Положення про службу охорони праці товариства (назва підприємства)

Додаток 1 до СУОП Затверджено Директор назва підприємства 2005 року Положення про службу охорони праці товариства назва підприємства 1. Загальні положення 1.1. Завдання та функції служби охорони праці покладаються на технічного директора. 1.2. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці технічного директора як представника служби охорони праці здійснюється під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки. 1.3. Технічний директор під час виконання обов’язків служби охорони праці керуються законодавством України нормативно-правовими актами з охорони праці та актами з охорони праці що діють в межах підприємства. 2. Основні завдання служби охорони праці 2.1. Опрацювання та організація функціонування ефективної системи управління охороною праці сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з цих питань. 2.2. Організація проведення профілактичних заходів спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів запобігання нещасним випадкам на виробництві професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників. 2.3. Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки прогресивних і безпечних технологій сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників. 2.4. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці положень та актів з охорони праці що діють в межах підприємства. 2.5. Інформування та надання роз'яснень працівникам підприємства з питань охорони праці. 3. Функції служби охорони праці 3.1. Розроблення за участю працівників фірми комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці планів програм поліпшення умов праці запобігання виробничому травматизму професійним захворюванням надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів. 3.2. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю. 3.3. Проведення перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці. 3.4. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами. 3.5. Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці. 3.6. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму професійних захворювань аварій заподіяної ними шкоди. 3.7. Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком. 3.8. Складання за участю керівників підрозділів фірми переліків професій посад і видів робіт на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці що діють в межах підприємства надання методичної допомоги під час їх розроблення. 3.9. Інформування працівників про основні вимоги законів інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці що діють в межах підприємства. 3.10. Розгляд: питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи відповідно до законодавства у разі необхідності ; листів заяв скарг працівників підприємства що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці. 3.11. Організація: забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці що діють в межах фірми посібниками навчальними матеріалами з цих питань; підготовки інформаційних стендів кутків з охорони праці тощо; нарад з питань охорони праці; пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів. 3.12. Участь у: розслідуванні нещасних випадків професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві; складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань; проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони праці; розробленні положень інструкцій актів з охорони праці що діють у межах підприємства; складанні переліків професій і посад згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди; організації навчання з питань охорони праці; роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці. 3.13. Контроль за: виконанням заходів передбачених програмами планами щодо поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища та заходами спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань; наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій посад і видів робіт своєчасним внесенням в них змін; своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування; станом запобіжних і захисних пристроїв вентиляційних систем; своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці всіх видів інструктажу з охорони праці; забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту мийними та знешкоджувальними засобами; санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами; своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці забезпеченням їх молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства;  дотриманням у належному безпечному стані території підприємства внутрішніх доріг та пішохідних доріжок; організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;  використанням цільових коштів виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; застосуванням праці жінок інвалідів і осіб молодших 18 років відповідно до законодавства; виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та поданням страхового експерта з охорони праці; проведенням попередніх під час прийняття на роботу і періодичних протягом трудової діяльності медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є потреба у професійному доборі щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року. 4. Права працівників служби охорони праці Спеціалісти служби охорони праці мають право: видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи за формою згідно з додатком щодо усунення наявних недоліків одержувати від них необхідні відомості документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Припис складається в 2 примірниках один з яких видається керівникові робіт другий залишається та реєструється у службі охорони праці і зберігається протягом 5 років. Якщо керівник структурного підрозділу відмовляється від підпису в одержанні припису спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім'я особи якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ або роботодавцю; зупиняти роботу виробництв дільниці машин механізмів устаткування у разі порушень які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників; вимагати відсторонення від роботи осіб які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду навчання інструктажу перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці; надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників які порушують вимоги щодо охорони праці; за поліпшення стану безпеки праці вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю; залучати за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці. 5. Організація роботи служби охорони праці 5.1. Робота служби охорони праці підприємства повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень затверджених роботодавцем. 5.2. Робочі місця працівників служби охорони праці мають розміщуватись як правило в окремому приміщенні забезпечуватись належною оргтехнікою технічними засобами зв'язку і бути зручними для приймання відвідувачів. 5.3. Для проведення навчання інструктажів семінарів лекцій виставок тощо має бути створений кабінет з охорони праці відповідно до Типового положення про кабінет охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.97 N 191 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.97 за N 458/2262. 5.4. Роботодавець забезпечує стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони праці. 5.5. Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій не передбачених Законом України "Про охорону праці" та цим Типовим положенням. 5.6. Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами службами фахівцями підприємства та представниками профспілки а за її відсутності - з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці.   Додаток до Положення про службу охорони праці Форма 1-ОП  СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ Товариства назва підприємства                                   ПРИПИС N від " " 20 року Кому                                       П. І. Б. посада особи якій видається припис Відповідно до Закону України "Про охорону праці" з метою створення належних безпечних і здорових умов праці пропоную Вам усунути такі порушення та недоліки:  N п/п  Виявлені порушення зазначається сутність правопорушення а також недоліки системи управління   Нормативно-правовий акт пункт абзац вимоги яких порушено зазначається конкретно пункт абзац та найменування порушених нормативно-правових актів з охорони праці   Запропонований термін усунення порушень зазначається дата місяць та рік усунення порушень   Відмітка про виконання зазначається дата фактичного виконання заходів і підписується особою що видала припис і особою що отримала припис   1 2  3  4  5  Порушення що вказані в пунктах припису призвели до створення виробничої ситуації що загрожує життю здоров'ю працюючих. Керуючись статтею 15 Закону України "Про охорону праці" забороняю з годин " " 20 року експлуатацію виконання робіт                                     вказати назву об'єкта дільниці цеху виробництва машини механізму устаткування Зупинені роботи можуть бути поновлені з мого письмового дозволу після усунення вказаних порушень. Про виконання припису із закінченням вказаних в ньому термінів прошу письмово повідомити мене.  Припис видав                               П. І. Б. посада   підпис   Припис одержав                                     П. І. Б.   підпис   В разі відмови від підпису в одержані припису робиться запис: "Від підпису відмовився" та вказується дата .