ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000)

ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) Будівельні матеріали. Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Будівельні матеріали МАСТИКИ ПОКРІВЕЛЬНІ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 МАСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ Общие технические условия ГОСТ 30693-2000 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Відкритим акціонерним товариством ВАТ "Полимерстройматериалы" Відкритим акціонерним товариством ВАТ ЦНИИ-промзданий Російської Федерації за участю Державного підприємства - Центр методології нормування та стандартизації в будівництві ГП ЦНС Держбуду Росії ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії 2 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації технічного нормування та сертифікації в будівництві МНТКБ 17 травня 2000 р. За прийняття проголосували Найменування держави Найменування органу державного управління будівництвом Республіка Вірменія Міністерство із координації територіального управління і містобудівної діяльності Республіка Казахстан Казбудкомітет Киргизька Республіка Державний комітет із архітектури і будівництва при Уряді Республіка Молдова Міністерство навколишнього середовища та благоустрою територій Російська Федерація Держбуд Республіка Таджикістан Комархбуд Україна Держбуд 3 НА ЗАМІНУ ГОСТ 4.222-83 ГОСТ 25591-83 Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом ОАО "Полимерстройматериалы" Открытым акционерным обществом ОАО ЦНИИ-промзданий Российской Федерации при участии Государственного предприятия -Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве ГП ЦНС Госстроя России ВНЕСЕН Госстроем России 2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации техническому нормированию и сертификации в строительстве МНТКС 17 мая 2000 г. За принятие проголосовали Наименование государства Наименование органа государственного управления строительством Республика Армения Министерство по координации территориальному управлению и градостроительной деятельности Республика Казахстан Казстройкомитет Киргизская Республика Государственный комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Республика Молдова Министерство окружающей среды и благоустройства территорий Российская Федерация Госстрой Республика Таджикистан Комархстрой Украина Госстрой 3 ВЗАМЕН ГОСТ 4.222-83 ГОСТ 25591-83 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 Зміст Содержание 1 Галузь використання 1 2 Нормативні посилання 1 3 Класифікація... 2 4 Загальні технічні вимоги ..... 3 4.1 Характеристики властивості 3 4.2 Вимоги до сировини та матеріалів 5 4.3 Маркування 5 4.4 Упакування 6 5 Вимоги безпеки 6 6 Правила приймання 7 7 Методи випробувань 9 8 Транспортування та зберігання 9 8.1 Транспортування 9 8.2 Зберігання 10 9 Вказівки щодо застосування 10 Додаток А Показники якості покрівельних і гідроізоляційних мастик 11 1 Область применения 1 2 Нормативные ссылки 1 3 Классификация 2 4 Общие технические требования 3 4.1 Характеристики свойства 3 4.2 Требования к сырью и материалам 5 4.3 Маркировка 5 4.4 Упаковка 6 5 Требования безопасности 6 6 Правила приемки 7 7 Методы испытаний 9 8 Транспортирование и хранение 9 8.1 Транспортирование 9 8.2 Хранение 10 9 Указание по применению 10 Приложение А Показатели качества кровельных и гидроизоляционных мастик 11 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Будівельні матеріали Мастики покрівельні та гідроізоляційні Загальні технічні умови Строительные материалы Мастики кровельные и гидроизоляционные Общие технические условия Building materials Roofing and hydraulic insulating mastic General specifications ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 Чинний від 2002-01-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Даний стандарт розповсюджується на покрівельні і гідроізоляційні мастики які призначені для приклеювання рулонних покрівельних і гідроізоляційних матеріалів улаштування захисних шарів покрівель улаштування і ремонту мастичних покрівель улаштування мастичних шарів гідроізоляції і пароізоляції будівельних конструкцій будинків і споруд і встановлює класифікацію загальні технічні вимоги вимоги безпеки правила приймання методи випробувань вимоги до транспортування і зберігання та вказівки щодо застосування. Вимоги цього стандарту викладені в розділах 4-8 є обов'язковими. Показники якості які є обов'язковими для всіх мастик і для конкретних груп мастик наведені в додатку А. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У даному стандарті використані посилання на такі стандарти: Дата введения 2001-04-01 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на кровельные и гидроизоляционные мастики предназначенные для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов устройства защитных слоев кровель устройства и ремонта мастичных кровель устройства мастичных слоев гидроизоляции и пароизоляции строительных конструкций зданий и сооружений и устанавливает классификацию общие технические требования требования безопасности правила приемки методы испытаний требования к транспортированию и хранению и указания по применению. Требования настоящего стандарта изложенные в разделах 4-8 являются обязательными. Показатели качества обязательные для всех мастик и для конкретных групп мастик приведены в приложении А. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 12 3.009-76 СББТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов ДСТУ Б В.2.7-84-99 ГОСТ 26589-94 Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний ДСТУ Б В.2.7-19-95 ГОСТ 30244-94 Матеріали будівельні. Методи випробування на горючість ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть с.2 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 ДСТУ Б В.1.1-2-97 ГОСТ 30402-96 Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость ДСТУ Б В.2.7-70-98 ГОСТ 30444-97 Матеріали будівельні. Методи випробування на поширення полум’я ГОСТ 30444-94 Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени 3 КЛАСИФІКАЦІЯ 3.1 Покрівельні та гідроізоляційні мастики далі - мастики класифікують за такими основними ознаками: - призначенням; - видом основних вихідних компонентів; - видом розріджувача; - характером твердіння; - способом застосування. 3.2 За призначенням мастики поділяються на: - покрівельні які призначаються для влаштування мастичних та ремонту всіх типів покрівель; - приклеюючі які призначені для приклеювання рулонних покрівельних та гідроізоляційних матеріалів і влаштування захисних шарів покрівель; - гідроізоляційні які призначені для влаштування мастичних шарів гідроізоляції; - пароізоляційні які призначені для влаштування мастичних шарів пароізоляції. 3.3 В залежності від виду основних вихідних компонентів мастики поділяють на: - бітумні; - бітумно-емульсійні; - бітумно-гумові; - бітумно-полімерні; - полімерні. 3.4 За видом розріджувача мастики поділяють на такі які містять: - воду; - органічні розчинники. 3.5 За характером твердіння мастики поділяють на: - такі що тверднуть в тому числі такі що вулканізуються ; - такі що не тверднуть. Мастики які тверднуть можуть бути одно- і багатокомпонентними. 3.6 За способом застосування мастики поділяють на: - гарячі - з попереднім підігрівом перед застосуванням; 3 КЛАССИФИКАЦИЯ 1. 3.1 Кровельные и гидроизоляционные мастики далее - мастики классифицируют по следующим основным признакам: - назначению; - виду основных исходных компонентов; - виду разбавителя; - характеру отвердевания; - способу применения. 3.2 По назначению мастики подразделяют на: - кровельные предназначенные для устройства мастичных и ремонта всех типов кровель; - приклеивающие предназначенные для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов и устройства защитных слоев кровель; - гидроизоляционные предназначенные для устройства мастичных слоев гидроизоляции; - пароизоляционные предназначенные для устройства мастичных слоев пароизоляции. 3.3 В зависимости от вида основных исходных компонентов мастики подразделяют на: - битумные; - битумно-эмульсионные; - битумно-резиновые; - битумно-полимерные; - полимерные. 3.4 По виду разбавителя мастики подразделяют на содержащие: - воду; - органические растворители. 3.5 По характеру отвердевания мастики подразделяют на: - отвердеваемые в том числе вулканизующиеся ; - неотвердеваемые. Отвердеваемые мастики могут быть одно- и многокомпонентными. 3.6 По способу применения мастики подразделяют на: - горячие - с предварительным подогревом перед применением; ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 с.3 - холодні - які не потребують підігріву які містять розчинник та емульсійні . 3.7 Умовні позначення мастик у технічній документації та при замовленні повинні складатися з повного або стислого найменування марки і позначення нормативного документа за яким випускається конкретний вид мастики. 4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 4.1 Характеристики властивості 4.1.1 Мастики повинні відповідати вимогам цього стандарту і нормативного документа на конкретний вид мастики. 4.1.2 Мастики повинні випускатися готовими до вживання для однокомпонентних мастик або у вигляді складових частин для багатокомпонентних мастик . Багатокомпонентні мастики повинні поставлятися комплектно. 4.1.3 За зовнішнім виглядом мастики повинні бути однорідними - без видимих побічних включень. Для деяких видів мастик при визначенні зовнішнього виду допускається наявність окремих включень число яких нормується в нормативному документі на конкретний вид мастики. 4.1.4 Фізико-механічні показники мастик повинні відповідати вимогам які наведені в таблиці 1. - холодные - не требующие подогрева содержащие растворитель и эмульсионные . 3.7 Условное обозначение мастик в технической документации и при заказе должно состоять из полного или краткого наименования марки и обозначения нормативного документа по которому выпускается конкретный вид мастики. 4 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 4.1 Характеристики свойства 4.1.1 Мастики должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и нормативного документа на конкретный вид мастики. 4.1.2 Мастики должны выпускаться в готовом к употреблению виде для однокомпонентных мастик либо в виде составных частей для многокомпонентных мастик . Многокомпонентные мастики должны поставляться комплектно. 4.1.3 По внешнему виду мастики должны быть однородными - без видимых посторонних включений. Для некоторых видов мастик при определении внешнего вида допускается наличие отдельных включений количество которых нормируется в нормативном документе на конкретный вид мастики. 4.1.4 Физико-механические показатели мастик должны соответствовать требованиям приведенным в таблице 1. с.4 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 Таблиця 1 Таблица Найменування показника Наименование показателя Вид мастики та її призначення Вид мастики и ее назначение Бітумна для приклеювання рулонних покрівельних та гідроізоляцій-них бітумних матеріалів Битумная для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных битумных материалов Бітумно-полімерна або бітумно-гумова Битумно-полимерная или битумно-резиновая Бітумно- емульсійна для влаштування мастичної покрівлі або гідроізоляції Битумно-эмульсионная для устройства мастичной кровли или гидроизоляции Полімерна Полимерная гаряча горячая холодна холодная гаряча горячая холодна холодная холодна холодная холодна холодная для преклеювання бітуумних і бітуумно-полімерних рулонних матеріалів для приклеивания битумных и битумно-полимернвых рулонных материалов для влаштування мастичної покрівлі або гідроізоляції для устройства мастичной кровли или гидроизоляции для приклеювання бітумних і бітумно-полімерних рулонних матеріалів для приклетвания битумных и битумно-полимерных рулонных материалов для влаштування мастичної покрівлі або гідроізоляції для устройства мастичной кровли или гидроизоляции для приклеювання полімерних рулонних матеріалів для приклеивания полимерных рулонных материалов для влаштування мастичної покрівлі або гідроізоляції для устройства мастичной кровли или гидроизоляции Умовна міцність МПа кгс/см2 не менше Условная прочность МПа кгс/см2 не менее - - - 0 2 2 0 - 0 2 2 0 0 2 2 0 - 0 6 6 0 Відносне подовження при розриві % не менше Относительное удлинение при разрыве % не менее - - - 100 - 100 100 - 150 Міцність зчеплення з основою МПа кгс/см2 не менше Прочность сцепления с основа нием МПа кгс/см2 не менее 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 2 0 Міцність зчеплення між шара ми МПа кгс/см2 не менше Прочность сцепления между слоями МПа кгс/см2 не менее - - 0 1 1 0 - 0 1 1.0 - - 0 2 2 0 - Міцність на зрушення клейового з'єднання кН/м кгс/см не менше Прочность на сдвиг клеєвого соединения кН/м кгс/см не менее - - 0 1 1 0 - 0 1 1 0 - - 0 1 1 0 - Водопоглинання протягом 24 год % за масою не більше Водопоглощение в течение 24 ч % по массе не более - - - 2 - 2 5 - 2 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 с.5 4.1.5 Мастики повинні витримувати випробування на гнучкість в умовах наведених у таблиці 2. 4.1.5 Мастики должны выдерживать испытания на гибкость в условиях приведенных в таблице 2. Таблиця 2 Таблица Вид мастики Вид мастики Умови випробування мастик на гнучкість Условия испытания мастик на гибкость на брусі із закруглениям радіусом мм на брусе с закруглением радиусом мм при температурі °С не вище при температуре оС не выше Бітумно-емульсійна Битумно-эмульсионная 5 0±0 2 мінус минус 15 Бітумно-гумова Битумно-резиновая 5 0±0 2 мінус минус 15 Бітумно-полімерна Битумно-полимерная 5 0±0 2 мінус минус 15 Полимерна Полимерная 5 0±0 2 мінус минус 15 4.1.6 Теплостійкість і температура розм'якшення мастик повинні бути встановлені у залежності від галузі їх застосування на конкретний вид мастики. 4.1.7 Покрівельні мастики повинні бути водонепроникними при випробуванні протягом не менше 72 год при тиску не менше 0 001 МПа 0 01 кгс/см2 . Гідроізоляційні мастики повинні бути водонепроникними при випробуванні протягом не менше 10 хв. при тиску не менше 0 03 МПа 0 3 кгс/см2 якщо інші умови випробування не встановлені у нормативному документі на конкретний вид мастики. 4.1.8 Паропроникність пароізоляційних мастик указують в нормативному документі на конкретний вид мастики. 4.1.9 Мастики які застосовують в умовах спеціальних впливів повинні мати стійкість до цих впливів. 4.1.10 Кольорові мастики повинні витримувати випробування на кольоростійкість протягом не менше 2 год. 4.2 Вимоги до сировини та матеріалів Сировина та матеріали які застосовуються для виготовлення мастик повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів і випускатися у промисловому об'ємі. 4.3 Маркування 4.3.1 На кожне тарне місце належить наклеювати або прикріплювати до нього етикетку яка містить: - найменування підприємства-виготовлювача або його товарний знак; 4.1.6 Теплостойкость и температура размягчения мастик должны быть установлены в зависимости от области их применения на конкретный вид мастики. 4.1.7 Кровельные мастики должны быть водонепроницаемыми при испытании в течение не менее 72 ч при давлении не менее 0 001 МПа 0 01 кгс/см2 . Гидроизоляционные мастики должны быть водонепроницаемыми при испытании в течение не менее 10 мин при давлении не менее 0 03 МПа 0 3 кгс/см2 если иные условия испытания не установлены в нормативном документе на конкретный вид мастики. 4.1.8 Паропроницаемость пароизоляцион-ных мастик указывают в нормативном документе на конкретный вид мастики. 4.1.9 Мастики применяемые в условиях специальных воздействий должны обладать стойкостью к этим воздействиям. 4.1.10 Цветные мастики должны выдерживать испытание на цветостойкость в течение не менее 2 ч. 4.2 Требования к сырью и материалам Сырье и материалы применяемые для изготовления мастик должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и выпускаться в промышленном объеме. 4.3 Маркировка 4.3.1 На каждое тарное место должна быть наклеена или прикреплена к нему этикетка с указанием: - наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака; с.6 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 - найменування мастики індекса компонента або складу для багатокомпонентних мастик ; - позначення нормативного документа на конкретний вид мастики; - номер партії та дату виготовлення; - масу нетто тарного місця; - стислу інструкцію щодо застосування. 4.3.2 Перелік вказівок на етикетці може бути доповнений або змінений у відповідності з вимогами нормативного документа на конкретний вид мастики. 4.3.3 Транспортне маркування - за ГОСТ 14192. 4.4 Упакування Упакування повинно забезпечувати збереження мастики при транспортуванні та зберіганні. Особливості упакування вказують у нормативному документі на конкретний вид мастики. 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 5.1 При виробництві зберіганні транспортуванні і застосуванні мастик необхідно дотримуватись вимог безпеки встановлених органами санітарно-епідеміологічного нагляду які повинні бути вказані в нормативному документі на конкретний вид мастики. 5.2 Нормативний документ на конкретний вид мастики повинен містити такі показники пожежної безпеки покриття з мастики: - групи горючості займистості і розповсюдження полум'я - для покрівельних мастик; - групи горючості та займистості - для гідроізоляційних мастик. Організація-виготовлювач або розробник мастик може заявити в нормативному документі на мастику граничні значення окремих або всіх показників її пожежної небезпеки найбільш небезпечні: Г4 РП4 В3 без підтвердження випробуваннями. 5.3 При вантажно-розвантажувальних роботах необхідно дотримуватися вимог безпеки за ГОСТ 12.3.009. - наименования мастики индекса компонента или состава для многокомпонентных мастик ; - обозначения нормативного документа на конкретный вид мастики; - номера партии и даты изготовления; - массы нетто тарного места; - краткой инструкции по применению. 4.3.2 Перечень указаний на этикетке может быть дополнен или изменен в соответствии с требованиями нормативного документа на конкретный вид мастики. 4.3.3 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192. 4.4 Упаковка Упаковка должна обеспечивать сохранность мастики при транспортировании и хранении. Особенности упаковки указывают в нормативном документе на конкретный вид мастики. 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 5.1 При производстве хранении транспортировании и применении мастик необходимо соблюдать требования безопасности устанавливаемые органами санитарно-эпидемиологического надзора которые должны быть указаны в нормативном документе на конкретный вид мастики. 5.2 В нормативном документе на конкретный вид мастики должны содержаться следующие показатели пожарной опасности покрытия из мастики: - группы горючести воспламеняемости и распространения пламени - для кровельных мастик; - группы горючести и воспламеняемости-для гидроизоляционных мастик. Организация-производитель или разработчик мастик может заявить в нормативном документе на мастику предельные значения отдельных или всех показателей ее пожарной опасности наиболее опасные: Г4 РП4 В3 без подтверждения испытаниями. 5.3 При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009. ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 с.7 6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 6.1 Мастики повинні прийматися службою технічного контролю підприємства-виготовлювача у відповідності з вимогами цього стандарту і нормативного документа на конкретний вид мастики. Приймання проводять партіями. Партією вважають мастику однієї марки типу або виду яка виготовлена за одним технологічним режимом однією рецептурою протягом зміни доби або багатодобового технологічного процесу. Об'єм партії встановлюють у нормативному документі на конкретний вид мастики. Якщо до початку приймання продукцію необхідно витримати протягом певного часу то в нормативному документі на конкретний вид мастики роблять відповідний запис. Умови відбору проб мастики виготовлення об'єднаної проби необхідність зберігання проб мастики для арбітражних випробувань повинні бути зазначені в нормативному документі на конкретний вид мастики. 6.2 Якість мастик перевіряють за всіма показниками які установлені нормативним документом на конкретний вид мастики шляхом проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань у відповідності з таблицею 3. Перелік приймально-здавальних та періодичних випробувань може бути змінений або доповнений у відповідності з вимогами нормативного документа на конкретний вид мастики. 6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 6.1 Мастики должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта и нормативного документа на конкретный вид мастики. Приемку проводят партиями. Партией считают мастику одной марки типа или вида изготовленную по одному технологическому режиму одной рецептуре в течение смены суток или многосуточного технологического процесса. Объем партии устанавливают в нормативном документе на конкретный вид мастики. Если до начала приемки продукцию необходимо выдержать в течение определенного времени в нормативном документе на конкретный вид мастики делают соответствующую запись. Условия отбора проб мастики приготовления объединенной пробы необходимость хранения проб мастики для арбитражных испытаний должны быть указаны в нормативном документе на конкретный вид мастики. 6.2 Качество мастик проверяют по всем показателям установленным в нормативном документе на конкретный вид мастики путем проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний в соответствии с таблицей 3. Перечень приемо-сдаточных и периодических испытаний может быть изменен или дополнен в соответствии с требованиями нормативного документа на конкретный вид мастики. Таблиця 3 Таблица Найменування випробувань Наименование испытаний Найменування показників Наименование показателей Приймально-здавальні випробування Приемо-сдаточные испытания Зовнішній вид Внешний вид Міцність зчеплення з основою Прочность сцепления с основанием Умовна міцність Условная прочность Відносне подовження при розриві Относительное удлинение при разрыве Гнучкість Гибкость Теплостійкість або температура пом'якшення Теплостойкость или температура размягчения Умовна в'язкість Условная вязкость Глибина проникнення голки Глубина проникания иглы Умовний час вулканізації тверднення або життєздатність Условное время вулканизации отвердевания или жизнеспособность Наявність сухої речовини або масова частина летких або нелетких речовин Содержание сухого вещества или массовая доля летучих или нелетучих веществ с.8 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 Закінчення таблиці 3 Окончание таблицы Найменування випробувань Наименование испытаний Найменування показників Наименование показателей Періодичні випробування Периодические испытания Водопоглинання або водостійкість Водопоглощение или водостойкость Водонепроникність Водонепроницаемость Температура крихкості Температура хрупкости Міцність зчеплення між шарами Прочность сцепления между слоями Міцність на зсув клейового з'єднання Прочность на сдвиг клеєвого соединения Паропроникність Паропроницаемость рН Вміст наповнювача Содержание наполнителя Гнучкість клейового з'єднання Гибкость клеєвого соединения Клеюча здатність Клеящая способность Питомий об'ємний електричний опір Удельное объемное электрическое сопротивление Хімічна стійкість Химическая стойкость Кольоростійкість Цветостойкость 6.3 Приймально-здавальним випробуван-ням підлягає кожна партія мастики. Періодичним випробуванням підлягають мастики які витримали приймально-здавальні випробування. 6.4 Періодичні випробування проводять не рідше одного разу на півріччя якщо в нормативному документі на конкретний вид мастики не вказані інші строки випробувань а також при постановці продукції на виробництво при зміні технології виробництва та сировини яку застосовують. 6.5 При одержанні незадовільних результатів випробувань хоча б за одним із показників по ньому здійснюють повторні випробування проб мастики які відбирають з подвоєної кількості тарних місць тієї самої партії. Якщо при повторній перевірці хоча б один показник не буде відповідати вимогам нормативного документа ця партія продукції бракується. При одержанні незадовільних результатів повторних періодичних випробувань цей вид випробування переводять у приймально-здавальний до одержання позитивних результатів не менше ніж на п'яти поспіль виготовлених партіях після чого цей вид випробування знову переводять у періодичний. 6.3 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую партию мастики. Периодическим испытаниям подвергают мастики прошедшие приемо-сдаточные испытания. 6.4 Периодические испытания проводят не реже одного раза в полугодие если в нормативном документе на конкретный вид мастики не указаны иные сроки испытания а также при постановке продукции на производство при изменении технологии производства и применяемого сырья. 6.5 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания проб мастики отобранных от удвоенного количества тарных мест той же партии. Если при повторной проверке хотя бы один показатель окажется не соответствующим требованиям нормативного документа эта партия продукции бракуется. При получении неудовлетворительных результатов повторных периодических испытаний этот вид испытания переводят в приемосдаточный до получения положительных результатов не менее чем на пяти подряд изготовленных партиях после чего этот вид испытания снова переводят в периодический. ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 с.9 6.6 Кожну партію мастики яка прийнята відділом технічного контролю оформлюють документом про якість який містить: - найменування або товарний знак адресу підприємства-виготовлювача; - найменування мастики та позначення нормативного документа; - номер партії та дату виготовлення; - кількість тарних місць мастики або складів мастики в партії та їх масу; - результати випробувань або підтвердження про відповідність якості мастики вимогам нормативного документа. 6.7 Перелік вказівок у документі про якість може бути доповнений у відповідності з вимогами нормативного документа на конкретний вид мастики. 6.8 Споживач має право проводити контрольну перевірку мастик у відповідності з вимогами даного стандарту при цьому застосовувати методи випробувань які вказані в ДСТУ Б В.2.7-84 ГОСТ 26589 та нормативному документі на конкретний вид мастики. 7 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ 7.1 Методи випробувань мастик - за ДСТУ Б В.2.7-84 ГОСТ 26589 та нормативним документом на конкретний вид мастики. 7.2 Вимоги які наведені у підрозділі 4.1 цього стандарту визначають за ДСТУ Б В.2.7-84 ГОСТ 26589 . 7.3 Горючість та групи горючості визначають за ДСТУ Б B.I.1-19 ГОСТ 30244 групи поширення полум'я - за ДСТУ Б В.2.7-70 ГОСТ 30444 групи займистості - за ДСТУ Б В. 1.1-2 ГОСТ 30402 . 8 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 8.1 Транспортування 8.1.1 Транспортування мастик здійснюють усіма видами транспорту. 8.1.2 Завантаження у транспортні засоби та перевезення мастик здійснюють у відповідності з Правилами перевезення вантажів які діють на транспорті даного виду і вимогами які установлені нормативним документом на конкретний вид мастики. 6.6 Каждую партию мастики принятую отделом технического контроля оформляют документом о качестве в котором указывают: - наименование или товарный знак адрес предприятия-изготовителя; - наименование мастики и обозначение нормативного документа; - номер партии и дату изготовления; - количество тарных мест мастики или составов мастики в партии и их массу; - результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества мастики требованиям нормативного документа. 6.7 Перечень указаний в документе о качестве может быть дополнен в соответствии с требованиями нормативного документа на конкретный вид мастики. 6.8 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку мастик в соответствии с требованиями настоящего стандарта применяя методы испытаний указанные в ГОСТ 26589 и нормативном документе на конкретный вид мастики. 7 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 7.1 Методы испытаний мастик - по ГОСТ 26589 и нормативному документу на конкретный вид мастики. 7.2 Требования приведенные в подразделе 4.1 настоящего стандарта определяют по ГОСТ 26589. 7.3 Горючесть и группы горючести определяют по ГОСТ 30244 группы распространения пламени - по ГОСТ 30444 группы воспламеняемости - по ГОСТ 30402. 8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 8.1 Транспортирование 8.1.1 Транспортирование мастик производится всеми видами транспорта. 8.1.2 Погрузку в транспортные средства и перевозку мастик производят в соответствии с Правилами перевозки грузов действующими на транспорте данного вида и требованиями установленными в нормативном документе на конкретный вид мастики. с.10 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 8.2 Зберігання 8.2.1 Мастики належить зберігати розсортованими за марками в умовах які забезпечують захист від впливу вологи та сонця. 8.2.2 Особливості зберігання мастик повинні бути вказані в нормативному документі на конкретний вид мастики. 9 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 9.1 Мастики повинні застосовуватися у відповідності з вимогами чинних будівельних норм зводів правил та рекомендацій інструкцій щодо застосування конкретного виду мастики. 8.2 Хранение 8.2.1 Мастики должны храниться в условиях обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца рассортированными по маркам. 8.2.2 Особенности хранения мастик должны быть указаны в нормативном документе на конкретный вид мастики. 9 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 9.1 Мастики должны применяться в соответствии с требованиями действующих строительных норм сводов правил и рекомендаций инструкций по применению конкретного вида мастики. ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 с.11 ДОДАТОК А обов'язковий Показники якості покрівельних та гідроізоляційних мастик ПРИЛОЖЕНИЕ А обязательное Показатели качества кровельных и гидроизоляционных мастик Таблиця А.1 Таблица Найменування показників Наименование показателей Застосування Применение Теплостійкість або температура пом'якшення Теплостойкость или температура размягчения Для всіх мастик Для всех мастик Міцність зчеплення з основою Прочность сцепления с основанием Те саме То же Умовна в'язкість Условная вязкость Для холодних мастик Для холодных мастик Гнучкість Гибкость Для мастик які призначені для улаштування мастичних покрівель та гідроізоляції Для мастик предназначенных для устройства мастичных кровель и гидроизоляции Водопоглинання Водопоглощение Те саме Тоже Водонепроникність Водонепроницаемость - “ - Умовна міцність Условная прочность Для мастик які призначені для влаштування мастичних покрівель Для мастик предназначенных для устройства мастичных кровель Відносне подовження при розриві Относительное удлинение при разрыве Те саме Тоже Міцність на зсув клейового з'єднання Прочность на сдвиг клеевого соединения Для приклеюючих бітумно-полімерних бітумно-гумових і полімерних мастик Для приклеивающих битумно-полимерных битумно- резиновых и полимерных мастик Міцність зчеплення між шарами Прочность сцепления между слоями Те саме Тоже Паропроникність Паропроницаемость Для мастик які призначені для влаштування пароізоляції Для мастик предназначенных для устройства пароизоляции Вміст сухої речовини або масова частка летких та нелетких речовин Содержание сухого вещества или массовая доля летучих и нелетучих веществ Для холодних мастик Для холодных мастик Умовний час вулканізації тверднення або життєздатність Условное время вулканизации отвердевания или жизнеспособность Для мастик що тверднуть Для отвердевающих мастик Хімічна стійкість Химическая стойкость Для мастик які застосовують в умовах впливу агресивного середовища Для мастик применяемых в условиях воздействия агрессивных сред Кольоростійкість Цветостойкость Для кольорових мастик Для цветных мастик Примітка. За необхідності номенклатура показників може бути змінена або доповнена іншими показниками за узгодженням зі споживачем продукції. Примечание. При необходимости номенклатура показателей может быть изменена или дополнена другими показателями по согласованию с потребителем продукции . с.12 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 УДК 691.58:692.415 083.74 МКС 1.100.099 Ж14 Ключові слова: покрівельні та гідроізоляційні мастики класифікація технічні вимоги правила приймання методи випробувань Ключевые слова: кровельные и гидроизоляционные мастики классификация технические требования правила приемки методы испытаний