Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Додаток 6 до пункту 6.10 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці Титульний аркуш журналу  підприємство організація установа ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ   цех дільниця бригада служба лабораторія майстерня тощо   Розпочато " " 20 р. Закінчено " " 20 р.   Формат А4 210 х 297    № з/п Дата про-ве-ден-ня інс-трук-тажу  Пріз-вище ініціали осо-би яку інст-рук-тують   Про-фесія посада особи яку інст-рукту-ють  Вид інструк-тажу первин-ний повто-рний позапла-новий цільо-вий назва та номер інструк-ції  Причина прове-дення позапла-нового або цільового інструк-тажу    Пріз-вище ініці-али особи яка інст-рук-тує та перевіряє знання Підписи Стажування дублювання на робочому місці Знання переві- рив осо-би яку інст-рук- ту- ють  особи яка інст-струк-тує  кіль- кість змін з до дати стажу-вання дублю-вання прой- шов підпис праців-ника   допуск до роботи здійснив підпис дата   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Начальника юридичного відділу І. Калиновська