ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97)

ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97) Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ================================================================================= Будівельні матеріали МАТЕРІАЛИ РУЛОННІ ПОКРІВЕЛЬНІ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Общие технические условия ГОСТ 30547-97 До тексту внесена поправка лист Держбуду України від 29 січня 2002 року N 4/2-31 . До тексту внесено ЗМІНА № 1 ГОСТ 30547-97 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия " затверджена наказом Держбуду України від 26 березня 2001 року № 72 і введена в дію з 1 липня 2001 року діє як міждержавна . знаходиться в кінці документу ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Відкритим акціонерним товариством "Полимерстройматериалы" Російської Федерації ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії 2 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною науково-технічною комісією зі стандартизації технічного нормування та сертифікації в будівництві МНТКБ 10 грудня 1997 р. За прийняття проголосували: Найменування держави Найменування органу державного управління будівництвом Республіка Вірменія Міністерство містобудування Республіка Білорусь Мінбудархітектури Республіка Казахстан Агентство будівництва і архітектурно-місто- будівного контролю Міністерства економіки та торгівлі Киргизька Республіка Мінархбуд Республіка Молдова Міністерство територіального розвитку будівництва та комунального господарства Російська Федерація Держбуд Республіка Таджикистан Держбуд Україна Держбуд 3 ВВЕДЕНИЙ НА ЗАМІНУ ГОСТ 4.203-79 ГОСТ 2551-75 ГОСТ 23835-79 ГОСТ 2662785 наказом Держбуду України від 23.02.2000 № 33 Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Полимерстройматериалы» Российской Федерации ВНЕСЕН Госстроем России 2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации техническо-му нормированию и сертификации в строительстве МНТКС 10 декабря 1997 г. За принятие проголосовали: Наименование государства Наименование органа государственного управления строительством Республика Армения Министерство градостроительства Республика Беларусь Минстройархитектуры Республика Казахстан Агентство строитель-ства и архитектурно- градостроительного контроля Министерства экономики и торговли Кыргызская Республика Минархстрой Республика Молдова Министерство террито- риального развития строительства и комму- нального хозяйства Российская Федерация Госстрой Республика Таджикистан Госстрой Украина Госстрой 3 ВЗАМЕН ГОСТ 4.203-79 ГОСТ 2551-75 ГОСТ 23835-79 ГОСТ 26627-85 ДСТУ Б В.2.7-101 2000 ГОСТ 30547-97 Зміст Содержание 1 Галузь використання ............................... 1 2 Нормативні посилання ........................... 1 3 Класифікація ........................................... 2 4 Загальні технічні вимоги ....................... 3 4.1 Характеристики ............................... 3 4.2 Вимоги до сировини і матеріалів... 6 4.3 Маркування ..................................... 6 4.4 Пакування ....................................... 7 5 Вимоги безпеки ..................................... 7 6 Правила приймання .............................. 8 7 Методи випробувань ........................... 12 8 Транспортування та зберігання ........... 12 8.1 Транспортування ........................... 12 8.2 Зберігання ..................................... 12 9 Вказівки щодо використання ............. 12 Додаток А Показники якості рулонних покрівельних та гідроізоляційних матеріалів ............................................. 13 1 Область применения .............................. 1 2 Нормативные ссылки ............................ 1 3 Классификация ...................................... 2 4 Общие технические требования .......... 3 4.1 Характеристики ................................. 3 4.2 Требования к сырью и материалам.. 6 4.3 Маркировка ........................................ 6 4.4 Упаковка ............................................. 7 5 Требования безопасности ...................... 7 6 Правила приемки .................................... 8 7 Методы испытаний ................................ 12 8 Транспортирование и хранение ........... 12 8.1 Транспортирование .......................... 12 8.2 Хранение ........................................... 12 9 Указания по применению ...................... 12 Приложение А Показатели качества рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов ............................................. 13 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Будівельні матеріали МАТЕРІАЛИ РУЛОННІ ПОКРІВЕЛЬНІ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ Загальні технічні умови Строительные материалы МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ ДСТУ Б В.2.7-101-2000 КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 30547-97 И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ Общие технические условия Building materials ROOFING AND HYDRAULIC INSULATING MATERIALS IN ROLLS General specifications Чинний від 2000-07-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Даний стандарт поширюється на рулонні покрівельні та гідроізоляційні матеріали і встановлює класифікацію загальні технічні вимоги вимоги безпеки правила приймання методи випробувань вимоги щодо транспортування та зберігання і вказівки щодо використання. Вимоги даного стандарту які викладені в розділах 4-8 є обов'язковими. Показники якості обов'язкові для всіх рулонних і для конкретних груп матеріалів наведені в додатку А. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У даному стандарті використані посилання на такі стандарти: Дата введения 1999-09-01 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы и устанавливает классификацию общие технические требования требования безопасности правила приемки методы испытаний требования к транспортированию и хранению и указания по применению. Требования настоящего стандарта изложенные в разделах 4-8 являются обязательными. Показатели качества обязательные для всех рулонных и для конкретных групп материалов приведены в приложении А. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности ДСТУ Б В.2.7-83-99 ГОСТ 2678-94 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань. ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов ДСТУБВ.2.7-19-95 ГОСТ 30244-94 Матеріали будівельні . Методи випробувань на горючість. ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. ДСТУ Б В. 1.1-2-97 ГОСТ 30402-96 Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість. ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. ДСТУ Б В.2.7-70-98 ГОСТ 30444-97 Матеріали будівельні. Метод випробування на поширення полум'я. ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Метод испытания на распростарнение пламени. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 С.2 3 КЛАСИФІКАЦІЯ 3.1 Рулонні покрівельні та гідроізоляційні матеріали далі - рулонні матеріали класифікують за такими основними ознаками: - призначенням; - структурою полотна; - видом основи; - видом основного компонента покривної суміші для матеріалів на картонній основі в'яжучого для матеріалів на волокнистій та комбінованій основах або матеріалу для полімерних матеріалів ; - видом захисного шару. 3.2 За призначенням рулонні матеріали підрозділяють на: - покрівельні призначені для улаштування одношарового верхнього і нижнього шарів багатошарового покрівельного килима; - гідроізоляційні призначені для улаштування гідроізоляції будівельних конструкцій; - пароізоляційні призначені для улаштування пароізоляції будівельних конструкцій. 3.3 За структурою полотна рулонні матеріали підрозділяють на: - основні одно- і багатоосновні ; - безосновні. 3.4 За видом основи рулонні матеріали підрозділяють на: - картонній основі; - азбестовій основі; - скловолокнистій основі; - основі із полімерних волокон; - комбінованій основі. 3-5 За видом основного компонента покривної суміші в'яжучого або матеріалу рулонні матеріали підрозділяють на: - бітумні ті що наплавляються і не наплавляються ; - бітумно-полімерні ті що наплавляються і не наплавляються ; - полімерні еластомірні вулканізовані і не-вулканізовані термопластичні . 3.6 За видом захисного шару рулонні матеріали підрозділяють на: - матеріали з посилкою крупнозернистою лускоподібною дрібнозернистою пило-видною ; - матеріали з фольгою; - матеріали з плівкою. 3 КЛАССИФИКАЦИЯ 3.1 Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы далее - рулонные материалы классифицируют по следующим основным признакам: - назначению; - структуре полотна; - виду основы; - виду основного компонента покровного состава для материалов на картонной основе вяжущего для материалов на волокнистой и комбинированной основах или материала для полимерных материалов ; - виду защитного слоя. 3.2 По назначению рулонные материалы подразделяют на: - кровельные предназначенные для устройства однослойного верхнего и нижнего слоев многослойного кровельного ковра; - гидроизоляционные предназначенные для устройства гидроизоляции строительных конструкций; - пароизоляционные предназначенные для устройства пароизоляции строительных конструкций. 3.3 По структуре полотна рулонные материалы подразделяют на: - основные одно- и многоосновные ; - безосновные. 3.4 По виду основы рулонные материалы подразделяют на: - картонной основе; - асбестовой основе; - стекловолокнистой основе; - основе из полимерных волокон; - комбинированной основе. 3.5 По виду основного компонента покровного состава вяжущего или материала рулонные материалы подразделяют на: - битумные наплавляемые ненаплавляемые ; - битумно-полимерные наплавляемые ненаплавляемые ; - полимерные эластомерные вулканизованные и невулканизованные термопластичные . 3.6 По виду защитного слоя рулонные материалы подразделяют на: - материалы с посыпкой крупнозернистой чешуйчатой мелкозернистой пылевидной ; - материалы с фольгой; - материалы с пленкой. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 С.3 3.7 Умовне позначення рулонного матеріалу в технічній документації і при замовленні повинне складатися із повного або стислого найменування марки і позначення нормативного документа за яким випускається конкретний вид матеріалу. 4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 4.1 Характеристики 4.1.1 Рулонні матеріали повинні відповідати вимогам даного стандарту та нормативного документа на конкретний вид матеріалу. 4.1.2 Полотно рулонного матеріалу не повинне мати тріщин дірок розривів та складок. 4.1.3 На кромках краях полотна рулонного матеріалу на картонній і азбестовій основах допускається не більше двох надривів завдовжки 15-30 мм на довжині полотна до 20 м. Надриви завдовжки до 15 мм не нормуються а більше 30 мм не допускаються. 4.1.4 На основні бітумні та бітумно-полімерні рулонні матеріали покрівна суміш або в'яжуче повинні бути нанесеш суцільним шаром по всій поверхні основи. 4.1.5 Крупнозерниста або лускоподібна посипка повинна бути нанесена суцільним шаром на лицьову поверхню полотна рулонних покрівельних матеріалів. 4.1.6 Рулонні покрівельні матеріали з крупнозернистою або лускоподібною посип-кою повинні мати з одного краю лицьової поверхні вздовж всього полотна непосипану кромку завширшки 85+15 мм. Ширина непосипаної кромки може бути збільшена в залежності від галузі застосування і наведена в нормативному документі на конкретний матеріал. 4.1.7 Матеріали повинні бути туго намотані в рулон і не злипатися. Торці рулонів повинні бути рівними. Допускаються виступи на торцях рулона заввишки мм не більше: 15 - для рулонних матеріалів на картонній азбестовій і комбінованій основах; 20 - для рулонних матеріалів на волокнистій основі безосновних бітумно-полімерних і полімерних матеріалів. 3.7 Условное обозначение рулонного материала в технической документации и при заказе должно состоять из полного или краткого наименования марки и обозначения нормативного документа по которому выпускается конкретный вид материала. 4 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 4.1 Характеристики 4.1.1 Рулонные материалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и нормативного документа на конкретный вид материала. 4.1.2 Полотно рулонного материала не должно иметь трещин дыр разрывов и складок. 4.1.3 На кромках краях полотна рулонного материала на картонной и асбестовой основах допускаются не более двух надрывов длиной 15-30 мм на длине полотна до 20 м. Надрывы длиной до 15 мм не нормируются а более 30 мм не допускаются. 4.1.4 На основные битумные и битумно-полимерные рулонные материалы покровный состав или вяжущее должны быть нанесены сплошным слоем по всей поверхности основы. 4.1.5 Крупнозернистая или чешуйчатая посыпка должна быть нанесена сплошным слоем на лицевую поверхность полотна рулонных кровельных материалов. 4.1.6 Рулонные кровельные материалы с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой должны иметь с одного края лицевой поверхности вдоль всего полотна непосыпанную кромку шириной 85+15 мм. Ширина непосыпанной кромки может быть увеличена в зависимости от области применения и приведена в нормативном документе на конкретный материал. 4.1.7 Материалы должны быть плотно намотаны в рулон и не слипаться. Торцы рулонов должны быть ровными. Допускаются выступы на торцах рулона высотой мм не более: 15 - для рулонных материалов на картонной асбестовой и комбинированной основах; 20 - для рулонных материалов на волокнистой основе безосновных битумно-полимерных и полимерных материалов. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 С.4 4.1.8 В партії допускається не більше 5 % складених рулонів в одному складеному рулоні - не більше двох полотен. Довжина меншого із полотен в рулоні повинна бути не менше 3 м. 4.1.9 Лінійні розміри площу полотна рулонного матеріалу і допустимі відхилення від лінійних розмірів і площі встановлюють в нормативному документі на конкретний вид матеріалу. 4.1.10 Розривна сила при розтягуванні рулонних основних бітумних і бітумно-полімерних матеріалів повинна бути не менше Н кгс : 215 22 - для матеріалів на картонній основі; 294 30 - для матеріалів на скловолокнистій основі; 343 35 - для матеріалів на основі із полімерних волокон; 392 40 - для матеріалів на комбінованній основі. 4.1.11 Умовна міцність гідроізоляційних безосновних бітумно-полімерних матеріалів повинна бути не менше 0 45 МПа 4 6 кгс/см2 . 4.1.12 Умовна міцність і відносне видовження при розриві рулонних полімерних матеріалів повинні бути не менше: 1 5 МПа 15 кгс/см2 і 300 % - для невулка-нізованих еластомірних; 4 МПа 41 кгс/см2 і 300 % - для вулканізованих еластомірних; 8 МПа 82 кгс/см2 і 200 % - для термопластичних. 4.1.13 Опір динамічному або статичному продавлюванню рулонних покрівельних полімерних матеріалів повинен бути вказаний в нормативному документі на конкретний вид матеріалу. 4.1.14 Рулонні матеріали повинні витримувати випробування на гнучкість в умовах наведених в таблиці 1. 4.1.15 Бітумні і бітумно-полімерні рулонні матеріали повинні бути теплостійкими при випробуванні в умовах наведених у таблиці 2. 4.1.16 Зміна лінійних размірів рулонних безосновних полімерних матеріалів повинна бути не більше ±2 % при випробуваннях при температурі 70±2 °С протягом не менше 6 год. 4.1.8 В партии допускается не более 5 % составных рулонов в одном составном рулоне - не более двух полотен. Длина меньшего из полотен в рулоне должна быть не менее 3 м. 4.1.9 Линейные размеры площадь полотна рулонного материала и допускаемые отклонения от линейных размеров и площади устанавливают в нормативном документе на конкретный вид материала. 4.1.10 Разрывная сила при растяжении рулонных основных битумных и битумно-поли-мерных материалов должна быть не менее Н кгс : 215 22 - для материалов на картонной основе; 294 30 - для материалов на стекловолокнистой основе; 343 35 - для материалов на основе из полимерных волокон; 392 40 - для материалов на комбинированной основе. 4.1.11 Условная прочность гидроизоляционных безосновных битумно-полимерных материалов должна быть не менее 0 45 МПа 4 6 кгс/см2 . 4.1.12 Условная прочность и относительное удлинение при разрыве рулонных полимерных материалов должны быть не менее: 1 5 МПа 15 кгс/см2 и 300 % - для невулканизованных эластомерных; 4 МПа 41 кгс/см2 и 300 %-для вулканизованных эластомерных; 8 МПа 82 кгс/см2 и 200 % - для термопластичных. 4.1.13 Сопротивление динамическому или статическому продавливанию рулонных кровельных полимерных материалов должно быть указано в нормативном документе на конкретный вид материала. 4.1.14 Рулонные материалы должны выдерживать испытание на гибкость в условиях приведенных в таблице 1. 4.1.15 Битумные и битумно-полимерные рулонные материалы должны быть теплостойкими при испытании в условиях приведенных в таблице 2. 4.1.16 Изменение линейных размеров рулонных безосновных полимерных материалов должно быть не более ±2 % при испытании при температуре 70±2 °С в течение не менее 6 ч. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 С.5 Таблиця 1 Таблица Вид матеріалу Умови випробування рулонних матеріалів на гнучкість Условия испытания рулонных материалов на гибкость Вид материала на брусі з закругленням радіусом мм на брусе с закруглением радиусом мм при температурі °С не вище при температуре ?С не выше Бітумні: Битумные: на картонній основі на картонной основе на волокнистій основі на волокнистой основе 25±0 2 25±0 2 5 0 Бітумно-полімерні Битумно-полимерные 25±0 2 мінус минус 15 Полімерні Полимерные: - еластомірні - эластомерные - термопластичні - термопластичные 5±0 2 5±0 2 мінус 40 минус мінус 20 минус Таблиця 2 Таблица Вид матеріалу Умови випробування рулониих матеріалів на теплостійкість Условия испытания рулонных материалов на теплостойкость Вид материала при температурі оС не нижче при температуре оС не ниже протягом год не менше в течение ч не менее Бітумні Битумные 70 2 Бітумно-полімерні Битумно-полимерные 85 2 4.1.17 Температура крихкості покривної суміші або в'яжучого бітумних рулонних матеріалів повинна бути не вище мінус 15 °С бітумно-полімерних - не вище мінус 25 °С. 4.1.18 Маса покривної суміші або в'яжучого з боку що наплавляється для основних бітумних рулонних матеріалів які наплавляються повинна бути не менше 1500 а для бітумно-полімерних - не менше 2000 г/м2. 4.1.19 Водопоглинання рулонних матеріалів крім пергаміну повинне бути не більше 2 0 % за масою при випробуванні протягом не менше 24 год. 4.1.20 Рулонні покрівельні матеріали крім пергаміну повинні бути водонепроникні протягом не менше 72 год при тиску не менше 0 001 МПа 0 01 кгс/см2 . 4.1.21 Водонепроникність рулонних гідроізоляційних матеріалів встановлюють в залежності від галузі застосування і вказують у нормативному документі на конкретний вид матеріалу. 4.1.17 Температура хрупкости покровного состава или вяжущего битумных рулонных материалов должна быть не выше минус 15 °С битумно-полимерных - не выше минус 25 °С. 4.1.18 Масса покровного состава или вяжущего с наплавляемой стороны для основных наплавляемых битумных рулонных материалов должна быть не менее 1500 а для битумно-полимерных - не менее 2000 г/м2. 4.1.19 Водопоглощение рулонных материалов кроме пергамина должно быть не более 2 0 % по массе при испытании в течение не менее 24 ч. 4.1.20 Рулонные кровельные материалы кроме пергамина должны быть водонепроницаемыми в течение не менее 72 ч при давлении не менее 0 001 МПа 0 01 кгс/см2 . 4.1.21 Водонепроницаемость рулонных гидроизоляционных материалов устанавливают в зависимости от области применения и указывают в нормативном документе на конкретный вид материала. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 С.6 4.1.22 Паропроникність або опір паро-проникності рулонних пароізоляційних матеріалів вказують у нормативному документі на конкретний вид матеріалу. 4.1.23 Втрата посилки для рулонних покрівельних матеріалів з крупнозернистою по-сипкою повинна бути не більше 3 0 г/зразок для бітумних і не більше 2 0 г/зразок - для бітумно-полімерних матеріалів. 4.1.24 Рулонні матеріали з кольоровою посипкою повинні витримувати випробування на кольоростійкість посилки протягом не менше 2 год. 4.1.25 Рулонні матеріали що використовуються в умовах спеціальних у тому числі хімічних дій повинні мати стійкість до цих дій. 4.2 Вимоги до сировини і матеріалів Сировина і матеріали що використовуються для виготовлення рулонних матеріалів повинні відповідати вимогам діючих нормативних документів і випускатись у промисловому обсязі. 43 Маркування 4.3.1 На кожний рулон матеріалу повинна бути наклеєна або вкладена в рулон етикетка. Маркування рулонів може проводитись штампом безпосередньо на пакувальному папері без наклейки спеціальних етикеток. Відбиток штампу повинен бути чітким і розбірливим. Допускається нанесення маркування на пакувальну стрічку текстом що повторюється. 4.3.2 На етикетці штампі повинно бути вказано: - найменування підприємства-виготовлювача або його товарний знак; - найменування матеріалу та номер нормативного документа на конкретний вид матеріалу; - номер партії та дата виготовлення; - кількість матеріалу в партії. 4.3.3 Перелік даних на етикетці може бути доповнений або змінений відповідно до вимог нормативного документа на конкретний вид матеріалу. 4.3.4 Транспортне маркування -за ГОСТ 14192. 4.1.22 Паропроницаемость или сопротивление паропроницанию рулонных пароизоля-ционных материалов указывают в нормативном документе на конкретный вид материала. 4.1.23 Потеря посыпки для рулонных кровельных материалов с крупнозернистой посыпкой должна быть не более 3 0 г/образец для битумных и не более 2 0 г/образец - для битумно-полимерных материалов. 4.1.24 Рулонные материалы с цветной посыпкой должны выдерживать испытание на цветостойкость посыпки в течение не менее 2ч. 4.1.25 Рулонные материалы применяемые в условиях специальных в том числе химических воздействий должны обладать стойкостью к этим воздействиям. 4.2 Требования к сырью и материалам Сырье и материалы применяемые для изготовления рулонных материалов должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и выпускаться в промышленном объеме. 4.3 Маркировка 4.3.1 На каждый рулон материала должна быть наклеена или вложена в рулон этикетка. Маркировка рулонов может производиться штампом непосредственно на упаковочной бумаге без наклейки специальных этикеток. Оттиск штампа должен быть четким и разборчивым. Допускается нанесение маркировки на упаковочную ленту повторяющимся текстом. 4.3.2 На этикетке штампе должно быть указано: - наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; - наименование материала и номер нормативного документа на конкретный вид материала; - номер партии и дата изготовления; - количество материала в партии. 4.3.3 Перечень данных на этикетке может быть дополнен или изменен в соответствии с требованиями нормативного документа на конкретный вид материала. 4.3.4 Транспортная маркировка -по ГОСТ 14192. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 с.7 4.4 Пакування 4.1.4 Намотку матеріалів в рулон провадять на осердя або без нього. Необхідність використання осердя визначається видом рулонного матеріалу і встановлюється в нормативному документі на конкретний вид матеріалу. 4.4.2 Упаковка повинна забезпечувати зберігання рулонних матеріалів при транспортуванні та зберіганні. Особливості пакування вказують в НД на конкретний вид матеріалу. 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 5.1 При виробництві зберіганні транспортуванні та використанні рулонних матеріалів необхідно дотримуватись вимог безпеки що встанавлені органами санітарно-епідеміологічного державного нагляду які повинні бути вказані у нормативному документі на конкретний вид матеріалу. 5.2 Для рулонних матеріалів у нормативному документі на конкретний вид матеріалу повинні міститися такі показники пожежної небезпеки: - група горючості - для всіх видів покрівельних матеріалів; для гідроізоляційних і пароізоляцій- них матеріалів завтовшки більше 0 2 см; - група поширення полум'я - для покрівельних матеріалів і гідроізоляційних і пароізоляційних матеріалів при використанні їх для улаштування одношарового або верхнього шару багатошарового покрівельного килима; - група займистості - для всіх видів покрівельних матеріалів; для гідроізоляційних і пароізоляційних матеріалів завтовшки більше 0 2 см. Для рулонних гідроізоляційних і пароізоляційних матеріалів завтовшки менше 0 2 см показники пожежної небезпеки допускається не визначати. Організація-виробник або розробник рулонного матеріалу може заявити в нормативному документі на матеріал граничні значення окремих або всіх показників його пожежної небезпеки найбільш небезпечні: Г4 РП4 ВЗ без підтвердження випробуваннями. 5.3 При вантажно-розвантажувальних роботах повинні дотримуватись вимоги безпеки за ГОСТ 12.3.009. 4.4 Упаковка 4.1.4 Намотку материала в рулон производят на сердечник или без него. Необходимость применения сердечника определяется видом рулонного материала и устанавливается в нормативном документе на конкретный вид материала. 4.4.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность рулонных материалов при транспортировании и хранении. Особенности упаковки указывают в НД на конкретный вид материала. 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 5.1 При производстве хранении транспортировании и применении рулонных материалов необходимо соблюдать требования безопасности устанавливаемые органами сани-тарно-эпидемиологического государственного надзора которые должны быть указаны в нормативном документе на конкретный вид материала. 5.2 Для рулонных материалов в нормативном документе на конкретный вид материала должны содержаться следующие показатели пожарной опасности: - группа горючести - для всех видов кровельных материалов; для гидроизоляционных и пароизоляционных материалов толщиной более 0 2 см; - группа распространения пламени - для кровельных материалов и гидроизоляционных и пароизоляционных материалов при применении их для устройства однослойного или верхнего слоя многослойного кровельного ковра; - группа воспламеняемости - для всех видов кровельных материалов; для гидроизоляционных и пароизоляционных материалов толщиной более 0 2 см. Для рулонных гидроизоляционных и пароизоляционных материалов толщиной менее 0 2 см показатели пожарной опасности допускается не определять. Организация-производитель или разработчик рулонного материала может заявить в нормативном документе на материал предельные значения отдельных или всех показателей его пожарной опасности наиболее опасные: Г4 РП4 ВЗ без подтверждения испытаниями. 5.3 При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 С.8 6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 6.1 Рулонні матеріали повинні бути прийняті службою технічного контролю підприємства-виготовлювача відповідно до вимог даного стандарту і нормативного документа на конкретний вид матеріалу. Приймання проводять партіями. Партією вважають рулонні матеріали однієї марки типу виду і розмірів виготовлені за одним технологічним режимом однією рецептурою протягом зміни або доби. Обсяг партії вказують у нормативному документі на конкретний вид матеріалу. Якщо до початку приймання продукцію необхідно витримати протягом визначеного часу в нормативному документі на конкретний вид матеріалу роблять відповідний запис. 6.2 Якість рулонних матеріалів перевіряють за всіма показниками встановленими в нормативному документі на конкретний вид матеріалу шляхом проведення приймально-здавальних і періодичних випробувань відповідно до таблиці 3. Перелік приймально-здавальних і періодичних випробувань може бути замінений або доповнений відповідно до вимог нормативного документа на конкретний вид матеріалу. 6.3 Приймально-здавальним випробуванням піддають кожну партію рулонного матеріалу періодичним випробуванням - рулонні матеріали що пройшли приймально-здавальні випробування. 6.4 Періодичні випробування проводять не рідше одного разу на півріччя якщо в нормативному документі на конкретний вид матеріалу не вказані інші терміни випробувань а також при постановці продукції на виробництво при зміні технології виробництва та сировини що використовується. 6.5 Приймання рулонних матеріалів здійснюють за планом двоступінчастого вибіркового контролю за альтернативною ознакою приймаючи встановлені в таблиці 4 обсяги виборок приймальні та бракувальні числа. Для приймання використовують випадкову вибірку при складанні якої для будь-якого рулона забезпечується однакова вірогідність його відбору. Якщо рулонні матеріали надходять в упакованому виді вибірку формують із різних упакованих місць. 6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 6.1 Рулонные материалы должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта и нормативного документа на конкретный вид материала. Приемку проводят партиями. Партией считают рулонные материалы одной марки типа вида и размеров изготовленные по одному технологическому режиму одной рецептуре в течение смены или суток. Объем партии указывают в нормативном документе на конкретный вид материала. Если до начала приемки продукцию необходимо выдержать в течение определенного времени в нормативном документе на конкретный вид материала делают соответствующую запись. 6.2 Качество рулонных материалов проверяют по всем показателям установленным в нормативном документе на конкретный вид материала путем проведения приемо-сдаточ-ных и периодических испытаний в соответствии с таблицей 3. Перечень приемо-сдаточных и периодических испытаний может быть изменен или дополнен в соответствии с требованиями нормативного документа на конкретный вид материала. 6.3 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую партию рулонного материала периодическим испытаниям - рулонные материалы прошедшие приемо-сдаточные испытания. 6.4 Периодические испытания проводят не реже одного раза в полугодие если в нормативном документе на конкретный вид материала не указаны иные сроки испытания а также при постановке продукции на производство при изменении технологии производства и применяемого сырья. 6.5 Приемку рулонных материалов осуществляют по плану двухступенчатого выборочного контроля по альтернативному признаку принимая установленные в таблице 4 объемы выборок приемочные и браковочные числа. Для приемки используют случайную выборку при составлении которой для любого рулона обеспечивается одинаковая вероятность его отбора. Если рулонные материалы поступают в упакованном виде выборку формируют из разных упакованных мест. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 С.9 Таблиця 3 Таблица Найменування випробувань Наименование испытаний Найменування показника Наименование показателя Приймально-здавальні випробування Приемо-сдаточные испытания Зовнішній вид Внешний вид Лінійні розміри і площа полотна рулона Линейные размеры и площадь полотна рулона Повнота просочення Полнота пропитки Розривна сила при розтягуванні або умовна міцність Разрывная сила при растяжении или условная прочность Відносне видовження при розриві Относительное удлинение при разрыве Гнучкість Гибкость Маса в'яжучого або покривної суміші в тому числі з боку що наплавляється Масса вяжущего или покровного состава в том числе с наплавляемой стороны Теплостійкість або зміна лінійних розмірів Теплостойкость или изменение линейных размеров Втрата посилки Потеря посыпки Маса основи Масса основы Маса 1м2 матеріалу Масса 1м2 материала Періодичні випробування Периодические испытания Водопоглинання Водопоглощение Водонепроникність Водонепроницаемость Відносне залишкове видовження Относительное остаточное удлинение Температура крихкості Температура хрупкости Температура розм'якшення Температура размягчения Кольоростійкість посилки Цветостойкость посыпки Загальний вміст розчинної частки бітумної суміші Общее содержание растворимой части битумного состава Втрата маси при нагріванні Потеря массы при нагревании Хімічна стійкість Химическая стойкость Опір статичному продавлюванню Сопротивление статическому продавливанию Опір динамічному продавлюванню Сопротивление динамическому продавливанию Опір роздиранню Сопротивление раздирке Твердість за Шором А Твердость по Шору А Паропроникність або опір паропроникненню Паропроницаемость или сопротивление паропроницанию ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 С.10 Таблиця Таблица 4 Обсяг партії рулонів Объем партии рулонов Ступені плану контролю Ступени плана контроля Обсяг вибірки рулонів Объем виборки рулонов Загальний обсяг вибірки рулонів Общий объем выборки рулонов Приймальне число Приемочное число Бракувальне число Браковочное число Перший Первая 2 2 0 2 До 500 Другий Вторая 2 4 1 2 Перший Первая 3 3 0 2 501-1200 Другий Вторая 3 6 1 2 1201-10000 Перший Первая 5 5 0 3 Другий Вторая 5 10 3 4 6.6 Вибірку рулонів піддають випробуванням за зовнішнім видом лінійними розмірами площею та повнотою просочення. 6.7 Для визначення фізико-механічних показників використовують рулони що задовольняють вимоги нормативного документа на конкретний вид матеріалу за зовнішнім видом лінійними розмірами площею та повнотою просочення. Якщо кількість рулонів що задовольняють перелічені вимоги буде недостатня щоб скласти дві вибірки для проведення фізико-механічних випробувань то недостатню кількість рулонів відбирають від тієї самої партії без перевірки зовнішнього виду лінійних розмірів площі та повноти просочення. 6.8 Із рулонів що пройшли випробування за 6.6 вирізають зразки для визначення фізико-механічних показників. Кількість зразків проб для кожного виду випробувань встановлена за ДСТУ Б В.2.7-89 і нормативним документом на матеріал конкретного виду. 6.9 Партію рулонного матеріалу приймають на першому ступені контролю якщо число дефектних рулонів у вибірці першого ступеня дорівнює приймальному числу і бракують якщо число дефектних рулонів дорівнює або більше бракувального числа. Якщо число дефектних рулонів у вибірці першого ступеня більше приймального але менше бракувального то переходять до вибірки другого ступеня. Партію матеріалу приймають на другому ступені контролю якщо сума дефектних рулонів у вибірці першого і другого ступенів менше або дорівнює приймальному числу для другого ступеня контролю і бракують якщо сума дефектних рулонів у вибірці першого і другого ступенів дорівнює або більше бракувального числа для другого ступеня контролю. 6.6 Выборку рулонов подвергают испытаниям по внешнему виду линейным размерам площади и полноте пропитки. 6.7 Для определения физико-механических показателей используют рулоны удовлетворяющие требования нормативного документа на конкретный вид материала по внешнему виду линейным размерам площади и полноте пропитки. Если число рулонов удовлетворяющих перечисленным требованиям будет недостаточно чтобы составить две выборки для проведения физико-механических испытаний то недостающее число рулонов отбирают от той же партии без проверки внешнего вида линейных размеров площади и полноты пропитки. 6.8 Из рулонов прошедших испытания по 6.6 вырезают образцы для определения физико-механических показателей. Число образцов проб для каждого вида испытаний установлено в ГОСТ 2678 и нормативном документе на материал конкретного вида. 6.9 Партию рулонного материала принимают на первой ступени контроля если число дефектных рулонов в выборке первой ступени равно приемочному числу и бракуют если число дефектных рулонов равно или больше браковочного числа. Если число дефектных рулонов в выборке первой ступени больше приемочного но меньше браковочного то переходят к выборке второй ступени. Партию материала принимают на второй ступени контроля если сумма дефектных рулонов в выборке первой и второй ступеней меньше или равна приемочному числу для второй ступени контроля и бракуют если сумма дефектных рулонов в выборке первой и второй ступеней равна или больше браковочного числа для второй ступени контроля. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 С.11 На другому ступені контролю випробування проводять за тими показниками за якими одержані незадовільні результати на першому ступені контролю. 6.10 При випробуванні за показниками що мають числове значення рулон вважають дефектним якщо середньоарифметичне значення хоча б одного показника не задовольняє вимог нормативного документа на конкретний вид матеріалу. 6.11 При випробуванні за показниками гнучкості теплостійкості водонепроникності та стійкості кольору посипки рулон не вважають дефектним за наявності одного зразка який не витримав випробування. При цьому в загальному обсязі вибірки один будь-який рулон один зразок якого не витримав випробування за одним показником дозволяється не враховувати при визначенні суми дефектних рулонів. 6.12 При забракуванні партії рулонного матеріалу за результатами періодичних випробувань необхідно провести повторну перевірку за цим показником. При одержанні незадовільних результатів повторної перевірки продукція бракується. Після усунення причин невідповідності продукції нормативному документу на конкретний вид матеріалу контролю піддають кожну п'яту партію. При одержанні задовільних результатів трьох послідовно проведених випробувань допускається повернутись до звичайних періодичних випробувань. 6.13 Кожну прийняту службою технічного контролю партію рулонних матеріалів оформляють документом про якість в якому вказують: - найменування або товарний знак підприємства- виготовлювача; - найменування матеріалу та його умовне по значення; - номер партії і дату виготовлення; - кількість рулонів у партії; - результати випробувань. У документі про якість вказують середньоарифметичне значення результатів випробувань всіх рулонів у вибірці. 6.14 Споживач має право проводити контрольну перевірку матеріалів у відповідності з вимогами даного стандарту використовуючи методи випробувань вказані в ДСТУ Б В.2.7-83 і нормативному документі на конкретний вид матеріалу. На второй ступени контроля испытания проводят по тем показателям по которым получены неудовлетворительные результаты на первой ступени контроля. 6.10 При испытании по показателям имеющим числовое значение рулон считают дефектным если среднеарифметическое значение хотя бы одного показателя не удовлетворяет требования нормативного документа на конкретный вид материала. 6.11 При испытании по показателям гибкости теплостойкости водонепроницаемости и цветостойкости посыпки рулон не считают дефектным при наличии одного образца не выдержавшего испытания. При этом в общем объеме выборки один любой рулон один образец которого не выдержал испытание по одному показателю разрешается не учитывать при определении суммы дефектных рулонов. 6.12 При забраковании партии рулонного материала по результатам периодических испытаний необходимо провести повторную проверку по этому показателю. При получении неудовлетворительных результатов повторной проверки продукция бракуется. После устранения причин несоответствия продукции нормативному документу на конкретный вид материала контролю подвергают каждую пятую партию. При получении удовлетворительных результатов трех последовательно проведенных испытаний допускается вернуться к обычным периодическим испытаниям. 6.13 Каждую принятую службой технического контроля партию рулонных материалов оформляют документом о качестве в котором указывают: - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя ; - наименование материала и его условное обозначение; - номер партии и дату изготовления: - количество рулонов в партии; - результаты испытаний. В документе о качестве указывают среднеарифметическое значение результатов испытаний всех рулонов в выборке. 6.14 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку материалов в соответствии с требованиями настоящего стандарта применяя методы испытаний указанные в ГОСТ 2678 и нормативном документе на конкретный вид материала. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 С.12 7 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ Методи випробувань рулонних матеріалів - за ДСТУ Б.В.2.7-83 і нормативними документами на конкретний вид матеріалу. 7.2 Вимоги наведені в підрозділі 4.1 даного стандарту визначають за ДСТУ Б В.2.7-83. 7.3 Горючість і групи горючості визначають за ДСТУ Б В.2.7-19 групи поширення полум'я - за ДСТУ Б В.2.7-70 групи займистості - за ДСТУ Б В. 1.1-2. 8 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 8.1 Транспортування 8.1.1 Транспортування рулонних матеріалів слід здійснювати в критих транспортних засобах. За узгодженням зі споживачем допускається використовувати інші транспортні засоби що забезпечують збереження рулонних матеріалів. 8.1.2 Вантаження в транспортні засоби та перевезення рулонних матеріалів провадять у відповідності з Правилами перевезення вантажів які діють на транспорті даного виду та вимогами встановленими в НД на конкретний вид матеріалу. 8.2 Зберігання 8.2.1 Рулонні матеріали повинні зберігатись в умовах що забезпечують захист від впливу вологи і сонця та розсортованими за марками. 8.2.2 Особливості зберігання рулонних матеріалів повинні бути вказані в НД на конкретний вид матеріалу. 9 ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 9.1 Рулонні матеріали повинні використовуватись відповідно до вимог діючих будівельних норм зводу правил і рекомендацій інструкцій щодо використання конкретного виду матеріалу. 7 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ Методы испытаний рулонных материалов - по ГОСТ 2678 и нормативным документам на конкретный вид материала. 7.2 Требования приведенные в подразделе 4.1 настоящего стандарта определяют по ГОСТ 2678. 7.3 Горючесть и группы горючести определяют по ГОСТ 30244 группы распространения пламени - по ГОСТ 30444 группы воспламеняемости - по ГОСТ 30402. 8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 8.1 Транспортирование 8.1.1 Транспортирование рулонных материалов следует производить в крытых транспортных средствах. По согласованию с потребителем допускается использовать другие транспортные средства обеспечивающие сохранность рулонных материалов. 8.1.2 Погрузку в транспортные средства и перевозку рулонных материалов производят в соответствии с Правилами перевозки грузов действующими на транспорте данного вида и требованиями установленными в НД на конкретный вид материала. 8.2 Хранение 8.2.1 Рулонные материалы должны храниться в условиях обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца рассортированными по маркам. 8.2.2 Особенности хранения рулонных материалов должны быть указаны в НД на конкретный вид материала. 9 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 9.1 Рулонные материалы должны применяться в соответствии с требованиями действующих строительных норм сводов правил и рекомендаций инструкций по применению конкретного вида материала. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 С.13 Додаток А обов'язковий Показники якості рулонних покрівельних і гідроізоляційних матеріалів Приложение А обязательное Показатели качества рулонных кровель- ных и гидроизоляционных материалов Таблиця Таблица А1 Найменування показника Наименование показателя Застосовність Применяемость Розривна сила при розтягуванні або умовна міцність Разрывная сила при растяжении или условная прочность Для всіх матеріалів Для всех материалов Гнучкість Гибкость Те саме То же Теплостійкість або зміна лінійних розмірів Теплостойкость или изменение линейных размеров -"- Водопоглинання Водопоглощение -"- Водонепроникність Водонепроницаемость -"- Відносне видовження при розриві Относительное удлинение при разрыве Для полімерних покрівельних та гідроізоляційних матеріалів Для полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов Відносне залишкове видовження Относительное остаточное удлинение Для безосновних полімерних і бітумно-полімерних покрівельних і гідроізоляційних матеріалів Для безосновных полимерных и битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов Опір статичному продавлюванню Сопротивление статическому продавливанию Для полімерних покрівельних матеріалів при розробленні нових матеріалів Для полимерных кровельных материалов при разработке новых материалов Маса в'яжучого або покривної суміші або маса 1 м2 матеріалу Масса вяжущего или покровного состава или масса 1 м2 материала Для основних бітумних і бітумно-полімерних покрівельних і гідроізоляційних матеріалів Для основных битумных и битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов Втрата посилки Потеря посыпки Для матеріалів з крупнозернистою та лускатою посилкою Для материалов с крупнозернистой и чешуйчатой посыпкой Температура крихкості в'яжучого або покривної суміші Температура хрупкости вяжущего или покровного состава Для основних бітумних і бітумно-полімерних покрівельних і гідроізоляційних матеріалів Для основных битумных и битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов Кольоростійкість посипки Цветостойкость посыпки Для кольорової посипки що застосовується для виробництва матеріалів Для цветной посыпки применяемой для производства материалов Хімічна стійкість Химическая стойкость Для матеріалів що застосовуються в умовах дії агресивного середовища Для материалов применяемых в условиях воздействия агрессивных сред Маса в'яжучого або покривної суміші з боку що наплавляється* Масса вяжущего или покровного состава с наплавляемой стороны Для покрівельних і гідроізоляційних матеріалів що наплавляються Для наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов Паропроникність або опір паропроникненню Паропроницаемость или сопротивление пароп-роницанию Для матеріалів призначених для улаштування пароізоляції Для материалов предназначенных для устройства пароизоляции * для матеріалів на скляному полотні не нормується * для материалов на стеклохолсте не нормируется Примітка. За необхідності номенклатура показників може бути доповнена іншими показниками за узгодженням зі споживачем продукції Примечание При необходимости номенклатура показателей может быть дополнена другими показателями по согласованию с потребителем продукции ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 С.14 УДК [69+691:699.8] 083.74 МКС83.140 Ж14 Ключові слова: рулонні покрівельні матеріали рулонні гідроізоляційні матеріали класифікація технічні вимоги правила приймання методи випробувань Ключевые слова: рулонные кровельные материалы рулонные гидроизоляционные материалы классификация технические требования правила приемки методы испытаний ЗМІНА № 1 ГОСТ 30547-97 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия " затверджена наказом Держбуду України від 26 березня 2001 року № 72 і введена в дію з 1 липня 2001 року діє як міждержавна . ТЕКСТ ЗМІНИ Друкується мовою оригіналу Пункт 4.1.2. После слова "складок" дополнить словами: "кроме материалов на перфорированной основе". Пункт 4.1.10. Второй абзац изложить в новой редакции: "215 22 -для ненаплавляемых материалов на картонной основе"; дополнить абзацем после второго : "274 28 - для наплавляемых материалов на картонной основе". Пункт 4.1.12. Для вулканизованных эластомерных материалов значение "300%" заменить значением "250%". Стандарт дополнить пунктом 4.1.12а после пункта 4.1.12 : "4.1.12а. Условная прочность и относительное удлинение при разрыве рулонных армированных полимерных материалов должны быть не менее: 2 5 МПа 25 кгс/см2 и 15% - для невулканизованных эластомерных с армированием из стекловолокон; 2 5 МПа 25 кгс/см2 и 100% - то же с армированием из полимерных волокон; 6 0 МПа 60 кгс/см2 и 15% - для вулканизованных эластомерных с армированием из стекловолокон; 5 0 МПа 50 кгс/см2 и 100% - то же с армированием из полимерных волокон; 12 0 МПа 120 кгс/см2 и 15% - для термопластичных с армированием из стекловолокон; 9 0 МПа 90 кгс/см2 и 60% - то же с армированием из полимерных волокон. При этом условная прочность и относительное удлинение при разрыве этих материалов без армирования должны удовлетворять требованиям 4.1.12". Пункт 4.1.15 после слова "материалы" дополнить словами в скобках: " кроме беспокровных ". Пункт 4.1.17 после слова "вяжущего" дополнить словом "наплавляемых". Пункт 4.1.21 изложить в новой редакции: "4.1.21. Гидроизоляционные материалы должны быть водонепроницаемыми при испытании в течение не менее 2 ч при давлении не менее 0 2 МПа 2 кгс/см2 если иные условия испытания не установлены в нормативных документах на конкретные виды материала". Пункт 4.3.2. Исключить слова: "- количество материала в партии". Пункт 6.1З дополнить абзацем: "Перечень сведений о продукции в документе о качестве может быть дополнен по согласованию с потребителем этой продукции". Приложение А. В таблице А.1 показатель "Водонепроницаемость" дополнить знаком сноски "*"; для показателя "Масса вяжущего или покровного состава с наплавляемой стороны" исключить знак сноски "*"; сноска "*". Слово "стеклохолсте" заменить словами: "перфорированной основе"; графа "Применяемость". Для показателя "Температура хрупкости вяжущего или покровного состава" после слова "битумно-полимерных" дополнить словом "наплавляемых".