ДСТУ Б В.2.7-29-95

ДСТУ Б В.2.7-29-95 Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-29-95 ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАїНИ ---------------------------------------------------------------- Будівельні матеріали Дрібні заповнювачі природні із відходів промисловості штучні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт Класифікація Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інcтитутом будівельних матеріалів і виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Відділом державних нормативів і стандартів Держкоммістобудування України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкоммістобудування України від 14.09.95р. N 188 4 ВВОДИТЬСЯ ВПЕРШЕ Зміст 1 Галузь використання 2 Нормативні посилання 3 Класифікація 4 Додаток А Галузі застосування пісків ДCТУ Б В.2.7-29-96 ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАїНИ ---------------------------------------------------------------- Будівельні матеріали Дрібні заповнювачі природні із відходів промисловості штучні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт Класифікація Строительные материалы Мелкие заполнители природные из отходов промышленности искусственные для строительных материалов изделий конструкций и работ Классификация Building materials Natural fine aggregates from industrial by-product artificial aggregates for building materials products structures and construction works Classification ---------------------------------------------------------------- Чинний від 1996-01-01 1 Галузь використання 1.1 Даний стандарт поширюється на дрібні заповнювачі піски природні із відходів промисловості і штучні які викори- стовуються для виробництва будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт і визначає їх класифікацію за основними оз- наками. 1.2 До пісків відносять неорганічні зернисті сипкі будівельні матеріали з розмірами зерен від 0 05 мм до 5 0 мм. 1.3 Піски за густиною підрозділяють на два класи і відносять до щільних якщо густина зерен перевищує 2 0 г/см3 і до порис- тих якщо густина зерен - до 2 0 г/см3. 1.4 Піски щільні всіх видів використовуються як дрібний за- повнювач для виробництва важких бетонів і розчинів а також дорожніх сумішей; як заповнювач та компонент в'яжучого - для ви- робництва силікатних виробів ніздрюватих і щільних силікатних бетонів силікатних каменів та цегли ; самостійно - для дорожньо- го покриття баластового шару залізничних колій основ будівель і споруд планувальних і рекультиваційних робіт благоустрою територій та інших будівельних робіт. Пористі піски всіх видів використовуються як дрібний запов- нювач для легких бетонів і розчинів самостійно - для звуко- і теплоізоляційних засипок. Пористі піски із карбонатних порід та шлаків використовуються також як дрібний заповнювач для асфальто- бетонних сумішей а перлітовий вермикулітовий та із золивиносу - як домішки дпя жаротривких бетонів. 1.5 Вимоги даного стандарту повинні додержуватись при розробленні нових і перегляді діючих стандартів та інших нормати- вних документів на зазначені матеріали і види робіт. 2 Нормативні посилання У даному стандарті використані положення таких стандартів: ДСТУ Б А.1.1-55-94 : Пісок природний для виробництва : будівельних матеріалів. Терміни і : визначення ---------------------------------------------------------------- ДСТУ Б В.2.7-17-95 : Гравій щебінь та пісок штучні пористі. : Технічні умови ---------------------------------------------------------------- ДСТУ Б В.2.7-27-95 : Пісок із вапняків-черепашників для : будівельних робіт. Технічні умови ---------------------------------------------------------------- ДСТУ Б В.2.7-32-95 : Пісок щільний природний для будівельних : матеріалів виробів конструкцій і робіт. : Технічні умови ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 8269-87 : Щебень из природного камня гравий и : щебень из гравия для строительных работ. : Методы испытаний ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 8735-88 : Песок для строительных работ. Методы : испытаний ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 9758-86 : Заполнители пористые неорганические : для строительных работ. Методы испытаний ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 22263-76 : Щебень и песок из пористых горных пород. : Технические условия ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 25137-82 : Материалы нерудные строительные : щебень и песок плотные из отходов : промышленности заполнители для : бетона пористые. Классификация ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 26193-84 : Материалы из отсевов дробления изверженных : горных пород для строительных работ. : Технические условия ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 26873-86 : Материалы из отсевов дробления осадочных : горных пород для строительных работ. : Технические условия 3 Класифікація 3.1 Піски класифікують за такими ознаками: - густиною; - походженням та видом; - зерновим складом; - вмістом пиловидних і глинистих часток в тому числі глини у грудках; - вмістом органічних домішок; - характером форми зерен; - вмістом шкідливих домішок і з'єднань; - міцністю; - порожнистістю; - питомою поверхнею; - стабільністю фізико-механічних властивостей. 3.2 Густина Класифiкацiя пiскiв у залежностi вiд густини наведена у таб- лицi 1. Таблиця 1 :---------------------------------------------------------------: : Клас пIску : Група пiску : Середня густина : Насипна густина : : : за густиною : зерен г/см3 : кг/м3 : :---------------------------------------------------------------: : Щільнi : Дуже важкi : бiльше 2 8 :більше 1800 : :---------------------------------------------------------------: : : Важкi : бiльше 2 0 до 2 8:більше 1300 до : : : : включно :1800 включно : :---------------------------------------------------------------: : : Середні : бiльше 1 2 до 2 0:бiльше 800 до : : : : включно :1300 включно : :---------------------------------------------------------------: : Пористі : Легкі : більше 0 6 до 1 2:більше 400 до 800: : : : включно :включно : : :--------------------------------------------------: : : Дуже легкі : не бiльше 0 6 :не бiльше 400 : :---------------------------------------------------------------: : Примітка 1. Насипна густина щiльних піскiв визначається у ста-: : ні природної вологостi : Примітка 2. Насипна густина пористих піскiв визначається у су-: : хому стані : : Примітка 3. Насипна густина визначається за середньою густиною: : зерен и середньою порожнистiстю пiска яка прийма-: : ється рiвною 35% : :---------------------------------------------------------------: 3.3 Походження та вид 3.3.1 Піски за походженням підрозділяють на природні в тому числі із порід що попутно видобувають та відходів збагачення із відходів промисловості та штучні що спеціально виготовляють . 3.3.2 В залежності від походження щільні піски підрозділяють на види що наведені в таблиці 2 пористі - в таблиці 3. Таблиця 2 --------------------------------------------------------------- : Походження : Вид щiльного пiску : : пiску : : :-------------------------------------------------------------: : :Рядовий : : :------------------------------------------------: : :Збагачений : : :------------------------------------------------: : :Фракціонований : : :------------------------------------------------: : :Подрiбнений : : Природний :------------------------------------------------: : :Подрiбнений збагачений : : :------------------------------------------------: : :Подрiбнений фракцiонований : : :------------------------------------------------: : :Декоративний : : :------------------------------------------------: : :Iз пiщано-гравiйної сумiшi : : :------------------------------------------------: : :Збагачений iз пiщано-гравiйної сумiшi : :-------------------------------------------------------------: : :Із відсівів подрібнення вивержених гірських : : :порід : : :------------------------------------------------: : :Збагачений із відсівів подрібнення вивержених : : :гірських порід : : :------------------------------------------------: : :Із вівсівів подрібнення щільних осадових порід : : :------------------------------------------------: : Природнний :Збагачений із відсівів подрібнення щільних : : :осадових порід : : :------------------------------------------------: : :Іэ порід що попутно видобувають та відходів : : :збагачення гірничозбагачувальних підприємств : : :вугільної металургійної та інших галузей : : :промисловості : :-------------------------------------------------------------: : Із відходів:Іэ металургійних паливних та інших шлаків : :промислово- :------------------------------------------------: :сті :Із золошлакової суміші теплових електростанцій : :-------------------------------------------------------------: :Примітка: При замовленні у найменуванні піску слід зазначати : : його групу за густиною походження та вид. : : Наприклад: пісок важкий природний збагачений : --------------------------------------------------------------- Таблиця 3 ----------------------------------------------------------------- : Походження піску : Вид пористого піску : :---------------------------------------------------------------: : : Рядовий : : Природный :-------------------------------------: : : Подріблений : : :-------------------------------------: : : Із відсівів подріблення осадових : : : карбонатних порід : :---------------------------------------------------------------: : : Із металургійних паливних та інших : : : шлаків : : Іэ відходів :-------------------------------------: : промисловості : Із грубодисперсної золи-виносу : : :-------------------------------------: : : Іэ эолошлакової суміші теплових : : : електростанцій : :---------------------------------------------------------------: : : Керамзитовий випалювальний : : :-------------------------------------: : Штучний : Керамзитовий подрібнений : : що спеціально :-------------------------------------: : виготовляють : Шунгізитовий : : :-------------------------------------: : : Аглопоритовий : : :-------------------------------------: : : Шлакопемзовий : : :-------------------------------------: : : Перлітовий : : :-------------------------------------: : : Вермикулітовий : : :-------------------------------------: : : Граншлак : :---------------------------------------------------------------: :Примітка: При замовленні у найменуванні піску слід зазначати : : його групу за густиною походження та вид. : : Наприклад: пісок легкий природний рядовий : :---------------------------------------------------------------: 3.4 Зерновий склад Класифiкацiя пiскiв по групах у залежностi вiд зернового складу наведена у таблицi 4. Таблиця 4 :---------------------------------------------------------------: :Група пIску :Модуль крупностi пiску :Повний залишок на ситі : :за зерновим : Мк : N 063 % за масою : : складом : : : :---------------------------------------------------------------: :Дуже крупний:бiльше 3 5 :бiльше 75 : :---------------------------------------------------------------: :Пiдвищеної :бiльше 3 0 до 3 5 включно:бiльше 65 до 75 включно : :крупностi : : : :---------------------------------------------------------------: Закінчення таблиці 4 ----------------------------------------------------------------- :Група пIску :Модуль крупностi пiску :Повний залишок на ситі : :за зерновим : Мк : N 063 % за масою : : складом : : : :---------------------------------------------------------------: :Крупний :-"- 2 5 -"- 3 0 -"- :-"- 45 -"- 65 -"- : :---------------------------------------------------------------: :Середній :-"- 2 0 -"- 2 5 -"- :-"- 30 -"- 45 -"- : :---------------------------------------------------------------: :Дрібний :-"- 1 6 -"- 2 0 -"- :-"- 10 -"- 30 -"- : :---------------------------------------------------------------: :Дуже дрібний:-"- 1 0 -"- 1 5 -"- :не бiльше 10 : :---------------------------------------------------------------: :Тонкий :-"- 0 7 -"- 1 0 -"- :не нормується : :---------------------------------------------------------------: :Дуже тонкий :-"- 0 5 -"- 0 7 -"- : -"- : :---------------------------------------------------------------: :Примітка: При визначенні групи пiску за зерновим складом вирi- : : шальним є значення модуля крупностi : :---------------------------------------------------------------: 3.5 Вміст пиловидних і глинистих часток Класифікація щільних пісків в залежності від вмісту пиловид- них і глинистих часток розміром менше 0 05 мм що визначається відмулюванням або пипетковим методом в тому числі глини у груд- ках наведена у таблиці 5. Таблиця 5 У вiдсотках за масою :---------------------------------------------------------------: :Група пiску за вмістом: : : :пиловидних i глинистих:Вміст пиловидних :Вмiст глини у : :часток у тому числі :i глинистих часток : грудках : :глини у грудках : : : :---------------------------------------------------------------: :3 дуже низьким вмістом:не бiльше 1 0 :не бiльше 0 25 : :---------------------------------------------------------------: :3 низьким вмiстом :бiльше 1 0 до 3 0 :бiльше 0 25 до 0 35: : :включно :включно : :---------------------------------------------------------------: :3 середнiм вмiстом :-"- 3 0 -"- 5 0 -"- :-"- 0 35 -"- 0 5 -": :---------------------------------------------------------------: :3 високим вмiстом :-"- 5 0 -"- 10 0 -"-:-"- 0 5 -"- 1 0 -"-: :---------------------------------------------------------------: :3 дуже високим вмiстом:-"- 10 0 -"- 20 0 :бiльше 1 0 : :---------------------------------------------------------------: :3 надвисоким вмiстом :бiльше 20 0 :не нормується : :---------------------------------------------------------------: :Примітка: У пiсках iз вiдсiвiв подрiбнення та шлакiв якi за- : : стосовуються для дорожнього будiвництва визначається: : також вмiст глинистих часток методом набухання : :---------------------------------------------------------------: 3.6 Вміст органічних домішок Класифікація природних заповнювачів у залежності від вмісту органічних домішок наведена у таблиці 6. - 7 - ДCТУ Б В.2.7-29-96 Таблиця 6 :---------------------------------------------------------------: : Група заповнювача за : Забарвлення рідини пiсля : : вмIстом органічних : випробування : : домiшок : : :---------------------------------------------------------------: :3 дуже низьким вмiстом:Рідина не забарвилась : :---------------------------------------------------------------: :3 низьким вмiстом :Колiр рiдини свiтліший за колiр еталону : :---------------------------------------------------------------: :Iз середнiм вмістом :Колiр рiдини тотожний кольору еталону : :---------------------------------------------------------------: :З високим вмiстом :Колір рiдини темнiший за колiр еталону : :---------------------------------------------------------------: :Примітка. Вміст органiчних домiшок визначається колориметричною: : пробою розчином гiдрооксиду натрiю : :---------------------------------------------------------------: 3.7 Характер форми зерен Характер форми і поверхні зерен щільних пісків наведений у таблиці 7. Таблиця 7 :---------------------------------------------------------------: : Форма зерен для піскiв : Характер : :---------------------------------------------: : : природних : подрiбнених : поверхні зерен : :---------------------------------------------------------------: :Обкочена :Близька до кубiчної або:Рiвна гладка : : :кулеподiбної : : :---------------------------------------------------------------: :Кутаста гострокутова:Пласка лускоподiбна :Шорстка : : :або подовжена : : :---------------------------------------------------------------: 3.8 Вміст шкідливих домішок У залежності від виду шкідливих домішок порід мінералів хімічних сполук що містяться у заповнювачах розрізняють групи що наведені у таблиці 8. Таблиця 8 :---------------------------------------------------------------: :Група заповнювача за вмiстом : Вид шкiдливих домiшок : : шкідливих домiшок : : :---------------------------------------------------------------: :3 включеннями аморфних :Халцедон опал кремiнь : :рiзновидiв дiоксиду кремнiю :вулканiчне скло та iншi : :---------------------------------------------------------------: :3 включеннями сiрки сульфiдiв :Сiрка марказит пiротин пi- : :сульфатiв :рит гіпс ангiдрит та iншi : :---------------------------------------------------------------: :3 включеннями шаруватих :Слюда гiдрослюда хлорити та : :силiкатiв :iншi : :---------------------------------------------------------------: :3 включеннями галоїдних :Галит сiльвiн та iншi : :з'єднань : : :---------------------------------------------------------------: Закінчення таблиці 8 :---------------------------------------------------------------: :Група заповнювача за вмiстом : Вид шкiдливих домiшок : : шкідливих домiшок : : :---------------------------------------------------------------: :3 включеннями цеолiтів :Цеолiт : :---------------------------------------------------------------: :3 включвннями азбесту :Азбест : :---------------------------------------------------------------: :3 включеннями нефелiну :Нефелiн : :---------------------------------------------------------------: :3 включеннями з'єднань фосфору:Апатит фосфорит : :---------------------------------------------------------------: :3 включвннями лугiв :Оксиди натрiю і калію : :---------------------------------------------------------------: :3 включеннями оксидiв i :Магнетит гематит гетит та іншi: :гідрооксидiв залiза : : :---------------------------------------------------------------: :3 включеннями вiльного вуглецю:Вугiлля графiт горючi сланцi : :---------------------------------------------------------------: 3.9 Міцність У залежності від міцності вихідної гірської породи або гравію щільні заповнювачі які одержують шляхом їх подрібнення розподіляють на групи і марки що наведені у таблиці 9. 3.10 Порожнистість У залежності від порожнистості піски підрозділяють на групи що наведені у таблиці 10. Таблиця 10 У вiдсотках :---------------------------------------------------------------: : Група пiску за порожнистістю : Порожнистість : :---------------------------------------------------------------: :3 малою порожнистістю :не бiльше 30 : :---------------------------------------------------------------: :Iз середньою порожнистiстю :вiд 30 до 40 включно : :---------------------------------------------------------------: :3 великою порожнистiстю :бiльше 40 : :---------------------------------------------------------------: 3.11 Питома поверхня У залежності від питомої поверхні піски підрозділяють на групи що наведені у таблиці 11. Таблиця 11 ------------------------------------------------------------------ : Група піску за :Розрахункова питома: : : питомою :поверхня м2/л : Фракції мм : : поверхнею :абсолютного об'єму : : :----------------------------------------------------------------: :З малою питомою поверхнею :не більше 3 0 :від 5 0 до 1 2 : : : :включно : :----------------------------------------------------------------: :Із середньою питомою :від 3 0 до 15 0 :-"-1 2-"-0 3-"- : : поверхнею :включно : : :----------------------------------------------------------------: :З великою питомою поверхнею:більше 15 0 :-"-0 3-"-0 05-"-: ------------------------------------------------------------------ - 9- ДCТУ Б В.2.7-29-96 Таблиця 9 --------------------------------------------------------------------------- : :Марка : Вихідна гiрська порода : : : :заповнювача :----------------------------------: Марки : : Група : щебеню : :Границя міцності вихі-:вихiдного : :заповнювача :подрібненого : :дної гірської породи :гравію за : :за мiцністю :піску і піску:Клас породи:на стиск у насиченому :дробимiстю : : :із вiдсівiв :за міцністю: водою стані :у циліндрі : : :подрібнення : : МПа кгс/см2/ :не бiльше : : :за міцнiстю : : не менше : : --------------------------------------------------------------------------: :Дуже слабкий: 200 : : до 29 9 299 включно: - : : : :Низькоміцна: : : :Слабкий : 300 : : від 30 0 300 до : - : : : : : 39 9 399 вкл. : : ---------------------------------------:----------------------------------: :Середнiй А : 400 : : від 40 0 400 до : : : : :Середньої : 59 9 599 вкл. : Др. 24 : : : :міцності : : : :Середнiй Б : 600 : : від 60 0 600 до : : : : : : 79 9 799 вкл. : Др. 16 : ---------------------------------------:----------------------------------: :Мiцний А : 800 : : від 80 0 800 до : : : : : : 99 9 999 вкл. : Др. 12 : : : :Міцна : : : :Мiцний Б : 1000 : : від 100 0 1000 до : : : : : : 119 9 1199 вкл.: Др. 8 : ---------------------------------------:----------------------------------: :Дуже мiцний : 1200 : : від 120 0 1200 до : - : : : : : 139 9 1399 вкл.: : : : :Дуже міцна : : : :Надмiцний : 1400 : : 140 0 1400 i бiльше: - : --------------------------------------------------------------------------- 3.12 Стабільність фізико-механічних властивостей 3.12.1 Для щільних пісків визначаються показники неодноріднос- ті за модулем крупності та вмісту пиловидних і глинистих часток які оцінюються статистичним методом за коефіцієнтом варіації. 3.12.2 Для пористих пісків визначається показник неодноріднос- ті за насипною густиною який оцінюється коефіцієнтом варіації. 3.13 Рекомендовані галузі застосування щільних і пористих піс- ків наведені у додатку А відповідно у таблицях А.1 та А.2. Додаток А Рекомендований Галузі застосування пісків Таблиця А.1 Галузі застосування щільних пісків ------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : : Рекомендовані напрями застосування пісків : : : :----------------------------------------------------------------------------------------: : : : Бетони на : : : Дорожнє : : : : : : : : цементному і : Розчини : Силікатні вироби : будів- :Бла- :Ук- :Для :Для : : : : лужному : : : ництво :го- :руп-:виро-:бал- : : : : в'яжучому : : : :уст- :ню- :бів :ласто: : : :-----------------------------------------------------------------:рій :валь: з :вого : : : : : Спеціальні : : :Щільний : : : : :куль-:на :деко-:шару : :Класи- :Види і : : бетони : : :силікатний: : : : :тива-:до :ра- :залі-: :фіковані :групи :Важкі:----------------: : : бетон : : : : :ція :міш-:тив- :знич-: :ознаки :пісків :бето-: : для : :Буді-:Шту-:----------:Ніз-:Цег-:Осно-:Пок-:пла- :ка :ними :них : : : :ни :тран-: гід-: :вель-:ка- :ком- :за- :дрю-:ла : ви :рит-:ну- :для :влас-:колій: : : : :спор-: ро- : :ні :тур-: по- :пов-:ваті: і : :тя :вання:дрі-:тиво-: : : : : :тні : тех-:для : :ні :нент :ню- :бе- :ка- : : : :бних:стями: : : : : : :ніч- :труб: : :в'я- :вач :то- :мені: : : :піс-: : : : : : : :них : : : :жучо-: :ни : : : : :ків : : : : : : : :спо- : : : :го : : : : : : : : : : : : : : :руд : : : : : : : : : : : : : : :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: :Густина :Важкі : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : : :-------------------------------------------------------------------------------------------------: : :Дуже : + : + : + : + : + : + : - : - : - : + : +- : +- : + : + : + : - : : :важкі : : : : : : : : : : : : : : : : : :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : :Рядовий : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : - : - : + : : : :-------------------------------------------------------------------------------------------------: :По- : :Подріб- : + : + : + : + : +- : +- : + : + : + : + : + : + : + : + : - : + : :ход-: :нений : : : : : : : : : : : : : : : : : :жен-:При-:-------------------------------------------------------------------------------------------------: :ня :род-:Декора- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : + : - : :та :ний :тивний : : : : : : : : : : : : : : : : : :вид : :-------------------------------------------------------------------------------------------------: : : :Із піс- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :чано- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :гравій- : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : - : - : + : : : :ної : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :суміші : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :-------------------------------------------------------------------------------------------------: : : :Із від : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :сівів : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :подріб- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :нення : + : + : + : + : +- : +- : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : : : :виверже-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :них гір-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :ських : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :порід : : : : : : : : : : : : : : : : : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці А.1 :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : : Рекомендовані напрями застосування пісків : : : :----------------------------------------------------------------------------------------: : : : Бетони на : : : Дорожнє : : : : : : : : цементному і : Розчини : Силікатні вироби : будів- :Бла- :Ук- :Для :Для : : : : лужному : : : ництво :го- :руп-:виро-:бал- : : : : в'яжучому : : : :уст- :ню- :бів :ласто: : : :-----------------------------------------------------------------:рій :валь: з :вого : : : : : Спеціальні : : :Щільний : : : : :куль-:на :деко-:шару : :Класи- :Види і : : бетони : : :силікатний: : : : :тива-:до :ра- :залі-: :фіковані :групи :Важкі:----------------: : : бетон : : : : :ція :міш-:тив- :знич-: :ознаки :пісків :бето-: : для : :Буді-:Шту-:----------:Ніз-:Цег-:Осно-:Пок-:пла- :ка :ними :них : : : :ни :тран-: гід-: :вель-:ка- :ком- :за- :дрю-:ла : ви :рит-:ну- :для :влас-:колій: : : : :спор-: ро- : :ні :тур-: по- :пов-:ваті: і : :тя :вання:дрі-:тиво-: : : : : :тні : тех-:для : :ні :нент :ню- :бе- :ка- : : : :бних:стями: : : : : : :ніч- :труб: : :в'я- :вач :то- :мені: : : :піс-: : : : : : : :них : : : :жучо-: :ни : : : : :ків : : : : : : : :спо- : : : :го : : : : : : : : : : : : : : :руд : : : : : : : : : : : : : : :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : :Із від- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :сівів : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :подріб- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : + : + : + : - : + : - : : : :нення : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :щільних : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :осадових: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :порід : : : : : : : : : : : : : : : : : : :При-: ------------------------------------------------------------------------------------------------: : :род-:Із порід: : : : : : : : : : : : : : : : : : :ний :що попу-: : : : : : : : : : : : : : : : : :По- : :тно ви- : : : : : : : : : : : : : : : : : :ход-: :добуваю-: + : + : + : + : + : + : + : + : - : - : + : + : + : - : - : + : :жен-: :ться і : : : : : : : : : : : : : : : : : :ня : :відходів: : : : : : : : : : : : : : : : : :та : :ГЗК : :вид :------------------------------------------------------------------------------------------------------: : :Із :Із : + : - : - : - : - : - : + : + : - : + : +- : +- : + : - : - : - : : :від-:шлаків : : : : : : : : : : : : : : : : : : :хо- :-------------------------------------------------------------------------------------------------: : :дів :Із зо- : : : : : : : : : : : : : : : : : : :про-:лошла- : : : : : : : : : : : : : : : : : : :мис-:кових : + : - : - : - : - : - : +- : +- : +- : +- : +- : +- : + : - : - : - : : :ло- :сумішей : : : : : : : : : : : : : : : : : : :во- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :сті : : : : : : : : : : : : : : : : : : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці А.1 :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : : Рекомендовані напрями застосування пісків : : : :----------------------------------------------------------------------------------------: : : :Бетони на цементному і: Розчини : Силікатні вироби :Дорожнє :Бла- :Ук- :Для :Для : : : : лужному : : :будівни- :го- :руп-:виро-:бал- : : : : в'яжучому : : :цтво :уст- :ню- :бів :ласто: : : :-----------------------------------------------------------------:рій :валь: з :вого : : : : : Спеціальні : : :Щільний : : : : :куль-:на :деко-:шару : :Класи- :Види і : : бетони : : :силікатний: : : : :тива-:до :ра- :залі-: :фіковані :групи :Важкі:----------------: : : бетон : : : : :ція :міш-:тив- :знич-: :ознаки :пісків :бето-: : для : :Буді-:Шту-:----------:Ніз-:Цег-:Осно-:Пок-:пла- :ка :ними :них : : : :ни :тран-:гідро: :вель-:ка- :компо:за- :дрю-:ла : ви :рит-:ну- :для :влас-:колій: : : : :спор-:техні: :ні :тур-:нент :пов-:ваті: і : :тя :вання:дрі-:тиво-: : : : : :тні :чних :для : :ні :в'я- :ню- :бе- :ка- : : : :бних:стями: : : : : : :спо- :труб: : :жучо-:вач :то- :мені: : : :піс-: : : : : : : :руд : : : :го : :ни : : : : :ків : : : :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : :Дуже : +- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : + : - : : : :крупний : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :-------------------------------------------------------------------------------------------------: : : :Підвище-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :ної кру-: + : - : + : - : - : - : - : - : - : - : + : + : + : + : + : + : : : :пності : : : : : : : : : : : : : : - : : : : :Зер-:-------------------------------------------------------------------------------------------------: : :но- :Крупний : + : + : + : + : - : - : + : + : + : + : + : + : + : - : + : + : : :вий :-------------------------------------------------------------------------------------------------: : :ск- :Середній: + : + : + : + : + : +- : + : + : + : + : + : + : + : - : + : + : : :лад :-------------------------------------------------------------------------------------------------: : : мо-:Дрібний : + : + : +- : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : - : + : + : : :дуль:-------------------------------------------------------------------------------------------------: : :кру-:Дуже : +- : - : - : - : - : + : + : - : + : + : + : - : + : - : - : - : : :пно-:дрібний : : : : : : : : : : : : : : : : : : :сті :-------------------------------------------------------------------------------------------------: : : :Тонкий : - : - : - : - : - : +- : + : - : + : + : + : - : +- : - : - : - : : : :-------------------------------------------------------------------------------------------------: :Які-: :Дуже : - : - : - : - : - : - : + : - : + : + : + : - : +- : - : - : - : :сні : :тонкий : : : : : : : : : : : : : : : : : :по- :------------------------------------------------------------------------------------------------------: :каз-:Вміст:З дуже : : : : : : : : : : : : : : : : : :ни- :поло-:низьким : + : + : + : + : - : - : +- : + : + : - : +- : +- : + : + : + : + : :ки :вид- :вмістом : : : : : : : : : : : : : : : : : : :них :------------------------------------------------------------------------------------------------: : :і :З низь- : + : - : +- : +- : +- : +- : +- : + : + : +- : + : + : + : + : + : + : : :гли- :ким : : : : : : : : : : : : : : : : : : :нис- :вмістом : : : : : : : : : : : : : : : : : : :тих :------------------------------------------------------------------------------------------------: : :час- :Із сере-: : : : : : : : : : : : : : : : : : :ток :днім : - : - : +- : - : + : + : + : - : + : + : + : - : + : - : - : - : : : :вмістом : : : : : : : : : : : : : : : : : Продовження таблиці А.1 :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : : Рекомендовані напрями застосування пісків : : : :----------------------------------------------------------------------------------------: : : : Бетони на : : : Дорожнє : : : : : : : : цементному і : Розчини : Силікатні вироби : будів- :Бла- :Ук- :Для :Для : : : : лужному : : : ництво :го- :руп-:виро-:бал- : : : : в'яжучому : : : :уст- :ню- :бів :ласто: : : :-----------------------------------------------------------------:рій :валь: з :вого : : : : : Спеціальні : : :Щільний : : : : :куль-:на :деко-:шару : :Класи- :Види і : : бетони : : :силікатний: : : : :тива-:до :ра- :залі-: :фіковані :групи :Важкі:----------------: : : бетон : : : : :ція :міш-:тив- :знич-: :ознаки :пісків :бето-: : для : :Буді-:Шту-:----------:Ніз-:Цег-:Осно-:Пок-:пла- :ка :ними :них : : : :ни :тран-: гід-: :вель-:ка- :ком- :за- :дрю-:ла : ви :рит-:ну- :для :влас-:колій: : : : :спор-: ро- : :ні :тур-: по- :пов-:ваті: і : :тя :вання:дрі-:тиво-: : : : : :тні : тех-:для : :ні :нент :ню- :бе- :ка- : : : :бних:стями: : : : : : :ніч- :труб: : :в'я- :вач :то- :мені: : : :піс-: : : : : : : :них : : : :жучо-: :ни : : : : :ків : : : : : : : :спо- : : : :го : : : : : : : : : : : : : : :руд : : : : : : : : : : : : : : :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : :З висо- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :ким : - : - : - : - : +- : +- : + : - : + : + : - : - : + : - : - : - : : : :вмістом : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :-------------------------------------------------------------------------------------------------: : : :З дуже : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :високим : - : - : - : - : - : - : +- : - : + : + : - : - : + : - : - : - : : : :вмістом : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :-------------------------------------------------------------------------------------------------: : : :З над- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :високим : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : + : - : - : - : : : :вмістом : : : : : : : : : : : : : : : : : : :------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : :З дуже : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :низьким : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : : : :вмістом : : : : : : : : : : : : : : : : : : :Вмі-:-------------------------------------------------------------------------------------------------: : :ст :З : : : : : : : : : : : : : : : : : : :ор- :низьким : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : : :га- :вмістом : : : : : : : : : : : : : : : : : : :ні- :-------------------------------------------------------------------------------------------------: : :чних:З серед-: : : : : : : : : : : : : : : : : : :до- :нім : - : - : - : - : - : - : + : + : + : + : + : + : + : + : + : + : : :мі- :вмістом : : : : : : : : : : : : : : : : : : :шок :-------------------------------------------------------------------------------------------------: : : :З висо- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :ким : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : + : + : + : - : + : + : : : :вмістом : : : : : : : : : : : : : : : : : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------: Таблиця А.2 Галузі застосування пористих пісків -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : : : Рекомендовані напрями застосування пісків : : : :----------------------------------------------------------------------------------: : : : Легкі бетони : : Силікатні вироби : : : :Доміш-: : : :--------------------:Тепло-:---------------------------: : : : ка : : : Види і :Тепло-:Тепло-: :ізоля-:Щільний : : : :Міне-:Дорож-: для : : Клаcифіко- : групи :ізоля-:ізоля-:Конст-:ційні :силікатний :Нізд- : :Штука-:раль-:нє :жаро- : : вані : пісків :ційні :цій- :рукці-:засип-:бетон :рюваті:Камені:тур- : ний :будів-:трив- : : ознаки : : :но-ко-:йні :ки :------------ :бето- :та :ні :поро-:ництво:ких : : : : :нстру-: : :компо-: : ни :цегла :роз- : шок : :бето- : : : : :кційні: : :нент :запов-: : :чини : : :нів : : : : : : : :в'яжу-:нювач : : : : : : : : : : : : : :чого : : : : : : : : :------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : :Дуже : + : - : - : + : + : + : + : - : + : - : - : + : : :легкі : : : : : : : : : : : : : : Насипна :--------------------------------------------------------------------------------------------- : густина :Легкі : +- : + : + : +- : + : + : + : - : + : - : - : + : : :--------------------------------------------------------------------------------------------- : :Середні : - : - : + : - : + : + : + : + : + : + : + : + : :------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : : :Рядовий : - : + : + : - : + : + : + : + : + : + : + : - : : :При- :--------------------------------------------------------------------------------------------- : :родний :Подрібне-: - : + : + : - : + : + : + : + : + : + : + : - : : : :ний : : : : : : : : : : : : : : :------------------------------------------------------------------------------------------------------- : : :Із : : : : : : : : : : : : : : : :пористих : - : + : + : - : - : - : - : - : + : + : + : - : :Про- : :шлаків : : : : : : : : : : : : : :ход- : :--------------------------------------------------------------------------------------------- :ження:Із :Із грубо-: : : : : : : : : : : : : :та :відходів :диспер- : - : + : + : - : + : - : + : +- : + : - : + : + : :вид :промис- :сної золи: : : : : : : : : : : : : : :ловості :-виносу : : : : : : : : : : : : : : : :--------------------------------------------------------------------------------------------: : : :Із золо- : : : : : : : : : : : : : : : :шлакової : - : + : + : - : + : - : + : +- : + : - : + : + : : : :суміші : : : : : : : : : : : : : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Закінчення таблиці А.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : : : Рекомендовані напрями застосування пісків : : : :----------------------------------------------------------------------------------: : : : Легкі бетони : : Силікатні вироби : : : :Доміш-: : : :--------------------:Тепло-:---------------------------: : : : ка : : : Види і :Тепло-:Тепло-: :ізоля-:Щільний : : : :Міне-:Дорож-: для : : Клаcифіко- : групи :ізоля-:ізоля-:Конст-:ційні :силікатний :Нізд- : :Штука-:раль-:нє :жаро- : : вані : пісків :ційні :цій- :рукці-:засип-:бетон :рюваті:Камені:тур- : ний :будів-:трив- : : ознаки : : :но-ко-:йні :ки :------------ :бето- :та :ні :поро-:ництво:ких : : : : :нстру-: : :компо-: : ни :цегла :роз- : шок : :бето- : : : : :кційні: : :нент :запов-: : :чини : : :нів : : : : : : : :в'яжу-:нювач : : : : : : : : : : : : : :чого : : : : : : : : :------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : :Керамзи- : : : : : : : : : : : : : : : :товий і : +- : + : + : +- : - : - : - : - : - : - : - : - : : : :шунгези- : : : : : : : : : : : : : : : :товий : : : : : : : : : : : : : : : :--------------------------------------------------------------------------------------------: : : :Аглопори-: - : + : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : : :Штучні :товий : : : : : : : : : : : : : :Похо-: такі що:--------------------------------------------------------------------------------------------- :джен-: спеці- :Шлакопем-: - : - : + : - : - : - : - : +- : - : - : + : - : :ня :ально :зовий : : : : : : : : : : : : : :та : виготов-:--------------------------------------------------------------------------------------------: :вид :ляють :Перли- : + : + : - : + : - : - : - : - : + : - : - : + : : : :товий : : : : : : : : : : : : : : : :--------------------------------------------------------------------------------------------: : : :Вермику- : + : + : - : + : - : - : - : - : + : - : - : + : : : :літовий : : : : : : : : : : : : : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примітка: В таблицях А.1 і А.2 знак "+" означає застосовність знак "+-" - обмежену застосовність знак "-" - незастосовність УДК 691.22 Ж17 Ключові слова: дрібні заповнювачі класифікація піски природні піски збагачені піски із відходів промисловості піски штучні густина походження галузі застосування щільних пісків галузі застосування порис- тих пісків.