Наказ N 167 від 12.05.2006 р.

Наказ N 167 від 12.05.2006 р. Про затвердження Порядку організації роботи Міжвідомчої комісії з питань державного регулювання у сфері будівництва і приватного інвестування житла

Наказ від 12 травня 2006 р. № 167 Про затвердження Порядку організації роботи Міжвідомчої комісії з питань державного регулювання у сфері будівництва і приватного інвестування житла Наказ від 12 травня 2006 р. № 167 На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.05.06 № 8431/34/1-06 та пункту 7 окремого доручення засідання Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року протокол № 10 стосовно утворення Міжвідомчої комісії з питань державного регулювання у сфері будівництва та приватного інвестування житла та затвердження порядку організації роботи наказую: 1. Затвердити Порядок організації роботи Міжвідомчої комісії з питань державного регулювання у сфері будівництва та приватного інвестування житла. 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. МІНІСТР П. КАЧУР * * * ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінбуду 12.05.2006 р. № 167 Порядок організації роботи Міжвідомчої комісії з питань державного регулювання у сфері будівництва і приватного інвестування житла 1. Загальні положення 1.1. Цей порядок визначає основні організаційні засади та умови діяльності Міжвідомчої комісії з питань державного регулювання у сфері будівництва і приватного інвестування житла далі - Комісія . 1.2. Комісія є постійно діючим дорадчим органом і у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України постановами Верховної Ради України указами та розпорядженнями Президента України декретами постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами що діють у сфері будівництва і приватного інвестування житла а також цим Порядком. 1.3. Персональний склад Комісії за пропозиціями міністерств інших органів виконавчої влади затверджується наказом Міністра будівництва архітектури та житлово-комунального господарства. 1.4. Комісію очолює голова який за посадою є Міністром будівництва архітектури та житлово-комунального господарства. Голова Комісії організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань. 2. Основні завдання та права Комісії 2. 1. Основними завданнями Комісії є: участь у розробленні та реалізації заходів щодо державного регулювання у сфері будівництва і приватного інвестування житла; участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань державного регулювання у сфері будівництва і приватного інвестування житла; участь у підготовці пропозицій щодо запровадження механізмів упередження недобросовісної діяльності у сфері будівництва і приватного інвестування житла; розгляд пропозицій міністерств інших центральних органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій підприємств і організацій щодо законодавчого забезпечення державного регулювання у сфері будівництва житла захисту прав громадян-інвесторів будівництва житла та будівельних організацій - виконавців робіт стабілізації ситуації на первинному ринку житла; розгляд спірних питань які пов'язані з державним регулюванням у сфері будівництва і приватного інвестування житла. 2.2. Комісія має право: залучати для розгляду питань що належать до її компетенції керівників міністерств відомств інших органів виконавчої влади; одержувати в установленому порядку від міністерств інших органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій підприємств і організацій інформацію документи і матеріали необхідні для виконання покладених на Комісію завдань; вносити до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва та приватного інвестування житла. 3. Організація роботи Комісії 3.1. Формою роботи Комісії є засідання які проводяться за потребою але не рідше одного разу на квартал. Рішення про проведення засідання приймає голова Комісії про що надсилається повідомлення іншим членам Комісії. Повідомлення про дату і час проведення засідання Комісії надсилається не пізніше ніж за три дні до його початку. 3.2. Засідання Комісії вважається правомочним якщо на ньому присутні не менше половини її складу. Засідання Комісії оформляються протоколом який підписується головою в разі відсутності голови - заступником голови який веде засідання та секретарем Комісії. 3.3. Рішення Комісії прийняті в межах її повноважень носять рекомендаційний характер. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Комісії присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним. Рішення засідання Міжвідомчої комісії одночасно є висновком який є підставою для надання Кабінету Міністрів України відповідних пропозицій. 3.4. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії здійснює Мінбуд.