Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у (назва підприємства)

Додаток 4 до СУОП Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у назва підприємства 1. Загальні положення 1.1. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці далі - Положення встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності. 1.2. Положення спрямоване на реалізацію системи безперервного навчання з питань охорони праці працівників надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій. 1.3. Вимоги Положення є обов'язковими для виконання усіма працівниками. 1.4. Визначення понять і термінів У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: * навчання з питань охорони праці - це навчання працівників учнів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт; * робота з підвищеною небезпекою - є робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така де є потреба в професійному доборі чи пов'язана з обслуговуванням управлінням застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій пожеж загрози життю заподіяння шкоди здоров'ю майну довкіллю; * спеціальне навчання - є щорічне вивчення працівниками які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там де є потреба в професійному доборі вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці; * стажування - набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця; 2. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці 2.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі навчання та перевірку знань з питань охорони праці надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків а також правил поведінки у разі виникнення аварії. 2.2. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників забезпечує технічний директор. 2.3. Особи які суміщують професії проходять навчання інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій так і з професій за сумісництвом. 2.4. Перед перевіркою знань з питань охорони праці для працівників організується консультації. 2.5. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків. 2.6. Перевірка знань працівників з питань охорони праці здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці далі - комісія підприємства склад якої затверджується наказом керівника додаток 1 . Комісія вважається правочинною якщо до її складу входять не менше трьох осіб. 2.7. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників з урахуванням специфіки виробництва складається членами комісії та затверджується роботодавцем додаток 2 . 2.8. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є іспит. Іспит проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування. 2.9 Результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці додаток 3 . Особам які виконують роботи підвищеної небезпеки та які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці додаток 4 . При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань. 2.10. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань. 2.11. Не допускаються до роботи працівники у тому числі посадові особи які не пройшли навчання інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. 2.12. Організаційне забезпечення роботи комісії організація проведення перевірки знань з питань охорони праці оформлення облік і зберігання протоколів перевірки знань оформлення і облік посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці покладається на технічного директора. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років. 2.13. Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів покладається на керівників структурних підрозділів а навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на технічного директора. 3. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці 3.1.Щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці проходять робітники згідно з додатком 9. 3.2. Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться за навчальними планами та програмами що наведені у додатку 5. 3.3. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться комісією підприємства. 4. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб 4.1. Перелік посад посадових осіб які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу і періодично один раз на три роки наведено у додатку 5 . Ці особи навчаються згідно з Типовими тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб додаток 6 . 4.2. Керівник підприємства спеціаліст служб охорони праці члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці у навчальних закладах які отримали відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці. Навчання з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду що потребує додаткових знань з питань охорони праці; Посадові особи у тому числі фахівці з питань охорони праці підприємств де стався нещасний випадок професійне отруєння груповий або із смертельним наслідком повинні протягом місяця пройти позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими нормативно-правовими актами з охорони праці проводитися у формі семінарів. 5. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці 5.1. Працівники під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій пожеж і стихійних лих. 5.2. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці далі - інструктажі поділяються на вступний первинний повторний позаплановий та цільовий. 5.3. Вступний інструктаж проводиться: * з усіма працівниками які приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їх освіти стажу роботи та посади; * з працівниками інших організацій які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства; * з учнями та студентами які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання; * з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці додаток 7 який зберігається службою охорони праці а також у наказі про прийняття працівника на роботу. 5.4. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником: * новоприйнятим постійно чи тимчасово в тому числі з учнями та студентами на підприємство; * який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого; * який виконуватиме нову для нього роботу; * відрядженим працівником іншого підприємства який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві. Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт. 5.5. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. Повторний інструктаж проводиться 1 раз на 3 місяці. 5.6. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці: * при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці а також при внесенні змін та доповнень до них; * при зміні технологічного процесу заміні або модернізації устаткування приладів та інструментів вихідної сировини матеріалів та інших факторів що впливають на стан охорони праці; * при порушеннях працівниками вимог інструкцій з охорони праці що призвели до травм аварій пожеж тощо; * при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою а для решти робіт - понад 60 днів. Позаплановий інструктаж проводитись індивідуально з окремим працівником. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин що спричинили потребу його проведення. 5.7. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками: * при ліквідації аварії або стихійного лиха; * при проведенні робіт на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск наказ або розпорядження. Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт що виконуватимуться. 5.8. Первинний повторний позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт. 5.9. Первинний повторний позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань. При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється. 5.10. Про проведення первинного повторного позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи особа яка проводила інструктаж уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці додаток 8 . Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані прошнуровані і скріплені печаткою. У разі виконання робіт що потребують оформлення наряду-допуску цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску а в журналі реєстрації інструктажів - не обов'язково. 6. Стажування і допуск працівників до роботи 6.1. Новоприйняті на підприємство робітники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених кваліфікованих працівників пройти стажування протягом 5 змін. 6.3. Допуск до стажування оформлюється наказом. У наказі визначається тривалість стажування та вказується прізвище працівника відповідального за проведення стажування. 6.4. Стажування проводиться за програмою первинного інструктажу та інструкції з безпечної експлуатації технологічного обладнання. 6.5. Стажування проводиться на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи які за складністю характером вимогами безпеки відповідають роботам що передбачаються функціональними обов'язками цих працівників. 6.6. У процесі стажування працівник повинен: * закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання технологічних інструкцій та інструкцій з охорони праці; * оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах; * засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці. 6.7. Після закінчення стажування та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом роботодавця працівник допускається до самостійної роботи про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів. Додаток 1 до Положення про навчання Комісія з перевірки знань з питань охорони праці працівників назва підприємства 1.Директор – Свідоцтво про перевірку знань № від .......................... 2.Технічний директор – свідоцтво про перевірку знань № від .............................. 3. Комерційний директор – свідоцтво про перевірку знань № від ........................... Додаток 2 до Положення про навчання Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників назва підприємства ??? Додаток 3 до Положення про навчання назва підприємства ПРОТОКОЛ N ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ " " 20 р. .м. Комісія у складі: голови прізвище ініціали посада і членів комісії: прізвище ініціали посада створена на підставі наказу від " " 20 р. N перевірила знання перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці за якими проводилася перевірка знань № п/п Прізвище ім’я та по батькові Посада професія Місце роботи Знає/ не знає Примітка 1 2 3 4 5 6 Голова комісії підпис Члени комісії: підпис підпис підпис Додаток 4 до Положення про навчання Обкладинка посвідчення ПОСВІДЧЕННЯ про перевірку знань з питань охорони праці Перша сторінка посвідчення назва підприємства ПОСВІДЧЕННЯ N Видано прізвище ім'я та по батькові посада фах місце роботи про те що він а пройшов ла навчання і виявив ла потрібні знання перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці за якими проводилася перевірка знань Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань від " " 20 р. N М.П. Голова комісії прізвище підпис ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРІОДИЧНУ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ Посада фах виявив ла потрібні знання перелік нормативно-правових актів з охорони праці за якими проводилася перевірка знань Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань від " " 20 р. N Голова комісії прізвище підпис М.П. Додаток 5 до Положення про навчання ПЕРЕЛІК посад посадових осіб які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві 1. Головний бухгалтер 2. Завідувач складу Додаток 6 до Положення про навчання Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб. Тематичний план Тема 1. Основні положення Законів України "Про охорону праці"та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності. Тема 2. Організація роботи з охорони праці. Тема 3. Пожежна безпека. Тема 4. Гігієна праці. Медичні огляди. Тема 5. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. Програма ТЕМА 1. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України "Про охорону праці" "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності" Кодекс законів про працю України Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" Закон України "Про пожежну безпеку". Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи на підприємстві. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Обов'язки роботодавця щодо створення умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Види інструктажів форми перевірки знань з питань охорони праці працівників. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Перелік робіт де є потреба у професійному доборі. Фінансування охорони праці. Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві. Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці та порядок регулювання їх діяльності. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб які відповідно до законодавства використовують найману працю до посадових осіб та працівників за порушення вимог щодо охорони праці. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Індивідуальні трудові спори. Відповідальність за порушення законодавства про працю. ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Система управління охороною праці що діє на фірмі. Організація роботи з охорони праці. Обов'язки права і відповідальність. Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці. Контроль за ефективністю функціонування системи управління охороною праці виконанням працівниками своїх обов'язків правил норм та інструкцій з охорони праці за станом охорони праці на робочих місцях аудит охорони праці. Вимоги нормативних актів з охорони праці щодо безпеки виробничих процесів обладнання будівель і споруд. Планово-запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення охорони праці. Організація безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки або таких де є потреба у професійному доборі згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці. Запобіжні написи сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. План евакуації з приміщень у разі пожежі. ТЕМА 3. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА Порядок організації і робота добровільної пожежної дружини. Обов'язки членів добровільних пожежних дружин. Пільги та заохочення встановлені для них. Коротка характеристика виробництва та пожежна небезпека технологічного процесу сировини готової продукції агрегатів установок тощо. Основні причини пожеж: порушення технологічних регламентів і несправність виробничого обладнання іскри електрогазозварювальних робіт і необережне поводження з вогнем порушення правил користування інструментами і електронагрівальними приладами. Заходи пожежної безпеки яких необхідно додержуватись перед початком роботи під час роботи та по її закінченні з метою запобігання пожежам. Утримання території підприємства протипожежні розриви джерела протипожежного водопостачання протипожежний режим на об'єкті. Основні вимоги до утримання шляхів евакуації систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації. Правила використовування вогнегасних засобів протипожежного інвентарю і обладнання для пожежогасіння. Засоби зв'язку і сповіщення про пожежу що наявні на об'єкті у цеху місця розташування телефонів. Дії працівників при виявленні в цеху чи на території об'єкта задимлення загорання або пожежі. Порядок повідомлення про пожежу в пожежну охорону. ТЕМА 4. ГІГІЄНА ПРАЦІ. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ. Шкідливі фактори виробничого середовища і трудового процесу їх гігієнічна оцінка. Критерії і показники умов праці Гігієнічна класифікація праці . Атестація робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці. Медичні огляди осіб які працюють у важких та шкідливих умовах праці ТЕМА 5. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ У РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ Стислі основи анатомії та фізіології людини. Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги і правильність доцільність дій швидкість рішучість спокій. Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі їх ознаки. Перша допомога при капілярній кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кістки максимальним згинанням кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою джгута чи джгута-закрутки. Способи реанімації підготовлення потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом "з рота в рот" чи "з рота в ніс". Непрямий закритий масаж серця. Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Термічна електрична та біологічна дія електричного струму на організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом. Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв'язок. Перша допомога при отруєнні газами. Симптоми отруєнь. Вплив різних газів на організм людини і його наслідки. Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Правила накладання пов'язок. Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила накладання шин. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу. Опіки їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударах. Додаток 7 до Положення про навчання Титульний аркуш журналу підприємство організація установа ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ Розпочато " " 20 р. Закінчено " " 20 р. Формат А4 210 х 297 № п/п Дата прове- дення інструк-тажу Прізвище ім’я та по батькові особи яку інструк-тують Професія посада особи яку інструк-тують її вік Назва виробни- чого під- розділу група клас гурток до якого приймається особа що інструкту- ється Прізвище ініціали посада особи яка інструктує Підписи особи яку істру- ктують особи яка істру- ктує 1 2 3 4 5 6 7 8 Додаток 8 до Положення про навчання підприємство організація установа ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ цех дільниця бригада служба лабораторія майстерня тощо Розпочато " " 20 р. Закінчено " " 20 р. Формат А4 210 х 297 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата |Прізвище |Професія |Вид |Причина |Прізвище | |Стажування |Знання | |з/п|прове- |ініціали |посада |інструк- |проведення|ініціали | Підписи | дублювання |переві- | | |дення |особи яку|особи |тажу |позапла- |особи | |на робочому |рив | | |інструк-|інструк- |яку інст-| первин- |нового або|яка | |місці |допуск | | |тажу |тують |руктують |ний |цільового |інструк- |------------------+--------------|до | | | | | |повторний |інструк- |тує та |особи |особи |кіль- |стажу- |роботи | | | | | |позапла- |тажу |перевіряє|яку |яка інст-|кість |вання |здійснив| | | | | |новий | |знання |інструк-|структує |змін | дублю-| підпис | | | | | |цільовий | | |тують | |з |вання |дата | | | | | |назва та | | | | | |пройшов| | | | | | |номер | | | | |до | підпис| | | | | | |інструкції| | | | | дати |праців-| | | | | | | | | | | | |ника | | |---+--------+----------+---------+----------+----------+---------+--------+---------+------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 9 до Положення про навчання ПЕРЕЛІК робіт з підвищеною небезпекою та тих що вимагають професійного добору 1. Електрозварювальні газополум'яні роботи. 2. Обслуговування ремонт та наладка електрозварювального устаткування. 3. Роботи з легкозаймистими займистими та вибухонебезпечними речовинами. 4. Транспортування балонів із стисненими зрідженими вибухонебезпечними інертними газами. 5 Обслуговування агрегатів і котлів працюючих на газі . 6. Виконання газонебезпечних робіт. 7. Роботи з отруйними шкідливими токсичними речовинами. 8. Нанесення лако-фарбувальних покрить грунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб. 9. Роботи в колодязях. 10. Роботи по очистці від снігу дахів будівель при відсутності огорож. 11. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. 12. Монтаж демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів. 13. Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згорання. 14. Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах. 15. Обслуговування верстатів по обробці деревини і металів. 16. Роботи по обслуговуванню діючих електроустановок напругою до 1000 В