ДСТУ Б В.2.7-60-97

ДСТУ Б В.2.7-60-97 Будівельні матеріали. Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-60-97 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ================================================================== Будiвельнi матерiали СИРОВИНА ГЛИНИСТА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМIЧНИХ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ Класифiкацiя Держкоммiстобудування України Київ 1997 Передмова I РОЗРОБЛЕНИЙ Технiчним комiтетом iз стандартизацiї "Будiвельнi матерiали" 2 ВНЕСЕНИЙ Вiддiлом державних нормативiв стандартiв i сертифiкацiї Держкоммiстобудування України З ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДIЮ Наказом Держкоммiстобудування України вiд 11.03.1997 р. 32 4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ З введенням цього стандарту на територiї України припиняє дiю ГОСТ 9169-75 "Сырье глинистое для керамической промышленности. Классификация" Зміст С. 1. Галузь використання ................................ 1 2. Нормативні посилання ............................... 2 3. Класифікація ....................................... 4 Додаток А Галузі використання глинистої сировини ................ 9 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ =============================================================== Будiвельнi матерiали Сировина глиниста для виробництва керамiчних будiвельних матерiалiв Класифiкацiя Строительные материалы Сырье глинистое для производства керамических строительных материалов Классификация Вuildiпg materiаls Сlау гаw mаtегiаls fог manufасturing сегаmiс Ьиildiпg mаtегiаls Сlаssifiсаtiоп ------------------------------------------------------------------ Чинний вiд 1997-07-01 ---------- Галузь використання 1.1 Цей стандарт поширюється на природну глинисту сировину глини суглинки супiски леси каолiни алевролiти аргiлiти глинистi сланцi що застосовується для виробництва керамiчних бу- дiвельних та iнших матерiалiв i установлює основнi ознаки її класифiкацiї. 1.2 До глинистої сировини належать гiрськi породи якi склада- ються з глинистих мiнералiв. 1.3 Глиниста сировина використовується як основна сировина або добавки при виробництвi стiнових рядових i лицьових виробiв повнотiлої та порожнистої цегли порожнистих каменiв керамiчних плиток фасадних для пiдлог для внутрiшнього облицювання стiн штучних пористих заповнювачiв керамзиту аглопориту шунгiзиту керамiчної черепицi керамiчних труб дренажних i каналiзацiйних вогнетривких i тугоплавких виробiв цегли шамоту мертелю худож- нiх i господарських фарфоро-фаянсових виробiв санiтар- но-будiвельної керамiки електротехнiчного фарфору виробiв електронної технiки хiмiчно стiйких виробiв цегли плиток насад- кових виробiв . 1.4 Вимоги цього стандарту повиннi дотримуватись при розробле- ннi нових i переглядi дiючих стандартiв i iнших нормативних докуме- нтiв на зазначенi матерiали та сировину для їх виробництва. ------------------------------------------------------------------- - 2 - 2 Нормативнi посилання В цьому стандартi поданi посилання i використанi положення та- ких нормативних документiв: ДСТУ Б А. 1.1-54-94 | Сировина глиниста для виробництва керамiчних | будiвельних матерiалiв. | Термiни та визначення ------------------------------------------------------------------- ДСТУ Б В.2.7-12-94 | Сировина для виробництва пористих | заповнювачів. | Класифiкацiя ------------------------------------------------------------------- ДСТУ Б В.2.7-14-94 | Сировина глиниста для виробництва | керамзитового гравiю i пiску. | Технiчнi умови ------------------------------------------------------------------- ДСТУ Б В.2.7-17-95 | Гравiй щебiнь i пiсок штучнi пористi. | Технiчнi умови ------------------------------------------------------------------- ДСТУ Б В.2.7-26-95 | Сировина глиниста. Метод визначення | чутливостi глин до сушiння ------------------------------------------------------------------- ДСТУ Б В.2.7-28-95 | Черепиця керамiчна. Технiчнi умови ------------------------------------------------------------------- ДСТУ Б В.2.7-61-97 | Цегла та каменi керамiчнi рядовi i лицьовi. | Технiчнi умови ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 286-82 | Трубы керамические канализационные. | Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 474-90 | Кирпич кислотоупорный. Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 961-89 | Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные | керамические. Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 2642.0-86 | Материалы и изделия огнеупорные. | Общие требования к методам анализа ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 2642.4-86 | Материалы и изделия огнеупорные. | Методы определения окиси алюминия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 2642.5-86 | Материалы и изделия огнеупорные. | Методы определения окиси железа ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 2642.6-86 | Материалы и изделия огнеупорные. | Методы определения двуокиси титана ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 4069-69 | Материалы и изделия огнеупорные. | Метод определения огнеупорности ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 6141-91 | Плитки керамические глазурованные для | внутренней облицовки стен. | Технические условия ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 6787-89 | Плитки керамические для полов. | Технические условия ------------------------------------------------------------------ - 3 - ГОСТ 7032-75 | Глина бентонитовая для тонкой и | строительной керамики ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 8411-74 | Трубы керамические дренажные. | Технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 8426-75 | Кирпич глиняный для дымовых труб ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 13996-84 | Плитки керамические фасадные и ковры из них. | Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 18623-82 | Плитки керамические литые и ковры из них. | Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 19609.0-89 | Каолин обогащенный. Общие требования к | методам испытаний ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 19609.22-89 | Каолин обогащенный. Метод определения | механической прочности на изгиб ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 21216.0-81 | Сырье глинистое. Общие требования к | методам анализа ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 21216.1-81 | Сырье глинистое. Метод определения | пластичности ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 21216.2-81 | Сырье глинистое. Метод определения | тонкодисперсных фракций ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 21216.3-81 | Сырье глинистое . Метод определения | свободной двуокиси кремния ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 21216.4-81 | Сырье глинистое. Метод определения | крупнозернистых включений ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 21216.6-81 | Сырье глинистое. Метод определения | кальция и магния в водной вытяжке ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 21216.7-81 | Сырье глинистое. Метод определения | хлор-ионов в водной вытяжке ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 21216.8-81 | Сырье глинистое. Метод определения | сульфат-ионов в водной вытяжке ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 21216.9-81 | Сырье глинистое. Метод определения | спекаемости глин ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 21216.10-81 | Сырье глинистое. Метод определения | минерального состава ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 21216.11-81 | Сырье глинистое. Метод определения | огнеупорности легкоплавких глин ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 21284-75 | Глина бентонитовая для тонкой и | строительной керамики. | Метод определения механической прочности | на изгиб в сухом состоянии ------------------------------------------------------------------- - 4 - ГОСТ 21286-82 | Каолин обогащенный для керамических | изделий. Технические условия ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 26818-86 | Сырье глинистое горные породы для | производства аглопоритовых щебня и песка. | Технические требования. Методы испытаний ------------------------------------------------------------------- ОСТ 21-78-88 | Сырье глинистое горные породы для | производства керамических кирпича и камней. | Технические требования. Методы испытаний ------------------------------------------------------------------- ДБН В.1.4-0.01-97 | Система норм та правил зниження рiвня | iонiзуючих випромiнювань природних | радiонуклiдiв у будiвництвi. | Основнi положення ------------------------------------------------------------------- ДБН В.1.4-0.02 | Система норм та правил зниження рівня | iонiзуючих випромiнювань природних | радiонуклiдiв у будiвництвi. | Типовi документи ----------------------------------------------------------------- ДБН В.1.4-1.01-97 | Система норм та правил зниження рiвня | iонiзуючих випромiнювань природних | радiонуклiдiв у будiвництвi. | Регламенованi радiацiйнi параметри. | Допустимi рiвнi ------------------------------------------------------------------ ДБН В.1.4-0.02-97 | Система норм та правил зниження рiвня | iонiзуючих випромiнювань природних | радiонуклiдiв у будiвництвi. | Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв | та об'єктiв будiвництва 3 Класифiкацiя 3.1 Глинисту сировину класифiкують за такими ознаками: - вогнетривкiстю; - вмiстом АI2О3; - вмiстом барвних оксидiв Fе2О3 та Тi02 ; - вмiстом водорозчинних солей; - мiнеральним складом; - вмiстом тонкодисперсних фракцiй; - вмiстом крупнозернистих включень; - пластичнiстю; - чутливiстю до сушiння; - механiчною мiцнiстю на вигин у сухому станi; - спiкливiстю; - вмiстом вiльного кремнезему; - спучуванiстю; - сумарною питомою активнiстю природних радiонуклiдiв. 3.2 В залежностi вiд вогнетривкостi глинисту сировину подiля- ють на групи показанi у таблицi 1. - 5 - Таблиця I ------------------------------------------------------------------- | Найменування груп | Показник вогнетривкостi | | | град. С | |-----------------------------------------------------------------| |Легкоплавкi | Менше 1350 | |-----------------------------------------------------------------| |Тугоплавкi | Вiд 1350 до 1580 вкл. | |-----------------------------------------------------------------| |Вогнетривкi | Бiльше 1580 | ------------------------------------------------------------------- 3.3 В залежностi вiд вмiсту Аl203 у прожареному станi глинисту сировину подiляють на групи показанi у таблицi 2. Таблиця 2 У відсотках -------------------------------------------------------------------- | Найменування груп | Вмiст Аl203 | |------------------------------------------------------------------| |Кислi | Менше 14 | |------------------------------------------------------------------| |Напiвкислi | Вiд 14 до 28 вкл. | |------------------------------------------------------------------| |Основнi | Бiльше 28 -"- 38 -"- | |------------------------------------------------------------------| |Високоосновнi | -"- 38 -"- 45 -"- | |------------------------------------------------------------------| |Високоглиноземистi | -"- 45 | -------------------------------------------------------------------- 3.4 В залежностi вiд вмiсту барвних оксидiв у прожареному ста- нi глинисту сировину подiляють на групи показанi у таблицi 3. Таблиця З У вiдсотках -------------------------------------------------------------------- | Найменування груп | Масова частка | | |-------------------------------| | | Fе203 | Тi02 | |------------------------------------------------------------------| |3 вельми низьким вмiстом | | |барвних оксидiв | В сумi до 1 0 | |------------------------------------------------------------------| |3 низьким вмiстом барвних | | | |оксидiв | Менше 1 0 | Менше 1 0 | |------------------------------------------------------------------| |Iз середнiм вмiстом барвних | Від 1 0 | Від 1 0 | |оксидiв | до 3 0 вкл. | до 2 0 вкл. | |------------------------------------------------------------------| |3 високим вмiстом барвних оксидiв | Бiльше 3 0 | Бiльше 2 0 | -------------------------------------------------------------------- 3.5 В залежностi вiд вмiсту водорозчинних солей глинисту сиро- вину подiляють на групи показанi в таблицi 4. - 6 - Таблиця 4 -------------------------------------------------------------------- | Найменування груп | Вмiст водорозчинних солей | | | на 100 г глинистої сировини | | | мг-екв. | |------------------------------------------------------------------| |3 низьким вмiстом | Вiд 1 до 5 вкл. | |------------------------------------------------------------------| |Із середнiм вмiстом | Бiльше 5 -"- 10 -"- | |------------------------------------------------------------------| |3 високим вмiстом | -"- 10 | -------------------------------------------------------------------- 3.6 В залежностi вiд мiнерального складу глинисту сировину по- дiляють на групи показанi в таблицi 5. Таблиця 5 ------------------------------------------------------------------- | Найменування групи | Переважаючi мiнерали бiльше 50% | |-----------------------------------------------------------------| | Каолiнiтовi | Каолiнiт | |-----------------------------------------------------------------| | Гiдрослюдистi | Гiдрослюда | |-----------------------------------------------------------------| | Монтморилонiтовi | Монтморилонiт | |-----------------------------------------------------------------| | Гiдрослюдисто-каолiнiтовi | Гiдрослюда каолiнiт | |-----------------------------------------------------------------| | Монтморилонiто-каолiнiтовi | Монтморилонiт каолiнiт | |-----------------------------------------------------------------| | Монтморилонiто-гiдрослюдистi| Монтморилонiт гiдрослюда | |-----------------------------------------------------------------| | Полiмiнеральнi | Мiстять три i бiльше глинистих | | | мiнералiв | ------------------------------------------------------------------- 3.7 В залежностi вiд вмiсту тонкодисперсних фракцiй глинисту сировину подiляють на групи показанi в таблицi 6. Таблиця 6 У відсотках ------------------------------------------------------------------- | | Вмiст часток розмiром менше | | Найменування груп |-----------------------------------------| | | 10 мкм | Iмкм | |-----------------------------------------------------------------| |Грубодисперснi | До ЗО вкл. | До 15 вкл. | |-----------------------------------------------------------------| |Низькодисперснi | Більше ЗО до 60 вкл.|Бiльше 15до 40 вкл.| |-----------------------------------------------------------------| |Середньодисперснi | -"- 60 -"- 85 -"- | -"- 40 -"- 60 -"- | |-----------------------------------------------------------------| |Високодисперснi | -"- 85 | -"- 60 | ------------------------------------------------------------------- 3.8 За кiлькiстю розмiром i видом крупнозернистих включень глинисту сировину подiляють на групи показанi вiдповiдно в табли- цях 7 8 i 9. - 7 - Таблиця 7 У відсотках ------------------------------------------------------------------ | Найменування груп | Кiлькiсть включень розмiром бiльше | | | 0 5 мм | |----------------------------------------------------------------| |3 низьким вмiстом | Менше 1 | |----------------------------------------------------------------| |Із середнiм вмiстом | Вiд 1 до 5 вкл. | |----------------------------------------------------------------| |3 крупними вмiстом | Бiльше 5 | ------------------------------------------------------------------ Таблиця 8 У міліметрах ------------------------------------------------------------------- | Найменування груп | Розмiр переважаючих включень | | | бiльше 50% | |-----------------------------------------------------------------| |3 дрiбними включеннями | Менше 1 | |-----------------------------------------------------------------| |Із середнiми включеннями | Вiд 1 до 5 вкл. | |-----------------------------------------------------------------| |3 крупними включеннями | Бiльше 5 | ------------------------------------------------------------------- Таблиця 9 ------------------------------------------------------------------- | Найменування груп | Вид переважаючих включень | | | бiльше 50% | |-----------------------------------------------------------------| |3 включеннями уламкiв | Гранiти сланцi кварцити та iн. | |гірських порід | | |-----------------------------------------------------------------| |3 включеннями кварцу | Кварц | |-----------------------------------------------------------------| |3 включеннями залiзистих | Пiрит марказит сидерит оксиди | |мінералів | i гiдрооксиди залiза | |-----------------------------------------------------------------| |З включеннями гiпсу | Гiпс | |-----------------------------------------------------------------| |3 карбонатними включеннями| Кальцит доломiт та iн. | |-----------------------------------------------------------------| |3 включеннями органiчних | Рослиннi залишки торф вугiлля | |залишків | та iн. | ------------------------------------------------------------------- 3.9 В залежностi вiд пластичностi глинисту сировину подiляють на групи показані в таблиці 10. Таблиця 10 ------------------------------------------------------------------- | Найменування груп | Число пластичностi | |-----------------------------------------------------------------| |Непластичнi | Не дають пластичного тiста | |-----------------------------------------------------------------| |Малопластичнi | Бiльше 3 до 7 вкл. | |-----------------------------------------------------------------| |Помiрнопластичнi | -"- 7 -"- 15-"- | |-----------------------------------------------------------------| |Середньопластичнi | -"- 15-"- 25-"- | |-----------------------------------------------------------------| |Високопластичнi | -"- 25 | ------------------------------------------------------------------- - 8 - 3.10 В залежностi вiд чутливостi до сушiння глинисту сировину подiляють на групи у вiдповiдностi з ДСТУ Б В.2.7-26. З.II В залежностi вiд величини механiчної мiцностi на вигин в сухому станi глинисту сировину подiляють на групи показанi в таб- лицi 11. Таблиця 11 В МПа кгс/см2 ------------------------------------------------------------------- | Найменування груп | Величина механiчної мiцностi на | | | вигин в сухому станi | |-----------------------------------------------------------------| |3 дуже низькою механiчною | До 1 10 вкл. | |міцністю | | |-----------------------------------------------------------------| |3 низькою механiчною | Бiльше 1 10 до 2 20 вкл. | |міцністю | | |-----------------------------------------------------------------| |3 помiрною механiчною | -"- 2 20 -"-5 50 -"- | |міцністю | | |-----------------------------------------------------------------| |Із середньою механiчною | -"- 5 50 -"-10 100 -"- | |міцністю | | |-----------------------------------------------------------------| |3 високою механiчною | -"- 10 100 | |міцністю | | ------------------------------------------------------------------- 3.12 В залежностi вiд температури i ступеня спiкливостi гли- нисту сировину подiляють на групи показанi в таблицях 12 i IЗ. Таблиця 12 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- | Найменування груп | Температура спiкливостi град.С | |-----------------------------------------------------------------| |Низькотемпературної | До 1100 вкл. | |спікливості | | |-----------------------------------------------------------------| |Середньотемпературної | Бiльше 1100 до 1300 вкл. | |спікливості | | |-----------------------------------------------------------------| |Високотемпературної | -"- 1300 | |спікливості | | ------------------------------------------------------------------- Таблиця IЗ У відсотках ------------------------------------------------------------------- | Найменування груп | Водопоглинання черепка без ознак | | | перепалу | |-----------------------------------------------------------------| |Сильноспiкливi | Менше 2 | |-----------------------------------------------------------------| |Середньоспiкливi | Вiд 2 до 5 вкл. | |-----------------------------------------------------------------| |Неспiкливi | Бiльше 5 | ------------------------------------------------------------------- Примiтки 1. Показанi значення повиннi мати мiсце не менше нiж у двох температурних точках з iнтервалом 50 град.С. - 9 - Примiтка 2. Ознаками перепалу є деформацiя зразка видима спу- 3 ченiсть або зниження його уявної густини бiльше нiж на 0 05х10 кг/м3 0 05 г/см3 . 3.13 В залежностi вiд вмiсту вiльного кремнезему глинисту си- ровину подiляють на групи показанi в таблицi 14. Таблиця 14 У вiдсотких ------------------------------------------------------------------- | Найменування груп | Вмiст вiльного кремнезему | |-----------------------------------------------------------------| |3 низьким вмiстом | До 10 вкл. | |-----------------------------------------------------------------| |3 середнiм вмiстом | Бiльше 10 до 25 вкл. | |-----------------------------------------------------------------| |3 високим вмiстом | -"- 25 | ------------------------------------------------------------------- 3.14 В залежностi вiд ступеня спучуваностi глинисту сировину подiляють на групи у вiдповiдностi з ДСТУ Б В.2.7-12. 3.15 За величиною сумарної питомої активностi природних радiо- нуклiдiв глинисту сировину подiляють на класи показанi в таблицi 15. -1 Таблиця 15 В Бк-кг ------------------------------------------------------------------- | Клас глинистої сировини | Сумарна питома активнiсть природних | | за радіоактивністю | радiонуклiдiв А сум. | |-----------------------------------------------------------------| | І | До 370 вкл. | |-----------------------------------------------------------------| | ІІ | Бiльше 370 до 740 вкл. | |-----------------------------------------------------------------| | ІІІ | -"- 740 до 1350 -"- | |-----------------------------------------------------------------| | IV | -"- 1350 | ------------------------------------------------------------------- 3.16 Визначення показникiв якостi глинистої сировини повинно виконуватись: - вогнетривкостi-за ГОСТ 4069; ГОСТ 21216.11; - вмiсту АI2О3 - за ГОСТ 2642.4; - вмiсту барвних оксидiв Fe2О3 i ТіО2 - за ГОСТ 2642.5; ГОСТ 2642.6; - вмiсту хлор-iонiв у водянiй витяжцi - за ГОСТ 21216.7; - вмiсту кальцiю i магнiю у водянiй витяжцi - за ГОСТ 21216.6; - вмiсту сульфат-iонiв у водянiй витяжцi - за ГОСТ 21216.8; - мiнерального складу - за ГОСТ 21216.10; - вмiсту тонкодисперсних фракцiй - за ГОСТ 21216.2; - вмiсту крупнозернистих включень - за ГОСТ 21216.4; - пластичностi - за ГОСТ 21216.1; - коефiцiєнта чутливостi до сушiння - за ДСТУ Б В.2.7-26; - мiцностi - за ГОСТ 19609.22; ГОСТ 21284; - спiкливостi - за ГОСТ 21216.9; - вмiсту вiльного кремнезему - за ГОСТ 21216.3; - спучуваностi - за ДСТУ Б В.2.7-14; - 10 - - сумарної питомої активностi природних радiонуклiдiв - за ДБН В.1.4-0.01-97 ДБН В.1.4-0.02-97 ДБН В.1.4-1.01-97 ДБН В.1.4-2.01-97. 3.17 Рекомендованi галузi використання рiзних видiв глинистої сировини наведенi у додатку А. - 11 - Додаток А рекомендований Таблиця А.1 Галузі використання глинистої сировини ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Основ- |Наймену- | Рекомендовані напрямки використання глинистої сировини |ні |вання |--------------------------------------------------------------------------------------- |кла- |груп |Керамічні| Керамічні| Штучні |Ке- |Керамічні| Ту- |Вог- |Фарфоро- |Фар- |Еле-|Хіміч-| |сифі- |сирови- |стінові | плитки | пористі |ра- | труби | го- |не- | ві і |фор |кт- |но | |ка- |ни за |матеріали| | заповню-|міч-| | пл- |трив-|фаянсо- |еле- |рон-|стій- | |цій- |класи- | | | вачі |на | | ав- |кі |ві виро- |ктро-|на |кі ви-| |ні |фіка- | | | |че- | | кі |ви- | би |тех- |тех-|роби | |озна- |ційною |-------------------------------|ре- |---------| ви- |роби |---------|ніч- |ні- | кис- | |ки |озна- |пов-|по- |для |фа- |ке- | аг- |пи- |дре-|ка- | ро- | цег-|ху- |са- |ний |ка |лото- | | |кою |но- |рож-|внут-|сад-|рам-| ло- |ця |наж-|на- | би | ла |дож-|ні- | | |трив- | | | |ті- |нис-|ріш- | ні |зит | по- | | ні |лі- | цег-|шамот|ні |тар-| | |ка | | | |ла |та |ньо- | і | | рит | | |за- | ла |мер- |і |но- | | |цег- | | | |цег-|цег-| го |для | | | | |цій-| та |тель |гос-|тех-| | |ла | | | |ла |ла |обли-|під-| | | | |ні |ін. |та |по- |ніч-| | |плит- | | | | |і |цю- |лог | | | | | | |ін. |дар-|ні | | |ки | | | | |ка- |ван- | | | | | | | | |сь- | | | |на- | | | | |ме- | ня | | | | | | | | |кі | | | |сад- | | | | |ні |стін | | | | | | | | | | | | |кові | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |би | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Вогне- |Вогнетривкі| - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |трив- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кість |Тугоплавкі | +- | +- | + | + | +- | - | +- | + | +- | + | - | + | + | + | + | +- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Легкоплавкі| + | + | +- | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 12 - Продовження таблиці А.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Високогли- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ноземисті | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Вміст |Високо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |глино- |основні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | |зему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Аl2O3 |Основні | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Напів- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кислі | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Кислі | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |З вельми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |низьким | | | | | | | | | | | | | | | | | |Вміст |вмістом | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | |барв- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |них |З низьким | | | | | | | | | | | | | | | | | |окси- |вмістом | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | |дів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe2O3 |З середнім | | | | | | | | | | | | | | | | | |i TiO2 |вмістом | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | +- | - | - | - | - | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |З високим | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вмістом | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Каолінітові| +- | +- | +- | - | - | - | - | +- | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Міне- |Гідрослю- | | | | | | | | | | | | | | | | | |раль- |дисті | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | |ний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |склад |Монтмори- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лонітові | - | - | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Поліміне- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ральні | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +- | + | + | + | + | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 13 - Продовження таблиці А.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Високо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дисперсні | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |Вміст | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тонко- |Середньо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |диспер-|дисперсні |+- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | | сних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фрак- |Низько- | | | | | | | | | | | | | | | | | | цій |дисперсні | + | +- | + | + | + | + | + | + | - | +- | +- | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Грубо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дисперсні | - | - | - | - | - | +- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Кіль- |З низьким | | | | | | | | | | | | | | | | | |кість |вмістом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |крупно-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |диспер-|З середнім | | | | | | | | | | | | | | | | | | сних |вмістом | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | |вклю- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |чень |З високим | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вмістом | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Високо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пластичні | - |+- | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |Плас- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тич- |Середньо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність |пластичні | +- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Помірно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пластичні | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Мало- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пластичні | +- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +- | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Непластичні| - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 14 - Продовження таблиці А.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Сильно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спікливі | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |Ступінь| | | | | | | | | | | | | | | | | | |спікли-|Середньо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |вості |спікливі | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | +- | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Неспікливі | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Такі що | | | | | | | | | | | | | | | | | |Спу- |спучуються | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |чува- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність |Такі що не | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спучуються | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Примітка. В таблиці А.1 знак "+" означає застосовність знак "+-" - обмежену застосовність знак "-" - не-| | застосовність. | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------