ДСТУ Б В.2.7-27-95

ДСТУ Б В.2.7-27-95 Будівельні матеріали. пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-27-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ================================================================ БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ПIСОК IЗ ВАПНЯКIВ-ЧЕРЕПАШНИКIВ ДЛЯ БУДIВЕЛЬНИХ РОБIТ Технiчнi умови ПЕРЕДМОВА I РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослiдним i проектно-конструкторським iнститутом будiвельних матерiалiв та виробiв НДIБМВ канд.тех.наук В.I.Сай. канд.тех.наук В.Г. Димченко О.М.Шляковська Кримським науково-дослiдним проектним i конструкторсько-технологiчним iнститутом КримбудНДIпроект канд.тех.наук П.Г.Сiльченко В.В.Корнєєв Ю.П.Скрипник 2 ВНЕСЕНО Управлiнням будiвельної iндустрiї механiзацiї та промисловостi будiвельних матерiалiв Держкоммiстобудування України З ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТI Наказом Держкоммiстобудування України вiд 14.09.1995 р. 188 4 НА ЗАМIНУ РСТ УССР 5014-82 "Песок карбонатный из известняков-ракушечников" ДСТУ Б В.2.7-27-95 ЗМIСТ 1 Галузь застосування ............................... 1 2 Нормативнi посилання .............................. 2 З Основні параметри ................................. 2 4 Технiчнi вимоги ................................... 3 5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища .......................... 4 6 Правила приймання ................................. 5 7 Методи контролю .................................. 6 8 Транспортування та зберігання ..................... 6 9 Вказiвки щодо застосування ........................ 6 10 Гарантiї виготовлювача ............................ 7 ДСТУ Б В.2.7-27-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ================================================ Будiвельнi матерiали ПIСОК IЗ ВАПНЯКIВ-ЧЕРЕПАШНИКIВ ДЛЯ БУДIВЕЛЬНИХ РОБIТ Технiчнi умови Строительные материалы ПЕСОК ИЗ ИЗВЕСТНЯКОВ-РАКУШЕЧНИКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Технические условия Building materials SAND FROM SHELL ROCK LIMESTONES FOR CONSTRUCTION Specifications ------------------------------------------------------------------ Чинний вiд 1996-01-01 I ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт поширюється на карбонатний пiсок iз вап- няків-черепашникiв далi - пiсок з середньою густиною зерен до 2 4 г/см3 який одержують шляхом подрiбнення та розсiву вiдходiв вiд розпилювання масивiв вапнякiв-черепашникiв на стiновi каменi 1 використовуються як: - дрiбний запопнюпач для легких важких в тому числi гiдро- технiчних бетонiв а також бетонiв що експлуатуються в умовах впливу сульфатного середовища при виробнитцтвi збiрних та монолiтних бетонних та залiзобетонних конструкцiй; - пiщана складова в бетонах для дорожнього будiвництва; - готовi двокомпонентнi пiщано-пилуватi фракцiї - сумiшi пi- ску i мiнерального порошку у складi асфальтобетонних та дьогтебе- тонних сумiшей гарячих теплих i холодних для дорожнiх покритть; - заповнювач для будiвельних розчинiв. 1.2 Вимоги цього стандарту викладенi у роздiлах 4; 5; 6; 7; 8 i 9 є обов'язковими. Iншi вимоги стандарту є рекомендованими. 1.3 Стандарт придатний для цiлей сертифiкацiї. - 2 - ДСТУ Б В.2.7-27-95 2 НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ В цьому стандартi є посилання на такi нормативнi документи: ГОСТ 12.0.001-82* |ССБТ. Основные положення ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.1.005-88 |ССБТ. Общие санитарно-гигиени- |ческие требования к воздуху рабочей |зоны ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 8735-88* |Песок для строительных |работ. Методы испытаний ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 8736-85 |Песок для строительных работ. |Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 9128-84* |Смеси асфальтобетонные дорожные |аэродромные и асфальтобетон. |Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 9758-86* |Заполнители пористые неоргани- |ческие для строительных работ. |Методы испытаний ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 10178-85* |Портландцемент и шлакопорт- |ландцемент. Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12784-78 |Порошок минеральный для асфаль- |тобетонных смесей. Методы испы- |таний ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 26193-84 |Материалы из отсевов дробления |изверженных горных пород для |строительных работ. Технические |условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 26633-91 |Бетоны тяжелые и мелкозернистые. |Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 26873-86 |Материалы из отсевов дробления |осадочных горных пород для стро- |ительных работ.Технические условия ------------------------------------------------------------------ РБН 356-91 |Положения про радiацiйний конт- |роль на об'єктах будiвництва та |пiдприємствах будiндустрiї i буд- |матерiалiв України. З ОСНОВНI ПАРАМЕТРИ 3.1 Пiсок залежно вiд вмiсту в ньому зерен крупнiших за 5 мм розподiляється на двi групи - першу та другу. 3.2 За мiцнiстю на стиск пiсок подiляється на чотири марки: 10 20 ЗО та 40. 3.3 Основнi параметри пiскiв та галузь їх застосування наве- денi в таблицi 1. 3.4 Приклад умовного позначення при замовленнi пiску карбо- натного iз вапнякiв-черепашникiв другої групи марки 20: "Пiсок карбонатний В4 2-20 ДСТУ Б В.2.7-27-95". - 3 - ДСТУ Б В.2.7-27-95 Таблиця 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Повний | Границя | | | |Група | залишок | міцності піску | | Застосовність | |піску | на ситі | на стиск | | | | | 5 мм | не менше | Марка | | | |відсоток за |-----------------| піску |------------------------------------------------------| | | масою не | | | за міц-| Клас марка | Марка | | | | більше |кгс/см2 | МПа | ністю | цементного | асфальто-| Галузь застосування | | | | | | | бетону за | бетону | | | | | | | | міцністю на | не більше| | | | | | | | стиск | | | | | | | | | не більше | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Перша | 5 0 | 10 | 1 О | 10 | В3 5 100 | ІІІ |бетони легкі поризовані і | | | | | | | | |крупнопористі; | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 20 | 2 0 | 20 | В10 150 | ІІІ |бетони важкі в тому числі | | | | | | | | |гідротехнічні | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ЗО | 3.0 | ЗО | В20 250 | II |бетони які експлуатуються в | | | | | | | | |умовах сульфатного середовища| | | | | | | | |замiсть бетонів на сульфато- | | | | | | | | |стійкому портландцементі; | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 40 | 4 0 | 40 | ВЗО 400 | II |бетони для дорожнього будiв- | | | | | | | | |ництва; асфальтобетонні гаря-| | | | | | | | |чі теплі та холодні суміші; | | | | | | | | |будівельні розчини. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Друга | 20 | 10 | 1.0 | 10 | В2.5 35 | III |бетони легкі поризовані та | | | | | | | | |крупнопористі; | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 20 | 2.0 | 20 | ВIО 150 | III |бетони важкi крiм дорожніх | | | | | | | | |гiдротехнiчних та тих якi | | | | | | | | |експлуатуються в умовах впли-| | | | | | | | |ву сульфатного середовища ; | | | | | | | | |асфальтобетоннi гарячi та | | | | | | | | |теплі сумішi; гiпсобетони. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примiтки до таблицi 1. При вiдповiдному технiко-економічному обгрунтуваннi дозволяється застосування пiску обох груп i пiску марки 20 для одержання цементних бетонiв до класу В20 250 . Пiсок високої марки у цементних бетонах та асфальтобетонах низьких марок використовується без додаткового обгрунтування. 4 ТЕХНIЧНI ВИМОГИ 4.1 Пiсок повинен вiдповiдати вимогам цього стандарту i ви- користовуватись згiдно з дiючими нормативгими документами. 4.2 Вимоги до вихiдної гiрської породи 4.2.1 Вихiдною гiрською породою для одержання пiску можуть бути щiльнi рiзновиди вапнякiв-черепашникiв. 4.2.2 Для подрiбнювання на пiсок застосовуються вiдходи вап- някiв-черепашникiв кар'єрiв по видобутку стiнових блокiв. 4.2.3 Придатнiсть вапнякiв-черепашникiв для подрiбнювання на пiсок оцiнюється за результатами визначення мiцностi марки пiску. - 4 - ДСТУ Б В.2.7-27-95 4.2.4 Не допускається застосовувати в якостi вихiдної гiрської породи для одержання пiску слабкi та вивiтренi дiлянки пластiв ва- пнякiв-черепашникiв. До слабких та вивiтрених вiдносяться вапня- ки-черепашники пiсля подрiбнювання яких пiсок має мiцнiсть на стиск менше 1 0 МПа 10 кгс/см2 . 4.2.5 При розробленнi вiдвалiв каменепиляння забруднених ро- зкривними породами необхiдно вiдходи ретельно просiювати i вико- ристовувати для подрiбнювання на пiсок лише чистi вiдходи вапня- ку-черепашнику розмiром бiльше 5 мм в яких вмiст грудок глини суглинку та iнших стороннiх забруднюючих пiсок домiшок не повинен перевищувати показникiв що допускаються в п.п. 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5 цього стандарту. 4.3 Вимоги до пiску 4.3.1 Пiсок повинен характеризуватися такими показниками якостi: - зерновим складом групою ; - вмiстом глинистих частинок у тому числi глини у грудках; - вмiстом органiчних домiшок; - мiцнiстю маркою ; - густиною зерен; - значенням сумарної питомої активностi радiонуклiдiв. 4.3.2 Зерновий склад пiску пiсля вiдсiву зерен бiльших за 5 мм повинен вiдповiдати вимогам зазначеним у таблицi 2. Модуль крупностi пiску не повинен перевищувати Мк = 4 0. 4.3.3 Наявнiсть у пiску зерен розмiром бiльше за 10 мм не по- винна перевищувати 0 5 % за масою. 4.3.4 Вмiст у пiску окремо глинистих частинок що визначається методом набухання не допускається бiльше за 3% в тому числi вмiст глини в грудках не повинен перевищувати 0 5 % за масою. 4.3.5 Пiсок при обробленнi його розчином їдкого натрiю коло- риметрична проба на органiчнi домiшки згiдно з ГОСТ 8735 не пови- нен надавати розчину забарвлення темнiшого за колiр еталону. 4.3.6 Пiсок не повинен вмiщувати стороннi забруднюючi домiшки. 4.3.7 Вмiст у пiску водорозчинних сiрчистих та сiрчанокислих сполук у перерахунку на 803 не допускається бiльше 1 % за масою. 4.3.8 Пiсок який використовується як пiщано-пилувата фракцiя для асфальтобетонних сумiшей повинен вiдповiдати вимогам таб.3 4.3.9 Вологiсть пiску при вiдвантаженнi споживачевi не повинна перевищувати 7 % за масою. Постапка пiску з вологiстю 7-11 % допускається за погодженням зi споживачем. Таблиця 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Розмiр | Повний залишок на контрольних ситах у вiдсотках за масою по групах | | отворiв |-----------------------------------------------------------------------------------------| |контрольних | перша | друга | | сит мм |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | цементний бетон | асфальтобетон | цементний бетон | асфальтобетон | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 5 | до 35 вкл. | до ЗО вкл. | до 40 вкл. | до 40 вкл. | | 1.25 |більше 15 до 55 вкл. |бiльше 15 до 55 вкл. | бiльше 15 до 65 вкл.| бiльше 15 до 65 вкл.| | 0.63 |бiльше 35 до 75 вкл. |бiльше 25 до 70 вкл. | бiльше 35 до 80 вкл.| бiльше ЗО до 70 вкл.| | 0 315 |бiльше 55 до 90 вкл. |бiльше 45 до 80 вкл. | бiльше 50 до 90 вкл.| бiльше 40 до 80 вкл.| | 0.16 |бiльше 70 до 100 вкл.|бiльше 70 до 90 вкл. | бiльше 60 до 100 вкл| бiльше 60 до 90 нкл.| |менше 0 16 | до ЗО вкл. |бiльше 5 до ЗО вкл. | до 40 вкл. | бiльше 5 до 40 вкл. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примiтка 1. Якщо при визначеннi групи пiсок не вiдповiдає одночасно вимогам таблиць 1 та 2. то група визначається за показником повного залишку на ситi 5 наведеному в таблицi 1. Примiтка 2. Дозволяється використання в асфальтобетонах пiскiв з залишком на ситах 2.5 та 1.25 менше зазначених у таблицi 2 границь при вiдповiдностi пiску iншим вимогам цього стандарту. - 5 - ДСТУ Б В.2.7-27-95 Таблиця 3 ------------------------------------------------------------------- | Найменування показника | Норма | |-----------------------------------------------------------------| |Зерновий склад пiску у вiдсотках за масою: | | | дрiбнiше 0.16 мм | 100 | | дрiбнiше 0 71 мм. не менше | 50 | | | | |Пористiсть у вiдсотках за об'ємом | | |не бiльше | 35 | | | | |Набухання сумiшi пiску та мiнерального | | |порошку з бiтумом у вiдсотках | | |за об'ємом не бiльше | 2 5 | | | | |Показник бiтумоємкостi г на 100 см3 | | | абсолютного об'єму не бiльше | 65 | | | | |Сумарна кiлькiсть полуторних оксидiв | | |АI2О3 + Fе2О3 у вiдсотках за масою | | |не бiльше | 5 | ------------------------------------------------------------------- 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 5.1 При виробництвi пiску необхiдно дотримуватись кимог ГОСТ 12.1.005 i "Санитарных правил организации технологических процес- сов и гигиенических требований к производственному оборудованию" якi затвердженi Мiнiстерством охорони здоров'я колишнього СРСР. 5.2 Загальнi вимоги безпеки повиннi вiдповiдати ГОСТ 12.0.001. 5.3 Гранична допустима концентрацiя шкiдливих речовин у повi- трi робочої зони вiдповiдно до вимог ГОСТ 12.1.005 не повинна пе- ревищувати 6 мг/м3. 5.4 Сумарна питома активнiсть природних радiонуклiдiв у вихi- днiй гiрськiй породi та пiску повинна вiдповiдати вимогам роздiлу 2 РБН 356 а контроль за їх радiоактивнiстю повинен провадитись вiдповiдно до "Методических рекомендаций по проведению радиацион- ного контроля в строительстве" якi є доповненням до РБН 356 не менше як I раз на рiк. 5.5 Виробничi примiщення повиннi бути обладнанi загальнообмi- нною припливно-витяжною вентиляцiєю а всi робочi мiсця - мiсцеви- ми витяжками згiдно з СНIП 2.04.05. 5.6 Пiсок карбонатний iз вапнякiв-черепашникiв нетоксичний пожежо- i вибухобезпечний. 5.7 Вiдходи виробництва повиннi тимчасово зберiгатись та ви- далятись вiдповiдно до вимог санiтарних правил 3183. 6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 6.1 Приймання карбонатного пiску повинно проводитись вiдповi- дно до вимог ГОСТ 8736. 6.2 Кожна партiя пiску повинна супроводжуватись документом про якiсть встановленої форми iз зазначенням: - номера та дати видачi документа; - найменування та адреси виробника; - найменування та адреси споживача; - 6 - ДСТУ Б В.2.7-27-95 - найменування продукцiї; - номера партiї i кiлькостi пiску; - зернового складу та групи пiску; - марки за мiцнiстю; - вмiсту глинистих частинок в тому числi глини у грудках; - дати проведення випробувань; - позначення цього стандарту. 7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 7.1 При поточних та контрольних перевiрках якостi пiску вiд- бiр та пiдготовка проб визначення зернового складу середньої гу- стини зерен мiцностi стисненням у цилiндрi вологостi водороз- чинних та сiрчанокислих з'єднань проводяться згiдно з ГОСТ 9758. 7.2 Визначення модуля крупності пиловидних та глинистих час- тинок пипеточним методом в тому числі глини у грудках органіч- них домішок проводяться згідно з ГОСТ 8735. 7.3 Визначення вмiсту глинистих частинок методом набухання проводиться згiдно з ГОСТ 26873. 7.4 Показники якостi фракцiй менше 0 16 мм у пiску який використовується для асфальтобетонних сумiшей визначається згiдно з ГОСТ 12784. 7.5 Радiацiйно-гiгiєнiчна оцiнка пiску проводиться гама-спек- троскопiчним методом вiдповiдно до РБН 356. 8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ 8.1 Пiсок транспортують у вiдкритих залiзничних вагонах i су- днах а також в автомобiлях вiдповiдно до затверджених в установ- леному порядку правил перевезення вантажiв вiдповiдними видами транспорту. При перевезеннi пiску залiзничним транспортом повинно бути забезпечено також виконання вимог технiчних умов навантаження i крiплення вантажiв якi затвердженi Мiнiстерством шляхiв сполу- чення. 8.2 Пiсок повинен зберiгатись на вiдкритих чи закритих скла- дах окремо за групами i марками в умовах що запобiгають його заб- рудненню. 8.3 Вiдкритi склади пiску повиннi забезпечувати вiльний рух вантажно-розвантажувальних механiзмiв та бути обладнаними водостоками. 9 ВКАЗIВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 9.1 Карбонатний пiсок iз вапнякiв-черепашникiв застосовують для одержання бетонiв класiв В3 5-ВЗО вiдповiдно до вимог таблицi 1 i п.п. 9.2 цього стандарту в якостi замiнника кварцового пiску для будiвельних робiт згiдно з ГОСТ 8736 та дрiбного заповнювача згiдно з ГОСТ 26633. 9.2 Для одержання на карбонатному пiску бетонiв що експлуа- туються в умовах впливу сульфатного середовища використовують по- ртландцементи. Використання карбонатного пiску та портландцементiв замiсть сульфатостiйкого портландцементу для бетонiв що експлу- атуються в умовах впливу сульфатного середовища допускаґться ли- ше при наявностi рекомендацiй що розробленi безпосередньо для ко- нкретних умов виробництва та виду вихiдних матерiалiв. Такi рекомендацiї повиннi розроблюватись науково-дослiдними iнститутами або науково-дослiдними пiдроздiлами комплексної органiзацiї - iн- ституту науково-виробничого об'єднання. ДСТУ Б В.2.7-27-95 9.3 При використаннi карбонатних пiскiв для одержання на пор- тландцементах бетонiв що експлуатуються в умовах впливу сульфат- ного середовища необхiдно: - забезпечити клас бетону за мiцнiстю на стиск В 10 та бiльше та марку за водонепроникнiстю бетону W4 та бiльше; - запобiгати впливу сульфатоагресивного середовища на бетон до досягнення ним 70 % вiд марочної мiцностi. 9.4 Бетоннi сумiшi на карбонатному пiску що використовуються для дорожнього будiвництва повиннi вiдповiдати вимогам ГОСТ 26633. 9.5 Асфальтобетоннi сумiшi на карбонатному пiску приготовля- ють вiдповiдно до вимог ГОСТ 9128 i застосовують в цих випадках як готову двохкомпонентну сумiш що складається з пiску та мiнераль- ного порошку. Кiлькiсть пiску в сумiшi визначається вмiстом фракцiї 5-0 16 мм; кiлькiсть мiнерального порошку - вмiстом фракцiї менше 0 16 мм. Зерновий гранулометричний склад мiнеральної частини асфальтобетону на карбонатному пiску повинен вiдповiдати вимогам ГОСТ 9128. 9.6 Застосування карбонатного пiску для асфальтобетонних су- мiшей допускається лише при наявностi рекомендацiй якi наведенi у П.9.2. 9.7 При використаннi карбонатних пiскiв в бетонах важких гi- дротехнiчних дорожнiх та таких що експлуатуються в умовах впливу сульфатного середовища необхiдно додавати в бетоннi сумiшi при їх приготуваннi пластифiкуючi поверхнево-активнi органiчнi добавки в поєднаннi з повiтрязатягувальними добавками згiдно з дiючими нор- мативними документами. 9.8 Дрiбнi пiски застосовують для одержання цементнопiщаних сумiшей при приготуваннi будiвельних розчинiв. 9.9 Застосування карбонатного пiску в кислототривких та жаро- стiйких бетонах та розчинах не допускається. 10 ГАРАНТIЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА Пiдприємство-виготовлювач гарантує вiдповiднiсть продукцiї яка випускається вимогам цього стандарту за умови додержання пра- вил якi наведенi у роздiлi 9. УДК 691.223:691215 Ж 17 Ключовi слова: гiрська порода пiсок iз вапнякiв-черепашникiв зерновий склад фракцiї мiцнiсть марка будiвельнi розчини бетони асфальтобетоннi сумiшi