ДСТУ Б В.2.7-35-95

ДСТУ Б В.2.7-35-95 Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш із доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-З5-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ============================================== Будівельні матеріали ЩЕБІНЬ ПІСОК ТА ЩЕБЕНЕВО-ПIЩАНА СУМІШ 3 ДОМЕННИХ ТА СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ШЛАКІВ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ Загальні технічні умови Держкоммістобудування України Київ - 1996 ДСТУ Б В.2.7-З5-95 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Дніпропетровським дочірнім орендним підприємством Науково-дослідного інституту будівельного виробництва ДДОП НДІБВ Держкоммістобудування України 2 ВНЕСЕНО Відділом державних нормативів та стандартів Держкоммістобудування України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкоммістобудування України від 31.10.95 N 211 4 ВВРДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б В.2.7-З5-95 ЗМІСТ 1 Галузь використання .......................................... 1 2 Нормативні посилання ......................................... 2 3 Загальні технічні вимоги .................................... 3 3.1 Загальні характеристики властивості щебеню піску та щебенево-піщаної суміші ........................ 3 3.2 Характеристики властивості щебеню ..................... 3 3.3 Характеристики властивості піску ....................... 5 3.4 Характеристики властивості щебенево-піщаної суміші .... 5 3.5 Вимоги до сировини ....................................... 6 3.6 Маркування ............................................... 6 4 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища ................................................... 6 5 Правила приймання ............................................ 7 6 Методи контролю .............................................. 9 7 Транспортування та зберігання ................................ 9 8 Гарантії виробника ........................................... 9 ДСТУ Б В.2.7-З5-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ============================================================ Будівельні матеріали Щебінь пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт Загальні технічні умови Строительные материалы Щебень песок и щебеночно-песчаная смесь из доменных и сталеплавильных шлаков для общестроительных работ Общие техиические условия Вuildіng mаtеrіаls Сrushеd-stone sand and сrushеd-stone аnd sand mixture from Ьlаst-furnace and steel slаgs for general Ьuilding works. General specifications ================================================================== Дата введення 1996-01-01 ----------- 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт поширюється на щебінь пісок та щебеневопіщану суміш що виготовлені шляхом подрібнення та розсіву по фракційному складу поточних та відвальних доменних та відвальних сталеплавиль- них шлаків призначених для влаштування баластного шару автомобільних доріг штучних основ під фундаменти будівель та спо- руд підсипки територій та інших загальнобудівельних робіт. ------------------------------------------------------------------ - 2 - ДСТУ Б В.2.7-З5-95 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті наведено посилання на такі документи: ДСТУ 1.5-93 | Державна система стандартизації України. | вимоги до побудови викладення | оформлення та змісту стандартів ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические | требования к воздуху рабочей зоны ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.1.012-90 | ССБТ. Вибрация. Общие требования безопаснос- | ти ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 12.1.014-84 | ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод | измерения концентрации вредных веществ | индикаторными трубками ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.1.050-86 | ССБТ. Методы измерения шума на рабочих | местах ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие | требования ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.4.051-87 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты | органов слуха. Общие требовання и | методы испытаний ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 17.4.102-83 | Охрана природы. Почвы. Классификация хими- | ческих веществ для контроля загрязнения ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного | строительства. Технические требования ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 8269-87* | Щебень из природного камня гравий и | щебень из гравия для строительных работ. | Методы испытаний ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 8735-88* | Песок для строительных работ. Методы | испытаний ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 22235-76 | Вагоны грузовые магистральных | железных дорог колеи 1520 мм. Общие | требования по обеспечению сохранности | при проюводстве погрузочно- | разгрузочных и маневровых работ ------------------------------------------------------------------ РСН 232-88 | Проектування та влаштування штучних | основ та оборотних засипок методом по- | шарового ущільнення на лесових | просадочних грунтах ------------------------------------------------------------------ РСН 356-91 | Положення про радіаційний контроль | на об'єктах будівництва та підприємст- | вах будіндустрії і будматеріалів України ------------------------------------------------------------------ СанПиН | ПДК химических веществ в почве 42-128-4433-87 | - 3 - ДСТУ Б В.2.7-З5-95 3 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 3.1 Загальні характеристики властивості щебеню піску та щебенево-піщаної суміші 3.1.1 Щебінь пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків повинні відповідати вимогам цього стандарту та виготовлятися за технологічною документацією що затверджена у встановленому порядку. 3.1.2 Присутність в щебені піску та щебенево-піщаній суміші металевого скрапу крупністю більше 5 мм не допускається. Масова частка окремих металевих включень які піддаються ручному сортува- нню не повинні перевищувати %: в щебені - 5 в піску - 3. 3.1.3 Присутність у щебені піску та щебенево-піщаній суміші сторонніх домішок у вигляді золи горілих порід та землі не допускається. 3.1.4 При використанні даних матеріалів при влаштуванні основ під фундаменти необхідно дотримуватись вимог РСН 232. 3.2 Характеристики властнвості щебеню 3.2.1 Щебінь за крупністю зерен поділяється на фракції які характеризуються відповідними найменшим і найбільшим номінальними розмірами зерен d та D мм : від 5 до 10 або від 3 до 10 мм; понад 10 до 20 мм; понад 20 до 40 мм; понад 40 до 70 мм; понад 70 до 120 мм. 3.2.2 Зерновий склад кожної фракції або суміші фракцій щебеню повинен відповідати вимогам вказаним у таблиці 1. Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------- | Діаметр отворів | | 0 5 d+D | | | | контрольних сит.мм | d |-------------------| D | 1 25 D | | | | для | для | | | | | | кожної | суміші| | | | | | фракції | фркцій| | | |-----------------------------------------------------------------| | Повний залишок на | | | | | | | контрольному ситі |90-100 | 30-80 | 40-70 |0-10 | 0-5 | | % за масою | | | | | | ------------------------------------------------------------------- За узгодженням між споживачем та виробником допускається ви- пуск щебеню у вигляді суміші двох або трьох суміжних фракцій а також щебеню фракцій від 5 до 15 від 10 до 15 від 15 до 20 мм. Допускається випуск суміші фракцій щебеню з вмістом зерен розміром вище D та менше d до 20 % за масою з вмістом зерен розміром менше 0 5d не більше 10 % за масою. При цьому в суміші фракцій щебеню з максимальним розміром зерен 120 70 та 40 мм не повинно бути зерен розміром більше 1 25D; з максимальним розміром зерен 20 та 10 мм - більше 2D. 3.2.3 Насипна густина щебеню повинна бути у таких межах: із доменних шлаків від 900 до 1300 кг/м3; із сталеплавильних шлаків від 1100 до 1500 кг/м3 . 3.2.4 Вміст домішок пиловидних та глинистих частинок в щебені з неактивних шлаків повинен бути не більше 3 % за масою в щебені з активних шлаків - не нормується. Вміст глини в грудках по- винен бути не більше 0 25% за масою. - 4 - ДСТУ Б В.2.7-З5-95 3.2.5 Щебінь за міцністю поділяється на марки. Марка щебеню визначається за результатами випробування на стиск на роздавлюван- ня у циліндрі у водонасиченому стані. Марка щебеню за міцністю та вмістом у ньому слабких зерен повинна відповідати вимогам вказа- ним у таблиці 2. До слабких зерен відносять зерна які розламують- ся руками та руйнуються від легких ударів молотком. Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------- | Марка щебеню | Втрата маси при | Вміст слабких зерен в | | за міцністю | випробуваннях % | тому числі домішок % | | | | за масою | | | | не більше | |-----------------------------------------------------------------| | 1200 | До 15 | 5 | |-----------------------------------------------------------------| | 1000 |Більше 15 до 25 включ. | 5 | |-----------------------------------------------------------------| | 800 | " 25 " 35 " | 10 | |-----------------------------------------------------------------| | 600 | " 35 " 45 " | 20 | |-----------------------------------------------------------------| | 300 | " 45 " 55 " | 30 | ------------------------------------------------------------------- 3.2.6 За стиранням що визначається у поличному барабані щебінь поділяється на марки відповідно до вимог вказаних у таблиці 3. Таблиця 3 ------------------------------------------------------------------- | Марка щебеню за стиранням | Втрата маси при | | | випробуваннях % | |-----------------------------------------------------------------| |РІ | До 25 включ. | |-----------------------------------------------------------------| |РІІ | Більше 25 до 35 включ. | |-----------------------------------------------------------------| |РІІІ | " 35 " 45 " | |-----------------------------------------------------------------| |РІY | " 45 " 60 " | ------------------------------------------------------------------- 3.2.7 За морозостійкістю щебінь поділяється на марки: Мрз15 Мрз25 Мрз50 Мрз100 Мрз150 Мрз200 і Мрз300. Втрата в масі після поперемінного заморожування та відтавання щебеню марок Мрз15 і Мрз25 не повинна перевищувати 10% для інших марок - 5 %. Вимоги за морозостійкістю до щебеню з активних шлаків не показуються. 3.2.8 Форму зерен щебеню характеризують вмістом зерен пластинчастої лещадної і голчастої форми товщина або ширина яких менша за довжину в три та більше разів . Вміст у щебені таких зерен не повинен перевищувати 35% за масою. - 5 - ДСТУ Б В.2.7-З5-95 3.3 Характеристики властивості піску 3.3.1 Пісок з доменних та сталеплавильних шлаків поділяють на групи за крупністю які визначають за вимогами викладеними в таблиці 4. Таблиця 4 ------------------------------------------------------------------- | Група піску | Модуль |Повний залишок | Вміст | | за | крупності Мк |на ситі N 063 % | частинок | | крупністю | | за масою | менше 0 16| | | | | мм % за | | | | | масою не | | | | | більше | |-----------------------------------------------------------------| |Підвищеної | Більше 3 0 до 3 5 |Більше 65 до 75 | | | крупності | вкл. | вкл. | 10 | |-----------------------------------------------------------------| | Крупний | " 2 5 " 3 0 " | "45 " 65 " | 10 | |-----------------------------------------------------------------| | Середній | " 2 0 " 2 5 " | "30 " 45 " | 10 | |-----------------------------------------------------------------| | Дрібний | " 1 5 " 2 0 " | "10 " 30 " | 15 | |-----------------------------------------------------------------| | Дуже дрібний | " 1 0 " 1 5 " | До 10 вкл. | 25 | ------------------------------------------------------------------- 3.3.2 Вміст в піску із слабо- та неактивного шлаків зерен крупністю більше 10 мм не повинен бути більше 1% за масою понад 20 мм - не допускається. Для активних шлаків вміст зерен більше 5 мм та менше 0 16 мм не нормується. 3.3.3 Насипна густина піску повинна бути у таких межах: із доменних шлаків від 950 до 1350 кг/м3 із сталеплавильних шлаків від 1100 до 1600 кг/м3 . 3.3.4 Вміст глинистих частинок в піску який вюначають мето- дом набухання не повинен перевищувати 5% за масою. У піску для асфальтобетону - не більше 1 % за масою. 3.4 Характеристики властивості щебенево-піщаної сумiші 3.4.1 Насипна густина щебенево-піщаної суміші повинна бути у таких межах: з доменних шлаків від 1000 до 1400 кг/м3 із сталепла- вильних шлаків від 1200 до 1800 кг/м3 . 3.4.2 Співвідношення компонентів в суміші з доменних шлаків повинно складати % за масою: кусків від 70 до 150 мм - не більше 10; кусків від 5 до 70 мм - від 50 до 80; частинок від 0 16 до 5 мм пісок - від 7 до 34; частинок менше 0 16 мм - не більше 6. 3.4.3 Співвідношення компонентів в суміші із сталеплавильних шлаків повинно складати % за масою: кусків від 40 до 70 мм - не більше 10; кусків від 5 до 40 мм - від 50 до 80; частинок від 0 16 до 5 мм пісок - від 7 до 34; частинок менше 0 16 мм - не більше 6. 3.4.4 Щебінь який входить до складу готових сумішей повинен відповідати вимогам вказаним в п.п.3.1.2; 3.2.4; 3.2.7 цього стан- дарту. - 6 - ДСТУ Б В.2.7-З5-95 3.5 Вимоги до сировини 3.5.1 Як сировину для виробництва щебеню піску та щебене- во-піщаної суміші використовують відходи металургійного виробниц- тва - потокові та відвальні доменні та відвальні сталеплавильні шлаки. 3.5.2 Стійкість структури шлаків повинна характеризуватися втратою маси при випробуваннях їх в автоклаві або кип'ятінням і не повинна перевищувати 5%. 3.5.3 Активність шлаків повинна характеризуватися межею міцності при стиску зразків виготовлених із молотого шлаку і відповідно поділятися: активні шлаки А - більше 2 5 МПа; слабоактивні шлаки СА - більше 1 0 до 2 5 МПа; неактивні шлаки НА - менше 1 0 МПа. 3.5.4 Сумарна питома активність природних радіонуклідів у шлаках повинна відповідати РБН 356 пункт 2 і не повинна переви- -1 щувати 370 Бк.кг . 3.5.5 Вміст у шлаку рухомих форм важких металів Zn Сu Сr Ва Sr та ін. не повинен перевищувати їх ГДК в грунті згідно з вимогами СанПиН 42-128-4433. 3.6 Маркування 3.6.1 Щебінь пісок та щебенево-піщана суміш відвантажуються навалом тому не маркуються. 3.6.2 Підприємство-виробник повинно супроводжувати кожну партію яку відвантажує споживачеві документом про якість в яко- му вказують: найменування та адресу підприємства-виробника; найме- нування та адресу підприємства-споживача; номер документа про якість та дату його видачі; номер партії найменування та кількість матеріалу в партії; активність та стійкість структури шлаку; зерновий склад щебеню; вміст пиловидних та глинистих части- нок в щебені; марку щебеню за міцністю стиранням; вміст слабких зерен; зерновий склад піску; вміст глини в піску; зерновий склад щебенево-піщаної суміші; результати радіаційного контролю; позна- чення цього стандарту. 4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 4.1 Щебінь пісок та щебенево-піщана суміш із шлаків не го- рять та вибухобезпечні. При збереженні не виділяють шкідливих парів та газів. 4.2 Шлаки доменні та сталеплавильні за хімічним складом явля- ють собою суміш оксидів заліза кременю алюмінію та інших металів. При переробці можуть виділяти силікатмісткий пил. Гранич- но допустима концентрація силікатмісткого пилу шлаку в повітрі робочої зони не повинна перевищувати 2 мг/м3 за оксидом кременю згідно з ГОСТ 12.1.005. Контроль не рідше 1 разу на квартал. 4.3 Робота зі шлаками повинна проводитись у приміщеннях об- ладнаних припливно-витяжною вентиляцією за ГОСТ 12.4.021 при максимальній механізації технологічних операцій та належній герметизації обладнання. - 7 - ДСТУ Б В.2.7-З5-95 4.4 Працівники повинні бути забезпечені спеціальним одягом засобами індивідуального захисту згідно з типовими галузевими нор- мами. 4.5 Рівень шуму на робочих місцях повинен бути не більше 80 дБ засоби захисту органів слуху - згідно 3 ГОСТ 12.4.051. 4.6 Рівень вібрації від виробничого обладнання що використовується повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.012. Гра- нично допустимі рівні вібрації на робочих місцях визначаються згідно з таблицею 5. Таблиця 5 ------------------------------------------------------------------- |Середньогеометричні | 2 | 4 | 8 | 16 | 31 5 | 63 | |частоти октавних смуг Гц | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |Рівень звукового тиску дБ | | | | | | | | | 108 | 99 | 93 | 92 | 92 | 92 | ------------------------------------------------------------------- 4.7 Повітря перед викидом в атмосферу повинно підлягати очистці у вентиляційній установці типу "Циклон". 4.8 Необхідно не рідше 1 разу на рік провадити радіаційний контроль шлаку який іде на виробництво щебеню піску та щебене- во-піщаної суміші відповідно до вимог РСН 356. 4.9 Конроль вмісту рухливих форм важких металів провадити не рідше 1 разу на рік - згідно з ГОСТ 17.4.1.02. 4.10 Стічні води не утворюються. 5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 5.1 Щебінь пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та ста- леплавильних шлаків які випускає завод-виробник повинні бути прийняті відділом технічного контролю цього підприємства. Підприємство-виробник повинно гарантувати відповідність продукції вимогам цього стандарту. 5.2 Приймання щебеню піску та щебенево-піщаної суміші прова- дять партіями на підставі приймально-здавальних та періодичних ви- пробувань. 5.3 Партією вважається кількість продукції кожного виду яка виготовляється протягом доби. Приймальна партія може складатися з однієї або кількох партій які постачаються. Постачальна партія - кількість продукції яка одночасно відвантажується одно- му споживачеві. При відвантаженні продукції автомобільним тран- спортом партією вважається кількість продукції яка відванта- жується одному споживачеві протягом доби. 5.4 Періодичність контролю повинна відповідати вимогам вка- заним у таблиці 6. - 8 - ДСТУ Б В.2.7-З5-95 Таблиця 6 ------------------------------------------------------------------- | Вид | Періодичність перевірки та характеристика що | | продукції | визначається. Вид випробувань | | |-----------------------------------------------------| | |приймально- | періодичні | | |здавальні | | | |-----------------------------------------------------| | |для кожної партії | раз на півріччя | раз на рік | |-----------------------------------------------------------------| | |Зерновий склад на- |Міцність стира- |Морозостійкість| | |сипна густина вміст|ність вміст зе- | | | Щебінь |домішок металу |рен лещадної та | | | |глини в грудках та |голчастої форми | | | |слабких зерен | | | |-----------------------------------------------------------------| | |Зерновий склад | | | | |модуль крупності | | | | |вміст глинистих | | | | Пісок |частинок та метале-| - | - | | |вих домішок насип-| | | | |на густина | | | |-----------------------------------------------------------------| | |Зерновий склад на-|Міцність та сти- |Морозостійкість| |Щебенево- |сипна густина |раність щебеню |щебеню | |піщана |вміст металевих |вміст зерен ле- | | |суміш |домішок та глинис- |щадної та гол- | | | |тих частинок |частої форми | | |-----------------------------------------------------------------| |Шлак- | |Стійкість |Радіоактивність| |вихідна | - |структури |рухливі форми | |сировина | |активність |важких металів | ------------------------------------------------------------------- 5.5 Визначення марки за міцністю стиранням морозостійкістю вмістом зерен лещадної та голчастої форми щебеню активністю стійкістю структури та радіоактивністю шлаку провадять також в кож- ному випадку при зміні технології виробництва або вихідної сирови- ни. 5.6 Відбір проб для випробувань провадять для щебеню та щебе- нево-піщаної суміші згідно з ГОСТ 8269 для піску - згідно з ГОСТ 8735. 5.7 Для контролю якості відвальних шлаків провадять відбір проб з відвалів через кожні 50 м за фронтом вибою з повторенням в глибину не більше ніж через 25 м. Допускається провадити відбір проб шлаку безпосередньо на складі. При цьому проби відбираються з партії об'ємом не більше 5000 т та не менше ніж з 5 різних місць. Маса проб в усіх випадках повинна бути: для щебеню та щебенево-піщаної суміші не менше 50 л для піску - не менше 30 л. 5.8 Приймання продукції що постачається відбувається за по- годженням сторін за об'ємом або масою. Перерахунок з одиниць маси в одиницю об'єму та навпаки провадять за значенням насипної густи- ни у стані природної вологості. При прийманні продукції спожива- чем об'єм готової продукції отриманий шляхом обміру в транспортній одиниці повинен бути помножений на коефіцієнт ущільнення при транспортуванні який не повинен перевищувати 1 1. 5.9 Споживач має право провадити контрольну перевірку якості продукції відповідно до вимог цього стандарту. 5.10 При одержанні незадовільних результатів приймально-здава- льних випробувань за яким-небудь показником із вказаних у таблиці 6 провадять випробування продукції на подвійній кількості проб. У разі незадовільних результатів випробувань хоча б однієї з повтор- них проб служба технічного контролю бракує всю партію. 5.11 Кожна партія продукції супроводжується документом про якість п.3.6.2 . 6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 6.1 Визначення зернового складу насипної густини вмісту домішок метод відмулювання в тому числі глини в грудках марки за міцністю марки за стиранням вмісту зерен лещадної та голчастої форми та морозостійкості щебеню провадять згідно з ГОСТ 8269. 6.2 Вміст домішок металу в щебені піску та щебенево-піщаній суміші слабких зерен крім піску глинистих частинок в піску включаючи пісок суміші методом набухання стійкість структури та активність шлаку визначають згідно з ГОСТ 3344. 6.3 Зерновий склад модуль крупності насипну густину піску визначають згідно з ГОСТ 8735. 6.4 Зерновий склад за методикою визначення зернового складу нефракціонованого гравію та насипну густину суміші визначають згідно з ГОСТ 8269. 6.5 Вимір концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони провадять відповідно до вимог ГОСТ 12.1.014. 6.6 Вимір шуму на робочих місцях - відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050. 6.7 Радіологічний контроль повинен здійснюватися відповідно до вимог РСН 356. 6.8 Вміст рухливих форм важких металів - згідно з ГОСТ17.4.1.02. 7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 7.1 Щебінь пісок та щебенево-піщану суміш допускається пе- ревозити навалом транспортними засобами будь-якого виду залізничним водним автомобільним відповідно до затверджених у встановленому порядку Правил перевезень вантажів відповідними ви- дами транспорту. При транспортуванні в залізничних вагонах додер- жуються вимог ГОСТ 22235 та Правил перевезень вантажів і технічних умов навантаження та закріплення вантажів затверджених Міністерством шляхів сполучення. Вагони слід вантажити з урахуван- ням повного використання їх вантажопідйомності. 7.2 Щебінь пісок та щебенево-піщану суміш слід зберігати ок- ремо не допускається їх змішування а також змішування щебеню різних марок за міцністю та стиранням. 7.3 При транспортуванні та зберіганні щебінь пісок та щебене- во-піщана суміш не повинні засмічуватися. 8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 8.1 Виробник гарантує відповідність щебеню піску та щебенево-пісчаної суміші із доменних та сталеплавильних шлаків вимогам цього стандарту при додержанні правил транспортування та зберігання. УДК 691.33/083.75/477 Ж17 Ключові слова: щебінь пісок щебенево-піщана суміш шлак доменний і сталеплавильний характеристики випробування контроль вимоги.