ДСТУ Б В.2.7-36-95

ДСТУ Б В.2.7-36-95 Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-36-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ =========================================================== Будівельні матеріали Цегла та камені стінові безцементні Технічні умови Держкоммістобудування України Київ 1996 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Дніпропетровським дочірнім орендним підприємством Науково-дослідного інституту будівельного виробництва ДДОП НДІБВ Держкоммістобудування України 2 ВНЕСЕНО Відділом Державних нормативів та стандартів Держкоммістобудування України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкоммістобудування України від 31.10.95 р. N 211 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМIНА N 1 до ДСТУ Б В.2.7-36-95 "Будiвельнi матерiали. Цегла та каменi стiновi безцементнi. Технiчнi умови". Затверджено та введено в дiю наказом Держбуду України вiд 02.12.98 p. N 278 Дата введения 1999-01-01 Роздiл 1 Галузь використання Перший абзац викладений у новiй редакцiї: "Даний стандарт поширюється на безцементнi бетоннi цеглу та каменi стiновi далi - каменi повнотiлi та порожнистi рядовi та лицьовi що виготовляються литим способом способом пресування вiбропресування або вiброущiльнення композицiйної сумiшi з домен ного гранульваного шлаку вiдходiв ТЕЦ вапнякових та гiпсових матерiалiв обробленої в перемiшувачi-активаторi роторного типу якi тверднуть в природних умовах або при тепловологiснiй обробцi" Роздiл 2 Нормативнi посилання З перелiку нормативних посилань виключити: "РСН 356-91 Положення про радiацiйний контроль на об'єктах будiвництва та пiдприємствах будiндустрiї i будматерiалiв України". Перелiк доповнити нормативними посиланнями: "ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рiвня iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi. Регламентованi радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi. ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рiвня iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва. ГОСТ 125-79 "Вяжущие гипсовые. Технические условия". Роздiл 3 Позначення та скорочення У другому третьому та четвертому абзацах замiсть "Мрз 25" "Мрз 50" "Мрз 15" навести вiдповiдно "F 25" "F50" "F15". У другому та третьому абзацах пiсля "ДСТУ" доповнити: "Б В.2.7-36". Останнiй рядок викласти у редакцiї: "КСБРП-1 50/1850/15 ДСТУ Б В.2.7-36". Роздiл 4 Технiчнi вимоги Пункт 4.1.2 пiсля першого абзаца доповнити: "Каменi пiдроздiляють на цiлi I повздовжнi половинки II та перегородковi III ." Таблиця 1. В передостанньому рядку замiсть значення довжини повздовжнiх половинок каменю "380" навести "390". Пункт 4.1.7 доповнити маркою каменiв за мiцнiстю "25". Пункт 4.1.8. У першому абзацi замiсть "Мрз 100" "Мрз 75" "Мрз 50" "Мрз 35" "Мрз 25" "Мрз 15" навести "F100 F75 F50 F35 F25 F15". Другий абзац викласти у новiй редакцiї: "Морозостiйкiсть лицьових виробiв повинна бути не менше марки F 35. Морозостiйкiсть перегородкових каменiв та каменiв на гiпсовому в'яжучому не регламентується". Пункт 4.2.6 таблиця 4. Головку таблицi викласти у редакцiї: ---------------------------------------------------------------- | | Границя мiцностi на стиск МПа кгс/см2 | | Марка |---------------------------------------------------| | каменiв | Середня для трьох | Найменша для окремого | | | зразкiв | одного зразка | ---------------------------------------------------------------- Доповнити таблицю позизiєю: ---------------------------------------------------------------- | 25 | 2.5 25 | 2.0 20 | ---------------------------------------------------------------- Пункт 4.2.7 Другий абзац викласти у новiй редакцiї: "Значення нормованої вiдпускної мiцностi на стиск для всiх видiв каменiв крiм каменiв на гiпсовому в'яжучому приймається у вiдсотках вiд марки каменю не менше:" Доповнити пункт новим абзацом: "Для всiх марок каменiв на гiпсовому в'яжучому нормована вiдпускна мiцнiсть на стиск приймається не менше 75 % вiд марки каменю". Пункт 4.3.1 доповнити: "гiпсовi в'яжучi - ГОСТ 125" Роздiл 5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища. Пункт 5.6 замiсть "РСН 356" навести "ДБН В.1.4-1.01-97 i ДБН В.1.4-2.01-97". ДСТУ Б В.2.7-36-95 Зміст С. 1 Галузь використання .................................. 1 2 Нормативні посилання ................................. 2 3 Позначення та скорочення ............................. 3 4 Технічні вимоги ...................................... 3 4.1 Основні параметри та розміри ..................... 3 4.2 Характеристики властивості цегли та стінових каменів .............................. 5 4.3 Вимоги до сировини ............................... 8 4.4 Маркування ....................................... 9 5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища ........................................... 9 6 Правила приймання ................................... 10 7 Методи контролю ..................................... 13 8 Зберігання і транспортування ........................ 14 9 Гарантії виробника .................................. 15 Додаток А Теплопровідність композиційного безцементного матеріалу на основі доменних гранульованих шлаків для стінових матеріалів ................................ 16 Додаток Б Пігменти для одержання кольорових виробів .................................... 17 Додаток В Приклади форми розмірів та розміщення пустот у виробах .......................... 18 ДСТУ Б В.2.7-36-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ================================================= Будівельні матеріали Цегла та камені стінові безцементні Технічні умови Строительные материалы Кирпич и камни стеновые бесцементные Технические условия Вuilding materials Вriсk аnd nоn-сеment wall stones Sрeсіfications ================================================================== Чинний від 1996-01-01 ------------ 1 Галузь використання Цей стандарт розповсюджується на безцементні бетонні цеглу та камені стінові далі - камені повнотілі та порожнисті рядові та лицьові виготовлені способом пресування вібропресування або віброущільнення композиційної зволоженої суміші з доменного грану- льованого шлаку відходів ТЕЦ вапняних та гіпсових матеріалів обробленої в перемішувачі-активаторі роторного типу які тверднуть в природних умовах або при тепловологісній обробці. Безцементні бетонні цеглу та камені слід використовувати відповідно до будівельних норм для кладки зовнішніх та внутрішніх стін та інших елементів будинків та споруд а також для виготовле- ння стінових панелей та блоків. - 2 - ДСТУ Б В.2.7-36-95 2 Нормативні посилання У цьому стандарті використані посилання на такі документи: СНиП 11-3-79** | Строительная теплотехника ------------------------------------------------------------------ РСН 356-91 | Положення про радіаційний контроль на | об'єктах будівництва та підприємствах | будіндустрії і будматеріалів України ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требова- | ния к воздуху рабочей зоны ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.1.012-90 | ССБТ. Вибрация.Общие требования | безопасности ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.1.050-86 | ССБТ. Методы измерения шума на рабочих | местах ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12.4.051-90 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты | органов слуха. Общие технические | требования и методы испытаний ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 2228-81Е | Бумага ленточная. Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 3476-74 | Шлаки доменные и злектротермофосфорные | гранулированные для производства цементов ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 4013-82 | Камень гипсовый и гипсоангидритовый для | производства вяжущих материалов. | Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 7076-87 | Материалы и изделия строительные. | Метод определения теплопроводности ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 8462-85 | Материалы стеновые. Методы определения | пределов прочности при сжатии и изгибе ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 9179-77* | Известь строительная. Технические | условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 10060-87 | Бетоны. Методы контроля морозостойкости ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12730.1-78 | Бетоны. Методы определения плотности ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 12730.3-78 | Бетоны. Методы определения | водопоглощения ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 18343-80 | Поддоны для кирпича и керамических | камней. Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 25592-91 | Смеси золошлаковые тепловых злектро- | станций для бетонов. Технические условия - 3 - ДСТУ Б В.2.7-36-95 3 Позначення та скорочення Умовне позначення виробів при замовленні повинно складатися з абревіатури ЦБ цегла безцементна СКБ стіновий камінь безцемен- тний ЦБП і СКБП - для порожнистих виробів позначення виду ви- робу його призначення марки за міцністю при стиску за середньою щільністю та морозостійкістю. Приклади умовних позначень: - цегла безцементна одинарна рядова марки 100 щільністю 1650 кг/м3 морозостійкістю Мрз25 -ЦБОР 100/1650/25/ДСТУ; - цегла безцементна стовщена лицьова марки 150 щільністю 1600 кг/м3 морозостійкістю Мрз50 -ЦБСЛ 150/1600/50/ДСТУ; - камінь стіновий безцементний рядовий порожнистий цілий марки 50 середньої щільності 1850 кг/м3 морозостійкістю Мрз15 - СКБП-1Р 50/ 1850/ 15/ ДСТУ. 4 Технічні вимоги 4.1 Основні параметри та розміри 4.1.1 Цегла та камені безцементні повинні відповідати вимогам цього стандарту та виготовлятися за технологічною документацією затвердженою у встановленому порядку. 4.1.2 Цеглу та камені виготовляють у вигляді повнотілих та порожнистих прямокутних паралелепіпедів і поділяють за видами ти- пами та розмірами вказаними у таблиці 1. Таблиця 1 Вимоги до геометричних розмірів ------------------------------------------------------------------- | Вид тип виробу | Геометричні розміри мм | | |------------------------------------| | | довжина | ширина | висота | |-----------------------------------------------------------------| |Цегла одинарна повнотіла | | | | |або порожниста | 250 | 120 | 65 | |-----------------------------------------------------------------| |Цегла стовщена повнотіла або| | | | |порожниста | 250 | 120 | 88 | |-----------------------------------------------------------------| |Цегла модульних розмірів | 288 | 138 | 63 | |-----------------------------------------------------------------| | І Камінь цілий повнотілий | | | | | або порожнистий | 390 | 190 | 188 | |-----------------------------------------------------------------| | ІІ Поздовжні половинки | | | | | каменя | 380 | 90 | 188 | |-----------------------------------------------------------------| |ІІІ Камінь перегородковий | 590 | 90 | 188 | ------------------------------------------------------------------- 4.1.3 За призначенням цеглу та камені поділяють на рядові Р та лицьові Л . Лицьові матеріали крім того поділяють на: - непофарбовані; - кольорові пофарбовані в масі або з обробкою лицьових пове- рхонь. 4.1.4 Пустоти у порожнистій цеглі та каменях повинні розміщуватися перпендикулярно до їх постелей. Приклади форми розмірів та розміщення пустот у виробах вказані на рисунках 1-3 додатку В. - 4 - ДСТУ Б В.2.7-36-95 Цеглу та камені можна виготовляти іншої порожнистості з пус- тотами іншої форми іншою кількістю та розміщенням отворів за умо- ви дотримання вимог цього стандарту за міцнісними характеристиками товщиною зовнішніх стінок та середньою щільністю. 4.1.5 Маса виробів у висушеному стані повинна бути не більшою кг: - 3 6 - повнотілої цегли; - 6 0 - повнотілої стовщеної цегли; - 28 0 - каменю цілого. 4.1.6 За середньою щільністю цеглу та камінь у висушеному до постійної маси стані поділяють на: - ефективні з щільністю до 1450 кг/м3; - умовно ефективні з щільністю від 1451 до 1650 кг/м3; - важкі з щільністю більше 1650 кг/м3. 4.1.7 За границею міцності при стиску вироби поділяють на ма- рки: - цегла - 250 200 150 125 100 та 75; - камені - 150 125 100 75 50 та 35. Марка за міцністю лицьових виробів повинна бути не менше 100 для цегли 75 - для стінових каменів. 4.1.8 За морозостійкістю цеглу та камені поділяють на марки: Мрз100 Мрз75 Мрз50 Мрз35 Мрз25 Мрз15. Морозостійкість лицьових виробів повинна бути не менше марки Мрз35; морозостійкість перегородкових каменів не регламентується. 4.2 Характеристики властивості цегли та стінових каменів 4.2.1 Відхилення від встановлених розмірів та показників зовнішнього вигляду цегли та каменів не повинні перевищувати зна- чень вказаних у таблиці 2. Таблиця 2 Допустимі відхилення від встановлених розмірів та показників зовнішнього вигляду ------------------------------------------------------------------- | Найменування показника | Значення відхилень | | |---------------------------------------| | | Цегла | Камені | | |---------------------------------------| | |рядова | лицьова | рядові |лицьові | |-----------------------------------------------------------------| |Відхилення від геометрич-| | | | | |них розмірів мм: | | | | | | | | | | | | за довжиною |+-3 | +-2 | +-4 | +-3 | | | | | | | | за шириною |+-2 | +-1 | +-3 | +-2 | | | | | | | | за висотою |+-2 | +-1 | +-4 | +-3 | |-----------------------------------------------------------------| |Непаралельність мм | 2 | 0 | 3 | 1 | |-----------------------------------------------------------------| |Відбитість кутів глиби- | | | | | |ною від 10 до 15 мм шт. | 3 | 0 | 3 | 0 | ------------------------------------------------------------------- - 5 - ДСТУ Б В.2.7-36-95 Таблиця 2 закінчення ------------------------------------------------------------------- | Найменування показника | Значення відхилень | | |---------------------------------------| | | Цегла | Камені | | |---------------------------------------| | |рядова | лицьова | рядові |лицьові | |-----------------------------------------------------------------| |Відбитість та притупле- | | | | | |ність ребер глибиною від | | | | | |4 до 10 мм шт. | 3 | 0 | 3 | 0 | |-----------------------------------------------------------------| |Відхилення від прямолі- | | | | | |нійності ребер та | 2 | 0 | 6 | 3 | |площиннності граней мм | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |Проколи верхньої постелі | | | | | |порожнистих виробів мм | 10 | 5 | - | - | |-----------------------------------------------------------------| |Число виробів з тріщинами| | | | | |що перетинають одне або | | | | | |два суміжних ребра % від| 10 | 10 | 10 | 10 | |партії не більше | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |Число відбитих та при- | | | | | |туплених ребер та кутів | | | | | |на одному виробі глиби- | 3 | 0 | 3 | 0 | |ною до 20 мм і довжиною | | | | | |по ребру до 100 мм шт. | | | | | ------------------------------------------------------------------- 4.2.2 Товщина зовнішніх стінок що примикають до пустот по- винна бути не менше: - для цегли - 10 мм; - для каменів - 15 мм. 4.2.3 Колір і тон лицьових поверхонь лицьових виробів повинні відповідати зразкам-еталонам затвердженим у встановленому поряд- ку. Жирові та інші плями на лицьових поверхнях не допускаються. Лицьові поверхні виробів які були оброблені одно- або багатоша- ровими декоративними покриттями не повинні мати відбитостей. 4.2.4 Границі міцності при стиску та вигині цегли без ураху- вання площі пустот повинні відповідати вимогам вказаним у таблиці 3. - 6 - ДСТУ Б В.2.7-36-95 Таблиця 3 Вимоги до границь міцності при стиску та вигині цегли ------------------------------------------------------------------- | | Границя міцності МПа кгс/см2 | | |------------------------------------------------------------| |Мар-| при стиску | при вигині | |ка |------------------------------------------------------------| | | | | одинарної та | одинарної та | | | середня | найменша | стовщеної | стовщеної поро-| | | для п'яти | для | повнотілої цегли | жнистої цегли | | | зразків | окремого |-------------------------------------| | | | зразка | середня |найменша | середня|найменша| | | | | для | для | для | для | | | | | п'яти |окремого | п'яти |окремого| | | | | зразків | зразка | зразків| зразка | |-----------------------------------------------------------------| |250 |25 0 200 |20 0 200 |3 5 35 | 2 3 23 | 2 0 20 |1 6 16 | |-----------------------------------------------------------------| |200 |20 0 200 |15 0 150 |3 2 32 | 2 1 21 | 1 8 18 |1 3 13 | |-----------------------------------------------------------------| |150 |15 0 150 |12 5 125 |2 7 27 | 1 8 18 | 1 5 15 |1 1 11 | |-----------------------------------------------------------------| |125 |12 5 125 |10 0 100 |2 4 24 | 1 6 16 | 1 2 12 |0 9 9 | |-----------------------------------------------------------------| |100 |10 0 100 | 7 5 75 |2 0 20 | 1 3 13 | 1 0 10 |0 7 7 | |-----------------------------------------------------------------| | 75 | 7 5 75 | 5 0 50 |1 6 16 | 1 1 11 | 0 8 8 |0 5 5 | ------------------------------------------------------------------- 4.2.5 Відпуск цегли споживачу провадять тільки при досягненні нею нормованої відпускної міцності при стиску. Значення нормованої відпускної міцності при стиску слід прий- мати у відсотках від марки цегли не менше: - 50 - для марок 200 та 250; - 70 - " " 125 та 150; - 80 - для марки 100; -100 - " " 75. 4.2.6 Границя міцності при стиску каменів без урахування площі пустот повинна бути не менше величин вказаних у таблиці 4. Таблиця 4 Вимоги до границі міцності при стиску стінових каменів ------------------------------------------------------------------- | Марка | Фактична міцність каменів при стиску | | каменів | МПа кгс/см2 не менше | | |------------------------------------------------------| | |середня для трьох каменів|найменша для окремого каменю| |-----------------------------------------------------------------| | 150 | 15 0 150 | 12 5 125 | |-----------------------------------------------------------------| | 125 | 12 5 125 | 10 0 100 | |-----------------------------------------------------------------| | 100 | 10 0 100 | 7 5 75 | |-----------------------------------------------------------------| | 75 | 7 5 75 | 5 0 50 | |-----------------------------------------------------------------| | 50 | 5 0 50 | 3 5 35 | |-----------------------------------------------------------------| | 35 | 3 5 35 | 2 8 28 | ------------------------------------------------------------------- - 7 - ДСТУ Б В.2.7-36-95 4.2.7 Відпуск каменів споживачу провадять тільки при досягненні ними нормованої відпускної міцності при стиску яка визначається при випробуванні цілих каменів. Значення нормованої відпускної міцності при стиску слід прий- мати у відсотках від марки каменю не менше: - 50 - для марок 125 та 150; - 70 - " " 75 та 100; -100 - " " 35 та 50. 4.2.8 Морозостійкість цегли та каменів повинна відповідати маркам за морозостійкістю відповідно до п.4.1.8 цього стандарту. В залежності від марок у насиченому водою стані зразки виробів повинні витримувати відповідну кількість циклів поперемінного заморожування та відтавання без яких-небудь ознак видимих пошкоджень лущення розшарування викришення . Втрата міцності при стиску цегли та каменів випробуваних на морозостійкість не повинна перевищувати 25 % марочної міцності а втрата маси не повинна перевищувати 5 %. 4.2.9 Міцність зчеплення опоряджувального покриття з повер- хнею виробів повинна бути не менше 0 6 МПа 6 кгс/см2 . 4.2.10 Водопоглинання цегли повинно бути не менше 6% від маси виробу. 4.3 Вимоги до сировини 4.3.1 Матеріали які використовуються при виробництві безце- ментних цегли та каменів повинні відповідати вимогам діючих нор- мативних документів на ці матеріали: - гранульований доменний шлак - ГОСТ 3476; - суміш золошлакова - ГОСТ 25592; - вапно будівельне - ГОСТ 9179; - відсів гіпсового каменю - ГОСТ 4013. Допускається використання вапновміщуючих відходів з сумарним вмістом СаО+МgО не менше 50% а також фосфогіпсу. Використання відходів можливе тільки після визначення їх санітарно-гігієнічних властивостей. 4.3.2 Композиційна суміш повинна приготовлюватись у змішувачі-активаторі роторного типу за узгодженим у встановленому порядку режимом. Вологість композиційної суміші в залежності від способу ущільнення повинна бути в межах від 8 до 20 % температу- ра суміші після обробки повинна бути не нижче 35 град.С. 4.3.3 Перелік пігментів що використовуються для отримання кольорових виробів наведений у довідниковому додатку Б. 4.3.4 Теплопровідність композиційного безцементного матеріалу повинна відповідати вимогам наведеним у додатку А. 4.4 Маркування 4.4.1 Партії цегли та каменів які відрізняються призначен- ням середньою щільністю марками за міцністю при стиску слід ма- ркувати незмивною фарбою. 4.4.2 Маркування слід наносити не менше ніж у двох місцях з протилежних сторін піддону штабеля літерою та цифрами які озна- чають призначення буква середню щільність перші дві цифри чис- ла та його марку за міцністю при стиску. - 8 - ДСТУ Б В.2.7-36-95 Наприклад: -якщо цегла партії лицьова має середню щільність 1700 кг/м3 та марку за міцністю при стиску 150 то наносять букву і цифри: Л-17-150; -якщо стіновий камінь рядовий має середню щільність 1850 кг/м3 та марку за міцністю при стиску 50 то наносять букву і цифри: Р-19-50. 5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища 5.1 Цегла та камені безцементні негорючі та вибухобезпечні. При зберіганні не виділяють шкідливих парів та газів. 5.2 Гранульовані шлаки вапно та гіпс які застосовуються для виготовлення цегли та каменів можуть виділяти пил силікатвапновміщуючий . Гранично допустима концентрація пилу в повітрі робочої зони не повинна перевищувати 6 мг/м3 згідно з ГОСТ 12.1.005. Контроль - не рідше одного разу на півріччя. 5.3 Працівники повинні бути забезпечені спеціальним одягом засобами індивідуального захисту згідно з типовими галузевими нор- мативами. 5.4 Рівень шуму на робочих місцях повинен бути не більшим 80дБ засоби захисту органів слуху - згідно з ГОСТ 12.4.051. Метод виміру повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.050. 5.5 Рівень вібрації від застосовуваного виробничого обладнан- ня повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.012. Гранично допустимі рівні вібрації на робочих місцях визначаються згідно з таблицею 5. Таблиця 5 Рівні вібрації ------------------------------------------------------------------ |Середньогеометричні | 2 | 4 | 8 |16 |31 5 | 63 | |частоти октавних смуг Гц | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Рівень звукового тиску Гц | 108 | 99 |93 | 92 | 92 | 92 | ------------------------------------------------------------------ 5.6 Необхідно не рідше 1 разу на рік провадити радіаційний контроль цегли та каменів а також вихідних матеріалів відповідно до РСН 356. 5.7 Утворення стічних вод не відбувається. 6 Правила приймання 6.1 Цегла та камені приймаються партіями за результатами приймального контролю який включає приймально-здавальні і періодичні випробування. Партія повинна складатися з виробів одно- го найменування одних марок за міцністю та морозостійкістю однієї щільності та виготовлених з матеріалів одного виду і якості. Розмір партії встановлюється в кількості змінної виробки але не більше: - для цегли - 100 тис. шт.; - для каменів - 200 м3. 6.2 Для контролю кожної партії виробів відбирають вироби в кількості: - цегла - не менше 25 шт.; - камені - не менше 20 шт. - 9 - ДСТУ Б В.2.7-36-95 Вироби відбирають з різних кліток піддонів або штабелів у заздалегідь узгодженій послідовності. Відібрані вироби перевіряють відповідно до вимог стандарту за розмірами та показниками зовнішнього вигляду а потім випробовують. 6.3 При зміні складу сумішей або технології виробництва для контролю відбирають 100 виробів. 6.4 Приймально-здавальні випробування та контроль провадяться для кожної партії. Кількість виробів які підлягають приймаль- но-здавальним випробуванням по кожному показнику наведена в таблиці 6. Таблиця 6 Кількість виробів які підлягають приймально-здавальним випробуванням ------------------------------------------------------------------- | | Кількість виробів які | | Параметр що визначається | підлягають випробуванням | | | та контролю шт. | | |--------------------------------| | | цегла | стінові | | | | камені | |-----------------------------------------------------------------| |Точність геометричних розмірів | | | |та показники зовнішнього вигляду| | | | відбір з різних місць | 25 | 20 | |-----------------------------------------------------------------| |Визначення марки за міцністю: | | | | границя міцності при стиску | | | | Rст | 5 | 3 | | повнотілого | 10 | 5 | | порожнистого | | | | | | | | границя міцності при вигині | | | | Rа | 5 | - | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |Відпускна міцність | 5 | 3 | |-----------------------------------------------------------------| |Відповідність еталону за тоном | | | |та кольором для кольорових | | | |виробів | 10 | 10 | |-----------------------------------------------------------------| |Маса | 5 | 5 | ------------------------------------------------------------------- 6.5 Кількість виробів які підлягають періодичним випробуван- ням та періодичність випробувань по кожному показнику вказані в таблиці 7. - 10 - ДСТУ Б В.2.7-36-95 Таблиця 7 Кількість виробів та періодичність випробувань ------------------------------------------------------------------- | Параметр що | Кількість | Періодичність | | визначається | виробів які | випробувань | | | підлягають | | | | випробуванням | | | | шт. | | | |-------------------| | | | цегла | камені | | |-----------------------------------------------------------------| |Морозостійкість | | | Не рідше одного разу | | повнотілий | 10 | 5 | на квартал для | | порожнистий | 20 | 5 | кожного виду типу | | | | | виробу | |-----------------------------------------------------------------| |Середня щільність | 5 | 3 | Один раз за добу | |-----------------------------------------------------------------| |Водопоглинання | 3 | - | Не рідше одного разу | | | | | на квартал | |-----------------------------------------------------------------| |Границя міцності при | | | Не рідше одного разу | |вигині для марок цег-| 5 | - | на місяць | |ли 125 та вище | | | | |-----------------------------------------------------------------| |Міцність зчеплення | | | Не рідше одного разу | |оздоблювального покри-| | | на квартал | |ття | | | | ------------------------------------------------------------------- Періодичні випробування провадять також перед початком масо- вого виготовлення виробів та при зміні технології виробництва або вихідної сировини. 6.6 При отриманні незадовільних результатів контролю хоча б по одному з показників провадять повторну перевірку по цьому пока- знику подвоєної кількості виробів взятих з тієї самої партії. При незадовільних результатах повторної перевірки по геомет- ричних параметрах вироби приймають поштучно. При отриманні незадовільних результатів повторної перевірки за показниками міцності морозостійкості щільності водопоглинання партію приймають по одержаних показниках при контролі. Можливість використання прийнятих виробів які не відповідають заданим показникам встановлює проектна організація. 6.7 Контрольну перевірку якості виробів здійснюють державні та відомчі інспекції по якості або споживач у присутності предста- вника підприємства-виробника дотримуючись порядку відбору зразків і використовуючи встановлені методи випробувань. 6.8 Кожна прийнята партія виробів повинна супроводжуватись документом про якість складеним за результатами приймання в яко- му вказують: - найменування та адресу підприємства-виробника; - найменування та адресу підприємства-споживача; - найменування та умовне позначення виробу; - номер і дату видачі документа; - номер партії її об'єм або кількість відвантажених виробів; - результати випробувань за міцністю та морозостійкістю щільністю водопоглинанням теплопровідністю; - позначення цього стандарту. - 11 - ДСТУ Б В.2.7-36-95 7 Методи контролю 7.1 Розміри цегли та каменів радіус закруглення кутів тов- щину зовнішніх стінок довжину тріщин та відбитостей глибину шор- сткостей глибину відбитостей кутів та ребер вимірюють з похибкою до 1 мм металевою вимірною лінійкою або спеціальними контрольними шаблонами. Для визначення розмірів цегли або каменів заміри провадять у трьох місцях - по ребрах і середині грані. За кінцевий результат приймають середнє арифметичне трьох вимірів. 7.2 Для визначення непаралельності вимірюють чотири ребра ви- робу по висоті товщині або довжині залежно від способу формуван- ня і обчислюють як різницю найбільшого та найменшого вимірів. 7.3 Глибину відбитостей кута ребра вимірюють з допомогою косинця та лінійки по висоті відбитого кута ребра . 7.4 Шорсткість або зриви граней визначають заміром зазору між гранню та ребром прикладеної до неї металевої лінійки. 7.5 Перевірку кольору пофарбованих кольорових лицьових по- верхонь проводять методом порівняння його з двома зразками-етало- нами один з яких пофарбований в слабкий тон а другий - у насиче- ний того самого кольору. Вироби пофарбовані слабкіше від зраз- ка-еталону слабкого тону та сильніше від зразка-еталону насиченого тону прийманню не підлягають. Порівняння з еталоном провадять на відкритому повітрі при де- нному світлі на відстані 10 м. Вироби які випробовуються встано- влюють у вигляді вертикальної стінки між двома еталонами. 7.6 Технічні характеристики цегли та стінових каменів після досягнення виробом проектної марки контролюють відповідно до ви- мог таких стандартів: - границю міцності при стиску та вигині - згідно з ГОСТ 8462; - морозостійкість - згідно 3 ГОСТ 10060; - водопоглинання - згідно з ГОСТ 12730.3; - середню щільність - згідно з ГОСТ 12730.1; - теплопроводність - згідно з ГОСТ 7076 та СНиП 11-3-79*; - масу визначають зважуванням з похибкою +-25 г. 7.7 Міцність зчеплення оздоблювального покриття з поверхнею виробів визначають для кожної марки виробів шляхом відриву металевої пластинки товщиною 3-5 мм та розміром 20х20 мм приклеєної до оздоблювального покриття. Пластинку з петлею прикле- юють до покриття виробів тонким шаром швидкотверднучого клею БФ-2 або епоксидного клею. Перед відривом по периметру пластинки провадять надріз покри- ття. Відрив покриття провадять не раніше ніж через дві доби після витримки зразків при кімнатнй температурі. Міцність зчеплення RзчК в МПа кгс/см2 визначають за форму- лою P Rзч = --- F де Р - руйнуюче навантаження кгс; F - площа відриву покриття см2. Міцність зчеплення оздоблювального покриття з поверхнею виз- начають як середнє арифметичне результатів трьох випробувань. - 12 - ДСТУ Б В.2.7-36-95 8 Зберігання і транспортування 8.1 Цеглу та камені зберігають пакетами а також у штабелях на рівних чистих майданчиках з твердим покриттям окремо за видами та марками а лицьові пофарбовані вироби - і за кольором. Висота штабеля повинна бути не більша 2 5 м. Верхній ряд порожнистих каменів складають пустотами вниз. Піддони та пакети з цеглою та каменями по вертикалі установлюють не більше ніж у два ряди. При складанні лицьових виробів з оздоблювальним покриттям на піддон в пакети або контейнери між лицьовими поверхнями проклада- ють щільний папір згідно з ГОСТ 2228. 8.2 Перевезення виробів здійснюють транспортом будь-якого ви- ду обладнаним спеціальними пристроями або на спеціалізованих ба- гатооборотних піддонах згідно з ГОСТ 18343 відповідно до правил пе- ревезень вантажів затверджених у встановленому порядку. 8.3 Навантаження та розвантаження виробів провадять механізованим способом за допомогою спеціальних захватів або руч- ним способом. Навантаження цегли або каменів навалом накиданням та розва- нтаження їх скиданням забороняється. 9 Гарантії виробника 9.1 Підприємство-виробник повинно гарантувати відповідність виробів які постачаються вимогам цього стандарту при дотриманні правил транспортування зберігання та умов використання встанов- лених цим стандартом. - 13 - ДСТУ Б В.2.7-36-95 Додаток А обов'язковий Теплопровідність композиційного безцемеитного матеріалу на основі доменних гранульованих шлаків для стінових матеріалів ------------------------------------------------------------------- | Найменування | Теплопровідність композиційного | | матеріалу | матеріалу Вт/ м.град.С при середній | | |щільності кгс/м3 для умов експлуатації А/Б | | |----------------------------------------------| | | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |-----------------------------------------------------------------| |Композиційний без-| | | | | |цементний на осно-| | | | | |ві доменних грану-|0 42/0 58| 0 58/0 64 | 0 70/0 81 | 0 83/0 99 | |льованних шлаків | | | | | |для стінових мате-| | | | | |ріалів | | | | | ------------------------------------------------------------------- Примітка 1. Умови експлуатації А і Б згідно з СНиП ІІ-3-79**. Примітка 2. При розрахунку опору теплопередачі зовнішніх стін з повнотілих виробів необхідно значення теплопровідності збільшувати на 3 %. - 14 - ДСТУ Б В.2.7-36-95 Додаток Б довідковий Пігменти для одержання кольорових виробів ------------------------------------------------------------------- | Найменування | Нормативно-технічний | Колір | | пігменту | документ | пігменту | |-----------------------------------------------------------------| |Залізнокислий жовтий | ГОСТ 18172-80* | Жовтий | |-----------------------------------------------------------------| |Вохра | ГОСТ 18172-80* | Жовтий | |-----------------------------------------------------------------| |Залізнокислий черво- | | Червоний | |ний | ГОСТ 18172-80* | | |-----------------------------------------------------------------| |Залізний сурик | ГОСТ 8135-74* | Червоний | |-----------------------------------------------------------------| |Залізна лазур | ГОСТ 21121-75* | Синій | |-----------------------------------------------------------------| |Окис хрому | ГОСТ 2912-79*Е | Зелений | |-----------------------------------------------------------------| |Пігмент хрому | ГОСТ 4579-79* | Зелений | |-----------------------------------------------------------------| |Зола ТЕЦ | ГОСТ 25818-91 | Сірий | |-----------------------------------------------------------------| |Піритні огарки | ГОСТ 25818-91 | Бузковий | |-----------------------------------------------------------------| |Відходи марганцевої | | | |руди | ГОСТ 25818-91 | Бузковий | ------------------------------------------------------------------- Див. Додаток В. Приклади форми розмірів та розміщення пустот у виробах УДК 691.421:006.354 Ж11 Ключові слова: цегла камені стінові безцементні гранульований шлак активація характеристика випробування контроль вимоги.