ДСТУ Б В.2.7-28-95

ДСТУ Б В.2.7-28-95 Будівельні матеріали. Черепиця керамічна. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-28-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ================================================================ Будiвельнi матерiали ЧЕРЕПИЦЯ КЕРАМIЧНА Технiчнi умови ПЕРЕДМОВА I РОЗРОБЛЕНИЙ Українським науково-дослiдним i проектно-конструкторським iнститутом будiвельних матерiалiв та виробiв НДIБМВ к.т.н. В.I.Сай к.т.н. Б.М.Даценко к.т.н. О.М. Каракозов О.В. Хроменко О.Г. Iванова 0.0. Бура О.М. Шляковська 2 ВНЕСЕНИЙ Управлiнням будiвельної iндустрiї механiзацiї i промисловостi будiвельних матерiалiв Держкоммiстобудування України З ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА НАДАНИЙ ЧИННОСТI Наказом Держкоммiстобудування України вiд 14.09.1995 р. N 188 4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ У тексті цього стандарту враховані Зміни N 1 які введені в дію наказом Держкоммістобудування України від 27.06.97р. N102 ДСТУ Б В.2.7-28-95 ЗМIСТ 1 Галузь використання ............................. 2 Нормативнi посилання ............................ 3 Типи основнi параметри та розмiри............... 4 Технiчнi вимоги 5 Вимоги безпеки i охорони навколишнього середовища 6 Правила приймання 7 Методи контролю 8 Транспортування i зберiгання 9 Гарантiї виготовлювача ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ================================================================ Будiвельнi матерiали ЧЕРЕПИЦЯ КЕРАМIЧНА Технiчнi умови Строительные материалы ЧЕРЕПИЦА КЕРАМИЧЕСКАЯ Технические условия Building materials CERAMIC TILE Specifications ----------------------------------------------------------------- Чинний від 1996-01-01 Зміна N 1 державного стандарту України "Будівельні матеріали. Черепиця керамічна. Технічні умови" ДСТУ Б В.2.7-28-95 Затверджено та надано чинності наказом Держкоммістобудування України від 27.06.97 р. N 102 Дата введення 1997-07-01 ---------- Изменение N 1 государственного стандарта Украины "Строительные материалы. Черепица керамическая. Технические условия" ДСТУ Б В.2.7-28-95 Утверджено и введено в действие приказом Госкомградо- строительства Украины от 27.06 97 г. N 102 Дата введения 1997-07-01 ---------- ================================================================== Пункт 3.1 Третій абзац. Викласти у новій редакції: "пластич- ного формування: стрічкова пазова стрічкова плоска стрічкова S-подібна стрічкова хвильова та стрічкова гребенева"; Третій абзац изложить в новой редакции; "пластического фор- мования; ленточная пазовая ленточная плоская ленточная S-об- разная ленточная волновая и ленточная коньковая"; Пункт 3.2 1. Головку таблиці 1 викласти у редакції; 1. Головку таблицы 1 изложить в редакции; ------------------------------------------------------------------- | | Розміри та допустимі |Кількість |Масса 1м2 | |Вид та тип | відхилення від них |штук чере-|покриття | |черепиці | Размеры и допустимые |пиці на |з черепиці| |Вид и тип | отклонения от них мм | 1м2 |у насиче- | |черепицы |---------------------------|покрівлі |ному водою| | | покрівельні | габаритні |Количество|стані кг | | | кроющие |габаритные | штук |не більше | | |---------------------------|черепицы |Масса 1 м2| | | довжи| шири-|довжи-| |на 1 м2 |покрытия | | | на | на | на |шири- | кровли |из черепи-| | | длина| |длина | на | |цы в насы-| | | а | б | в | г | |щенном | | | | | | | |водой сос-| | | | | | | |тоянии кг | | | | | | | |не более | |-----------------------------------------------------------------| |2. Доповнити таблицю 1 пунктом 2.5; | |2. Дополнить таблицу 1 пунктом 2 5; | |-----------------------------------------------------------------| |2.5 Стрічкова |333+-5|196+-3|не нормується| 15 3 | 55 | | хвильова | | |не нормирует-| | | |2.5 Ленточная | | |ся | | | | волновая | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------- 3. Головку таблиці 2 викласти у редакції: 3. Головку таблицы 2 изложить в редакции: ------------------------------------------------------------------- | | Розміри та допустимі | Масса 1 п.м | |Вид та тип | відхилення від них | гребеня у | |черепиці | Размеры и допустимые | насиченому | |Вид и тип | отклонения от них мм | стані кг | |черепицы |---------------------------| не більше | | | покрівельні | габаритні | Масса 1 п.м | | | кроющие |габаритные | конька в | | |---------------------------| насыщенном | | | довжи| шири-|довжи-| | водой | | | на | на | на |шири- | состоянии кг | | | длина| |длина | на | не более | | | а | б | в | г | | |-----------------------------------------------------------------| |4. Доповнити таблицю 2 пунктом 3.3; | |4. Дополнить таблицу 2 пунктом 3 3; | |-----------------------------------------------------------------| |3.3 Стрічкова | +20|не нор| +20|145+-5| 10 | | гребенева |340 |муєть-|410 | | | |3.3 Ленточная | -10|ся | -10|174+-5| | | коньковая | |не нор| | | | | | |миру- | | | | | | |ется | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------- 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт поширюється на черепицю керамічну виготовлену на основi глинистої сировини з коригуючими добавками або без них методом пластичного формування штампування на пресах або способом напівсухого пресування з наступним випалом. Черепицю використовують відповідно до будівельних норм i правил для скатних покрiвель житлових громадських та виробничих бувил для скатних покрiвель житлових громадських та виробничих будiвель. Обов'яжовi вимоти цього стандарту викладенi у пп. 4.1 4.2 4.5 - 4.17 5 6 7 8 9. Стандарт придатний для цiлей сертифiкацiї. 2 НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ У цьому стандартi наведенi посилання на такi нормативнi документи: ГОСТ 12.0.001-82 | ССБТ. Основные положення -------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно- | гигиенические требования к | воздуху рабочей зоны -------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.4.028-76 | ССБТ. Респираторы ШБ-1 | "Лепесток" -------------------------------------------------------------- ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные | металлические -------------------------------------------------------------- - 2 – ГОСТ 12.0.001-82 | ССБТ. Основные положення -------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно- | гигиенические требования к | воздуху рабочей зоны -------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.4.028-76 | ССБТ. Респираторы ШБ-1 | "Лепесток" -------------------------------------------------------------- ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные | металлические -------------------------------------------------------------- 3. ТИПИ ОСНОВНI ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМIРИ 3.1 Черепиця виготовляється трьох видiв: штампована пластичного формування стрiчкова та напiвсухого пресування плоска ко- жен з яких подiляється на типи: штампована: пазова марсельська голандська S-подiбна мункнун гребенева та гребенева укрупнена; пластичного формування: стрiчкова пазова стрічкова плоска стрічкова S-подібна стрічковахвильова та стрічкова гребенева; напiвсухого пресування: плоска типу "Бобровий хвiст". 3.2. Покрiвельнi кориснi та габаритнi розмiри черепицi та допустимi вiдхилення вiд них повиннi вiдповiдати наведеним у таблицi 1 та таблицi 2. Таблиця 1 --------------------------------------------------------------------------------------------- | | Розміри та допустимі | |Маса 1 м2 | |Вид та тип черепиці | відхилення від них мм | Кількість |покриття з | | |-------------------------------------------| штук |черепиці у | | | покрівельні | габаритні | черепиці на |насиченому | | |-------------------------------------------| 1м2 | водою | | | довжина | ширина | довжина |ширина | покрівлі |стані кг | | | а | б | в | г | |не більше | --------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Штампована +22 +8 1.1 Пазова 310 -6 190-4 не нормується 17 55 +22 +8 333 -6 190-4 не нормується 16 55 +22 +8 347 -6 208-4 не нормується 14 55 Див. Рис 2. Черепиця штампована пазова +15 +5 1.2. Марсельська 340-10 200-8 не нормується 15 55 Див. Рис 3. Черепиця штампована марсельська --------------------------------------------------------------------------------------------- | | Розміри та допустимі | |Маса 1 м2 | |Вид та тип черепиці | відхилення від них мм | Кількість |покриття з | | |-------------------------------------------| штук |черепиці у | | | покрівельні | габаритні | черепиці на |насиченому | | |-------------------------------------------| 1м2 | водою | | | довжина | ширина | довжина |ширина | покрівлі |стані кг | | | а | б | в | г | |не більше | +15 +5 1.2. Голандська 340-10 200-8 не нормується 15 55 Див. Рис 4. Черепиця штампована голандська 1.4. S-подібна 335+-10 175+-8 не нормується 17 55 Див. Рис 5. Черепиця штампована S-подібна не 1.5. Мунк-нун мунк 335+-10 норму- 400+-10 128+-8 30-34 74 ється 172+-5 Див. Рис 6. Черепиця штампована мунк-нун мунк 1.6 Мунк-нун нун 335+-10 не 410+-10 104+-5 30-34 74 норму- 145+-5 ється Див. Рис 7. Черепиця штампована мунк-нун нун 2 Формована 333+-5 200+-3 400+-5 220+-3 16 55 2.1 Стрічкова пазова 333+-5 180+-3 400+-5 200+-3 17 55 333+-5 140+-3 400+-5 165+-3 21 4 55 Див. Рис 8. Черепиця формована стрічкова пазова 2.2 Стрічкова плоска 160+-5 155+-3 365+-5 155+-3 40 3 60 Див. Рис 9. Черепиця формована стрічкова плоска Примітка. Для забезпечення комплектності поставок черепиці за вимогою споживача може виготовлятись плоска стрічкова черепиця поздовжня половинка за шириною рівна половині рядовій черепиці. Половинки повинні бути праві і ліві. 2.3 Стрічкова 333+-5 175+-3 не 17 55 S-подібна нормується 290+-5 175+-3 20 55 Див. Рис 10. Черепиця формована S-подібна Закінчення таблиці 1 --------------------------------------------------------------------------------------------- | | Розміри та допустимі | |Маса 1 м2 | |Вид та тип черепиці | відхилення від них мм | Кількість |покриття з | | |-------------------------------------------| штук |черепиці у | | | покрівельні | габаритні | черепиці на |насиченому | | |-------------------------------------------| 1м2 | водою | | | довжина | ширина | довжина |ширина | покрівлі |стані кг | | | а | б | в | г | |не більше | --------------------------------------------------------------------------------------------- 2.4 Плоска напівсу- хого пресування типу "Бобровий хвіст" 160+-5 155+-3 365+-5 155+-3 40 3 60 Див. Рис 11. Черепиця формована напівсухого пресування типу "Бобровий хвіст" 2.5 Стрічкова 333+-5 196+-3 не 15 3 55 60 хвильова нормується Див. Рис 12. Черепиця формована стрічкова хвильова Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------------------- | | Розміри та допустимі |Маса 1 п.м | |Вид та тип черепиці | відхилення від них мм |гребеня у | | |-------------------------------------------|насиченому | | | покрівельні | габаритні | водою | | |-------------------------------------------|стані кг | | | довжина | ширина | довжина |ширина | не більше | | | в | г | в | в | | ------------------------------------------------------------------------------- 3 Гребенева 333+-4 не 365+-4 200+-3 10 3.1 Гребенева нормиру- звичайна ється Див. Рис 13. Черепиця гребенева звичайна 3.2 Гребенева +15 укрупнена 380+-10 не 405-13 210+-7 10 норму- ється Див. Рис 14. Черепиця гребенева укрупнена 3.3 Гребенева +20 не +20 145+-5 стрічкова 340-10 норму- 410-15 174+-5 10 ється Див. Рис 15. Черепиця гребенева стрічкова --------------------------------------------------------------------------- - 5 - ДСТУ Б В.2.7-28-95 3.3 Для утримання у справному станi iснуючих будинкiв якi покритi черепицею iнших типiв а також за узгодженням iз спожива- чем може випускатися черепиця iнших типiв та розмiрiв. Примiтка. Форма лицьової та внутрiшньої поверхні черепицi не стандартизується 3.4 Умовнi позначення марки черепицi складаються з: - назви виробу черепиця виду та типу виробу згiдно з п.3.1. ; - двох чисел роздiлених "х" що означають координацiйнi роз- мiри черепицi по довжинi та ширинi у мм; - позначення даного стандарту. Приклад умовного позначення черепицi штампованої пазової зав- довжки 310 мм завширшки 190 мм: "Черепиця штампована пазова 310 х 190 ДСТУ Б В.2.7-28-95". Приклад умовного позначення черепицi формованої стрiчкової пазової завдовжки 333 мм завширшки 200 мм: "Черепиця стрiчкова пазова 333 х 200 ДСТУ Б В.2.728-95" Приклад умовного позначення черепицi плоскої типу "Бобровий хвiст" пресованої напiвсухим способом завдовжки 365 i завширшки 155 мм: "Черепиця плоска 365 х 155 ДСТУ Б В.2.7-28-95". Схема умовного позначення черепицi наведена на рисунку 1. х х х х х | | | | | Назва вирову | | | | | черепиця ----------------------------------------------- | | | | Вид та тип виробу | | | | згідно з 17.3.1 -------------------------------------------- | | | Координаційний | | | розмір по довжині у мм ----------------------------------------- | | Координаційний | | розмір по ширині у мм --------------------------------- | Позначення | даного стандарту ------------------- Рисунок 1 4 ТЕХНIЧНI ВИМОГИ 4.1 Черепиця повинна вiдповiдати вимогам даного стандарту та зразкам-еталонам якi затвердженi пiдприємством-виготiвником за узгодженням зi споживачем. Черепиця повинна виготовлятися згiдно з технологiчним регламентом який затверджений в установленому порядку. 4.2 Черепиця повинна мати рiвнi поверхнi та краї. Допускається викривлення поверхнi та ребер жолоблення не бiльше нiж 3 мм. 4.3 Черепиця може виготовлятися без покриття або з рiзними видами покриттiв полива ангоб тощо . Покриття може бути блиску- чим або матовим прозорим або глухим. - 6 - ДСТУ Б В.2.7-28-95 4.4 Покриття наноситься на лицьову поверхню черепицi. Допускається нанесення покриття тiльки на покривну частину черепиці. Покриття з поливи повинно бути рівномірно розплавленим. 4.5 Колiр черепицi однiєї партiї повинен бути однотонним покриття - одного кольору та виду. 4.6 Вапняковi включення якi викликають руйнування черепка не допускаються. 4.7 Трiщини на черепицi не допускаються. При легкому постуку- ваннi молотком черепиця не повинна деренчати. 4.8 Черепиця повинна бути нормально випаленою. Перепал i не- допал не допускаються. 4.9 Руйнiвне навантаження при випробуваннi черепицi на злом у повiтряно-сухому станi повинно бути не менше: - 1500 Н 150 кгс - для S-подiбної стрiчкової та штампованої ; - 900 Н 90 кгс - для пазової штампованої марсельської та голандської; - 800 Н 80 кгс - для решти видiв черепицi. 4.10 Черепиця повинна бути водонепроникною. 4.11 Маса 1 м2 покриття з черепицi у насиченому водою станi повинна вiдповiдати вказанiй у таблицi 1. 4.12 Черепиця повинна бути морозостiйкою i в насиченому водою станi витримувати не менше 25 циклiв поперемiнного заморожування та вiдтавання без наявних ознак руйнування розшарування лущення розтрiскування викришування при пластичному способi формування i 35 циклiв - при напiвсухому способi формування. 4.13 Глибина пазiв фальцiв черепицi повинна бути не менше 5 мм висота шипiв для крiплення у штампованої черепицi - не менше 10 мм у стрiчковому - не менше 20 мм. 4.14 Черепиця штампована для прив'язування до лат повинна ма- ти на внутрiшнiй сторонi вушко з отвором дiаметром не менше 1 5 мм або круглий отвiр зменшення діаметром не менше 1 5 мм або круглий отвiр зменшення товщини черепиці - для пробивання гвіздком діаметром від 2 мм до 5 мм для кріплення гвіздками. Черепиця напівсухого пресування для крiплення до лат гвiз- дками повинна мати два нескрiзних отвори дiаметром вiд 2 мм до 5 мм. 4.15 Структура черепка за зломi повинна бути однорiдною i без розшарування. 4.16 3а показниками зовнiшнього вигляду черепиця повинна вiдповідати вимогам наведеним в таблицi 3. Загальна кiлькiсть де- фектiв за показниками зовнiшнього вигляду на окремiй черепицi не повинна бути бiльше чотирьох. 4.17 На нижнiй сторонi або на перекривнiй частинi лицьової сторони кожна черепиця повинна мати маркування - умовне позначення пiдприємства-виготiвника. Транспортне маркування повинно вiдповiдати ГОСТ 14192. - 7 - ДСТУ Б В.2.7-28-95 Таблиця З ------------------------------------------------------------------ Найменування показника | Норма ------------------------------------------------------------------ | Для черепиці з покриттям та без нього | ------------------------------------- | Відбитості мм | на перекриваючій стороні | Не допускається на перекривній стороні не більше: | завдовжки | 50 завширшки | 10 Відбитості та зминання шипів при | висоті залишкової частини мм | не менше: | для штампованої черепиці | 7 для стрічкової черепиці | 14 Посічка: | на перекриваючій стороні | Не допускається на перекривних кромках шт. | не більше | 2 | Для поливаної | ------------- | Хвилястість рябина поливи | Допускається Натьоки які не псують зовнішнього | вигляду | Допускаються Плішини та зліпиші не покриті поли- | вою місця загальною площею мм2 | не більше | 20 Сухість скипання поливи порушення | полив'яного покриву | вздовж країв черепиці завширшки мм | не більше | 3 на решті поверхні | Не допускається | Для інших покриттів | -------------------- | Відколювання покриття на перекривній | поверхні черепиці | Не допускається ------------------------------------------------------------------ Примітка. Посічка - ненаскрізна відкрита або закрита тріщина завширшки не більше 0 5 мм. 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 5.1 Черепиця не токсична і не може бути небезпечною у про- цесі виготовлення транспортування зберігання та експлуатації. 5.2 При виробництві черепиці необхiдно додержуватися вимог ГОСТ 12.1.005 і "Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудова нию" затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР. 5.З Матерiали якi використовують при виробництві черепицi не токсичнi шкідливої дiї на шкiру не чинять. Глина у виглядi аерозолю має фiброгенну дiю на органи дихан- ня. ГДК згiдно з ГОСТ 12.1.005 6 мг/м3 клас небезпеки IY. Визна- чення концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони та ко- - 8 - ДСТУ Б В.2.7-28-95 нтроль за ними повинні здійснюватись відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005. 5.4 Загальнi вимоги безпеки повиннi вiдповiдати ГОСТ 12.0.001. 5.5 Оцiнка на радiацiйну активнiсть сировини та матерiалiв а також методи радiацiйного контролю проводяться згiдно з РБН 356-91. 5.6 Сумарна питома активнiсть природних радiонуклiдiв не по- винна перевищувати 370 Бк/кг 1 клас . 5.7 Виробничi примiщення повиннi бути обладнанi загальнообмi- нною припливно-витяжною вентиляцiєю згiдно з СНиП 2.04.05-91. 5.8 Працюючi повиннi бути забезпеченi iндивiдуальними засоба- ми захисту згiдно з ГОСТ 12.4.028. 5.9 Цехи повиннi бути забезпеченi засобами гасiння пожежi згiдно з правилами пожежної безпеки на промисловому пiдприємствi. 5.10 Вiдходи виробництва повиннi тимчасово зберiгатися i ви- далятися згiдно з вимогами санiтарних правил 3188-84. 6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 6.1 Приймання черепицi виконуються партiями розмiр партiї встановлюється в обсязi добового виготовлення але не бiльше 25 тис.шт. Кожна партiя повинна складатися з черепицi одного виду типу i розмiру кольору та способу офактурювання. 6.2 Кожна партiя черепицi що вiдвантажується споживачевi повинна супроводжуватися сертифiкатом або iншим документом встановленої форми який засвiдчує якiсть виробiв. У документi має бути вказано: - номер i дату видачi документа; - назву пiдприємства-виготiвника та його адресу; - назву одержувача; - номер партiї та дату виготовлення; - тип вид та розмiри габаритнi та покрiвельнi черепицi; - кiлькiсть черепицi у партiї тис.шт.; - результати випробувань: - позначення даного стандарту. 6.3 Черепиця повинна поставлятися за специфiкацiєю замовника де повинна бути вказана кiлькiсть рядових черепиць половинок та гребеневих. При вiдсутностi специфiкацiї в кожнiй партiї штампованої або стрiчкової черепицi повинно бути гребеневої 5 % вiд рядової у ко- мплектi мунк-нун - по 50 % кожного типу. 6.4 При перевiрцi якостi черепицi встановлюється приймальний вибiрковий контроль та перiодичнi випробування. 6.5 Для приймального вибiркового контролю вiд кожної партiї вiдбирають у ранiш встановленому порядку зразки у кiлькостi 1 % вiд партiї але не менше 25 штук i випробовують за такими показни- ками: - розмiри викривлення поверхнi та ребер жолоблення показ- ники зовнiшнього вигляду - вся вибiрка; - руйнiвне навантаження на злом у повiтряно-сухому станi - 5 шт.; - водонепроникнiсть - 5 шт.; - однотоннiсть забарвлення виробiв з покриттям - не менше 1 м2 площi що перекривається. 6.6 Перiодичним випробуванням пiддають продукцiю яка витри- мала приймальний вiдбiрковий контроль iз визначенням таких показ- никiв: - 9 - ДСТУ Б В.2.7-28-95 - морозостiйкiсть - 5 шт.: - наявнiсть вапнякових включень - 5 шт.; - маса 1 м2 покриття у насиченому водою станi - 5 шт.: - кiлькiсть штук черепицi на 1 м2 покриття - 5 шт. 6.7 Визначення наявностi вапнякових включень проводять не рiдше одного разу на мiсяць i кожного разу при змiнi вихiдної си- ровини. 6.8 Визначення маси 1 м2 покриття з черепицi у насиченому водою станi виконують не рiдше одного разу на мiсяць і кожного ра- зу при змiнi технологiї та сировини. 6.9 Морозостiйкiсть виробiв визначається не рiдше одного ра- зу на квартал i кожного разу при змiнi технологiї i сировини. 6.10 При одержаннi незадовiльних результатiв випробувань хо- ча б по одному з наведених показникiв по ньому проводять повторнi випробування на подвiйнiй вибiрцi яка вiдiбрана вiд тiєї самої партiї. При незадовiльних результатах повторних випробувань партія прийманню не пiдлягає. 6.11 Споживач має право виконувати контрольну перевiрку якос- тi продукцiї вiдповiдно до вимог даного стандарту. 7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 7.1 Визначення розмiрiв правильностi форми i показникiв зов- нiшнього вигляду виконують вiзуально та замiрюванням металевою лi- нiйкою згiдно з ГОСТ 427 з похибкою вимiрювань не бiльше 1 мм. Вимiрювання габаритних розмiрiв черепицi проводиться у двох мiсцях на відстанi вiд 20 мм до 60 мм вiд дольових кромок. За дов- жину та ширину черепицi приймають середнє арифметичне значення ре- зультатiв двох вимiрiв. Вимiрювання покривної поверхнi черепицi виконується на фраг- ментi з 3 шт. виробiв. 7.2 Викривлення поверхнi черепицi визначають такими метода- ми. При угнутiй поверхнi - вимiрюванням за допомогою щупа згідно з ТУ 2-034-225 найбільшого зазору між лицьовою поверхнею покривної частини черепицi i ребром металевої лiнiйки поставленої по дiаго- налi або по краях черепицi. При випуклiй поверхнi - шляхом вимiрювання найбiльшого зазору мiж лицьовою поверхнею покривної частини черепицi i ребром металевої лiнiйки поставленої по дiагоналi або краях черепицi i яка опирається одним кiнцем на щуп калiбр рiвний допустимiй ве- личинi викривлення. 7.3 Величину вiдбитостi кутiв вiдбитостi та вм'ятини шипiв визначають лiнiйкою по найбiльшiй довжинi вiдбитостi. 7.4 Однотоннiсть кольору черепиці визначається на вiдстанi 10 м. Черепицю вкладають на похило встановленому щитi розмiром не ме- нше 1 м . 7.5 Структуру черепка визначають вiзуально за однорiднiстю у зломi. 7.6 Ступiнь випалювання перепал недопал визначають порiв- нянням iз зразком-еталоном. 7.7 Руйнiвне навантаження на злом черепицi у повiтряно-сухому станi визначають при руйнуваннi зразка зосередженим навантаженням яке прикладається в серединi прогону за однопрогоновою схемою. За результат приймається середнє арифметичне п'яти випробувань. Пе- ред випробуванням нижню поверхню черепицi вирiвнюють по ватерпасу - 10 - ДСТУ Б В.2.7-28-95 двома поперечними смужками гiпсового розчину завширшки вiд 20 мм до ЗО мм розташованими у мiсцях спирання черепицi на опори. На серединi верхньої поверхнi черепицi таким же чином робить- ся одна поперечна смужка у мiсцi навантаження. Для рiвномiрного розподiлення навантаження по перерiзу виро- бiв допускається використання накладок з металу або твердого дере- ва якi мають профiль черепицi на опорнi площини для прикладання зосередженого навантаження. Швидкiсть навантаження повинна складати вiд 10 Н за секунду до 40 Н за секунду. При випробуваннях на злом черепиця вкладається лицьовою по- верхнею догори. Довжина прогону при випробуваннi штампованої пазової стрiчкової з габаритною шириною 200 мм i 220 мм та S-подiбної че- репицi - 200 мм плоскої стрiчкової та пазової стрiчкової з габа- ритною шириною 165 мм - 180 мм. Опорами можуть служити цилiндричнi котки дiаметром вiд 20 мм до ЗО мм або призми iз закругленням ребрами. Довжина опор повинна перевищувати ширину зразка. Допускається при прискореному випробуваннi вирiвнювати поверхню черепицi смужками з повстi гуми та iнших еластичних матерiалiв такої самої ширини визначивши перехiдний коефiцiєнт. Арбiтражнi випробування виконуються тiльки на гiпсових смуж- ках. 7.8 Водонепроникнiсть черепицi визначається таким методом: зразок призначений для випробування укладають на опори лицьовою поверхнею догори. На лицьовiй поверхнi черепицi встановлюють цилi- ндричну прозору трубку внутрiшнiм дiаметром 25 мм i висотою 200 мм. Зазор мiж краями трубки та поверхнею виробу герметизують плас- тилiном парафiном або iншим герметизуючим матерiалом. Трубку за- повнюють водою до висоти 150 мм i пiдтримують цей рiвень поступо- вим доливанням води. Пiсля 3 годин оглядають нижню поверхню зразка i встановлюють наявнiсть або вiдсутнiсть на нiй крапель води. Вiд- сутнiсть крапель води свiдчить про водонепроникнiсть черепицi. 7.9 Наявнiсть вапнякових включень дутика визначають шляхом пропарювання виробiв. Зразки що знаходяться у стані повітряної вологості укладають на грати помiщенi у посудинi з кришкою. Налиту пiд грати воду доводять до кипiння. Кип'ятiння триває 1 годину. Потiм зразки охолоджують у закритiй посудинi протягом 4 годин пiсля чого їх виймають i оглядають. Пiсля випробування зразки не повиннi мати трiщин а також відколiв на поверхнi. 7.10 Масу 1 м2 покриття з черепицi у насиченому водою станi вираховують множенням середньої маси черепицi у насиченому водою станi на кiлькiсть штук: черепицi на 1 м2 покриття. Для насичення зразки укладають у посудину з водою в один ряд на пiдкладки так щоб рiвень води у посудинi був вищий верху зраз- кiв не менше нiж на 10 мм i не бiльше нiж на 100 мм. У такому станi зразки витримують не менше 48 год. Пiсля цього їх виймають з посудини негайно витирають м'якою тканиною i кожний зразок зважу- ють. Маса води яка витiкає з пор зразка на чашу ваг повинна включатися у масу насиченого водою зразка. Зважування кожного зра- зка повинно закiнчитися не пiзнiше нiж через 5 хв. Допускається крiм випадкiв арбiтражного випробування наси- чення зразкiв у киплячiй водi. Для насичення в киплячiй водi зраз- ки помiщають у посудину заповнену водою i оснащену гратами для забезпечення вiльної циркуляцiї води мiж зразками та дном посуди- ни. - 11 - ДСТУ Б В.2.7-28-95 Воду нагрiвають до кипiння i витримують зразки у водi дове- денiй до кипiння не менше 3 год. пiсля чого їх охолоджують у тiй самiй водi до температури примiщення i зважують. Зважування зраз- кiв виконують з похибкою до 1 г. Маса однiєї черепицi у насиченому водою станi визначається як середнє арифметичне результатiв зважування п'яти зразкiв. 7.11 Кiлькiсть штук черепицi на 1 м2 покриття визначають з похибкою до першого десяткового знака як частку вiд дiлення 1 м2 на середню покривну площу однiєї черепицi у квадратних метрах. 7.12 Морозостiйкiсть черепицi визначають при об'ємному замо- рожуваннi вiдповiдно до вимог ГОСТ 7025. 8 ТРАНСПОРТУВАННЯ I ЗБЕРIГАННЯ 8.1 Черепиця транспортується усiма видами вiдкритого транспо- рту автомобiльним залiзничним та водним у контейнерах i на пi- ддонах згiдно з правилами перевезення вантажiв що дiють на даному видi транспорту. 8.2 Черепиця повинна зберiгатися у контейнерах на пiддонах за дiючими нормативними документами або покладеною на бiльше ребро у штабелях окремо за типами видами розмiрами та кольором. При укладеннi у штабель його висота не повинна перевищувати п'яти ря- дiв причому кожен ряд повинен бути перекладений тонкими дошками рейками чи iншими перекладними матерiалами якi запобiгають пошко- дженню черепицi. Черепиця з декоративним покриттям повинна попарно стикатися лицьовою поверхнею. 8.3 Навантаження та вивантаження черепицi виконується механi- зованим або ручним способом. За узгодженням iз споживачем допускається вiдвантаження че- репицi автотранспортом без контейнерiв та пiддонiв. При цьому че- репиця укладається по довжинi вздовж кузова з прокладкою мiж яру- сами i рядами дошками рейками та iншими перекладочними матерiала- ми якi забезпечують зберiгання продукції вiд пошкодження. Навантаження черепицi навалом накидом та вивантаження її скиданням забороняється. 9 ГАРАНТIЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА Виготовлювач гарантує вiдповiднiсть черепицi що поставляється вимогам цього стандарту при додержаннi умов транспортування та зберiгання. УДК: 691.024 Ключовi слова: черепиця керамiчна штампована черепиця стрiчкова черепиця покрiвельнi розмiри габаритнi розмiри технологiчний регламент руйнiвне навантаження водонепроникнiсть морозостiйкiсть полива ангоб.