Інструкція щодо заповнення форми галузевої статистичної звітності N 40-здоров. Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З N 132 від 04.04.2001 Про затвердження галузевої статистичної звітної форми N 40-здоров З метою удосконалення організаційної роботи з питань стану забезпеченості установ державної санітарно-епідеміологічної служби ресурсами підготовки та атестації лікарів епідемічного благополуччя населення Н А К А З У Ю: 1. Затвердити галузеву статистичну звітну форму N 40-здоров "Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної дезінфекційної протичумної станції" додається та інструкцію щодо заповнення форми галузевої статистичної звітності N 40-здоров "Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної дезінфекційної протичумної станції" додається . 2. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва і Севастополя водного повітряного і залізничного транспорту СЕС медсанчастин Кримської протичумної станції забезпечити впровадження галузевої статистичної звітності форми N 40-здоров "Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної дезінфекційної протичумної станції". 3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Головного санепідуправління МОЗ України Бережнова С.П. Перший заступник Міністра Головний державний санітарний лікар України О.О.Бобильова Затверджено Наказ МОЗ України 04.04.2001 N 132 Інструкція щодо заповнення форми галузевої статистичної звітності N 40-здоров "Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної дезінфекційної протичумної станції" Загальні положення 1. Галузеву статистичну звітність за формою N 40-здоров "Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної дезінфекційної протичумної станції" річна надалі - форма N 40-здоров заповнюють відповідальні особи санітарно-епідеміологічних дезінфекційних протичумної станцій системи МОЗ України надалі - СЕС . Звіт за ф.40-здоров складається районними міськими обласними республіканською портовими лінійними басейновими санітарно-епідеміологічними станціями цивільної авіації медико-санітарних частин залізниць а також дезінфекційною протичумною станціями. 2. На титульному листі у лівому верхньому кутку вписується найменування і адреса установи куди надсилається звіт. У паспортній частині вказується назва установи і категорія для санітарно-епідеміологічної станції - районна міська обласна та ін. . Санепідстанції на водному залізничному транспорті складають звіт за лінійним принципом і зведений звіт надсилають один примірник в обласну республіканську санепідстанцію другий примірник - в Центральну санепідстанцію МОЗ України. СЕС цивільної авіації СЕС спеціалізованих медико-санітарних частин Кримська протичумна станція складають звіт по установі та надсилають на ті ж адреси. Мережа структура Таблиця 1. Санітарно-епідеміологічні установи У зведених звітах санітарно-епідеміологічної станції II і більш вищого рівня приводиться число санепідстанцій по групах дані яких відображені в звіті по місту області республіці басейну залізниці. Наприклад: для умов області обласні СЕС - 1 міські СЕС міст з районним поділом - 1 міські/районні СЕС в містах - 4 СЕС сільських районів - 12 дезстанція - 1 і т. і. Таблиця 2. Відділи і відділення що належать до складу санітарно-епідеміологічної станції У таблиці 2 вказуються структурні підрозділи які є в установі. Відділи і відділення які входять до складу санепідстанцій I рівня тобто районні та міські санепідстанції міста без районного поділу чи міста з районним поділом але які не мають районних санепідстанцій підкреслюються. У зведених звітах санітарно-епідеміологічних станцій II і більш вищих рівней при заповненні цієї таблиці по кожному рядку проставляють число відділів і відділень - всього і дробом їх число в районних санепідстанціях сільських районів. Ресурси Таблиця 3. Забезпеченість транспортними засобами Таблиця заповнюється на підставі інвентарної картки обліку основних засобів типова форма N 0С-7 . У графі 1 проставляється загальна кількість транспортних засобів що знаходяться на балансі установи. У графі 2 - кількість транспортних засобів придатних для користування. Графи 3 та 4 заповнюються виходячи з загальної кількості транспортних засобів графа 1 . У графі 5 - отримано графі 6 - вибуло за звітний період. Графа 7 заповнюється згідно з нормативами наказу МОЗ України від 21.12.92 р. N 188 "Про норми оснащення установ охорони здоров'я санітарним транспортом та про режим його роботи". В разі наявності транспортних засобів що не передбачені переліком у таблиці їх потрібно вписати додатково. Таблиця 4. Забезпеченість основними приладами та обладнанням Таблиця заповнюється на підставі типової форми N 0С-7 обліку основних засобів: Число в рядку 36 повинно дорівнювати сумі даних рядків 37 38 і 39 по всіх графах. В рядках 36 37 38 39 показують дезінфекційні камери без душових установок включаючи камери стаціонарних санпропусників. В рядку 40 показують всі дезінфекційні камери обладнані душовими установками типу ДДА АПКД-М АПКД ДДП. Стаціонарні санпропусники в цьому рядку не показують. Дані рядка 41 можуть дорівнювати сумі даних рядків 42-48 або бути більшими по всіх графах якщо є лабораторії інших найменувань. Дані рядка 49 мають дорівнювати сумі даних рядків 50-53 по всіх графах. Таблиця 5. Наявність обчислювальної техніки і програмних засобів Таблиця заповнюється на підставі технічної документації на придбану електронно-обчислювальну техніку та наявності програмного забезпечення згідно з типовою формою N 0С-7 обліку основних засобів. Дану таблицю заповнюють всі практичні установи державної санепідслужби санепідстанції дезстанції протичумна станція . У графі A таблиці записуються конкретні найменування класу техніки. Кадри Таблиця 6. Про спеціалізацію інтернатуру випускників вищих медичних закладів У графі А вказуються спеціальності з яких проводиться підготовка випускників. У графі 1 на підставі даних типової форми Т-2 "Особова картка" вказується кількість прибулих випускників які мають диплом лікаря посвідчення про направлення на роботу або довідку про право самостійного працевлаштування. У графі 2 3 4 5 вказується кількість лікарів зарахованих наказом в інтернатуру з відповідної спеціальності та базова установа де планується заочна частина стажування облміськрайсанепідстанції . Графи 6 7 заповнюються тільки на підставі документів листок непрацездатності про надання відпустки по вагітності та пологах і догляду за дитиною наказ про зміну направлення . У графі 8 вказується кількість інтернів яким присвоєно звання лікаря-спеціаліста з конкретної спеціальності. Примітка: звіт складається про всіх випускників які проходили інтернатуру в минулому році. У пояснювальній частині висвітлюється консультативно-методична допомога яку здійснювали кафедри вищих медичних закладів освіти та заклади післядипломної освіти; недоліки в організації та проведенні інтернатури заходи по поліпшенню підготовки випускників. Надається інформація про керівників лікарів-інтернів посада кваліфікаційна категорія . Таблиця 7. Кількість лікарів які підвищили кваліфікацію У графі А посади лікарів-спеціалістів вказуються лікарські посади згідно з "Переліком лікарських посад у закладах охорони здоров'я" затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.06.95 р. N 114 z0400-95 та штатним розписом установи. Графи 1 2 заповнюються в абсолютних числах - вказується кількість лікарів які пройшли курси на базах закладів післядипломної освіти за звітний рік і за останні 5 років. Примітка - враховуються лікарі які працюють в санепідустановах на кінець звітного року. Таблиця 8. Атестація лікарів-спеціалістів У графі А спеціальність вказуються лікарські спеціальності згідно з "Номенклатурою лікарських спеціальностей" затвердженою наказом МОЗ України від 19.12.97 р. N 359 z0015-98 "Про подальше удосконалення атестації лікарів". У графі 1 на підставі даних типової форми Т-2 "Особова картка" вказується кількість лікарів фізичних осіб з даної спеціальності які працюють в установах санепідслужби. Графи 2 3 4 5 6 заповнюються в абсолютних числах враховуються усі лікарі які мають кваліфікаційну категорію та своєчасно її підтвердили . Протиепідемічні заходи Таблиця 9. Обстеження інфекційних хворих та контактних осіб Дані таблиці заповнюються на основі облікових форм медичної документації NN: 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" і 357/0 "Карта епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання". Графа 1 включає дані про хворих та осіб з підозрою на інфекційне захворювання на яких надійшли первинні екстрені повідомлення. У випадках коли діагноз інфекційної хвороби змінюється на неінфекційну до або після надходження хворого до стаціонару його слід включити в рядок первинного діагнозу. Так слід робити і якщо діагноз однієї інфекційної хвороби замінено на іншу після надходження хворого до стаціонару. Якщо ця зміна діагнозу мала місце до надходження хворого до стаціонару дані треба включити в рядок тієї інфекції з якою його направлено до стаціонару. Для окремих нозологічних форм дані цієї таблиці будуть перевищувати відповідні величини у звітній формі N 2 річна "Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання" надалі - звітна форма N 2 за рахунок хворих у яких діагноз не підтвердився. Дані у рядку 1 по всіх графах можуть бути більше чисел у рядках 2-17 за рахунок інших інфекційних захворювань не включених до переліку таблиці. Графа 2 включає дані про обсяг госпіталізації хворих та підозрілих на інфекційне захворювання. Графа 3 дозволяє мати уяву про обсяг лабораторного обстеження хворих та осіб з підозрою на захворювання. Одиницею обліку є хвора людина. Графа 6 включає дані про загальну кількість вогнищ в яких дане захворювання підтвердилось на основі заключного діагнозу за місцем проживання на підприємствах в школах дошкільних закладах та інших установах. Одиницею обліку є вогнище місце виникнення захворювання або захворювань . Число вогнищ графа 6 обстежених за первинними повідомленнями в кожному рядку може перевищувати число хворих на яких поступили екстрені повідомлення графа 1 в зв'язку з тим що з приводу одного випадку захворювання може обстежуватись більше одного вогнища наприклад вдома і в дитячій установі . До рядку 9 включаються також хворі на паракашлюк. Таблиця 9.1. Аналіз носійства коринебактерій дифтерії Заповнюється на основі облікових форм медичної документації NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" та 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень". Кількість носіїв токсигенних коринебактерій дифтерії в рядку 3 графи 1 та кількість носіїв нетоксигенних коринебактерій дифтерії в рядку 8 графи 1 повинні дорівнювати сумі даних рядків 53 та 54 графи 1 таблиці 2 звітної форми N 2. Сума даних рядків 4-7 повинна дорівнювати даним рядку 3 а сума даних рядків 9-12 повинна дорівнювати даним рядку 8 по всіх графах. Сума даних граф 2-4 повинна дорівнювати даним графи 1 по всіх рядках. Таблиця 10. Бактеріологічні дослідження на патогенну флору Дані таблиці заповнюються на підставі даних форм NN 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень" і 254/0 "Журнал реєстрації досліджень та результатів визначення чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів". В надтабличному тексті показується загальна кількість бактеріологічних досліджень в тому числі суму даних граф 1 5 7 9 11 13 таблиці 10 по всіх рядках. Таблиця 10.1. Етіологічна структура дизентерії та виділення шигел із об'єктів довкілля Дані таблиці заповнюються на основі облікових форм медичної документації NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" і 379/0 "Журнал реєстрації санітарно-мікробіологічних та санітарно-паразитологічних досліджень". В рядку 1 по всіх графах одиницею обліку являється хворий. Сума даних граф 5 23 таблиці 10.1. по рядку 1 повинна дорівнювати сумі даних рядків 6 7 по графі 1 таблиці 2 звітної форми N 2. Сума даних граф 2 5 20 23 таблиці 10.1. по рядку 1 повинна дорівнювати даним рядка 6 по графі 1 за сумою 12-ти місяців звітної форми N 1 "Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання" місячна . В рядку 2 даної таблиці одиницею обліку являється проба по всіх графах. Дані рядка 2 таблиці 10.1. мають дорівнювати сумі даних рядків 3 5 9 11 по всіх графах. Таблиця 10.2. Етіологічна структура сальмонельозних інфекцій В таблицю включаються дані щодо захворюваності на черевний тиф паратифи інші сальмонельозні інфекції. Заповнюється лікарем-епідеміологом спільно з бактеріологом згідно облікових форм NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" та 357/0 "Карта епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання". Одиницею обліку є хворий. Дані рядка 7 по графі 1 таблиці 10.2. мають дорівнювати сумі даних рядків 2 3 4 по графі 1 таблиці 2 звітної форми N 2. До даних графи 4 таблиці 10.2. по всіх рядках включають випадки коли діагноз поставлений без бактеріологічного та серологічного підтвердження. Сума даних граф 2 3 4 даної таблиці повинна дорівнювати даним графи 1 по всіх рядках. Таблиця 10.2.1. Виділення сальмонел з харчових продуктів та об'єктів довкілля Заповнюється згідно облікової форми N 379/0 "Журнал реєстрації санітарно-мікробіологічних та санітарнопаразитологічних досліджень". Одиницею обліку є проба. В рядку 1 по всіх графах показується кількість проб харчових продуктів та об'єктів довкілля досліджених на сальмонели. Таблиця 10.3. Етіологічна розшифровка ентеритів колітів гастроентеритів харчових токсикоінфекцій викликаних іншими встановленими збудниками Заповнюється на основі облікової форми N 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань". Дані рядка 1 таблиці 10.3. мають бути більшими даних рядка 2 по всіх графах. Дані рядка 1 таблиці 10.3. по графі 1 мають дорівнювати сумі даних рядків 8 9 12 по графі 1 таблиці 2 звітної форми N 2. Дані рядка 1 таблиці 10.3. по даним суми граф 2 3 4 мають дорівнювати сумі даних граф 3 4 5 по рядках 8 9 12 таблиці 2 звітної форми N 2. Дані рядка 2 таблиці 10.3. мають дорівнювати сумі даних рядків 3-13 по всіх графах. Дані рядка 2 даної таблиці по графі 1 мають дорівнювати сумі даних рядків 8 9 по графі 1 таблиці 2 звітної форми N 2. Дані рядка 2 таблиці 10.3. по даним суми граф 2 3 4 мають дорівнювати сумі даних граф 3 4 5 по рядках 8 9 таблиці 2 звітної форми N 2. Якщо захворювання графа А даної таблиці були викликані іншими встановленими збудниками то їх необхідно розшифрувати а після рядка 13 може бути продовження рядків 13.1 13.2 13.3 і так далі сума даних яких мають дорівнювати даним рядка 13 по всіх графах. Таблиця 10.4. Лабораторне підтвердження менінгококової інфекції у хворих і носіїв Заповнюється на підставі даних облікових форм NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень" 259/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень". Дані рядка 1 таблиці 10.4. по графі 1 можуть дорівнювати або бути більшими даних рядка 22 по графі 1 таблиці 2 звітної форми N 2 за рахунок інших форм менінгококової інфекції. Дані рядка 1 таблиці 10.4. мають дорівнювати сумі даних рядків 2 3 4 по всіх графах. Таблиця 10.4.1. Віковий розподіл хворих на менінгококову інфекцію та гнійні бактеріальні менінгіти Заповнюється на підставі даних облікових форм NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" і 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень". Сума даних граф 1 2 3 таблиці 10.4. по рядку 1 можуть дорівнювати або бути більше суми даних граф 3 4 5 по рядку 22 таблиці 2 звітної форми N 2. Дані графи 5 по рядку 1 даної таблиці можуть дорівнювати або бути більше даних графи 1 по рядку 22 таблиці 2 звітної форми N 2. Таблиця 10.4.2. Розподіл випадків менінгококової інфекції за віковими групами та серогрупами збудників Заповнюється на підставі даних облікових форм NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень" 259/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень". Дані рядка 1 таблиці 10.4.2. мають дорівнювати сумі даних рядків 2-10 по всіх графах. Сума даних граф 7-15 таблиці 10.4.2. по рядку 1 мають дорівнювати або бути більше даних графи 1 по рядку 22 таблиці 2 звітної форми N 2. Таблиця 10.5. Показники якості роботи лабораторій Дані таблиці заповнюються на основі форм первинної облікової документації NN 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень" 379/0 "Журнал реєстрації санітарно-мікробіологічних та санітарно-паразитологічних досліджень" 256/0 "Журнал приготування та контролю поживних середовищ" 259/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень" 275/0 "Журнал реєстрації мікроорганізмів що надійшли на дослідження ідентифікацію " 281/0 "Журнал ідентифікації вилучених культур" 285/0 "Журнал реєстрації матеріалу з об'єктів навколишнього середовища при дослідженні на наявність збудника холери" бактеріологічних лабораторій епідвідділів і відділів ОНІ . Дані графи 2 повинні дорівнювати сумі даних граф 3 4 5 по всіх рядках. До граф 1 2 в рядках 1-14 вносяться дані про кількість культур надісланих з лабораторій міських районних обласних санітарно-епідеміологічних станцій та лікувально-профілактичних закладів для підтвердження. До граф 1 2 в рядках 16-22 вносяться дані про кількість контрольних задач що надані обласними СЕС підвідомчим установам. До рядка 23 по графах 1 2 вносяться дані про паралельні дослідження об'єктів довкілля на наявність збудників холери сальмонел іншу патогенну мікрофлору санітарно-показові мікроорганізми залишкові кількості антибіотиків в харчових продуктах та сировині тощо які одночасно проводяться лабораторіями I II та III рівнів управління відповідно до планів роботи або за іншими показниками. Одиницею обліку є кратність кількість проведених досліджень з однією або декількома лабораторіями одночасно . Таблиця 10.6. Бактеріологічне підтвердження клінічного діагнозу кашлюку та паракашлюку Заповнюється лікарем-епідеміологом спільно з лікарем-бактеріологом згідно даних облікових форм NN 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань" 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень" 357/0 "Карта епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання". Дані рядка 3 даної таблиці по графі 1 мають дорівнювати даним рядка 19 по графі 1 таблиці 2 звітної форми N 2. Таблиця 11. Серологічні дослідження Дані таблиці заповнюються на основі облікових форм NN 259/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень" 403/0 "Журнал серологічних досліджень матеріалу від людей" 423/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень рівня антитіл до дифтерії та правця". У таблиці вказується загальна кількість проведених серологічних досліджень в які входять всі реакції з різними діагностикумами а також дослідження що проведені методом імунофлуоресцентної мікроскопії. За одне дослідження приймається один аналіз з одним діагностикумом чи діагностичною сироваткою. Дані в пункті 1.4. - показується загальна кількість серологічних досліджень які проведені в лабораторії включаючи дослідження на вірусні гепатити таблиця 11.1 та дані обстежених з профілактичною метою на кір і поліомієліт таблиця 11.2. і 12.3. . В пункті 1.4.2. реєструвати обстеження з профілактичною метою на кір поліомієліт вірусні гепатити та інші вірусні інфекції. Таблиця 11.1. Результати обстеження на вірусні гепатити Таблиця заповнюється на підставі облікової форми N 259/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень" враховуючи число досліджень проведених в області в цілому. Дані графи 23 таблиці 11.1. мають дорівнювати сумі граф 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 по всіх рядках. Дані графи 24 мають дорівнювати сумі граф 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 по всіх рядках. Таблиці 11.2. Стан імунітету до вірусу поліомієліту у дитячого населення України Заповнюється згідно облікової форми N 259/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень". Дані граф 1 11 21 вищезазначеної таблиці мають дорівнювати сумі даних відповідних граф 29 12-19 22-29 по всіх рядках. Кількість сироваток крові у кожній віковій групі повинна бути однаковою для всіх 3-х типів поліовірусу. Таблиця 11.3. Вірусологічні дослідження У таблиці вказується загальна кількість проведених вірусологічних досліджень. Дані таблиці заповнюються на підставі облікових форм NN 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень" та 322/0 "Журнал реєстрації проб і видачі результатів досліджень". При проведенні вірусологічного дослідження матеріалу паралельно на курячих ембріонах і культурі клітин або на двох лініях культур клітин підрахунок кожного аналізу вести як окреме дослідження. Таблиця 11.4. Вірусологічні дослідження на поліомієліт та інші ентеровіруси У таблиці вказується кількість проведених вірусологічних досліджень відповідно до зазначених контингентів та об'єктів довкілля. Дані таблиці заповнюються на підставі облікових форм NN 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень" та 322/0 "Журнал реєстрації проб і видачі результатів досліджень". При проведенні вірусологічного дослідження матеріалу паралельно на двох лініях культур клітин підрахунок кожного аналізу вести як окреме дослідження. Графа 3 складається з абсолютних значень виділених вірусів кожного типу та ЦПА в ній реєструється число обстежених осіб чи проб з об'єктів довкілля. Таблиці 12. 12.1. 12.2. Результати серологічних досліджень сироваток крові на імунітет до дифтерії правця кору Заповнюються згідно облікових форм NN 259/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень" і 423/0 "Журнал реєстрації серологічних досліджень рівня антитіл до дифтерії та правця". До таблиці вносяться результати досліджень сироваток крові людей на наявність імунітету до дифтерії правця кору і окремо по місту та селу. При відборі контингентів для вивчення імунітету до дифтерії правця кору треба суворо дотримуватись пропорційної чисельності обслідувань у всіх вікових групах а також серед міського та сільського населення. Серологічне вивчення імунітету до дифтерії правця кору необхідно проводити паралельно у одних і тих же осіб. Для оцінки стану імунітету необхідно провести дослідження не менше 20 сироваток крові у кожній віковій групі не менше 10 у місті та 10 у селі . До таблиці 12 не вносяться дані досліджень сироваток крові хворих на дифтерію і бактеріоносіїв токсигенних штамів збудників дифтерії а також досліджень проведених за епідеміологічними показниками в вогнищі дифтерії. В таблицях у віці 3 місяці вносяться дані досліджень проведених після першої вакцинації проти дифтерії правця кашлюку. У віці 4 5 місяці - після другої вакцинації проти дифтерії правця кашлюку. У віці 6 місяців після третьої вакцинації проти дифтерії правця кашлюку. Дорослі контингенти обстежуються не раніше як через рік після проведеного щеплення проти дифтерії. В таблицях окрім загального підсумку зробити підсумок окремо по дитячому контингенту 3 міс. - 14 років підлітках 15-17 років дорослих 18 років і старше . Узагальнені результати досліджень необхідно направляти також і до опорних пунктів центру по вивченню стану імунітету до 15 січня наступного за звітним роком. Паразитологія Таблиця 13. Захворюваність населення на гельмінтози і протозоози у розрізі контингентів та їх оздоровлення До таблиці заносяться дані звітів санепідстанцій та лікувально-профілактичних закладів про захворюваність та дегельмінтизацію населення у розрізі контингентів згідно облікової форми N 365/0 "Журнал реєстрації осіб які були обстежені на наявність збудника паразитарних хвороб та проліковані". Дані графи 6 мають дорівнювати сумі даних граф 1-5 по всіх рядках. Дані графи 8 мають дорівнювати сумі даних граф 6 і 7 по всіх рядках. Дані графи 16 мають дорівнювати сумі даних граф 9-15 по всіх рядках. Дані графи 17 мають дорівнювати сумі даних граф 8 16 по всіх рядках. Дані графи 20 мають дорівнювати сумі даних граф 18 19 по всіх рядках. Дані графи 23 мають дорівнювати сумі даних граф 21 22 по всіх рядках. Дані графи 24 мають дорівнювати сумі даних граф 20 23 по всіх рядках. Дані рядка 1 мають дорівнювати сумі даних рядків 2 3 по всіх графах. Дані рядка 4 мають дорівнювати сумі даних рядків 5 7 по всіх графах. Дані рядка 8 мають дорівнювати сумі даних рядків 9 25 по всіх графах. Дані рядка 9 мають дорівнювати сумі даних рядків 10-24 по всіх графах. Дані рядка 25 мають дорівнювати сумі даних рядків 26-55 по всіх графах. До даних в рядках 15 32 54 55 подається пояснення з розшифруванням в примітці до звіту. Таблиця 14. Паразитологічні дослідження До таблиці подаються дані що відображають відомості про діяльність паразитологічних лабораторій санепідстанцій згідно обліковим формам NN 252/0 "Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень" 379/0 "Журнал реєстрації санітарно-мікробіологічних та санітарно-паразитологічних досліджень". До рядка 1 вносяться дані про всі проведені санітарно-гельмінтологічні дослідження і складають суму даних рядків 2 3 11 16 по всіх графах. До рядка 24 вносяться дані про всі проведені санітарно-протозойні дослідження і складають суму даних рядків 25-27 по всіх графах. Дані рядка 29 мають дорівнювати сумі даних рядків 30 31 по всіх графах. Дані рядка 38 мають дорівнювати сумі даних рядків 1 24 28 29 32-37 по всіх графах. Санітарно-ентомологічний та гідротехнічний нагляд Таблиця 15. Лабораторні ентомологічні дослідження До таблиці подаються дані про лабораторні ентомологічні дослідження що були проведені в звітному періоді згідно облікової форми N 368/0 "Журнал обліку чисельності членистоногих та результати екстенсивних обстежень на наявність малярійних комарів". До рядка 7 вносяться дані розвідувальних обстежень за епідпоказниками чи консультативних досліджень про масове поширення кровосисних комах не названих в таблиці мухи-жигалки блохи площиці тощо . Наводиться кількісно видовий склад та домінуючі види пояснення подається в примітці до звіту . До рядка 9 вносяться дані про масове поширення синантропних комах оси мурашки молі таргани тощо у випадку його прояву в районі обстеження пояснення подається в примітці до звіту . Наводиться кількісно видовий склад та домінуючі види. В графі 3 даної таблиці відображається перелік видів які були зареєстровані в даному регіоні як домінуючі на протязі сезону обстеження. Таблиця 16. Ентомологічний та санітарний нагляд за станом водних об'єктів Включають відомості про ентомологічний та санітарний нагляд за станом водних об'єктів згідно облікової форми N 369/0 "Журнал обліку заходів боротьби з личинковими стадіями малярійних комарів та інших кровосисних двокрилих". Таблиця 17. Результати екстенсивних обстежень населених пунктів за групами членистоногих До граф 1 4 7 10 13 16 "Обстежено об'єктів" вносять кількість об'єктів на території регіону що підлягають нагляду згідно облікової форми N 368/0 "Журнал обліку чисельності членистоногих та результати екстенсивних обстежень на наявність малярійних комарів". До граф 13 14 15 вносять дані про поширення іксодових кліщів в населених пунктах парках скверах штучних насадженнях тощо . Ці дані не повинні дублювати звітні матеріали відділу ОНІ за виключенням обстежень за епідпоказниками у вогнищах природних трансмісивних хвороб. Пояснення подається в примітці до звіту. До граф 19 20 вносять дані про інший гнус як мошки мокриці тощо. Пояснення подається в примітці до звіту. Таблиця 18. Стан боротьби з компонентами гнусу та переносниками збудників трансмісивних хвороб В таблиці відображаються дані про всі роботи що були виконані в регіоні з метою боротьби з кровосисними членистоногими незалежно від відомчої належності виконавця робіт згідно облікових форм NN 369/0 "Журнал обліку боротьби з личинковими стадіями малярійних комарів та інших кровосисних двокрилих" і 370/0 "Журнал обліку заходів знищення імаго кровосисних членистоногих". В рядках 1 та 2 вказується фізична площа що була піддана первинній обробці та оперативна з врахуванням повторних обробок площа обробки. Таблиця 19. Виконання протималярійних гідротехнічних робіт В графі А вказується тип водного об'єкту озеро болото річка ставок водоймище тощо . Дані подаються підсумком виконаних робіт згідно облікових форм NN 369/0 "Журнал обліку боротьби з личинковими стадіями малярійних комарів та інших кровосисних двокрилих" і 370/0 "Журнал обліку заходів знищення імаго кровосисних членистоногих". До граф 1 і 2 включаються роботи з дренажу обвалування територій відкачування води та інших заходів захисту територій від затоплення і підтоплення об'єднані показниками площі осушеної території га та вартості робіт у тис. гривень що були виконані. До граф 3 - 5 включаються роботи з засипки грунтом різних водоймищ балок заболочуваностей а також заходи рефулірування та кольматажу об'єднані показниками засипаної площі водоймища га об'ємом для засипки грунту куб.м та вартістю виконаних робіт у тис. гривень . В графах 6-8 наводяться дані про роботи що були проведені в верхньому та нижньому б'єфах водоймищ поглиблення дна ліквідація фільтрації через тіло греблі встановлення зворотного фільтру біля підошви сухого відкосу тощо об'єднані відповідно до розмірів упорядкованого водного дзеркала га кількості вийнятого та підсипаного грунту куб.м та вартості виконаних робіт у тис. гривень . В графах 9-11 наводяться дані про проведені роботи з профілювання річищ планування укосів та дна розчистки від мулу та намулів тощо об'єднані довжиною упорядкованих ділянок водостоків км кількістю вилученого або підсипаного грунту куб.м вартістю виконаних робіт у тис. гривень . До граф 12-13 включаються роботи з планування і озеленення які створюють умови для виплоду членистоногих будівництво мулофільтрів ліквідація ізольованих понижень рельєфу на зрошувальних масивах тощо об'єднані розміром упорядкованих площ га та вартістю виконаних робіт у тис. гривень . Дані рядка 6 розшифрувати в поясненні до звіту. Особливо небезпечні інфекції Таблиця 20. Протибруцельозні заходи Заповнюється згідно облікових форм NN 300/0 "Журнал переліку об'єктів які підлягають державному санітарно-епідеміологічному нагляду" 307/0 "Карта об'єкту поточного санітарно-епідеміологічного нагляду" 315/0 "Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта". Одиницею виміру даних в рядку 1 є тваринницька ферма або інший сільськогосподарський об'єкт господарство . Одиницею виміру даних в рядку 2 є підприємства які переробляють сировину і продукти тваринництва. В графу 1 вносяться дані щодо об'єктів які підлягають нагляду за епідеміологічними та епізоотологічними показаннями. Графи 2 і 3 заповнюються на підставі актів санітарного обстеження об'єктів. Дані в графі 3 відображають кількість об'єктів на яких в поточному році було виявлено порушення правил які встановлені для тваринницьких господарств неблагополучних з бруцельозу та підприємств що переробляють сировину і продукти тваринництва. В графах 4 і 5 наводяться дані про проведені профілактичні обстеження на бруцельоз працівників благополучних і неблагополучних об'єктів. Таблиця 21. Протитуляремійні заходи Заповнюється згідно облікових форм NN 307/0 "Карта об'єкту поточного санітарно-епідеміологічного нагляду" 315/0 "Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта". Одиницею виміру даних в рядку 1 є населені пункти. Дані в рядках 2-5 реєструють населені пункти в залежності від категорії проживання населення. В графу 1 вноситься загальна кількість населених пунктів які неблагополучні ензоотичні з туляремії. В графі 2 подають дані щодо загальної кількісті обстежених населених пунктів які неблагополучні ензоотичні з туляремії а в графах 3 і 4 - загальну кількість жителів які обстежені на імунний прошарок в тому числі з позитивним результатом. Графи 3-4 заповнюються незалежно від рівня санепідстанції яка проводила обстеження а також відображаються дані про обстеження на імунний прошарок мешканців неблагополучних ензоотичних з туляремії населених пунктів і осіб що належать до контингенту ризику захворювання. Графи 5 і 6 заповнюються на підставі даних відділів профдезінфекції та інших установ. Таблиця 22. Епізоотологічні обстеження на особливо небезпечні інфекції Заповнюється згідно облікових форм NN 307/0 "Карта об'єкту поточного санітарно-епідеміологічного нагляду" 315/0 "Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта" 331/0 "Журнал реєстрації проб та результатів дослідження грунту" 368/0 "Журнал обліку чисельності членистоногих та результати екстенсивних обстежень на наявність малярійних комарів" 371/0 "Зведена відомість обліку результатів розвідувальних обстежень територій районів областей на наявність іксодових кліщів-переносників КЕ ККГЛ КСТА за сезон року" 374/0 "Журнал обліку динаміки чисельності основних представників ентомофауни кліщів" 375/0 "Зведена відомість за сезон року" 376/0 "Журнал обліку показників живлення преімагінальних стадій кліщів на дрібних ссавцях" 377/0 "Карта обліку чисельності іксодових кліщів на великій рогатій худобі" 419/0 "Журнал обліку основних явищ ентомофауни і кліщів у сезон року". Дані в графах 1 2 відображають кількість запланованих і виконаних виїздів з метою епізоотологічних обстежень підпорядкованих територій за звітний рік. В графі 3 надаються відомості про загальну кількість пастко-діб відпрацьованих при облікових роботах з визначення чисельності дрібних ссавців а також при цілеспрямованому вивченні природних вогнищ особливо небезпечних інфекцій в вогнищах захворювань людей інших формах епізоотологічних обстежень. Дані в графі 4 зазначають загальну кількість відловлених дрібних ссавців гризунів комахоїдних . В графі 5 вказується загальна кількість ектопаразитів іксодові та гамазові кліщі блохи воші що зібрані з сільськогосподарських тварин і в природі з дрібних ссавців їх гнізд тощо при облікових роботах. В графі 6 наводяться дані про загальну кількість зібраних погадок птахів і екскрементів хижих тварин. Дані в графі 7 зазначають відомості про кількість зібраних проб - сіна соломи гнізд мишовидних гризунів тощо. В графу 8 вносяться дані про загальну кількість проб води які відібрані з природних річки озера болота та ін. і штучних водосховища ставки водоймищ а також відкритих вододжерел колодязі копанки та інші . В графі 9 наводяться відомості про кількість виявлених нових неблагополучних ензоотичних територій які визначені фахівцями Кримської Республіканської СЕС обласних Київської та Севастопольської міських санепідстанцій за звітний період. Дані граф 1-9 заповнюються на підставі даних Кримської Республіканської СЕС обласних Київської та Севастопольської міських санепідстанцій. В рядок "Інші інфекції" вносяться відомості про епізоотологічні природно-вогнищеві інфекції які не ввійшли в перелік захворювань даної таблиці. Дані рядка 5 таблиці 22 можуть дорівнювати або бути більше суми даних рядків 6 і 7 по всіх графах. Таблиця 23. Ураженість педикульозом дитячого населення в організованих колективах Заповнюється згідно облікових форм NN 300/0 "Журнал переліку об'єктів які підлягають державному санітарно-епідеміологічному нагляду" 307/0 "Карта об'єкту поточного санітарно-епідеміологічного нагляду" 315/0 "Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта". В рядок "Дошкільні заклади" включаються всі організовані заклади в яких перебувають діти дошкільного віку дитячі ясла садки колективи для підготовки дітей до школи спортивні тощо . В рядок "Середні загальноосвітні школи I-III ступенів" включаються середні загальноосвітні школи ліцеї колегіуми та інші види закладів для дітей від 6-ти до 17-ти років згідно статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" N 651-XIV 651-14 від 13.05.99 р. . В рядок "Інші навчальні заклади системи загальносередньої освіти" включаються професійно-технічні навчальні заклади позашкільні навчально-виховні заклади вищі навчальні заклади III рівнів акредитації. В рядок "Позашкільні заклади" включаються палаци будинки центри станції дитячої юнацької творчості клуби спортивні школи школи мистецтв студії оздоровчі та інші заклади згідно статті 39 Закону України "Про освіту" N 100/96-ВР 100/96-ВР від 23.03.96 р. В рядок "Всього" включаються усі заклади передбачені в статтях 8 9 розділу II Закону України "Про загальну середню освіту" N 651-XIV 651-14 від 13.05.99 р. та статті 39 Закону України "Про освіту" N 100/96-ВР 100/96-ВР від 23.03.96 р. Показник на 100 тис. відповідного населення вираховується на кількість дітей даної групи. Таблиця 24. Дослідження людей на вібріофлору Заповнюються згідно облікової форми N 408/0 "Журнал обліку та характеристики виділених культур вібріонів при дослідженні на вібріофлору". Дані рядка 1 мають дорівнювати сумі рядків 2-4 по всіх графах. В графі 1 вказується кількість осіб. В графі 2 вказується кількість аналізів від осіб. В рядку 2 наводяться дані щодо хворих з тяжкими формами гострих кишкових захворювань та хворих з дисфункцією кишкового тракту. В рядку 3 вказуються дані щодо всіх інших осіб яких обстежували на холеру. Таблиця 24.1. Дослідження на вібріофлору об'єктів довкілля Заповнюються згідно облікової форми N 274/0 "Журнал реєстрації проб та видачі результатів досліджень з об'єктів навколишнього середовища". Дані графи 1 мають дорівнювати сумі даних граф 7 10 13 16 19 та 22. Дані графи 3 мають дорівнювати сумі даних граф 8 11 14 17 20 та 23. Дані графи 5 мають дорівнювати сумі даних граф 9 12 15 18 21 та 24. Таблиця 24.2. Етіологічна структура виділених холерних вібріонів 01 Заповнюється згідно облікової форми N 408/0 "Журнал обліку і характеристики виділених культур вібріонів". Дані графи 1 мають дорівнювати сумі даних граф 2 6 по всіх рядках. Дані графи 2 мають дорівнювати сумі даних граф 3-5 по всіх рядках. Дані графи 6 мають дорівнювати сумі даних граф 7-9 по всіх рядках. В графі 1 відомості показувати в пробах. Дані рядка 3 мають дорівнювати сумі даних рядків 4-9 по всіх графах. Таблиця 25. Дослідження на природно-вогнищеві інфекції Заповнюються згідно облікової форми N 283/0 "Журнал обліку бактеріологічних досліджень на групу особливо небезпечних інфекцій". При заповненні непарних граф в рядках 1 та 2 показувати особи парних граф - кількість аналізів від осіб. При заповненні непарних граф в рядку 3 показувати проби непарних граф - кількість аналізів від осіб. При заповненні граф 916 в чисельнику показувати Y.pseudotuberculosis в знаменнику - Y.enterocolitica. Таблиця 26. Етіологічна структура лептоспір Заповнюється згідно облікових форм NN 280/0 "Журнал обліку виділених культур та їх знищення" 276/0 "Журнал обліку серологічних досліджень проб з об'єктів довкілля". Дані графи 1 мають дорівнювати сумі даних граф 3 5 7 9 11 13 15 по всіх рядках. Дані графи 2 мають дорівнювати сумі даних граф 4 6 8 10 12 14 16 по всіх рядках. При заповненні даних всіх граф в рядках 1 та 2 показувати кількість осіб. При заповненні даних всіх граф в рядку 3 показувати кількість проб. Таблиця 27. Серологічні дослідження на рикетсіози Заповнюється згідно облікових форм NN 403/0 "Журнал серологічних досліджень матеріалу від людей" та 276/0 "Журнал обліку серологічних досліджень проб з об'єктів довкілля". Дані графи 1 мають дорівнювати сумі даних граф 3 5 7 9 по всіх рядках. Дані графи 2 мають дорівнювати сумі даних граф 4 6 8 10 по всіх рядках. Дані графи 11 мають дорівнювати сумі даних граф 13 15 17 19 по всіх рядках. Дані графи 12 мають дорівнювати сумі даних граф 14 16 18 20 по всіх рядках. Дані графи 21 мають дорівнювати сумі даних граф 23 25 27 по всіх рядках. Дані графи 22 мають дорівнювати сумі даних граф 24 26 28 по всіх рядках. Дані графи 29 мають дорівнювати сумі даних граф 31 33 35 по всіх рядках. Дані графи 30 мають дорівнювати сумі даних граф 32 34 36 по всіх рядках. Дані графи 37 мають дорівнювати сумі даних граф 39 41 по всіх рядках. Дані графи 38 мають дорівнювати сумі даних граф 40 42 по всіх рядках. Дані графи 43 мають дорівнювати сумі даних граф 45 47 по всіх рядках. Дані графи 44 мають дорівнювати сумі даних граф 46 48 по всіх рядках. Дані графи 49 мають дорівнювати сумі даних граф 51 53 по всіх рядках. Дані графи 50 мають дорівнювати сумі даних граф 52 54 по всіх рядках. Дані графи 55 мають дорівнювати сумі даних граф 57 59 по всіх рядках. Дані графи 56 мають дорівнювати сумі даних граф 58 60 по всіх рядках. Дезінфекція дезінсекція та дератизація Таблиця 28. Евакуація інфекційних хворих і заключна дезінфекція Заповнюється згідно облікових форм NN 287/0 "Журнал обліку обробки та спостереження за вогнищами педикульозу" 288/0 "Карта спостереження за вогнищем педикульозу" 348/0 "Наряд на евакуацію інфекційного хворого" 349/0 "Журнал обліку евакуації інфекційних хворих" 350/0 "Наряд на заключну дезінфекцію та довідка про проведену дезінфекцію за нарядом" 351/0 "Супровідний лист на речі в дезкамеру та корінець на речі для камерної дезінфекції квитанція на речі для камерної дезінфекції" 353/0 "Журнал реєстрації дезінфекції дезінсекції одягу постільних речей взуття та інших речей в дезінфекційних камерах" 354/0 "Журнал обліку дезінфекції у вогнищах інфекційних захворювань" 359/0 "Журнал реєстрації лабораторного контролю якості дезінфекції". В таблиці зазначаються дані про евакуацію інфекційних хворих і заключну дезінфекцію у вогнищах інфекційних захворювань які виконані транспортом і силами дезстанцій та санепідстанцій. Одиницею обліку даних в графах 1-3 є заявка на евакуацію госпіталізацію інфекційного хворого. В графах 4-8 одиницею обліку є заявка на заключну дезінфекцію. В число заявок що поступили графа 4 включаються не тільки заявки на домашні вогнища але й інші об'єкти в яких повинна бути проведена заключна дезінфекція дитячі лікувально-профілактичні заклади школи та інше силами санепідстанцій і дезстанцій або під їх керівництвом. Дані про проведену заключну дезінфекцію іншими відомствами в звіт не включаються. В графі 6 зазначаються дані щодо числа заключних дезінфекцій виконаних в установлений термін. При зміні діагнозу своєчасність дезінфекції встановлюється з моменту постановки нового діагнозу. Дані граф 7-8 відображають число виконаних дезінфекцій із застосуванням камерного методу від тих що підлягали обробці. В підтабличному тексті вказують загальне число змивів взятих з об'єктів довкілля в епідемічних вогнищах з метою бактеріологічного контролю якості заключної дезінфекції. Незадовільними вважають результати тих аналізів при яких в обстеженому матеріалі виявлена кишкова паличка патогенні стафілококи і таке інше. Таблиця 29. Контроль за проведенням поточної дезінфекції Заповнюється згідно облікових форм NN 359/0 "Журнал реєстрації лабораторного контролю дезінфекції" 381/0 "Робочий журнал мікробіологічних досліджень змивів" 414/0 "Робочий журнал мікробіологічних досліджень повітря". В графі 2 по рядку 1 вказуються дані щодо домашніх вогнищ а по рядках 2-11 - лікувально-профілактичні дитячі і підліткові заклади в яких проводився контроль поточної дезінфекції. Відомості про кількість об'єктів охоплених контролем поточної дезінфекції не повинно перевищувати числа закладів охоплених поточним санітарним наглядом. Дані графи 3 відображають число обстежень об'єктів на протязі року з метою перевірки якості проведення поточної дезінфекції. Дані в графах 4-5 зазначають бактеріологічні дослідження з метою контролю поточної дезінфекції шляхом взяття змивів з предметів і обладнання. Одиницею обліку в цих графах є дослідження. В графі 5 вказується число змивів в яких виявлені кишкова паличка патогенні стафілококи і таке інше. Таблиця 30. Контроль за проведенням передстерилізаційної очистки і стерилізації Заповнюється згідно облікових форм NN 257/0 "Журнал контролю роботи стерилізаторів повітряного парового автоклава " 258/0 "Робочий журнал досліджень на стерильність" 366/0 "Журнал обліку якості передстерилізаційної обробки виробів медичного призначення" 382/0 "Робочий журнал мікробіологічних досліджень лікарських форм". В таблицю включають дані по контролю передстерилізаційної очистки і стерилізації у лікувально-профілактичних закладах виконані санепідстанціями і дезстанціями. В графі 1 по рядках 1-3 вказується число поставлених проб на якість передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення. В графі 1 по рядках 4-6 зазначаються дані щодо бактеріологічних і хімічних досліджень ефективності роботи стерилізаторів. Дані в графі 1 по рядках 7-13 відображають бактеріологічні дослідження об'єктів що контролюються на стерильність. Дані в графі 2 зазначають число проб бактеріологічних досліджень з незадовільним результатом. Таблиця 31. Дезінсекція. Боротьба з синантропними членистоногими Заповнюється згідно облікових форм NN 287/0 "Журнал обліку обробки та спостереження за вогнищами педикульозу" 288/0 "Карта спостереження за вогнищем педикульозу" 353/0 "Журнал реєстрації дезінфекції дезінсекції одягу постільних приналежностей взуття та інших речей в дезінфекційних камерах" 367/0 "Облікова контрольна картка проведення профілактичної дезінфекції дезінсекції та дератизації" 387/0 "Наряд на дезінсекцію". Таблиця заповнюється на основі укладених договорів і разових заявок на вказані види робіт. Дані граф 1-2 відображають число об'єктів та їх фізичну площу які підлягають обробці проти тарганів та інших членистоногих за звітний період. Об'єктом вважають кожну окрему будівлю яка має єдине цільове призначення і господарську приналежність. Під фізичною площею розуміють реальну площу об'єктів згідно технічної документації на них. Дані граф 3-4 відображають число оброблених об'єктів та їх фізичну площу проти мух тарганів та інших членистоногих за звітний період. Дані граф 5-6 відображають число звільнених об'єктів фізичної площі від тарганів та інших членистоногих. Підтабличний текст відображає: - по рядку "оброблено надвірних санітарних установок проти личинок мух" - число надвірних установок вбиральні сміттєзбірники та інше оброблених за звітний період в тому числі оброблених повторно проти личинок мух в оперативному об'ємі; - по рядку "санітарна обробка людей" - число людей які пройшли повну санітарну обробку і камерну дезінфекцію речей; - по рядку "камерна обробка речей" - обсяг роботи виконаної з профілактичною і протиепідемічною метою; - по рядку "профілактична дезінфекція" обсяги робіт по обробці приміщень колодязів резервуарів питної води торгівельних місткостей з урахуванням кратності. Таблиця 32. Дератизація. Боротьба з синантропними гризунами Заповнюється згідно облікових форм NN 367/0 "Облікова контрольна картка проведення профілактичної дезінфекції дезінсекції та дератизації" і 405/0 "Наряд на дератизацію". Таблиця заповнюється на основі укладених договорів і разових заявок на дератизацію. Дані в графах 1-2 відображають об'єкти та їх фізичну площу які підлягали обробці за звітний період. Дані в графах 3-4 - об'єкти та їх фізичну площу які оброблені за звітний період; дані в графах 5-6 - об'єкти та їх фізичну площу звільнені від гризунів на протязі звітного періоду. У звіті повинні бути заповнені всі показники. Якщо відсутній який-небудь то ставиться риска. Звіт повинен бути заповнений чітко і розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника який несе персональну відповідальність за достовірність зазначених у звіті відомостей у відповідності з чинним законодавством. Дані у формі N 40-здоров наводяться за звітний період. Інструкція та таблиці звіту розроблені фахівцями Центральної санепідстанції МОЗ України за участю фахівців Кримської Республіканської Запорізької Одеської Рівненської обласних Київської міської санепідстанцій. Заступник головного лікаря Центральної санепідстанції МОЗ України В.М.Світа Галузева статистична звітність -------------------------------------------------------------------------------------------------- | КОДИ | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |форми|організації-|території|галузі |виду |форми |організаційно-|міністер-|організа- | |КС | |доку-|складача - |за КОАТУУ|за ЗКГНГ|еконо- |влас- |правової форми|ства |ції вищого| | | |мента|ідентифі- | | |мічної |ності |господарювання|іншого |рівня - | | | | за |каційний | | |діяль- |за КФВ|за КОПФГ |централь-|ідентифі- | | | |УКУД |код ЄДРПОУ | | |ності | | |ного |каційний | | | | | | | |за КВЕД| | |органу |код за | | | | | | | | | | |виконав- |ЄДРПОУ | | | | | | | | | | |чої | | | | | | | | | | | |влади за | | | | | | | | | | | | СПОДУ | | | | |-----+------------+---------+--------+-------+------+--------------+---------+----------+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- Кому подається назва й адреса одержувача Форма N 40-здоров Ким подається назва й адреса організації Затверджено Наказ Міністерства охорони здоров'я України Форма власності закладу 04.04.2001 р. N 132 Поштова - річна Подають: - районні СЕС сільських районів районні і міські СЕС міст без районного поділу дезінфекційні станції - в обласні СЕС Кримську Республіканську СЕС; - портові СЕС Чорноморського і Азовського басейну - в басейнові СЕС; - районні СЕС дезінфекційні станції міськадмінрайонів - в міську СЕС; - міські СЕС міст які мають районні СЕС - в обласну СЕС Кримську Республіканську СЕС; - басейнові СЕС Чорноморського Азовського Дніпровського басейнів в ЦСЕС на водному транспорті лінійні СЕС СЕС залізниць в ЦСЕС на залізничному транспорті; - Кримська Республіканська СЕС обласні ЦСЕС на водному залізничному транспорті Київська і Севастопольська міські СЕС зведений звіт по області місту басейну залізниці ЦСЕС на повітряному транспорті СЕС спеціалізованих медсанчастин Кримська протичумна станція - Центральній СЕС МОЗ України - в установлені строки МОЗ України; - Центральна СЕС МОЗ України - зведений звіт Міністерству охорони здоров'я - в узгоджені строки. Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної дезінфекційної протичумної станції за рік Мережа структура Таблиця 1. Санітарно-епідеміологічні установи ---------------------------------------------------------------------------- | Установи | N |Число | | |ряд- |установ| | | ка | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| | А | Б | 1 | |------------------------------------------------------------+-----+-------| |А. Санітарно-епідеміологічні станції - всього: | 1 | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| | в тому числі: | | | |- Санітарно-епідеміологічні станції сільських районів | 2 | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| |- Міські та районні СЕС в містах | 3 | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| |- Міські СЕС міст з районним поділом | 4 | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| |- Обласні СЕС | 5 | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| |- Центральна СЕС МОЗ України Кримська Республіканська СЕС | 6 | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| |- СЕС спеціалізованих МСЧ | 7 | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| |- Басейнові СЕС | 8 | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| |- Портові СЕС | 9 | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| |- Центральна СЕС на повітряному транспорті |10 | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| |- Центральна СЕС на залізничному транспорті |11 | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| |- Лінійні СЕС |12 | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| |Б. Дезінфекційні станції |13 | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| |В. Українська державна протичумна станція |14 | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| |ВСЬОГО рр. 1 + 12 + 13 |15 | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| |Крім того: | | | |- самостійні госпрозрахункові дезстанції |16 | | |------------------------------------------------------------+-----+-------| |- інші госпрозрахункові санепідустанови |17 | | ---------------------------------------------------------------------------- Таблиця 2. Відділи і відділення що належать до складу санітарно-епідеміологічної станції -------------------------------------------------------------------------- | | N | Число | | | ряд-|відділів | | | ка |відділень | |-------------------------------------------------------+-----+----------| | А | Б | 1 | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |Організаційний відділ | 1 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |Санітарно-гігієнічний відділ до його складу входять : | 2 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |в тому числі: | | | |А. Лабораторія даної установи | 3 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |- централізована лабораторія | 4 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| | Лабораторія має: | | | |- відділення по визначенню остаточної кількості | | | | пестицидів в харчових продуктах і зовн. середовищі; | 5 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |- відділення фізико-хімічних методів досліджень; | 6 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |- радіологічну групу відділення ; | 7 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |- токсикологічне відділення. | 8 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |Б. Токсикологічна лабораторія. | 9 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |Радіологічний відділ | 10 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |Епідеміологічний відділ до його складу входять : | 11 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |- бактеріологічна лабораторія; | 12 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |- централізована бактеріологічна лабораторія; | 13 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |- вірусологічна лабораторія; | 14 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |- дезінфекційне відділення. | 15 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |Відділ особливо небезпечних інфекцій | 16 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |Санітарно-карантинний відділ пункт | 17 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |Санітарно-контрольний пункт | 18 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |Дезінфекційний відділ | 19 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |Відділ відділення профілактичної дезінфекції | 20 | | |-------------------------------------------------------+-----+----------| |Відділ АСУ | 21 | | -------------------------------------------------------------------------- Ресурси Таблиця 3. Забезпеченість транспортними засобами ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Транспортні | N |Наявність на кінець звітного періоду |Надійшло |Продано |Необхідність|Примітка | | засоби |ряд- |-------------------------------------|за період | списано |в транспорт-| | | | ка |Усього| в тому числі: |звітного |передано |них засобах | | | | | |------------------------------|періоду |за час |за норма- | | | | | |придатних |з носил-|без |звітного | |тивами | | | | | |для корис-| ками |носилок |періоду | | | | | | | |тування | | | | | | | |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |Всього | 1 | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |в тому числі: | | | | | | | | | | |Легкові | 2 | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |Мікроавтобуси | 3 | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |Вантажні автомобілі | 4 | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |Інші види транспорту | 5 | | | | | | | | | | вписати | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| |---------------------+-----+------+----------+--------+----------+----------+----------+------------+---------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 4. Забезпеченість основними приладами та обладнанням ------------------------------------------------------------------------ |Найменування приладів та види обладнання | N |Всього в | З них | | | ряд-|наявності|знаходяться | | | ка | |в робочому | | | | | стані | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| | А | Б | 1 | 2 | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Шумомір | 1 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Полярографи | 2 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Спектрографи | 3 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Фотоелектроколориметри | 4 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Хроматографи - всього | 5 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |у тому числі: | | | | |рідинні | 6 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Спектрофотометри | 7 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Атомно-абсорбційний спектрофотометр | 8 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Газоаналізатор ртуті | 9 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Аналізатор СО | 10 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Флюорометри | 11 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Вимірювач напруги електромагнітного поля | 12 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Шумовібровимірювальні прилади | 13 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Прилади для вимірювання напруги | | | | |електростатичного поля | 14 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Прилади для вимірювання постійн. і | | | | |непостійн. магнітного поля | 15 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Прилади для вимірювання інфрачервоного | | | | |випромінювання | 16 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Прилади для вимірювання | | | | |ультрафіолетового випромінювання | 17 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Прилади для лазерної дозиметрії | 18 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Люксметри | 19 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Стерилізатори - всього | 20 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |у тому числі: | | | | |парові автоклави | 21 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |сухоповітряні | 22 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Термостати - всього | 23 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |у тому числі: | | | | |інкубатори з подачею СО2 | 24 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Витяжні шафи | 25 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Іономіри РН-метри | 26 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Анаеростати | 27 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Мультискан | 28 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Центрифуги | 29 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Прилади для концентрації вірусів | 30 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Сухожарова шафа | 31 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Піпеточні дозатори - всього | 32 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |у тому числі: багатоканальні | 33 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Холодильники побутові | 34 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Холодильні камери морозильники | 35 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Дезінфекційні камери - всього | 36 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |у тому числі: | | | | | - парові | 37 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| | - гарячеповітряні | 38 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| | - пароформалінові | 39 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Дезінфекційно-душові установки | 40 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Комплектні лабораторії - всього | 41 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |у тому числі: | | | | | ЛФХІ | 42 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| | АЛ | 43 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| | ЛАВ | 44 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| | ЛІВ | 45 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| | ВІР-1 | 46 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| | ІПП | 47 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| | Інші | 48 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |Автолабораторії - всього | 49 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| |у тому числі: | | | | | - радіологічна | 50 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| | - "атмосфера" | 51 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| | - "віброшум" | 52 | | | |-----------------------------------------+-----+---------+------------| | - інші | 53 | | | ------------------------------------------------------------------------ Таблиця 5. Наявність обчислювальної техніки і програмних засобів пз ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Обчислювальна| N | Рік | Комплектація електронно-обчислювальної техніки |Експлуа- |Розділ|Адреса | |техніка та |ряд-|-------------+-----------------------------------------------------|таційні |діяль-|організації | |оргтехніка |ка |Прид-|Модер- |Проце-|Сопро-|Монітор|Принтер|Факс-|Обсяг |Обсяг |програмні|ності |розробки | | | |бання|нізація|сор |цесор | | |Модем|оператив.|вінчес-|засоби | | | | | | | | | | | | |пам'яті |тера | | | | |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| |-------------+----+-----+-------+------+------+-------+-------+-----+---------+-------+---------+------+------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Кадри Таблиця 6. Спеціалізація інтернатура випускників вищих медичних закладів освіти ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Спеціальність | N |Прибуло |Охоплено інтернатурою |Знаходяться|Змінили |Закінчили | | |ряд-|випускників|--------------------------------|у декретній|направлення|інтернатуру | | | ка | |Усього|в тому числі на базах: |відпустці | |і отримали | | | | | |-------------------------| | |звання лікаря- | | | | | |обласної|міської|районної| | |спеціаліста | | | | | |СЕС |СЕС |СЕС | | | | |-----------------------------+----+-----------+------+--------+-------+--------+-----------+-----------+---------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----------------------------+----+-----------+------+--------+-------+--------+-----------+-----------+---------------| |Загальна гігієна | 1 | | | | | | | | | |-----------------------------+----+-----------+------+--------+-------+--------+-----------+-----------+---------------| |Гігієна праці | 2 | | | | | | | | | |-----------------------------+----+-----------+------+--------+-------+--------+-----------+-----------+---------------| |Комунальна гігієна | 3 | | | | | | | | | |-----------------------------+----+-----------+------+--------+-------+--------+-----------+-----------+---------------| |Гігієна харчування | 4 | | | | | | | | | |-----------------------------+----+-----------+------+--------+-------+--------+-----------+-----------+---------------| |Гігієна дітей та підлітків | 5 | | | | | | | | | |-----------------------------+----+-----------+------+--------+-------+--------+-----------+-----------+---------------| |Радіаційна гігієна | 6 | | | | | | | | | |-----------------------------+----+-----------+------+--------+-------+--------+-----------+-----------+---------------| |Епідеміологія | 7 | | | | | | | | | |-----------------------------+----+-----------+------+--------+-------+--------+-----------+-----------+---------------| |Мікробіологія і вірусологія | | | | | | | | | | | бактеріологія | 8 | | | | | | | | | |-----------------------------+----+-----------+------+--------+-------+--------+-----------+-----------+---------------| |Лабораторні дослідження | | | | | | | | | | |факторів навколишнього | | | | | | | | | | |середовища | 9 | | | | | | | | | |-----------------------------+----+-----------+------+--------+-------+--------+-----------+-----------+---------------| |Всього |10 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 7. Кількість лікарів які підвищили кваліфікацію на базах закладів післядипломної освіти ----------------------------------------------------------------------- | Посади лікарів | N |Пройшли курси |Пройшли курси | | |ряд-|у звітному році| за останні | | | ка | | 5 років | |---------------------------------+----+---------------+--------------| | А | Б | 1 | 2 | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Головний державний санітарний | | | | |лікар адміністративної території | | | | | водного залізничного | | | | |повітряного транспорту | 1 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Заступник головного державного | | | | |санітарного лікаря | 2 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Лікар з загальної гігієни | 3 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Лікар з гігієни праці | 4 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Лікар з гігієни дітей та | | | | |підлітків | 5 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Лікар з гігієни харчування | 6 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Лікар з комунальної гігієни | 7 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Лікар з радіаційної гігієни | 8 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Лікар лаборант-гігієніст | 9 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Лікар-епідеміолог |10 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Лікар-бактеріолог |11 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Лікар-вірусолог |12 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Лікар-дезінфекціоніст |13 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Лікар-паразитолог |14 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Лікар-статистик |15 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Лікар мікробіолог-вірусолог |16 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Лікар-санолог |17 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Лікар-стажист |18 | | | |---------------------------------+----+---------------+--------------| |Всього |19 | | | ----------------------------------------------------------------------- Таблиця 8. Атестація лікарів-спеціалістів --------------------------------------------------------------------------------- | Спеціальність | N |Всього |Із загальної кількості |Всього | | |ряд-|лікарів |лікарів графа 1 мають |атестовано | | | ка |фізичних|кваліфікаційні категорії|на кваліфі- | | | | осіб |------------------------|каційну | | | | |Усього |в тому числі: |категорію | | | | | |----------------| | | | | | |Вища | I | II | | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| |Організація і управління | | | | | | | | |охороною здоров'я | 1 | | | | | | | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| |Бактеріологія | 2 | | | | | | | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| |Вірусологія | 3 | | | | | | | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| |Гігієна дітей та підлітків | 4 | | | | | | | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| |Гігієна праці | 5 | | | | | | | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| |Гігієна харчування | 6 | | | | | | | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| |Загальна гігієна | 7 | | | | | | | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| |Комунальна гігієна | 8 | | | | | | | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| |Радіаційна гігієна | 9 | | | | | | | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| |Паразитологія |10 | | | | | | | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| |Епідеміологія |11 | | | | | | | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| |Дезінфекційна справа |12 | | | | | | | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| |Лабораторні дослідження | | | | | | | | |факторів навколишнього | | | | | | | | |середовища |13 | | | | | | | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| |Мікробіологія і | | | | | | | | |вірусологія |14 | | | | | | | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| |Санологія |15 | | | | | | | |---------------------------+----+--------+-------+-----+---+------+------------| |Всього |16 | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- Протиепідемічні заходи Таблиця 9. Обстеження інфекційних хворих та контактних осіб ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Інфекційні хвороби | N |Шифр по |Кількість |Госпіталізо-|Кількість |Обстежено контактних |Кількість вогнищ | | |ряд- |МКХ X-го |хворих та |вано хворих |хворих з |---------------------------+--------------------------| | | ка |перегляду|підозрілих на |та підозрі- |лабораторно |всього- |з них з виді- |всього| з них: | | | | |захворювання |лих на за- |підтвердже- |бактеріоло-|леним збудником| |-------------------| | | | |за екстреними |хворювання |ним діагнозом|гічно ві- |або позитивною | |1 ви-| 2-3 |4 і | | | | |повідомленнями| | |русологічно|серологічною | |падок|випад-|біль- | | | | | | | |серологічно|реакцією | | |ки |ше | | | | | | | | | | | | |вип. | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |Всього | 1 | A00-B99 | | | | | | | | | | | | | J06 | | | | | | | | | | | | | J10-J11 | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | | |Черевний тиф та паратифи | 2 | A01 | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |Інші сальмонельозні інфекції | 3 | A02 | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |Шигельоз | 4 | A03 | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |Інші гострі кишкові інфекції | 5 | A04-A09 | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |Туберкульоз органів дихання | 6 | A15 A16| | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |Лептоспіроз | 7 | A27 | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |Дифтерія | 8 | A36 | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |Кашлюк | 9 | A37 | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |Менінгококова інфекція | 10 | A39 | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |Висипний тиф | 11 | A75 | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |в тому числі хвороба Бриля | 12 | A75.1 | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |Поліомієліт | 13 | A80 | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |Сказ | 14 | A82 | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |Вірусні менінгіти | 15 | A87 | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |Вірусний гепатит А | 16 | B15 | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+---------+--------------+------------+-------------+-----------+---------------+------+-----+------+------| |Вірусний гепатит В | 17 | B16 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------- | Кількість внутрішньолікарняних захворювань та | |вогнищ у лікувально-профілактичних установах. | | Кількість укусів людей тваринами призначено | |антирабічних щеплень в т.ч. за безумовним курсом . | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 9.1. Аналіз носійства коринебактерій дифтерії ------------------------------------------------------------------------------------ | Носії | N |Всього| В тому числі: | | коринебактерій |ряд-| |--------------------------------------------| | дифтерії | ка | |З діагностичною|За епідпоказами|З профметою | | | | | метою | | | |-------------------------+----+------+---------------+---------------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------------------+----+------+---------------+---------------+------------| |Кількість обстежених | 1 | | | | | |-------------------------+----+------+---------------+---------------+------------| |Виявлено носіїв | | | | | | |коринебактерій дифтерії | 2 | | | | | |-------------------------+----+------+---------------+---------------+------------| |В тому числі: | | | | | | |Токсигенних | 3 | | | | | |-------------------------+----+------+---------------+---------------+------------| |Із них: | | | | | | | гравіс | 4 | | | | | |-------------------------+----+------+---------------+---------------+------------| | мітіс | 5 | | | | | |-------------------------+----+------+---------------+---------------+------------| | белфанті | 6 | | | | | |-------------------------+----+------+---------------+---------------+------------| | інтермедіус | 7 | | | | | |-------------------------+----+------+---------------+---------------+------------| |Нетоксигенних | 8 | | | | | |-------------------------+----+------+---------------+---------------+------------| |із них: | | | | | | | гравіс | 9 | | | | | |-------------------------+----+------+---------------+---------------+------------| | мітіс |10 | | | | | |-------------------------+----+------+---------------+---------------+------------| | белфанті |11 | | | | | |-------------------------+----+------+---------------+---------------+------------| | інтермедіус |12 | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Таблиця 10. Бактеріологічні дослідження на патогенну флору Всього проведено досліджень ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Групи | N |Дослідження матеріалів на патогенні ентеробактерії|Дослідження слизу |Дослід. слизу із зіву|Дослідження на |Дослідження на | |обстежуваних |ряд- |--------------------------------------------------|із зіву та носу на|на бактерії кашлюку | менінгококи |стафілококи | | | ка | на шигели та сальмонели |на патогенні |бактерії дифтерії |та паракашлюку | | | | | | |серовари ешеріхії |------------------+---------------------+---------------+----------------| | | |-------------------------------+------------------|всього|в тому чис-| всього |із них з |всього|із них з|всього|із них з | | | |всього|при дослідженні виділені|всього|із них з | |лі виділено| |позитивним | |позитив-| |позитив- | | | | |------------------------| |позитивним | |токсигенних| |результатом | |ним ре- | |ним ре- | | | | |шигели|сальмо- |інші | |результатом| |культур | | | |зульта- | |зульта- | | | | | |нели |саль- | | | | | | | | том | | том | | | | | |черевного|монели | | | | | | | | | | | | | | | |тифу | | | | | | | | | | | | | | | | |і п/тАВС | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+------+---------+-------+------+-----------+------+-----------+--------+------------+------+--------+------+---------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---------------+-----+------+------+---------+-------+------+-----------+------+-----------+--------+------------+------+--------+------+---------| |Хворі та | | | | | | | | | | | | | | | | |особи з підоз- | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |рою на захво- | | | | | | | | | | | | | | | | |рювання | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+------+---------+-------+------+-----------+------+-----------+--------+------------+------+--------+------+---------| |Особи об- | | | | | | | | | | | | | | | | |стежувані за | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |епідпоказни- | | | | | | | | | | | | | | | | |ками | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+------+---------+-------+------+-----------+------+-----------+--------+------------+------+--------+------+---------| | Особи об- | | | | | | | | | | | | | | | | |стежувані з |3 | | | | | | | | | | | | | | | |профілактич- | | | | | | | | | | | | | | | | |ною метою | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 10.1. Етіологічна структура дизентерії та виділення шигел із об'єктів довкілля -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Контингенти | N |Всього |Кількість осіб проб в яких виділені збудники | | об'єкти |ряд-|дослід-|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |обстеження |ка |жено |S.dysenteriae | S. flexneri | S.boydii | S.sonne | | | |проб |--------------+------------------------------------------------+----------------+-----------------------------------------------------| | | | |Всьо-|Серовар.|Всьо-| Серовари |Всьо-| Серовари |Всьо-| Біовари | | | | |го |--------|го |------------------------------------------|го |----------|го |-----------------------------------------------| | | | | |1-2|3-12| |1a|1b|2a|2b|3a|3b|4a|4b|5a|5b|x-|y-|6 |н/т| |1-10|11-18| |la|lb|lm|lle|llg|llL|llk|lld|llc|lYf|Yn|Yu|н/т | |--------------+----+-------+-----+---+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-----+----+-----+-----+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+--+--+----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18| 19| 20 | 21 | 22 | 23 |24|25|26| 27| 28| 29| 30|31 | 32| 33|34|35|36 | |--------------+----+-------+-----+---+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-----+----+-----+-----+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+--+--+----| |Хворі на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дизентерію - | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-------+-----+---+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-----+----+-----+-----+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+--+--+----| |Об'єкти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |зовнішнього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |середовища - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-------+-----+---+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-----+----+-----+-----+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+--+--+----| |в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Харчові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |продукти - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-------+-----+---+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-----+----+-----+-----+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+--+--+----| |в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |молочні | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-------+-----+---+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-----+----+-----+-----+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+--+--+----| |Вода - всього | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-------+-----+---+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-----+----+-----+-----+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+--+--+----| |в тому числі:| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |питна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-------+-----+---+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-----+----+-----+-----+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+--+--+----| |відкритих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |водоймищ | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-------+-----+---+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-----+----+-----+-----+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+--+--+----| |стічна | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-------+-----+---+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-----+----+-----+-----+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+--+--+----| |Змиви - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-------+-----+---+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-----+----+-----+-----+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+--+--+----| |в т.ч у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вогнищах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кишкових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інфекцій |10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-------+-----+---+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-----+----+-----+-----+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+--+--+----| |Грунт |11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 10.2. Етіологічна структура сальмонельозних інфекцій ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Серологічні групи | N |Всього за- |Діагноз підтверджено |Виявле- |Зареєстровано |Вмерло | |та варіанти |ряд-|реєстрова- |--------------------------|но носіїв|-----------------------------| | | | ка |но випадків|бактеріо-|сероло-|клінічно| |спалахів|випадків захворювань| | | | |захворювань|логічно |гічно | | | |--------------------| | | | | | | | | | |при спа- |поодинокі | | | | | | | | | | |лахах | | | |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |Серогрупа А всього | 1 | | | | | | | | | | |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |Серогрупа В всього | 2 | | | | | | | | | | |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |Серогрупа С всього | 3 | | | | | | | | | | |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |Серогрупа D всього | 4 | | | | | | | | | | |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |Серогрупа Е всього | 5 | | | | | | | | | | |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |Рідкісні серогрупи | 6 | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |---------------------+----+-----------+---------+-------+--------+---------+--------+---------+----------+-------| |ВСЬОГО | 7 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 10.2.1. Виділення сальмонел з харчових продуктів та об'єктів довкілля ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Серологічні групи | N |Всього |М'ясо |М'ясо|Молоко |Яйця та |Риба та |Овочі та|Конди- |Кулінарні|Інші харч.|Змиви|Вода |Вода |Стічна|Корми|Грунт | |і серологічні |ряд- |випадків |та м'я-|птиці|та мол.|яйцепро-|рибопро-|фрукти |терські| вироби | продукти | |питна |відкри-| вода | | | |варіанти | ка |виділення|сопро- | |продук-| дукти |дукти |вироби | | | | |тих во-| | | | | | | | |дукти | | ти | | | | | | | |доймищ | | | | | |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |Всього досліджено | | | | | | | | | | | | | | | | | | |проб | 1 | Х | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |Серогрупа А всього| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |Серогрупа В всього| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |Серогрупа С всього| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |Серогрупа D всього| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |Серогрупа Е всього| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |Рідкісні серогрупи | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |-------------------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+----------+-----+-------+-------+------+-----+------| |ВСЬОГО | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 10.3. Етіологічна розшифровка ентеритів колітів гастроентеритів харчових токсикоінфекцій викликаних іншими встановленими збудниками --------------------------------------------------------------------------------- |Зареєстровано | N |Всього| Вікові групи |Померло всього | |хворих |рядка| |-----------------------------| | | | | |0-2 роки|3-6 років|7-14 років| | |--------------------+-----+------+--------+---------+----------+---------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------+-----+------+--------+---------+----------+---------------| |Всього ГЕК | 1 | | | | | | |--------------------+-----+------+--------+---------+----------+---------------| |В тому числі: | | | | | | | |викликані | | | | | | | |встановленими | | | | | | | |збудниками | 2 | | | | | | |--------------------+-----+------+--------+---------+----------+---------------| |З них: ЕПКП | 3 | | | | | | |--------------------+-----+------+--------+---------+----------+---------------| |протей | 4 | | | | | | |--------------------+-----+------+--------+---------+----------+---------------| |цитробактер | 5 | | | | | | |--------------------+-----+------+--------+---------+----------+---------------| |ентеробактер | 6 | | | | | | |--------------------+-----+------+--------+---------+----------+---------------| |клебсієла | 7 | | | | | | |--------------------+-----+------+--------+---------+----------+---------------| |стафілокок | 8 | | | | | | |--------------------+-----+------+--------+---------+----------+---------------| |псевдомонади | 9 | | | | | | |--------------------+-----+------+--------+---------+----------+---------------| |кампілобактер | 10 | | | | | | |--------------------+-----+------+--------+---------+----------+---------------| |ротавіруси | 11 | | | | | | |--------------------+-----+------+--------+---------+----------+---------------| |єрсинії | 12 | | | | | | |--------------------+-----+------+--------+---------+----------+---------------| |інші розшифрувати | 13 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 10.4. Лабораторне підтвердження менінгококової інфекції у хворих і носіїв ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Клінічний діагноз | N |Всього|Всього |Діагноз підтверджено | Серологічна група збудника |Вмерло хвор | | |ряд- |хворих|обсте- |--------------------------------------+-----------------------------------------------+------------------| | | ка | |жено |бакте- |бактеріологічно |серо- | A |B |C |D |X |Y |29E|135W|Полі- |Спон- |Неаг-|Всього|в т.ч. | | | | |лабора-|ріоско-|-----------------------|логіч-| | | | | | | | |аглю- |танно |люти-| |-----------| | | | |торно |пічно |всього|СМР|кров|носогл.| но | | | | | | | | |тина- |аглю- |набе-| |до 1|до 14 | | | | | | | | | | слиз | | | | | | | | | |бельні|тинаб.|льні | |року|років | |-------------------+-----+------+-------+-------+------+---+----+-------+------+---+--+--+--+--+--+---+----+------+------+-----+------+----+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|12|13|14| 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |-------------------+-----+------+-------+-------+------+---+----+-------+------+---+--+--+--+--+--+---+----+------+------+-----+------+----+------| |Менінгокова | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інфекція | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-------+-------+------+---+----+-------+------+---+--+--+--+--+--+---+----+------+------+-----+------+----+------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Менінгіт | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-------+-------+------+---+----+-------+------+---+--+--+--+--+--+---+----+------+------+-----+------+----+------| |Менінгококцемія | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-------+-------+------+---+----+-------+------+---+--+--+--+--+--+---+----+------+------+-----+------+----+------| |Інші менінгококові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інфекції | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-------+-------+------+---+----+-------+------+---+--+--+--+--+--+---+----+------+------+-----+------+----+------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |менінгіт і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |менінгококцемія | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-------+-------+------+---+----+-------+------+---+--+--+--+--+--+---+----+------+------+-----+------+----+------| |Менінгококовий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |назофарінгіт | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-------+-------+------+---+----+-------+------+---+--+--+--+--+--+---+----+------+------+-----+------+----+------| |Носії | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 10.4.1. Віковий розподіл хворих на менінгококову інфекцію та гнійні бактеріальні менінгіти ---------------------------------------------------------------------------------- |Зареєстровано хворих | N | Вікові групи |Всього | | |рядка|------------------------------------------| | | | |0-2 роки|3-6 років|7-14 років|15 та старші| | |-----------------------+-----+--------+---------+----------+------------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------+-----+--------+---------+----------+------------+-------| |Менінгококова інфекція | 1 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+---------+----------+------------+-------| |В тому числі: | | | | | | | |бактеріологічно | | | | | | | |підтверджена | 2 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+---------+----------+------------+-------| |Гнійні менінгіти | | | | | | | |всього | 3 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+---------+----------+------------+-------| |Із них визвані: | | | | | | | |паличкою інфлюенци | 4 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+---------+----------+------------+-------| |пневмококами | 5 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+---------+----------+------------+-------| |стафілококами | 6 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+---------+----------+------------+-------| |стрептококами | 7 | | | | | | |грамнегативними | | | | | | | |-----------------------+-----+--------+---------+----------+------------+-------| |паличками | 8 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+---------+----------+------------+-------| |грибками | 9 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+---------+----------+------------+-------| |іншими збудниками |10 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+---------+----------+------------+-------| |неясної етіології |11 | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 10.4.2. Розподіл випадків менінгококової інфекції за віковими групами та серогрупами збудників ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Серогрупи | N |Кількість |в тому числі |Кількість|в тому числі | Кількість хворих за віковими групами | | |ряд-|випадків |-------------|летальних|-------------+-------------------------------------------------------------| | | ку |захворю- |чоло- |жіно- |випадків |чоло- |жіно- |до 1 |1-4 |5-9 |10-14 |15-19 |20-24 |25-44 |45-64 |65 і | | | |вання |вічої |чої | |вічої |чої |року |роки |років |років |років |роки |роки |роки |старші | | | |всього |статі |статі | |статі |статі | | | | | | | | | | |-------------+----+----------+------+------+---------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-------------+----+----------+------+------+---------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------| |Всього | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+----------+------+------+---------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------| |в тому числі | | | | | | | | | | | | | | | | | |виділено | | | | | | | | | | | | | | | | | |менінгококи | | | | | | | | | | | | | | | | | |Серо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |група А | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+----------+------+------+---------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------| |Серо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |група В | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+----------+------+------+---------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------| |Серо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |група C | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+----------+------+------+---------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------| |Серо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |група D | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+----------+------+------+---------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------| |Серо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |група X | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+----------+------+------+---------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------| |Серо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |група Y | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+----------+------+------+---------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------| |Серо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |група | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |29E | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+----------+------+------+---------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------| |Серо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |група | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |135W | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+----------+------+------+---------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------| |Інші |10 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 10.5. Показники якості роботи лабораторій ------------------------------------------------------------------------------- |Об'єкти дослідження | N |Всього|Не підтверджені |в т.ч. по невідповідності | | |рядка| | не вирішені |--------------------------| | | | | | належності |інші | | | | | |------------------| | | | | | |родової | видової | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |Надіслано культур | | | | | | | |на підтвердження | 1 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |в тому числі: | | | | | | | |коринебактерій | 2 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |менінгококів | 3 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |бордетел | 4 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |шигел | 5 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |сальмонел | 6 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |ЕПКП | 7 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |умовно-патогенних | | | | | | | |ентеробактерій | 8 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |інших збудників | | | | | | | |бактеріальних | | | | | | | |інфекцій | 9 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |інших збудників | | | | | | | |особливо | | | | | | | |небезпечних | | | | | | | |інфекцій | 10 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |холерних вібріонів | | | | | | | |від людей: | | | | | | | |О1 | 11 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |не О1 | 12 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |холерних вібріонів | | | | | | | |із зовнішнього | | | | | | | |середовища: | | | | | | | |О1 | 13 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |не О1 | 14 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |Контрольні задачі | | | | | | | |- всього | 16 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |в тому числі: | | | | | | | |Збудники | | | | | | | |крапельної групи | | | | | | | |інфекцій | 17 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |Збудники кишкової | | | | | | | |групи інфекцій | | | | | | | |для баклабораторій | 18 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |для лабораторій ОНІ | 19 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |Серологічні: | | | | | | | |для баклабораторій | 20 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |для лабораторій ОНІ | 21 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |Збудники особливо | | | | | | | |небезпечних | | | | | | | |інфекцій | 22 | | | | | | |--------------------+-----+------+----------------+--------+---------+-------| |Міжлабораторні | | | | Х | Х | Х | |порівняльні | | | | | | | |дослідження | 23 | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 10.6. Бактеріологічне підтвердження клінічного діагнозу кашлюка та паракашлюка ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Наймену- | N |Всього | З них |В т.ч. матеріал відібрано вказати добу |Обстежено |З них діаг- | |вання |рядка|зареєстро-|-------------------------------+-----------------------------------------|серологічно|ноз підтверд- | |захворювань| |вано |обстежено |діагноз не | до 10 | 11-15 | 16-20 | 21 і пізніше | |жено сероло- | | | |хворих |бактеріологічно|підтверджено | | | | | |гічно | | | | | |бактеріологічно| | | | | | | |-----------+-----+----------+---------------+---------------+-------+-------+-------+-----------------+-----------+--------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------+-----+----------+---------------+---------------+-------+-------+-------+-----------------+-----------+--------------| |Кашлюк | 1 | | | | | | | | | | |-----------+-----+----------+---------------+---------------+-------+-------+-------+-----------------+-----------+--------------| |Паракашлюк | 2 | | | | | | | | | | |-----------+-----+----------+---------------+---------------+-------+-------+-------+-----------------+-----------+--------------| |Всього | 3 | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 11. Серологічні дослідження --------------------------------------------------------------------- |1. Серологічні дослідження всього | | в тому числі: | |1.1. при бактеріальних інфекціях | |1.1.1. в тому числі при особливо небезпечних | | інфекціях | |1.2. з метою діагностики рікетсіозів | |1.3. при паразитозах | |1.4. при вірусних інфекціях всього | | із них: | |1.4.1. з діагностичною метою | |1.4.2. з профілактичною метою | |1.4.3. в тому числі на кір з діагностичною | | метою | | з них позитивних | |1.4.4. в тому числі на грип та інші ГРВІ | | а в т.ч. парних сироваток | | з них з 4-кратним наростанням титру | | б в т.ч. донорських сироваток | | з них з захисним титром | | в в т.ч. експрес-діагностика | | з них позитивних | |1.4.5. в тому числі на поліомієліт парні | | сироватки | | з них з 4-кратним наростанням до | | I типу | | II типу | | III типу | |1.4.6. в тому числі на герпес | | з них позитивних | |1.4.7. в тому числі на цитомегаловірус | | з них позитивних | |1.4.8. в тому числі на краснуху | | з них позитивних | |1.4.9. в тому числі на ротавіруси | | з них позитивних | --------------------------------------------------------------------- Таблиця 11.1. Результати обстеження на вірусні гепатити ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Контингенти | N | HBs-Ag | a-HBs | HBe-ag | a-HBe |a-HBcorIgM | a-HBc |a-дельта gM | a-HEV | a-ВГА-IgМ | а-ВГА | а-HCV | Всього | | |ряд- |------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | ка |К-сть|К-сть |К-сть|К-сть |К-сть|К-сть |К-сть|К-сть |К-сть|К-сть |К-сть|К-сть |К-сть|К-сть |К-сть|К-сть |К-сть|К-сть |К-сть|К-сть |К-сть|К-сть |К-сть|К-сть | | | |досл.|позит.|досл.|позит.|досл.|позит.|досл.|позит.|досл.|позит.|досл.|позит.|досл.|позит.|досл.|позит.|досл.|позит.|досл.|позит.|досл.|позит.|досл.|позит.| |---------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |---------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------| |Хворі на вірусні | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |гепатити ВГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------| |Носії HBs-антигену | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------| |Контактні | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------| |Перехворілі на ВГ | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------| |Донори | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------| |Вагітні | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------| |Діти дит. будинків | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та спецінтернатів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------| |Медпрацівники | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------| |Хворі з хроніч.захв. | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |печінки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------| |Хворі що довго |10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |знах. на стацлікув. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------| |Хворі з захв-ми |11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |шлун.-киш.тракту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------| |Наркомани |12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------| |Хворі на венеричні |13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |хвороби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------| |Всього |14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 11.2. Стан імунітету до вірусу поліомієліту у дитячого населення України -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Вік | N |Всього| 1 тип |Всього| 2 тип |Всього| 3 тип | | |ряд- |го |-------------------------------------------|го |-------------------------------------------|го |-------------------------------------------| | | ка |сиро- | Титри антитіл |сиро- | Титри антитіл |сиро- | Титри антитіл | | | |ваток |-------------------------------------------|ваток |-------------------------------------------|ваток |-------------------------------------------| | | |крові | 0 |1:4 |1:8|1:16|1:32|1:64|1:128|1:256|СГТ|крові | 0 |1:4 |1:8|1:16|1:32|1:64|1:128|1:256|СГТ|крові | 0 |1:4 |1:8|1:16|1:32|1:64|1:128|1:256|СГТ| |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12| 13 | 14| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20| 21 |22 |23 |24 |25 |26 | 27 | 28 | 29 | 30| |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |до року | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |1 рік | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |2 роки | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |3 роки | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |4 роки | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |5 років | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |6 років | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |7 років | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |8 років | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |9 років |10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |10 років |11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |11 років |12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |12 років |13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |13 років |14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |14 років |15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |15 років |16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |і старші | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---+------+---+----+---+----+----+----+-----+-----+---| |Всього |17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 11.3. Вірусологічні дослідження ------------------------------------------------------------ |1. Число досліджень всього | | з них: | |1.1. на культурі клітини | |1.2. на курячих ембріонах | |1.3. досліджень з діагностичною | | метою всього | |1.3.1. з них позитивних | |1.4. досліджень з профілактичною | | метою всього | |1.4.1. з них позитивних | |1.4.2. санітарно-вірусологічних | |1.4.2.1. з них позитивних | ------------------------------------------------------------ Таблиця 11.4. Вірусологічні дослідження на поліомієліт та інші ентеровіруси ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Об'єкти | N | Кількість | Віруси за типами |ЦПА|Примітка | | та контингенти |ряд- |-----------------------------------+---------------------------------------| | | | дослідження | ку |дос- |прове-|обсте-|позит. |виде- |Поліовіруси| КА |КВ |ECHO |Е-70-71 |Ад | | | | | |лідж.|дених |жених |резуль-|лених |-----------+---------------------------| | | | | |проб |дослі-|осіб |татів |вірусів| 1 | 2 | 3 |З зазначенням типів вірусів| | | | | | |джень | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+---------------------------+---+---------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 |13 | 14| 15 | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |ХВОРІ на: | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |Всього | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |поліомієліт | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |в тому числі діти | | | | | | | | | | | | | | | | | |до 15 р. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |ГВП | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |в тому числі діти | | | | | | | | | | | | | | | | | |до 15 р. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |серозні менінгіти | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |інші нейроінфекції | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |ГРВІ | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |ГКІ | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |ІНШІ |10 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |ЗДОРОВІ | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |Всього |11 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |ОБ'ЄКТИ ДОВКІЛЛЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |Всього |12 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |госп.-побутові | | | | | | | | | | | | | | | | | |стічні води |13 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |вода відкритих |14 | | | | | | | | | | | | | | | | |водоймищ | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |- I категорії |15 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |- II категорії |16 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |- морів |17 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |питна вода |15 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |продукти харчування |16 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |грунт |17 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |змиви |18 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |Секційн.матеріал | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+---+---+---+----+---+-----+--------+---+---+---------| |Всього |19 | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 12. Результати серологічних досліджень сироваток крові населення України на імунітет до ДИФТЕРІЇ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Контингент | N |Кількість| Місто |Кількість| Село | |населення | ряд-|сироваток|-----------------------------------------------|сироваток|-------------------------------------------------| | | ка | | титри антитіл | | титри антитіл | | | | |-----------------------------------------------| |-------------------------------------------------| | | | |0 |1:10|1:20|1:40|1:80|1:160|1:320|1:640|1:1280| | 0 |1:10|1:20|1:40|1:80|1:160|1:320|1:640|1:1280 | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| | А | Б | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |3 міс. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |4 5 міс. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |6 міс. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |15-18 міс. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |2 роки | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |3 роки | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |4 роки | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |5 років | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |6 років | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |7 років | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |8 років | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |9 років | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |10 років | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |11 років | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |12 років | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |13 років | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |14 років | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |Діти | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |15 років | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |16 років | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |17 років | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |Підлітки | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |18-27 років | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |28-37 років | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |38-47 років | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |48-57 років | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |58 і старші | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |Дорослі | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |Всього: | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблиця 12.1. Результати серологічних досліджень сироваток крові населення України на імунітет до ПРАВЦЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Контингент | N |Кількість| Місто |Кількість| Село | |населення | ряд-|сироваток|-----------------------------------------------|сироваток|-------------------------------------------------| | | ка | | титри антитіл | | титри антитіл | | | | |-----------------------------------------------| |-------------------------------------------------| | | | |0 |1:10|1:20|1:40|1:80|1:160|1:320|1:640|1:1280| | 0 |1:10|1:20|1:40|1:80|1:160|1:320|1:640|1:1280 | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| | А | Б | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |3 міс. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |4 5 міс. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |6 міс. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |15-18 міс. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |2 роки | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |3 роки | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |4 роки | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |5 років | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |6 років | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |7 років | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |8 років | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |9 років | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |10 років | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |11 років | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |12 років | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |13 років | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |14 років | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |Діти | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |15 років | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |16 років | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |17 років | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |Підлітки | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |18-27 років | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |28-37 років | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |38-47 років | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |48-57 років | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |58 і старші | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |Дорослі | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------| |Всього: | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблиця 12.2. Результати серологічних досліджень сироваток крові населення України на наявність імунітету до вірусу КОРУ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Контингент | N |Кількість| Місто |СГТ|Кількість| Село |СГТ| |населення | ряд-|сироваток|-----------------------------------------------| |сироваток|-------------------------------------------------| | | | ка | | титри антитіл | | | титри антитіл | | | | | |-----------------------------------------------| | |-------------------------------------------------| | | | | |0 |1:10|1:20|1:40|1:80|1:160|1:320|1:640|1:1280| | | 0 |1:10|1:20|1:40|1:80|1:160|1:320|1:640|1:1280 | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| | А | Б | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22| |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |Вагітні | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |Новонар. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |3 міс. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |4 5 міс. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |6 міс. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |1 рік | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |2 роки | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |3 роки | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |4 роки | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |5 років | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |6 років | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |7 років | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |8 років | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |9 років | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |10 років | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |11 років | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |12 років | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |13 років | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |14 років | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |Діти | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |15 років | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |16 років | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |17 років | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |Підлітки | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |18-27 років | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |28-37 років | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |38-47 років | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |48-57 років | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |58 і старші | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |Дорослі | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---------+--+----+----+----+----+-----+-----+-----+------+---+---------+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-------+---| |Всього: | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Паразитологія 13. Інвазованість населення гельмінтами і найпростішими у розрізі контингентів та їх оздоровлення ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | N | Найменування контингенту | | Дегельмінтизація | | |ряд-|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|Всього| контингенту | | | ка | Дитяче населення | Доросле населення |насе- |----------------------------------------------| | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|лення |Орга-|Неор- |Всього|Орга-|Інші |Всього|Всього | | | |Дитячі|Дитя-|Школи|Загаль-|Інші |Всього|Неор- |Всього|Персо-|Персо-|Тва-|Праців-|Шах-|Пра- |Інші|Всього| |нізо-|гані- |дітей |ніз. |доро-|дорос-|деге- | | | |дошкі |чі |інте-|но-ос- |органі-|орган.|ганізо-|дит. |нал |нал |рин-| ники |тарі|ців- | |дорос-| |вані |зовані| |доро-|слі |лого |льмін- | | | |льні |буди-|рнати|віт. |зовані |дит. |ване |насел.|дит. |шкіл |ники| гром. | |ники | |лого | |діти |діти | |сле | |насе- |тизо- | | | |зак- |нки | |школи | закл. |насе- |дит. | |дошкі-|інтер-| |харчув.| |ко- | |насе- | | | | |насе-| |лення |вано | | | |лади | | | | |лен. |насе- | |льних |натів | | | |мун. | |лення | | | | |лення| | | | | | | | | | | | |лення | |закла-| | | | |водо-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дів | | | | |гону | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |Всього підлягало | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х | х | х | х | |обстеженню на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |збудники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |паразитарних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |хвороб | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |на найпростіші | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х | х | х | х | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |на гельмінти | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х | х | х | х | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |Всього обстежено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х | х | х | х | |на збудники параз.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |хвороб | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |в тому числі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х | х | х | х | |на найпростіші | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |з них на малярію | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х | х | х | х | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |в тому числі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х | х | х | х | |на гельмінти | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |Із загального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |числа обстежених | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього виявлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інвазованих: | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |Із обстежених | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |на найпростіші | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього виявлено | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інвазованих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |в тому числі з: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дезентерійними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |амебами |10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |балантидіями |11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |лямбліями |12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |криптоспоридіями |13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |трихомонадами |14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |іншими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |найпростішими* |15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |плазмодіями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |малярії |16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |лейшманіями |17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |трипаносомами |18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |токсоплазмами |19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |пневмоцистами |20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |бабезіями |21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |акантамебами |22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |ніглеріями |23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |мікроспоридіями |24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |З обстежених на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |гельмінти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього виявлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інвазованих | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |в тому числі з: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |шистосомами | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |опісторхісами | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |клонорхісами | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |ланцетовидною | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |трематодою | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |фасциолами | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |легеневими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сисунами | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |інш. збудниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |трематодних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інвазій** | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |ехінококами | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |свинячими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ціп'яками | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |бичачими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ціп'яками | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |цистицерками | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |стьожаками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |широкими | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |карликовими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ціп'яками | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |пацючими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ціп'яками | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |собачими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ціп'яками | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |ріштами | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |нитчаткою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підшкірною | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |філяріями | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |дірофіляріями | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |трихінелами | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |анкілостомами | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |некаторами | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |аскаридами | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |кишковими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вугрицями | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |волосоголовцями | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |гостриками | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |личинками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Anisakis | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |трихосронгілідами | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |інвазіями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спричин. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |декількома | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |гельмінтами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | змішані *** | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----+------+-----+-----+-------+-------+------+-------+------+------+------+----+-------+----+-----+----+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+-------| |іншими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |гельмінтами**** | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примітка: * - до рядку 15 інші нійпростіші включають ізоспори кокцидії кишкові трихомонади саркоцисти саркоспоридії. ** - до рядку 32 інші збудники уточнених трематодних інвазій включають фасціолопсіс бускі гетерофієс гетерофієс метагонімус Йокогави тощо. *** - до рядку 54 інвазії спричинені декількома гельмінтами - змішані включають гельмінти класифіковані більш ніж в одній з підрубрик В. 65.0 - В.81.3 і В. 81.8 десятого перегляду Міжнародної статистичної класифікації хвороб МКХ - 10 **** - до рядку 55 інші гельмінти включають вісцеральні мігруючі личинки токсокароз капілярію філіпіненсіз кишковий капіляріоз парастронгілюс постаріценсіз ангіостронгілідоз кишок парастронгілюс кантоненсіз еозінофільний менінгоенцефаліт інші уточнені гельмінти що передбачені підрубрикою В. 83 МКХ-10 Таблиця 14. Паразитологічні дослідження --------------------------------------------------------------- | Дослідження | N | Всього | З них | | | рядка | | позитивних | |-------------------------------+-------+--------+------------| | А | Б | 1 | 2 | |-------------------------------+-------+--------+------------| |1. Санітарно-гельмінтологічні: | 1 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| |в тому числі: | | | | | Садовини городини | 2 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | Води всього | 3 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | з них: питної | 4 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | стічної | 5 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | плавальних басейнів | 6 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | Води водоймищ всього: | 7 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | з них: 1-ї категорії | 8 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | 2-ї категорії | 9 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | Морів | 10 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | Грунту всього: | 11 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | в тому числі: | | | | | в мікровогнищах | | | | | геогельмінтозів | 12 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | в парниках | 13 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | Мулу | 14 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | Інші | 15 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | Змивів з предметів | | | | | довкілля | 16 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | в тому числі в: | | | | | дошкільних закладах | 17 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | дитячих будинках | 18 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | школах-інтернатах | 19 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | загальноосвітніх | | | | | школах | 20 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | інших організ. | | | | | закладах | 21 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | лікарнях | 22 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | інші | 23 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| |2. Санітарно-протозойні: | 24 | | | |в тому числі: | | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | Води: питної | 25 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | стічної | 26 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | Змивів з предметів | | | | | довкілля | 27 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| |3. Серологічні | 28 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| |4. На гельмінтози всього | 29 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| |в тому числі: | | | | | копрологічні | 30 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| | зшкреби періонально-ректальні | 31 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| |5. На кишкові найпростіші | 32 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| |6. На плазмодії малярії | 33 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| |7. На філярії | 34 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| |8. На лейшманії | 35 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| |9. На пневмоцисти | 36 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| |10. Тощо* | 37 | | | |-------------------------------+-------+--------+------------| |11. Всього | 38 | | | --------------------------------------------------------------- Примітка: * - в рядку 37 "тощо" - подаються всі інші дослідження що були проведені та їх результати. Санітарно-ентомологічний та гідротехнічний нагляд Таблиця 15. Лабораторні ентомологічні дослідження -------------------------------------------------------------- | Група | N |Всього |Кількість |Домінуючі | | членистоногих |рядка |досліджено |визначених | види | | | | | видів | | |------------------+------+-----------+-----------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |------------------+------+-----------+-----------+----------| |Комарі: малярійні | 1 | | | | |------------------+------+-----------+-----------+----------| |немалярійні | 2 | | | | |------------------+------+-----------+-----------+----------| |Мошки | 3 | | | | |------------------+------+-----------+-----------+----------| |Мокреці | 4 | | | | |------------------+------+-----------+-----------+----------| |Москіти | 5 | | | | |------------------+------+-----------+-----------+----------| |Гедзі | 6 | | | | |------------------+------+-----------+-----------+----------| |Інші кровосисні | | | | | |комахи | 7 | | | | |------------------+------+-----------+-----------+----------| |Мухи синантропні | 8 | | | | |------------------+------+-----------+-----------+----------| |Інші синантропні | | | | | |комахи | 9 | | | | |------------------+------+-----------+-----------+----------| |Кліщі: іксодові | 10 | | | | |------------------+------+-----------+-----------+----------| |аргасові | 11 | | | | |------------------+------+-----------+-----------+----------| |гамазові | 12 | | | | |------------------+------+-----------+-----------+----------| |червонотільці | 13 | | | | |------------------+------+-----------+-----------+----------| |алергенні | 14 | | | | |------------------+------+-----------+-----------+----------| |продуктових | | | | | |запасів | 15 | | | | -------------------------------------------------------------- Таблиця 16. Ентомологічний та санітарний нагляд за станом водоймищ ---------------------------------------------------------- | Найменування | N | Всього | Примітка | | |рядка | | | |---------------------------+------+---------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | |---------------------------+------+---------+-----------| |Кількість водних об'єктів | 1 | | | |---------------------------+------+---------+-----------| |з них: паспортизовано | 2 | | | |---------------------------+------+---------+-----------| | анофелогенних | 3 | | | |---------------------------+------+---------+-----------| |Загальна площа водних | | | | |об'єктів га | 4 | | | |---------------------------+------+---------+-----------| |Анофелогенна площа га | 5 | | | |---------------------------+------+---------+-----------| |Площа зрошувальних земель | | | | | га * | 6 | | | |---------------------------+------+---------+-----------| |Середньосезонний показник | | | | |чисельності личинок: | | | | | анофелес | 7 | | | |---------------------------+------+---------+-----------| | аедес | 8 | | | |---------------------------+------+---------+-----------| | кулекс | 9 | | | |---------------------------+------+---------+-----------| |Кількість сезонних | | | | |боніфікаторів | 10 | | | ---------------------------------------------------------- Примітка: * - включно з рисовими чеками Таблиця 17. Результати екстенсивних обстежень населених пунктів за групами членистоногих. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Об'єкти нагляду | N |Комарі малярійні |Комарі немалярійні | Москіти | Мухи | Кліщі іксодові | Кліщі алергенні | Інший | | |рядка| | | | | | | гнус | | | |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------| | | |Обсте-|З них|Серед-|Обсте-|З них|Серед-|Обсте-|З них|Серед-|Обсте-|З них|Серед-|Обсте-|З них|Серед-|Обсте-|З них|Серед-|Обсте-|Серед- | | | |жено |засе-|ньосе-|жено |засе-|ньосе-|жено |засе-|ньосе-|жено |засе-|ньосе-|жено |засе-|ньосе-|жено |засе-|ньосе-|жено |ньосе- | | | |об'єк-|лено |зонний|об'єк-|лено |зонний|об'єк-|лено |зонний|об'єк-|лено |зонний|об'єк-|лено |зонний|об'єк-|лено |зонний|об'єк-|зонний | | | |тів | |показ-|тів | |показ-|тів | |показ-|тів | |показ-|тів | |показ-|тів | |показ-|тів |показ- | | | | | |ник | | |ник | | |ник | | |ник | | |ник | | |ник | |ник | | | | | |чи- | | |чи- | | |чи- | | |чи- | | |чи- | | |чи- | |чи- | | | | | |сель- | | |сель- | | |сель- | | |сель- | | |сель- | | |сель- | |сель- | | | | | |ності | | |ності | | |ності | | |ності | | |ності | | |ності | |ності | |-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-------| |Житлові приміщення | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-------| |Нежитлові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |приміщення | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-------| |Підвали сходи | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-------| |Поза приміщенням | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-------| |Дитячі та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підліткові заклади | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-------| |Лікувально- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |профілактичні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |установи | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-------| |Харчові | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-------| |Комунальні | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-------| |Промислові | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-------| |Тваринницькі | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-------| |Зони відпочинку | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-------| |в тому числі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дитячі | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-------| |Природні вогнища | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |трансмісивнних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |хвороб | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблиця 18. Стан боротьби з компонентами гнусу та переносниками збудників трансмісивних хвороб ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Заходи | N | Об'єкт боротьби та об'єм застосованих заходів | | |рядка|-------------------------------------------------------------------------------| | | | Комарі | Москіти |Кліщі іксодові | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------| | | | малярійні | немалярійні |В примі-|Поза |Голів|тис. кв. | | | |-----------------------+-----------------------|щенні |примі-| ВРХ | м. | | | | Імаго |Личинки| Імаго |Личинки| тис. |щенням| | | | | |---------------| га |---------------| га |кв.м | тис. | | | | | |В примі-|Поза | |В примі-|Поза | | | кв.м | | | | | |щенні |примі-| |щенні |примі-| | | | | | | | | тис. |щенням| | тис. |щенням| | | | | | | | |кв.м | тис. | |кв.м | тис. | | | | | | | | | | кв.м | | | кв.м | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+---------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |--------------------+-----+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+---------| |Обробіток площі | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+---------| |а фізична площа | 1 | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+---------| |б оперативна площа | 2 | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+---------| |в в тому числі за | | | | | | | | | | | | |епідпоказниками | 3 | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Гамбузіювання водоймищ ............. га. | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблиця 19. Виконання протималярійних гідротехнічних робіт --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Тип об'єкту| N | Роботи що ведуть до |Роботи що створюють умови непридатні для |Загальна | | |ряд- | ліквідації місць виплоду |розвитку личинок переносників збудників |вартість | | | ка | переносників збудників |трансмісивних інфекцій |тис.грн. | | | | трансмісивних інфекцій |------------------------------------------------------| | | | | | Упорядковано | | | | |--------------------------------+------------------------------------------------------| | | | | Осушено | Засипано | Водоймищ | Водотоків | Територій | | | | |------------+-------------------+--------------------+--------------------+------------| | | | |га |Вартість|га |куб.м.|Вартість|га |куб.м.|Вартість |км |куб.м.|Вартість |га |Вартість| | |-----------+-----+---+--------+---+------+--------+---+------+---------+---+------+---------+---+--------+---------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | 14 | |-----------+-----+---+--------+---+------+--------+---+------+---------+---+------+---------+---+--------+---------| |Озера | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+---+--------+---+------+--------+---+------+---------+---+------+---------+---+--------+---------| |Болота | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+---+--------+---+------+--------+---+------+---------+---+------+---------+---+--------+---------| |Ріки | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+---+--------+---+------+--------+---+------+---------+---+------+---------+---+--------+---------| |Ставки | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+---+--------+---+------+--------+---+------+---------+---+------+---------+---+--------+---------| |Тимчасові | | | | | | | | | | | | | | | | |водоймища | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+---+--------+---+------+--------+---+------+---------+---+------+---------+---+--------+---------| |Тощо | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+---+--------+---+------+--------+---+------+---------+---+------+---------+---+--------+---------| |ВСЬОГО | 7 | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Особливо небезпечні інфекції Таблиця 20. Протибруцельозні заходи --------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування | N | Санітарний контроль за дотриманням |Профілактичні обстеження| | об'єктів |ряд-| протибруцельозного режиму |працівників на бруцельоз| | | ка |----------------------------------------------+------------------------| | | |Число об'єктів | Число | Із них об'єкти | Обстежено |Виявлено | | | |які підлягають |обстежених|на яких порушувався| серологічно |позитивно | | | | нагляду | об'єктів| протибруцельозний | |реагуючих | | | | | | режим | | | |--------------+----+---------------+----------+-------------------+-------------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------+----+---------------+----------+-------------------+-------------+----------| |Тваринницькі | 1 | | | | | | |господарства | | | | | | | |--------------+----+---------------+----------+-------------------+-------------+----------| |Підприємства | 2 | | | | | | |які | | | | | | | |переробляють | | | | | | | |сировину і | | | | | | | |продукти | | | | | | | |тваринництва | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 21. Протитуляремійні заходи --------------------------------------------------------------------------------------------------- |Види населених | N |Загальна |Число обстежених |Всього |в т.ч. з | Оброблено площ | | пунктів по |ряд-|кількість |населених пунктів |обстежено |позитивним | від гризунів | | чисельності | ка |насел. |які неблагополучні|жителів на|результатом| фізична площа | | населення | |пунктів | з туляремії | імунний | |--------------------| | | |які небла- | | прошарок | |поля |нас.пункт. | | | |гополучні з| | | |тис. га |тис. кв.м. | | | |туляремії | | | | | | |-----------------+----+-----------+------------------+----------+-----------+--------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------+----+-----------+------------------+----------+-----------+--------+-----------| |Населені пункти | | | | | | | | |всього | 1 | | | | | | | |-----------------+----+-----------+------------------+----------+-----------+--------+-----------| |в тому числі | | | | | | | | |з чисельністю | | | | | | | | |населення: | | | | | | | | |до 1 тис. | 2 | | | | | | | |-----------------+----+-----------+------------------+----------+-----------+--------+-----------| |1 - 5 тис. | 3 | | | | | | | |-----------------+----+-----------+------------------+----------+-----------+--------+-----------| |5 - 10 тис. | 4 | | | | | | | |-----------------+----+-----------+------------------+----------+-----------+--------+-----------| |від 10 тис. і | | | | | | | | |вище | 5 | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 22. Епізоотологічні обстеження на особливо небезпечні інфекції ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Шифр по | N | Кількість |Відпрацьо- |Відловлено|Зібрано |Зібрано|Зібрано |Відібрано|Виявлено но- | | захворювань |МКХ X-го |ряд-| виїздів |вано пастко-| дрібних |ектопара-|погадок| проб | проб |вих ензоотич- | | |перегляду |ка |-------------| діб | ссавців |зитів |птахів |субстратів| води |них територій | | | | |план|виконано| | | | | | | | |-----------------+----------+----+----+--------+------------+----------+---------+-------+----------+---------+--------------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------------+----------+----+----+--------+------------+----------+---------+-------+----------+---------+--------------| |Туляремія | А 21 | 1 | | | | | | | | | | |-----------------+----------+----+----+--------+------------+----------+---------+-------+----------+---------+--------------| |Лептоспіроз | А 27 | 2 | | | | | | | | | | |-----------------+----------+----+----+--------+------------+----------+---------+-------+----------+---------+--------------| |Лихоманка КУ | А 78 | 3 | | | | | | | | | | |-----------------+----------+----+----+--------+------------+----------+---------+-------+----------+---------+--------------| |Лістеріоз | А 32 | 4 | | | | | | | | | | |-----------------+----------+----+----+--------+------------+----------+---------+-------+----------+---------+--------------| |Інші інфекції | | 5 | | | | | | | | | | |-----------------+----------+----+----+--------+------------+----------+---------+-------+----------+---------+--------------| |в тому числі: | | | | | | | | | | | | |Псевдотуберкульоз| | 6 | | | | | | | | | | |-----------------+----------+----+----+--------+------------+----------+---------+-------+----------+---------+--------------| |Геморагічні | | | | | | | | | | | | |гарячки з | | | | | | | | | | | | |нирковим | | | | | | | | | | | | |синдромом | | 7 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 23. Ураженість педикульозом дитячого населення в організованих колективах --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Об'єкти | N | Загальна |Із них уражених | Кількість | Показник на 100 тис. | | |рядка|кількість закладів| педикульозом |виявлених випадків|відповідного населення | |------------------+-----+------------------+----------------+------------------+-----------------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------+-----+------------------+----------------+------------------+-----------------------| |Дошкільні заклади | 1 | | | | | |------------------+-----+------------------+----------------+------------------+-----------------------| |Середні | | | | | | |загально-освітні | | | | | | |школи I-III | | | | | | |ступенів | 2 | | | | | |------------------+-----+------------------+----------------+------------------+-----------------------| |Спеціалізовані | | | | | | |школи | | | | | | | школи-інтернати | 3 | | | | | |I-III стунені | | | | | | |------------------+-----+------------------+----------------+------------------+-----------------------| |Інші навчальні | | | | | | |заклади системи | | | | | | |загальної | | | | | | |середньої освіти | 4 | | | | | |------------------+-----+------------------+----------------+------------------+-----------------------| |Позашкільні | | | | | | |заклади | 5 | | | | | |------------------+-----+------------------+----------------+------------------+-----------------------| |Всього | 6 | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 24. Дослідження людей на вібріофлору ----------------------------------------------------------------------------------- | | N |Кількість|Кількість| Кіл-сть виявл. | Кіл-сть виявл. | | |ряд-| осіб |аналізів | V.cholerae 01 | V.cholerae non 01 | | | ка | | |--------------------+---------------------| | | | | |в особах |в аналізах| в особах |в аналізах| |-------------+----+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------+----+---------+---------+---------+----------+----------+----------| |Всього | 1 | | | | | | | |-------------+----+---------+---------+---------+----------+----------+----------| |З них: | | | | | | | | |хворі на ГКІ | 2 | | | | | | | |-------------+----+---------+---------+---------+----------+----------+----------| |Інші | 3 | | | | | | | |-------------+----+---------+---------+---------+----------+----------+----------| |Секційний | | | | | | | | |матеріал | 4 | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 24.1. Дослідження на вібріофлору об'єктів довкілля ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Всього | з них виділено | В тому числі: | | досліджено |----------------------------+---------------------------------------------------------| |-------------|0 1 |0 1 |не 01|не 01 |Вода відкр. водоймищ| Вода питна | Вода стічна | |проб|аналізів|проб|аналізів|проб |аналізів|--------------------+-----------------+------------------| | | | | | | | Всього | Виділено |Всього|Виділено |Всього| Виділено | | | | | | | | проб |-----------|проб |----------| проб |-----------| | | | | | | | |0 1|не 0 1 | |0 1|не 0 1| |0 1|не 0 1 | |----+--------+----+--------+-----+--------+--------+---+-------+------+---+------+------+---+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 | 14| 15 | |----+--------+----+--------+-----+--------+--------+---+-------+------+---+------+------+---+-------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------- | В тому числі: | |-----------------------------------------------------------| | Морська вода | Харчові продукти | Інші | |-------------------+-------------------+-------------------| |Всього | Виділено |Всього | Виділено |Всього | Виділено | | проб |-----------| проб |-----------| проб |-----------| | |0 1 |не 01 | |0 1 |не 01 | |0 1 |не 01 | |-------+----+------+-------+----+------+-------+----+------| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |-------+----+------+-------+----+------+-------+----+------| ------------------------------------------------------------- Таблиця 24.2. Етіологічная структура виділенних холерних вібріонів 01 --------------------------------------------------------------------------- |Об'єкт | N |Виділено| В тому числі: серовари | |дослідження |рядка|культур |----------------------------------------| | | |всього | Огава | Інаба | | | | |-------------------+--------------------| | | | |Всього|вір.|с/в|а/в|Всього|вір.|с/в|а/в | |-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----| |Хворі і особи з | | | | | | | | | | | |підозрою | 1 | | | | | | | | | | |на захворювання | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----| |Особи з | | | | | | | | | | | |профілактичною | 2 | | | | | | | | | | |метою за | | | | | | | | | | | |епідпоказниками | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----| |Об'єкти довкілля | | | | | | | | | | | | всього | 3 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----| |в тому числі: | | | | | | | | | | | |вода відкритих | | | | | | | | | | | |водоймищ | 4 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----| |вода питна | 5 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----| |вода стічна | 6 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----| |вода морська | 7 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----| |харчові продукти | 8 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----| |інші | 9 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------- Таблиця 25. Дослідження на природно-вогнищеві інфекції ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Об'єкти | N | Туляремія | Ієрсинії | Лістерії | |досліджень |ряд-|---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | ка | Всього досліджено | з них з позит результ. | Всього досліджено | з них з позит результ. | Всього досліджено | з них з позит результ. | | | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------------| | | | бак. | серол. | бак. | серол. | бак. | серол. | бак. | серол. | бак. | серол. | бак. | серол. | | | |------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- | | | | проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів | |----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------| |Хворі та особи | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |з підозрою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |на захворювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------| |Особи з | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |профілактичною | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |метою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------| |Об'єкти довкіл. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Об'єкти | N | Ерізіпелоїд | Сибірка | Бруцельоз | |досліджень |ряд-|---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | ка | Всього досліджено | з них з позит результ. | Всього досліджено | з них з позит результ. | Всього досліджено | з них з позит результ. | | | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------------| | | | бак. | серол. | бак. | серол. | бак. | серол. | бак. | серол. | бак. | серол. | бак. | серол. | | | |------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- | | | | проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів | |----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------| | А | Б | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------| |Хворі та особи | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |з підозрою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |на захворювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------| |Особи з | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |профілактичною | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |метою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------| |Об'єкти довкіл. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------- |Об'єкти | N | Лептоспіроз | |досліджень |ряд-|----------------------------------------------------| | | ка | Всього досліджено | з них з позит результ. | | | |-------------------------+--------------------------| | | | бак. | серол. | бак. | серол. | | | |------------+------------+------------+-------------| | | |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- | | | | проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів| проб |лізів | |----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------| | А | Б | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------| |Хворі та особи | 1 | | | | | | | | | |з підозрою | | | | | | | | | | |на захворювання | | | | | | | | | | |----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------| |Особи з | 2 | | | | | | | | | |профілактичною | | | | | | | | | | |метою | | | | | | | | | | |----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------| |Об'єкти довкіл. | 3 | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------- Таблиця 26. Етіологічна структура лептоспір ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Об'єкт | N |Всього з | із них: | |дослідження |ряд-|позитивним |---------------------------------------------------------------------| | | |результатом | Іктеро | Помона |Грипотиф.|Гебдомад.|Канікола |Тарасов. | Інші | | | |------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |бак.|серол. |бак.|сер.|бак.|сер.|бак.|сер.|бак.|сер.|бак.|сер.|бак.|сер.|бак.|сер.| |----------------+----+----+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |----------------+----+----+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Хворі і особи з | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підозрою | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |на захворювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+----+----+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Особи з | | | | | | | | | | | | | | | | | | |профілактичною | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |метою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+----+----+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Об'єкти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |довкілля: | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 27. Серологічні дослідження на рикетсіози -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Об'єкт | N | На висипний тиф | |дослідження |ряд-|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ка |Всього|З них | в тому числі: |Всього|З них | в тому числі: | | | |прове-|з пози-|-----------------------------------------------------------|обсте-|з пози-|-------------------------------------------------------------| | | |дено |тивним |Дослі-|З пози-|Дослі-|З пози-|Дослі-|З пози-|Дослі-|З пози-|жено |тивним |обсте-|З пози-|обсте- |З пози-|обсте-|З пози-|обсте-|З пози- | | | |дослі-|резуль-|джено |тивним |джено |тивним |джено |тивним |джено |тивним |осіб |резуль-| жено |тивним | жено |тивним | жено |тивним | жено |тивним | | | |джень |татом |в РАР |резуль-|в РНГА|резуль-|в РЗК |резуль-| в |резуль-| проб | татом | осіб |резуль-| осіб |резуль-| осіб |резуль-| осіб |резуль- | | | | | | | татом | | татом | | татом | НМФА | татом | | | проб | татом | проб | татом | проб | татом | проб |татом | | | | | | | | | | | | | | | |в РАР | |в РНГА | |в РЗК | |в НМФА| | |-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------| |Хворі та особи з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підозрою на | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |захворювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------| |Об'єкти довкілля | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Об'єкт | N | На гарячку КУ | |дослідження |ряд-|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ка |Всього|З них | в тому числі: |Всього|З них | в тому числі: | | | |прове-|з пози-|--------------------------------------------|обсте-|з пози-|---------------------------------------------| | | |дено |тивним |Дослі-|З пози-|Дослі-|З пози-|Дослі-|З пози-|жено |тивним |обсте-|З пози-|обсте-|З пози-|обсте-|З пози- | | | |дослі-|резуль-|джено |тивним |джено |тивним |джено |тивним |осіб |резуль-| жено |тивним | жено |тивним | жено |тивним | | | |джень |татом |в РАР |резуль-|в РЗК |резуль-| в |резуль-| проб | татом | осіб |резуль-| осіб |резуль-| осіб |резуль- | | | | | | | татом | | татом | НМФА | татом | | | проб | татом | проб | татом | проб |татом | | | | | | | | | | | | | |в РАР | |в РЗК | |в НМФА| | |-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------| | А | Б | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------| |Хворі та особи з | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підозрою на | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |захворювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------| |Об'єкти довкілля | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Об'єкт | N | На Волинську гарячку | |дослідження |ряд-|------------------------------------------------------------------------------------------| | | ка |Всього|З них | в тому числі: |Всього|З них | в тому числі: | | | |прове-|з пози-|-----------------------------|обсте-|з пози-|------------------------------| | | |дено |тивним |Дослі-|З пози-|Дослі-|З пози-|жено |тивним |обсте-|З пози-|обсте-|З пози- | | | |дослі-|резуль-|джено |тивним |джено |тивним |осіб |резуль-| жено |тивним | жено |тивним | | | |джень |татом |в РЗК |резуль-| в |резуль-| проб | татом | осіб |резуль-| осіб |резуль- | | | | | | | татом | НМФА | татом | | | проб | татом | проб |татом | | | | | | | | | | | |в РЗК | |в НМФА| | |-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------| | А | Б | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------| |Хворі та особи з | | | | | | | | | | | | | | |підозрою на | 1 | | | | | | | | | | | | | |захворювання | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------| |Об'єкти довкілля | 2 | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Об'єкт | N | На Марсельську гарячку | На орнітоз | |дослідження |ряд-|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------| | | ка |Всього|З них | в тому числі: |Всього|З них | в тому числі: |Всього|З них |Всього|З них | | | |прове-|з пози-|-----------------------------|обсте-|з пози-|------------------------------|прове-|з пози-|обсте-|з пози-| | | |дено |тивним |Дослі-|З пози-|Дослі-|З пози-|жено |тивним |обсте-|З пози-|обсте-|З пози- |дено |тивним |жено |тивним | | | |дослі-|резуль-|джено |тивним |джено |тивним |осіб |резуль-| жено |тивним | жено |тивним |дослі-|резуль-|осіб |резуль-| | | |джень |татом |в РЗК |резуль-| в |резуль-| проб | татом | осіб |резуль-| осіб |резуль- |джень |татом | проб |татом | | | | | | | татом | НМФА | татом | | | проб | татом | проб |татом | | | | | | | | | | | | | | | |в РЗК | |в НМФА| | | | | | |-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+-------| | А | Б | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+-------| |Хворі та особи з | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підозрою на | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |захворювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+-------| |Об'єкти довкілля | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дезінфекція дезінсекція та дератизація Таблиця 28. Евакуація інфекційних хворих і заключна дезінфекція ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Інфекційні | N |Шифр по | Евакуація | Заключна дезінфекція | |захворювання |ряд-|МКХ X-го |-----------------------------+--------------------------------------------------| | | ка |перегляду|поступило|із них |в установ-|поступило|із них |в установ-| із застосуванням | | | | |заявок |виконано|лений час |заявок |виконано |лений час | камерного методу | | | | | | | | | | |-------------------| | | | | | | | | | |підлягало|виконано | |-----------------+----+---------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| | А | Б | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----------------+----+---------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| |Всього | 1 | А00-В99 | | | | | | | | | |-----------------+----+---------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| |В тому числі: | | | | | | | | | | | |Черевний тиф | | | | | | | | | | | |та паратифи | 2 | А01 | | | | | | | | | |-----------------+----+---------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| |Гострі кишкові | | | | | | | | | | | |інфекції | | | | | | | | | | | |викликані | | | | | | | | | | | |встановленими і | 3 | А04-А09 | | | | | | | | | |невстановленими | | | | | | | | | | | |збудниками | | | | | | | | | | | |-----------------+----+---------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| |Туберкульоз | | | | | | | | | | | |органів дихання | 4 | А15 А16| | | | | | | | | |-----------------+----+---------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| |Менінгококова | | | | | | | | | | | |інфекція | 6 | А39 | | | | | | | | | |-----------------+----+---------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| |Епідемічний | | | | | | | | | | | |висипний тиф | 7 | А75.0 | | | | | | | | | |-----------------+----+---------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| |Рецидивний тиф | | | | | | | | | | | | хвороба Бриля | 8 | А75.1 | | | | | | | | | |-----------------+----+---------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| |Вірусний | | | | | | | | | | | |гепатит | 9 | В15-В19 | | | | | | | | | |-----------------+----+---------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| |Дерматофітії |10 | В35 | Х | Х | Х | | | | | | |-----------------+----+---------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| |Педикульоз і | | | | | | | | | | | |фтиріоз |11 | В85 | Х | Х | Х | | | | | | |-----------------+----+---------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| |Короста |12 | В86 | Х | Х | Х | | | | | | |-----------------+----+---------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+---------+---------| |Інші інфекції * |13 | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Примітка: * Інфекції які не входять в перелік хвороб по | |рядкам 2-12. | | При цьому необхідно їх розшифрувати по нозологіям згідно | |МКХ-Х-го перегляду і після рядка 13 може бути продовження рядків | |13.1 13.2 13.3 і так далі. | | При бактеріологічному контролі якості заключної дезінфекції | |зроблено аналізів | |із них з незадовільним результатом . | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 29. Контроль за проведенням поточної дезінфекції ---------------------------------------------------------------------------------------------- |Об'єкти контролю | N |Число |Охоплено |В них проведено |Обстеження із засто- | | |ряд-|об'єктів|контролем|обстежень - всього|суванням бактеріоло- | | | ка | | | | гічного методу | | | | | | |-----------------------| | | | | | |всього |із них з | | | | | | |аналізів|незадовільним | | | | | | | |результатом | |-------------------------+----+--------+---------+------------------+--------+--------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------+----+--------+---------+------------------+--------+--------------| |Домашні вогнища | 1 | Х | | | | | |-------------------------+----+--------+---------+------------------+--------+--------------| |Лікувально-профілактичні | | | | | | | |заклади | 2 | | | | | | |-------------------------+----+--------+---------+------------------+--------+--------------| |в тому числі: | | | | | | | |-------------------------+----+--------+---------+------------------+--------+--------------| |пологові будинки | | | | | | | | відділення лікарень | 3 | | | | | | |-------------------------+----+--------+---------+------------------+--------+--------------| |відділення хірургічного | | | | | | | |профілю | 4 | | | | | | |-------------------------+----+--------+---------+------------------+--------+--------------| |інфекційні лікарні | | | | | | | | відділення | 5 | | | | | | |-------------------------+----+--------+---------+------------------+--------+--------------| |протитуберкульзні | | | | | | | |заклади | 6 | | | | | | |-------------------------+----+--------+---------+------------------+--------+--------------| |шкірно-венерологічні | | | | | | | |диспансери | | | | | | | | відділення | 7 | | | | | | |-------------------------+----+--------+---------+------------------+--------+--------------| |дитячі лікарні | | | | | | | | відділення | 8 | | | | | | |-------------------------+----+--------+---------+------------------+--------+--------------| |амбулаторно-поліклінічні | | | | | | | |заклади | 9 | | | | | | |-------------------------+----+--------+---------+------------------+--------+--------------| |інші об'єкти |10 | | | | | | |-------------------------+----+--------+---------+------------------+--------+--------------| |Дитячі та підліткові | | | | | | | |заклади |11 | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 30. Контроль за проведенням передстерилізаційної очистки і стерилізації ---------------------------------------------------------------------- |Види контролю | N |Всього проведено|Із них з незадовільним | | |рядка| аналізів | результатом | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| | А | Б | 1 | 2 | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| |Контроль | | | | |передстерилізаційної | | | | |очистки | 1 | | | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| |в тому числі: | | | | |проби на залишки | | | | |крові | 2 | | | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| |проби на наявність | | | | |миючих засобів | 3 | | | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| |Контроль роботи | | | | |стерилізаторів | 4 | | | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| |в тому числі: | | | | |хімічний | 5 | | | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| |бактеріологічний | 6 | | | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| |Контроль стерильності| 7 | | | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| |в тому числі: | | | | |руки медперсоналу | 8 | | | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| |шовний матеріал | 9 | | | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| |перев'язочний | | | | |матеріал | 10 | | | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| |гумові вироби | 11 | | | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| |медінструментарій | 12 | | | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| |рідкі лікарські | | | | |форми | 13 | | | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| |операційне поле | 14 | | | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| |лабораторні вироби | 15 | | | |---------------------+-----+----------------+-----------------------| |інші об'єкти | 16 | | | ---------------------------------------------------------------------- Таблиця 31. Дезінсекція. Боротьба з синантропними членистоногими ----------------------------------------------------------------------------------------- |Категорія | N |Підлягало обробці | Оброблено | Звільнено | |об'єктів |рядка|---------------------+---------------------+----------------------| |--------------| | число | фізична | число | фізична | число | фізична | |Членістоногі | |об'єктів|площа кв. м|об'єктів|площа кв. м|об'єктів|площа кв. м | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |Таргани | | | | | | | | |Всього | 1 | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |в тому числі: | | | | | | | | |харчові | 2 | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |житлові | 3 | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |лікувальні | 4 | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |дитячі | 5 | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |учбові | 6 | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |комунальні | 7 | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |промислові | 8 | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |інші | 9 | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |Мухи | 10 | Х | Х | | | Х | Х | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |Інші | | | | | | | | |членистоногі | 11 | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Оброблено надвірних санітарних установок проти личинок мух | | тис.од. | | Санітарна обробка людей по всіх показаннях чол. в | |тому числі по педикульозу чол. | | Камерна обробка речей тонн в тому числі по педикульозу | | тонн. | | | | Профілактична дезінфекція | | | | Оброблено: 1. Приміщень тис. кв.м | | 2. Колодязів одиниць | | 3. Місткостей резервуарів питної води тис. | | куб. м | | 4. Місткостей резервуарів для торгівлі напоями | | тис. куб. м | ----------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 32. Дератизація. Боротьба з синантропними гризунами ----------------------------------------------------------------------------------------- |Категорія | N | Підлягало обробці | Оброблено | Звільнено | |об'єктів |рядка|---------------------+---------------------+----------------------| | | |число |фізична |число |фізична |число |фізична | | | |об'єктів|площа кв. м|об'єктів|площа кв. м|об'єктів|площа кв. м | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |Всього | 1 | | | | | | | |в тому числі: | | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |харчові | 2 | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |житлові | 3 | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |лікувальні | 4 | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |дитячі | 5 | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |учбові | 6 | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |комунальні | 7 | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |промислові | 8 | | | | | | | |--------------+-----+--------+------------+--------+------------+--------+-------------| |інші | 9 | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- " " р. Керівник підпис призвіще ініціали Виконавець призвіще N телефону М.П.