутримувальна здатність розшаровуваність; міцність на стиск у певному віці. 4.1.5 В залежності від рухомості розчинні суміші підрозділя- ються на марки згідно з додатком Б. 4.1.6 Для розчину встановлені такі марки по міцності на стиск: М4 М10 М25 М50 М75 М100 М150 М200. Марку міцності - 4 - ДСТУ Б В.2.7-23-95 розчину на осьовий стиск призначають і контролюють у всіх випад- ках. Для розчину який підлягає поперемінному заморожуванню та відтаюванню у зволоженому стані в конструкціях будівель і споруд призначають та контролюють марки по морозостійкості: Р10 Р15 Р25 Р35 Р50 Р75. 4.1.7 Водоутримувальна здатність розчинної суміші що виз- начається в лабораторних умовах повинна бути не менше: - 90% - при приготуванні в зимових умовах; - 95% - при приготуванні в літніх умовах. Водоутримувальна здатність розчинної суміші що визнача- ється на місці проведення робіт повинна бути не менш 75% водо- утримувальної здатності встановленої в лабораторних умовах. 4.1.8 Розшаровуваність розчинної суміші не повинна бути біль- ша 10%. 4.1.9 За середньою густиною розчини поділяють на: - важкі з середньою густиною 1500 кг/м3 і більше ; - легкі з середньою густиною менше 1500 кг/м3 . Нормоване значення середньої густини розчинів встановлює споживач відповідно до проекту робіт. Відхилення середньої густини розчину допускається не більше 10% від встановленої про- ектом. 4.1.10 При виготовленні розчинної суміші дозування всіх скла- дових повинно вестися по масі. Пористі заповнювачі воду і добавки в рідкому стані допускається дозувати за об'ємом. Похибка дозу- вання не повинна перевищувати: - 2% для в'яжучих води і добавок; - 2 5% для заповнювачів. Дозувальні пристрої повинні відповідати вимогам ГОСТ 10223. Температура розчинних сумішей що застосовуються в зимо- вий період повинна бути не менше 5 оС. Вода дня замішування повинна мати температуру не більше 80 оС. 4.2 Вимоги до матеріалів для розчинів 4.2.1 Для приготування розчину застосовують матеріали що відповідають вимогам діючих стандартів. Сумарна питома актив- ність природних радіонуклідів у матеріалах що застосовуються не повинна перевищувати встановленої РБН 356 для відповідного виду класу будівництва. 4.2.2 Цемент для виготовлення розчинів повинен задовольняти вимоги ГОСТ 25328 і ГОСТ 10178 вапно - ГОСТ 9179 гіпс - ГОСТ 125 пісок - ГОСТ 8736 пісок з шлаків теплових електростанцій - ГОСТ 26644 зола-унос - ГОСТ 25818 вода для замішування скла- дових розчинної суміші та приготування добавок - ГОСТ 23732 шлак доменний - ГОСТ 3476. Для виготовлення кольорових цементно-піщаних штукатур- них розчинів належить застосовувати кольорові цементи за ГОСТ 15825 природні або штучні пігменти за ГОСТ 8135 ГОСТ 12966 ГОСТ 18172. 4.2.3 В залежності від виду та призначення будівельних роз- чинів належить застосовувати різні види заповнювачів. 4.2.3.1 Як заповнювач в штукатурних розчинах належить застосо- вувати пісок для будівельних робіт з модулем крупності від 1 до - 5 - ДСТУ Б В.2.7-23-95 2 2. Вміст зерен розміром вище 2 5 мм в пісках що застосовуються в штукатурних розчинах не допускається. В розчинах для опоряджува- льного шару не допускається наявність зерен піску крупністю понад 1 25 мм. 4.2.3.2 Для декоративних розчинів можуть застосовуватися різні заповнювачі наприклад миті піски і крихта подрібнених гірських порід гранітна мармурова керамічна вугільна пластма- сова . 4.2.3.3 Для легких розчинів як заповнювач повинні застосову- ватися пористі спучені піски за ДСТУ Б В.2.7-17-95 зола-винесення за ГОСТ 25818. 4.2.4 Вологість заповнювіча повинна враховуватися при під- биранні складу розчину. При зміні вологості заповнювача належить провести коригування складу розчину. 4.2.5 Пісок і зола що застосовуються для виготовлення роз- чинної суміші не повинні вміщувати мерзлі грудки та лід розміром більше 1 см. При підігріванні піску його температура повинна бути не вище 60 оС. 4.2.6 Для одержання рухомих і таких що не розшаровуються розчинних сумішей а також для прискорення зростання міцності розчину підвищення морозостійкості і т.д. до їх складу належить вводити різні види добавок пластифікуючі повітревтягувальні такі що прискорюють і сповільнюють тужавлення і тверднення протиморозні та ін. та комплекси на їх основі згідно з РСН 345-87 що відповідають вимогам ГОСТ 24211. Вибір хімічних добавок повинен вестися в залежності від необ- хідних проектних характеристик розчинів. Хімічні добавки не повинні викликати шкідливих наслідків в період експлуатації будівель руйнування матеріалів корозію арма- тури висоли та ін. . Допускається застосовувати в цементних розчинах неорганічні пластифікуючі добавки глину вапно цементний пил що улов- люється при виробництві клінкеру карбідний мул золу-винесення і золу гідровидалення ТЕЦ золошлакові суміші шлам очисних споруд металургійних виробництв і органічні пластифікатори- мікропіноутворювачі що відповідають вимогам відповідних стан- дартів на матеріали. Кількість добавки установлюється при під- биранні складу розчину. 4.2.7 У випадку необхідності застосування заповнювачів з по- казниками якості нижче вимог державних стандартів зазначених у 4.2.2 а також вимог цього стандарту мають бути проведені їх попередні дослідження в будівельних розчинах у базовій організації по нормуванню та стандартизації будівельних розчинів для під- твердження можливості і техніко-економічної доцільності одержан- ня розчинів з нормованими показниками якості. 5 Правила приймання 5.1 Забезпечення основних показників якості розчину повинно гарантуватися виготовлювачем за результатами контролю. 5.2 Виготовлювач повинен забезпечити контроль всіх влас- тивостей розчину які гарантуються у встановлені строки і у вста- новлених обсягах за стандартними методиками. 5.3 Виготовлювач на запит споживача в дводобовий термін повинен надати результати контролю якості а при відсутності на - 6 - ДСТУ Б В.2.7-23-95 даний час будь-яких результатів через технологічну тривалість про- ведення випробувань вказати дату закінчення цих випробувань. 5.4 Споживач має право перевіряти гарантовані показники якості розчину за стандартними методиками. 5.5 Розчинну суміш приймають партіями. За партію вважають об'єм розчинної суміші одного складу виготовленої протягом не більш ніж однієї зміни. 5.6 Партію розчинної суміші бракують якщо результати кон- тролю одного з основних показників якості не відповідають значен- ню що гарантуєься. 5.7 Розчинна суміш яка відпускається в транспортний засіб супроводжується паспортом в якому повинно бути вказано: - призначення розчину; - вид в'яжучого; - дата та час в годинах і хвилинах виготовлення; - термін придатності в годинах ; - марка по міцності на стиск рухомість і інші значення властивостей розчину що гарантується; - найменування вид і група добавок; - кількість розчинної суміші м3; - підприємство-виготовлювач; - індивідуальне позначення транспортного засобу. Паспорт повинен бути підписаний працівником який відпо- відає за якість продукції. 5.8 Випробування основних показників якості розчинної су- міші та розчину повинні проводитись виготовлювачем з періодич- ністю не рідше зазначеної в таблиці 1 а також при заміні чи зміні характерисгик матеріалів що використовуються. Таблиця 1 -------------------------------------------------------------------- |Основні показники якості та такі | Обов'язкова періодичність | |що можуть бути віднесені до осно-| | |вних по п.4.1.4 | | | ------------------------------------------------------------------ | |Рухомість |Міцність на стиск | для партії | | | | ------------------------------------------------------------------ | |Розшаровуваність |Водоутримувальна здатність |Морозостійкість | | 1 раз на 3 місяці | | | | | ------------------------------------------------------------------ | |Показники складу | для кожного замісу | | ------------------------------------------------------------------ | | |Термін придатності | 1 раз на місяць і для | кожної партії добавки | | | ------------------------------------------------------------------ | |Інші показники | 1 раз на 6 місяців | -------------------------------------------------------------------- 6 Методи контролю 6.1 Рухомість розшаровуваність водоутримувальну здатність густину розчинної суміші а також міцність на стиск середню густи- ну і морозостійкість розчину в віці 28 діб контролюють за ГОСТ 5802. 6.2 Проби розчинної суміші відбирають за ГОСТ 5802. - 7 - ДСТУ Б В.2.7-23-95 6.3 Температуру розчинної суміші яка транспортується ви- мірюють технічним термометром за ГОСТ 28498 занурюючи його в розчинну суміш на глибину не менше 5 см. 7 Транспортування 7.1 Розчинна суміш повинна доставлятися до місця застосуван- ня з використанням засобів що виключають зміни її властивостей. 7.2 Час транспортування розчинної суміші Т повинен визнача- тися з умови Т < Ж-І де Ж - термін придатності розчинної суміші год; І - технологічна тривалість використання розчинної суміші год. Термін придатності цементного розчину без добавок при його температурі не вище 24 оС має дорівнювати 3 годинам вапняного - 10 годинам. Технологічна тривалість використання розчину приймається за даними споживача. 7.3 Доставлена на будівельний майданчик розчинна суміш повинна бути розвантажена в перевантажувач-змішувач. Припускається розван- таження в інші технічні засоби за умови збереження заданих власти- востей розчинної суміші. 7.4 Споживач зобов'язаний застосовувати розчинну суміш тільки на протязі терміну придатності додержуватися умов та прийнятої технології використання розчинної суміші. 8 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища 8.1 Умови приймання матеріалів їх зберігання технологія і засоби приготування транспортування і використання розчину не повинні бути джерелом забруднення води грунту і повітря. 8.1.1 Матеріали необхідно розміщувати на вирівняних майданчи- ках вживати заходи проти самовільного зміщення осідання осипан- ня обвалення. 8.1.2 Пилоподібні матеріали необхідно зберігати в закритих ємкостях вживати заходи проти розпилення в процесі вантажно- розвантажувальних робіт. 8.1.3 Добавки для розчинів не повинні виділяти в навколишнє середовище шкідливі хімічні речовини в кількості що перевищує гра- нично допустимі концентрації які установлені Міністерством охорони здоров'я України. 8.1.4 Технологічна схема введення в розчинну суміш добавок по- винна забезпечити повернення їх залишків в ємкості для робочого ро- зчину добавок. 8.1.5 Забороняється зливати у водоймище санітарно-побутово- го використання і в каналізацію добавки їх розчини емульсії а також відходи які утворюються від промивання тракту схову по- дачі та дозування добавок. 8.2 Виготовлювач зобов'язаний: - установити правила безпечного використання готового продукту розчину ; - додержуватися безпечних методів використання в'яжучого і до- бавок; - забезпечити утилізацію відходів складових матеріалів і розчинної суміші. 8.3 Споживач зобов'язаний забезпечити: - умови безпечного використання розчину; - утилізацію або поховання відходів розчину. - 8 - ДСТУ Б В.2.7-23-95 Додаток А Довідковий Номенклатура показників якості розчинних сумішей і розчинів Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------ | Найменування показника і одиниці вимірювання | |Позначення | |показника | | ---------------------------------------------------------------- | |1 Показники технічного рівня | | | ---------------------------------------------------------------- | |1.1 Показники складу | | | ---------------------------------------------------------------- | |1.1.1 Вид і витрата компонентів: | в'яжучі кг/м3 | эаповнювачі кг/м3 | добавки % вiд маси в'яжучого | вода л/м3 | | Вв | 3 | Д | В | | | | | | ---------------------------------------------------------------- | |1.1.2 Спiввідношення в'яжучого і заповнювача по масі| Вв:3 | | ---------------------------------------------------------------- | |1.1.3 Відношення води і в'яжучого по масі | В:Вв | | ---------------------------------------------------------------- | |1.1.4 Найбільша крупність зерен заповнювача мм | - | | ---------------------------------------------------------------- | |1.1.5 Вмiст повітря у розчинній суміші в ущільненому| - | стані % | | | | ---------------------------------------------------------------- | |1.2 Показники фізико-механічних властивостей | | |1.2.1 Нормована міцність э показанням термінів її | | | досягнення ; потрібна э урахуванням | R | | однорідності і фактична міцність МПа | | | кгс/см2 | | |1.2.2 Міцність на стиск МПа | Rс | |1.2.3 Міцність на осьовий розтяг МПА | Rt | |1.2.4 Міцність на роэтяг при розколюваннi МПа | Rtg | |1.2.5 Мiцнiсть на розтяг при вигині МПа | Rtb | |1.2.6 Мiцність при зрізі МПа | Rsg | |1.2.7 Міцнiсть зчеплення з основою МПА | Rbf | |1.2.8 Самонапруження МПа | - | ------------------------------------------------------------------ Продовження таблиці 1 - 9 - ДСТУ Б В.2.7-23-95 Закінчення таблиці 1 ------------------------------------------------------------------ | Найменування показника і одиниці вимірювання | |Позначення | |показника | | ---------------------------------------------------------------- | |1.13 Морозостійкість цикли | F | | ---------------------------------------------------------------- | |1.14 Рухомість см | - | | ---------------------------------------------------------------- | |2 Показники надійності | |2.1 Корозійна стійкість при різних видах корозії | | - | |2.2 Термін придатності розчинної суміші год |2.3 Термін початку і кінця тужавлення год |2.4 Розшаровуваність % |2.5 Водовідділення % | Ж | - | П | - | | | | | ---------------------------------------------------------------- | |3 Естетичні показники |3.1 Кольоростійкість цикли |3.2 Наявність висолів | | - | - | | | | ---------------------------------------------------------------- | |4 Показники стабільності якості | | |4.1 Середнє квадратичне відхилення в одиницях | S | | виміру показників | | |4.2 Коефіцієнт варіації % | V | | ---------------------------------------------------------------- | |5 Показники рівня радіаційного захисту | - | | ---------------------------------------------------------------- | |6 Показники екологічної радіаційної чистоти | - | ------------------------------------------------------------------ Застосованість показників якості розчинних сумішей та розчинів Таблиця 2 ----------------------------------------------------------------- |Види задач що розв'язуються| Номер показника якості по | | таблиці 1 додатку А | | | --------------------------------------------------------------- | |Розробка проектної докумен- |1.2.1; 1.3; 1.6.2; 1.6.3; 1.7; 1 9| |ції - на конструкцію |1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 2 1; 5 | | --------------------------------------------------------------- | |Підбір складу розчину | | | |1.1; 1.2; 1.8; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7;| |1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; | |1.14; 2.1; 2.2; 2.8; 2.4; 2.6; | |3.1; 3.2; 5. | | --------------------------------------------------------------- | |Випуск готової продукції |1.1.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.6 | | |1.2.6; 1.2.7; 1.2.8; 1.3.1; 1.6.1 | | |1.6.2; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; | | | |1.12; 1.13 1.14; 2.1; 2.2; 2.3 | |2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 4; 5; 6. | | --------------------------------------------------------------- | |Сертифікація продукції |1.2; 2.1; 5. | ----------------------------------------------------------------- - 10 - ДСТУ Б В.2.7-23-95 Додаток Б обов'язковий Марки розчинної суміші по рухомості ------------------------------------------------------------------ |Марка |Норма по | |розчинної |рухомості | Призначення розчинної суміші |суміші по |см | |рухомості | | | | | | | ---------------------------------------------------------------- | |П4 | |Від 1 до 4 |Бутова кладка ущільнена вібруванням | |включно | | | ---------------------------------------------------------------- | | | |П8 | | | • |Бутова кладка звичайна з порожнис- | • |тої цегли і каменів монтаж стін з | |Вище 4 до 8 |крупних блоків і панелей розшивання | |включно |горизонтальних і вертикальних швів в | | |стінах з панелей і блоків облицюваль- | | |ні роботи | | ---------------------------------------------------------------- | | |П12 | |Вище 8 до 12|Кладка із звичайної цегли і різного | |включно |виду каменів штукатурні та облицю- | | |вальні роботи | | ---------------------------------------------------------------- | |П14 | |Вище 12 до |Заповнення порожнин в бутовій кладці | |14 включно | | ------------------------------------------------------------------ УДК 666.971:006.354 Група Ж13 Ключові слова: розчини будівельні розчинна суміш розчин водо- утримувальна здатність термін придатності рухомість розшаровуваність