ДСТУ Б В.2.7-46-96

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46-96 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ==================================================================== Будівельні матеріали Цементи загальнобудівельного призначення Технічні умови До документу внесено ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.7-46-96 "Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови" затверджена наказом Держбуду України від 7 травня 2002 року № 87 і введена в дію з 1 липня 2002 року. Зміни та доповнення знаходяться в кінці документу. ! До тексту внесені поправки “БіС” №4 2002 згідно листа Держбуду України від 3 жовтня 2002 року № 5/7-212 Зміна №2 ДСТУ Б В.2.7-46-96 "Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови" затверджена наказом Мінбуду України від 5 лютого 2007 р. № 34. Вводиться в дію з 1 липня 2007 р. ТЕКСТ ЗМІНИ Розділ 1 перший абзац. Після слів: "цементи загальнобудівельного призначення" включити слова: " далі за текстом - цементи ". Третій абзац викласти в новій редакції: "Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 3.3". Четвертий абзац викласти в новій редакції: "Стандарт придатний для підтвердження відповідності". Розділ 2. Вилучити посилання на такі нормативні документи: ТУ 21 -13-6-89 ТУ 21 -26-11 -90. Доповнити посиланнями на такі нормативні документи: "ДСТУ Б В.2.7-128:2006 Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови ГОСТ 24640-91 СТ СЭВ 6824-89 Добавки для цементов. Классификация СТУ МВИ 23908222.017-04 Методика выполнения измерений массовой доли малых количеств хлор-ионов в цементах и материалах цементного производства СТУ МВВ 23908222.018-04 Методика виконання вимірювань питомої поверхні цементів методом повітропроникності метод Блейна СТУ МВИ 23908222.019-04 Методика выполнения измерений при определении ложного схватывания цементов СТУ МВИ 23908222.021-04 Определение содержания добавок в цементе. Методика выполнения измерений" Пункт 3.1.1 таблиця 1. В головці таблиці слова: " по масі " замінити словами: " за масою ". Виноску "1 "до таблиці викласти в новій редакції: "1 Значення в таблиці 1 відносяться до основних і додаткових компонентів цементу сума яких складає 100%". Пункт 3.2.1. Другий абзац. Словосполучення: "встановленим концерном "Укрцемент" замінити словосполученням: "встановленим асоціацією "Укрцемент". Третій абзац викласти в новій редакції: "- камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові відповідно до ДСТУ Б В.2.7-104. Допускається використання фосфогіпсу фторогіпсу борогіпсу та інших матеріалів які містять сульфат кальцію згідно з відповідними нормативними документами." Четвертий абзац. Слова: "за ТУ 21 -26-11 або за іншою нормативною документацією" замінити словами: "згідно з ДСТУ Б В.2.7-128 або іншими нормативними документами". П'ятий абзац. Посилання на ТУ 21 -13-6 замінити посиланням на ДСТУ Б В.2.7-128. Шостий абзац. Посилання на ТУ 21 -13-6 замінити посиланням на ДСТУ Б В.2.7-128. Сьомий абзац викласти у новій редакції: "- добавки відповідно до ГОСТ 24640 що регулюють основні властивості цементу і технологічні добавки - згідно з відповідними нормативними документами". Останній абзац. Друге речення викласти в новій редакції: "Дозвіл на застосування нових додаткових компонентів і технологічних добавок надає асоціація "Укрцемент" на підставі позитивних висновків базових організацій з науково-технічної діяльності у сфері виробництва цементів і у сфері виробництва бетонів та розчинів за результатами проведених досліджень. Дозвіл на застосування нових компонентів надається за наявності документів про їх екологічну безпеку та висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи". Пункт 3.2.2. Останнє речення вилучити. Пункт 3.2.4. Перший абзац викласти у новій редакції: "3.2.4 Цемент повинен витримувати випробування на рівномірність зміни об'єму кип'ятінням зразків у воді а при вмісті МgО в клінкері більше 5 % - випробування в автоклаві ГОСТ 310.3 ". Другий абзац. Замінити слово "випробування" на "визначення". Пункт 3.2.11 викласти у новій редакції: "3.2.11 Масова частка ангідриду сірчаної кислоти SO3 в цементі повинна відповідати величинам наведеним у таблиці 3. Таблиця 3 - Масова частка SO3 в цементі Тип цементу Марка цементу Вміст SO3 % не більше І II IV V 300 400 400Р 500 3 5 І II IV V 500Р 550 600 4 0 III Всі марки 4 0 Пункт 3.2.12 викласти в новій редакції: "3.2.12 Масова частка хлор-іонів СІ- в цементах усіх типів і марок не повинна бути більше 0 10 %". Пункт 3.5.3. Слова: "за галузевою Інструкцією" замінити словами: "згідно з галузевою методикою СТУ МВИ 23908222.021". Пункт 3.5.4. Слова: "за галузевою інструкцією" заміниш словами: "згідно з галузевою методикою СТУ МВИ 23908222.019". Підрозділ 3.5. доповнити пунктами 3.5.5 3.5.6 такого змісту: "3.5.5 Питому поверхню цементу визначають згідно з ГОСТ 310.2 та галузевою методикою СТУ МВВ 23908222.018". "3.5.6 Масову частку хлор-іонів в цементі визначають згідно з галузевою методикою СТУ МВИ 23908222.017". ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ Раздел 1 первый абзац. После слов: "цементы общестроительного назначения" включить слова: " далее по тексту - цементы ". Третий абзац изложить в новой редакции: "Требования касающиеся безопасности продукции изложены в 3.3". Четвертый абзац изложить в новой редакции: "Стандарт пригоден для подтверждения соответствия". Раздел 2. Исключить ссылки на следующие нормативные документы: ТУ 21-13-6-89 ТУ 21-26-11-90. Дополнить ссылками на следующие нормативные документы: "ДСТУ Б В.2.7-128:2006 Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови ГОСТ 24640-91 СТ СЭВ 6824-89 Добавки для цементов. Классификация СТУ МВИ 23908222.017-04 Методика выполнения измерений массовой доли малых количеств хлор-ионов в цементах и материалах цементного производства СТУ МВВ 23908222.018-04 Методика виконання вимірювань питомої поверхні цементів методом повітропроникності метод Блейна СТУ МВИ 23908222.019-04 Методика выполнения измерений при определении ложного схватывания цементов СТУ МВИ 23908222.021 -04 Определение содержания добавок в цементе. Методика выполнения измерений41 Пункт 3.1.1 таблица 1. Сноску "1 " к таблице изложить в новой редакции: "1 Значения в таблице 1 относятся к основным и дополнительным компонентам цемента сумма которых составляет 100 %". Пункт 3.2.1. Второй абзац. Словосочетание: "установленному концерном "Укрцемент" заменить словосочетанием: "установленному ассоциацией "Укрцемент". Третий абзац изложить в новой редакции: "- камень и щебень гипсовые и гипсоангидритовые согласно ДСТУ Б В.2.7-104. Допускается использование фосфогипса фторогипса борогипса и других материалов содержащих сульфат кальция по соответствующим нормативным документам". Четвертый абзац. Слова: "по ТУ 21-26-11 или другой нормативной документации" заменить словами: "по ДСТУ Б В.2.7-128 или по другим нормативным документам". Пятый абзац. Ссылку на ТУ 21 -13-6 заменить ссылкой на ДСТУ Б В.2.7-128. Шестой абзац. Ссылку на ТУ 21-13-6 заменить ссылкой на ДСТУ Б В.2.7-128. Седьмой абзац изложить в новой редакции: "- добавки согласно ГОСТ 24640 регулирующие основные свойства цемента и технологические добавки - по соответствующим нормативным документам". Последний абзац. Второе предложение изложить в новой редакции: "Разрешение на применение новых дополнительных компонентов и технологических добавок дает ассоциация "Укрцемент" на основании положительного заключения базовых организаций по научно-технической деятельности в сфере производства цементов и в сфере производства бетонов и растворов по результатам проведенных исследований. Разрешение на применение новых компонентов выдается при наличии документов об их экологической безопасности и заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы". Пункт 3.2.2. Последнее предложение исключить. Пункт 3.2.4. Первый абзац изложить в новой редакции: "3.2.4 Цемент должен выдерживать испытание на равномерность изменения объема кипячением образцов в воде а при содержании МgО в клинкере более 5 % - испытание в автоклаве ГОСТ 310.3 ". Второй абзац. Заменить слово "испытании" на "определении". Пункт 3.2.11 изложить в новой редакции: "3.2.11 Массовая доля ангидрида серной кислоты SO3 в цементе должна соответствовать величинам приведенным в таблице 3. Таблица 3 - Массовая доля SO3 в цементе Тип цемента Марка цемента Содержание SO3 % не более I. II IV V 300 400 400Р 500 3 5 I. II IV V 500Р 550 600 4 0 III Все марки 4 0 Пункт 3.2.12 изложить в новой редакции: "3.2.12 Массовая доля хлор-ионов СІ- в цементах всех типов и марок не должна быть более 0 10 %". Пункт 3.5.3. Слова: "по отраслевой инструкции" заменить словами: "по отраслевой методике CТУ МВИ 23908222.021". Пункт 3.5.4. Слова: "по отраслевой инструкции" заменить словами: "по отраслевой методике СТУ МВИ 23908222.019". Подраздел 3.5 дополнить пунктами 3.5.5 3.5.6 такого содержания: "3.5.5 Удельную поверхность цемента определяют по ГОСТ 310.2 и отраслевой методике СТУ МВВ 23908222.018". "3.5.6 Массовую долю хлор-ионов в цементе определяют по отраслевой методике СТУ МВИ 23908222.017". Держкоммістобудування України Київ 1996 ДСТУ Б В.2.7-46-96 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Відкритим акціонерним товариством «Укрдіцемент» ВИКОНАВЦІ А.Й.Здоров канд.техн.наук; М.В.Бабич; Е.Є.Кіряєва канд.техн.наук; Л.С.Полонська 2 ВНЕСЕНО Управлінням будівельної індустрії механізації і виробничої кооперації у будівництві Держкоммістобудування України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Держкоммістобудування України від 3.10.1996 №178 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ З наданням чинності цьому стандарту на території України припиняють дію ГОСТ 10178-85 ГОСТ 22266-76 в частині вимог до пуцоланового цементу ДСТУ Б В.2.7-46-96 Зміст Вступ .............................. IV 1 Галузь використання ..................... 1 2 Нормативні посилання .................... 1 3 Вимоги ............................. 5 3.1 Класифікація і позначення ................. 5 3.2 Загальні технічні вимоги .................. 6 3.3 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища ............................................ 13 3.4 Правила приймання ..................... 14 3.5 Методи випробувань .................... 15 3.6 Пакування маркування транспортування і зберігання 15 3.7 Гарантії виготовлювача .................. 15 ДСТУ Б В.2.7-46-96 Вступ Входження України у Європейське співтовариство ставить завдання ідентифікації якісних показників продукції що виробляється. Це в повній мірі стосується цементу який використовується як в межах країни так і поставляється за кордон. Більшість європейських країн при виробництві цементу користуються стандартами EN 196 на методи випробування цементів і планують перехід на загальноєвропейський стандарт EN 197 на цементи який передбачається ввести в дію в 1996 році. Метою даної роботи є створення державного стандарту України на цемент загальнобудівельного призначення. При цьому з метою підвищення і стабілізації якості цементу а також гармонізації його споживчих властивостей передбачається наближення технічних вимог даного стандарту до технічних вимог прийнятих в європейському стандарті проекті ENV 197. Мається також на увазі що цементними заводами України буде здійснено поступовий перехід на методи випробування цементів за європейським стандартом EN 196 що дозволить надалі практично повністю ідентифікувати український стандарт на цементи загальнобудівельного призначення з європейським стандартом. Даний стандарт поширюється на цементи загальнобудівельного призначення на основі портландцементного клінкеру крім цементів до яких ставляться спеціальні вимоги і які виробляються згідно з відповідними стандартами і технічними умовами. Стандарт може використовуватися при сертифікації цементів. ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.1 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ================================================================== Будівельні матеріали Цементи загальнобудівельного призначення Технічні умови Строительные материалы Цементы общестроительного назначения Технические условия Building materials Common cements Specifications Чинний від 1997-01-01 1 Галузь використання Цей стандарт поширюється на цементи загальнобудівельного призначення що виготовляються на основі портландцементного клінкеру. Стандарт не поширюється на цементи до яких ставляться спеціальні вимоги і які виготовляються за відповідними стандартами і технічними умовами. Вимоги викладені в 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.7 3.3.8 3.5 є обов'язковими. Стандарт придатний для цілей сертифікації. 2 Нормативні посилання У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.2 ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-технические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация ГОСТ 12.4.013-75 ССБТ. Очки защитные ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.3 ГОСТ 12.4.127-83 ССБТ. Обувь специальная. Номенклатура показателей качества ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости помола ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты сроков схватывания и равномерности изменения объема ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения прочности при изгибе и сжатии ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов ГОСТ 4013-82 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия ГОСТ 22236-85 Цементы. Правила приемки ГОСТ 22237-85 Цементы. Упаковка маркировка транспортирование и хранение ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия. ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.4 ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия. ТУ 13-6-89 Добавки к цементу. Добавки-наполнители. Технические условия ТУ 21-26-11-90 Добавки для цементов. Активные минеральные добавки. Технические условия МУ № 3936-85 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны МУ № 4436-87 Гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и системах вентиляционных установок РБН 356-91 Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів України СН-245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН № 3223-85 Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах СН № 4088-86 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.05-91 Отопление вентиляция и кондиционирование СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания СНиП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве СП№ 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.5 СП № 4946-89 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест СанПиН №4630-88 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест EN 196-1 Methods of testing cement. Determination of strength. EN 196-3 Methods of testing cement. Determination of setting time and soundness. EN 196-6 Methods of testing cement. Determination of fineness. 3 Вимоги Цемент повинен виготовлятися у відповідності з вимогами цього стандарту за технологічним регламентом що затверджений підприємством-виготовлювачем. 3.1 Класифікація і позначення 3.1.1 За речовинним складом і міцністю на стиск в 28-добовому віці за ГОСТ 310.4 цемент поділяють на такі типи таблиця 1 і марки: - Тип І - портландцемент від 0 до 5 % мінеральних добавок марки 300 400 500 550 600; - Тип II - портландцемент з добавками від 6 до 35 % мінеральних добавок марки 300 400 500 550 600; - Тип III - шлакопортландцемент від 36 до 80 % доменного гранульованого шлаку марки 300 400 500; - Тип IV - пуцолановий цемент від 21 до 55 % мінеральних добавок марки 300 400 500; - Тип V - композиційний цемент від 36 до 80 % мінеральних добавок марки 300 400 500. 3.1.2 За міцністю в ранньому віці після двох або семи діб тверднення цементи марок 400 і 500 поділяють на два види: цемент із звичайною міцністю в ранньому віці і цемент з високою міцністю в ранньому віці швидкотверднучий . 3.1.3 Умовне позначення цементу повинно включати: - позначення типу цементу і його марку за 3.1.1; ДСТУ Б В. 2.7-46-96 С.6 - повне або скорочене найменування цементу згідно з таблицею 1; - позначення цементу з високою міцністю в ранньому віці - Р; - позначення пластифікації і гідрофобізації цементу -ПЛ ГФ; - позначення цементу одержаного на основі клінкеру нормованого складу - Н; - позначення даного стандарту. Приклад умовного позначення портландцементу марки 400 з добавкою до 20% шлаку пластифікованого з високою міцністю в ранньому віці: ПЦ ІІ/А-Ш-400Р-ПЛ ДСТУ... 3.2 Загальні технічні вимоги 3.2.1 При виробництві цементів використовують: - портландцементний клінкер хімічний склад якого відповідає технологічному регламенту. Масова доля оксиду магнію MgO в клінкері не повинна перевищувати 5%. Для окремих підприємств за переліком встановленим концерном «Укрцемент» у зв'язку з особливостями хімічного складу сировини що використовується допускається вміст у клінкері від 5 до 6% MgO за умови забезпечення рівномірності зміни об'єму при випробуванні в автоклаві; - гіпсовий і гіпсоангідритовий камінь згідно з ГОСТ 4013. Допускається використання фосфогіпсу фторогіпсу борогіпсу та інших матеріалів які містять сульфат кальцію за відповідною нормативною документацією; - гранульовані доменні шлаки згідно з ГОСТ 3476 пуцоланові добавки осадочного і вулканічного походження а також промислові пуцолани - за ТУ 21-26-11 або за іншою нормативною документацією. Зола-виносу в таблиці 1 класифікована як окремий вид; - вапняк хімічний склад якого відповідає вимогам ТУ 21-13-6 до карбонатних порід; - добавки-наповнювачі за ТУ 21-13-6; - добавки що регулюють основні властивості цементу і технологічні добавки за відповідною нормативною документацією. ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.7 Типи і склад цементів Таблиця 1 Тип це-мен-ту Наймену-вання Позна- чення У відсотках по масі 1/ Основні компоненти Додаткові компоненти 4/ Клінкер Домен-ний грану-льо-ваний шлак Ш Пуцо-лана 2/ П Зола-виносу 3 Вапняк 3/ В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 І Портландцемент ПЦ1 95-100 - - - - 0-5 II Портланд- цемент з добавками: -портланд- цемент з добавкою шлаку; ПЦ ІІ/А-Ш ПЦ ІІ/Б- Ш 80-94 65-79 6-20 21-35 - - - - - - - - 0-5 0-5 - портланд- цемент з добавкою пуцолани; ПЦ ІІ-П 80-94 - 6-20 - - 0-5 - портландцемент з добавкою золи-виносу; ПЦ ІІ-3 80-94 - - 6-20 - 0-5 ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.8 Продовження таблиці 1 Тип це-мен-ту Наймену-вання Позна- чення У відсотках по масі 1/ Основні компоненти Додаткові компоненти 4/ Клінкер Домен-ний грану-льо-ваний шлак Ш Пуцо-лана 2/ П Зола-виносу 3 Вапняк 3/ В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -портландцемент з добавкою вапняку; ПЦ ІІ-В 80-94 - - - 6-20 0-5 -компози- ційний портланд- цемент 5/ ПЦ ІІ/А-К 80-94 сумарно 6-206/ ПЦ ІІ/Б-К 65-79 сумарно 21-356/7/ ІІІ Шлакопорт- ландцемент ШПЦ ІІІ/А 35-64 36-65 - - - 0-5 ШПЦ ІІІ/Б 20-34 66-80 - - - 0-5 ІV Пуцолано- вий цемент ПЦЦ ІV/А 65-79 - 21-35 - 0-5 ПЦЦ ІV/Б 45-64 - 36-55 - 0-5 ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.9 Закінчення таблиці 1 Тип це-мен-ту Наймену-вання Позна- чення У відсотках по масі 1/ Основні компоненти Додаткові компоненти 4/ Клінкер Домен-ний грану-льо-ваний шлак Ш Пуцо-лана 2/ П Зола-виносу 3 Вапняк 3/ В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V Компози- ційний цемент 5/ КЦ V/А 40-64 18-40 10-20 - 0-5 КЦ V/Б 20-39 41-60 20-40 - 0-5 1/ Значення в таблиці 1 відносяться до основних компонентів цементу за винятком сульфату кальцію і технологічних добавок. 2/ Вміст добавок осадочного походження не повинен перевищувати 10% від маси цементу. 3/ Вміст глин - не повинен перевищувати 1 2% по масі. 4/ Додатковими компонентами можуть бути активні мінеральні добавки якщо вони не входять до складу цементу як основні компоненти добавки-наповнювачі та добавки що прискорюють тверднення або підвищують міцність цементу. 5/ Цемент повинен містити крім клінкеру не менше двох основних компонентів. 6/ Вміст додаткових компонентів не повинен перевищувати 5% від маси цементу. 7/ Вміст вапняку а також сумарний вміст пуцолани і золи-виносу обмежуються 20%. ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.10 Для вирішення питання щодо використання в складі цементу інших матеріалів необхідно провести випробування цементів з новою добавкою та бетонів і розчинів на їх основі і розробити відповідний нормативний документ. Дозвіл на застосування нових добавок дає базова організація з нормування та стандартизації у галузі цементного виробництва за наявності документа про їх екологічну безпеку та позитивного висновку базової організації з стандартизації бетонів і розчинів. 3.2.2 Склад цементів і масова доля в них компонентів повинні відповідати величинам наведеним в таблиці 1. Допускається введення в цемент при його помелі спеціальних пластифікуючих та гідрофобізуючих поверхнево-активних добавок в кількості не більше 0 3% від маси цементу в перерахунку на суху речовину добавки. При виробництві цементу для інтенсифікації помелу допускається введення технологічних добавок що не погіршують якість цементу в кількості не більше 1% в тому числі органічних не більше 0 15% від маси цементу. Ефективність використання технологічних добавок а також відсутність їх негативного впливу на властивості бетону повинні бути підтверджені результатами випробувань цементу і бетону. Дозвіл на застосування нових технологічних добавок дає базова організація з нормування та стандартизації у галузі цементного виробництва. 3.2.3 Стандартна міцність цементів міцність при стиску у віці 28 діб а також рання міцність у віці двох або семи діб повинні задовольняти вимоги таблиці 2. Виготовлювач повинен рівномірно у міру того як проводиться відвантаження визначати активність при пропарюванні згідно з ГОСТ 22236 не менше ніж 20% партій цементу відвантажених за квартал. ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.11 Вимоги до міцності цементів Таблиця 2 Марка цементу Міцність при стиску в МПа не менше 2 доби 7 діб 28 діб 300 - 15 0 30 0 400 - 20 0 40 0 400Р 15 0 - 40 0 500 15 0 - 50 0 500Р 25 0 - 50 0 550 20 0 - 55 0 600 25 0 - 60 0 3.2.4 Цемент повинен показувати рівномірність зміни об'єму при випробуванні зразків кип'ятінням у воді а при вмісті MgO в клінкері більше 5% - в автоклаві ГОСТ 310.3 . При випробуванні рівномірності зміни об'єму цементу з застосуванням методу Ле-Шательє згідно з EN 196-3 розширення для всіх типів і марок цементу не повинно перевищувати 10 мм. 3.2.5 Початок тужавлення всіх типів цементу марок 300 400 і 500 повинен наставати не раніше 60 хв марок 550 і 600 - не раніше 45 хв а кінець - не пізніше 10 год від початку замішування. Виготовлювач повинен випробувати цемент на наявність ознак хибного тужавлення рівномірно по мірі відвантаження але не менше ніж 20% відвантажених партій. 3.2.6 Тонкість помелу цементу повинна бути такою щоб при просіюванні його крізь сито № 008 за ГОСТ 6613 проходило не менше 85% маси проби що просіюється. 3.2.7 Для бетону дорожніх і аеродромних покриттів залізобетонних напірних і безнапірних труб залізобетонних шпал мостових конструкцій стояків опор високовольтних ліній електропередачі контактної мережі залізничного транспорту і освітлення повинен поставлятись цемент що виготовляється на основі клінкеру нормованого складу з вмістом трикальцієвого алюмінату С3А в кількості не більше 8% по масі. Для цих виробів за узгодженням із споживачем повинен поставлятись один із таких видів цементу: - ПЦ І-400-Н ПЦ І-500-Н без добавок - для всіх виробів; - ПЦ І-500-Н з вмістом добавок до 5% - для труб шпал опор мостових конструкцій незалежно від виду добавки для напірних труб повинен поставлятись цемент 1 або 2 групи за ефективністю пропарювання за ДСТУ Б В.2.7-112 ; - ПЦ ІІ/А-Ш-400-Н і ПЦ П/А-Ш-500-Н - для бетону дорожніх і аеродромних покриттів при використанні добавки гранульованого шлаку в кількості не більше 15%. ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.12 Початок тужавлення портландцементу для бетону дорожніх і аеродромних покриттів повинен наступати не раніше 2 год портландцементу для труб - не раніше 2 год 15 хв від початку замішування цементу. За узгодженням виготовлювача із споживачем допускаються інші строки тужавлення. Питома поверхня портландцементу з добавкою шлаку для бетону дорожніх і аеродромних покриттів повинна бути не менше 280 м2/кг. 3.2.8 Рухливість цементно-піщаного розчину складу 1:3 з пластифікованих цементів всіх видів повинна бути такою щоб при водоцементному відношенні 0 4 розплив стандартного конусу був не менше 135 мм. Гідрофобний цемент не повинен вбирати в себе воду протягом 5 хв від моменту нанесення краплі води на поверхню шару цементу. 3.2.9 Втрати при прожарюванні портландцементу тип І і шлакопортландцементу тип III не повинні перевищувати 5% по масі. 3.2.10 Нерозчинний залишок портландцементу тип І і шлакопортландцементу тип III не повинен перевищувати 5% по масі. 3.2.11 Масова частка ангідриду сірчаної кислоти SO3 в цементі повинна відповідати величинам наведеним у таблиці 3. Таблиця 3 Масова частка SO3 в цементі у відсотках Тип цементу Марка цементу Вміст SO3 не менше не більше І ІІ ІV V 300 400 400Р 500 1 0 3 5 І ІІ ІV V 500Р 550 600 1 0 4 0 III Всі марки 1 0 4 0 3.2.12 Виготовлювач повинен проводити періодичне не менше одного разу на місяць визначення вмісту хлоридів в цементах усіх типів і марок і за вимогою споживача давати відповідну інформацію. 3.2.13 Вміст лужних оксидів Na2O і К2O у перерахунку на Na2O Na2O + 0 658 К2O в цементах що призначаються для виготовлення масивних бетонних і залізобетонних споруд з використанням реакційноздатного заповнювача встановлюється за узгодженням із споживачем. ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.13 3.3 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища 3.3.1 Цемент загальнобудівельного призначення і сировинні компоненти що застосовуються при його виробництві відповідають четвертому класу небезпечності за ГОСТ 12.1.005 і відносяться до речовин малонебезпечних згідно з класифікацією за ГОСТ 12.1.007. Цементний пил виявляє фіброгенну і шкіроподразну дію. 3.3.2 Цемент загальнобудівельного призначення як бездобавочний так і з мінеральними добавками є пожежовибухобезпечною речовиною не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах в присутності інших речовин. В стічних водах дає слаболужну реакцію. 3.3.3 Гранично допустима концентрація ГДК цементного пилу в повітрі робочої зони не повинна перевищувати 6 мг/м3 у відповідності з ГОСТ 12.1.005. Середньозмінний вміст пилу не повинен перевищувати величину ГДК. 3.3.4 При виконанні виробничих операцій які супроводжуються виділенням в повітряне середовище цементного пилу в концентраціях що перевищують ГДК необхідне застосування індивідуальних засобів захисту: респіраторів « Лепесток » - за ГОСТ 12.4.028; спецодягу - за ГОСТ 27574 та ГОСТ 27575; спецвзуття - за ГОСТ 12.4.127; захисних окулярів - за ГОСТ 12.4.013. 3.3.5 Вміст цементного пилу в повітрі робочої зони повинен визначатись згідно з вимогами МУ № 4436-87 і МУ № 3936-85. Періодичність контролю - не менше одного разу за квартал згідно з ГОСТ 12.1.005. 3.3.6 Рівні вмісту шкідливих речовин у викидах вентиляційних установок повинні відповідати вимогам СН-245-71 і СП № 4946-89. 3.3.7 Технологічні стічні води скидаються в каналізацію відповідно до вимог СанПиН № 4630-88. 3.3.8 Цемент загальнобудівельного призначення сировинні матеріали і добавки що застосовуються в процесі його виробництва цементу за радіонуклідним складом і радіаційною безпекою повинні відповідати вимогам РБН 356. Сумарна питома активність природних радіонуклідів в матеріалі не повинна перевищувати 370 Бк/кг. ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.14 3.3.9 Виробничі приміщення повинні бути обладнані системами припливно-витяжної вентиляції аспірації та опалення за ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05-91; освітлення - за СНиП ІІ-4-79; водопровідною системою та каналізацією - за СНиП 2.04.01-85; питною водою - за ГОСТ 2874; побутовими приміщеннями - за СНиП 2.09.04-87. 3.3.10 Мікроклімат у виробничих приміщеннях повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005 і СН № 4088-86. 3.3.11 Рівень шуму в робочій зоні і виробничих приміщеннях повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003 і СН № 3223-85. Працюючі в зонах з рівнем звуку що перевищує допустимий повинні забезпечуватись засобами індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.051. 3.3.12 Захист від вібрації необхідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.1.012. 3.3.13 У виробничих приміщеннях необхідно дотримуватись вимог правил пожежної безпеки у відповідності з ГОСТ 12.1.004 та електробезпеки - з ГОСТ 12.1.019. 3.3.14 Технологічне обладнання і виробничі процеси повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003 СП № 1042-73 і ГОСТ 12.3.002. 3.3.15 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійснюватись відповідно до вимог СНиП ІІІ-4-80* і ГОСТ 12.3.009. 3.3.16 При проведенні робіт повинні виконуватись загальні вимоги захисту працюючих згідно з ГОСТ 12.4.011. 3.3.17 Для охорони шкіри рук працюючих слід використовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.010 і ГОСТ 12.4.068. 3.3.18 Попередні і періодичні огляди працюючого персоналу повинні провадитися згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.1994р. № 45. 3.3.19 До самостійної роботи можуть допускатися особи не молодші 18 років що пройшли медичний огляд інструктаж з техніки безпеки і навчання за спеціальністю. 3.4 Правила приймання 3.4.1 Приймання цементів проводять згідно з ГОСТ 22236. ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.15 3.4.2 Контроль на радіаційну активність цементу і видання сертифікату радіаційної якості виконують за РБН 356-91. 3.5 Методи випробувань 3.5.1 Визначення фізико-механічних властивостей цементу проводять згідно з ГОСТ 310.1- ГОСТ 310.4. Допускається за вимогою споживача додатково провадити фізико-механічні випробування цементів за EN 196-1 EN 196-3 EN 196-6. 3.5.2 Хімічний аналіз цементу здійснюють за ГОСТ 5382. 3.5.3 Кількість добавок в цементі визначають за галузевою інструкцією. 3.5.4 Наявність ознак хибного тужавлення перевіряють за галузевою інструкцією. 3.6 Пакування маркування транспортування і зберігання 3.6.1 Пакування маркування транспортування і зберігання проводять за ГОСТ 22237. 3.7 Гарантії виготовлювача 3.7.1 Завод-виготовлювач гарантує відповідність цементу всім вимогам даного стандарту при дотриманні правил його транспортування і зберігання: при поставці в тарі - на протязі 45 діб після відвантаження для цементів з високою міцністю в ранньому віці і 60 діб - для решти цементів; при поставці навалом - на момент одержання цементу споживачем але не більше 45 діб після відвантаження для цементів з високою ранньою міцністю і 60 діб -для решти цементів. 3.7.2 Замовник за домовленністю з виготовлювачем може одержати додаткову крім зазначеної в паспорті інформацію про характеристику партії цементу що відвантажується на його адресу. ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.16 УДК Ж 12 91.100.10 Ключові слова: стандарт цементи класифікація технічні вимоги вимоги безпеки правила приймання методи випробувань. ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.7-46-96 "Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови" затверджена наказом Держбуду України від 7 травня 2002 року № 87 і введена в дію з 1 липня 2002 року. ТЕКСТ ЗМІНИ Розділ 1. Третій абзац викласти в новій редакції: "Вимоги викладені в 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.7 підрозділі 3.3 є обов'язковими". Розділ 2. Вилучити посилання на такі нормативні документи: "ГОСТ 12.4.013-75 ГОСТ 12.4.127-83 ГОСТ 4013-82 ГОСТ 22236-85 ГОСТ 22237-85 РБН 356-91 СН 245-71 СН № 3223-85 СН № 4088-86". Доповнити посиланнями на такі нормативні документи: ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови ДСТУ 3242-95 Взуття спеціальне. Номенклатура показників якості ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ТУ У В.2.7-00030937.12-98 Клінкер портландцементний товарний . Технічні умови. В найменуванні ГОСТ 12.1.005-88 слова: "санитарно-технические требования" замінити словами: "санитарно-гигиенические требования". Найменування ГОСТ 12.1.012-90 " Вибрация. Общие требования безопасности" замінити найменуванням: " Вибрационная безопасность. Общие требования". В найменуванні ГОСТ 12.1.019-79 слова: «Общие требования» замінити словами: «Общие требования и номенклатура видов защиты». Позначення "ТУ 13-6-89" замінити позначенням "ТУ 21-13-6-89". Найменування СанПиН № 4630-88 "Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест" замінити найменуванням: "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения". Пункт 3.1.1 таблиця 1. Для II типу цементу останні два рядки у графах 4-9 записати в новій редакції: 80-94 сумарно 6-20 0-5 65-79 сумарно 21-357 0-5 Виноску “1 ” викласти в новій редакції: “1 Значення в таблиці 1 відносяться до основних і додаткових компонентів цементу”. Виноску “6 ” вилучити. Пункт 3.1.3 викласти в новій редакції: "3.1.3 Умовне позначення цементу повинно включати: а позначення цементу згідно з таблицею 1; б марку цементу за 3.1.1; в для відповідних цементів: 1 позначення високої міцності в ранньому віці - Р; 2 позначення пластифікації і гідрофобізації цементу - ПЛ ГФ; 3 позначення цементу одержаного на основі клінкеру нормованого складу - Н; г позначення даного стандарту. Приклад умовного позначення портландцементу марки 400 з добавкою до 20% шлаку пластифікованого з високою міцністю в ранньому віці: ПЦ ІІ/А-Ш-400Р-ПЛ ДСТУ Б В.2.7-46-96". Пункт 3.2.1 після слів: "при випробуванні в автоклаві" доповнити таким реченням: "Клінкер портландцементний товарний повинен відповідати вимогам ТУ У Б В.2.7-00030937-12". Наступний абзац викласти в повій редакції: "- камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові згідно з ДСТУ Б В.2.7-104". Пункт 3.2.3 другий абзац. Посилання в дужках: " згідно з ГОСТ 22236 " замінити посиланням: " згідно з ДСТУ Б В.2.7-112 ". Пункт 3.2.5. Другий абзац вилучити. Доповнити пунктом 3.2.5а такого змісту: "3.2.5а Виготовлювач повинен випробувати цемент на наявність ознак хибного тужавлення рівномірно по мірі відвантаження але не менше ніж 20% відвантажених партій". Пункт 3.2.7. Третій абзац викласти в новій редакції: "ПЦ І-400-Н ПЦ І-500-Н ПЦ І-550-Н без добавок - для всіх виробів". Четвертий абзац. Слова: "пропарювання згідно з ГОСТ 22236" замінити словами: "пропарювання згідно з ДСТУ Б В.2.7-112". Пункт 3.2.11. В тексті пункту і в назві таблиці слова: "в цементі" замінити словами: "в готовому цементі". Пункт 3.3.4. Вилучити слова: "в концентраціях що перевищують ГДК". Посилання: 'ТОСТ 12.4.127" замінити посиланням: "ДСТУ 32422". Пункт 3.3.6. Вилучити слова: "СН-245-71 і". Пункт 3.3.8. Посилання: "РБН 356" замінити посиланням: "ДБН В.1.4-1.01". Другий абзац вилучити. Пункт 3.3.10 Посилання: "СН № 4088-86" замінити посиланням: "ДСН 3.3.6.042-99". Пункт 3.3.11. Посилання: "СН № 3223-85" замінити посиланням: "ДСН 3.3.6.037-99". Пункт 3.4.1. Посилання: "ГОСТ 22236" замінити посиланням: "ДСТУ Б В.2.7-112". Пункт 3.4.2 викласти в новій редакції: "3.4.2 Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів в цементі контролюється згідно з ДБН В. 1.4-2.01". Пункт 3.6.1. Посилання: 'ТОСТ 22237" замінити посиланням: "ДСТУ Б В.2.7-112". ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ Раздел 1. Третий абзац изложить в новой редакции: "Требования изложенные в 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.7 подразделе 3.3 являются обязательными". Раздел 2. Исключить ссылки на следующие нормативные документы: "ГОСТ 12.4.013-75 ГОСТ 12.4.127-83 ГОСТ 4013-82 ГОСТ 22236-85 ГОСТ 22237-85 РСН 356-91 СН 245-71 СН № 3223-85 СН № 4088-86". Дополнить ссылками на следующие нормативные документы: ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Камень и щебень гипсовые и гипсоангидритовые для производства вяжущих материалов. Технические условия ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементы. Общие технические условия ДСТУ 3242-95 Взуття спеціальне. Номенклатура показників якості ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве. Регламентированные радиационные параметры. Допустимые уровни ДБН В. 1.4-2.01-97 Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве. Радиационный контроль строительных материалов и объектов строительства ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ТУ У В.2.7-00030937.12-98 Клінкер портландцементний товарний . Технічні умови. В наименовании ГОСТ 12.1.005-88 слова: "санитарно-технические требования" заменить словами: "санитарно-гигиенические требования". Наименование ГОСТ 12.1.012-90 "Вибрация. Общие требования безопасности" заменить наименованием: "Вибрационная безопасность. Общие требования". В наименовании ГОСТ 12.1.019-79 слова: “Общие требования” заменить словами: “Общие требования и номенклатура видов защиты”. В наименовании ГОСТ 12.1.019-79 слова: "Общие требования" заменить словами: "Общие требования и номенклатура видов защиты". Обозначение "ТУ 13-6-89" заменить обозначением "ТУ 21-13-6-89". Наименование СанПиН № 4630-88 "Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест" заменить наименованием: "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения". Пункт 3.1.1 таблица 1. Для II типа цемента последние две строки в графах 4-9 записать в новой редакции: 80-94 суммарно 6-20 0-5 65-79 суммарно 21-357 0-5 Сноску “1 ” изложить в новой редакции: “1 Значения в таблице 1 относятся к основным и дополнительным компонентам цемента". Сноску “6 ” исключить. Пункт 3.1.3 изложить в новой редакции: "3.1.3 Условное обозначение цемента должно включать: а обозначение цемента в соответствии с таблицей 1; б марку цемента по 3.1.1; в для соответствующих цементов: 1 обозначение высокой прочности в раннем возрасте - Р; 2 обозначение пластификации и гидрофобизации цемента - ПЛ ГФ; 3 обозначение цемента полученного на основе клинкера нормированного состава - Н; г обозначение данного стандарта. Пример условного обозначения портландцемента марки 400 с добавкой до 20% шлака пластифицированного с высокой прочностью в раннем возрасте: ПЦ ІІ/А-Ш-400Р-ПЛ ДСТУ Б В.2.7-46-96". Пункт 3.2.1 после слов: "при испытании в автоклаве" дополнить следующим предложением: "Клинкер портландцементный товарный должен отвечать требованиям ТУ У Б В.2.7-00030937-12". Следующий абзац изложить в новой редакции: "- камень и щебень гипсовые и гипсоангидритовые по ДСТУ Б В.2.7-104". Пункт 3.2.3 второй абзац. Ссылку в скобках: " по ГОСТ 22236 " заменить ссылкой: " по ДСТУ Б В.2.7-112 ". Пункт 3.2.5. Второй абзац исключить. Дополнить пунктом 3.2.5а следующего содержания: "3.2.5а Изготовитель должен испытывать цемент на наличие признаков ложного схватывания равномерно по мере отгрузки но не менее чем 20% отгруженных партий". Пункт 3.2.7. Третий абзац изложить в новой редакции: "ПЦ I-400-H ПЦ I-500-H ПЦ 1-550-Н без добавок - для всех изделий". Четвертый абзац. Слова: "пропаривания по ГОСТ 22236" заменить словами: "пропаривания по ДСТУ Б В.2.7-112". Пункт 3.2.11. В тексте пункта и в названии таблицы слова: "в цементе" заменить словами: "в готовом цементе". Пункт 3.3.4. Исключить слова: "в концентрациях превышающих ПДК". Ссылку: "ГОСТ 12.4.127" заменить ссылкой: "ДСТУ 3242". Пункт 3.3.6. Исключить слова: "СН-245-71 и". Пункт 3.3.8. Ссылку: "РСН 356" заменить ссылкой: "ДБН В.1.4-1.01". Второй абзац исключить. Пункт 3.3.10. Ссылку: "СН № 4088-86" заменить ссылкой: "ДСН 3.3.6.042-99". Пункт 3.3.11. Ссылку: "СН № 3223-85" заменить ссылкой: "ДСН 3.3.6.037-99". Пункт 3.4.1. Ссылку: "ГОСТ 22236" заменить ссылкой: "ДСТУ Б В.2.7-112". Пункт 3.4.2 изложить в новой редакции: "3.4.2 Эффективная суммарная удельная активность естественных радионуклидов в цементе контролируется по ДБН В.1.4-2.01". Пункт 3.6.1. Ссылку: "ГОСТ 22237" заменить ссылкой: "ДСТУ Б В.2.7-112".