ДСТУ Б В.2.7-26-95

ДСТУ Б В.2.7-26-95 Будівельні матеріали. Сировина глиниста. Метод визначення чутливості глин до сушіння

ДСТУ Б В.2.7-26-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ================================================================== Будiвельнi матерiали СИРОВИНА ГЛИНИСТА МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТI ГЛИН ДО СУШIННЯ Держкоммiстобудування України Київ 1996 ДСТУ Б В.2.7-26-95 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Київським Державним технiчним унiверситетом будiвництва та архітектури КДТУБА Мiносвіти України 2 ВНЕСЕНИЙ Управлiнням будiндустрiї промисловості будматерiалiв i механiзацiї будiвництва Держкоммiстобудування України З ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДIЮ Наказом Держкоммiстобудування України вiд 7.07.1995 р. 134 4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ ДСТУ Б В.2.7-26-95 Змiст с. 1 Галузь використання ................................... 1 2 Нормативнi посилання .................................. 1 З Визначення ............................................. 2 4 Апаратура i матерiали ................................. 2 5 Вимоги безпеки ........................................ 2 6 Проведення впробувань .................................. З ДСТУ Б В.2.7-26-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ============================================================== Будiвельнi матерiали Сировина глиниста Метод визначення чутливостi глин до сушiння Строительные материалы Сырье глинистое Метод определения чувствительности глин к сушке Building materials Clay raw material Method for determination of sensivity of clays to drying ------------------------------------------------------------------ Чинний від 1996-01-01 I Галузь використання Стандарт поширюється на сировину глинисту для керамiчної промисловості i встановлює метод визначення чутливостi глин i шихт для сушiння. 2 Нормативні посилання У цьому стандартi наведено посилання на такi стандарти: ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования | к воздуху рабочей зоны ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.1.019-79 | ССБТ. Злектробезонасность. Общие требовашiя и | номенклатура видов защиты ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.4.004-74 | Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ 67. | Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 6613-86 | Сетки проволочные тканые с квадратными ячейка- | ми. Техническне условня ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 9147-80 | Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. | Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 21216.0-81 | Сырье глинистое. Общие требования к методам | анализа ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 24104-88Е | Весы лабораторные общего назначения и образ- | цовые. Общие технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 25336-82Е | Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | Типы основные параметры и размеры ------------------------------------------------------------------ - 2 - ДСТУ Б В.2.7-26-95 З Визначення 3.1 Чутливість глин до сушіння - відношення глин до розтріскування в процесі зневоднення зразків. 3.2 Коефiцiєнт чутливостi глин до сушiння - тривалiсть часу в секундах опромiнювання свiжовiдформованого зразка iз глини або шихти постійним тепловим потоком до появи на ньому трiщини посічки . 4. Апаратура і матеріали Для проведення випробувань застосовують: Електричну шафу сушильну згiдно з ТУ 16-681.032 або агрегат iншої конструкцiї з автоматичним регулюванням температури в межах 105 +-5 град.С. Ступку фарфорову з товкачиком згiдно з ГОСТ 9147. Ексикатор згiдно з ГОСТ 25336. Сито з сiткою 3 згiдно з ГОСТ 6613. Плиту мармурову або металеву. Тканину бавовняну теплоізолювальний матерiал фольгу. Форму з виштовхувачем для формування зразкiв квадратного 55х55 мм або круглого дiаметром 55 мм перерiзу завтовшки 15мм. Шпатель. Бюкси для зважування згiдно з ГОСТ 25336. Ваги згiдно з ГОСТ 24104. Електричний прилад КР-I додаток А для випробування глин i шихт на чутливiсть до сушiння. Дозволяється користуватися iсную- чим пристосуванням для визначення чутливостi глин до сушiння до- даток Б . 5 Вимоги безпеки 5.1 Лабораторнi приміщення в яких виконуються роботи по визначенню чутливостi глин до сушiння мають бути обладнанi вен- тиляцiйними системами згiдно з ГОСТ 12.4.0.21. 5.2 Санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги до повiтря лабораторного приміщення - згiдно з ГОСТ 12.1.005. 5.3 При роботi з електроприладами обслуговуючий персонал повинен керуватися вимогами безпеки згiдно з ГОСТ 12.1.019. 5.4 Необхiдно забезпечити заземлення електроприладiв якi ви- користовуються при проведеннi випробувань. 5.5 При роботi з шкідливими речовинами необхiдно користу- ватися iндивідуальними засобами захисту згiдно з ГОСТ 12.4.004. 5.6 Перед вмиканням приладу в електромережу прцюючий повинен вивчити керiвництво з експлуатацiї. 5.7 Перед вмиканням КР-1 в електричну мережу необхiдно пере- конатись у вiдсутностi на робочому мiсцi легкозаймистих речовин i стороннiх предметiв. 5.8 На робочому мiсцi не повинно бути примусових потокiв по- вiтря. - 3 - ДСТУ Б В.2.7-26-95 6 Проведення випробувань 6.1 Вiдбiр проб i пiдготовка сировини здiйснюються згiдно з ГОСТ 21216.0. 6.2 Приготування глиномаси 6.2.1 Наважку глини в кiлькостi близько 500 г висушують при температурi не бiльше 100 град.С до сталої ваги подрiбнюють i просiюють через сито з сiткою 3 додають воду в кiлькостi необ- хiднiй для утворення маси нормальної формувальної вологостi. 6.2.2 Масу перемiшують до повної однорiдностi видалення бу- льбашок повiтря i залишають на зберiгання в закритому ексикаторi на 24 год для рiвномiрного розподiлу вологи. 6.3 Пiдготовку приладу до роботи здiйснюють згiдно з додат- ком А. 6.4 Приготовану масу переносять на плиту для формування. Масу ще раз збивають надаючи їй форму паралелепiпеда або цилiндра дещо меншого перерiзу нiж форма. 6.5 Масу розрiзають на три частини. 6.6 3 середини маси вiдбирають двi паралельнi проби на воло- гiсть. 6.7 3 приготовленої маси формують три зразки у виглядi пли- ток заввишки 15 мм квадратного 55х55 мм або круглого дiаметром 55мм перерiзу. Внутрішню поверхню форми перед формуванням зразкiв заздалегiдь змащують машинним маслом або технiчним вазелiном. 6.8. Зразки укладають на рiвну поверхню знiмають облой i на- кривають вологою тканиною. 6.9 При досягненнi температури повiтря бiля платформи 200 град. С зразок кладуть па теплоiзолювальну прокладку покриту фольгою i вмiщують на пiдкидну платформу. 6.10 Платформу зi зразком пiдводять пiд нагрiвач до упору одночасно вмикаючи таймер для визначення тривалостi опромiнення зразка. 6.11 Вiзуально спостерiгають за поверхнею зразка який випробовується i при появi на нiй трiщин посiчок закiнчують вi- длiк часу та визначають тривалiсть опромiнення зразка в секун- дах. 6.12 При пiдборi складiв шихт з добавками опiснювачів або пластифікаторів масу готують вiдповiдно до 6.2.1 та 6.2.2 i вип- робування проводять згiдно з роздiлом 6. - 4 - ДСТУ Б В.2.7-26-95 6.13 Залежно вiд значення коефiцiєнта чутливостi глинистої сировини та шихт до сушiння їх пiдроздiляють на наведенi у табли- цi групи: ------------------------------------------------------------------- |Коефiцiєнт чутливостi глин | Групи чутливостi до сушiння | |до сушіння Кч с | | |-----------------------------------------------------------------| | До 100 включно | Високочутливi | |-----------------------------------------------------------------| |Понад 100 до 135 включно | Середньочутливi | |-----------------------------------------------------------------| | -"- 135 до 180 -"- | Помiрночутливi | |-----------------------------------------------------------------| | -"- 180 | Малочутливi | ------------------------------------------------------------------- 6.14 Рекомендованi термiни сушiння виробiв в залежностi вiд чутливостi сировини до сушiння наведенi у додатку В. - 5 - ДСТУ Б В.2.7-26-95 Додаток А рекомендований Конструкція приладу КР-1 і опис його роботи Див. Рисунок А-1 Установка КР-1 Прилад КР-1 складається з двох блокiв: блока нагрiвання i блока керування. Блок нагрiвання складається: з штатива 1 із станиною 2 без- посередньо нагрiвача 3 iз чотирма нагрiвальними елементами в квар- цевих трубках якi забезпечують тепловий потiк потужнiстю 9000 Вт/м2.год; дзеркала для огляду 4; електричних ламп локального пi- дсвiчування 5; поворотної платформи 6 з фiксованим заглибленням для зразка. У поворотну платформу вмонтованi чотири мiдних термо- резистори якi дозволяють пiдтримувати температуру повiтря 200 град. С бiля поверхнi зразка. Блок керування 7 складається з таймера i терморегулятора. Про роботу терморегулятора сигналiзують три свiтлодiоди: 8-нагрiвання; 9-200 град.С; 10-перегрiвання. Кнопки керування: 11-таймер 12-годинник 1З-"пуск" 14-"стоп" 15-"скид" 16-цифрове табло. Підготовка КР-1 до роботи Встановити блок керування на відстані не менше ніж 0 5 м від блока нагрiвання. З'єднати контакти електронагрiвача i електролам- пи локального пiдсвiчування блока нагрiвання з блоком керування. Пiдключити блок керування до електричної мережi i ввiмкнути тумблер приладу. Послiдовно натиснути кнопку "таймер" "пуск" "стоп" "скид". Пiсля вмикання приладу в електричну мережу на табло таймера повинен засвiтитись свiтлодiод 8 "нагрiвання" що сiгналiзує про надходження теплового потоку до платформи. Через ЗО хв повинен засвiтитись свiтлодiод 9 - "200 град.С" що свiдчить про готовнiсть приладу до випробування. При досягненнi температури бiльше 200 град.С вмикається свiтлодiод 10. Момент вмикання свiтлодiода 10 супроводиться коротким звуковим сигналом. Проведення випробувань Зразок укладають на платформу i пiдводять її пiд нагрiвач до упору одночасно натискують кнопку "пуск". При цьому на цифровому табло 16 розпочинається вiдлiк часу опромiнювання зразка в секун- дах i хвилинах. Вiзуально спостерiгають за зразком що випробовується i при появi на ньому трiщини посiчки натискують кнопку 14 "стоп" при цьому фiксують точний час перiоду опромiнювання. Результати випробувань записують у робочий журнал форма якого наводиться: ------------------------------------------------------------------- | Назва | N | Формувальна | Кч - трива- |Вiдношення | |сировини |виробу | вологість % |лість опромі-|до сушіння | |склад шихти | | | нювання с | | ------------------------------------------------------------------- Пiсля занесення результатiв випробувань у робочий журнал нати- скують кнопку "скид" i приступають до випробування наступного зразка. Коефiцiєнт чутливостi до сушiння - тривалiсть часу опромiню- вання до появи трiщини посiчки - визначають як середнє арифме- тичне результатiв випробування трьох зразкiв якщо розбiжнiсть мiж значеннями показникiв не перевищує 10 с. При розбiжностi результа- тiв бiльше нiж на 10 с весь цикл випробувань повторюється. - 6 - ДСТУ Б В.2.7-26-95 Додаток Б рекомендований Пристосування для визначення чутливості глин до сушіння Див. Рисунок Б-1 Пристосування для визначення чутливості глин до сушіння Опис і настроювання пристосування Пристосування складається з штатива 1 випромінювача 2 відкидного столика 3. Столик 3 накривають теплоiзоляційною прокла- дкою з фiксованим мiсцем для зразка по центру . Для огляду протилежної сторони зразка до штатива прикріплюють дзеркало 4 i підключають електричну лампу 5. За випромінювач може правити зви- чайна електрична плитка iз спiраллю закритою металевим екраном потужнiстю 800 Вт. Випромінювач пiдключають в електричну мережу че- рез регулятор напруги 6. Столик встановлюють пiд випромiнювачем так щоб вiдстань вiд поверхнi зразка до грiючої поверхнi випромінювача становила 60 +-5 мм. При такiй вiдстанi вiд випромiнювача тепловий потік на зразок 7 повинен вiдповiдати потужності 9000 Вт/м2.год при цьому температура потоку має станоновити 200 +-10 град. С. Темпе- ратуру вимiрюють лабораторним термометром. Проведення випробувань Для стабiлiзацiї теплового потоку пристрій вмикають за 1-1 5 год до початку проведення випробувань. Зразок-плитку розмiром 55х55х15 мм укладають на теплоізоля- ційну пластину покриту фольгою i переносять на столик. Столик пiдводять пiд випромінювач i одночасно вмикають секундомiр. Прово- дять ретельний вiзуальний нагляд за зразком. При появi на поверхнi зразка трiщини посiчки секундомiр вимикають. Результати записують у робочий журнал форма запису згiдно з додатком А . Аналогiчно проводять випробування наступних двох зра- зкiв. Обробку результатiв i оцiнку чутливостi глин або шихт до сушiння проводять згiдно з 6.13 та додатком A. Додаток В рекомендований Орієнтовані строки сушіння виробiв за результатами випробувань ------------------------------------------------------------------- |Коефiцiєнт чутливостi |Групи чутливостi |Строк сушiння виробiв | |глин до сушiння Кч с | до сушiння | год | |-----------------------------------------------------------------| | До 100 включно |Високочутливi |Бiльше 60 до 72 включно| |-----------------------------------------------------------------| | Бiльше 100 до 135 |Середньочутливi | -"- 48 до 60 -"- | | включно | | | |-----------------------------------------------------------------| | -"- 135 до 180 -"- |Помiрночутливi | -"- 36 до 48 -"- | |-----------------------------------------------------------------| | -"- 180 |Малочутливi | -"- 24 до 36 -"- | -------------------------------------------------------------------