Звіт про травматизм на виробництві у 200_ році. Форма №7-ТНВ

Державне статистичне спостереження Порушення термінів або ненадання інформації а також викривлення даних тягне за собою відповідальність яка встановлена ст. 186.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 13.07.2000 N 1929-III ЗВІТ ПРО ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ у 200 році Подають: Терміни подання Форма N 7-ТНВ ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 14.08.2002 р. N 309 Річна Поштова юридичні особи їх відокремлені структурні підрозділи незалежно від відомчої підпорядкованості форми власності та організаційно-правової форми господарювання - органу державної статистики за місцезнаходженням за вказівкою регіонального управління статистики; - місцевому органу державної виконавчої влади. 25 січня Найменування організації - складача інформації Поштова адреса Код форми документа за ДКУД Коди організації-складача за ЄДРПОУ території КОАТУУ виду економічної діяльності КВЕД форми власності КФВ організаційно- правової форми господарювання КОПФГ міністерства іншого центрального органу якому підпорядкована організація - складач інформації СПОДУ КС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Кількість підприємств що їх включено до звіту Розділ 1. Потерпілі та нещасні випадки на виробництві Назва показників N рядка А Б 1 Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 1 у тому числі жінки 1.1 Назва показників N рядка Травматизм на виробництві пов'язаний з виробництвом від нещасних випадків оформлених актами Н-1 та Н-5 не пов'язаний з виробництвом від нещасних випадків оформлених актами НТ та Н-5 А Б 1 2 Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком 2 у тому числі жінки 2.1 підлітки до 18 років 2.2 у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння 2.3 під час групових нещасних випадків 2.4 Кількість потерпілих зі смертельним наслідком 3 у тому числі жінки 3.1 підлітки до 18 років 3.2 у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння 3.3 під час групових нещасних випадків 3.4 Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше включно з померлими тимчасова непрацездатність яких закінчилася у звітному році 4 Кількість потерпілих які частково втратили працездатність і були переведені з основної роботи на іншу на 1 робочий день і більше 5 у тому числі жінки 5.1 Кількість нещасних випадків 6 у тому числі групові - всього 6.1 зі смертельним наслідком - усього 6.2 з них групові 6.2.1 Розділ 2. Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків на виробництві та витрати на заходи з охорони праці Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків1 оформлені актами Н-1 та НТ Назва показників N рядка Нараховано протягом звітного року Виплачено протягом звітного року у тому числі в рахунок погашення заборгованості минулих років А Б 1 2 3 Відшкодовано потерпілим членам сімей та утриманців померлих грн. сума рядків 1.1 і 1.2 1 у тому числі за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності що оформлені листком непрацездатності 1.1 інші виплати потерпілим членам сімей та утриманцям померлих здійснені за рахунок коштів підприємства* 1.2 Вартість зіпсованого устаткування зруйнованих будівель споруд грн. 2 х х Сума штрафів за настання з вини підприємства нещасних випадків на виробництві або їх приховування грн. 3 * Без урахування страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Витрати на заходи з охорони праці1 Назва показників N рядка Витрачено А Б 1 Усього грн. сума рядків 4.2 - 4.5 4 у тому числі на заходи передбачені колективними договорами угодами 4.1 З рядка 4 - за джерелами фінансування: державний бюджет 4.2 місцевий бюджет 4.3 Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 4.4 інші джерела 4.5 1 Дані наводяться у цілих числах. Розділ 3. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків пов'язаних з виробництвом за основними видами подій та причинами нещасних випадків з графи 1 розділу 1 Назва показників N рядка Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком осіб усього з них жінок зі смертельним наслідком усього з них жінок А Б 1 2 3 4 Види подій Транспортні пригоди 1 Падіння потерпілого 2 у тому числі з висоти 2.1 Падіння обрушення обвалення предметів матеріалів породи ґрунту тощо 3 Дія предметів та деталей що рухаються розлітаються обертаються 4 Ураження електричним струмом 5 Дія шкідливих та токсичних речовин 6 Дія іонізуючого випромінювання 7 Нервово-психічні перевантаження 8 Ушкодження внаслідок контакту з тваринами комахами та іншими представниками флори і фауни 9 Утоплення 10 Навмисне вбивство або травма заподіяна іншою особою 11 Стихійне лихо 12 Пожежа 13 Інші види 14 Причини нещасних випадків Технічні Конструктивні недоліки недосконалість недостатня надійність засобів виробництва 15 Недосконалість невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу 16 Незадовільний технічний стан виробничих об'єктів будинків споруд території засобів виробництва та транспортних засобів 17 Інші технічні причини 18 Назва показників N рядка Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком осіб усього з них жінок зі смертельним наслідком усього з них жінок А Б 1 2 3 4 Організаційні Недоліки в навчанні безпечним прийомам праці 19 Порушення режиму праці та відпочинку 20 Відсутність або неякісне проведення медичного обстеження профвідбору 21 Невикористання або відсутність засобів індивідуального захисту 22 Порушення технологічного процесу 23 Порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування машин механізмів тощо 24 Порушення правил дорожнього руху 25 Порушення трудової і виробничої дисципліни 26 Інші організаційні причини 27 Психофізіологічні Алкогольне наркотичне сп'яніння токсичне отруєння 28 Інші психофізіологічні причини 29 Інші без урахування технічних організаційних і психофізіологічних причин 30 Примітки: 1. Підсумок даних рядків 1 2 3 - 14 розділу 3 за усіма графами має збігатися з даними відповідних рядків розділу 1 графи 1. 2. Підсумок даних рядків 15 - 30 розділу 3 за усіма графами має збігатися з даними відповідних рядків розділу 1 графи 1. Дата у цифровій формі Керівник підпис прізвище ім'я по батькові Виконавець прізвище і N телефону виконавця Головний бухгалтер підпис прізвище ім'я по батькові