ДСТУ Б В.2.7-44-96

ДСТУ Б В.2.7-44-96 Будівельні матеріали. Цементи. відбір і підготовка проб

ДСТУ Б В.2.7-44-96 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ==================================================================== Будівельні матеріали ЦЕМЕНТИ Відбір і підготовка проб Внесено ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.7-44-96 "Цементи. Відбір і підготовка проб" затверджена наказом Держбуду України від 7 травня 2002 року № 87 і введена в дію з 1 липня 2002 року. Доповнення та зміни знаходяться в кінці документу. Держкоммістобудування України Київ 1996 ДСТУ Б В.2.7-44-96 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Відкритим акціонерним товариством "Укрдіцемент" ВИКОНАВЦІ А.Й.Здоров канд.техн.наук; М.В.Бабич; Е.Є.Кіряєва канд.техн.наук; І.Г.Меркулова; Л.С.Полонська ВНЕСЕНО Управлінням будівельної індустрії механізації і промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкоммістобудування України від 2.09.96 № 157 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ З наданням чинності цьому стандарту на території України припиняє дію СТ СЭВ 3477-81 ДСТУ Б В.2.7-44-96 Зміст Вступ .................................................................................................................................... ІV Галузь використання .............................................................................................................. 1 2 Нормативні посилання ................................................................................................... 1 3 Визначення ...................................................................................................................... 1 4 Вимоги ............................................................................................................................. 2 4.1 Загальні положення .................................................................................................. 2 4.2 Обладнання і пристрої ............................................................................................. 2 4.3 Відбір проб ............................................................................................................... 3 4.4 Підготовка проб .............................................................................................................. 3 4.5 Порядок відбору і оформлення проб для сертифікаційних випробувань .................................................................................................................... 6 Додаток А Перевірка ефективності вибраного способу усереднення об'єднаних проб ....................................................................................................................................... 8 ДСТУ Б В.2.7-44-96 Вступ На даний час відбір і підготовка проб цементів здійснюються згідно із стандартом СТ СЭВ 3477-81. Розроблення даного стандарту зумовлене необхідністю створення державного стандарту України на відбір і підготовку проб цементів на заміну відповідного стандарту недіючої нині Ради економічної взаємодопомоги. Враховуючи те що Україна прагне розширити свої зв'язки і ринки збуту в Європі і за її межами в стандарті враховано положення прийняті в загальноєвропейському стандарті EN 196-7 щодо методів відбору і підготовки проб цементу. Крім того метою розроблення даного стандарту є конкретизація можливості використання його для відбору проб при сертифікаційних випробуваннях цементів. Цей стандарт поширюється на відбір і підготовку проб цементів всіх видів і марок. ДСТУ Б В.2.7-44-96 С.1 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ =================================================================== Будівельні матеріали Цементи Відбір і підготовка проб Строительные материалы Цементы Отбор и подготовка проб Building materials Cements Taking and preparing samples Чинний від 1997-01-01 1 Галузь використання Цей стандарт поширюється на всі види цементів і встановлює вимоги до відбору і підготовки проб для перевірки якості цементу при його виробництві використанні та сертифікації. Стандарт може використовуватись для відбору і підготовки проб цементу при арбітражних суперечках. 2 Нормативні посилання У цьому стандарті є посилання на такий стандарт: ГОСТ 310.2-76 "Цементы. Методы определения тонкости помола". 3 Визначення У цьому стандарті подані такі терміни та визначення: 3.1 Партія цементу - певна кількість цементу одного типу і марки виготовлена підприємством за однією технологією і оформлена одним документом про якість. 3.2 Замовлення - кількість цементу що виготовлена виготовлювачем для конкретного замовника. Замовлення може складатися з декількох партій ДСТУ Б В.2.7-44-96 С.2 однієї партії або її частини. 3.3 Виробничий контроль якості - періодичні випробування цементу які проводяться за планом вибіркового контролю що встановлений діючою на підприємстві технологічною документацією. 3.4 Приймально-здавальні випробування - випробування кожної виготовленої партії цементу за всіма показниками якості які передбачені стандартом Технічними умовами з метою визначення відповідності цементу даної партії вимогам нормативної документації. 3.5 Сертифікаційні випробування - випробування цементу при сертифікації. 3.6 Одинична проба - кількість цементу відібрана призначеним для відбору проб пристроєм за одну робочу операцію. 3.7 Точкова проба - проба що складається з однієї або декількох послідовних одиничних проб відібраних практично в один і той самий час і з одного і того самого місця. 3.8 Об'єднана проба - однорідна суміш точкових проб відібраних в різних точках і або в різний час; утворюється шляхом старанного змішування усереднення і якщо необхідно зменшення об'єму суміші що утворюється. 3.9 Лабораторна проба - проба що виготовляється шляхом старанного усереднення і якщо необхідно зменшення розмірів проби великого об'єму окремої або змішаної і призначається для використання в лабораторіях які проводять випробування цементу. 4 Вимоги 4.1 Загальні положення 4.1.1 Для поточного виробничого контролю якості цементу відбираються точкові або об'єднані проби від кожного працюючого млина згідно з планом контролю встановленим діючою на підприємстві технологічною документацією. 4.1.2 Для перевірки якості цементу і проведення приймально-здавальних випробувань відбирають об'єднані проби від кожної партії цементу що контролюється. Об'єднану пробу складають з точкових проб цементу які відбирають з потоку при заповненні або спорожненні силосу навантаженні транспортних засобів і при вивантаженні з них. 4.1.3 Порядок відбору і підготовки проб цементу для сертифікаційних випробувань викладено в 4.5 цього стандарту. 4.2 Обладнання і пристрої Для відбору підготовки та зберігання проб цементу застосовують: ДСТУ Б В.2.7-44-96 С.3 - металеві совки ковші трубки для вибирання цементу з мішків; - пробовідбірники будь-якої конструкції що дають можливість відбирати цемент з потоку в процесі його транспортування; - пробовідбірники будь-якої конструкції що дають можливість відбирати пробу із шару цементу; - механічні пристрої будь-якої конструкції для змішування точкових проб цементу; - пристрої для поділу об'єднаної проби на частини; - ємкості контейнери для зберігання проб що виготовлені з матеріалу стійкого до корозії і інертного по відношенню до цементу які повинні бути сухими чистими непроникними для повітря і вологи. 4.3 Відбір проб 4.3.1 На підприємстві-виготовлювачі при формуванні партії цементу відбирають проби з потоку при заповненні силосу від кожного з цементних млинів що працюють в один силос. Кількість точкових проб не повинна бути менше п'яти. 4.3.2 Від партії цементу з потоку при випорожнюванні силосу вивантаженні цементу пневмотранспортними пристроями у виготовлювача а також при вивантаженні цементу з транспортних засобів у споживача проби цементу відбирають безперервно або періодично але не менше п'яти разів через рівні проміжки часу. 4.3.3 При відборі проб цементу з транспортних засобів призначених для перевезення навалом глибина відбору повинна бути не меншою 15 см. 4.3.4 3 партії цементу упакованого в мішки вибирають методом випадкового відбору не менше п'яти мішків і з кожного мішка на глибині не менше 10 см відбирають по одній точковій пробі. 4.3.5 Масу точкових проб визначають так щоб маса об'єднаної проби складеної з них була не меншою 20 кг при перевірці якості цементу на підприємстві-виготовлювачі і не меншою 30 кг при перевірці якості цементу споживачем та при сертифікаційних випробуваннях. 4.4 Підготовка проб 4.4.1 Для приготування об'єднаної проби всі точкові проби цементу відібрані з однієї партії старанно усереднюють механічним або ручним способом. Незалежно від вибраного способу усереднення відібраної проби час перебування цементу при цьому на відкритому повітрі має бути мінімальним. 4.4.2 Усереднення повинно досягатись переважно за допомогою установки для змішування ефективність усереднювальної дії якої була попередньо доведена. За відсутності установки для змішування всю відібрану кількість цементу викладають на чистий і сухий лист тканину пластмасу картон і потім обережно перемішують вручну. ДСТУ Б В.2.7-44-96 С.4 4.4.3 Для визначення ефективності вибраної процедури усереднення беруть приблизно однакову кількість двох цементів що мають різні характеристики за тонкістю помелу. Ці цементи змішують одним з вибраних методів усереднення на протязі певного позначеного часу. Після закінчення змішування відбирають 15 проб з точок розподілених на рівній відстані в масі однорідність якої перевіряється.В кожній пробі тричі визначається питома поверхня або залишок на ситі N 008 ГОСТ 310.2 . Необхідний ступінь усереднення вважається досягнутим якщо аналіз середніх відхилень показує що між 15 пробами немає значної відміни. Аналіз проводиться з використанням методів статистичного контролю додаток А . В разі незадовільного результату необхідно повторно провести змішування але на протязі подвоєного часу. Якщо при цьому статистична обробка одержаних даних дасть позитивний результат зазначений метод з подвоєним часом усереднення розглядається як прийнятний для подальшого використання. 4.4.4 Перевірка ефективності методу усереднення проводиться один раз під час його вибору. При цьому виготовлювач складає акт про результати перевірки для пред'явлення за необхідності споживачеві або представникові органу з сертифікації. 4.4.5 3 об'єднаної проби цементу готують необхідну кількість лабораторних проб масою близько 7 кг кожна. Для цього об'єднану пробу ділять на чотири частини і потім шляхом відбирання совком з кожної чверті приблизно по 0 5 кг по черзі заповнюють ємкості призначені для лабораторних проб рисунок 1 поки в кожній ємкості не буде потрібна кількість матеріалу. Після наповнення ємкості з лабораторними пробами герметично закривають. 4.4.6 При контролі якості цементу на підприємстві-виготовлювачі з об'єднаної проби утворюють дві лабораторні. Одна з них призначається для поточних випробувань в заводській лабораторії а друга зберігається на випадок проведення повторних випробувань. При цьому повторні випробування мають бути розпочаті не пізніше закінчення гарантійного строку визначеного чинними нормативними документами для того чи іншого виду цементу. На ємкості з лабораторною пробою повинні бути вказані найменування цементу номер партії та дата відвантаження. 4.4.7 При перевірці якості цементу споживачем з об'єднаної проби утворюють три лабораторні проби. Одна з них призначається для випробувань в лабораторії підприємства-споживача друга - в лабораторії організації що користується правом проведення контрольних випробувань а третя зберігається у споживача на випадок проведення повторних випробувань. На кожній ємкості з лабораторною пробою цементу повинні бути вказані такі дані: - найменування підприємства-виготовлювача; ДСТУ Б В.2.7-44-96 С.5 Рис.1 Складання лабораторних проб ДСТУ Б В.2.7-44-96 С.6 - найменування цементу; - відомості про партію номер партії дата відвантаження номери вагонів об'єм партії за супровідними документами ; - дата і місце відбору проби. 4.4.8 Відбір проб цементу для арбітражних випробувань проводиться на підприємстві-споживачі в межах установленого гарантійного строку при вивантаженні цементу з транспортних засобів згідно з 4.3 цього стандарту. 4.5 Порядок відбору і оформлення проб для сертифікаційних випробувань 4.5.1 При сертифікаційних випробуваннях цементу необхідно відбирати не менше трьох об'єднаних проб. 4.5.2 3 метою виключення впливу часових факторів об'єднані проби слід відбирати з інтервалом не менше одного тижня. Не допускається відбір двох чи більше проб цементу від однієї і тієї самої партії. 4.5.3 Відбір проб для сертифікаційних випробувань цементу здійснюють згідно з 4.3 цього стандарту. 4.5.4 Комісія для відбору проб цементу створюється керівником підприємства-заявника і оформлюється відповідним наказом або розпорядженням. 4.5.5 При відборі проб для сертифікаційних випробувань обов'язкова присутність представника органу з сертифікації цементів. 4.5.6 На відбір проб складають протокол в якому наводять: - найменування підприємства-виготовлювача; - вид і марку цементу згідно з чинним стандартом; - дату відбору проб; - місце та час відбору проб; - номери партії і силосу номери технологічних агрегатів на яких виготовлено цемент; - вид і вміст домішок. Протокол підписують всі посадові особи які брали участь у відборі проби включаючи представника органу з сертифікації. 4.5.7 Протокол відбору проб складають в чотирьох примірниках. Один примірник в запечатаному конверті вкладають в упаковку з пробою другий направляють в акредитовану випробувальну лабораторію третій передають представникові органу з сертифікації четвертий залишають на підприємстві-заявнику. 4.5.8 Підготовка об'єднаної проби та лабораторних проб для проведення випробувань проводиться згідно з 4.4 цього стандарту. 4.5.9 Після усереднення з об'єднаної проби складають три лабораторні проби. Одну з них як правило використовують для приймально-здавальних випробувань даної партії цементу; другу зберігають на підприємстві-виготовлювачі на випадок проведення ДСТУ Б В.2.7-44-96 С.7 повторних випробунь; третю направляють в акредитовану випробувальну лабораторію яка уповноважена органом з сертифікації проводити сертифікаційні випробування. Проби призначені для зберігання і для сертифікаційних випробувань упаковують і опечатують. Пробу що відправляють в акредитовану випробувальну лабораторію рекомендується упаковувати в поліетиленову тару яку в свою чергу поміщають в дерев'яний ящик для захисту від пошкоджень та механічних домішок. 4.5.10 При сертифікаційних випробуваннях замовлення окремої партії частини партії декількох партій відбір проб здійснюється з потоку під час завантаження або розвантаження транспортних засобів безпосередньо з транспортних засобів або з іншої тари в якій міститься цемент. 4.5.11 Підготовка проб для сертифікаційних випробувань замовлення проводиться згідно з 4.4.1-4.4.5 цього стандарту. На відбір проб складається протокол згідно з 4.5.6 та 4.5.7. 4.5.12 Об'єднану пробу яка представляє відповідне замовлення на цемент ділять на дві частини одну з яких залишають на підприємстві-заявнику як контрольну другу направляють в акредитовану випробувальну лабораторію для проведення випробувань. Проби затарюють упаковують і опечатують згідно з 4.5.9. 4.5.13 Цемент із замовлення повинен бути однозначно ідентифікований тобто повинен бути відомий виготовлювач вид та найменування цементу номер партії дата виготовлення і відвантаження. Якщо кількість цементу що підлягає сертифікації складається з частин які відносяться до різних ідентифікаційних ознак різні партії постачальники і т.д. проби повинні бути відібрані від кожної такої частини і окремо випробувані. При неможливості однозначної ідентифікації цементу його сертифікація не допускається. ДСТУ Б В.2.7-44-96 С.8 Додаток А рекомендований Перевірка ефективності вибраного способу усереднення об'єднаних проб Із завершенням процесу змішування відбираються 15 проб з точок розподілених на однаковій відстані одна від одної в масі загальної проби цементу. В кожній пробі тричі визначається питома поверхня або залишок на ситі N 008 ГОСТ 310.2 . Для оцінки однорідності проби цементу може використовуватись коефіцієнт однорідності К що визначається як частка від ділення різниці середньої величини ряду і потроєного значення стандартного відхилення на середнє значення: А.1 де: - середнє значення параметра що контролюється; S - стандартне відхилення; п - кількість проб; xi - середнє з трьох значень паралельних вимірів. Якщо величина коефіцієнта однорідності перевищує 0 84 усереднення вважається достатнім. В разі негативного результату змішування слід повторити причому на протязі подвоєного часу. Якщо при цьому статистична обробка одержаних даних дасть позитивний результат К вище 0 84 вказаний метод з подвоєним часом усереднення розглядається як прийнятний для використання. Якщо ж в порівнянні з першим варіантом не було одержано суттєвого поліпшення показників необхідно вирішувати питання про доцільність подальшого збільшення часу змішування або вибору іншого методу усереднення. ДСТУ Б В.2.7-44-96 C.9 Ж12 91.100.10 Ключові слова: цементи проби відбір підготовка усереднення сертифікаційні випробування оформлення ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.7-44-96 "Цементи. Відбір і підготовка проб" затверджена наказом Держбуду України від 7 травня 2002 року № 87 і введена в дію з 1 липня 2002 року. ТЕКСТ ЗМІНИ Розділ 1 доповнити абзацом такого змісту: "Стандарт придатний для цілей сертифікації". Розділ 2. В першому рядку слова: "такий стандарт" замінити словами: "такі стандарти". Доповнити посиланням на такий стандарт: "EN 196-7 Methods of testing cement - Methods of taking and preparing samples of cement". Пункт 3.3. Вилучити слово "вибіркового". Пункт 3.9. Слова у дужках: " окремої або змішаної " замінити словами: " точкової або об'єднаної ". Пункт 4.3.1. Останнє речення викласти в новій редакції: "Кількість точкових проб відібраних від кожного млина не повинна бути менше п'яти". Пункт 4.3.3 викласти в новій редакції: "4.3.3 При відборі проб цементу із спеціалізованих транспортних засобів через люк кількість точкових проб повинна складати не менше п'яти - як правило по одній з різних одиниць транспортних засобів глибина відбору - не менше 15 см". Пункт 4.3.4 викласти в новій редакції: "4.3.4 3 партії цементу упакованого в мішки м'які контейнери або іншу тару вибирають методом випадкового відбору не менше п'яти одиниць упаковок і з кожної на глибині не менше 10 см відбирають по одній точковій пробі". Пункт 4.4.6. Перший абзац після слів: "на підприємстві-виготовлювачі" доповнити словом у дужках " постачальнику " а слова: "в заводській лабораторії" замінити словами: "в лабораторії підприємства". Пункт 4.4.7. В першому абзаці друге речення викласти в новій редакції: "Одна з них призначається для випробування на підприємстві-споживачеві друга - для випробування за необхідністю в лабораторії організації що користується правом проведення контрольних випробувань третя зберігається у споживача на випадок проведення повторних випробувань або передається виготовлювачу постачальнику в разі пред'явлення йому претензії". У другому абзаці першу позицію перелічення після слів: "підприємства-виготовлювача" доповнити словом у дужках " постачальника ". Пункт 4.5.2. Вилучити слова: "з метою виключення впливу часових факторів". Пункт 4.5.6. В першому і другому абзацах слово "протокол" замінити словом "акт". У першому абзаці першу позицію перелічення після слів: "підприємства-виготовлювача" доповнити словом у дужках " постачальника " а з п'ятої позиції перелічення вилучити слова: "номери технологічних агрегатів на яких виготовлено цемент". Пункт 4.5.7. В першому реченні слово "протокол" замінити словом "акт". Друге речення після слів: "з пробою" доповнити словами: "яка зберігається на підприємстві-заявнику". Пункт 4.5.9. Друге речення перед словами: "на випадок проведення" викласти в новій редакції: "Одну з них використовують для випробувань у лабораторії заявника; другу зберігають на підприємстві-заявнику". Пункт 4.5.11. У другому абзаці слово "протокол" замінити словом "акт". Додаток А. Формулу визначення S записати в новій редакції: ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ Раздел 1 дополнить абзацем следующего содержания: "Стандарт пригоден для целей сертификации". Раздел 2. В первой строчке слова: "следующий стандарт" заменить словами: "следующие стандарты". Дополнить ссылкой на следующий стандарт: "EN 196-7 Methods of testing cement - Methods of taking and preparing samples of cement". Пункт 3.3. Исключить слово "выборочного". Пункт 3.9. Слова в скобках: " отдельной или смешанной " заменить словами: " точечной или объединенной ". Пункт 4.3.1. Последнее предложение изложить в новой редакции: "Количество точечных проб отобранных от каждой мельницы не должно быть меньше пяти". Пункт 4.3.3 изложить в новой редакции: "4.3.3 При отборе проб цемента из специализированных транспортных средств через люк количество точечных проб должно составлять не менее пяти - как правило по одной из разных единиц транспортных средств глубина отбора - не менее 15 см". Пункт 4.3.4 изложить в новой редакции: "4.3.4 Из партии цемента упакованного в мешки мягкие контейнеры или другую тару выбирают методом случайного отбора не менее пяти единиц упаковок и из каждой на глубине не менее 10 см отбирают по одной точечной пробе". Пункт 4.4.6. Первый абзац после слов: "на предприятии-изготовителе" дополнить словом в скобках " поставщике " а слова: "в заводской лаборатории" заменить словами: "в лаборатории предприятия". Пункт 4.4.7. В первом абзаце второе предложение изложить в новой редакции: "Одна из них предназначается для испытания на предприятии-потребителе вторая - для испытания при необходимости в лаборатории организации пользующейся правом проведения контрольных испытаний третья сохраняется у потребителя на случай проведения повторных испытаний или передается изготовителю поставщику в случае предъявления ему претензии". Во втором абзаце первую позицию перечисления после слов: "предприятия-изготовителя" дополнить словом в скобках " поставщика ". Пункт 4.5.2. Исключить слова: "с целью исключения влияния временных факторов". Пункт 4.5.6. В первом и втором абзацах слово "протокол" заменить словом "акт". В первом абзаце первую позицию перечисления после слов: "предприятия-изготовителя" дополнить словом в скобках " поставщика " а из пятой позиции перечисления исключить слова: "номера технологических агрегатов на которых изготовлен цемент". Пункт 4.5.7. В первом предложении слово "протокол" заменить словом "акт". Второе предложение после слов: "с пробой" дополнить словами: "которая сохраняется на предприятии-заявителе". Пункт 4.5.9. Второе предложение перед словами: "на случай проведения" изложить в новой редакции: "Одну из них используют для испытаний в лаборатории заявителя; вторую сохраняют на предприятии-заявителе". Пункт 4.5.11. Во втором абзаце слово "протокол" заменить словом "акт". Приложение А. Формулу определения S записать в новой редакции: