Рішення НТР N 68 від 13.07.2006 р.

Рішення НТР N 68 від 13.07.2006 р. Про проект ДБН Б В.2.6-...-200_ Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель

Рішення НТР від 13 липня 2006 р. № 68 Про проект ДБН Б В.2.6-...-200 "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" Рішення НТР від 13 липня 2006 р. № 68 Розглянувши проект ДБН Б В.2.6-…-200 "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" розроблений Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій науково-технічна рада вирішила: 5. Схвалити та рекомендувати до затвердження проект ДБН Б В.2.6-…-200 "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель". 6. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. разом з Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій доопрацювати з метою спрощення системи показників "Форми енергетичного паспорта будинку" наведеного у додатку Ш проекту ДБН. 7. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. підготувати наказ про прийняття зазначених державних будівельних норм та сформувати "Справу НД" в установленому порядку. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ П. КАЧУР * * * Довідка Проект розроблено на підставі наказів Держбуду України від 15.12.2003 №216 та від 30.03.2004 №51. Житлово-комунальне господарство України є одним з найбільш енергоємних секторів національної економіки тому особливу увагу слід приділяти методам нормування теплоізоляційних характеристик огороджувальних конструкцій будинків. Затверджений у колишньому СРСР і чинний на цей час в Україні СНиП II-3-79** "Строительная теплотехника" є основним нормативним документом з питань нормування та розрахунків теплоізоляційних характеристик огороджувальних конструкцій. У 1996 р. були внесені зміни до СНиП II-3-79** відносно нормування опору теплопередачі огороджувальних конструкцій житлових та громадських будинків. Ці зміни мали значний вплив на вирішення проблеми енергозбереження у будинках але практика їх використання висвітила і деякі їх недоліки що потребують відповідного коригування та доповнення. В проекті норм наводяться загальні принципи конструктивної побудови теплоізоляції огороджувальних конструкцій встановлюються вимоги до теплотехнічних показників основних елементів огороджувальної оболонки будинків і до будинків в цілому наводяться методичні принципи визначення і оцінки теплотехнічних показників на стадії проектування будинків і споруд. Довідкові дані і методики проектних розрахунків наводяться у додатках. Таким чином нормативний документ проект якого розроблено дозволяє здійснювати проектування огороджувальної оболонки будинків з забезпеченням вимог із енергозбереження на підставі сучасних розрахункових методів оцінки теплотехнічних параметрів. Переваги цього нормативного документа над чинними нормами: при збереженні загального підходу до проектування теплоізоляції огороджувальних конструкцій змінено принципи нормування показників і більш акцентовано сформульовані структурні теплофізичні характеристики огороджувальних конструкцій; з урахуванням сучасних принципів проектування огороджувальних конструкцій змінено вимоги до показників що визначають тепловий комфорт у приміщеннях а також до мінімально допустимих температур внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій у зонах теплопровідних включень кутах стін укосів віконних та дверних світлопрозорих конструкцій та елементів їх обрамлення; наведено принципово нові вимоги при проектуванні теплозахисту будинків до питомих тепловитрат будинку в цілому. Цей показник використовується при характеристиці теплоізоляційних властивостей огороджувальної оболонки будинків у нормах європейських країн. Комплексне нормування теплозахисних властивостей огороджувальної оболонки будинків - поелементне та інтегральне - забезпечує необхідний рівень теплозахисту при будь-яких конструктивних рішеннях зовнішніх стін у тому числі при використанні світлопрозорих фасадів що є одним з напрямів розвитку сучасних будинків; показники теплостійкості конструкцій досить суттєво впливають на формування теплового режиму і від цих показників залежить рівень забезпеченості комфортних теплових умов тому в проекті норм регламентується обов'язкова оцінка показників теплостійкості огороджувальних конструкцій як в літніх так і в зимових умовах експлуатації. оцінка вологісного стану здійснюється на підставі визначення кількості вологи яка може бути сконденсована в товщі огороджувальної конструкції в опалювальний період року з регламентацією допустимого значення цієї кількості. Регламентація базується на виконанні умови забезпечення допустимих тепловитрат крізь огороджувальну оболонку будинків. В проекті норм встановлюються тільки мінімальні значення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій. Ці мінімальні значення встановлюються в залежності від призначення будинку. Мінімальні значення опору теплопередачі були отримані на підставі аналізу структури тепловитрат через огороджувальну оболонку типових будинків що проектуються та експлуатуються в Україні оптимізації витрат на зведення огороджувальної оболонки будинків і експлуатаційних витрат на опалення будинків особливостей кліматичних умов України світових тенденцій щодо зниження показника питомих тепловитрат на опалення будинків і можливого росту цін на енергоносії прийнятої практики проектування теплоізоляції будинків. Розробка проекту ДБН на всіх стадіях здійснювалась з дотриманням вимог ДСТУ1.2:2003 ДСТУ 1.5:2003. Перша редакція норм була направлена на ознайомлення та відгуки фахівців до 42 наукових та проектних організацій України. Отримано відгуків від 18 організацій. Відгуки містили ряд пропозицій з коригування тексту норм на підставі яких здійснено доопрацювання нормативного документа. Остаточна редакція проекту ДБН "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" була погоджена з Державним департаментом пожежної безпеки України Міністерством охорони здоров'я України. Позитивну рецензію на остаточну редакцію проекту ДБН "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" надано Інститутом технічної теплофізики НАН України. Проект ДБН розглянуто на засіданні секції "Архітектура та житлово-цивільне будівництво" 29 червня 2006 р. протокол № 5 та секції "З питань технічного регулювання" НТР Мінбуду України 12 липня 2006 р. протокол № 6 схвалено і рекомендовано до затвердження на засіданні НТР Мінбуду України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД О. АВДІЄНКО