ДСТУ Б В.2.7-61-97

ДСТУ Б В.2.7-61-97 Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-61-97 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали ЦЕГЛА ТА КАМЕНІ КЕРАМІЧНІ РЯДОВІ І ЛИЦЬОВІ Технічні умови Держкоммістобудування України Київ 1997 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Технiчним комiтетом iз стандартизацiї "Будiвельнi матерiали" Павлова Л.М.. iнж.: Сай В.1. к.т.н. 2 ВНЕСЕНИЙ Вiддiлом державних нормативiв стандартiв i сертифiкацiї Держкоммiстобудування України З ЗАТВЕРДЖЕНИЙ Наказом Держкоммiстобудування України вiд 18.03.1997 р. 38 ВВЕДЕНИЙ В ДIЮ Наказом Держкоммiстобудування України вiд 6.08.97 р. 136 4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ З введенням цього стандарту на територiї України припиняють дiю ГОСТ 530-80 "Кирпич и камни херамические. Техническис условия" i ГОСТ 7484-78 "Кирпич и камни керамические лицевые. Тсхнические условия". Цей стандарт вiдповiдає Мiждержавному стандарту ГОСТ 530-95 "Кирпич и камни керамические. Тсхнические условия" в частинi обов'язкових вимог. ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.7-61-97 "Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови" затверджена наказом Держбуду України від 11 квітня 2002 року № 70 і введена в дію з 1 липня 2002 року. ТЕКСТ ЗМІНИ Пункт 3.2. Перший абзац викласти в новій редакції: "За призначенням вироби підрозділяють на такі види: рядові Р лицьові Л та фігурні Ф ". Третій абзац. Перше речення викласти в новій редакції: "Лицьові та фігурні вироби використовують для кладки і одночасного личкування стін та інших елементів будинків і споруд". Пункт 3.8. Слова у наведеній схемі: "вид виробів Р-рядові Л-лицьові " замінити словами: "вид виробів Р-рядові Л-лицьові Ф-фігурні ". Примітку доповнити словами: "а фігурних виробів - літера "Ф". Пункт 4.2.1 викласти у новій редакції: "Вироби виготовляють як правило у формі прямокутного паралелепіпеда". Третій абзац викласти у новій редакції : "Допускається виготовляти вироби із закругленими ребрами і гранями". Пункт 4.2.3 викласти в новій редакції: "Рекомендовані розміри форма та порожнистість виробів а також розміри форма й розташування пустот у виробах - наведені в додатку А". Додаток А доповнити рисунком А.28. Рисунок А.28 - Цегла фігурна Додаток А доповнити приміткою такого змісту: "Примітка. Допускається за погодженням зі споживачем виготовляти вироби іншої форми за умови додержання обов'язкових вимог цього стандарту." ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ Пункт 3.2. Первый абзац изложить в новой редакции: "По назначению изделия подразделяют на следующие виды: рядовые Р лицевые Л и фигурные Ф ". Третий абзац. Первое предложение изложить в новой редакции: "Лицевые и фигурные изделия применяют для кладки и одновременной облицовки стен и других элементов зданий и сооружений". Пункт 3.8. Слова в приведенной схеме: "вид изделий Р-рядовые Л-лицевые " заменить словами: "вид изделий Р-рядовые Л-лицевые Ф-фигурные ". Примечание дополнить словами: "а фигурных изделий - буква "Ф". Пункт 4.2.1 изложить в новой редакции: "Изделия изготовляют как правило в форме прямоугольного параллелепипеда". Третий абзац изложить в новой редакции: "Допускается изготовлять изделия с закругленными ребрами и гранями". Пункт 4.2.3 изложить в новой редакции: "Рекомендованные размеры форма и пустотность изделий а также размеры форма и расположение пустот в изделиях - приведены в приложении А". Приложение А дополнить рисунком А. 28. Рисунок А.28 - Кирпич фигурный Приложение А дополнить примечанием следующего содержания: "Примечание. Допускается по согласованию с потребителем изготовлять изделия другой формы при условии соблюдения обязательных требований этого стандарта." БіС 2 2002 Наказом Держбуду України вiд 29.01.98р. N 4/34 вноситься поправка до ДСТУ Б В.2.7-61-97 "Цегла та каменi керамiчнi рядовi i лицьовi. Технiчнi умови". В роздiлi 1 "Галузь використання" в другому абзацi пiсля слiв "роздiлах 4-9" додати пiсля коми: "крiм 7.7 i 7.8" в росiйському текстi пiсля слiв "разделах 4-9" додати пiсля коми: "кроме 7.7 и 7.8" далi - за текстом. ДСТУ Б В.2.7-61-97 ЗМІСТ 1 Галузь використання ..................................... 1 2 Нормативнi посилання .................................... 1 З Класифiкацiя. Основнi розмiри. Позначення ............... З 4 Технiчнi вимоги ......................................... 6 5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища ...... 11 6 Правила приймання ....................................... 11 7 Методи контролю ........................................ 13 8 Транспортування i зберiгання. ........................... 14 9 Гарантiї виготовлювача .................................. 15 Додаток А Рекомендованi форми i розмiри виробiв ..................... 16 Додаток Б Приклади умовного позначення виробiв що вiдвантажуються споживачам в країни СНД ................................... 17 Додаток В Визначення теплопровiдностi на фрагментах стiни ........... 18 ДСТУ Б В.2.7-61-97 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали ЦЕГЛА ТА КАМЕНІ КЕРАМІЧНІ РЯДОВІ І ЛИЦЬОВІ Технічні умови Строительные материалы Кирпич и камни керамические рядовые и лицевые Технические условия Вuilding materials Оrdinary and facing ceramik briks and stones Specification ------------------------------------------------------------------ Дата введения 1998-01-01 ---------- 1 Галузь використання Даний стандарт поширюється на повнотілі і порожнисті рядові і лицьові керамічні цеглу та камені далі - вироби що виготовлю- ються способом напівсухого пресування або пластичного формування глинистих і кремнеземистих трепел діатоміт осадових порід і про- мислових відходів вуглевидобутку і вуглезбагачення зол шлаків тощо з мінеральними та органічними добавками або без них і випале- ні у печах. Вимоги що викладені у 3.3-3.9 розділах 4-9 та у додатку Б є обов'язковими. Інші вимоги стандарту - рекомендовані. Стандарт придатний для цілей сертифікації. 2 Нормативні посилання В цьому стандарті використані посилання на такі нормативні документи: ДСТУ Б В.2.7-42-97 Методи визначення водопоглинання густини і морозостійкості будівельних матеріалів та виробів ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма розміри технічні вимоги і правила вико- ристання - 2 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие сапитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90 град. Технические условия ГОСТ 7076-87 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов ГОСТ 18343-80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций ДБН В.1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Основні положення ДБН В.1.4-0.02-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Типові документи ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіацйний контроль будівельних матеріа- лів та об'єтів будівництва СНиП 2.04.05-91 Отопление вентиляция и кондиционирование - 3 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 З Класифiкацiя. Основнi розмiри. Позначення 3.1 Вироби класифiкують за такими основними ознаками: - призначенням; - мiцнiстю; - розмiрами; - середньою густиною; - морозостiйкiстю; - радiоактивнiстю. 3.2 За призначенням вироби пiдроздiляють на дна види: рядовi Р i лицьовi Л . Рядовi вироби використовують для кладки зовнiшнiх i внутрiшнiх стiн та iнших елементiв будинкiв i споруд для виготовлення стi- нових панелей i блокiв а також для кладки фундаментiв. Лицьовi вироби використовують для кладки i одночасного личку- вання стiн та iнших елементiв будинкiв i споруд їхнi лицьовi пове- рхнi можуть бути гладкими рифленими або офактуреними природного кольору кольору нормально випаленого черенка пофарбованими шля- хом введення у сировиннi матерiали домiшок чи iншими способами. Ли- цьовi поверхнi офактурених облицювальних виробiв можуть бути одер- жанi торкретуванням мiнеральним дрiбняком ангобуванням. глазурува- нням двошаровим формуванням або iншими способами. 3.3 Класифiкацiя виробiв за мiцнiстю маркою наведена у таблицi 1. Таблиця 1 У мегапаскалях кгс/см2 ------------------------------------------------------------------------------------------ |Марка | Границя міцності | |виробу |--------------------------------------------------------------------------------| | |на стиск для всіх | на згин для | | | видів виробів |-----------------------------------------------------------| | | |повнотілої цегли |цегли напівсухого |потовщеної цегли | | | |пластичного |пресування і | | | | |формування |порожнистої цегли | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | |середній |найменший |середній|найменший |середній|найменший |середній|найменший | | |для 5 |для |для 5 |для |для 5 |для |для 5 |для | | |зразків |окремого |зразків |окремого |зразків |окремого |зразків |окремого | | | |зразка | |зразка | |зразка | |зразка | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 300 |30 0 300 |25 0 250 | 4 4 44 | 2 2 22 | 3 4 34 | 1 7 17 | 2 9 29 | 1 5 15 | | | | | | | | | | | | 250 |25 0 250 |20 0 200 | 3 9 39 | 2 0 20 | 2 9 29 | 1 5 15 | 2 5 25 | 1 3 13 | | | | | | | | | | | | 200 |20 0 200 |17 5 175 | 3 4 34 | 1 7 17 | 2 5 25 | 1 3 13 | 2 3 23 | 1 1 11 | | | | | | | | | | | | 175 |17 5 175 |15 0 150 | 3 1 31 | 1 5 15 | 2 3 23 | 1 1 11 | 2 1 21 | 1 0 10 | | | | | | | | | | | | 150 |15 0 150 |12 5 125 | 2 8 28 | 1 4 14 | 2 1 21 | 1 0 10 | 1 8 18 | 0 9 9 | | | | | | | | | | | | 125 |12 5 125 |10 0 100 | 2 5 25 | 1 2 12 | 1 9 19 | 0 9 9 | 1 6 16 | 0 8 8 | | | | | | | | | | | | 100 |10 0 100 | 7 5 75 | 2 2 22 | 1 1 11 | 1 6 16 | 0 8 8 | 1 4 14 | 0 7 7 | | | | | | | | | | | | 75* | 7 5 75 | 5 0 50 | 1 8 18 | 0 9 9 | 1 4 14 | 0 7 7 | 1 2 12 | 0 6 6 | ------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 Закінчення таблиці 1 ------------------------------------------------------------------------------------------ |Марка | Границя міцності | |виробу |--------------------------------------------------------------------------------| | |на стиск для всіх | на згин для | | | видів виробів |-----------------------------------------------------------| | | |повнотілої цегли |цегли напівсухого |потовщеної цегли | | | |пластичного |пресування і | | | | |формування |порожнистої цегли | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | |середній |найменший |середній|найменший |середній|найменший |середній|найменший | | |для 5 |для окрем-|для 5 |для окрем-|для 5 |для окрем-|для 5 |для окрем-| | |зразків |ого зразка|зразків |ого зразка|зразків |ого зразка|зразків |ого зразка| |----------------------------------------------------------------------------------------| | Для цегли і каменів з горизонтальним розташуванням пустот | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 100 |10 0 100 | 7 5 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 7 5 75 | 5 0 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 5 0 50 | 3 5 35 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | 35* | 3 5 35 | 2 5 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25* | 2 5 25 | 1 5 15 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------ Примітка. Границю міцності порожнистих виробів на стиск визначають за фактичною площею. * Тільки для рядовых виробів 3.4 Класифiкацiя виробiв у залежностi вiд розмiрiв наведена у табл.2. Таблиця 2 В міліметрах -------------------------------------------------------------------- | Тип виробу |Номінальні розміри за |Коефіцієнт | | |------------------------|перерахунку | | |довжи-| шириною| товщи- |на умовну | | | ною | | ною |цеглу | |------------------------------------------------------------------| |1 Цегла звичайних розмірів |250 | 120 | 65 | 1 00 | | умовна | | | | | |2 Цегла потовщена |250 | 120 | 88 | 1 35 | |3 Цегла модульних розмірів |288 | 138 | 63 | 1 28 | |4 Цегла модульних розмірів | | | | | | потовщена |288 | 138 | 88 | 1 79 | |5 Цегла потовщена з гори- |250 | 120 | 138 | 2 12 | | зонтальним розташуванням | | | | | | пустот | | | | | |6 Камінь звичайних розмірів|250 | 120 | 138 | 2 12 | |7 Камінь модульних розмірів|288 | 138 | 138 | 2 81 | |8 Камінь модульних розмірів|288 | 288 | 88 | 3 74 | | укрупнений | | | | | |9 Камінь укрупнений |250 | 250 | 138 | 4 42 | |10 Камінь укрупнений з |250 | 250 | 120 | 3 85 | | горизонтальним розтушу- | | | | | | ванням пустот | | | | | |------------------------------------------------------------------| |Примітка. Допускається за погодженням зі споживачем випускати ви- | | роби з іншими розмірами за умови додержання обов'язкових| | вимог цього стандарту. | -------------------------------------------------------------------- - 5 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 3.5 Класифiкацiя виробiв у залежностi вiд середньоє густини наведена у таблицi 3. Таблиця 3 -------------------------------------------------------------------- | Група виробів | Середня густина | Теплопровідність | | | кг/м3 | Вт/м.К | |------------------------------------------------------------------| |Ефективні | | | | цегла | не більше 1400 | не більше 0 46 | | камені | -"- 1450 | | |------------------------------------------------------------------| |Умовно ефективні | | | | цегла |від 1400 до 1600 вкл.|від 0 46 до 0 58 вкл.| | камені |від 1450 до 1600 вкл.| | |------------------------------------------------------------------| |Обыкновенный кирпич | більше 1600 | більше 0 58 | |------------------------------------------------------------------| |Примітка 1. Визначення середньої густини і теплопровідності | | провадять на виробах що висушені до постійної маси. | |Примітка 2. Показники теплопровідності визначаються факульта- | | тивно до накопичення досвіду і порівняних даних. | -------------------------------------------------------------------- 3.6 За морозостiйкістю цегла i каменi пiдроздiляються на марки F-15 F-25 F-35 та F-50. 3.7 Класифiкацiя виробiв у залежностi вiд сумарної питомої ак- тивностi природних радiонуклiдiв за класами радiоактивностi прова- диться у вiдповiдностi з ДБН В.1.4-1.01 ДБН В.1.4-2.01. 3.8 Умовнi позначення виробiв що вiдвантажуються споживачам в Українi мiстять лiтернi х та цифровi у елементи якi вiдок- ремлюються вертикальними рисками згiдно з наведеною схемою: х х х У/ У/ У/ У ДСТУ Б В.2.7-61-97 --- --- --- --- --- --- --- | | | | | | | матеріал ------------------------------------ к - керамічний | | | | | | ------------------------------- вид виробів | | | | | Р - рядові Л - лицьові | | | | | -------------------------- порожнистість цегли * | | | | Пв - повнотіла | | | | Пр - порожниста | | | | ------------------- тип виробів | | | згідно таблиці 2 | | | цього ДСТУ | | | -------------- марка за міцністю | | * Згідно з п.4.2.2 --------- средня густина цього ДСТУ камені вигото- | вляютьсчя тільки ---- марка за порожнистими морозостійкістю - 6 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 Приклади умовних позначень виробів: 1 Цегла керамiчна рядова повнотiла марки за мiцнiстю 100 гус- тиною 1650 кГ/м3 марки за морозостiйкiстю F-15: Цегла КРПв - 1/100/1650/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97 2 Цегла керамiчна рядова порожниста марки за мiцнiстю 150 гу- стиною 1480 кГ/м3 марки за морозостiйкiстю F-15: Цегла КРПр - 1/150/1480/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97 З Цегла керамiчна рядова порожниста ефективна потовщена марки за мiцнiстю 125 густиною 1350 кГ/м3 марки за морозостiйкiстю F-25: Цегла КРПр - 2/125/1350/25 ДСТУ Б В.2.7-61-97 4 Камiнь керамiчний рядовий порожнистий марки за мiцнiстю 100 густиною 1460 кГ/м^ марки за морозостiйкiстю Р-15: Камiнь КР - 6/100/1460/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97 5 Камiнь керамiчний рядовий модульних розмiрiв порожнистий марки за мiцнiстю 175 густиною 1480 кГ/м3 марки за морозостiйкiстю F-15: Камiнь КР - 7/175/1480/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97 6 Камiнь керамiчний рядовий ефективний укрупнений порожнистий з горизонтальним розташуванням пустот марки за мiцнiстю 50 густи- ною 1390 кГ/м3 марки за морозостiйкiстю F-15: Камiнь КР - 10/50/1390/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97 7 Цегла керамiчна рядова ефективна потовщена порожниста з го- ризонтальним розташуванням пустот марки за мiцнiстю 100 густиною 1350 кГ/м3 марки за морозостiйкiстю F-15: Цегла КРПр - 5/100/1350/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97 Примiтка. При умовних позначеннях лицьових виробiв замiсть лi- тери "Р" вводиться лiтера "Л". 3.9 Умовнi позначення виробiв що вiдвантажуються споживачам в країни СНД наведенi у Додатку Б. 4 Технiчнi вимоги 4.1 Вироби повиннi задовольняти обов'язковi вимоги цього стан- дарту та виготовлятись за технологiчними регламентами що затвер- дженi в установленому порядку з диференцiйованими вимогами до про- цесу виробництва на кожний вид виробiв. 4.2 Форма розмiри i зовнiшнiй вигляд 4.2.1 Вироби повиннi мати форму прямокутного паралелепiпеда. Поверхня граней виробiв повинна бути плоскою ребра - прямолi- нiйними. Допускається випускати вироби з закругленими вертикальними ребрами з радiусом закруглення не бiльше 15 мм. - 7 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 4.2.2 Цеглу слiд виготовляти повнотілою без пустот або з те- хнологiчними пустотами об'ємом до 13% для запобiгання структурному утворенню завилькуватостi i порожнистою а каменi - лише порожнис- тими. Всi вироби за винятком призначених для кладки фундаментiв можуть виготовлятись пористими. 4.2.3 Рекомендованi розмiри форма i розташунання пустот у ви- робах а також порожнистiсть виробiв наведенi у додатку А. Вироби можна виготовляти iншої порожнистостi з пустотами iнакшої форми iншим числом та розташуванням отворiв за умови доде- ржання обов'язкових вимог цього стандарту. 4.2.4 Пустоти у виробах повиннi розташовуватись перпендикуляр- но вертикально розташованi або паралельно горизонтально розта- шованi постелi i можуть бути наскрiзними i ненаскрiзними. 4.2.5 Ширина щiлиновидних пустот повинна бути не бiльше 16 мм а дiаметр цилiндричних наскрiзних i розмiр сторони квадратних пус- тот - не бiльше 20 мм. 4.2.6 Для укрупнених каменiв допускаються пустоти для захвату при кладцi з загальною площею перерiзу не бiльше 13% вiд площi ос- нови. 4.2.7 Дiаметр ненаскрiзних пустот i розмiри горизонтальних пу- стот не регламентуються. 4.2.8 Товщина зовнiшнiх стiнок порожнистих виробiв повинна бу- ти не менше 12 мм. 4.2.9 Лицьовi вироби повиннi мати двi лицьовi поверхнi - лож- кову та поперечикову. За погодженням iз споживачем допускається ви- пускати вироби з однiєю лицьовою поверхнею. 4.2.10 Трiщини на лицьовiй поверхнi лицьових виробiв а також трiщини та розшарування по контакту фактурного шару з основною ма- сою виробiв не допускаються. На лицьових поверхнях не повинно бути вiдколкiв плям. вицвi- тiв та iнших дефектiв видимих на вiдстанi 10 м на вiдкритому май- данчику при денному освiтленнi. 4.2.11 Колiр рисунок рельєфу i iншi показники зовнiшнього ви- гляду лицьової поверхнi лицьових виробiв повиннi вiдповiдати затве- рдженому в установленому порядку або погодженому iз споживачем зра- зку-еталону. 4.2.12 Вiдхилення вiд номiнальних розмiрiв i показникiв зовнi- шнього вигляду виробiв не повиннi перевищувати на одному виробi ве- личин зазначених у таблицi 4. - 8 - Таблиця 4 ------------------------------------------------------------------- | Найменування показників | Значення відхилень | | |-------------------------------------| | |для рядових виробів та | | | |нелицьових поверхонь | | | | лицьових виробів |для лицьових| | |------------------------|поверхонь | | |для виробів|для виробів |лицьових | | |пластичного|пластичного |виробів | | |формування |формування і| | | |із лесів |напівсухого | | | |трепелів |пресування | | | |діатомітів | | | |-----------------------------------------------------------------| |1 Відхилення від розмірів | | | | | мм не більше: | | | | | за довжиною | +-7 | +-5 | +-4 | | за шириною | +-5 | +-4 | +-3 | | за товщиною - для цегли | +-3 | +3 | | за товщиною - для каменя| +-4 | -2 | |-----------------------------------------------------------------| |2 Відхилення від прямоліні-| | | | йності ребер і площинності| | | | граней мм не більше: | | | | | за постелею | 4 | 3 | - | | за ложком | 6 | 4 | 3 | | за поперечиком | Не нормується | 2 | |-----------------------------------------------------------------| |3 Неперпендикулярність гра-| | | | ней і ребер віднесена до| Не нормується | 2 | |довжини 120 мм мм не більше | | |-----------------------------------------------------------------| |4 Відбитості кутів завглиб-| | Не | | шки від 10 до 15 мм шт. | 2 |допускаються| | не більше | | | |-----------------------------------------------------------------| |5 Відбитості і притупленос-| | | | ті ребер завглибшки не | 2 | Не | | більше 10 мм і завдовшки | |допускаються| | від 10 до 15 мм шт. | | | | не більше | | | |-----------------------------------------------------------------| |6 Тріщини завширшки більше | | | | 0 5 мм протяжністю до | | | | 30 мм за постелею повно- | | | | тілої цегли і порожнистих| | | | виробів не більше ніж до | | | | першого ряду пустот зав-| | | | глибшки на всю товщину | | | | цегли чи на 1/2 товщини | | | | поперечикової чи ложкової| | | | грані камненів шт. | | | | не більше: | | Не | | на ложкових гранях | 1 |допускаються| | на поперечикових гранях | 1 | -"- | |-----------------------------------------------------------------| |7 Окремі посічки завширшки | | | | не більше 0 5 і завдовжки| Не нормируеться | 2 | | до 40 мм на 1 дм2 лицьової| | | | поверхні шт. не більше | | | - 9 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 4.2.13 Глазурованi поверхнi лицьових виробiв за показниками зов- нiшнього вигляду повиннi вiдповiдати вимогам зазначеним в таблицi 5. Таблиця 5 ------------------------------------------------------------------- | Найменування показника | Допустимі | | | відхилення | |-----------------------------------------------------------------| |1 Напливи і хвилястість глазурі засмічення | Не допускаються | | нерівномірність забарвлення глазурі видимі з| | | відстані 10м | | | | | |2 Наколи заглиблення у глазурі діаметром | Не допускаються | | більше 2 мм | | | | | |3 Пузирі здутини загальною площею більше | Не допускаються | | 2 см2 для цегли і більше 4 см2 для каменя | | |-----------------------------------------------------------------| |4 Мушки темні крапки діаметром 1 5 мм | | | окремі розсіяні шт. не більше: | | | для цегли | 3 | | для каменя | 6 | | | | |5 Плішини загальною площею більше 1 см2 для | | | цегли і більше 2 см2 для каменя | Не допускаються | | | | |6 Сухість глазурі загальною площею більше 2 см2| | | для цегли і більше 4 см2 для каменя | Не допускається | | | | |7 Сліпець зашліфованний загальною площею | Не допускається | | більше 2 см2 для цегли і більше 4 см2 | | | для каменя | | | | | |8 Щербини і зазублини на кромках глазурованої | | | поверхні завширшки більше 4 мм і завдовшки | 4 | | більше 10 мм шт. не більше | | ------------------------------------------------------------------- 4.2.14 Загальна кiлькiсть рядових виробiв з дефектами що пе- ревищують допустимi у 4.2.12 включаючи парний половпяк не повинна бути бiльше 5%; лицьових з дефектами що перевищують допустимi у 4.2.12 i 4.2.1З включаючи парний половняк - 5%. Парним половия- ком вважають вироби що складаються із парних половинок або мають трiщини бiльше допустимих даним стандартом. 4.2.15 Для лицьових виробiв вапнянi включення "дутики" якi викликають вiдколки пiсля випробування пропарюванням у вiдповiдностi з 7.5 не допускаються. 4.2.16 Для рядових виробiв вапняні включення якi викли- кають пiсля пропарювання згiдно з 7.5 зруйнування виробiв або їх поверхень або вiдколки на їх поверхнi розмiром за найбiльшим вимi- ром вiд 5 до 10 мм у кiлькостi бiльше трьох штук на одному виробi не допускаються. 4.2.17 Випаленi вироби за кольором повиннi вiдповiдати кольору нормально випаленого зразка. - 10 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 4.3 Марку каменя за мiцнiсгю установлюють за значенням грани- цi мiцностi на стиск а цегли - за значеннями границь мiцностi на стиск i згин наведеними у таблицi 1. 4.4 Водопоглинання рядових виробів що висушенi до постійної маси повинно бути для повнотiлої цегли не менше 8% за масою по- рожнистих виробів - не менше 6% за масою. 4.5 Водопоглинання лицьових виробiв повнотiлих i порожнистих повинно бути не менше 6% за масою. Водопоглинання лицьових виробiв у залежностi вiд використова- ної сировини повинно бути не бiльше у вiдсотках за масою: - 12 - iз бiлопалених глин; - 18 - iз каолiнових глин або шихт з домiшкою каолiну бiльше 20%; - 20 - iз карбонатвмiщуючих глин з вмiстом карбонатiв у перера- хунку на СаСОз бiльше 10% та iз глин з домiшкою трепе- лiв i дiатомiтiв; - 28 - iз трепелiв i дiатомiтiв; - 14 - iз iнших видiв глин. 4.6 Вироби повиннi бути морозостiйкими i в насиченому водою станi витримувати без ознак видимих пошкоджень розшарування злу- щення розтрiскування викришування не менше 15. 25 35 i 50 цик- лiв поперемiнного заморожування i вiдтавання для марок за морозос- тiйкiстю вiдповiдно F-15 F-25 F-35 i F-50. Лицьовi вироби повиннi мати марку за морозостiйкiстю не нижче F-25. Лицьовi вироби з водопоглинанням що перевищує наведене у 4.5 повиннi мати марку за морозостiйкiстю не нижче F-35. Застосування рядових виробiв марки за мiцнiстю 75 з морозостiй- кiстю нижче F-15 допуска]ться для кладки внутрiшнiх перегородок невiдповiдальних споруд за погодженням з Держбудом України. 4.7 Маса цегли у висушеному станi повинна бути не бiльше 4 3кг каменiв - не бiльше 16 кг. Допускається за погодженням пiдприємства-виготовлювача iз спо- живачем вiдображеним у договорi на поставку виготовлення укрупне- них каменiв масою бiльше 16 кг. 4.8 Вимоги до сировини i матерiалiв Глиниста сировина що застосовується для виготовлення виро- бiв повинна вiдповiдати вимогам дiючих нормативних документiв. Домiшки i iншi матерiали що застосовуються для виготовлення виробiв повиннi вiдповiдати вимогам дiючих нормативних документiв а також технологiчної документацiї i забезпечувати одержання виро- бiв iз заданими технiчними характеристиками. 4.9 Маркування 4.9.1 Вироби повиннi маркуватись у кожному пакетi по одному у середньому ряду. 4.9.2 На поперечикову поверхню виробу який маркується нано- сять незмивною фарбою за допомогою трафарету штампу або вiдбитком клейма у процесi виготовлення товарний знак пiдприємства-виготовлю- вача i при сертифiкацiї продукцiї - нацiональний знак вiдповiднос- тi згiдно з ДСТУ 2296. - 11 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 4.9.3 Кожне вантажне мiсце пакет повинно мати транспортне маркування згiдно з ГОСТ 14192. 5 Вимоги безпеки i охорони навколишнього середовища 5.1 Вироби керамiчнi нетоксичнi пожежобезпечнi. 5.2 Вироби повиннi виготовлятись у примiщеннi з нормованим по- вiтряобмiном без iндивiдуальних засобiв захисту працюючих. Гранич- но припустима концентрацiя ГПК пилу i шкiдливих речовин у робочiй зонi не повинна перевищувати 4 мг/м3. 5.3 В залежностi вiд класу за радiоактивнiстю вироби застосо- вуються у вiдповiдностi з ДБН В.1.4-1.01. 5.4 Всi роботи якi пов'язанi з випуском продукцiї повиннi виконуватись у примiщеннях при постiйно дiючiй мiсцевiй витяжцi i загальнiй припливно-витяжнiй вентиляцiї згiдно з СНиП 2.04.05 якi забезпечують чистоту повiтря робочої зони виробничих примiщень вмiст шкiдливих речовин в яких не повинен перевищувати границь ус- тановлених ГОСТ 12.1.005. 5.5 Стiчнi води виробництва повиннi вiдповiдати вимогам СанПiН 4630-88. 5.6 Вмiст шкiдливих речовин що видiляються вiд виробництва у атмосферному повiтрi населених мiст не повинен перевищувати значень "Предельно-допустимых концентраций ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" згiдно з СанПiН N 3086-84. 5.7 Вiдходи виробництва повиннi тимчасово зберiгатись i вида- лятись у вiдповiдностi з вимогами СанПiН 3183-84. 6 Правила приймання 6.1 Вироби повиннi бути прийнятими технiчним контролем пiди- риємства-виготовлювача. 6.2 Вироби приймають партiями. Розмiр партiї установлюють у кiлькостi не бiльше лобової виробки однiєї печi. Кожна партiя повинна складатись iз виробiв одного виду i типу. 6.3 Вiдповiднiсть якостi виробiв вимогам цього стандарту уста- новлюють за даними приймальпо-здавальних. перiодичних i контрольних випробувань. 6.4 Приймально-здавальнi випробування провадяться на визначен- ня показникiв зовнiшнього вигляду границь мiцностi на стиск i згин марки за мiцнiстю середньої густини. 6.5 Для приймально-здавальних випробувань вiд кожної партiї цегли або каменiв на складi пiдприємства-виготовлювача вiдбирають вироби у кiлькостi 0 5% але не менше 100 шт. Вироби вiдбирають iз рiзних клiток або пiддонiв у заздалегiдь погодженiй послiдовностi. Вiдiбранi вироби спочатку перевiряють на вiдповiднiсть вимогам даного стандарту за розмiрами геометричною формою i показниками зовнішнього вигляду а потiм провадять випро- бування на зразках якi задовольняють цим вимогам за iншими пара- метрами згiдно з таблицею 6. - 12 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 Таблиця 6 -------------------------------------------------------------------- |Найменування показників |Кількість виробів для |Кількість виробів | | |приймально-здавальних |для періодичних | | |випробувань від кожної|випробувань шт. | | | партії шт. | | | |-----------------------------------------| | | цегли | каменів | цегли | каменів| |------------------------------------------------------------------| |Розміри геометрична | | | | | |форма завнішній вигляд | | | | | |у відповідності з 4.2 | 100 | 100 | - | - | | | | | | | |Границя міцності: | | | | | | на стиск | 10 | 5 | - | - | | на згин | 5 | - | - | - | | | | | | | |Середня густина | 3 | 3 | - | - | |Водопоглинання | - | - | 3 | 3 | |Морозостійкість | - | - | 5 | 5 | |Наявність вапняних | | | | | |включень | - | - | 5 | 5 | |------------------------------------------------------------------| |Примітка. При одержанні стабільних результатів визначення розмі- | | рів геометричної форми показників зовнішнього вигляду у| | відповідності з 4.2 не менше ніж у п'яти партіях виро- | | бів які відібрані у відповідності з таблицею 6 протягом| | п'яти діб допускається відбирати для подальших прийма- | | льно-здавальних випробувань від кажної партії по 25 шт. | -------------------------------------------------------------------- 6.6 Не допускається поставка споживачевi недопалених i перепа- лених виробiв. 6.7 Марка цегли за мiцнiстю установлюється за мiцнiстю зразкiв на стиск i згин а каменiв - за мiцнiстю на стиск. Допускається гарантувати значення одного iз показникiв мiцнос- тi цегли границi мiцностi на стиск або згин яке стабiльно перепитує вимоги що пред'являють до марки цегли. В цьому випадку вказаний показник визначається не рiдше одно- го разу на мiсяць i кожний раз при змiнi сировини або технологiї складу шихти параметрiв формування режимiв сушки i випалу . 6.8 Перiодичнi випробування включають визначення водопоглинан- ня морозостiйкостi наявностi вапняних включень радiацiйно-гiгiє- ничну оцiнку. 6.9 Перiодичнi випробування провадять не рiдше одного разу: - на два тижнi для визначення наявностi вапняних включень; - на мiсяць - для низначення водопоглинання; - на квартал - для визначення морозостiйкостi; - на рiк - для визначення сумарної питомої активностi природних радiонуклiдiв у тому випадку якщо вiдсутнi данi постачаль- ника про значення сумарної питомої активностi природних ра- дiонуклiдiв у матерiалах що поставляються. Перiодичнi випробування за показниками водопоглинання моро- зостiйкостi провадять також кожного разу при змiнi сировини i технологiї складу шихти параметрiв формування режимiв сушки i - 13 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 випалу на наявнiсть вапняних включень - при змiнi вмiсту карбона- тних включень у глинистій сировинi. Перiодичнi випробування на визначення сумарної питомої актив- ностi природних радiонуклiдiв провадять також кожного разу при змi- нi сировинних матерiалiв. 6.10 Якщо у результатi випробування зразкiв якi вiдiбранi від кожної партiї буде встановлена невiдповiднiсть їх хоча б за одним iз показникiв даного стандарту то за цим показником провадять пов- торнi випробування виробiв на подвiднiй кiлькостi зразкiв якi вi- дiбранi вiд цiєї партiї. Партiю виробiв приймають якщо результати повторних випробувань задовольняють вимоги стандарту; якщо не задовольняють - партiя бра- кується i може бути пред'явленою до повторного приймання пiсля сорту- вання пiдприємством-виготовлювачем. 6.11 Кожна партiя виробiв що поставляються повинна супровод- жуватись документом про якiсть в якому зазначають: - найменування пiдприємства-виготовлювача i або його товарний знак; - найменування i умовне позначення виробiв: - номер i дату видачi документа; - номер партiї i кiлькiсть виробiв що вiдвантажуються; - позначення цього стандарту. 6.12 За вимогою органiв державного нагляду споживачiв або за пред'явленням рекламацiй за участю представникiв заводу-виготовлюв- ача провадяться контрольнi у т.ч. арбiтражнi випробування якi вклю- чають всi показники приймально-здавальних i перiодичних випробувань або за погодженням сторiн окремi один показники. Вироби випробовують згiдно з таблицею 6. 7 Методи контролю 7.1 Розмiри виробiв товщину зовнiшнiх стiнок радiус закруг- лення кутiв дiаметр цилiндричних пустот довжину трiщин довжину i глибину вiдбитостей i притупленостей кутiв i ребер виробiв вимiрю- ють з похибкою до 1 мм металевою вимiрювальною лiнiйкою згiдно з ГОСТ 427 або спецiальними контрольними шаблонами. 7.2 Для визначення довжини i ширини виробiв вимiри провадять у трьох мiсцях - по ребрах i серединi постелi товщини виробiв - по ребрих i серединi поперечника. Для виробiв з закругленими кутами вимiри провадять на вiдстанi 15 мм вiд ребер. За остаточний резуль- тат приймають середнє арифметичне трьох вимiрiв. Глибину вiдбитостi i притупленостi кутів i ребер вимiрюють за допомогою штангегглибиномiру згiдно з ГОСТ 162 або косинця згiдно з ГОСТ 3749 i лiнiйки згiдно з ГОСТ 427 по перпендикуляру вiд вершини кута або ребра утвореного косинцем до ушкодженої поверхнi. Для визначення вiдбитостi ребер вибирають дiлянку з глибиною вiд- битості не бiльше 10 мм а далi замiряють довжину вiдбитостi цiєї дiлянки. Довжину тріщини по постелі виробу вимірюють лінійкою по перпен- дикуляру вiд найбiльш вiддаленої точки трiщини до її перетину з ребром гранi через яку вона. проходить. Вiдхилення вiд прямолiнiйностi ребер i площинностi граней ви- робiв визначають шляхом вимiру найбiльшого зазору мiж ребром або гранню i ребром прикладеної до них металевої лiнiйки чи косинця з похибкою до 1 мм. - 14 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 7.3 Вiдхилення вiд перпендикулярностi граней виробiв що вiд- несене до довжини 120 мм визначають сталевим косинцем шляхом прик- ладання його до ложку i вимiру найбiльшого зазору мiж поперечиком i внутрiшнiм краєм косинця з похибкою вимiрювання не бiльше 1 мм. Ширину посiчок визначають за допомогою мiрної лупи з чотирик- ратним збiльшенням. 7.4 Границю мiцностi цегли i каменiв на стиск i цегли на згин визначають згiдно з 2.9 а при контрольних у т.ч. арбiтражних випробуваннях - згiдно з 2.6 ГОСТ 8462. 7.5 Наявнiсть вапняних включень "дутикiв" визначають пропа- рюванням виробiв у посудинi. Зразки якi не пiдлягали вплину вологи укладають на решiтку помiщену у посудину з кришкою. Налиту пiд решiтку воду пiдiгрiвають до кипiння. Кип'ятiння продовжують протягом 1 год далi зразки охолоджують в цiй закритiй посудинi протягом 4 год. пiсля чого їх виймають i перевiряють на вiдповiднiсть вимогам 4.2.15 або 4.2.16. 7.6 Масу. середню густину водопоглинання i морозостiйкiсть виробiв визначають згiдно з ДСТУ Б В.2.7-42. Водопоглинання визна- чають при насиченнi зразкiв водою температурою 20 +- 5 оС 7.7 До накопичення досвiду визначення теплопровiдностi у клад- цi згiдно з 7.8 визначається теплопровiднiсть одиничного керамiч- ного виробу згiдно з ГОСТ 7076 для подальшого розрахунку або визна- чення термiчного опору конкретної багатошарової конструкцiї стi- ни. 7.8 Теплопровiднiсть виробiв визначають факультативно згiдно з ГОСТ 26254 в лабораторних умовах у клiматичнiй камерi з автома- тичним пiдтриманням температури в холодній зоні мінус 30 +- 1 оС i в теплiй плюс 20 +- 1 оС на великому або малому фрагментах стiни у вiдповiдностi з додатком В. 7.9 Для лицьових виробiв додатково визначається вiдповiднiсть лицьової поверхнi цегли i каменiв затвердженим зразкам-еталонам за кольором i тоном забарвлення рисунком рельєфу наявнiстю плям вицвiтiв відколків у тому числi вiд вапняних включень недопалу а також iнших дефектiв зовнiшнього вигляду. Вiдiбрану вiд партiї пробу цегли i каменів викладають уперемiжку iз зразками-еталонами на вертикально встановленому щитi площею не менше 1 м2. Огляд про- вадять з вiдстанi 10 м на вiдкрнтому майданчику при денному освiт- леннi. При невiдповiдностi виробiв зразкам-еталонам партiя нрийма- нню не пiдлягає вироби можуть бути прийнятi як рядовi. 7.10 Радiацiйно-гiгiєнiчна оцiнка провадиться у вiдповiдностi з вимогами ДБН В.1.4-1.01 ДБН В.1.4-2.01. 8 Транспортування i зберiгання 8.1 Транспортування виробiв повинно провадитись з застосуван- ням як засобiв пакетування пiддонiв тину "ПОД" згiдно з ГОСТ 18343. Допускається транспортування виробiв автомобiльним транспортом тех- нологiчними розрiдженими пакетами без пiддонiв з застосуванням як засобiв пакетування скрiплюючих пристроїв знiмних i стацiонарних у кузовах автотранспортних засобiв. - 15 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 8.2 Транспортування виробiв автомобiльним залiзничним i вод- ним транспортом повинно провадитись у вiдповiдностi з вимогами нормативної документацiї що дiє на кожному видi транспорту. 8.3 Навантаження i розвантаження пакетiв виробiв повинно про- водитись механiзованим способом. 8.4 Навантаження виробiв навалом накиданням i розвантаження їх скиданням не допускається. 8.5 На пiддонах вироби повиннi бути укладенi в "ялинку" або "на плашок" i "на ребро" з перехресною перев'язкою що забезпечує цiлiсть виробiв i надiйнiсть при їх транспортуваннi. 8.6 Вироби повиннi зберiгатись пакетами на пiддонах згiдно з ГОСТ 18343 окремо за видами типами i марками. 8.7 При укладаннi глазурованих лицьових виробiв на пiддон по- винна бути забезпечена захищенiсть глазурованих поверхень. 8.8 Допускається зберiгання рядових виробiв на рiвних майда- нчиках з твердим покриттям в однострiчкових штабелях пакетами без пiддонiв. 9 Гарантiї виготовлювача Пiдприємство-виготовлювач гарантує вiдповiднiсть продукцiї ви- могам цього стандарту при дотриманнi умов транспортування i зберi- гання. - 16 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 Додаток А рекомендований € Рекомендовані форми і розміри виробів Цегла та камені пластичного формування Рисунки А1 А2 А3 € Рекомендовані форми і розміри виробів Цегла та камені пластичного формування Рисунки А4 А5 А6 А7 А8 А9 € Рекомендовані форми і розміри виробів Цегла пресована Рисунки А10 А11 А12 А13 А14 € Рекомендовані форми і розміри виробів Цегла та камені экструзійні Рисунки А15 А16 А17 А18 € Рекомендовані форми і розміри виробів Цегла та камені экструзійні Рисунок А19 € Рекомендовані форми і розміри виробів Цегла та камені экструзійні Рисунки А20 А21 € Рекомендовані форми і розміри виробів Цегла та камені экструзійні Рисунки А22 А23 € Рекомендовані форми і розміри виробів Цегла та камені экструзійні Рисунки А24 А25 € Рекомендовані форми і розміри виробів Цегла та камені экструзійні Рисунки А26 А27 - 17 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 Додаток Б обов'язковий Приклади умовного позначення виробiв що вiдвантажуються споживачам в країни СНД 1 Цегла керамiчна рядова повнотiла марки за мiцнiстю 100 гус- тиною 1650 кг/м3 марки за морозостiйкiстю F-15: Кирпич КР 100/1650/15/ГОСТ 530-95. 2 Цегла керамiчна рядова порожниста марки за мiцнiстю 150 густи- ною 1480 кг/м3 марки за морозостiйкiстю F-15: Кирпич КРП 150/1480/15/ГОСТ 530-95. З Цегла керамiчна рядова порожниста ефективна потовщена марки за міцністю 125 густиною 1350 кг/м3 марки за морозостiйкiстю F-25: Кирпич КРПЭУ 125/1350/25/ГОСТ 530-95. 4 Камiнь керамiчний рядовий порожнистий марки за мiцнiстю 100 густиною 1460 кг/м3 марки за морозостiйкiстю F-15: Камень КРП 100/1460/15/ГОСТ 530-95. 5 Камiнь керамiчний рядовий модульних розмiрiв порожнистий марки за мiцнiстю 175 густиною 1480 кг/м3 марки за морозостiй- кiстю F-15; Камень КРМП 175/1480/15/ГОСТ 530-95. 6 Камiнь керамiчний рядовий ефективний укрупнений порожнистий з горизонтальним розташуванням пустот марки за мiцнiстю 50 густиною 1390 кг/м3 марки за морозостiйкiстю F-15: Камень КРЭУГ 50/1390/15/ГОСТ 530-95. 7 Цегла керамiчна рядова ефективна потовщена порожниста з горизонтальним розташуванням пустот марки за мiцнiстю 100 густиною 1350 кг/м3 марки за морозостiйкiстю F-15: Кирпич КРЭУГ 100/1350/15/ГОСТ 530-95. При умовних позначеннях лицьових виробiв замiсть лiтери "Р" вводиться лiтера "Л". - 18 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 Додаток В рекомендований Визначення теплопровiдностi на фрагментах стiни В.1 Визначення теплопровiдностi на великому фрагментi стiни Теплопровiднiсть виробiв визначають на великому фрагментi стi- ни розмiр якого з урахуванням розчинних швiв повинен вiдповiдати: - за товщиною б виходячи iз умов наявностi одного поперечи- кового i одного ложкового рядiв цегли або каменiв; для виро- бiв з горизонтальним розташуванням пустот фрагмент за товщи- ною виготовляють удвох варiантах: перший - з поперечикового ряду виробiв другий - iз ложкового; - за довжиною l/ i висотою h 4 5 б але не менше 1810 мм. У випадку якщо висота цегляної або кам'яної кладки не вiдповiдає встановленiй висотi фрагмента стiни знизу i зверху фра- гмент кладки доповнюють шарами кладочного розчину що складається iз дрiбного цегляного дрiбняка та складного розчину у спiввiдношен- нi 50 на 50% за об'ємом. Кладку фрагмента стiни викопують з однорiдною ланцюговою пе- рев'язкою на складному розчинi марки 50 середньої густини 1800 кг/м3 складу 1:0 9:8 цемент: вапно: пiсок за об'ємом на портлан- дцементi марки 400 з осадкою конуса для повнотiлих виробiв 12-13 см для порожнистих - 9 см. Кладку фрагмента стiни iз укрупнених виробiв iз наскрiзними пустотами розмiром бiльше 20 мм виконують з заповненням пустот се- лективним утеплювачем пористi заповнювачi пiнополiстирол пiнобе- тон та iн. або за технологiєю що виключає заповнення пустої кла- дочним розчином. Виготовлений фрагмент стiни витримують протягом мiсяця у при- мiщеннi з температурою повiтря 15-20оС i вiдносною вологiстю 40-60%. Фрагмент кладки установлюють у клiматичну камеру i закладають зазори по контуру камери теплоiзоляцiйним матерiалом. На внутрiшнiй i зовнiшнiй поверхнях фрагмента стiни установлю- ють по п'ять термопар: три на поверхнях ложкового i поперечикового рядiв i двi на горизонтальному i вертикальному розчинних швах. Пе- ретворювач теплового потоку тепломiр застосовують квадратного перерiзу iз стороною рiвною сумi висоти одного елемента кладки i товщини одного розчинного шва. Тепломiр установлюють у центрi фраг- мента стiни на внутрiшнiй поверхнi ложкового елемента кладки з захватом половини товщини верхнього i нижнього розчинних швiв ри- сунок В1 . € Додаток В рекомендований Рисунок В1 - Технічна характеристика фрагмента кладки Для тепломiра i кожної термопари визначають середньоарифметич- не значення показникiв за перiод спостережень qi i тi де i - номер датчика. Далi визначають середньозважене значення темпе- ратури т яке враховує площу ложкової i поперечикової дiлянок кладки що вимiрюються вертикальної i горизонтальної дiлянок роз- чинних швiв за формулою: - 19 - ДСТУ Б В.2.7-61-97 "сумма" тi . Fi т = --------------- 1 "сумма"Fi де Fi - площа дiлянки м2. Експериментальне значення теплопровiдностi виробiв у кладцi у станi фактичної вологостi Yексп Вт/м . К обчислюють за форму- лою: gб Yексп = ------- 2 тв - тз де g - щiльнiсть теплового потоку Вт/м2 що визначається за формулою 5 ГОСТ 26254; тв тз - середньозважене значення температури вiдповiдно внутрiшньої i зовнiшньої поверхнi фрагмента стiни К; б - товщина фрагмента стiни м. За результат приймають значення теплопровiдностi виробiв у кладцi в сухому станi що обчислюється за формулою: Yo = Yексп - КwYексп 3 де Yo - теплопровiднiсть виробiв у кладцi в сухому станi Вт/м . К; w - фактичне значення вологостi матерiалу у кладцi у вiдсо- тках за масою що визначається згiдно з ГОСТ 24816; К - коефiцiєнт прирощення значення теплопровiдностi в зале- жностi вiд вологостi матерiалу який приймається рiвним: - К = 0 09 - для виробiв середньою густиною вiд 1200 до 1500 кг/м3; - К = 0 11 - для виробiв середньою густиною понад 1500 до 1700 кг/м3; - К = 0 13 - для виробiв середньою густиною понад 1700 до 1900 кг/м3. Для виробiв з горизонтальним розташуванням пустот за резуль- тат приймають значення теплопровiдностi виробiв у кладцi в сухому станi що визначається за формулою: Yn + 2Yл Yo = --------- 4 3 де Yn Yл - значення теплопровiдностi поперечикового i ложково- го рядiв кладки в сухому станi Вт/м . К. В.2 Визначення теплопровiдностi на малому фрагментi стiни За методикою Науково-дослiдного iнституту будiвельної фiзики Росiйської Федерацiї теплопровiднiсть виробiв визначається на мало- му фрагментi стiни що складається iз 12 штук цегли або каменiв. Перед випробуванням фрагмент висушують до постiйної маси пок- ривають парафiном з метою запобiгання його вiд зволоження в процесi випробування. Допускається фрагмент стiни не висушувати до постiйної маси а вологiсть матерiалу визначати пiсля закiнчення випробування у вi- дповiдностi з ГОСТ 24816 проби матерiалу пiсля випробування вiдби- рають шлямбуром iз фрагмента стiни з мiсця розташування тепломiра. Фрагмент кладки помiщають у прорiз рознiмної охоронної зони виконаної iз матерiалу близького за теплофiзичними властивостями виробам що випробовуються. Охоронна зона разом з дослiджуваним фрагментом обжимається мiцною рамкою i установлюється у стiнку що роздiляє клiматичну камеру на теплу i холодну зони. Перетворювач теплового потоку тепломiр i термоелектричнi термометри установлю- ють у вiдповiдностi з рисунком В1 цього додатку. Випробування про- вадять в лабораторних умовах у вiдповiдностi з ГОСТ 26254 замiря- ють значення щiльностi теплового потоку g i перепадiв температур тв - тз . Експериментальне значення теплопровiдностi обчислюють за фор- мулою 2 теплопровiднiсть виробiв у кладцi в сухому станi - за формулою 3 цього додатку. Для виробiв з горизонтальним розташуванням пустот за резуль- тат приймають значення теплопровiдностi обчислене за формулою 4 цього додатку. УДК Ж11 91.100.20 Ключовi слова: вироби рядовi вироби лицьовi цегла керамiчна. каменi керамiчнi марка за мiцнiстю марка за морозостiйкiстю зовнiшнi i внутрiшнi стiни