ДСТУ Б В.2.7-81-98

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам'яних матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-81-98 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ Строительные материалы БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТЬЮ СТЕКЛА И КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ Технические условия Наказом Держбуду України від 25 серпня 2005 року № 143 затверджена з наданням чинності з 1 січня 2006 року ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98 "Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам'яних матеріалів". ТЕКСТ ЗМІНИ У назві стандарту та по всьому тексту слово "зчеплення" замінити на "зчеплюваність" у відповідних відмінках. Розділ 2. Перше посилання замінити новим посиланням "ДСТУ Б В.2.7-122-2003 ГОСТ 111-2001 Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови" З третього посилання вилучити позначення у дужках " СТ СЭВ 638-77 ". Пункт 3.1. Викласти в новій редакції такі перелічення: перше - "кам'яні пластини прямокутної форми з гірської породи зчеплюваність з якою визначається завтовшки 10мм" далі за текстом; друге - "скляні пластини прямокутної форми з листового скла марок М5 або М6 завтовшки 3 мм за ДСТУ Б В2.7-122 розміром 80 мм х 35 мм допустиме відхилення розмірів повинно бути в межах ±2 мм "; третє - "нагрівальний прилад - лампа розжарювальна дзеркальна або інші нагрівальні прилади"; десяте - "сушильна шафа". Доповнити пункт приміткою такого змісту: "Примітка. Для еталонів скляних пластин беруть скло Костянтинівського заводу "Будскло". Підпункт 4.1.1 друге речення. Слова: "розміром 70 мм ? 25 мм" замінити на "розміром 70 мм ? 24 мм". Підпункт 4.1.2. Останнє речення вилучити. Доповнити новим абзацом такого змісту: "Після охолодження на один бік скляної пластини наносять олівцем для письма по склу або кульковою ручкою тонкий контур прямокутника з розміром сторін 70 мм ? 24 мм в межах якого скло покривають плівкою бітуму. Бітум наносять на протилежний від контуру бік скляної пластини". Пункт 4.2 друге речення. Вилучити з посилання позначення у дужках: " СТ СЭВ 638 ". Пункт 4.3. Друге речення першого абзацу викласти в новій редакції: "Розподілення бітуму рівномірним шаром по площі скляної або кам'яної пластини відміченої контуром прямокутника проводять нагріванням під лампою розжарювання або іншим нагрівальним приладом при температурі 125 ± 5 °С протягом 20 хв". Другий абзац викласти в новій редакції: "Під час розподілення бітуму не допускають його розтікання за межі контуру прямокутника нанесеного на скляну або кам'яну пластин ". Пункт 5.1. Друге речення замінити трьома реченнями такого змісту: "У водяну баню заливають дисти- льовану воду і доводять її температуру до 75 ± 0 5 °С під час випробування з використанням скляних пластин або до температури 95 ± 0 5 °С - у разі використання кам'яних пластин. Під час випробування зчеплюваності бітуму до якого введено добавку поверхнево-активної речовини ПАР зі склом доводять температуру дистильованої води в бані до 85 ± 0 5 °С. Зчеплюваність бітуму з добавкою ПАР із кам'яною пластиною визначають при температурі води 95 ± 0 5 °С". В останньому реченні перед значенням "10 мм" доповнити словами: "не менше". Пункт 5.2 викласти в новій редакції: "5.2 Кам'яні пластини з бітумом або з бітумом і ПАР витримують у воді при температурі 95 ± 0 5 °С протягом 30 хв. Скляні пластини з бітумом витримують у воді при температурі 75 ± 0 5 °С з бітумом і ПАР - при температурі 85 ± 0 5 °С протягом 25 хв. Бітум що відшарувався від поверхні скляних або кам'яних пластин і сплив на поверхню води знімають фільтрувальним папером". Пункт 6.1 викласти в новій редакції: "6.1 Після випробування на кам'яну пластину в межах контуру прямокутника накладають прозору вимірю- вальну сітку. Під скляну пластину підкладають вимірювальну сітку". Пункт 6.2 викласти в новій редакції: "6.2 Підраховують кількість квадратів під якими для скляної пластини - над якими на пластинах після випробування залишився бітум. Площу поверхні пластин покриту бітумом до та після випробування можна визначати відеокомп'ютерним скануванням". Пункт 6.3 викласти в новій редакції: "6.3 Розраховують показник зчеплюваності для кожної пластини % за формулою: 1 де NK - кількість квадратів покритих бітумом після випробування к - кінцеве ; NП - кількість квадратів покритих бітумом до випробування п - початкове . За показник зчеплюваності бітуму зі скляною або кам'яною пластинами слід приймати середнє арифме- тичне значення трьох з п'яти результатів за виключенням найбільшого і найменшого. Показник зчеплюваності при цьому % визначається за формулою: 2 де - показник зчеплюваності бітуму з поверхнею кожної окремо взятої пластини %; n - кількість пластин. Якщо результат хоча б одного з трьох випробувань що залишились для обробки відрізняється від їх середньоарифметичного значення більш як на 15 % випробування необхідно повторити". ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ Изменение названия касается только украинского текста стандарта . Раздел 2. Первую ссылку заменить новой ссылкой "ДСТУ Б В.2.7-122-2003 ГОСТ 111-2001 Строительные материалы. Стекло листовое. Технические условия". Из третьей ссылки исключить обозначение в скобках " СТ СЭВ 638-77 ". Пункт 3.1. Изложить в новой редакции следующие перечисления: первое "каменные пластины прямоугольной формы из горной породы сцепление с которой определяется толщиной 10мм" далее по тексту; второе - "стеклянные пластины прямоугольной формы из листового стекла марок М5 или Мб толщиной 3 мм по ДСТУ Б В2.7-122 размером 80 мм ? 35 мм допустимое отклонение размеров должно быть в пределах ±2 мм "; третье - "нагревательный прибор - лампа накаливания зеркальная или другие нагревательные приборы"; десятое - "сушильный шкаф". Дополнить пункт примечанием следующего содержания: "Примечание. Для эталонов стеклянных пластин берут стекло Константиновского завода "Будскло". Подпункт 4.1.1 второе предложение. Слова: "размером 70 мм ? 25 мм" заменить на "размером 70 мм ? 24 мм". Подпункт 4.1.2. Последнее предложение исключить. Дополнить новым абзацем следующего содержания: "После охлаждения на одну сторону стеклянной пластины наносят карандашом для письма по стеклу или шариковой ручкой тонкий контур прямоугольника с размером сторон 70 мм ? 24 мм в пределах которого стекло покрывают плёнкой битума. Битум наносят на протилежную от контура сторону стеклянной пластины". Пункт 4.2. второе предложение. Исключить из ссылки обозначение в скобках: " СТ СЭВ 638 ". Пункт 4.3. Второе предложение первого абзаца изложить в новой редакции: "Распределение битума равномерным слоем по площади стеклянной или каменной пластины отмеченной контуром прямоугольника проводят нагреванием под лампой накаливания или другим нагревательным прибором при температуре 125 ± 5 °С на протяжении 20 минут". Второй абзац изложить в новой редакции: "При распределении битума не допускают его растекание за пределы контура прямоугольника нанесенного на стеклянную или каменную пластину". Пункт 5.1. Второе предложение заменить тремя предложениями следующего содержания: "В водяную баню заливают дистиллированную воду и доводят её температуру до 75 ± 0 5 °С при испытании с использованием стеклянных пластин или до температуры 95 ± 0 5 °С - при использовании каменных пластин. При испытании сцепления битума в который введена добавка поверхнностно-активного вещества ПАВ со стеклом доводят температуру дистиллированной воды в бане до 85 ± 0 5 °С. Сцепление битума с добавкой ПАВ с каменной пластиной определяют при температуре воды 95 ± 0 5 °С". В последнем предложении перед значением "10 мм" дополнить словами: "не меньше". Пункт 5.2 изложить в новой редакции: "5.2 Каменные пластины с битумом или с битумом и ПАВ выдерживают в воде при температуре 95 ± 0 5 °С на протяжении 30 минут. Стеклянные пластины с битумом выдерживают в воде при температуре 75 ± 0 5 °С с битумом и ПАВ - при температуре 85 ± 0 5 °С на протяжении 25 минут. Отслоившийся от поверхности стекла или каменных пластин и всплывший на поверхность воды битум снимают фильтровальной бумагой". Пункт 6.1 изложить в новой редакции: "6.1 После испытания на каменную пластину в пределах контура прямоугольника накладывают прозрачную измерительную сетку. Под стеклянную пластину подкладывают измерительную сетку". Пункт 6.2 изложить в новой редакции: "6.2 Подсчитывают количество квадратов под которыми для стеклянной пластины - над которыми на пластинах после испытания остался битум. Площадь поверхности пластин покрытую битумом до и после испытания можна определять видеокомпьютерным сканированием". Пункт 6.3 изложить в новой редакции: "6.3 Рассчитывают показатель сцепления для каждой пластины % по формуле: 1 где NK - количество квадратов покрытых битумом после испытания к - конечное ; NП - количество квадратов покрытых битумом до испытания н - начальное . За показатель сцепления битума со стеклянной или каменной пластинами следует принимать среднее арифметическое значение трёх из пяти результатов за исключением наибольшего и наименьшего. Показатель сцепления при этом % определяется по формуле: 2 где - показатель сцепления битума с поверхностью каждой отдельно взятой пластины %; п - количество пластин. Если результат хотя бы одного из трёх испытаний оставшихся для обработки отличается от их среднеарифметического значения больше чем на 15 % испытания необходимо повторить". ПРЕДИСЛОВИЕ 1 РАЗРАБОТАН Харьковским государственным автомобильно-дорожным техническим университетом ХГАДТУ Украинским научным гигиеническим центром УНГЦ 2 ВНЕСЕН Корпорацией "Укравтодор" Министерства транспорта Украины 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Госстроя Украины от 03.12.98 г. № 279 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 5 РАЗРАБОТЧИКИ В.А. Золотарев д-р.техн.наук; В.К. Жданюк канд.техн.наук; Е.Н. Агеева канд.техн.наук; Ю.Г. Пригода канд.мед.наук СОДЕРЖАНИЕ 1 Область применения 4 2 Нормативные ссылки 4 3 Средства контроля и вспомогательные приспособления 4 4 Порядок подготовки к проведению контроля 5 5 Порядок проведения контроля 6 6 Правили обработки результатов контроля 6 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ Строительные материалы БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТЬЮ СТЕКЛА И КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ Будівельні матеріали БІТУМИ НАФТОВІ ДОРОЖНІ В'ЯЗКІ. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЗЧЕПЛЕННЯ З ПОВЕРХНЕЮ СКЛА ТА КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ Building materials VISCOUS ROAD OIL BITUMENS. THE METHOD TO DETERMINE THE INDEX OF ENGAGEMENT WITH THE SURFACE OF GLASS AND ROCK MATERIALS Введен в действие с 1999-03-01 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на битумы нефтяные вязкие дорожные а также на эти битумы с добавками поверхностно-активных веществ и устанавливает метод определения сцепления битумов с поверхностью стекла или каменного материала. Суть метода заключается в определении способности вязкого битума предварительно нанесенного на поверхность стекла или какого-либо каменного материала противостоять отслаивающему действию воды и подсчитывается в процентах площади оставшейся покрытой битумом после испытания. 2 Нормативные ссылки В этом документе есть ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 111-90 Стекло оконное. Технические условия ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия ГОСТ 2789-73 СТ СЭВ 638-77 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками нормальной точности. Технические условия ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия ГОСТ 28498-90 Термометры ртутные стеклянные лабораторные. Технические условия 3 Средства контроля и вспомогательные приспособления 3.1 Для определения сцепления битума с каменной или стеклянной поверхностью используют: - каменные пластины прямоугольной формы из гранита Полонное месторождение Хмельницкой области или любой другой горной породы толщиной 10 мм размером 90 мм х 115 мм допустимое отклонение по толщине длине и ширине - 3 мм ; - стеклянные пластины прямоугольной формы из оконного стекла толщиной 3 мм ГОСТ 111 размером 70 мм х 25 мм допустимое отклонение по длине и ширине - 1 мм ; - нагревательный прибор - лампа накаливания зеркальная ТУ 16-87 ИФМР.675.000006 ТУ или другие нагревательные приборы; - растворитель - ацетон по ГОСТ 2603; - весы класс точности 2 по ГОСТ 24104; - термометр химический ртутный стеклянный с ценой деления шкалы 0 5 °С по ГОСТ 28498; - измерительную сетку на прозрачной пленке с квадратными ячейками стороной 2 мм; - сито с металлической сеткой 0 7 по ГОСТ 6613; - большой металлический пинцет но ГОСТ21241; - шкаф сушильный ТУ 16.681.032; - картон по ГОСТ 7933. 4 Порядок подготовки к проведению контроля 4.1 Испытание проводят на предварительно подготовленных каменных или стеклянных пластинах и битуме. 4.1.1 Поверхность каменных пластин промывают дистиллированной водой и кипятят в дистиллированной воде 30 мин после чего их высушивают в вертикальном положении в сушильном шкафу при температуре 160±5 °С на протяжении 35±5 минут. После охлаждения на поверхность каменной пластины карандашом наносят контуры трех прямоугольников размером 70 мм х 25 мм допустимое отклонение по длине и ширине 1 мм отступая один от другого и края пластины на 10±2 мм. 4.1.2 Поверхность стеклянных пластин протирают растворителем промывают водой с хозяйственным мылом а потом дистиллированной водой. Подготовленные таким образом пластины кипятят в дистиллированной воде 30 мин после чего их высушивают в вертикальном положении при комнатной температуре или в сушильном шкафу при температуре 105±2 °С на протяжении 35±5 минут. Поверхность стекла протирают фильтровальной бумагой перед нанесением на нее битума. 4.1.3 Перед испытанием битум обезвоживают осторожным нагреванием до 105 °С постепенно перемешивая стеклянной палочкой. Выпаренный и расплавленный до текучести битум процеживают через сито № 07. 4.2 Толщина пленки битума на поверхности стекла или каменного материала должна быть 0 2±0 01 мм. Ровность и шероховатость поверхности каменных материалов должны быть в пределах 7 класса по ГОСТ 2789 СТ СЭВ 638 . 4.3 Для стеклянной пластины или для каждого нанесенного на каменную пластину контура прямоугольника отвешивают на весах 0 35±0 01 г битума. Распределение битума равномерным слоем по площади стеклянной пластины или по площади отмеченной контуром на каменной пластине производят нагреванием под лампой накаливания или другим нагревательным прибором при температуре 125±5 °С на протяжении не более 20 минут. При распределении битума не допускается его затекание на торцы стеклянной пластины или за пределы контура прямоугольников нанесенных на каменную пластину. Стеклянные пластины или каменную пластину с нанесенными на них пленками битума выдерживают на протяжении 30 мин в горизонтальном положении в термошкафу при температуре на 80±3 °С большей от температуры размягчения битума. После этого пластины охлаждают на воздухе на протяжении 30 мин при комнатной температуре. 5 Порядок проведения контроля 5.1 На дно водяной бани перед нагреванием устанавливают керамическую подставку для пластин высотой не менее 40 мм. Заливают дистиллированную воду в баню и доводят ее температуру до 85±0 5 °С при испытании стеклянных пластин или до температуры 95±0 5 °С - для каменных пластин. Конец термометра должен быть опущен в воду на уровень поверхности подставки. Подготовленные стеклянные или каменные пластины с битумом осторожно устанавливают горизонтально на подставку. Толщина слоя воды над поверхностью битума должна быть 40 мм. Расстояние между стеклянными пластинами должно составлять 10 мм. 5.2 Каменную пластину с битумом выдерживают в воде при температуре 95+0 5 °С на протяжении 30 минут. Стеклянные пластины с битумом выдерживают в воде при температуре 85±0 5 °С на протяжении 25 минут. Отслоившийся от поверхности стекла или каменных пластин и всплывший на поверхность воды битум снимают фильтровальной бумагой. 5.3 После выдерживания пластинок с битумом в водяную баню плавно доливают воду в таком количестве чтобы температура воды в бане стала меньше температуры размягчения битума на 10 °С. Вынимают пластины из воды и переносят на лист картона где оставляют на протяжении 15 минут. 5.4 Каждое новое испытание проводят на предварительно подготовленных новых пластинах в свежей дистиллированной воде. 6 Правили обработки результатов контроля 6.1 После испытания на пластину накладывают прозрачную измерительную сетку. 6.2 Подсчитывают количество квадратов под которыми на пластинах после испытания остался битум. Неполные квадраты добавляют к количеству полных. 6.3 Рассчитывают показатель сцепления для каждой пластины Аі % по формуле: где Хб - количество квадратов покрытых битумом после испытания; Хn - количество квадратов покрытых битумом до испытания. Для отбраковки аномальных результатов сравнивают значения показателя сцепления серии из трех образцов которые показали наибольшее Аmах и наименьшее Amin значения показателя сцепления со средним значением Аср и проверяют выполнение условий: Если условия не выполняются то в серии исключают наименьший и наибольший результаты а за показатель сцепления принимают результат испытания одного оставшегося образца. Если условия выполняются то показатель сцепления в серии из трех образцов определяют по формуле где Аі - значение показателя сцепления отдельной пластины %; n -количество пластин в серии. УДК 691.16 КНД 91.100 75.140 Ж1 Ключевые слова: битумы нефтяные дорожные вязкие метод определения показателя сцепления с поверхностью стекла и каменных материалов Введено: «ИМЦ» г. Киев ул. М. Кривоноса 2а; т/ф. 249-34-04 ДСТУ Б В.2.7-81-98 С. 1