Рішення НТР N 102 від 14.12.2006 р.

Рішення НТР N 102 від 14.12.2006 р. Про проект державних будівельних норм ДБН В.2.2-...200_Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення

Рішення НТР від 14 грудня 2006 р. № 102 Про проект державних будівельних норм ДБН В.2.2-...200 "Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення" Рішення НТР від 14 грудня 2006 р. № 102 Розглянувши проект державних будівельних норм ДБН В.2.2-...:200 "Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення" розроблений ВАТ "КиївЗНДІЕП" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити в цілому та рекомендувати до затвердження проект ДБН В.2.2-...:200 "Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення". 2. Розробнику ВАТ "КиївЗНДІЕП" Шахнова В.М. у тижневий термін відкоригувати остаточну редакцію ДБН за зауваженнями та пропозиціями висловленими членами президії НТР під час обговорення документа. 3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. підготувати наказ про затвердження зазначених державних будівельних норм. 4. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. у місячний термін сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку. 5. Рекомендувати ВАТ "КиївЗНДІЕП" Шахнова В.М. підготувати та провести регіональні семінари з роз яснення положень нових державних будівельних норм та здійснювати постійний супровід зазначеного нормативного документа. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИГ. МАХОВ * * * Довідка Проект ДБН В.2.2-...:200 "Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення" розроблено згідно з планом роботи Мінбуду зі стандартизації та нормування технічним завданням на його розроблення затвердженим 28.08.2003 р. на виконання положень Законів України "Про соціальні послуги" "Про основи соціальної захищеності інвалідів" та Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" з метою створення нормативної бази для проектування будинків і споруд закладів соціального захисту населення. Проект розроблено базовим ВАТ "КиївЗНДІЕП" за участю Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва АМН України та УкрНДІпожежної безпеки МНС України. Ці норми є складовою частиною системи нормативних документів на громадські будинки та споруди базовим документом якої є ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення". Вимоги ДБН В.2.2-...:200 "Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення" поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків і споруд соціального захисту населення: будинків -інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів геріатричних пансіонатів; пансіонатів для ветеранів війни і праці; психоневрологічних інтернатів; територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян; будинків нічного перебування; центрів реінтеграції бездомних громадян; центрів соціальної адаптації осіб звільнених з місць позбавлення волі; соціальних готелів призначених для тимчасового притулку дорослих бездомних громадян. Проект зазначених норм складається із 8 розділів у яких послідовно розглядаються: сфера застосування; нормативні посилання; терміни та визначення понять; загальні положення; розміщення будинків і їх земельні ділянки; об'ємно-планувальні вирішення; пожежна безпека; інженерне обладнання будинків а також додатків А Б В Г і Д і Е які включають структурні підрозділи та їх призначення в психоневрологічних інтернатах та територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян; перелік послуг що надаються закладами соціального захисту для бездомних громадян та осіб звільнених з місць позбавлення волі; бібліографію. Проект нормативного документа має взаємозв'язок з нормативними документами класу Б.2. "Планування та забудова населених пунктів і територій" класу В.2 "Об'єкти будівництва та продукції будівельного призначення". Проект ДБН розглянуто на засіданні НТР ВАТ "КиївЗНДІЕП" у грудні 2005 року за підсумками якого а також у зв'язку з прийняттям 01.01.2006 р. Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" відпрацьовано остаточну редакцію документа зокрема до проекту розробником внесені додатково положення щодо проектування тимчасових притулків для дорослих закладів соціального захисту бездомних громадян . Розроблений проект ДБН був розісланий на відгуки до 14 науково-дослідних та проектних організацій. Після коригування за зауваженнями що надійшли у відгуках від 9 організацій проект ДБН "Заклади соціального захисту населення" погоджений з Міністерством охорони здоров'я України Державним департаментом пожежної безпеки МНС України Міністерством праці та соціальної політики України а також отримано позитивний висновок комплексної правової та науково-технічної експертизи до остаточної редакції проекту документа проведеної базовим науково-дослідним та проектним інститутом "УКрНДІпроцивільсільбуд". Проект нормативу розглянутий схвалений на спільному засіданні секцій "Архітектура і будівництво житлово-цивільних будинків і споруд" та "З питань технічного регулювання" протокол від 9.11.2006 № 10 рекомендовано до розгляду на засіданні науково-технічної ради Мінбуду з метою затвердження у встановленому порядку. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМБУДИНКІВ І СПОРУДО. АВДІЄНКО