Рішення НТР N 52 від 18.05.2006 р.

Рішення НТР N 52 від 18.05.2006 р. Про проект ДБН Будівництво в сейсмічних районах України" (на заміну СНиП II-7-81*)"

Рішення НТР від 18 травня 2006 р. № 52 Про проект ДБН "Будівництво в сейсмічних районах України" на заміну СНиП II-7-81* Рішення НТР від 18 травня 2006 р. № 52 Розглянувши проект ДБН "Будівництво в сейсмічних районах України" на заміну СНиП II-7-81* розроблений Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект ДБН "Будівництво в сейсмічних районах України" на заміну СНиП II-7-81* розроблений Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій на підставі наказу Держбуду України від 30.03.2004 №51. 2. Рекомендувати НДІ будівельних конструкцій підготувати та провести в сейсмонебезпечних регіонах науково-практичні семінари для детального ознайомлення проектувальників та будівельників з вимогами зазначених державних будівельних норм. 3. Рекомендувати інвесторам та проектним організаціям до набуття чинності ДБН "Будівництво в сейсмічних районах України" на заміну СНиП II-7-81* враховувати їх вимоги у частині обмежень поверховості будівель залежно від сейсмічності майданчика та приймати значення нормативної інтенсивності сейсмічних дій на підставі карт загального сейсмічного районування території ЗСР-2004 України. 4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. Управлінню науково-технічної політики у будівництві Барзилович Д.В. протягом одного місяця підготувати наказ про надання чинності зазначеним державним будівельним нормам та сформувати "Справу НД" в установленому порядку. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ А. БЕРКУТА * * * Довідка Розроблений документ відноситься до норм України у сфері будівництва та призначений для проектування будівель і споруд в сейсмічно-небезпечних районах. В проекті документа наведено нові карти загального сейсморайонування території України для різних періодів повторюваності землетрусів. Рекомендовано для використання плоскі та просторові розрахункові схеми будівель і споруд надані вимоги до проектування будівель у районах із сейсмічністю від 6 до 9 балів. Створення документа спрямоване на регламентацію питань проектування будівництва реконструкції підсилення при відбудові будівель у сейсмічних районах України. Проект розроблено на підставі наказу Держбуду України від 30.03.2004 №51. Робота виконується в зв'язку з необхідністю перегляду застарілого СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" і адаптації національної нормативної бази із сейсмостійкого будівництва з сучасними вимогами і основними напрямами розвитку будівельної галузі а також гармонізацією з Єврокодом 8. Чинні норми проектування в сейсмічних районах СНиП II-7-81* фактично не переглядалися з 1981 р. За цей час на території України відбулися землетруси в західних сейсмонебезпечних районах і в Криму різноманітної інтенсивності до 7 балів за шкалою MSK-64 . Карти загального сейсмічного районування ЗСР-78 які є основою чинного СНиП II-7-81* на цей час суттєво застаріли і не відображають специфічних умов сейсмічної небезпеки на території України. Роботу з перегляду карт загального сейсмічного районування було виконано Інститутом геофізики Землі ІГФ ім. Субботіна НАН України та Кримською радою з оцінки сейсмічної небезпеки та прогнозу землетрусів в рамках підготовки нових ДБН. Новим комплектом карт ЗСР-2004 які розроблені для різних періодів повторюваності землетрусів з використанням сучасних геофізичних методів та накопичених знань про повторювальність землетрусів суттєво підвищується сейсмічність ряду районів України. Нові ДБН містять вимоги з проведення динамічної паспортизації будівель і споруд що дозволить виявити сейсмонебезпечні об'єкти і прогнозувати реакцію будівель при землетрусах. Також передбачено встановлення станцій інженерно-сейсмічної служби ІСС . В частині вимог до розрахунку будівель і споруд нові ДБН орієнтовані насамперед на застосування сучасних програмних комплексів і рекомендують використовувати двомірні і тримірні динамічні багатомасові моделі будівель і споруд. За результатами порівняльних розрахунків за методиками чинних СНиП II-7-81* та проекту нових ДБН зусилля в конструкціях отримані за методиками нових ДБН в 1 3 - 2 4 рази перевищують зусилля отримані за спектральною методикою згідно з чинними СНиП II-7-81*. Переглянуті вимоги до поверховості будівель розташованих на сейсмічних майданчиках введені вимоги до будівель нових конструктивних систем які впроваджено в будівельну галузь України за останні роки. Також ДБН доповнено новим розділом "Відновлення підсилення і реконструкція будівель" вимоги якого поширюються на будівлі і споруди які отримали пошкодження під час землетрусу реконструюються збудовані без відповідних антисейсмічних заходів або при їх недостатності а також у випадках зміни розрахункової сейсмічності території. Проект другої редакції ДБН В.1.1-…-2005 підготовлений з урахуванням основних положень чинного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" проекту міждержавного МСН "Строительство в сейсмических районах". Під час розроблення проекту ДБН В.1.1-…-2005 були враховані рекомендації Єврокоду 8 ENV 1998 в частині забезпечення сейсмостійкості конструкцій. При визначенні сили землетрусу в межах від 6 до 9 балів використовується шкала MSK-64 ГОСТ 6249-52 яка прийнята у всіх країнах СНД. Перша редакція проекту була обговорена в травні 2004 р. на 5-й Всеукраїнській науково-технічній конференції "Будівництво в сейсмічних районах України". Відгуки на першу редакцію проекту надійшли від 19 проектних і науково-дослідних організацій України а також спеціалістів в області динаміки і сейсмостійкості конструкцій. У відгуках надійшло 205 зауважень і пропозицій. Друга редакція проекту розміщена на WEB-сайті Мінбуду України. За результатами розгляду другої редакції були подані пропозиції до тексту від трьох організацій: ВАТ "УкрНДІпроектстальконструкція" ім. В.М. Шимановського м. Київ ; Державного проектно-розвідувального і науково-дослідного інституту морського транспорту "ЧорноморНДІпроект" м. Одеса ; Інституту "КрымГИИНТИЗ" м. Сімфе-рополь . Проект ДБН розглянуто на спільному засіданні секцій "Архітектура та житлово-цивільне будівництво" та "З питань технічного регулювання" НТР Мінбуду України 27 квітня 2006 р. протокол № 4 схвалено і рекомендовано до затвердження на засіданні НТР Мінбуду України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНИХ БУДИНКІВ ТА СПОРУД О. АВДІЄНКО