Про стан технічного регулювання в Україні

Про стан технічного регулювання в Україні Н.І.Марченко Національний науково-дослідний інститут охорони праці Державна політика нашої країни в сфері охорони праці спрямована на створення належних безпечних і здорових умов праці запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Реалізація забезпечення вимог виробничої безпеки має здійснюватися через державну політику в сфері технічного регулювання. Його завданням є встановлення та забезпечення основних вимог - безпеки праці та безпечності продукції. Термін „технічне регулювання" крім законодавчих та нормативних документів все частіше зустрічається як у спеціальній літературі так і в засобах масової' інформації в значенні де донедавна застосовували термін „стандартизація та суміжні види діяльності". Цей термін широко вживається в документах міжнародних організацій зі стандартизації Світової організації торгівлі Європейського Співтовариства Він передає сучасну практику застосування нормативних документів і процедури оцінювання відповідності яка має базуватися на обов'язковості вимог технічних регламентів добровільності вимог нормативних документів і можливості вибору процедури оцінювання відповідності Проте визначення терміну "технічне регулювання" не знайдено в міжнародних і європейських публікаціях Єдиним документом де визначено цей термін є федеральний закон Російської Федерації "Об основах технического регулирования в Российской Федерации" в якому вказано технічне регулювання - діяльність з установлення обов'язкових вимог добровільних правил загальних принципів характеристик стосовно продукції процесів методів виробництва експлуатації й утилізації робіт або послуг оцінки відповідності а також щодо контролю за дотриманням обов'язкових вимог мовою оригіналу техническое регулирование - деятельность по установлению обязательных требований добровольных правил общих принципов характеристик в отношении продукции процессов методов производства эксплуатации и утилизации работ или услуг оценки соответствия а также по контролю за соблюдением обязательных требований На підставі документів міжнародних організацій та враховуючи положення чинного законодавства можна сформулювати такі основні принципи технічного регулювання єдність правил установлення вимог до продукції процесів методів виробництва експлуатації й утилізації робіт чи послуг відповідність технічного регулювання інтересам національної економіки стану матеріально-технічної бази та рівню науково-технічного розвитку незалежність органів з акредитації сертифікації та випробувальних лабораторій центрів від виробників продавців виконавців і покупців єдність системи та правил акредитації єдність системи та правил оцінки відповідності Головними складовими технічного регулювання є системи стандартизації метрології та сертифікації підтвердження відповідності . Законами України "Про стандартизацію" "Про підтвердження відповідності" "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" та низкою основних стандартів у цій сфері на підставі настанов ISO/IEC національна система технічного регулювання за основними елементами гармонізована з міжнародною і відповідає вимогам Угоди про технічні бар'єри в торгівлі Принципи державної політики у сфері технічного регулювання також відображено в законах України "Про охорону праці" "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" З метою закріплення сфер діяльності в системі технічного регулювання відповідно до статті 6 Закону України "Про підтвердження відповідності" постановами Кабміну України від 13 03 02 №288 та від 29 04 04 № 568 затверджено "перелік центральних органів виконавчої влади на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів" Ці функції покладено на Мінтранс Мінпромполітики МОЗ Мінагрополітики Мінпаливенерго МВС Держнаглядохоронпраці Держспоживстандарт Держатомрегулювання Держбуд Держкомзв'язку Держкоменергозбереження НКАУ СБУ Укравтодор. Законом "Про стандартизацію" запроваджується основоположний принцип міжнародної стандартизації - добровільність застосування стандартів тобто виробник вільний виробляти продукцію за будь-яким чинним в Україні нормативним документом національним або міждержавним стандартом технічними умовами Однак добровільність стандартів задекларована міжнародною європейською українською системами стандартизації ускладнює досягнення основних цілей стандартизації щодо сумісності взаємозамінності та безпечності продукції процесів послуг далі - продукція для життя та здоров'я людей тварин І рослин захисту навколишнього середовища Для досягнення цього повинні встановлюватися чіткі однозначні вимоги та забезпечуватися безумовне їх виконання У межах Європейського Союзу ЄС це питання вирішено таким чином. Як відомо одним з основних правових актів ЄС є директиви Нового підходу які встановлюють основні вимоги щодо безпечності продукції захисту здоров'я працівників та навколишнього середовища а також методів оцінки відповідності які є обов'язковими і яким має відповідати продукція що виготовляється в державах ЄС До директив розробляють європейські гармонізовані стандарти які мають статус добровільного застосування і розробляються з метою забезпечення реалізації вимог відповідної директиви директив Виконання положень таких стандартів сприймається як відповідність продукції вимогам директив Тобто продукція що відповідає вимогам європейських гармонізованих стандартів вважається такою що відповідає основним вимогам директив і може бути поставлена на європейський ринок. При цьому виробник хоча і вільний виробляти продукцію яка не відповідає європейським гармонізованим стандартам наприклад згідно з національними стандартами зобов'язаний надавати підтвердження тому що його продукція відповідає основним вимогам директив Однак це буде коштувати йому більше часу зусиль і грошей оскільки в цьому випадку може знадобитися більший обсяг випробувань ніж при сертифікації продукції вимоги до якої викладено в директивах чи європейських гармонізованих стандартах Перелік гармонізованих або визнаних гармонізованими стандартів публікується в Official Journal Європейського Співтовариства OJEC Лише з моменту публікації в цьому журналі гармонізовані стандарти вважаються такими що забезпечують презумпцію відповідності основним вимогам встановленим європейськими директивами тобто відповідності європейському законодавству Таким чином у ЄС ключовим завжди залишається принцип застосування стандарту є добровільним а відповідність закону - обов'язковою Новий підхід доповнюється Глобальним підходом до оцінки відповідності Основна мета Глобального підходу полягає в тому що він вводить гармонізовані процедури оцінки відповідності в директиви Нового підходу В Україні згідно з Програмою Інтеграції України до ЄС схваленою Указом Президента України від 14 09 2000 № 1072/2000 встановлення вимог щодо безпечності продукції послуг та безпеки праці а також забезпечення їх виконання має вирішуватися відповідно до правил та принципів європейського законодавства Так вимоги директив Нового підходу повинні впроваджуватися в Україні через технічні регламенти з підтвердження відповідності далі - технічний регламент які є нормативно-правовими актами Технічні регламенти встановлюють єдині вимоги до продукції та процедури з підтвердження відповідності продукції цим вимогам і принципи маркування національним знаком відповідності в законодавче регульованій сфері Вимоги технічних регламентів є обов'язковими Вимоги технічних регламентів забезпечуються через певні національні стандарти які мають статус добровільного застосування та інші нормативні документи де встановлюються конкретні норми та положення виконання яких гарантує виконання вимог відповідних технічних регламентів Перелік цих стандартів має бути опублікований в офіційному виданні Згідно зі статтею 6 Закону України "Про підтвердження відповідності" технічні регламенти мають затверджуватися Кабміном України який у свою чергу постановою від 26 12 03 № 2022 делегував свої повноваження щодо затвердження цих нормативно-правових актів Держспоживстандарту України Відповідно до постанови Кабміну України від 100401 №345 силами технічних комітетів стандартизації наукових організацій випробувальних та експертно-технічних центрів розроблено 11 національних технічних регламентів з підтвердження відповідності які базуються на директивах Нового та Глобального підходів Підготовлені проекти розглядалися на засіданнях спеціально створених робочих груп до складу яких увійшли розробники представники центральних органів виконавчої влади у тому числі ДержнаглядохоронпрацІ України Проекти технічних регламентів узгоджено з органами виконавчої влади Кабміном України прийнято постанову від 07 11 03 № 1585 про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності "Про модулі оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності" Наказами Держспоживстандарту України затверджено 10 технічних регламентів з підтвердження відповідності та визначено організації відповідальні за розробку та перегляд національних стандартів що мають сприйматися як доказ відповідності вимогам технічних регламентів таблиця Назва Технічного регламенту Наказ Держспоживстандарту України про затвердження Технічного регламенту Організація відповідальна за розробку та перегляд національних стандартів що сприймаються як доказ відповідності вимогам Технічного регламенту 1 2 3 Технічний регламент з підтвердження відповідності електромагнітної сумісності Наказ Держспоживстандарту України від 31 12 03 № 283 Зареєстровано в Мін'юсті України 07 05 04 за №578/9177 Харківський державний науково-дослідний Інститут метрології Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання Наказ Держспоживстандарту України від 31. 12 03 №284. Зареєстровано в Мін'юсті України 07.05. 04 за № 448/9047 ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації метрології сертифікації та захисту прав споживачів" Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки простих посудин високого тиску Наказ Держспоживстандарту України від 31. 12.03 №280. Зареєстровано в Мін'юсті України 08.04. 04 за №454/9053 Харківське ДП "Східний експертно-технічний центр" Держнаглядохоронпраці України Технічний регламент з підтвердження відповідності щодо безпеки іграшок Наказ Держспоживстандарту України від 31. 12.03 282. Зареєстровано в Мін'юсті України 16.04.04 за №491/9090 ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації метрології сертифікації та захисту прав споживачів" Технічний регламент з підтвердження відповідності ліфтів Наказ Держспоживстандарту України від 31. 12. 03 №276. Зареєстровано в Мін'юсті України 27.04.04 за № 545/9144 ТК 104 "Ліфти ескалатори та пасажирські конвеєри" Технічний регламент з підтвердження відповідності неавтоматичних зважувальних приладів Наказ Держспоживстандарту України від 31.12.2003р. 281. Зареєстровано в Мін'юсті України 15.04.04 за № 484/9083 Харківський державний науково-дослідний інститут метрології Технічний регламент з підтвердження відповідності приладів що працюють на газоподібному паливі Наказ Держспоживстандарту України від 31. 12.03 №278. Зареєстровано в Мін'юсті України 14.05.04 за №614/9213 ДП "Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання" СВЦОО Мінпромполітики України Технічний регламент з підтвердження відповідності вимогам до ККД нових водогрійних котлів що працюють на рідкому чи газоподібному паливі Наказ Держспоживстандарту України від 31. 12.03 №277. Зареєстровано в Мін'юсті України 14.05.04 за №61 3/9212 ДП "Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання" СВЦОО Мінпромполітики України Технічний регламент з підтвердження відповідності максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами Наказ Держспоживстандарту України від 31. 12.03 №285. Зареєстровано в Мін'юсті України 07. 04. 04 за №449/9048 ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації метрології сертифікації та захисту прав споживачів" Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки обладнання що працює під тиском Наказ Держспоживстандарту України від 31. 12.03 №279. Зареєстровано в Мін'юсті України 08.06.04 за № 704/9303 ДП "Київський експертно-технічний центр" Держнаглядохоронпраці України Впровадження цих нормативно-правових актів дозволить привести національні законодавчі вимоги у відповідність до вимог законодавства ЄС що в свою чергу забезпечить: необхідну безпеку продукції для користувачів; створення умов для виготовлення національними товаровиробниками конкурентоспроможної продукції через ідентичність вимог безпеки; спрощення процедур взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності та митного оформлення товарів що ввозяться в Україну зменшення втручання у виробничу діяльність суб'єктів господарювання з боку державних органів контролю в зв'язку з переміщенням контролю за дотриманням законодавчих вимог у сферу реалізації Для запровадження Технічних регламентів передбачено розроблення планів їх поетапного впровадження у тому числі в частині організації розроблення та перегляду національних стандартів що сприйматимуться як доказ відповідності вимогам технічного регламенту Розроблення та впровадження національних стандартів гармонізованих з європейськими та міжнародними було розпочато паралельно з розробленням технічних регламентів їх впровадження в Україні має значно прискорити процес входження товарів на європейський ринок знизити виробничі витрати й підняти рівень якості та безпеки товарів до сучасних вимог суспільства Нині в Україні діє понад 1700 національних стандартів гармонізованих з міжнародними та європейськими Протягом останніх років здебільшого забезпечувалося прийняття гармонізованих стандартів за міжнародними правилами з Ідентичним та модифікованим ступенем відповідності Розпорядженням КабМІну України від 040304 № 123-р затверджено План робіт з розроблення національних стандартів гармонізованих з міжнародними та європейськими у сфері підтвердження відповідності промислової продукції на 2004-2011 роки Перелік уповноважених органів з підтвердження відповідності та національних стандартів що сприймаються як доказ відповідності вимогам технічних регламентів публікуватиметься в Бюлетені Інформаційних матеріалів зі стандартизації метрології та сертифікації який видається Державним підприємством "Український науково-досліднийі навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості" Згідно з наказом Держспоживстандарту України від 241203 №256 розробляються ще 5 технічних регламентів "Про безпеку машин і механізмів" "Про процедури надання Інформації в галузі технічних стандартів і регламентів" "Про безпеку засобів індивідуального захисту" "Про лічильники для холодної води" та "Про лічильники для гарячої води" Технічний комітет стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" ТК 135 який працює на базі Національного НДІ охорони праці бере активну участь у реалізації Програми інтеграції України до ЄС у частині розроблення національних стандартів необхідних для запровадження в Україні європейських директив Нового підходу На цей час прийнято 127 національних стандартів розроблених членами ТК 135 за Планами державної стандартизації на 2001-2003 роки ще 10 - готуються до прийняття У Плані державної стандартизації на 2004 рік за ТК 135 закріплено 108 позицій з розроблення національних стандартів гармонізованих з міжнародними та європейськими Впровадження національних стандартів розроблених спеціалістами ТК135 сприятиме запобіганню нещасним випадкам та профзахворюванням на виробництві ЦІ стандарти стосуються засобів індивідуального захисту працюючих спрямовані на забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці зменшення впливу небезпечних чинників на здоров'я та працездатність людини Вони необхідні також для забезпечення вимог технічного регламенту "Про безпеку засобів індивідуального захисту" через який має бути впроваджено директиву Нового підходу 89/686 EEC СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1 Технічне регулювання в Європі CENELEC Інформаційний бюлетень з міжнародної стандартизації 2003. - №2 -С 18-37 2 Федеральний закон Російської Федерації "Об основах технического регулирования в Российской Федерации" 3 Директива 98/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради що встановлює порядок надання Інформації у галузі технічних стандартів та регламентів 4 Програма Інтеграції України до Європейського Союзу схвалена Указом Президента України від 14 09 2000 № 1072/2000 5 Юзьків Я М Тетера В П Стандартизація та суміжні сфери діяльності в системі технічного регулювання//Стандартизація сертифікація якість – 2003. - №6. -С 23-26